Skip to main content

Full text of "Novissim diccionari manual de las llenguas catalana-castellana"

See other formats


Xr DICCIONARI MANUAL 

DE LAS LLENGTJAS 

CATALANA-CASTELLANA. NOVISSIM 

DICCIONARI MANUAL 

DE LAS LLENGUAS 

CATALANA-CASTELLANA. 

Obra única en sa classe, escrita conforme á la ortografía dels 
autors cláss1chs moderns, y en presencia dels millors diccio- 
naris de ditas llenguas publicats fins avuy dia. PER p. jÍAUME y^NGEL JSaüRA, 

membre de varias Academias y Societats científicas y literarias, 
nacionals y estrangeras. 

NOVA EDICIÓ 

considerablement addicionada per lo mateix autor, 
aumentada ab una copiosa col-lecció de refrans, adagis, proverbis, 
aforismes, frases proverbials, etc. catalans, ab la corresponden- 
cia castellana, y un vocabulari dels sants mes comuns 
en Catalunya qual nom varía en Castellà. >»-<=> •§ <s*-*<=- — 
BARCELONA LLIBRERÍA DE ESTEVE PUJAL, EDITOR, 

carrer deia Argentería n.° <3C 

1883. 


Aquest Diccionari es propietat de son editor Esteve Pwai 
qui perseguirá davant la Lley. á qualsevol que '1 reim" 
pnmesquia en tot ó en part sens son permís 
Ksiampa de Inalada y Pujadas, carrer den Guardia n.« li. PROLEOH. No es lo nostre ánimo, al escríurer aquestas líneas, fèr 
una apología del nostre traball ni ponderar la seva impor- 
tancia. Los llibres de aquesta classe 's recomanan per sí 
sols, sens necessitat de que V autor s' esforsia en donar á 
conèixer lo que tots saben. Suposada per consegüent la se- 
va utilitat, utilitat de tots los moments, particularment en 
las provincias catalanas, digam en breus paraulas quál 
ha sigut lo nostre propòsit al escríurer aquesta obra. Abans 
de tot havem procurat fèr un llibre manual , un llibre que 
estant al alcans de totas las classes de la societat, pogués 
satisfer los desitjs de aquells que 1 consultassen. Pera lo- 
grar mes cumplidament dit objecte, havem adoptat pera las 
paraulas de un sol sentit, la forma de vocabulari , sens 
perjudicar per això la riquesa de la llengua, y per altra 
part havem omès, com direm mes endavant, aquellas pa- 
raulas de igual equivalencia en una y altra llengua ó bè de 
una fácil traducció. Aquest sistema ha disminuit de mòlt 
lo volum que del contrari hauria tingut lo nostre Diccio- 
nari, contribuhint en gran modo á la realisació del plan 
que ? ns proposàrem. Fora de las excepcions indicadas, lo 
nostre Diccionàri-Manual es sens dupte dels mes com- 
plets, y ho afirmara ab tanta major seguritat, per quant 
durant sa formació y abans de donarlo á la estampa , ha- 
vem consultat y examinat detingudament casi totas las 
obras de la mateixa classe que s' han publicat fins avuy dia. 

Encara que aquesta obra déu ser considerada com un 
Vocabulari respecte de mòltas de aquellas paraulas que te~ nen un sol sentit en las duas llenguas, no es aixís tocant á 
las demés, pus que havem donat la difinició, si bè que mòlt 
breu, de totas aquellas veus que 's poden péndrer en dos ó 

mes sentits. 

Per últim havem posat també la equivalencia en caste- 
llà de las principals frases, locucions y modismes de la llen- 
gua catalana. 

Si aquest traball es digne del apreci del públich, ho di- 
rá io aculliment que aquest dispense á nostre llibre. Tant 
sols en son obsequi prenguérem la ploma, creguts de que 
tal vegada podriam umplir un vuyt que mòltas personas, 
ab bastant fonament, nos havian fet notar. 

Fins aquí '1 prólech de las primeras edicions de aquesta 
obra. Lo bon aculliment que cada vegada mes ha obtingut 
lo nostre Diccionari, fins á agotarse en breu temps alguns 
mils de exemplars, nos ha demostrat de un modo suma- 
ment grat, que nostre humil traball degué satisfer la ne- 
cessitat observada per los que 'ns aconsellaren empéndre'l. 
Satisfets y agrahits al mateix temps, resolguérem mes tart 
addicionarlo en quant nos ho permetessen las nostras dè- 
bils forsas y la índole de la obra, y nos cap la satisfacció 
de poder dir que aquesta edició surt enriquida ab algunas 
mils veus novas , apart de moltíssimas accepcions, frases y 
modismes que no 's troban en las primeras edicions , aixís 
com ab una copiosa col•lecció de refrans, proverbis, ada- 
gis, aforismes, etc.; havent posat lo major esmero en la 
correcció tant necessària en los llibres de aquesta classe. 

Si també aquesta vegada 1 públich acull benèvol lo lli- 
bre mòlt millorat que li oferim , quedarán satisfets nostres 
mes ardents desitjs. 111 ADVERTENCIA PRELIMINAR, A fí de simplificar en lo possible nostre Diccionari Manual, sens 
perjudici de la seva riquesa , havem cregui poder ométrer totas aquellas 
paraulas que tenen un mateix sentit y s' escriu hen del mateix modo en 
una y altra llengua, com: Abadía, Carro, Casaca, Desgracia, Escul- 
tor, Factura, etc. 

També ho havem fet ab aquellas paraulas que varian tant sols en la* 
duplicació de una consonant en català, com: Abadessa, Al•lucinar, 
Pressentir, Ressegar.= Abadesa , Alucinar, Presentir, Resegar, etc. 

Havem ornés també totas las paraulas catalanas acabadas en ent y en 
ant que se 'Is afegeix en castellà una e , com: Confluente Confluente; 
Absolutament— Absolutamente ; Amant = Amante. 

Las paraulas terminadas en at que cambian en ado en castellà, com : 
Amat= Amado; CWaí^ Criado; Abintestat= Abintestado. 

Las terminadas en o, io, ó ió, qual terminació cambia en castellà en 
on, com: Articulació— Articulación; Passió r= Pasión ; Constitució— 
Constitución ; Revindicació =Revindicacion. 

Las que terminan en tat ó ai y ut, y que cambian en dad ó ady ud, 
com: Ciutat= Ciudad ; Afinitat— Afinidad; Amplitut — Amplitud. 

Las en os que cambian en oso, com: A fectu ós = Afectuoso; Codi- 
cióse Codicioso ; Maliciós = Malicioso. 

Las en iu que cambian en ivo, com: Superlatiu— Superlativo; 
Demostratiu= Demostrativo ; Sensitiu = Sensitivo. 

Las en atge ó atje que cambian en aje, com: Abordatge= Abordaje; 
Paratje = Paraje; Ropatje— Ropaje. 

Las en ment que cambian en miento, com: Abrasament — Abrasa- 
miento; Casament = Casamiento ; Consentiment— Consentimiento. 

Las en ach, ich , etc. que cambian en acó, ico, etc., com : Agonis- 
tich = Agonístico ; Diurétich = Diurético ; Amoniach = Amoníaco. Las acabadas en á que cambian en castellà en ano, com: Má= Ma- 
no; Roma— Romano; Aldea = Aldea no. 

Las acabadas en i que se 'Is afegeix una o , com: A becedari= Abe- 
cedario ; Ciri = Cirio ; Abalori = Abalorio. 

Havem ornés ademes los verbs recíprochs dels quals s' haja donat V 
equivalent castellà en los verbs actius, y no tingan una traducció ó accep- 
ció distinctas, com : A bstráurerzzz Abstraer \ Abstràurerse = Abstraerse. 

Los modos adverbials compostos de duas ó mes paraulas qual equiva- 
lent castellà s' baja donat en cada una de ellas. 

Aquellas paraulas que cambian la s senzilla ó doble en z\ com: Abo- 
nansar= Abonanzar; la ny en ñ, com: Acompanyar = Acompañar; la 
tx ó x en eh, com: Desenganxar = Desen gane bar ; Desditxa = Desdi- 
cha; la doble / en senzilla, com: ^peWar=Apelar, etc., quant única- 
ment tenen una sola traducció. 

Totas las paraulas empleadas tant sols en petitas localitats, ara no gay- 
Ta ó gens usadas, ó que 's troban en mòlt pochs escrit»; aixís com altras 
usadas per alguns poetas moderns , que son no menos locals, pero im- 
portadas de altres estats de la Corona de Aragó, ahont se parla la matei- 
xa llengua, ó dels dialectes que li son germans, parlats en lo Mitjdia de 
Fransa. 

Los aumentatius y diminutius regulars. 

Havem indicat tant sols lo género masculí. 

Repetim que aquestas supressions que en res perjudican la abundan- 
cia de termes del Manual, las havem fèt á fi de simplificarlo y disminuhir 
tot lo possible son volum y cost. La facilitat de traduhir en castellà las 
paraulas omesas, nos ha decidit ademes á fer ho. 

Essent tan rica en veus la llengua castellana , havem posat en un 
gran número de paraulas catalanas la seva equivalencia castellana em- 
pleant duas, tres ó mes veus de un mateix sentit ó sinónimas. 

Havem continuat varias paraulas que alguns autors havian reputat 
per antiquadas, y que '1 lienguatje modern y alguns bons escriptors tor- 
nan á emplear; aixís com havem suprimit algunas altras per considerar- 
las fora de us ó mòlt poch empleadas. 

Quant havem trobat una paraula que no tingués en castellà exacta y 
verdadera traducció, abans de suprimiria, havem preferit donarli un: 
equivalent mes ó menos aproximat. 

Per altra part figuran en aquest Diccionari Manual un gran núme- 
ro de veus que no 's troban en la major part, per no dir en ninguna V 

obra de aquesta classe, mòltas de las quals son degudas á la detinguda 
consulta que havem fet de las obras clássicas, y als progressos que cada 
dia fan las ciencias y las arts. 

Tingas present finalment, que mòltas vegadas 1' us, la falta de unitat 
y autoritat, y 'Is vicis del Uenguatje , cambian , suprimeixen ó afegeixen 
Metras á algunas paraulas. Aixís es que en lo primer cas , es mòlt fre- 
qüent en la llengua catalana véurer cambiada la a per la e, la o per la 
w, la x per la/, etc. y vice-versa; aixís com la supressió de la i desprès 
de a I tras vocals. Pera trobar la traducció de aquestas ó altras paraulas 
en lo Diccionari, es precís ó bè conèixer la varia ortografía de ellas, ó 
bè buscarlas en los diferents modos ab que poden estar escritas. No déu 
olvidarse tampoch, com ja havem dit, que no pocas paraulas, usadas per 
alguns poetas moderns, tant sols han estat ó están en us en certas y re- 
duhidas localitats. No sempre la pobresa que alguns atribueixen als lli- 
bres de aquesta classe, depèn de la falta de veus; algunas vegadas es 
aquella ficticia á causa de la ignorancia ó peresa del qui las busca, ncv 
Jas coneix prou, ó no las sab trobar en son lloch verdader. Vil EXPLICACIÓ 

de las abreviaturas que s' usan en aquest Diccionari. Ac. y ef. 


Acció y efecte. 


físic. 


Veu de fisica. 


adj. 


Adjectiu. 


íisiol. 


» de fisiologia. 


adv. 


Adverbi ó modo adverbial. 


for. 


» forense. 


a¿r. 


Veu de agricultura. 


fort. 


» de fortificació. 


agrim. 


» de agrimensura. 


fr. 


Frase. 


alg. 


» de álgebra. 


fust. 


Veu de fusteria. 


alquim. 


» de alquimia. 


geogr. 


» de geografia. 


anat. 


» de anatomia. 


geol. 


» de geologia. 


arbr. 


Arbre. 


geom. 


» de geometria. 


argent. 


Veu de argenter. 


gimn. 


» de gimnástica. 


arit. 


» de aritmética. 


gram. 


» de gramática. 


arq. 


» de arquitectura. 


hidráu. 


» de hidráulica. 


arm. 


» de armeria. 


hidrog. 


» de hidrografia. 


art. 


» de artilleria. 


hidrost. 


»• de hidrostática. 


astrol. 


» de astrologia. 


hig. 


» de higiene. 


astron. 


» de astronomia. 


icon. 


» de iconología. 


aum. 


Aumentatiu. 


ictiol. 


» de ictiologia. 


blas. 


Veu de blasó. 


impr. 


» de imprempta. 


bot. 


» de botánica. 


interj . 


Interjecció. 


catóp. 


» de catóptrica. 


iriron. 


Ironia. 


cir. 


» de cirurgia. 


jard. 


Veu de jardineria. 


com. 


» de còrners. 


jurisp. 


» de jurisprudencia 


conj. 


Conjuncció. 


liturg. 


» de liturgia. 


cosmog. 


Veu de cosmologia. 


loc. 


Locució. 


dial. 


» de dialéctica. 


lóg. 


Veu de lógica. 


didáct. 


» de didáctica. 


lleng. 


» de llengüistica. 


dim. 


Diminutiu. 


m. adv. 


Modo adverbial. 


dinám. 


Veu de dinámica. 


man. 


Veu de manescal. 


escul. 


» de escultura. 


maquin. 


» de maquinaria. 


esgr. 


» de esgrima. 


mar. 


» de marineria. 


estat. 


» de estática. 


matem. 


» de matemáticas. 


estét. 


» de estética. 


mecan. 


» de mecánica. 


«xpr. 


Expressió. 


med. 


» de medicina. 


fam. 


Veu familiar. 


met. 


» de metalurgia . 


farm. 


» de farmacia. 


metafis. 


» de metafísica . 


fil ó filos. 


» de filosofia. 


meteor. 


» de meteorologia. 


filo!. 


» de filologia. 


metr. 


» de metrología. VIII mil. 


Veu de milicia. 


pros. 


min. 


» de mineralogía. 


proverb 


mit. 


» de mitología. 


psicol. 


mus. 


» de música. 


pta. 


n. 


Verb neutre. 


quim. 


náut. 


Veu de náutica. 


r. 


núm. 


Número. 


recíp. 


ópt. 


Veu de óptica. 


ref. 


oral. 


» de la oratoria. 


refl. ó r. 


ord. 


Ordinal. 


ret. 


ornit. 


Veu de ornitología. 


sastr. 


ortogr. 


» de la ortografía. 


sup. 


perspec. 


» de perspectiva. 


táct. 


pie. 


» de picapedrer. 


teix. 


pint. 


» de pintura. 


teol. 


pirot. 


» de pirotécnica. 


terap. 


pl. 


Plural. 


tip. 


poét. 


Veu de poética. 


tòxic. 


pol. 


» de política. 


trigon. 


p. p. 


Particip passiu. 


V. 


prep. 


Preposició. 


vet. 


pret. 


Pretèrit. 


vulg. 


pron. 


Pronom. 


zool. Veu de prosodia. 

Proverbi . 

Veu de psicologia. 

Planta. 

Veu de química. 

Verb reflexiu. 

» reciproch. 
Refrá. 

Verb reflexiu. 
Veu de retórica. 

» de sastreria. 
Superlatiu. 
Veu de táctica. 

» de teixidor. 

» de teologia. 

» de terapéutica. 

» de tipografia. 

» de toxicologia. 

» de trigonometría. 
Verb. 

Veu de la veterinaria. 
Vulgar. 
Veu de zoologia. La inicíalo supressió del nom del article, en sas diversas accepcions 
suposa la repetició del mateix. sempre DICCIONARI MANUAL DE LAS LLENGUAS CATALANA-CASTELLANA A. ABA 

Ab. Con. — Ab aixó. Por 
tanto.— Ab mí. Conmigo. 
— Ab sí. Consigo. — Abtal. 
Solamente , tan sólo. — Ab 
tal que. De modo que, con- 
que, de manera, de suerte 
que. — Ab tot. Con todo. — 
Ab tot aixó. No obstante.— 
Ab tu. Co7itigo. (bangay. 

Ababancay. Arb. Aba- 

Ababil. Aucell. Ababilo. 

Abacá. Especie de pita. 
Genique, güembe. 

Abacant. Peix. Abacanto. 

Abacial- Abadengo, (te. 

Aliacómit. V. Abacomp- 

Abacoiuptat. Estat de a- 
bacompte. Abacomitado. 

Abaco mp te. Abacómite. 

Abadejo. Bacalao, merlu- 
za, bacallao. (na. 

Abaderna. Náut. Bader- 

Abadernar. Badernar. 

Abadia. Parroquial, rec- 
toria. Mala abadia. Aba- 
dur rio. (diado. 

Abadiat. Abadia y aba- 

Abaix. V. Baix. 

Abaixada. Baixada. Ba- 
jada, pendiente. 

Abaixador. Qui abaixa 
los pany os. Tundidor. 
Baixada. Bajada, abaja- 
dero. Mosso de tahona ó 
de molí. Abajador. 

Abaixadura. V. Tonedís. 

Abaixament. Tunda, 
tundidura. V. Abaxament 

Abaixar. Tóndrer lo pel. 
Tundir. En las cosas ma- 
terials. Declinar, ceder, 
bajar. En la reducció de 

DIC. CAT. CAST. ABA 

preu. Bajar, acortar, re- 
bajar, reducir. Abaixar lo 
preu. Abaratar. Los fums 
a algú. Fr. fam. Humi- 
llar. 

Abaixarse. r. Inclinarse. 
Bajarse, inclinarse, encor- 
varse, agacharse. En las 
cosas colectivas mate- 
rials. Menguar, bajar, 
mermar, descrecer. Min- 
var los rius ó brassos de 
mar. Avadarse. 

Abaixat. Tundido, bajado. 

Abalansament. V. Ba- 
lan s. 

Abalanzar. Abalanzar, 
impeler, empujar, persua- 

Abaló. Pta. Abalon. (dir 

A lia Iot. Brugit, tabola. Al- 
boroto, ruido, escándalo. 
V. Avalot. 

Abaltiment. Antojo. 

Aba mica*, pi. Bot. Aba- 
meas. 

Abámich. Bót. Abameo, 
abamado. (rear. 

Abandere jar. Abande- 

A bando ñame 11 1. Aban- 
dono, desamparo. 

Abandonar. Dir fástichs 
ó paraulas afrentosas. 
Baldonar, ajar, denostar. 
Deixar una cosa al cuyda- 
do de altre. Confiar, a- 
bandonar, cometer. Vén- 
drer á un preu mes baix 
del regular. Hacer barato. 
For. Renunciar. Desertar. 

Abandonarse, r. En los 
afectes del ánimo. Aban- 
donarse, entregarse. En lo ABA 

modo de víurer. Abarra- 
ganarse, envilecerse, aba- 
tirse, perderse. 

Abandono. Desamparo. 
Desabrigo. Sens apoyo. 
Desarrimo. Deixadesa. 
Dejadez. For. Renuncia. 
Deserción. (Abánete. 

Abanet. Faixa ó cinturó. 

Abans. Antes, antigua- 
mente, en otro tiempo. An- 
teriorment. De antemano. 
Abans bè. Antes bien, al 
contrario. Abans de 
temps. Prematuramente. 
Abans de tot. Ante todas 
cosas. (recimiento. 

Abaratiment. Desenca- 

Abaratir. Bajar, abara- 
tar, desencarecer. 

Abarcament. Abarcadu- 
ra, abarcamiento. 

Abarcar. Cenyir ab los 
brassos ó mans. Abrazar. 
Enclóurer. Abrazar, con- 
tener, comprender, in- 
cluir, alcanzar, retener. 

Abárit. Zoolog. Abárido. 

Abarragamar. Lo teixit. 
Abarraganar. 

Abarraganada. Dona 
deshonesta. Fam. Escal- 
dada, fosera. 

Abarraganarse, r. A- 
mancebarse , abandonar- 
se. , (bado. 

Abarraganat. Amance- 

Abás. Tinya. Tina. 

Abasaganient. Y. Aga- 
vellament. 

Abasagar. V. Agavellar. 

Abast. Provisió. Abasto , 
1 2 ABA 

abastecimiento. De una 
ciutat ó exercit. Basti- 
mento. Donar 1' abast. 
Abastece)*. No poder do- 
nar 1' abast. Estar ó verse 
agobiado ó ahogado. 

Abastar. Haver lo que es- 
tá en paratge alt ó dis- 
tant. Alcanzar, coger, sa- 
car de lo alto. Subminis- 
trar lo sustento á una ciu- 
tat ó exèrcit. Abastecer, 
proveer, abastar, aprovi- 
sionar. Ser bastant. Bas- 
tar, (se. Abastecerse. 

Abastarse, r. Vituallar- 

Abastat. Abastecido, bas- 
timentado, (dor. 

Abastonejador. Apalea- 

Abast «nejar. Apalear. 

Abastonejat. Apaleado. 

Abat. Abad. Abat pobret. 
Abaducho. (nadura. 

Abatanainent. Abata- 

Abatanar. Bátrer lo pa- 
nyo pera tráurerli F oli 
y enfortirlo. Abatanar, 
batanar, tundir, batanear. 
Eixos dos últims verbs 
se usan familiarment en 
sentit de pegar á algú. 

Abatent. Abatiente. 

A batidor. Destruidor. 

Abatiment. Abatimiento, 
depresión, postración. En- 
tre comerciants cessació 
de pago. Bancarrota, 
quiebra. 

Abátrer. Tirar á terra. 
Abatir, derruir ; demoler, 
derribar. Humiliar, aco- 
bardir. Domar, postrar, 
abatir, refrenar. No pa- 
gar los deutes. Quebrar, 
fallir. Entre comptadors. 
Rebajar, rebatir. 

Abatudament. Abatida- 
mente, con postración. 

Abatut. Postrat. Abatido, 
quebrantado, postrado. 
Decaygut. Alicaído. Baix 
ó petit. Bajo ó pequeño. 
Entre comerciants. Fa- 
llido, quebrado. V. Ven- 
sut. 

Abax. Adv. V. Baix. 

Abaxador. V. Abaixador. 

Abaxament. Abatiment. 
Abatimiento , humilla- 
ción. Baixa de preu. Baja. ABE 

Abaxar. V. Abaixar. 
Abcés. Mea. Absceso. 
Abclucar. V. Alducar. 
AbctuSiir. Abducir. 

Abecat. Rostriforme. (ce. 
Abecedari. Alfabeto, abe- 
Abeeerolas. Pl. Cartilla. 

V. Becerolas. 

Abedull. Pta. Abedul, bi- 
dueiro. (lar. 

Abedullar. Bot. Abedu- 

Abegot. A. bejon, zángano. 

Abel. Arb. Abelo. (nado. 

Abelit. Hermoseado, ador- 

Abelunosch. Pta. Amba- 
rilla, abelmosco. 

Abella. Insecte. Abeja. Pl. 
Pta. Flor deja abeja, abe- 
jera, compañón de perro 
ó jacinto blanco en algu- 
nas provincias. A. borda. 
Abejón, abejarrón. A. 
matxega. A. machiega. 
Cria de las abellas. Em- 
polladura. Criar abellas 
Fr. Barbar. Fer ous las 
abellas. Carrochar. Tras- 
cament de las abellas. 
Trio. Trascar las abellas. 
Triar. (cerse. 

Abellacarse, r. Envile- 

Abellar. Colmenar. 

Abeller. Abellar. Colme- 
nar. Que té abellas ó cuy- 
da de las abellas. Colme- 
nero, abellero. Pertanyent 
á las abellas. Abejuno. 

Abellera. Pta. V. Abella. 

Abellerol. Aucell. Abeja- 
ruco. Abellerol blau. Au- 
cell. Alionin. 

Abellit. Hermoseado, em- 
bellecido, adornado. 

Abellot. Abegot. Abejón, 
zángano. V. Borinot. 

Abercoch. Albaricoque. 
De domas. Damasco. Del 
ull blanch. Albarillo. 

Abercoquer. A Ibarico- 
quero, albaricoque. 

Abes cuytadament. 
A bizcochadamente. 

Abescuytar. A bizcochar. 

Abescuytat. Abizcocha- 
do. 

Abestia t. Grosser. Abru- 
tado, estólido. 

Abestrús , ó Avestrús. 
Avestruz. 

Abet. Arb. Abeto, pinabete. ABO 

Abetumadament. Abe- 
tunadamente. 

Abetusnar. Embetunar, 
abetunar. 

A be u rae i ó. Abrevacion. 

Abeurable. Abrevable. 

Abeuradament. Abre- 
v adámente. 

Abeurador. Lo qui abeu- 
ra. Abrevador. Lloch a- 
hont se abeura. Abreva- 
dero, aguadero, pilón. A. 
de tusta. Camellón. Deis 
aucells. Bebedero. 

Abeuradura. Abrevadu- 

Abeurar. Abrevar, (ra. 

Abeurat. Abrevado. 

Abeuratge. Brebaje. 

Abiaíxable. Sesgable. 

Abiaixadament. Sesga- 
damente. 

Abiaixador. Sesgador. 

Abiaixament. Sesgadu- 

Abiaixar. Sesgar. (ra. 

Abiaixat. Sesgado. 

Abintestat. Abintestado. 

Abilitar y sos derivats. 
Habilitar. 

Abismar. Abátrer, con- 
fóndrer. Abatir, confun- 
dir, anonadar. 

Abisme. Precipicio, abis- 

Abissí. A bisinio. (mo. 

Abit. V. Hábit. 

Abjecció. Abyección, aba- 
timiento. 

Abjectat. Menospreciado, 
abatido. 

Ablactació. Desmama- 
ment. Destete. 

A Manidos*. Ablandador. 

Ablaniment. Ablanda- 
miento. 

Ablanir. Posar bla ó tou. 
Ablandar, molificar, mu- 
llir. Aplacar. Mitigar, 
templar, suavizar. Enten- 
drir. Enmollecer, enllen- 
tecer. Ablanir. Macerar, 
mullir. Relaxar. Relajar, 
laxar. Mitigar. Lenificar, 
molificar. Cir. Madurar. 
r. Relentecer, rellentecer. 

Ablanit. Ablandado. 

Ablanitiu. Molificativo. 

Ablatiu. Ablativo. 

Ablenadura. Apabiladu- 

Ablenat. Apabilado, (ra. 

Abobarse. Y. Embada- 
lirse. ABO 

Abocador. Lo qui aboca. 
Envasador, vertedor. Lo 
llochahont se aboca. Ver- 
tedero. 

Abocament. Evacuación, 
abocamiento. 

Abocar. Vuy dar alguna co- 
sa. Verter, echar, vaciar, 
derramar. Donar mòlt. 
Verter, echar, derramar. 
Ajuntar dos recipients 
boca á boca per vuydar 
lo contingut del un al 
altre. Trasegar, embro- 
car. Fer cáurer boca a 
terra. Echar de bruces. 
Trabucar, girar alguna 
cosa boca á terra. Poner 
boca abajo. 

Abocarse, r. Abalanzar- 
se una persona y agolpar- 
se, quant son mòltas. 

Abocat. Vaciado, echado, 
vertido. 

Abocat errossar. Abu 
zar, echar de bruces. 

Aboletejar. V. Bofetejar. 

Abogar. Defender. 

Abolició. Abrogación, de- 
rogación, revocación. 

Abolidor. Abrogador. 

Abolir. Anular, borrar 
derogar. 

Abolit. Abolido, desusado. 

Abollable. Afollable. 

Abolladament. Afolia- 
damente. 

Abollador. A follador. 

Abolladura. Afolladura. 

Abollar. Afollar. 

Abollat. Arrufat. Alechu- 
gado, afullado. 

Abolotapobles. Revolu- 
cionan. Revoltoso, amoti- 
nador. Cridayre, bala- 
drer. Vocinglero, alboro- 
tador. 

Abolotar. Alborotar. 

Abominar. Aborrir, de- 
testar. Derrengar. 

Abonament. Abono. 

Abonansarse. Serenar- 
se. Calmar el tiempo, des- 
pejarse el cielo. 

Abonansat. Calmado, bo 
nancible. 

Abonar. Fer fiansa. Afian- 
zar, salir fiador. Adobar 
las térras. Estercolar, be- 
neficiar. ABO 

Abonyegable. Abollable. 
Abonyegableanent. A- 

bollablemente. 
Abonyegadaenent. A- 

bolladamente. {dura. 

Abonyegadura. Abolla- 

Abonyegament. Abona- 
miento. 

Abonyegar. Abollar. A- 
bonyegarse. r. Ferse 
bonys al cap. Achicho- 
narse. 

Abonyegat ó pie de 
bonys, parlant de cosas no 
animadas. A bollado. Que 
tè bonys al cap. Achicho- 
nado. 

Aboquetar. Aboquillar. 

Abordada. Náut. Borda- 
da. 

Abordar. Náut. Acometer, 
embestir. Incitar al gos 
pera que acometía. Azu- 
zar. Tirarse sobre de al- 
gú. Arremeter, r. Embes- 
tirse. Azuzarse. 

Abordatge. Abordaje, a- 
bordo, acometida. 

Aborregadament. Abo- 
digadamente. 

Aborregament. Ac. y 
efect. de aborregarse. A- 
bodigamiento. 

Aborregar. A bodigar. 

Aborregat. Que té forma 
de borrego. Abodigado. 

Aborréixer. V. Aborrir. 

Aborrellonament. A- 
borreg amiento. 

Aborrellonarse. r. A- 
borregarse. (gado. 

Aborrellonat. Aborre- 

Aborrible. Detestable. 
Aborrecible. Odiós. Odio- 
so, desamable. (ment. 

Aborrició. V. Aborri- 

Aborridament. Aborre- 
cidamente. 

Aborridor. Aborrecedor. 

Aborriment. Aborreci- 
miento, aversión, odio, 
desamor. Fastich. Tedio. 

Aborrir. Aborrecer, odiar, 
detestar, abominar. 

Aborrit. Aborrecido. 

Abort. Malparto. Y. Gás- 
tame nt. 

Abortament. Y. Abort. 
Cosa extraordinaria. A- 
borto, portento. ABR 3 

Abortar. Gastarse. Mal- 
parir. 

Abortón. Abortivo y abor- 
tón que se aplica ais qua- 
drúpedos. 

Abot tornar. Abochor- 
nar, sonrojar. 

Abovar. Aboyar. 

Abracoquer. Albraco- 
quer. Arbre. Albaricoque- 
ro. 

Abrahonarse. r. Asirse* 
r. fam. Agarrafarse. 

Abran i. Arb. Abramino. 

Abrás. Abrazo, (miento. 

Abrasainent. Agosta- 

Abrasar. Re d unir a bra- 
sa. Quemar, reducir á 
brasa. Abrusar. Agostar y 
ahornagar, arrebatar. 

Abrasarse, r. Enmosti- 
garse las plantas. Agos- 
tarse, secarse. Abrasarse 
de calor. Achicharrarse, 
asarse. De sét. Apalam- 
brarse de sed. De enveja. 
Comerse. De febra. Arder- 
de calentura. De viu en 
viu. Abrasarse vivo. 

Abrassada. Y. Abrás. 

Abrassadeta. Abracijo. 

Abrass adera. De las ar- 
mas de foch. Abrasadera. 
De las veynas de armas 
blancas. Brocal. 

Abrassador. Abrazade— 
ro, abrazable. 

Abrassar. En sas princip. 
acceps. Abrazar. Com— 
péndrer. Comprender. 
Enclóurer. Abarcar. A 
bulto. A carrazar. 

Abre. V. Arbre. (leda. 

Abreda y Abrediu. Arbo- 

Abrent. Arbr. Laurente. 
V. Alabrent. 

Abressada. Mecedura. 

Abressar. Y. Bressar. 

Abressolar. Donar la for- 
ma de bressol. Acunar. 

Abreviadura ó Abrevia- 
tura. Abreviació. Abre- 
viatura. De nom ab lletra 
inicial. Cifra, sigla. 

Abreviar. En lo escrita 
Compendiar, recapitular. 
Suprimir lletras. Escribir 
en abreviatura. Cuytar.: 
Apresurar, avivar. 

Abribadament. Impe- ABS ACÁ ¿liosamente, furiosamen- ¡Abstingut. Abstenido. 
te. Abstracte. Abstraído, a- Abribat. Pronto, veloz, 
activo. 

Abricli. Abrigo, abrigade- 
ro, y també — íio'¿7o, guar- 
da, refugio. 

Abrigall. V. Abrich. 

Abrigalls. Pi. Ropa de la 
cama. 

Abrigar. Ab roba. Arro- 
par, apañar, r. Acotxarse 
en lo Hit. Arropar se } ar- 
rebujarse , aborujarse. 
Afavorir. Patrocinar, au- 
xiliar. Agr. La terra. 
Amurillar. 

Abrilench. Abrileño. 

Abrí Ha «lament. Abri- 
llantadamente. 

Abrí llar. Abrillantar. 

Abriuliar. Abrojal. 

AbríufiEs. Pta. Abrojo, 
abrojos de tierra. 

Abrogar. V. Abolir. 

Abro taño. Pta. Yerba 
lombriguera, brótano. 

Abrumar. Oprimir, aba- 
tir, hundir. 

Abrusaclor. Abrasador. 

Abrusament. Ahorna- 
g amiento. 

Abrusar. Asar, tostar, a- 
chicJiarrar, curtir. 

Absent. Ausente, {muir. 

Absélílrer. Absolver, re- 

Absolt. Absuelto, remiti- 
do, perdonado. 

Absolta. Responso, res- 
ponsorio, posa. Fer ó can- 
tar absoílas. Responsear, 
responsar. 

AbsoEut. Absoluto, impe- 
rioso, resuelto. 

Absolutament. Del tot. 
Rematadamente, de rema- 

Absonant. Absono. (te. 

Absorbir. Embéurer. Ab- 
sorber. Xuclar. Sorber. 

Absorbit. Absorbido. 
Absort. Admirat. Absorto, 
pasmado. Distret. Dis- 
traído. 

Abstemi. Abstemio. 

Abstenerse, r. Contener- 
se, abstenerse, refrenarse. 
Abstergir. Absterger. 
Abstersiu. Abstersivo, de- 
tersivo , abstergen te. 
.Abstinensa. Abstinencia. partado. En abstracte. 
En abstracto. 

Abstractiu. Abstractivo. 

Abstráurer. Abstraer. 

Abstret. Abstracto, abs- 
traído. 

Abstrús. Abstruso, recón- 
dito, oculto. 

Abstrusament. Adv. 0- 
cultamente , recóndita- 
mente. 

Absuiuirse. r. Asumirse. 

Abugot. Cert joch. Abe- 
jón. V. Burinot. 

Abufltat. Voluminós. Vo- 
luminoso, rebultado. Exa- 
gerat. Exagerado, ponde- 
rado. Gros y buyt. Papu- 
jado. 

Abundancia. Copia, a- 
fluencia, facundia, cau- 
dal. Ab molta abundan- 
cia. Adv. A porrillo, a- 
bun d antemente. De béns. 
Opulencia. De humors. 
Puj amiento , humorosi- 
dad. 

Abundant. Copioso, fe- 
cundo, feraz, profuso, o- 
pimo. De cassa. Acha 
quiento.he mòlts humors. 
Confluente. (rimo. 

Abundantíssim. Ubér- 

Abuntlantment. Abun- 
dantemente, bravamente. 

Abundar. En alguna co- 
sa. Nadar. 

Abunyolar. Abuñuelar. 

A bu reliar. Aburelar. 

Aburriment. Aburri- 
miento, aversión. 

Aburrir. Abandonar. A- 
borrecer , abandonar 
Fam. Exposar. Aventu- 
rar, arriesgar. 

Aburrit. Aburrido. 

Abús. Abuso. 

Abusiu. Abusivo. 

Abussar. Abuzar. [ron. 

Abutarda. Aucell. Galla- 

Abutifarrar. Abotargar. 

Abutor. Aucell. Ave toro. 

A bu < tacar. Abolsar. 

Acá. V. Haca. 

Acá. Aquí. Ahí. 

Acabada. Acabamiento. 

AcabaSat. Acaudalat. 0- 
pulento. Complert. Aca- AGA 

balado. Parlant de teixits. 
Recio, doble. 

Acabament. Acabamien- 
to, fin, final, remate. 

Acabar. Concluir, finali- 
zar, rematar, completar. 
r. Espirar, declinar, ca- 
ducar . (to. 

Acabat. Perfecte. Perfec- 

Acabussar. V. Cabussar. 

Academia. Aula, escola. 
Gimnasio. Estudi. Taller. 

Académicli. Académico. 

Acalerat. Atareado. 

Acaflorar. Promóurer, 
excitar. Avivar, inflamar.. 

AcaEorament. Eferves- 
cencia, inflamación, arre- 
batamiento. 

Acalorarse, r. Enar d ir- 
se. Enardecerse, alterarse. 

Acalorat. Orgullos. Orgu- 
lloso, encopetado. 

Acampament. Campa- 
men to, acampamen to, 
campo, reales. (nado. 

Acampana t. Encampa- 

Acampar. Campar. Las 
tropas. Vivaquear. Art de 
acampar. Castrameta- 
ción. 

Acamussar. Agamuzar. 

Acamussat. Gamuzado, 
agamuzado. 

AcanaEar. Encanalar, en- 
canalizar , encañonar. 
Arq. Estriar, is triar. 

Acanala t. adj. Canalado. 
Vent acanalát. Aire enca- 
ñonado ó encallejonado. 

A cañar. Varear, medir 
por canas. 

Acan onar. Conduhir la 
aygua per canonada. Ar- 
caduzar, encañar. 

Acanonat. Arcaduzado. 

Acanonejar. Acañonear. 

Acanutarse. Acanu ti- 
llar se, encarrujarse. 

Acanyament. Encanija- 
mien to , enflaq u ecimien to . 

Acanyar. Encanijar, ex- 
tenuar, (tenuado. 

A can ya t. Encanijado, ex- 

Acarament. Careo. 

Acarar. Confrontar, ca- 
rear, conferir. 

Acarcanyarse. De ay- 
gua. Encharcarse, relle- 
narse de agua, aguazar se '„ ACH 

Acarcanyat. Repleto de 
agua. 

Acarejar. Carear, acarar. 

Acaman. Poix. Acama- 
rlo, (casualidad. 

Acás. Acaso, casualmente, 

Acasarat. Deseoso de ca- 
sarse. 

Acassia. (Falsa) ó A. de 
tres punxas. Arb. Acacia 
de tres espinas. A. tapare- 
ra. A. de flores sedosas. 

Acatalcctich. Acatalécti- 
co. 

Acatament. Reverencia, 
acatamiento. (patento. 

Acaudalat. Caudaloso, o- 

Accedir. Acceder, asentir, 
adherir, conformarse. 

Accent. Acento. Carregar 
1' accent,. Recargar. 

Acceptació. Admisión, 
aprobación, (mar, optar. 

Acceptar. Admitir, to- 

Accepte. Acepto, grato. 

Accés. Acceso. 

Accessible. Accerible, a- 
sequible, fácil. 

Accessió. Acceso. La de 
terciana. Cicion. 

Accessoris. Pi. Anexida- 
des. 

Accident. Indisposició re- 
pentina. Insulto. Fam. 
Patatús. 

Acció. Ademan, acción, fa- 
cultad, derecho. Fer acció 
de executar alguna cosa. 
Hacer ademan. Acció mi- 
litar. Función de guerra. 

Accionat. Acció, movi- 
ment del cos. Acción. 

Accorat. Afligido. 

Accordat. V. Convingut. 

Acederilla. Pta. Romaza. 

Acefalisme. Acefalismo. 

Acensar. Acensuar, dar ó 
tomar á censo. 

Acerba ment. Cruelmen- 
te, rigorosamente. 

Acer bi tat. Acerbidad, se- 
veridad, crueldad. 

Acerca. Prep. y Adv. Cer- 
ca, sobre. (rado. 

Acèrrim. Acérrimo, ace- 

Acert. Acierto, tino. 

Acertar. Endevinar, dar 
en lo blandí. Atinar. 

Acetrería. Cetrería. 

Aclis. Arb. Acere, arce. ACL 

Acibadar. Encebadar, a- 
ccbadar. 

Acidesa. Acidez. 

Acimat. Encumbrado. 

Acit. Acido. 

Aclamació. Celebració. 
Celebración , Proclama- 
ció. Proclamación. 

Aclamar. Proclamar. 

Aclaparanicnt. Debili- 
dad. 

Aclaparar. Desjarretar, 
derrotar, enervar, debili- 
tar. 

Aclaparat. Debilitado. 

Aclarar. Posar en ciar. 
Dilucidar. Desembolicar. 
Desovillar. Lo ocult. Des- 
encastillar. 

AclarJdura. Aclaración, 
entresacad uva. 

Aclariment. L' acte y e- 
fecte de aclarar. Aclara- 
ción. De aclarir. Entresa- 
ca, entresacadura. 

Aclarir. En sas princi- 
pals accepcions. Aclarar. 
Com explicació. Decla- 
rar, ilustrar, esclarecer. 
Aclarir lo que |está mòlt 
espés. Entresacar, despe- 
jar, enrarecer, adelgazar. 
Aclarir disputas. Compo- 
ner, decidir, orillar. Los 
líquits. Aclarar, clarifi- 
car, liquidar. Las ramas 
ó sarments. Chapodar. 

Aclarirse. Lo temps. A- 
clararse, serenarse, abrir 
el tiempo. Los líquits. A- 
clararse, asolarse, sere- 
narse. Que se aclarescan. 
Fr. Alia se las hayan. 

Aclarit. L' efecte de acla- 
rar. Aclarado. Esporgat. 
Chapodado. Dit de las co- 
sas espessas. Enrarecido. 
Dels licors. Aclarado, se- 
renado. 

Aclavellar. Aclavelar. 

Aclimatarse, r. Connatu- 
ralizarse, (liarse. 

Adivinarse. V. Clivi- 

Aclocar. V. Aclucar. 

Acloíarse. r. Arrellanar- 
se, aclocarse. 

Aclofat. Aclocado. 

Aclucar. Tancar Y ull ó 
'Is ulls. Cerrar el ojo ó los 
ojos. Recullir la vista per ACÓ 5 

véurer millor. Amusgar- 
Carregar en extrem. A- 
brumar. No aclucar 1' ull. 
No pegar el ojo. 

Achicarse, r. Fer los ulls 
grossos. Hacer la vista 
gorda. Yinclarse íins á 
cáurer á terra. Aplastar- 
se, agacharse. 

Acó bar dir. Acobardar, 
intimidar, acorralar, ate- 
morizar, amilanar. 

Acobardírsc. r. Alebrar- 
se, acobardarse, amila- 
narse. 

Acobardit. Acobardado, 
amilanado, abatido. 

Acoblable. Acoplable. 

Acobladament. Acopa- 
damente, (rio. 

Acobladura. Arq. Aco- 
plo, acopladura, [miento. 

Acoblament. Acopla- 

Acólit. Acólito, cerofera- 

Acolitat. Acolitazgo. 

Acolliment. Y. Aculli- 
ment. 

Acollir. Y. Acullir. (ble. 

Acollonible. Acoquina- 

Acollonir. Y. Acobardir. 

Acolorir. Colorar, teñir. 

Acomés. Acometido. 

Acomesa. Acometida, a- 
cometimiento, arremetida. 

Acometiment. Acometi- 
miento, arremetida, em- 
bate. 

Acométrer. Acometer, 
arremeter, embestir, car- 
gar, arrojarse. Una ma- 
laltia. Acometer, sobreve- 
nir, asaltar. 

Acomodament. Acomo- 
do, acomodación , acomo- 
damiento. 

Acomodar. Disposar, co- 
locar. Colocar. Deixar al- 
guna cosa. Proporcionar, 
prestar. 

Acomodarse, r. Confor- 
marse. Conformarse, con- 
sentir. Tráurer profit. Sa- 
car provecho. Casarse. 
Tomar estado. 

Acomodat. Casat. Casa- 
do. Rich. Rico, poderoso. 

Acomodo. Preu. Módico, 
bajo , barato. Pérdrer ó 
deixar lo acomodo. Des- 
acomodarse. 6 ACÓ ACÓ Acompanyador. A com- Aconsolament. Consola- 

pañador, compañero. cion, consuelo. 

Acompanyament. A-\ Aconsolar. Dar consol. compañamien to, séquito, 
comitiva, cortejo. 

Acompanyar. Agregar- 
se. Seguir. 

Acoinpas sadament, 
Pausadamente, á compás Consolar. Parlant de re- 
meys ó medicinas. Miti- 
gar, confortar. 

Aconsolat. Consolado, 
conformado. 

Aconíéixer. V. Succehir. compasadamente, con ór- Acontentament. Con- dal, coíi mesura. 

A compassar. Compasar, 
poner á compás. 

Acom passat. Compasa- 
do, acompasado. 

Acomular. V. Acumular. tentó, placer, gozo, satis- 
facción, alegría. 

Acontentar. Contentar, 
complacer, satisfacer. 

Aeonvoyar. Convoyar. 

Acopí . Provisión , acopio . Acondiciónate Condició- j Acopiante. Que 's pót co- 
lado, acondicionado. Bèn| piar. Copiable. 
ó mal acondicionad De Acoplador. Que serveix buen ó mal genio. 
Aconductarse. V. Con- 
ductarse. (tat. per acopiar. Copiador. 
Qui acopia. Copista, pro- 
Acopiar. Copiar, (visor. Aconductat. V. Conduc- Acoplar. Aparear, r. Aco- Aconduhir. Conservar 
con esmero, guardar cort 
cuidado, poner á buen re- 
caudo. 

AconduMt. Conservado ó 
guardado con esmero. 

Acón go áx amen t. Con- 
goja, angustia. 

Acongojar. Molestar. piarse contra algú: Man- 
comunarse, (namiento. 
Acoqninament. Amila- 
Acoquinar. Acobardar, 
ami lan ar. (amilanado. 
Acoquinat. Acobardado, 
Acorat. Afligido. V. Con- goixat 
Acordat. V. Acort. 
Aquejar, congojar. V. ¡ Acorde. Conforme. (ble. 
Congoixar. | Acordi Hable. Acordonar 

AcongoixatóAcongoxat. Acordillar. Acordelar. 
Acongojado, congojoso. Acordillat. Acordelado. Acónit. Pta. Acónito, ana- 
pelo, matalobos, lupina, 
anasarca, contella, uva- 
versa. 

Aconortar. Consolar. 

Aconortarse. r. Confor- 
marse, consolarse, conve- 
nir, resignarse. 

Aconortat. Conformado, 
resignado. 

Aounseguir. Alcanzar, 
lograr, conseguir, igua Acornar. Acuernar. 

Acorralar. Encorralar. 

Acorregut . Corrido, bur- 
lado, chasqueado. 

Acorrent. Vergonzoso. 

Acorrer. Correr, avergon- 
zar, r. Avergonyirse. Cor- 
rerse, (corde. 

Acort. Acuerdo, ajuste, a- 

Acossar. Estrechar, apu- 
rar, (cear. 

Acossejar. Acocear, co- lar. En lo guany. Acredi- Acossejat. Acoceado 
tar, devengar. ' Acostadas. Allegadizo, pe- 

Aconseguit. Alcanzado.] gajoso. [miento. 

Aconsellable. Aconseja- Acostament. Acerca- 
ble, (jador. Acostar. Acercar, aproxi- Aconsellador. Aconse- 
Aconsellament. Aconse- 
jara tentó mar, llegar, arrimar. Fal- 
tar poch. Rayar. 
Acostarse, r. Acercarse, Aconsellant. V. Aconse- llegar, arrimarse. Acos llador 

Aconsellar. Aconsejar. 
Aconsellat. Aconsejado. tarse á la vora. Orillarse, 1 
venir. {no, allegado. 

Acostat. Acercado, cerca-* ACT 

Acostuonable. Que pót 

ser acostumat. Habitua- 
ble. 
Acostumadament. Ha- 

bilualmente, acostumbra- 
damente. 

Acostumament. Habi- 
tualidad , acosiumbra- 
miento. 

Acostumar. Acostum- 
brar, soler, habituar, esti- 
lar, r. Hacerse, versarse, 
connaturalizarse, curtir- 
se. Usarse. Usarse. 

Acostumat. Avesat. Ver- 
sado, acostumbrado, ha- 
bituado. Versat. Hecho,, 
cursado. Consuetudinari. 
Sólito, consuetudinario. 

Acotada. Encorvada. 

Acotar. Donar banyadas. 
Acornear, acornar. V. Co- 
tar. Aclucar. Agobiar, 
encorvar, agachar, abru- 
mar. 

Acotarse, r. Encorvarse, 
inclinarse, agacharse. V. 
Arrupirse. 

Acotat. Inclinat. Agacha- 
do, inclinado, gacho. 

Acotxar. Abrigar. Abri- 
gar, arrebujar, rebozar. 
Inclinar una cosa massa 
alta. Inclinar, abajar. In- 
clinar á algú. Encorvar, 
agachar, r. Arrebujarse, 
aborujarse. Arrupirse. A- 
gacharse. (bujado. 

Acotxat. Abrigado, arre- 

Acreditar. A algú. Dar 
fama. Tenir guanyat. De- 
vengar. 

Acreditat. Conegut, pro- 
bat. Conocido, probado. 
Famós. Sonable, sonado.,, 
renombrado. 

Acreditatiu. Justificati- 
vo, comprobante. 

Acrimonia. La qualitat 
d' aspre ó picant. Acerbi- 
dad, acritud, aspereza. 
Mordacitat. Mordacidad. 

Acrisolar. Purgar, puri- 
ficar. 

Acronicte. Acronicto. 

Acrósticlü. Acróstico. 

Acs. Arb. V. Achs. 

Acta. Escritura. 

Acte. Acto, auto. Escrip- 
tura de venda. Carta de- ACU 

venta. En acte. En ade- 
man. A. literari. Certa- 
men. Tenir 1' acte. En 
los estudis. Defender ac- 
tos ó conclusiones. 

Actitador. For. Lo que es- 
tá para actuar. 

Actitut. Positura. Acti- 
tud, aptitud, acción. 

Actiu. Activo, pronto, dis- 
to, vivo, intenso. 

Activar. Dar calor. 

Activitat. Actividad. 

Actora. Actriz, cómica. 

Actualitat. Actualidad. 

Acuciar. Apresurarse. 

Acucies. Acucioso, dili- 
gente, solícito. 

Acudir. Juntarse en un 
mateix lloch. Concurrir. 
Valerse de alguna perso- 
na ó cosa. Recurrir. 0- 
córrer. Ocurrir. 

Acudit ¿ Acudido, arran- 
que, repente. 

Acuitat. V. Acuytat. 

Acularse. Los carruatges. 
Dar culata. Los comer- 
ciants. Quebrar. 

Aculleradameiit. Acu- 
charadamente, {raimiento. 

Aculleraiiient. Acucha- 

Acu Iterar. Acucharar. 

Acullerat. Acucharado. 

Acullida, ó Aculliment. 
Acogida, hospedaje, reci- 
bimiento, acogimiento. 

Acullidtor. Recogedor. 

Aculliment. Albergue, 
refugio, recogimiento. V. 
Acullida. 

Acullir. Recullir. Acoger, 
albergar, amparar. Ocul- 
tar. Ocultar, encubrir, r. 
Recogerse, amesnarse. 

Acullit. Recullit. Acogido, 
albergado. Atrapat. Cogi- 
do. 

Acultellejador. A cuchi- 
llador. (do. 

Acultellejat. Acuchilla- 

Acumular. Imputar. Car- 
gar, cumular. Acumular, 
com á falta. Imputar, 
achacar. Amontonar di- 
ners. Atesorar. 

Acumularse, r. Agolpar- 
se, amontonarse. 

Acunyar y sos derivats. 
V. Encunyar. ADE 

Acuquinar y sos deri- 
vats. V. Acobardir. fiar. 

Acursar. Escursar. Acor- 

Acurufifadament. Aco- 
petadamente, (dura. 

Acuruüament. Acopeta- 

Acur ullar. Acopetar. 

Acurultat. Acopetado. 

Acús. Acuse. 

Acusar. Acusar, notar, 
tachar, afear. Acusar fal- 
sament. Calumniar. 

Acusat a u. Acusativo. 

Acús tic le. Acústico. 

Acutángul. Acutángulo. 

Acuytat. Apressurat. A- 
presurado. Apurat, afli- 
git. Apurado, afligido. 

Ad.A. 

Adagü. Adagio) refrán, 
proverbio. 

Adaladament. Precipi- 
tadamente, desaladamen- 
te. 

Adalarse, r. Desalarse, 
ansiar mucho, desalmar- 
se. 

Adalat. Desalado. Anar a- 
dalat. Desalarse, beber los 
vientos. 

Adalit. Caudillo, capitán. 

Adamadet. Adamadillo, 
damita. 

Adamantí. Adamantino, 
diamantino. 

Adamarse, r. Afeminar- 
se, remilgarse. 

Adanisme. Adanismo, a- 
d amaños, adamitas. 

Adargue tu. Adar guilla. 

Addició. Adición, apéndi- 
ce, suplemento, añadidu- 
ra. 

Adefora. Fuera, afuera. 
V. Afora. 

Adelantament. Adelan- 
to. Adelantamiento, ade- 
lanto. Millora , progrés. 
Mejoría, progreso, ascen- 
so. 

Adelantar. Avansar. A- 
vanzar. Apressurar. A- 
presurar, abreviar. Millo- 
rar. Mejorar, medrar. 

Adelantat. Primerench. 
Precoz, tempranero. 

Adelantos. Pl. Avansos. 
Medros. 

Ademes. Adv. Además, 
amas, fuera de, sobre. ADM 7 

Adaptar. Adaptar. 

Adepte. Adepto, iniciado. 

Aderessar. Encaminar, 
dirigir. 

Adern. Arb. V. Aladern. 

Adés. Adv. A hora mismo, 
en este instante. 

Adesenar. Adecenar. 

Adeturar. V. Deturar. 

Adelitar. Adeudar, deber. 

Adevínar. V. Endevinar. 

Ad ion. Pta. Asarabácara, 
ásaro, oreja de fraile. 

Adlaerens. Pl. Adher en- 
tes, allegados. 

Adliuc. Adv. Todavía, 

Adiete. Adicto. (aún. 

Adinámicli. Adinámico. 

Adinerar. Traurer mes 
valor de una cosa del que 
realment te. Sacar buen 
partido, vender bien. 

Adinerat. Acaudaiat. A- 
caudalado, perulero. 

Adins, y Adintre. Adv. A- 
dentro. V. Dins. 

Adivinador. Adivino, a- 
gorero. 

Adivina! la. Acertijo, adi- 
vinanza. V. Endevinalla. 

Adivinar. V. Endevinar. 

Adjacent. Adyacente. 

Adjecte. Añadido, ajusta- 
do, {to, adjunto. 

Adjectiu. Adjetivo, epite- 

Adjudicarse. r. Apro- 
piarse. Arrogarse, atri- 
buirse, {tivo. 

Adjudicatiu. Adjudica- 

Adjunt. Adjunto, junto, 
acompañado. 

Adjuntiu. Adjunto. 

Adjutor. V. Adjunt. 

Adjutori. Ayuda, auocilio. 

Admés. Admitido. 

Admétrer. Admitir, acep- 
tar, recibir. No admétrer. 
Recusar, no admitir. 

Adminícul. Adminículo. 

Administració. Régi- 
men. Régimen. A. de ren- 
das. Telonio. 

Administrar hisendas ó 
béns. Mayordomear. A. lo 
viátich. Sacramentar. 

Admirable. Maravellós. 
Maravilloso. Espantos. 
Espantable, espantosa. 
Sorprenent. Mirífico. 

1 Admiració. Maravella. 8 ADO Maravilla. Assombro. 
Suspensión, pasmo. 

Admirar. Maravillar, ex- 
trañar, suspender, pas- 
mar, r. Espantarse, per- 
signarse. 

Admiratiu. Admirativo, 
admirable. 

Admissió. Recepción. 

Admonició. Amonesta- 
ción, reprensión, aviso. 

Admonitorá. Monitorio. 

Adnotar. Anotar. * 

Adob. Remendó. Remien- 
do, adobo. En las viandas. 
Adobo, aderezo, condi- 
mento. En las térras. A- 
bono. De pells. Curtimien- 
to, zurra. De sabata. Pi- 
caño. De teuladas. Tras- 
tejadura. De tocador. A- 
feite. 

Adoba. (A la). Adv. En a- 
dobo. (lias. 

Adobacadiras. Adobasi- 

Adobacocis. Lanero. 

Adobador. Lo qui adoba. 
Remendador , reparador. 
De pells. Curtidor. 

Adobament. Adobadura. 

Adobamitjas. Calcetero. 

Adobar. Compóndrer. Re- 
parar, componer, recom- 
poner, aderezar, remen- 
dar. Las pells. Adobar, 
curtir. Las pells ab her- 
has. Herbar. Las pells ab 
roldó. Zumacar. Las ter- 
Tas. Abonar, engrasar, 
beneficiar. Las teuladas. 
Retejar , trastejar. Las 
viandas. Condimentar, a- 
derezar. Los carruatges. 
Aperar. Fam. Pegar. Sa- 
cudir, zurrar la badana. 

Adobaria. V. Blanque- 
ría, Adobería. 

Adobarse, r. Adquirir au- 
ment ó perfecció, millo- 
rar lo malalt. Mejorar. 
Dit del temps. Abonan- 
zarse. Convenirse ó com- 
póndrerse. Avenirse, con- 
cordar , conciliar se. Po- 
sarse bè. Acomodarse. 
Tráurer partit. Sacar ra- 
ja. V. Corretgirse. 

Adobat. Parlant de per- 
sonas. Mejorado. De vian- 
das. Sazonado, condimen- ADO 

tado. De térras. Abonado. 
De objectes materials. 
Arreglado, remendado, 
compuesto, recompuesto. 

Adobateuladas. Traste- 
jador. [duria. 

Adobería. Tenería, curti- 

Adoctrinar. Doctrinar, 
instruir. 

Adojo. adv. Profusamente, 
copiosamente , en abun- 
dancia, á porrillo. 

Adoléixer. Adolecer. 

Adoloridament. Dolo- 
rosamente. 

Adolorir. Causar dolor, 
doler. (se. 

Adolorirse. V. Dóldrer- 

Adolorit. Qui sent dolor. 
Dolorido, adolorido. Afli- 
git. Desconsolado. Arre- 
pentit. Arrepentido. 

AdoJsar. V. Mollificar. 

Adornar. Domar. ■ (do. 

Adomascat. A damasca- 

Adomiciliar. Domiciliar. 

\ donarse, r. Reparar, ad- 
vertir , observar , notar. 
Sens adonarsen. Impen- 
sadamente , inadvertida- 
mente. 

Adonat. Advertido, (nio. 

Adónicli. Adónico, ado- 

Adonis. (Flor de). Pta. A- 
némone. 

Adop. Corrección, enmien- 
da, reforma, remiendo. V. 
Adob. 

Adopció. Prohijamiento, 
prohijación. (jar. 

Adoptar. Prohijar, ahi- 

Adorant. (Passant y). Fr. 
Andando y con el mazo 
dando, comido por servi- 
do. 

Adorm i dor . A d or mece- 
dor, adormeciente. 

Adormiment. La ac. y 
ef. de adormir y adormir- 
se. Adormecimiento. En 
la moral , enduriment. 
Endurecimiento. 

Adormir. Causar son ó 
fèr dormir. Adormecer, 
calmar. Entontir. Enton- 
tecer. 

Adormirse. Péndrerse lo 
guix. Trabarse, enajarse. 
Endormiscarse. Adorme- 
cerse, trasponerse, dormi- ADR 

tur. Entorpirse algun 
membre. Envararse. O- 
brar ab negligencia. E- 
charse á, dormir. 

Adormit. Dormit. Dormi- 
do, adormecido. Entorpit. 
Envarado. Entontit. En- 
tontecido. Apaciguat. Cal- 
mado. Mitg adormit. En- 
tre sueños, semidormido. 

Adornadament. adv. 
Ornadamente. 

Adornar. Hermosejar. 
Aliñar, pulir, acicalar, 
engalanar, ataviar. Dis- 
tingir. Realzar, ilustrar. 
Endressar , guarnir. A- 
sear, ornamentar, ornar. 

Adorno. Lo que adorna ó 
hermoseja. Ornato, orna- 
mento, atavío, paramento. 
Bon port. Aseo, compos- 
tura. Esplendor. Esplen- 
dor. Pl. Arrequives. A- 
dornos supértluos. Ga- 
rambainas. V. Ornaments 

Adotsenar. Adocenar. 

A dot se nat. Adocenado, 
común, vulgar. 

Adquirir. A Icanzar, gran- 
jear , aquistar. Adquirir 
desembras. Soltarse. 

Adquirit. Adquirido. 

Adquisidor. A dquiridor. 

Adragant y Adraganta. 
Adraganto, alquitira, tra- 
gacanta. 

A drassana. Atarazana, 
arsenal, astillero. 

Adres. Aderezo. De caball. 
Jaez. 

Adressador. De fuster. 
Juntera. (zamiento. 

Adressament. Endere- 

Adressar. Posar dret lo 
que está tort. Enderezar, 
destorcer. Igualar la pa- 
ret pera emblanquinaria. 
Jaharrar. La fusta qu' ha 
prés mal vici. Desalabear. 
Alsar alguna cosa caygu- 
da. Alzar, levantar. Es- 
menar, corretgir. Corre- 
gir, enmendar, enderezar. 
Náut. Adrizar, izar. 

Adressat. Enderezado, a- 
dr izado. 

Adret. Adretas ó Adretes. 
Adrede, de propósito, ex- 
presamente, de intento. ADV 

Atlreytskment. Rectamen- 
te. 

Adroguer. Droguero, dro- 
guista, especiero. 

Adrogueria. Droguería, 
especería, especiería . 

Adsagal lacla. Disparate, 
torpeza, porrada. 

Adveróla. Fruyt. Acerola. 

Adseroler. Arb. Acerolo. 

Adsevara ó A d sa vara de 
tancas. Pta. Pita. 

Aduana. (Registrarlos gé- 
neros en la). Aduanar. 

Aduaner. Administrador 
de aduana. 

Adunar. Alegar. Aducir. 
Correlgir. Corregir, ende- 

Aduc. Y. Adhuc. (rezar 

Adulació. Halago, lisonja 

Adulador. Lisonjeador, li- 
sonjero, halagüeño. 

Adular. Halagar, lison- 
jear. 

Adult. Adulto. 

Adulteració. Falsifica- 
ció. Falsificación. 

Adulterador. Falsifica- 
dor. Falsificador. 

Adulterar. Falsificar. 
Falsificar, sofisticar. Lo 
sentit de alguna cosa. Vi- 
ciar, (nesino. 

Adulteri. Adulterino, hor- 

A duras penas. Adv. Ab 
prou feynas. Apenas, ca- 
si, por poco. 

Adurir. Agostar, ahorna- 
gar, abrasar, arrebatar. 

Adust. Adusto, brusco, ás- 
pero, cetrino. 

Adustible. Combustible. 

Advenedís. Advenedizo, 
allegadizo. 

Advenider. Advenedizo, 
extranjero. 

Adveniment. Adveni- 
miento, venida, llegada. 

Advenir. Suceder, ocur- 
rir, acontecer. 

Advent. Adviento. 

Adventici. Adventicio, 
eventual. 

Adveració. Afirmació. A- 
severacion. Certificació 
de la veritat de alguna co- 
sa. Certificación, certifica- 
do. 

Advers. Adverso, nubloso, 
contrario. AFA 

Adversari. Contrario, ad- 
verso, opositor. 

Adversió. Odi. Aversión. 

Adversitat. A dversidad 
desdicha, desgracia , in- 
fortunio. 

Advertencia. Avis. Avi- 
so. Observació. Reparo 
nota. 

Advertir. Avisar, preve- 
nir, comunicar, notar. 

Advertit. Avisado, des- 
pierto, prevenido. Per res- 
póndrer. Orejeado. 

Advocacia. Abogacía. 

Advocada. A bogada. 

Advocar. Abogar. 

Advocat. Abogado, inter- 
cesor, protector, patrono. 

Adzarí. Pta. Asaro, yerba 
bendita, oreja de fraile. 

Adzavara. Pta. Pita. 
Tronch de la adzavara. 
Pitaco, pitón. 

Adzembla. Acémila. 

Adzemblar. Acemilar. 

Aeromántich. Aeronáu- 
tico. 

Aeròstat ich. Aerostático 

Afabilitat. Afabilidad, 
agrado, blandura. 

Afable. Suau, agradable 
en lo tracte. Apacible, 
tratable, llano. Bondadós. 
Benigno, humano. 

Afadigadanient. Fati- 
gadamente, fatigosamen- 
te, penosamente. 

Afadigar. Fatigar, (dido. 

Afadigat. Fatigado, ren- 

Af alienat. A tareado, afa- 

Afalach.V. Afalech. (noso. 

Afalagadament. Mima- 
damente. 

Afalagador. Halagador, 
lisonjero, caroquero. 

Afalagar. Halagar , mi- 
mar, acariciar. 

Afalagat. Halagado, mi- 

Afalcat. Falcado, (mado. 

Afalech. Halago, mimo, 
gachonada, gachonería. 

Afalsal. Melgar, alfarfar, 
alfalfal. 

Afamar. Hambrear. 

Afamat. Qu' ha patit fam. 
Hambreado. Qui tè fam. 
Hambriento. Acreditat. 
Afamado, famoso, men- 
tado, renombrado. AFE 9 Afanar. Robar al) astucia. 

Alzar, limpiar, escamo- 
tear, pillar. 

Afanarse. Y. Afanyarse. 

Afantaranat y Aiantas- 
mat. Afantasmado. 

Afany. Traball fatigós. A- 
fan. Desitg violent, ansia. 
Ahinco, desvelo, tarea. 

Afanyament. Afán, ata- 
reamiento. 

Afanyar. Apresurar, ins- 
tar, apretar, atarear. 

Afanyarse. Enllestirse. 
Afanarse, despachar, an- 
dar solícito. Fatigarse en 
algun traball ó diligencia. 
Exhalarse, desvivirse, des- 
velarse. 

Afanyat. Afanado, ansio- 
so. Guanyat, merescut. 
Merecido, ganado. 

Afanyós. Cuydad'ós. Cui- 
dadoso, diligente. Penós. 
Afanoso, trabajoso. 

Afanyosament. Afano- 
samente, laboriosamente. 

A far del lar. Arrebujar. 

Afarrussarse. r. Atra- 
carse, rellenarse, (tazgo. 

Afartada. Hartazgo, rear- 

Afartalencia. Glotone- 
ría, poltronería. 

Afartapobles. Especie 
de rahim. Lairen. 

Afartar. Hartar, saciar. 
r. Glotonear, tragar, zam- 
par. 

Afartat. Hartado, repleto. 

Afatigar. Cansar. Cansar, 
fatigar. Donar molestia. 
Molestar, hastiar. 

Afatigarse. r. Hiparse, 
angustiarse. 

Afatxar. Fastidiar, abru- 
mar, marear, [cidamente. 

Afavorñdament. Favore- 

Afavoridor. Favorecedor, 
bienhechor, fautor. 

Afavorir. Favorecer, so- 
correr, amparar. 

Afavorit. Protegit. Favo- 
recido. Estimat. Favorito. 

Afaytapobres. Mal bar- 
ber. Desuellacaras, {tar. 

Afaytar ó Afeytar. Afei- 

Afaytat. Fam. Enganyat. 
Chasqueado, burlado. 

Afazendat. Atareado. 

A fea ment. Ac. y ef. de 10 AFE afear. Afeamiento, recri- 
minación, afrenta. Lletje- 
sa. Fealdad. 

Afear. Disformar, (lacion. 

Afectació. En lo estil. E- 

Afectadaanent. Con afec- 
tación, cultamente. 

Afectat. Amanerat. Ama- 
nerado, relamido, repul- 
gado. Inclinat á alguna 
cosa. Afecto, adicto, afi- 
cionado. En lo parlar. 
Cultero , redicho, cultera- 
no. 

Afecte. Afició. Afecto, afi- 
ción. Inclinació. Inclina- 
ción, voluntad, ley, pa- 
sión , cariño. A. vehe- 
ment. Derretimiento. Adj. 
Inclinat, dat á alguna co- 
sa. Aficionado, afecto. 

Afectuós. Ple de afecte. 
Afectuoso, cariñoso, cor- 
dial. Expressiu. Expresi- 
vo. Patétich. Patético. 

Afegidor. Añadidor. 

Afegi dura y Afegiment. 
Añadidura, juntura. Pl. 
Aditamento. 

Afegir. Unir, apegar. Aña- 
dir, pegar, unir, juntar, 
soldar. Aumentar. Pon- 
derar, aumentar, agregar, 
acrecentar. Exagerar. A- 
ñadir, exagerar, abultar, 
ponderar. En los escrits. 
Acotar, notar, adicionar. 

Afegit. Añadido. 

Afeit. V. Afeyt, 

Afeitar. V. Afeytar. 

Afeixugar se. Apechu- 
garse. 

Afelador. Aheleador. 

Afelat. Aheleado. {lio. 

Afeli ó Afeliu. Astr. Afe- 

Xíemstr. Estercolar. V. Fe- 
mar. 

Afeminadament. Feme- 
nilmente, mujerilmente. 

Afeminarse, r. Adamar- 
se, hembrear. 

Afeminat. Amaricado, a- 
mujerado, mujeriego. 

Afer. Negoci. Negocio, a- 
sunto. V. Quefer. 

Afermar. Afirmar. 

Aferradainent. Acérri- 
mamente, tenazmente. 

Aff err al . Es tr iberon . 

Aferrar. Asseguraria nau AFI 

ab las áncoras. Anclar. 
Fumar un guisat. Ahu- 
mar, socarrar. Náut. Re- 
cullir las velas. Engolar, 
agolar. 

Aferrarse, r. Insistir te- 
nasment, arrimarse á la 
seva. Agarrarse, encapri- 
charse, encastillarse. Ba- 
rallarse. Pelearse. Parlant 
del menjar. Ahumarse, 
socarrarse. 

Afeynar. Atarear, apre- 
surar, estimular, instar. 

Afeynat. Atareado, afa- 
noso, solicito 

Afeyt. Afeite, adobo, ade- 
rezo. Compóndrer ab a- 
feyts. Afeitar, jalbejar, a- 
derezar. 

Afeytar. Rapar, rasurar, 
desbarbar, jalbegar, (cho. 

Afeytat de poch. Barbihe- 

Ali. Parent per afinitat. ^4- 
fm. (near. 

Afiansai*. Assegurar. Sa- 

Alició. Afany. A hinco, efi- 
cacia. Inclinació Propen- 
sión. Estimació. Afec- 
ción, pasión, voluntad, de- 
voción. Péndrer ó posar 
afició. Aquerenciarse. 

Aficionar. Causar afició. 
Inclinar, amartelar, r. Te- 
nir afició. Prendarse, ce- 
barse, pegarse, arregos- 
tarse. Aficionarse massa. 
Enviciarse. 

Aficionat. Amigo. A gos- 
sos. Perrero. A la contra- 
dansa. Contradancista. 

Afigat. Semejante al higo. 

Aíiguerat. Ahiguerado. 

Afigurable. Divisable, 
vislumbrable. 

Afigurar. Entrevéurer. 
Vislumbrar , divisar, co- 
lumbrar, r. Suposar. Fi- 
gurarse, imaginar, [sado. 

Afigurat. Figurado, divi- 

Af aladas, pl. Blas. Aguza- 
das, (dera. 

Afiladora. (Pedra). Afila- 

Afiladura. En V instru- 
ment de tall. Filo. Agu- 
desa en alguna cosa. Agu- 
zadura. 

Afilament. Disminució ó 
extenuació de la cara. A- 
füamiento. V. Afiladura. AFL 

Afilar. (Las dents, lo inge- 
ni). Aguzar. Fer punta en 
alguns instruments. A- 
puntar. 

Afilarse, r. Desfallir, tor- 
narse prim. Ahilarse. 

Afilerament. Enfilada, 
enriamiento. 

Afilerar. Enfilar, alinear. 

Afilerat. Enfilado, alinea- 
do. 

Afiliació. Senyals físichs 
d' una persona. Filiación. 
Péndrer las afiliacions. 
Afiliar, filiar. 

Afiliar. Incorporar, admi- 
tir, filiar. [liacion. 

Afiliació. Prohijación, afi- 

Afiiladamcnt. Afiliada- 
mente. 

Aullador. Ahijador. (to. 

Afillament. Prohijamien- 

Afiliar. Prohijar, ahijar. 

Afiliat. Prohijado, ahija- 
do. 

Afinador de instruments 
musichs. Templador. De 
pesos y mesuras. Potador, 
potero. 

Afinadura y Afinament. 
A finacion , afinamien to. 
Mus. Templadura, tem- 
ple. 

Afinar. Pulir, perfeccio- 
nar. Mus. Templar. A. 
balansas. Abalanzar. A. 
pesos y mesuras. Potar. 
Acabar de víurer. Morir. 
Ferro de afinar. Afilón. 

Afins. Afines. 

Afirmar. Confirmar. Ase- 
verar. 

Afirmarse, r. Mantenirse 
ferm. Ratificarse. Soste- 
nir ab empenyo sa opinió. 
Aferrarse. 

Afirmatiu. Asertivo. 

Afitament. Amojona- 
miento, alindamiento. 

Afitar. Amojonar, acotar, 
alindar, lindar. 

Aflairar. V. Aflayrar. 

Aflamarse. Dit del pa. 
V. Subtarse. (cimiento. 

Aflarjuiment. Enflaque- 

Aflaquir. Enflaquecer, en- 
magrecer, extenuar, mar- 
chitar, r. Acecinarse, ala- 
ciar. 

Aflaquit. Enflaquecido, AFR 

Aflautat. Flautado. 

Aflayrament. Husmeo. 

Aflay ransa. Husmo. 

Aflayrar. Husmear. 

Aflayrat. Husmeado. 

Aflayre. Husmo. 

Afligir. Aquejar, congo- 
jar, consumir, r. Apesa- 
dumbrarse, penar. 

Aliuencïa. Facundia. 

Afluent. Facundo. 

A fluïdesa. A fluidez. 

Afluixable. Aflojable. 

Afluixada. Aflojamiento. 

Alluixament. Afloja- 
miento, aflojadura. 

Afluixar. Soltar lo que es- 
tá estret ó tibant. Aflo- 
jar , desapretar. Pérdrer 
la forsa, ó deixar de fer 
la contra. Ceder, lacear, 
relajar, blandear, r. Des- 
abrocharse. 

Afluixat. Aflojado. 

Afolrar. Aforrar. 

A follador. Volantón. 

Afora. Adv. Fuera, afuera. 

Aforador. Tasador, mo- 
jonero. 

Aforainent. Aforo, tasa. 

Aforar. Tasar, poner pre- 
cio ó tasa. 

Aflorat. Aforado, tasado. 

Aforcat. Turcifero, furcu- 

Aforisme. Aforismo, [lar. 

Aforástícu. Aforístico. 

A forrad or. A horrador.Y. 
Estalviador. 

Aforrar. V. Estalviar. 

Aforro. Forro. 

Afortunat. Venturos. 
Venturoso, fausto. Bo- 
yant. Boyante. 

Afranellar y Afrenellar. 
Fr entilar . 

Afranquir ó Enfranquir. 
Enfranquecer. 

Africà. Africano. 

Afront. Afrenta, baldón, 
deshonor, oprobio. 

Afrontabons. Deshonra- 
buenos. 

Afrontació. Confín, linde. 

Afrontador. Afrentador. 

Afrontant. Contérmino. 

Afrontar. Causar afront, 
injuriar. Afrentar, baldo- 
nar, improperar. Con- 
frontar. Lindar, confinar. 

Afrontat. Afrentado. AGA 

Afrontó». Afrentoso, des- 
lionroso, oprobioso. 

Afrontosament. Afren- 
tosamente. 

Afumar. Ahumar. 

Afusellament. Fusila- 
miento. 

Afusellar. Fusilar, afusi- 
lar, pasar por las armas. 

Afust. Art. Afuste. Pl. 
Montajes. 

Agafada. Captura, reda- 
da, prendimiento. 

Agafadcro. V. Agafador. 

Agafada?*. V. ^Apegadis, 
Encomanadís. * 

Agafador. Qui agafa. To- 
mador, prendedor. La 
part per ahont se agafa, 
ocasió ó pretext. Asidero. 
Instrument per agafar. 
Prendedero. 

A gafa ment. Asimiento, 
aprehensión, aprensión. 

Agafar. Péndrer. Coger, 
asir, tomar. Aprofitar V 
ocasió. Aprovechar, atra- 
par. Conseguir. Coger, lo- 
grar, llevar, alcanzar. 
Contráurer una malaltia. 
Coger, tomar, contraer. 
Ocupar certa distancia. 
Coger, eootenderse, abra- 
zar, alcanzar. Posar 
pres á algú. Coger, pren- 
der, agarrar, aprehender. 
Lo gat. Emborratxarse. 
Pillar una mona. Lo son 
y altras cosas. Pegar. 

Agafarse. r. Renyir á 
cops. Asirse, agarrarse, 
venir á las manos. Est úl- 
tim en lo sentit de bara- 
llarse. Apoderarse de un 
objecte. Llevarse, apode- 
rarse, echar mano de. Em- 
bolicarse. Asirse , enre- 
darse. Juntarse, adherir- 
se. Apegarse, pegarse. 
Cremarse '1 guisat. Socar- 
rarse, quemarse, apegar- 
se. Agafarse fort. Esfor- 
sarsepernodecaurer. Te- 
nerse á las clines. Agafar- 
se pels cabells. Tirarse 
de las greñas, acapizarse. 

Agafasopas. Patxarra. 
Pelmazo, posma. 

Agafat. Cullit. Asido, co- 
gido. Parlant dels guisats. AGE 11 Ahumado, socarrado, fi- 
nit, adherit. Pegado, ape- 
gado. Agafat á ía seva* 
loe. Aferrado, dado á la 
suya. 

Agafat ó*. V. Agafadís. 

Agálich. Acit. Agúlico. 

Agaf linar. Acobardar, 
acoquinar. 

Agam. Pta. sens órganos 
sexuals. Agamo. 

Agarbar. Agavillar. 

Agarberar. Hacinar. 

A garbos: ar. Agarra far. 

AgárieSs. Cert bolet. Agá- 
rico, garso. 

Agarrador. V. Agarrant. 

Agarran t . Agarrador, to- 
món, tomajón. 

Agarrar. Fer presa. Apre- 
sar, aferrar, prender. V. 
Agafar. 

Agarrigadament. A- 
chaparr adámente . 

Agarrigar. Achaparrar. 

Agarrigat. Achaparrado. 

Agarrotarse, r. Encarru- 
jarse. 

Agar rofat . En carrujado . 

Agarrotar. Amarrar. 

Agasajar. Festejar. Cor- 
tejar, cumplimentar. 

Ágata. Pedra preciosa. 
Calcedonia, nicle. 

Agavell y AgavellamenL 
Monopolio. (ta. 

Agat eílador. Monopolis- 

Agavellament. V. Aga- 
vell. 

Agavellar. Arreplegarho 
tot. Arrebañar, abarcar. 
Estancar lo género. Mo- 
nopolizar los géneros. Fer 
gavellas. Agavillar. Api- 
lar. Cumular. 

Agavellat. Arrebañado, 
abarcado. {propio. 

Age. Ajeno, diverso, im- 

Agegantat. Agigantado, 
gigantesco, giganteo. 

Agenciar. Solicitar, ges- 
tionar. 

Agencias. Pl. Assumptos, 
negocis. Quehaceres, aten- 
ciones, negocios. 

A ge no I lament. Arrodi- 
llamiento, arrodilladura. 

Agenollar. (Fèr). Poner 
de rodillas. (liarse. 

Agenollarse. r. Arrodi- d2 AGR Agenollat. Arrodillado. 

Agent. Agente, solicitador. 
A. de negocis. Negocia- 
dor, diligenciero, (nable. 

Agermanable. Herma- 

Agermanament. Ger- 
mandat. Hermandad. 
Mancomunado. Manco- 
munacion. (adoptar. 

Agermanar. Hermanar, 

Agermanat. Hermanado. 

Ágil* Suelto, ligero, veloz, 
correntio. 

Agilitat. Ligereza, viveza. 

Agiotatge. Agio, agiotaje. 

Agiotista. Agiotador. 

Agirasolat. Aparasolado 

Agitació. Efervescencia. 
Efervescencia. 

Agitarse, r. Despulsarse. 

Agitat. Lo mar. Undante, 
undoso. 

Aglá. Bellota. Menjar a- 
glans. Bellotear. Semblant 
al aglá. Abellotado. 

Aglanarse. Abellotarse. 

Aglanat. Abellotado. 

Agloparse. r. Agolparse. 

Agnals. Pl. Festas roma- 
nas. Agríales. {Corderina. 

Agnina. Pell de anyell. 

Agnocast ó Agnocaúste. 
Pta. Sauzgatillo ó árbol 
del Paraíso. 

Agftus. (Pasta de). Reli- 
quia. A gnus Dei. 

Agombolar. Amontonar, 
reunir, acumular. 

Agonal*. Pl. Festas deis 
romans. Agonales. 

Agonisant. Agonizante, 
moribundo. 

Agorament. Agorería. 

Agorer. Agorero. 

Agosar. Osar, atreverse. 

Agost. Agosto. 

Agostejar. Agostar. 

Agostench. Estivench. 
Agostizo. 

Agot. Del Bastan. Agote. 

Agraciar. Honrar, favo- 
cer. 

Agradable. Grato, pla- 
ciente, gustoso. (mente. 

Agradablement. Grata- 

Agradar. Compláurer. 
Contentar, complacer. Sa- 
ber bo. Gustar, saber bien. 
Merèixer V aprobació. 
Gustar, sentar, sonar bien, AGR 

Enamorar. Prendar, n. 
Placer, plegar. 

Agradarse. Enamorarse. 
Prendarse , enamorarse. 
Compláurerse. Compla- 
cerse. 

Agradat. Prendado. 

Agrado. Afabilidad, sua- 
vidad. 

Agrados. Agradable. 

Malagradós. Arisco, seco, 
desabrido. 

AgraBsiment. Agradeci- 
miento , reconocimiento, 
gratitud. (nocer. 

Agraliir. Agradecer, reco- 

Agraliit. Agradecido, re- 
conocido. 

A gram. Pta. Grama. A d' 
olor. Pta. Alestaz. A.por- 
quí. Pta. V. Cinchenra- 
ma. Y. Gram! Arrancar 
lo agram. Desgramar. 

Agrandiment. Agr anda- 
miento. V. Grandària. 

Agrandar. V. Engrandir. 

Agramilar. Agranelar. 

Agranucarse. r. Agranu- 
llarse. Agranujarse. 

Agrás. (Semblant ó del 
gust del). Agraceño. (Ay- 
gua d' agrás. Agrazada. 

Agrassar. Agrazar. 

Agratscient. Adv. Ex- 
pressament. A sabien- 
das, adrede, á propósito. 

Agravament. Ágrava- 

Agravar. Gravar, (cion. 

Agravi. Agravio, extor- 
sión, ofensa. 

Agraviar. Herir, lasti- 
mar, r. Algun nirvi. Li- 

Agraviat. Leso, (siarse. 

Agravios. Injurioso, ofen- 
sivo. 

Agre. Lo such ácit d' al- 
gunas fruytas ó herbas. 
Agrio, agrura. Al gust. A- 
grio, ácido, acerbo. En las 
paraulas. Mordaz. En lo 
tracte. Acre, bronco, ás- 
pero, brusco , desabrido. 
Lo terreno ó pis. Escabro- 
so, áspero, fragoso. Fèr 
tornar agre. Acedar, a- 
griar. Ferse agre. Hacer- 
se repugnante, cuesta ar- 
riba. Tornarse agre. A- 
griarse, acedarse. Punta 
d' agre. Agrillo. Punta d' AGR 

agre en lo vi. Rabanillo, 
rábano. Tornarse agre lo 
llevat. Ahilarse. 

Agredols. Agridulce. Ab- 
llet. Oxizacre. 

Agregar. Afeigir, reunir. 
Anexar, unir. Juntar, a- 
cumular. Amalgamar, a- 
cumular. 

Agregat. Conjunt de co- 
sas. Cáfila, conjunto, hato, 
agregado. Unit, incorpo- 
rat. Adherente, anexo, ad- 
junto. 

Agregatiu. Agregante, 
De boigts. Gavilla de lo- 
cos. 

Agrejable. Acedable. (to. 

Agrejament. A cedamien- 

Agrejar. Ser agrillo, tener- 
punta de agrio. 

Agr el la. Pta. Acedera, a- 
cetosa, huyula. Borda. 
Romaza. D' India. Vina- 
grosa, vinagrera. 

Agrelletas. Pta. Aleluya, 
acederilla, ojálida. {sa. 

Agrellosa. Pta. Acedero- 

Agre ment. Agriamente. 

Agrencli. Acedo, acídulo. 

Agresa. Acidez. 

Agres oladament. A- 
candilad amenté. 

Agressió. A cometimiento. 

Agresolar. Acandilar. 

Agrest. Incult. Agreste, 
silvestre. Rústich. Rústi- 
co, bravio, montaraz. 

Agrícola. Relatiu á la a- 
gricultura. Agrario , a- 
gres te. 

Agricultor. Labrador. 

Agricultura. Labranza. 

Agríloli. Pta. Agrifolio, 
acebo. 

Agrifollat. Apimpollado. 

Agrillonat. Agrillado. 

Agrimonia. Pta. Eupato- 
rio, yerba de S. Guiller- 

Agrio. Vet. Agrión, (mo. 

Agro. Aucell. Garza. V. 
Agror. 

Agropar. Juntar. 

Agroparse. r. Juntarse, 
reunirse, remolinear. 

Agror ó Agro. Lo gust a- 
gre de las cosas. Ace'dia, 
agrura, acidez. Aspresa, 
rigor. Acrimonia, aspere- 
za, rigor. AGU 

Agrós. Acetoso, agrillo, 
acedo. (cidez, acedía. 

Agrositat. Acetosidad, a- 

Agrumullable. Aburu- 
jonable. (jador. 

Agrumullador. Aburu- 

Agr un: ullar. Agrumar, 
cuajar, cortar. 

Agruimsílat. Grumoso, 
agrumado, cuajado. 

Agrura. Crudeza. 

Aguant. Resistencia. A- 
guante. Sufriment. Sufri- 
iniento, tolerancia. Soste- 
niment. Sustentación. 

Aguantable. Suportable, 
tolerable. (dor. 

Aguantador. Sustenta- 

Aguantar. Sostenir. Man- 
tener, sostener, sustentar. 
Consentir. Sufrir, tolerar. 
Aguantar los rissos. Náut. 
Amojelar. r. Tenerse. 

Aguanyat. (Mal). Qué lás- 
tima! 

Aguardador. Qui custo- 
dia. Guardador. 

Aguardainent. Ac. y ef. 
de aguardar ó reservar. 
Guardamiento. 

Aguardar. Reservar, de- 
sar. Guardar, reservar. 
Esperar. Esperar. Aguar- 
dar la seva. Agacharse. 

Aguayt. Acecho, embos- 
cada, emboscadura. 

Aguayt ador. Acechador. 

Aguaytar. Acechar, atis- 
bar, hacer la acechona. 

Agua y til t. Acechado. 
Agudesa. Sutilesa. Suti- 
leza, sutilidad. Perspica- 
cia. Perspicacia, viveza. 
Gracia. Festividad, dono- 
sura, donaire, chiste. Ab 
agudesa. Agudamente. 
Pie d' agudesas. Concep- 
tuoso. 
Aguerrtt. Aguerrido. 
Águila. V. Aliga. 
Aguilench. Aguileno. 
Aguilera. Pta. Guileña, 

pajarilla. 
Aguiló. V. Aligot. 
Aguinyanient. Guiñada, 

guiñadura. 
Aguinyar. Apuntar, ases- 
tar, dirigir, fijar la vista. 
Agulla. La que serveix 
pera assegurar, ó de cap. A1X 13 chistoso. En lo dolor. A- 
gudo, penetrante, vehe- 
mente, acerbo. En lo sub- 
til. Lince, perspicaz. Clau 
petit. Clavo pequeño. 
Aguyetas ó Aguyots. Pta. 
V. Águilas. 

[yer. Abans tV 
antes d' ahi. Trasantea- 
yer. Antes d' ahi ó despus- 
ahir. Anteayer. De ahí á 
avuy. De ayer acá. De ahí 
ensa. Desde ayer. No an- 
tes de ahí, sino lo altre, 
tres dias há. Anteantea- AGÜ 

Alfiler. La de punta y ull. 
Aguja. La dels rellotges 
de corda. Manecilla, sae- 
ta, horario, minutero. La 
dels rellotges de sol. Agu- 
ja, gnomon , mostrador, 
puntero. Lo peix. Aguja, 
espetón, picudo. Lo pilar Ahí. Ahir 
d' un ediíici. Machón, es- 
tribo. I)' artiller. Rampi- 
nete ó rampillete. De ca- 
ñó. Sacafilásticas. D' en- 
llardar. Mechera. D' es- 
Í)arter. Calicata. De fer 
ilojas. Lanzadera. De 
ganxo. Horquilla. Del ast yer 
y altras semblants. Bro- Aniñada y Ahinament. 
queta, espetón. Del monyo Relincho, relinchido. 
ó cap délas donas. Espa-\ Ahinador. Relinchador, 
dula, rascador, rascamo- Ahínar. Relinchar, 
ño. De marejar y nave- Ahir. V. Ahí. 
gar. Brújula. Dema!alas-i Ahissa. Náut. Saloma. 
ser ó «aquera. De enjal- Ahissador. Azuzador, 
mar. De pastor. Pta. Pico Ahissament. Azuza- 
de cigüeña, ¡peine de pas-\ miento, 
tor, peine ¿le Venus. Con-! Ahissar. Náut. Aixecar, 
duelo ó^céquia petita. Hi- Izar, salomar. Incitar. 

Instigar, incitar, provo- 
car, azuzar, zuzar. En la 
cassa. Jalear. 
Ahoüt. Adv. Adonde, don- 
de, en donde. Ahont se vu- juela. Canal o reguero en 
las minas. Agojía. A. ca- 
bussayre. Aucell marí. 
Colimbo de garganta roja. 

Agu 1 lada. A g u ijada, ai- 
jada, aguijón, focino. 

Agulla^. Pla. Geranio al- 
mizclado , ag ujas . 

Aguller. Lo qui fa ó ven lia ó vulga. Donde quiera, 
doquier, doquiera. Envers 
ahont. Hacia donde. Per 
ahont. Por donde. (sar. águilas. Agujero, alfilere- Ahorrar. Excusar. Excu- 
ro. La porció de íil, seda, Ahur. Inlerj. Adiós, agur. etc. Hebra. 

AguIIería. A Ifilería. 

Agulletas. Pta. Pico de 
grulla. 

Agulló. Aguijón, quincho. 

Agullonada. Aguijonazo 

Agullonainent. Aguijo- 
neadura, aguijoneamien- 
to. 

Agullonat. Aguijonado. 

Agullonejar. Aguijonear 

Agulloner. Agujetero. 

Agullós. Agujoso. 

AgulEots. Pta. Almizcle- 
ña. V. Águilas. 

Agusi I y Agutzil. Algua- 
cil, ministro, ministril. 
Fam. Satélite, corchete. 

Agusi Sat y Agusilatge. Al- 
guacilazgo. 

Agut. Aíilat. Agudo. En lo 
ingeni. Agudo, gracioso, Aigua y sos derivats. V. 
Aygua. 

Airahle. Irascible, ira- 
cundo, (re. 

Aire y sos derivats. V. Ay- 

Aix. Veu dels noys. Pupa. 

Aixa. Eyna de fuster. A- 
zuela. Mestre d' aixa. 
Carpintero de ribera. Pas- 
sar per aixa. Azotar. V. 
Axa. 

Aixada. Azada, ajada. Ai- 
xada de galló. Azadón de 
peto. {zadonazo. 

Aixadada. Azadada, a- 

Aixadagat. Y. Assedegat. 

Aixadar. Jadiar. 

Aixadell y Aixadella. Es- 
cardillo, sacho, escarda- 
dera, escarda, zarcillo. 

Aixadelló. Azadón. 

Aixader. Azadonero. 14 AÏX Aixadeta. Azadica , aza- 
dita. (don. 

Aixadó. Azadoncillo, aza- 

Aixafagarse. r. Achubas- 
carse. 

Aixafagat. Achubascado. 

Aixafar y sos derivats. V. 
Axafar. 

Aixalabar. Enjuagar. 

Aixalabrat. V. Axala- 
brat. 

Ai xalar. Retallarlas alas. 
Desalar. Tallar las alas, 
contenir. Cortar los vue- 
los, reprimir. 

Aixam ó Axam d' abellas. 
Enjambre. De peixos. A- 
luvion, majal. 

Aixamaaaarse. Las abe- 
llas. Arracimarse. 

Aíxambrar. Jabardear, 
enjambrar, desahijar. 

Aixamenador. Enjam- 
brador. 

Aixamenanient. Enjam- 
brazón. 

Aixainenar. Enjambrar, 
desabejar. (dero. 

Aixantener. Enjambra- 

Aixaniorar. fíehumede- 

Aixaniorat. Liento, [cer. 

Aixamplaclor. Ensan- 
chador, (che. 

Aixamplanient. Ensan- 

Aixaanplar. Ensanchar. 

Aixainplarse. r. A brirse. 

Aixamplat. Ensanchado. 

Aixaanple. Ensanche, en- 
sanchamiento. Pl. Huelgo. 

Aixancarr adameut. 
Esparrancadamente. 

Aixancarranient. Des- 
patarramien to, esparran- 
camiento. 

Aixancarrar y Aixan- 
carrarse. Esparrancarse. 

Aixancarrat. Esparran- 
cado, piernitendido. A ca- 
ball. Ahorcajado. 

Aixanflanador. Acha- 
flanador. 

Aixaaiflanar. Chaflanar, 
achaflanar. 

Aixanguer. Corretja del 
jou. Coyunda, barzón. 

Aaxaplugarse. r. Guare- 
cerse de la lluvia. V. Sota- 
plujarse. 

Aixáragall. V. Xaragall. 

Aixaragallar. Arroyar, AIX 

derrubiar, arrollar. V. 
Xaragallar. 

Ai xar colador. Escarda- 
dor. Lo instrument per ai- 
xarcolar. Escarda, escar- 
dillo, sacho. 

Aixarcolament. Escar- 
da, escardadura, sacha- 
dura. 

Aixarcolar. Escardar, es- 
cardillar, sachar. 

Aixarcolat. Escardado, 
escardillado. 

Aixardor. Ardor. 

Aixarí ó Axarí. Pta. Asa- 
ro, asarabácara , oreja de 
fraile. 

Aixarit ó Axarit. Vivara- 
cho, despabilado. 

Ai sarmentador. Sar- 
mentador. 

Ai sarmentar. Recullir 
los sarments podats. Sar- 
mentar. Y 1' acció d' ai- 
xarmentar. Sarmentera. 

Aixarmentat. Sarmenta- 
do. 

Aixarolar. Charolar, dar 
de charol. 

Aixarolat. Charolado. 

Aixarop. Jarabe, jarope. 
De gers. Chordon. De mel 
y vinagre. Ojimel, ojimiel. 
De pàmpol. Agua de ce- 
pas. De poncem. De ci- 
dra. De taronja. Naran- 
jada. 

Aixaropament. Jaropeo. 

Aixaropar. Jarabear, ja- 
ropear, jaropar. 

Aixaropat. Jarabeado, ja- 
ropeado. 

Aixaropejar. Jarabear. 

Aixarpallarse. Aixan- 
carrarse. Esparrancarse. 

Aixarrahit. Insípido, se- 
quero, sequeroso. 

Ai xar rancament. V. Ai- 
xancarrament. 

Aixarrancar. Esparran- 
car, despatarrar. 

Aixart. Ingerto. 

Aixaugar. Náut. Remol- 
car, sirgar. 

Aixaus. Pl. Prometidos, 
adehala. 

Aixecament. La acció de 
aixecar ó aixecarse. Al- 
zamiento, levantamiento. 
Sublevació. Levantamien- AIX 

to, sublevación. De la ve- 
da. Desacoto. 

Aixecar. Alzar, levantar. 
r. A. un poch. Soliviarse. 

Aixedrés. Ajedrez. Pessa 
del aixedrés. Trebejo. 

Aixella. Sobaco. AÍsar lo 
vestit íins sota 1' aixella. 
Sobarcar. Posar sola 1' 
aixella. Asobarcar, sobar- 
car. Sota 1' aixella. Adv. 
Bajamano. Tumor de so- 
ta T aixella. Golondrino. 

Aixelleró. Cuadrado. 

Aixericar. Despejar, se- 
renar, (pejar. 

Aixerir. Despabilar, des- 

Aixerirse. r. Despejarse, 
serenarse , despabilarse, 
avivarse. (pejado. 

Aixerit. Vivo, listo, des- 

Aaxerrí. Sirle, sirria. 

Aixeta. Espita, canilla, 
geta. De font. Grifo, lla- 
ve. Diminutiu d' aixa. A- 
zuela. Posar aixeta. Espi- 
tar, vender al ramo. 

Aixi y Aixís. V. Axí. 

Aixicaanent. Achica- 

Aixicar.il chicar, {miento. 

Aixi otar. Achiotal. 

Aixiquidor. Achicador. 

Aixiquidura. Ac. y ef. de 
mimvar la aygua en las 
bombas. Achique. Ac. y 
ef. de aixiquir. Achicadu- 
ra. 

Aixiquir. Achicar, empe- 
queñecer. 

Aixsspar ó Axispar. Po- 
sar alegre. Alumbrar, em- 
piocar. 

Aixó. V. Axó. 

Aixol. Azuela. De dos 
caps. Alcotana. 

Aixollar. V. Xullar. 

Aixonar. La vinya. Des- 
pampanar. Los arbres. 
Deshojar. Las oliveras. 
Ordeñar. (dura. 

Aixorbidura. Desacolla- 

Aixorbir. Alumbrar, gir- 

Aixorca. Ajorca, (pear. 

Aixordar y Aixordarse. 
Ensordecer. 

Aixordat. Ensordecido. 

Aixuflar. Achufar. 

Aixugador. Lo qui aixu- 
ga. Enjugador, zahuma- 
dor. De fusta. Camilla. AJO 

Lloch per aixugar. Enju- 
gador, secadero. 

Aixugaoiá. Pera aixugar 
las mans. Toalla, paño de 
manos. Lo dels plats. Al- 
bero. 

Aixugar. Secar. Enjugar, 
secar, deshumedecer. Con- 
sumir lo líquit. Agotar, 
apurar. V. Dessubstan- 
ciar, {secarse. 

Aixugarse. r. Enjugarse, 

Aixugat. Enjugado. 

Aixuplugarse. r. Asu- 
biarse. 

Aixut. Sech. Enjuto, seco. 
De carns. Amojamado. 
De carácter. Seco, áspero, 
desabrido. En la Ierra. Se- 
quía, seca , sequedad. V. 
Aixugat. 

Aixutesa. Sequedad. V. 
Aixut y Dessabriment. 

Ajagut. Echado, tendido. 
Doblat. Encamado, aca- 
mado. Estar ajagut óa- 
jassat. Yacer. 

Ajassada. Echada. 

A ja asarse, r. Tenderse, e- 
charse á la larga. Lo blat. 
Encamarse. 

Ajassat. Echado, tendido. 

Ajáurer. Inclinar. Bajar, 
inclinar, tender. Posar al 
jas ó Hit. Acostar. 

Ajáurerse. r. Echarse, re- 
costarse , tenderse, tum- 
barse. Los sembrats. En- 
camarse. Per causa de AJU ALA 15 sentir. Pasar por ello, so 
meterse. Rendirse al tra- 
ball. Rendirse á la carga. 

Ajesuitat. Beato fals, hi- 
pócrita. Mogijato, santur- 
rón, beatucho. 

Ajoca. V. Joquer. 

Ajocaria. Parlant de la 
cassa. Agazapada. De la 
gallina. Aclocada. 

Ajocament. Recogimien- 
to, aclocamiento. 

Ajoca ese. r. Los aucells. 
Recogerse. Abaixarse. A- 
gacharse. V. Acotarse, A- 
) ovarse. 

Ajogassarse. r. Retozar, 
juguetear. Ajogassat. V. Enjogas-, Ajustar. Convenir en lo 

preu. Concertar, pactar, 
tratar. Los fusters y pi- 
capedrers. Aplantillar, a- 
sentar, ahormar, acoplar, 
amachambrar. Tancar 
sens clau. Entornar, em- 
parejar. Afegir. Añadir. 
r. Convenirse. Ponerse de 
acuerdo, convenirse, ve- 
nir. Encaixar. Cuadrar. 
Ajusticiar. Ejecutar. 
Ala. La de las personas ó 
cosas posadas en linea. 
Hilera, fila. Del cor. Au- 
rícula. D' un fort. Flanco, 
lado. D' una montanya. 
Falda, ladera. D'un peix. 
Aleta. D' una teulada. A- 
lero, alar, rafe. Ala-ala. 
Interj. Ea, vamos. Ala de 
corb. Pla. Enula campa- 
na. Cop d' ala. Aletazo. 
Batiment d' alas. Aleteo, 
aletada. Ala sens plomas. 
Alón. Tallar las alas. Fr. 
met. Cortar los vuelos. 
Trencat d' alas. Alique- 
brado. Cap d' ala. Primer 
espada. Estar tocat ó ta- 
cat del ala. Ser de la pe- 
ga, alacranado. 

Alá. Gos. Alano, dogo. 

Alabaix. Alicaido. 

Alabansa. Ensalzamien- 
to, lauro, encomio. 

Alabar. Ensalzar, loar, 
encomiar. En extrem. 
Trasloar. 

Alabarda. (Cop d'). Ala- 
bardada, alabar dazo. 

Alabarder. Alabardero. 

Alabarse, r. Jactarse, va- 
nagloriarse, gloriarse. 

Alabastre. Alabastro. 

Alabas tri. Alabastrino. 

Aïabern. Arbust. Ladier- 
na, ladierno, palo bañon, 
alaterno. 

Alabrent. Laurente, saca- 
dor. 

Alacayet. Lacayuélo. 

Alacaygut. V. Alabaix. 

Alacayo. Lacayo. 

Alada. (Formiga). Aluda. 

Aladern. Arbust. Mesto, 
aladierna. De fulla estre- 
ta. Ladiérnago. V. Ala- 
bem. 

Aladilla. Palahierro. sat. 

Ajonjolí. Pta. Aljonjolí, 
alegría. (clucarse. 

Ajorarse, r. Aclocarse, a- 

Ajuda. Favor, amparo. A- 
yuda, socorro, favor, am- 
paro. Asistencia, apoyo. 
Asistencia, apoyo, subsi- 
dio , sufragio. Servicial. 
Lavativa. Bufeta pera do- 
nar servicials. Mangueta. 
De bomba. Clister, cristel. 

Ajudador. Ayudador. 

Ajwdaméssas. Misario. 

Ajuriaut. Ayudante. 

Ajudar. Donar ajuda. A- 
yudar, auxiliar. Afavo- 
rir. Apoyar. Contribuir. 
Concurrir, sufragar, coad- 
yuvar. Ajudar á alsar. 
Soliviar. À bè morir. A- 
gonizar, auxiliar . A por- 
tar. Conllevar. {do. 

Ajudat. Ayudado, apoya- 

Ajudiciament. Ajuicia- 
miento, [tozon. 

Ajugassat. Juguetón, re- 

Ajuntament. Consell. A 
yuntamiento, concejo, re- 
gimiento. Individuo d' 
ajuntament. Concejal. Ac. 
y ef. de juntar. Junta- 
miento, juntura, unión. 

Ajuntar. Juntar, acoplar, 
ensamblar, ajuntar. 

Ajuntat. Unido, acoplado. 

Ajupadis. Agachadizo. A junar. Achupar. 
malaltia. Meterse en ca-'Ajupidament. Agacha- 
ma, acostarse, damente. (to. 

Ajáurersehi. Fam. Con-¡Ajup¿ment..4</ctc/ia7mm- 

Ajupir. Subjectar. Domar sujetar. Burlar,enganyar. 
Burlar, engañar. Atrapar. 
Coger. 

Ajupírse. r. Posarse ar- 
rupit. Agacharse, acurru- 
carse, agazaparse. Ajáu- 
rerse. Alastrarse. Subjec- 
tarse. Resignarse. V. Aco- 
tarse, Abaixarse. 

Ajupit. Agachado, agaza- 
pado, acurrucado, acru- 
pido. 

Ajust. Igualament de dos 
cosas. Ajuste. Conveni. 
Convenio, pacto, concier- 
to, tratado. Ac. y ef. de 
ajustar. Ajustamiento. d6 ALB Alafaya. Certa tela. Anar 
f'aya. 

Alainai'8. Alamar, pre- 
silla, fiador. 

Alainbí. Vas pera des til- 
lar. Alambique, alquita- 
ra. L' herba. Dragante. 

Alam b&üable. A lambi- 
cable. (cion. 

Alambiiiació. A lambica- 

Alambmar. A lambicar, 
acrisolar, alquitarar. 

Alambinat. ^4 lambicado. 

Alaonera. Alameda, ar- 
boleda. 

Alanquins. Esp. de tela. 
Mahon. 

Alar Si. Bárbaro. Alarbe, á- 
rabe. Mòlt esquerp. Sal- 

Alarit. Alarido. {va je. 

Alaslioeas. Adv. Enton- 

Alat. Alígero. (ees. 

Ala trencar. Aliquebrar. 

Alatreéicat. A liq uebrado. 
V. Alabaix. (cho 

Alatxa. Peix. Alacha, la- 

Alb». Arb. Álamo, pobo, 
peralejo. Apuntar 1' alba. 
Alborear. Punta del alba. 
Alborada. Alba poli. Arb. 
Álamo negro. Negra. Cho- 

Albada. Alborada. (po. 

Albandreny. Cert joch. 
Avantrén. 

Albanyar. Albañal. 

Aibará. Debitori. Vale. 
Guia. Albalá, guia. 

Albaraner. Tablajero. 

Albarcocli. V. Abercoch. 

Albania. Enjalma, jalma. 

Albarclar. Posar 1' albar- 
da. Enalbardar. Enga- 
nyar. Engatusar, burlar, 
engaytar, entrampar. 

Albarder. A Ibardero, bas- 
tero, enjalmero. 

Albardó. Albardon. 

Albareda. Alameda, po- 
beda, arboleda, prado. 

Albat. Párvulo. 

Albetlriu. Albedrío. 

Albencat. Albornado. 

A I ben ela. La part entre la 
fusta y la pell dels ar- 
bres. Albura, alborno. L' 
arbre de aquest nom. Co- 
deso, borne. 

Albçr. Arb. Álamo. 

Alberch. V. Abrích. 
Albercoch. Y. Abercoch. - ALC 

Albercoquer. V. Abcr- 

coquer. 
Albergar. Hospedar, r. 

A lojarse. 

Afbergatge. Hospedaje. 

Albergínia y Alberginie- 
ra. Berenjena. 

Alberguer. Albergador, 
alberg aero. 

Alberje. Fruyt y Alber- 
jer. Arb. Albérchiga, al- 
bérchigo. 

Alberss. Especie de xame- 
llot. Alberno. 

ABbernús. Albornoz. 

Albí. Blanquinós. Albino. 

Albïcel. Albicolo. 

AibiíXor. Bot. Albifloro. 

AÈbtina. Albimano. 

Albi tan. Náut. Albitana, 
contrabanque. 

Albocosa. Arb. Sicómoro. 

Albor. Peix. Alburno, bre- 
ca. 

Aiborot. Bullici. Alboro- 
to, tumulto. Motí. Moti?i, 
amotinamiento. 

Alborotadas. Alborotadi- 
zo, turbulento. 

Alborotador. Bullicioso, 
revolvedor, revoltoso. 

Alborotar. Amotinar, su- 
blevar, turbar, revolver, r. 
Atumultuarse, enojarse, 
enfurecerse. Lo mar. En- 
soberbecerse , hervir. 

Alborota*. Turbulent. 
Turbulento, bravo. Pie d' 
agitació. Ajilado. 

Albracoquer. V. Aber- 
coquer. 

Albudeca. Badea. (co. 

Alcalí volátil. Amonía- 

Alcans. Alcance. De poch 
alcans ó capacitat. Limi- 
tado, corto. 

Alcansable. Becabable. 

Alcansar. Conseguir. Fá- 
cil d' alcansar. Alcanza- 
dizo. 

AI cansat. Atrapat. Cogi- 
do. Conseguit. Habido. 

Alcaravia y Alcaricovia. 
Pta. Alcaravea, comino de 
prado. 

Alcarxofa. V. Carxofa. 

Alcarxoíera. V. Carxo- 
fera. 

Alcavdi». Alcaldía. 

Alcaydiat. Alcaidía. ALE 

Alcea.Pta. Malvavisco sil- 

I vestre, alcea, malva real. 

Alció.Aucell. V. Botiquer. 

AIcoíoll. Alcohol. (dor. 

Alcoíoiladoi . Alcohola- 

Alcof ollar. A Icoholar, al- 
coholizar. 

Alcof'oIIat. Alcoholado. 

Alcof'ollera. Alcoholera. 

Alcoholar. Alcoholizar. 

Alcolsólit. Alcohólido. 

Alcorá. Alcorán. 

Aldavant y Aldevant. V. 
Devant. 

Alducalar. Ocalear. 

Alcluear. Ji ducar, ocal. 

Alé. Aliento, hálito, vaho. 
V. Alenada. 

Alegar. For. Producir. 

A legat. For. Alegación. 

Alegra. Instrument de ci- 
rurgia. Legra. Alegra ó 
alegre. Goijós. Gozoso, ri- 
sueño, festivo. Posarse a- 
legra, tenir los alegroys. 
Achisparse. 

Alegrar. Begocijar, diver- 
tit; rterear. r. Complacer- 
se, gratularse, gozarse. 

Alegre. Y. Alegra. Mus. 
Alegro. 

Alegrement. Festivamen- 
te, gozosamente, regocija- 
damente. 

Alegría. Goig, contento. 
Gozo, jovialidad. Pta. A- 
jonjolí. Os de Y alegria. 
Anat. Rótula. 

Alejar. Alear. 

Alelar. Posar ó fer tornar 
lelo. Enloquecer. Aturdir, 
trastocar. Aturdí?*, per- 
turbar. 

Alelarse, r. Tornarse lelo. 
A bobarse, embobecerse. 

Alelat. Asimplado, alela- 
do. 

Aleluya. Pta. Acederilla. 
V/Lújula. (co. 

Alemany. Alemán, tudes- 

Alemanya. Regne. Ale- 
mania, Germania. 

A le manyas. Certa roba. 
Alemanetas. 

Alena. Instrument de sa- 
bater. Lesna, subilla. Au- 
cell. Avoceta. 

Alenada. Respiració que 
's despedeix de una vega- 
da. Vaharada, vapor. Res- ALF 

Íúració continuada. A- 
entada. 

Alenar. Alentar. Alentar, 
vahear, vahar. 

Aleñarse, r. Péndrcrla 
Corma de una alena. Ales 
nar.se. 

Afeudador. Asmático. 

Aleiidur. Esbufegar. Re- 
sollar. 

Alentar. Confortar. 

Alenya. Pta. Aligustre. 

Alen de molí. Rodet. Ro- 
dezno, rodete. Género de 
musclos. Alepe. 

Alepí. Roba. Alepín. Na- 
tural d' Alep. Alepino. 

Alerileri. Adv. En tanga 
nulas, al caer. 

Alera. Arbre. Alerce. 

Alerta. Interj. Guarda, 
ojo alerta. Estar alerta. 
Precaverse. 

Alet. Síndico, entre comer- 
ciants, y aspirante de pro- 
curador ó notario, entre 
curials. Sagas en alt grau. 
Buen pájaro. 

Aleta. (Fer l') los aucells. 
Cernerse. En lo ayre. Con- 
tenencia. 

Alevós. Alevoso, aleve. 

Alexandrina. Planta. 
Santónico. 

Alfàbrega. Pta. Albaha- 
ca, alhábega. A. borda. 
Albahaca menor, alcino. 
A. boscana. A. silvestre. 
A. crespada. Albahaca 
risa. A. de fulla petita. 
A. fina. 

Alíach. Banch de arena. 
Alfaque. (ga. 

Alfals. Pta. Alfalfa, miel- 

Alfalsar y Alfalsal. Lloch 
sembrat (le alfals. Alfal- 
fal, alfarfar. 

Alfalser. Qui tracta ó ven 
alfals. Alfalfero. 

Alfalsera. Lloch ahont 
se guarda 1' alfals. Alfal- 
fera. 

Altane t. Aucell. Alfane- 
que. 

Alfenyich. Alfeñique. 

Alferes. Subteniente. 

Alfondech. V. Sitja. 

Alforjas de pell. Pl. Bia- 
zas, bizazas. 

Al f or j e r . A l forje r o . 

DIC. CAT. CAST. ALl 

Alforrer. Esclau lliber- 
tat. Horro. 

Alfosio*. Blanquinós. Al- 
fosio. 

Alga. Pta. Ova, alga. 

Aígaei. Que se sembla á 
la alga. Algáceo. 

Algatsara. V. Gatsara. 

Algú y Algun. Pron. Al- 
gun, alguien, y si lo sus- 
tantiu se li anteposa ó se 
calla. Alguno. Alguna co- 
sa. Algo. 

Alhaja. Joya, prenda. De 
mòlt valor. Presea. De 
poch valor. Brinquillo, 
brinquiño. Pl. De plata 
de poch valor. Percocería. 

Alhajar. Enriquir. Enjo- 
yar. Provehir de mobles. 
Moblar, amueblar. 

Allaenya. Pla. Aligustre, 
alheña. 

Alíacrá. Malaltia de la 
melsa. Ictericia, aliacran. 
Qui pateix d' aquest mal. 
Ictericiado, ictérico. 

Alianza. L ¿ga, unión, con- 
federación. Fèr aliansa. 
Aliar, confederar. 

Aliarse, r. Confederarse, 
coligarse, mancomunarse. 

Aláblanch. Ornit. De alas 
blancas. Albidipenna. 

Aücaeaíñ. Pta. Alque- 
quenje, vejiga de perro. 

Alicatas. Pl. Alicates. 

Alieient. Atractivo. 

Alicorn. Animal fabulós. 
Unicornio, monocerote. 

Alienació. Enajenación. 
A. mental. Locura. 

Alienar. Enajenar. 

Alient. Aliento, suspiro. 

Alifafa. Tumor. Alifafe. 

Aliga. Aucell. Águila. Bor- 
da. Aguilucho. Pescado- 
ra. Alieto. Dels estanys. 
Planeo, planga. Trenca- 
lós. Atahorma. Qui porta 

Y aliga. Aguilífero. Serne 

Y águila. Fr. Cortarlas ó 
matarlas en el aire. 

Aligot. Aucell. Aguilucho, 
alucón, milano rojo. De 
cua blanca. Neblí. Espe- 
cie de peix. Aligóte. 

Aligota. Blas. Aguilon. 

Aliguenya. Pta. Aguile- 
ña. ALLÁ 17 Aliguera. Roca alta ahont 
las águilas fan lo niu. A- 
guilera. 

Afiliaren. Ornit. De alas 
Margas. Alilongo. 

ASsocKcnt. Mantenimiento, 
sustento, nutrimento, pas- 
to. Pl. Asistencias. 

Alimentar. Mantener, 
sustentar, nutrir, r. Lo 
qui s' alimenta ab la subs- 
tancia agena. Parásito. 

Aiinyar. Compóndrer, a- 
dornar. Adornar. (no. 

AI hayo. Compostura, ador- 

Alioía. Ajiaceite. 

Aliré. Ala plomada. Alón. 

Alas. Pa sens llevat. Cence- 
ño, ácimo. 

Aliseinínt. Especie de li- 
quen. Alis feria. 

Alisane.Med. Ansietat, in- 
quietut. Alismo. 

Alissari. V. Gransa. 

Alsí. Aucell que 'Is romans 
consultavan. Alite. 

ASítendre. Alitierno. 

Aliviar. Calmar. Apaci- 
guar. Alleugerar. Alige- 
rar. Socorrer, donar ali- 
vio. Relevar. Mitigar, sua- 
vizar. Mitigar, suavizar. 
Consolar. Consolar. 

Aljtífo. Esperó pera dete- 
nir la corrent. Parapeto, 
estribo. 

AÏ1. Ajo. Y cada un deis 
seus grans. Diente. All de 
bruixas. Ajo de culebra, 
ajipuerro. All d' olor. Ajo 
oloroso. AU porret. Ajo 
agreste. All tendre. Ajete. 
Forch d' alls. Ristra, hor- 
ca de ajos. Salsa d' alls. 
Ajada. Salsa de pa y alls. 
Papirolada, pampirolada. 
Venedor d' alls. Ajero. 

Aliada. Salsa de aíls. Ai- 
jada. 

Allavicejacla. Bot. Fulla 
llarga y estreta. Alancea- 
da. 

Alïancejament. Alan- 
ceamienio. 

Afiance jar. Alancear. 

AUanguit. Traspillado, 
delanguido. 

AHansat. Alanzado. 

Aliar. Lloch sembrat de 
alls. Ajar. 

2 *8 ALLÍ Al3ai»cli ó Allargament. 
Alargamiento, prolonga- 
ción, prolongamiento. Pl. 
V. Aliarchs. 

AHai'chs y Allargas. Pl. 
Largas, treguas. 

Allargador. Alargador. 

Allargar. Exténdrer. A- 
largar, prolongar. Dife- 
rir. Prorogar. En las ar- 
mas de loch. Alcanzar, 
llegar. Aumentar un nú- 
mero ó quantitat. Aumen- 
tar. Reíerintse al temps. 
Durar, tirar y també pro- 
longar, dilatar, diferir, 
retardar. Cedir, donar. 
Soltar, aflojar, ceder. A- 
llargar ia imaginació. 
Fantasear. La ma. Abrir 
la mano. Poch. Alcanzár- 
sele poco á alguno. A tot 
allargar. Expr. A todo ti- 
rar. 

Allargarse. r. Dilatarse. 
Prolongarse. Allunyarse. 
Alargarse, alejarse. Du- 
rar, exténdrerse. Crecer, 
entenderse. 

Allargat. Alargado. 

Allassa. Pta. Campanillas 
de invierno. 

Aller. Qui ven ó es aficio- 
nat als alls. Ajero. 

Alletament. Lactancia. 

Alletar. Amamantar. 

Alleugeraiíor y Alleuja- 
dor. Alijador. 

Alleugeraanent. La ac- 
ció de alleugerar. A ligera- 
miento. Descarregar lo so- 
brant de la nau. Alijo. 

Alleugerar. Aligerar, a- 
liviar. La nau. Alijar. 

Alleugerat. Aligerado. 

Alleujar. V. Alleugerar y 
Allotjar. 

Allevansa. Calumnia, im- 
putación. 

A 9 levar. Calumniar, im- 
putar, achacar, acumu- 

Allevat. Calumniado, (lar. 

Alliaria. Pta. Aliaria. 

Alliinarías. V. Llumina- 
rias. 

Allisador. Qui allisa. A- 
lisador. 

Alisadura y Allisament. 
Alisadura. De la paret 
Jaharro. AL-L 

Allisar. Posar llisa alguna 
cosa. Alisar. Las parets. 
Enrasar, jaharrar. La fus- 
ta y altras cosas. Acepi- 
llar, cepillar, pulir. Lo 
pel. Atusar. Los cabells. 
Traspeinar. Esgrunar. 
Frotar. {do. 

Aliisat. Alisado, enrasa- 

A 3 J ¡«.sonador. A lecciona 
dor. (namiento. 

Ailág&onament. Aleccio- 

Allissonar. Aleccionar. 

Alli&tadoi*. Alistador, lis- 
tero, (tamiento. 

Allistainent. Lista, alis- 

Allástar. Alistar, afiliar, 
listar, r. Escribirse, (do. 

Allástat. Alistado, afilia- 

AHitana. Naut. Albitana, 
contrabranque, contraro- 
da. 

Alió. Aquello. Alió per a- 
lló. Ello por ello. D' alió 
més. Mucho, por demás. 
D' alió millor. De molde. 

A i locan? en i. Aclocamien- 
to. V. Ajocament. 

Allocarse. r. Aclocarse. 

Alloaa&ador. Deslomador. 

Alioniadura. Lo ac. de 
allomar. Des tomadura. 

Allomar. Deslomar, der- 
rengar. A. al animal. Des 
paldar, despaldillar. 

AÜonanrse. r. Derrengar- 
se. Lo animal. Descuadri- 
llarse. 

Alloniat. Derrengado. 

Allongar. Alargar. 

Allo¡>at. Semblant al llop. 
Alobunado. 

A11Ó8. Pertanyent ó sem- 
blant al all. Alídeo. 

Allossar. Acerar, tem- 
plar, aguzar. 

Aifloi. Pta. Ajote. 

Allotjament. Alojamien- 
to, aposentamiento. Deis 
mariners. Naut. Rancho. 

Allotjar. Alojar, aposen- 
tar, r. Posar, alojarse. 

Al•lucinació y Alucina- 
ment. Encegament. Alu- 
cinamien to, fascinación . 

AMucinadoa*. Fascina- 
dor, deslumbrador. 

AMucinanient. Aluci- 
nación, fascinación, des- 
lumbramiento. ALM 

Al•lucinar. Ofuscar, des- 
lumhrar, fascinar. 

AMucinarse. r. Encapri- 
charse, (do. 

Al-lucsaaat. Desalumbra- 

Al-ludir. Fèr relació una 
cosa á altra. Aludir. 

Al-Ium. Y. Alum. 

AMumurament. V. 
Part. (nar. 

AMuanenar. V. Il-lumi- 

Ai lunar. Náut. A lunar. 

Allunyament. Aleja- 
miento, apartamiento. V. 
Estranyament. 

Allunyar. A tejar, detraer, 
separar. 

Allunyarse. r. Desviarse, 
alejarse. Lo barco. Náut. 
Enmararse. (te. 

Allunyat. Alejado, distan- 

Almaixia. Especie de 
peuch. Almajia, peal. 

As aaaaj aneen. Maquina 
de guerra. Manaron. 

Alananach. V. Pronós- 
tich. 

Alinanco. A lo menos, al 
menos, siquiera. 

Almangonar. V. En- 
mangrar. 

Aïanaugra. Miner. Alma- 
gre, almagra. Lo terreno 
ahont abunda. Almagral. 
Pintar ab almangra. Al- 
magrar. 

ASaaaangrar. Almagrar. 

Aimari'aixa. V. Morral- 
xa. 

Aiíaiártecli. Almártaga, 
litargirio. 

Alinástecla. V. Mástech. 

Almastegat. Que té ó 
porta mastech. Almasti- 
gado. 

Abniego. Pta. Trébol olo- 
roso. 

Aimenos. Adv. A lo me- 
nos, siquiera. 

A3ane&cat. Pta. Pinillo al- 
mizclado ú oloroso. V. 
Águilas, Herba Hatera. 

Alíñesela. Almizcle, mus- 
co. Adobar ab almesch. 
Almizclar. De olor d' al- 
mesch. Almizcleño. 

A3mesquera. Vas d' o- 
lors. Pebetero, perfuma- 
dor. La rata anomenada 
a ixis. Almizclera. ALQ 

Almesqui. Pta. Almizcle- 
ña. De olor d' almesch. 
Almizcleño. 

AlmesquÉn*. Pta. Jun- 
quillos dobles. 

Almet. Casco. 

Almidí. Quim. Almidino. 

Almirall. Almirant. Al- 
mirante. 

Aimirallat. Tribunal, 
dret y jurisdicció del al- 
mirall. Almirantazgo. 

Almogàver ó Almugáver. 
Ahnogárabe, almogávar, 
almugáver. 

Almoina. Y. Almoyna. 

Almoixer&f. A Imojarife. 

Almoixerifat. Dret de 
entrada y surtida. Almo- 
jarifazgo. 

Almorzar. V. Esmorsar. 

Almosta. Porció que cap 
en las dos mans juntas. 
Almuerza. 

Aliuoyna. Limosna, cari- 
dad.' Aplega. Cuesta, de- 
manda. 

Almoyner. Lo qui dema- 
na caritat. Demandador, 
alforjero. Lo qui la fa. Li- 
mosnero. 

Almuclí. V. Pósit. 

Almugáver. Y. Almogà- 
ver, (ceta. 

Alinussa. Armussa. Mu- 

Almut. Almud, celemin. 

A 3 no. Pta. Alisa. V. Yern. 

Aló. La ala plomada. Alón. 

Alocar. Dementar. 

Alocli. Arb. Sauzgatillo, 
árbol de la castidad, pi- 
miento falso. 

Alo ti i. For. Alodio. 

Alodiari. Señor directo. 

Aloe. Arb. Sauzgatillo. 

Aloes. V. Cever. (sover. 

Aloher. Enfiteoia. Y. Ma- 

A I orne nos. Adv. Por lo 
menos, cuanto menos. 

Alopecia. Especie de ti- 
nya. Lopicia, peladera, 
pelonía. 

Alosa. Aucell. Alondra. 

Alotjar y sos derivats. Y. 
Allotjar. 
lou. Hei 
ment. Alodio. 

Alquequenje. Pta. Veji- 
ga de perro. (Quinta. 

Alquería. Casa de camp. ALT 

Alquitrá. Alquitrán. 
Als* P re pos. A los. 

A I* a. Alzamiento, alza. De 
veda per cassar. Desacoto. 

Alsabie. Que s' aixeca ab 
facilitat. Desencamable. 
Que pot aixecarse. Levan- 
table. 

Alsacoll. V. Collet. 

Alsa-<la. Altura, alzada. 
Y. Alsária. Fèr alsada. 
Imp. Alzar. 

Alsatlor. Lo qui aixeca. 
Levantador. 

Alsament. Levantamien- 
to, alzamiento. De veda. 
Desacoto. (jera. 

Alsapeu. Líassera. Once- 

Alsaprem. Perpal. Alza- 
prima, palanca. 

A tsa prenia r. Alzapri- 
mar, solevantar, sopalan- 
car, (do. 

Alsaprenaat. A Izaprima- 

Atoar. Aixecar de terra. 
Alzar, levantar. Posar 
mès alt. Enhestar. Espan 
tar la cassa. Levantar la 
caza. A. áncoras. Náut. 
Levar, desancorar. La ve- 
da. Desacotar. 

Alsária. Alzada, altura, 
elevación, alto. 

Atoarse. Móurerse un 
poch qui está assentat 
pera traurer lo de sota 
Soliviarse. Dit dels ca- 
balls. Alfar. Del temps. 
Despejarse, serenarse, a- 
brir el tiempo. De punte- 
tas ó de potas. Empinar- 
se, enarmonarse. Alsarse 
borrasca. Aborrascarse. 

Alsena. Y. Olivella. 

Alsina. Arb. Encina. D' a- 
glans dolsas. De bellotas 
dulces. A. glanera. Enci- 
na. Surera. Alcornoque. 
A. verda. Quejigo. 

Alsinar. Encinar, encinal. 
De alsinas sureras. Al- 
cornocal. De [alsinas ver- 
das. Quejigal. 

Alt. En sas principals ac- 
cepcions. Altura, alto. 
Paratje elevat. Elevado, 
encumbrado, prominente, 
eminente, subido. Alt y 
baix. Vicisitud , vaivén, 
altibajo. Alt y flach. Lan- ALT 19 garuto. Cáurer de alt á 
aix. Fr. Dar abajo. Pas- 
sar per alt. Fr. No adver- 
tir. Pasarse, irse por al- 
to. Dissimular. Hacer la- 
vista gorda. Omitir, fi- 
char por alto, pasar en 
blanco. Per alt. Adv. Per 
sobre. Por mayor, super- 
ficialmente. A lo mes. A 
mas tardar. Picar, tirar 
per alt. Fr. Exagerar. E- 
char por mayor. Pretén— 
drer cosas superiors. Pi- 
car muy alto. Tráurer per 
alt. Fr. Conseguir, lograr. 
Cosa que esta alta. Cime- 
ro. 

Altamar. Náut. Plena- 
mar, pleamar. 

Altament. Alta, perfecta- 
mente, excelentemente, ele- 
vadamente. 

AE tañer. Altanero, sober- 
bio, altivo, vano. 

Altanería. Altivesa. Al- 
tivez, soberbia. 

Altar. Retaule. Ara, reta- 
blo. Rosegar los altars*. 
Fr. Hacer el santurrón. 

Altarer. Altarero. 

Altareyna. Pta. Agerato T 
altareina oficinal. 

AlteraBíle. Mudable, m-~ 
constante. 

Alteració. Mudanza, no- 
vedad, movimiento. De 
humors. Removimiento. 
Del esperit. Moción. En. 
la salud. Destemple. Al- 
borot, molí. Alboroto, tu- 
multo, motin. 

Alterainent. Alteración... 

Alterar. Causar novedat^ 
Innovar, mudar. Desfigu- 
rar. Demudar, desfigurar. 
Enfadar. Incomodar, in- 
quietar. Trastornar. In- 
vertir, conmover, pertur- 
bar. Lo animo. Turbar. 
r. Rebotarse, acalorarse. 
Lo mar. Entumecerse. 

ASterat. Agitado. Y. Al- 
borotad 

Altercacié. Renyina, al- 
tercat. Altercado, contes- 
tación, litigio. 

Altercant. Altercador. 

Alterear. Disputar, liti-' 

i gar, porfiar. Y. Pledejar* 20 ALU AMA AMA Altercat. V. Altercado, i 1' alum de gos. Caninero. Amalgame nt. Mezcla, a- Al ternario. A Iternativa. ¡ Alumera. A lumbrera. 
Alternadanient. Alter-\ Alumno. V. Deixeble. 

nativamente. (don. Alumós. A luminoso. 

AÉteraaament. Alterna- 

Alternar. Turnar. En lo 
treball. Revezar. 

Alternat. Alterno. 

Alternatiu. Ab alterna 
ció. Alternativo. Ab vici- 
situt. Vicisitudinario. 
Poét. Alterno. Ab torn. 
Torno, vez. 

Alternativa. Variació 
successiva. Alternación. 

Alternativamente. Al- 
ternadamente, (liado. 

Alterní fullat. A Iternifo- 

Altesa. Grandesa de áni- 
mo. Elevación, grandeza 
de ánimo. V. Alsaria. 

Altee. Altillo. 

Jkltihstix. Altibajo, vaivén, 
vicisitud. 

Altimira. Pía. Artemisa 
escobilla parda, artemisia 

Altíssim. Dèu. Dios, cie- 
lo. 

Altissonaní. Altísono. 

Altitut. V. Alsária. 

Altiu. V. Allaner. 

Altivament. V. Super- 
biosament. 

Altiveza. A Itanería, alti- 
vez, elación, soberbia. 

AI tí vol. Allívolo. 

Altre. Otro. 

Altrement. De otro mo- 
do ó manera, por otra 
parte, además, otramente. 

Altresí. Otro sí. 

Altura. Alsária. Alzada, 
alto. Eminencia, cim. E- 
levacion, encumbramien- 
to, prominencia. Turó. 
Cerro, colina, collado. 

Alucinar y sos derivats. 
V. Al-lucinar. 

Aluda. Pell adobada. Bal- 
dés. Lo guant d' espart. malgamacion, mezcladu- 
ra, mezclamiento. 
Amanar. V. Menar. (sar. 

Alvedriu. Albedrío. lAmanas&ar. V. Amenas- 

int. V. Ham. I Amanee had a. Manceba, 

Ama de claus. Casera, ama I concubina, amiga, 
de llaves. Aniancefcai&anient. A- 

Aniacli ó Amag. La mel! barragadamente. 
de mal gust. Amago. Amancebamení.^arra- 

Ainaüo* 5 . Qui ama. Aman- ganería, concubinato, con- 
te. Dat a las donas. Mu-\ tubemio. 
jeriego. . \ Amancebarse, r. Abar- 

Amagaereug. Amant del raganarse, amigarse. 
diner. Ata el gato. Amaneixeut. Amane- 

Amagauainent. Oculta-\ cíente, 
mente, escondidamente, á Ainanéixer. Amanecer, 
hurtadillas. alborear, asomar el alba. 

Amagadet (De). Adv. A Amanescut. Amanecido. escondidillas. 

Amasador. Ocultador. 

Ainagamallas. Y. Ama- 
gacreus. 

Amagainent. Escondi- 
miento, ocultación .' 

Amagan. Ocultar, escon- 
der, tapar, guardar, en- 
cubrir. En Ja falda. Ense- 
nar. 

Amagarse, r. Retirarse. 
Anidarse. Ocultarse. Hur- 
tarse, agazaparse, agar- 
barse. Entre ios arbres ó 
malesas. Ensotarse. Ama- 
garse detras de un cantó. 
Dar trascantón ó trascan- 
tonada. No amagarse per 
altre. No cedir. No mojar 
la oreja. 

Amagat. Escondido, ocul- 
to, secreto. Anar de ama- 
gat. Andar á sombra de Aman ícíor. Sazonador. 

AmanilSar. Posar mani- 
llas. Esposar. 

Ainanilitaá. Qui porta 
manillas. Desposado. 

Amaniment. Lo de tas 
viandas. Guiso, aderezo, 
condimento, adobo. Pre- 
paració. Apresto, prepa- 
ración. PI. Dels pastors. 
Cundido. 

Amanir. Las viandas. A- 
derezar, condimentar, 
preparar. Aparellar. A- 
prontar, aparejar, prepa- 
rar, aprestar* Ab sal y pe- 
bre. ¡Salpimentar, r. A- 
prestarse, aparejarse. 

Amanit. Sazonado, apa- 
rejado, aprestado. 

A manlleu tai*. Afianzar*. 

Amanollaclor. Amano- 
jado)-. tejado ó á lo somorgujo. ' Amanollar. Amanojar. Espartilla, lúa. 
Aludir. Referirse. 
Alum. Alan, alumbre. A. 

catí, A. catino. De gos. 

Canina. Mena de alum. 

A lumbrada. 
Alumar y Alumenar. A- 

lumbrar. 
Alumat. Aluminoso. 
AJumayre. Qui arreplega Cosa presa de amagat. 
Furtivo. De amagat. Fur- 
tivamente, ocultamente. 
Mirar de amagat. Mirar 
de lado. 

Amagatall. Escondrijo, 
escondite, escondedero. 

Aniagatons (De). V. A- 
magadament. 

Amagatotis (De). V. A- 
magadament. Péndrer d' 
amagatotis. Apercollar. 

Amagriment. Y. Enraa- 
griment., 

Amagrir. Enflaquecer. V. 
Enmagrir. r. Adelgazar- 
se. A. mòlt. Ahusarse. Amanolfat. Amanojado.. 

Amaños. Manual, cómo- 
do. V. Manos. 

Amansador. Suavisador. 
Mitigador, aplacador. 

Amansadura y Amansa- 
ment. Domesticació. Do- 
madura, domestiquez.Le- 
nitiu. Mitigación, aman- 
samiento, moderación. 

Amansar. Las bestias. 
Domar, domesticar, do- 
meñar. 

Amansir. Amansar, apa- 
ciguar, mitigar. Domes- 
ticar caballs feréstechs- 
Jinetear. AMA 

Ymansirse. r. Desembra- 
vecerse. 

Amansit. Amansado. 

Amanta. Adv. Mòlt. Mu- 
cho, sumamente. 

Amantar y sos derivats. 
V. Enmantar. 

Amantinar. Amantillar. 

Amantinas. Pl. Náut. 
Caps ó cordas deis pe- 
nons. Amantillos. 

Amant ine ai í. Amante- 
niente. 

Amanyacli. Arrullo. 

\ m ui ya^;i{lor. Afalaga- 
dor. Acariciador. 

Amanyagainent. V. A- 
fálech. 

Amanyagar. Afalagar. 
Popar, mimar, acariciar. 
Enganyar ab afalachs. 
Engatusar, engaitar. 

Amanyagat. Popado, aca- 
riciado. 

Amanyogainent. Ama- 
noja/miento. 

A. man yogar. Amanojar. 

Amanyogat. Amanojado. 

Amar (Deixar d'). Desa- 
mar. 

Amarador. Qui amara lo 
cánem. Enriador. (cion. 

Amarament. Macera- 

Amaran ta.Pta. Amaran- 
to, moco de pavo. 

Amarar. Penetrar lo lí- 
quit algun cos sech. Ca- 
lar, empapar. Omplir las 
térras d' aygua. Agua- 
chindar. Posar lo cánem 
ó lli en aygua. Enriar, 
macerar. Lo guix ó cals. 
Apagar, matar. Posar á 
«amarar. Empozar. Tot a- 
marat. Hecho una sopa, 
calado. V* Xop. 

Amararse, r. Amerarse. 

Amaren. Amargo. Un 
poch amarch. Amargoso. 

Amargall. Pta. Vallico ó 
ballisco. 

Amargament. Adv. Ab 
amargura. Amargosa- 
mente. 

Amargant. V. Amarch. 

Amargantment. Acíbar- 
radamente. 

Amargar. Sentirse á fel. 
Ahelear. Causar pena. A- 
cibarar. AMB 

Amargor y Amargura. 
Angustia ó pena. Acíbar, 
hiél. (marguillo. 

Amargoreta. Dim. A- 

Amargós y Amargot. A- 
marguillo. 

A margo tejar. Amargar 
un poco. V. Asprejar. 

Amargara. V. Amargor. 

Amarinador. Lo qui a- 
parella. Apareador. 

Amarinar. Tripular. 

A mar letal. Almenado. 

Amarrar. Náut. Assegu- 
rar la nau ab las áncoras. 
Aferrar, anclar. 

Amarras. Náut. Amarrar 
zon. 

Amarte! lar. Amartillar, 
martillar. 

Amassar. "Masar, pastar. 

Amassat. Pastat. Metido 
en harina. Atapait. Tu- 
pido. 

Amassona. Dona d' áni- 
mo varonil. Marimacho. 

Amassonar. Apisonar. 

Amatent. Pronto. D' a- 
matent. Apresuradamen- 
te, prontamente. 

Aniatinadament. Anti- 
cipadamente, (gar. 

A mal i narse. r. Madru- 

Amatonarse. r. Requeso- 
narse. (tico. 

Amatori. Amatorio, eró- 

Ama loríame 11 1. Erótica- 
mente. 

Amaynadat. Qui té filis. 
Casado con hijos. 

Amaynar. Apaciguar,'mi- 
tigar. Calmar, aflojar, ce- 

Ambá. V. Envá. (der. 

Ambició. V. Cobdícia. 

Ambidextre. Ambidex- 
tro. 

Ambigüitat. 'Ambigüe- 
dad. Ple de ambigüitats. 
Ambagioso. 

Ambit. A mbito, perímetro. 

Amblador. Caballería de 
paso, de andadura. 

Ambladura. Paso de an- 
dadura. 

Amblant. A paso de an- 
dadura, á paso llano. 

Amblar. Caminar ó andar 
las caballerías á paso de 
andadura. 

Añibock. Pas. Emboque. AMÍ 21 Ambre. Ámbar. A. groch. 
Succino, sucino, electro. 

Am Pire la. Flor. Ambari- 
na. 

Ambrollar. Embrollar. 
V. Confóndrer. 

Ambrosia. Pta. Artemi- 
sa. Altra planta. Biengra- 
nada. {nal. 

Ambrainal. Náut. Embor- 

Ambulatori. Mòlt amich 
de passejar. Ambulativo, 
ambulante. 

A i íilm < . V. Embut. 

Amelieral. V. Ametllar. 

Amen de Dèu. Int. Ojalá, 
antes hoy que mañana. 

Amenassa. Pròxim pe- 
rill. Amago. Commina- 
ció. Conminación. 

Amenassador. Amena- 
zante. 

Amenassar. Estar en 
pròxim perill. Amagar. 
Comminar. Conminar. A. 
ruina. Desbarahustar. 

Ame mil. Adv. Amenudo, 
frecuentemente. 

Amerar. Merar» Lo vi. 
Bautizar el vino. V. Ama- 
rar. 

Arnés. Adv. Amas. V. Més. 

Ametlla. Almendra. A. 
ensucrada ó cuberta. Pe- 
ladilla. Verda. Alloza. 
Confitura d' ametllas pi- 
cadas. Secadillo. Salsa de 
ametllas. Almendrate. 

Ametllar. Almendral. 

Ame ti lassa. Aum. Al- 
mendrón, 

Ametllat. Almendrado. 
A. ó llet de polla. Jerri- 
cote. 

Ametller. Arb. Almen- 
dro. Bòrt ó de bosch. A- 
llozo. 

Aniel ÏÏ erar. Almendral. 

Ametlló. Almendruco, a- 
lloza. (quívoco. 

Amiibologia. Retór. E- 

Amli teatro. Anfiteatro. 

Amich. Amigo, compadre. 
A. de confianza. Confiden- 
te. A. de noticias. Paradis- 
lero. De renyinas ó de ra- 
hons. Quimerista, camor- 
rista, pendenciero. V. A— 
miga. 

Amó dador. Medidor. 22 AMO Amidar. Medir. Ab com- 
pás. Compasar. 

Amidat. Medido. Venir a- 
midat. Estar pintiparado, 
de molde, cabal. 

Amidó. V. Midó. 

Amidoner. V. Midoner. 

Amiga. Barragana. Dama, 
daifa, manceba. 

Amigable. Amis toso, ami- 
go, compañero. 

Amígatxo y Amigot. A- 
migazo, amigóte. 

Amilanar. Acobardir. A- 
turdir. 

Ami&tansarse. r. Aman- 
cebarse, {do. 

AmÉ&tansat. Amanceba- 

Amistat. Amistad, intimi- 
dad, estrechez, hermanaz- 
go. Tracte il-licit. Aman- 
cebamiento. Tornar en a 
mistat. Amistarse, recon- 
ciliarse. 

Amistosament. Afec- 
tuosamente. 

Amit. Ornament, faixa del 
sacerdot. Amito. 

Amitjanar. Promediar, 
dimidiar. 

Amnió.Pt a. Ámeos, fistra. 

Amo. Dueño, señor. A. de 
casa. Casero. De corral. 
Corralero. A. ó patró de 
barco. Naviero. Fèrse a- 
mo. Apropiarse, alzarse 
con algo. Nostre amo. 
Ñáut. Contramaestre. 

Amodorrarse, r. Enso- 
pirse. Amodorrarse. 

Ainodorrit. Amodorra- 
do, amodorrido. 

Ainohánador. Molesto, 
sobón. 

Amohinar. Enu jar. Enfa- 
dar, pudrir. Consumir. 
A tafagar. 

Amohmarse. r. Deva- 
narse los sesos, romperse 
la cabeza ó los cascos. 

Amohina*. Mohino, (tia. 

Amohino. Enfado, moles- 

Amoixar. Amansar, po- 
par, halagar, acariciar. 

Amolar. Molestar ó mor- 
tificar. Fastidiar, jorobar, 
moler, machacar. Fèr en- 
trar en rahó. Amoldar. 

Amollar. Afluixar. Alar- 
gar, soltar, aflojar. En AMO 

alguns jochs de cartas. 
Amollar, pasar, dar. Dis- 
minuhir la forsa d' algu- 
nas cosas. Ceder, men- 
guar, moderarse. 

Amollarse, r. Deixarse 
anar, escórrerse. Des 
guindarse. 

Amolliment. Ablanda- 
miento, ablandamiento. 

Amollar. Ablandar, enmo- 
llecer, relentecer. Y tam- 
bé Mullir en lo sentit d' 
estovar. 

Amollí t. Ablandado, en- 
mollecido, (jengibre. 

Amonio. Pta. Jengibre, a- 

Amonedar. Monedar, mo- 
nedear. 

Amonestació. Avis. Ad- 
monición^ advertencia. 
Publicació. Proclama, 
monición. Tirar las amo- 
nestacions. V. Amones- 
tar. 

Amone stador. Qui avi- 
sa. Admonitor, avisador. 

Amonestar. Avisar. Avi- 
sar, advertir. Intimar. A- 
percibir. Publicar las a- 
monestacions. Procla- 
mar, echar las proclamas. 

Amoniach. Alcalí. Álca- 
li volátil. Sal amoniach. 
A Imocrate, almohatre. 

Ainontonament. CúnCu- 
lo, montón. 

Amontonar. Apilar. A- 
cumular, aglomerar. 

Amontonarse, r. Agol- 
parse. 

Amor. Afecte ó inclinació. 
Ley, voluntad. Apreci. 
Cariño, estimación, incli- 
nación. Agrado. Agrado, 
afabilidad. A. de gos. A. 
lascivo, sensual. A. d' hor- 
telá. V. Panissola y Ape- 
galosos. A. intens. Derre- 
timiento. Arbre del amor. 
Ciclamor. Per amor. Loe. 
fam. Per atenció ó mira- 
ment. Por causa, por ra- 
zón, (do. 

Amoradench. Amorata- 

Amoratat. Lívido. 

Amordejí. Pta. Miñone- 
tas, reseda olorosa. 

Amordír. A torarse. (nes. 

Amoretas. Pi. Amorico- AMP 

Amorós. Amable. Ama- 
ble, cariñoso. Bla, pastos. 
Doblegable, dócil. Dit deí 
temps. Templado, apaci- 
ble, suave. 

Amorosir. V. Amollir. 

AmorosEtat. Docilidad, 
dulzura, blandura. 

Amorrar. Fèr cáurer dé 
morros. Abocinar. Acer- 
car. Abocar. Náut. Aho- 
cicar, r. Inclinarse. 

Amor r iarse. r. Reunirse 
'1 bestiar de llana á la 
sombra. Acarrarse. 

Amortallador. A mor ta- 
jador. 

Amortallament ó En- 
mortallament. Amorta- 
j amiento. 

Amortallar. Enmorta- 
llar. Amortajar. 

Amortir. Amortiguar. 

Ainort ¡samen t y Amor- 
tisació. Amortización. 

Amortisar. Lluhir, redi- 
mir. Redimir, quitar. 

Amoscarse, r. Enfadar- 
se. Atufarse, amostazar- 
se. 

Amossar y sos derhats. 
V. Amussàr. 

Amostrar y sos derivats. 
V. Mostrar. (se. 

A motarse, r. Amacollar- 

Amotinaclament. Sedi- 
ciosamente, tumultuosa- 
mente. 

Amotinar. Levantar, tu- 
multuar, atumultuar, r. 
Ilebel-larse. Rebelarse, 
sublevarse. Amontonarse. 
Agolparse, remolinarse. 

Amotllar. Amoldar, a- 
hormar. 

Ampara. Segrest. Embar- 
go, secuestro. 

Amparador. Segresta- 
dor. Embargador. 

Amparar. Protegir, de- 
fensar. Abrigar, acoger, 
patrocinar. Embargar. 
Embargar, r. Guarecerse, 
refugiarse. 

Amparo. Protecció, a- 
brich. Abrigo, asilo, pa- 
trocinio, tutela. La perso- 
na que favoreix ó prote- 
geix. Protector, ampara- 
dor. AMÜ 

Ampit ó Antpit. Arquit. 
Antepecho. 

Ampla, Amplada ó Am- 
piaría. Anchura, ancho, 
amplitud, latitud. 

Amplament. Adv. Ex- 
tensament. Ampliamente, 
extensamente. Abundant- 
ment. Profusamente. 

Ampias. Aum. Anchísi- 
mo,. 

Ampie. Ampia. Ancho } 
holgado, amplio. Extés o 
dilatat. Amplio. Mòlt am- 
ple. Anchuroso. Ni ampie 
ni estret. Entreancho. Lo 
vestit ó calsat. Holgado. 
V. Ampia. 

Amplccurt. Anchicorto. 

Amplenient. Amplia- 
mente. V. Amplament. 

Ampliació. Amplifica- 
ción, {dor. 

Ampliador. Ampli fica- 

Ampliament. Extensa- 
mente . (der. 

Ampliar. Dilatar, exten- 

Ampliticació. V. Amplia- 
ció, (chísimo. 

Amplíssim. Superi. An- 

Ampolla. Botella, ampo- 
lla, redoma. La mòlt pe- 
tita. Pomo. La plana. Mel- 
sa. Limeta. Cop d' ampo- 
lla. Redomazo. Umplir las 
ampollas. Enfrascar. 

Ampolleta. Per posar la 
crisma. Crismera, oliera. 
La de aygua de olor. Po- 
mo. 

Ainpósit. V. Empósit. 

Amprar. V. Enmanllevar. 

% mpri mar. Agrie. A Izar. 

Amprius. Terra erma y 
comuna. Baldío. De par- 
ticulars. Erial, lleco. 

Amugronar. V. Fèr col- 
gats. 

Aniugronat. Acodado, 
arrodrigonado. 

Amulet. Remey supersti- 
ciós. Amuleto. 

tutumo. Multitud. 

Amunt. Adv. AiTiba. Per, 
en amunt. Adelante, mas 
arriba. Fèr anar d' amunt 
avall. Revolver, desorde- 
nar, trastornar. 

Amuntegar. Amonto- 
na?', hacinar. ANA 

Ainuntonar ó Amonto- 
nar. Amontonar. Ab de- 
sorde. Hacinar. 

Amurca. V. Morca. 

Amurriador. Lloch a- 
hont se amurria lo bes- 
tiar. Sesteadero, sestero, 
sestil. 

Amurriar. Baixar lo cap. 
Amorrar. Lo bestiar. Ses- 
tear. 

Amurriarse. r. Dit del 
bestiar. Acarrarse. Ferio 
murri. Amorrar. 

Amussament. Dels ins- 
truments de tall. Embo- 
tadura, embotamiento. 
Sensació aspra en las 
dents. Dentera. 

Amusgar. La dentadura. 
Acedar, dar dentera. Los 
instruments de ,tall. Em- 
botar. 

Amuxar. V. Amoixar. 

An. A, al ó él. 

Anabaptisme. Anabap- 
tismo. 

Anabroquisme. Ana- 
broquismo. 

Anacardí. Compost ab 
anacart. Anacardino. 

Anacart y Anacartí. Arb. 
Anacardo. 

Anach. V. Acech. 

Anacronisme. Confusió 
en Y orde dels fets. Ana- 
cronismo. 

Anada. Marxa. Ida. En lo 
joch de cartas. Descart. 
Descarte. 

A na dejar. Anadear. 

Añadí. Lo poli del ánech. 
Anadino, anadoncillo. U 
ánech novell. Anadón. 

Anafil. Instrument mu- 
sich. Anafil. 

Anafiler. Añafilero. 

Anagalls. Pla. Especie de 
corretjola. Anagálide. La 
planta dita aixís. Azule- 
jo, murajes. 

Anagrainmatista. Ana- 
gramatizador. 

Anaguas. Y. Enaguas. 

Anajús. Pta. Arándano. 

Anal. V. Anyal. 

Análoeli. Análogo, ana- 
lógico, {mo. 

Analogisme. Analogis- 

Anais. Pl. Anales, fastos. ANA 23 Ananas. Pinya d' Améri- 
ca. Pina de América. 

Anant. Andando, yendo. 
Tot anant. Mientras que. 

Anapierótich.Mcd.Aritt- 
pleurótico. 

Anar. Móurerse d' un 
lloch á altre. Ir, andar, 
caminar. Consistir. Ir, 
consistir, estar en, depen- 
iar de. Importar. Intere- 
sar, importar. Diferen- 
ciarse. Ir, distar. En al- 
guns jochs. Entrar, jugar. 
Obrar, procehir. Portar- 
se, proceder. Váldrer. Va- 
ler, pasar, estar. Anar 
ab preguntas y respostas. 
Andar en dimes y diretes. 
A caball. Cabalgar. A 
cops de puny. Andar al 
morro. A. adalat. Exha- 
larse. A dir. Tener en la 
punta ó en el pico de la 
lengua. A fons. Afondar. 
A jòch. Recogerse. A la 
que salta. Bribonear. A 
la saca. Andar á las vuel- 
tas, a los alcances. A las 
pálpenlas. A. á tientas, á 
ciegas. A tres quarts de 
quinse ó á la xamberga. 
Desordenadamente, fuera 
de trastes. A menos. Re- 
trasar. A partir. Ir á la 
parte. Apleret. Ir ó andar 
chiticallando. A quatre 
grapas. Gatear, andar á 
gatas. Arossegons. Ir ar- 
rastrando. A tomballons. 
Tumbar, trompicar. A 
tornajornals. Pagar la 
pernada. A tot anar. A 
mas andar, á lo mas. A 
véurer. Visitar. A. be. 
Cuajar. Calent ó fort al- 
gun negoci. Bullir. V a- 
nimal apetit á la genera- 
ció. Andar ó estar en ze- 
lo. Corrent ó llest. An- 
dar en un pié. Damunt de 
1' aygua. Sobrenadar. Da- 
vant. Preceder. De caygu- 
da. Ir de capa caida." De 
cami. Viajar. De mal a 
pitjor. Ir de rocin á ruin. 
De millora. Mejorar. De- 
pressa. Estar de prisa. De 
ronda. Rondar. De tort. 
Ladearse, torcerse. Detrás 24 ANA d' algú. Ir al rabo, ir tras 
alguno. Endevant. Ade- 
lantar, ir adelante. Ende- 
í ras, enderrera ó á menos. 
Retrasar. Entrant. Subin- 
trar. Escarressat. Per- 
near. Famulench. Ham- 
brear. Furgant. Andar á 
la husma. Gros. Lo riu. 
Ir alto, crecido. Lo pols. 
Latir el pulso. Mal ó er- 
rat. Marrar. Anar ó ro- 
dar buscant. Recorrer 
Per be. Mejorar, desem- 
peorarse. Per las garrot- 
xas.yl trochar. Per sas pes- 
sas. Andar á sus anchu- 
ras. Sotavent. Náut. So- 
taventarse. Tort. Torcer- 
se. Tot xano-xano. Andar 
paso á paso. Anarhi per- 
dut. Ir á oscuras, andar 
á tientas. Mòlt lluny d' 
oseas. Ir lejos, muy lejos 
ó errado. Lo cor , lo pols. 
Latir. Tot deixat, Andar 
desaliñado , desaseado. 
Deixar anar. Soltar, desa- 
garrar. Deixarse anar. 
Precipitarse. Echarse, ar- 
rojarse, dejarse caer. Dei- 
xat anar. Desgayrat. Des- 
mazalado, desmadejado 
Fèr anar. Menear, pelo- 
tear. No anar gayre. No 
tardar mucho. Anarhi tot. 
Echar el resto. 

Anarsen. En sas princip. 
accepcions. Irse. Marxar- 
se. Partir. Separarse. Re- 
tirarse, quitarse. Cam- 
biarse. Mudarse. A pico. 
Zozobrar. Del cap. Pasar- 
se. De las cartas. Descaí 
lar se. Dit de las substan- 
cias espirituosas. Evapo- 
rarse, exhalarse. 

Anascot. V. Escot. 

Anastasia. Pta. Artemi- 

Anat. Andado, ido. (sia. 

Anata. Tint. Atóla. 

Amátenles. Excomunión, 
anatematismo. 

Anatematizar. Exco- 
mulgar. V. Malehir. 

Anateniatismo. V. Ana- 
tema. 

Anatge. Acció de amidar 
ab ana. Añaje. 

Anatocisme. Usura de la ANE 

mateixa usura. Anatopis- 
mo, (mizar. 
Anatomia (Fèr). Anato- 
Anatró. Escuma de vidre. 

A natrón. 
Anaurisnie. \Aneurisma, 

neurisma. 
Anca. Nalga, asentaderas, 
posas. Del caball. Grupa. 
Os del anca. Cuadril. 
Ancaestret. Anquiboyu- 

no. 
Anciá. Anciano, viejo, a- 
ñoso. Anciá ó superior 
deis moros. Jeque. 
Ancians. V. Enciam. 

Ancianitat. Vejez, senec- 
tud. 

Ancora. Ancla, áncora. 
Alsar áncoras. Levar an- 
coras, zarpar. Tirar án- 
. coras. Anclar, dar fondo. 
Fabricant de áncoras. An- 
corero, (coraje. 

Ancoratge. Anclaje, an- 

Ancorer. Ancorero. 

Ancoreta y Ancoró. An 
elote. 

Anculs. PI. Déus dels es- 
claus. Anculos. 

Ancusa. Pla. Onoclea. V. 
Llengua bovina. 

Ancut. Nalgudo. 

Andador. Muñidor, mu- 
llido r, llamador. 

Andes. V. Bayart. 

Andira. Arb. Pangelín, 
angelin. 

Andorra. Pobre, vaga- 
mundo. Guitón, tuno, gui- 
tarrón. Fèr V andorra. 
Fèr lo desentès. Hacerse 
memo. 

Andraix. Andrajo, (sar. 

Andressar. V. Endres- 

Andrógino. Hermafrodi- 
ta. 

Andrómina. Tramoya, y 
el que la emplea, Trapa- 
cista, trapacero. 

And roña. Callejón. 

Andull. Fulla de tabaco 
llarga y arrollada. Andu- 
llo, (ríales. 

Andurrials. Pl. Andur- 

Anech. Añade, pato. A. de 
mar. Abuscasta. A sorra. 
Vulpansar. Anech novell. 
Anadón. Petit. Anadeja. 
Fèr lo ánech. Morir bo- ANG 

quejant. Boquear, espi- 
rar. Ofegarse. Anegarse, 
ahogarse. Poli d' ánech. 
Anadino. Caminar com 
los ánechs. Anadear. Veu 
del ánech. Parpar. 

Anega. Pta. Eneldo, aneto. 

Anell. Anillo sortija. Arq. 
Collarino. Anella. Aro, 
eslabón. De Y arada. Re- 
torta, barzón, mediana. 
De la roda del carro. Al- 
fardon, D'or ó plata guar- 
nit de pedras. Cintillo. V. 
Anyell. PI. En los insec- 
tes, cuchs, etc., las parts 
en que tenen dividit lo 
cos. Anillos', segmentos. 

Anella. Pera clavar. Ar- 
mella. La de tocar las 
portas. Aldaba. La de las 
cortinas. Sortija. La de 
la cadena. Eslabón. Del 
collar. Torce. De caixas 
ó bauls. Aldabón. De las 
orellas. Arillo, zarcillo. 
Baga per ahont corre lo 
baldó. Picolete. Per fer- 
mar las cabalgaduras. Ar- 
rendadero. Per penjar al- 
guna cosa. Colgadero. 
Compost d' anellas. Anu- 
loso. Cop d'anella. Alda- 
bazo. Trucar fort ab Y a- 
nella. Aldabear. Las ane- 
llas dels insectes. Ani- 

Anellat. Anillado, (líos. 

Anelleta.Dim. Aldabilla, 
arillo. La de las orellas. 
Zarcillo, cercillo. Las de 
los telers. Gafetes. 

Anem. Interj. Vamos. 

Anequet. Anech petit ó 
jove. Anadón. 

Anet. Pta. Eneldo, aneto. 

Aneurisma. V. Anauris- 
me. 

Anexo. Adegaño, adheren- 
te, anejo. 

Anexos. PI. Drets y co- 
sas accessórias de altra 
principal. Anexidades. 

Aniibi. Anfibio. 

Anfibio. Ceber, zabida. A- 
loe, acíbar. 

Anganell. V. Arganell. 

Angarilla. Jamuga, si- 
lleta, samuga. 

Ángel. Peix. Lija, melga- 
cho, pintarroja. Figura de ANI 

noy en los retaules. Ange- 
lote. Ángel buíador. Loe. 
Qui tè grans gaitas. Car- 
rillos de monja boba. 

Angela. Esp. de interjec- 
ció afirmativa. Eso es, 
bravo, eso mismo. 

Angelets. Pla. Azulejo, 
escobilla, aciano, liebreci- 
lla menor. V. Plantatge 
coronat. 

Angélica. Pta. Ajonjera, 
ajonje. Angélica deMont- 
juich. Olusatro. Angélica 
carlina. Pta. V. Carlina. 

Angelical y Angélich. 
Angélico. 

Angelot. Certa goma. Sar- 
cocola, azaróte. Figura de 
noy en los retaules, ó mo- 
neda d' or antigua. An- 
gelote. 

Angina ó Engina. Engi- 
na, esquinencia. Albeit. 
Ahoguijo. (tina. 

Anglantina. V. Englan- 

Angle. V. Angul. 

Anglecisine. Anglicismo. 

Angonal. Anat. Ingle. Ve- 
na delangonai. Anguina. 

Angost. Angosto, estrecho. 

Angostar. V. Estrènyer. 

Angranall. V. Engranall. 

Anguany. V. Antany. 

A n guany assas. Adv. [Po- 
co tiempo há. 

Anguila (En forma de). 
Anguili for me. Náut. Apa- 
rato per botar barcos al 
aygua. Paral. 

Angul. Angulo. (goja. 

Angúnia. Angustia, con- 

Anguniar. Angustiar, a- 
congojar. 

Anguniat y Anguniós. 
Angustiado, acong§jado, 
congojoso, ansioso. 

Angustia. Conflicto, cui- 
ta, desolación, amargor. 

Angustiar. Congojar, a- 
cabar. 

Angustiat. Congojoso, 
cuitado, lacerioso. 

Angusturas. Escorxa de 
cert arbre. Angosturas. 

Anhelarse, r. Aniquilar- 
se, (relinchido. 

Anill ó Renill. Relincho, 
Abillament. V. Aniñada. 
Anillar. V. Ahinar. AM 

Anima. Alma. Fantasma. 
Coco. De botó. Hormilla, 
almilla. De capdell. De- 
vanador. Anima freda. 
Alma de cántaro, minga 
fria. Clavarse al ánima. 
Fam. Menjar ó béurer al- 
guna cosa. Echarse algo 
al coleto. 

Animal. De carga. Acémi- 
la. De closca. Testciceo. 
De llet. Mamantón. De 
lloguer. Alquilón. De pas. 
Pasero. De quatre potas. 
Lo estúpit. Animalazo. 
De varios colors. Pió. Ge- 
lós. Verriondo. Manso. 
Mansejón. Animal nat a- 
bans de temps. Abortón. 
Nociu. Alimaña. Salvat- 
ge. Salvajina, silvestre. 

Anímalas. Aument. Ani- 
malazo. 

Animalet y Animaló. 
Dim. Animalejo, anima- 
lucho, gusarapo. 

Animalot. Animalucho, 
animalazo. 

Animar. Donar coratge. 
Confortar, alentar, levan- 
tar. Donar animo. Desa- 
cobardar, esforzar. 

Animarse, r. Cobrar áni- 
mo, valor. 

Anime. Certa rehina. Go- 
ma ánima. 

Animer. Col-lector de su- 
fragis per las ánimas. A- 
nimero. 

Anímela. (La) Concien- 
cia. Conciencia. Ser una 
animeta. Fr. V. Anima 
freda. 

Animo. Esfors, coratge. 
Valor, brio, esfuerzo. In- 
tenció. Intención, volun- 
tad. Confiansa. Confian- 
za, valor. Décáurer del 
ánimo de algú. Perder el 
concepto. Donar ánimo. 
Animar, fortalecer. Fèr 
pérdrer lo ánimo. Desma- 
yar, descorazonar. Mu- 
dar d' animo. Variar de 
intento. Pérdrer 1' ánimo. 
Estrecharse de ánimo. 
Animós. Coratjós. Vale- 
roso, esforzado. 
Animositat. A raimiento, 
valor, valentía. ANS 2o Aniquilació. Aniquila- 
miento, destrucción. 

Amquilaxnent. Aniqui- 
lación, anonadamiento, 
anonadación. 

Aniquilar. Anonadar, 
exterminar. 

Anís estrellat. Badián, ba- 
diana. Confit menut. Gra- 
jea, [che. 

Anit, á nit passada. Ano- 

Anivellar. Posar a nivell. 
Nivelar. 

Anivellat. Igualat, ajus- 
tat. Emparejado. 

Anjalits. Pta. Liebrecilla, 
azulejo. 

Anjup. V. Aljup. 

Añila. Adv. V. Enllá. 

Annéxo. Anejo. 

Annomünació. Ret. Pa- 
ronomasia , agnomina- 
cion, anominacion. 

Annotar. Anotar. 

Annual. Anuo, añal. 

Annuo. Anual. 

Ano. Cir. .Seso. 

Anoguerat. Noguerado. 

Anomenada. Nombra- 
día, renombre, fama. 

Anomenadament. Ex- 
pressament. Especialment 
te. Per sòn nom. Nom- 
bradamente, (dor. 

Anomenador. Nombra- 

A nomenar. Nombrar, a- 
pellidar, denominar. 

Anomenarse. r. Llamar- 
se, nombrarse. 

Anomenat. Nombrado. 

Anomeus. Pl. Arrians 
purs. Anomeos, anomia- 
nos. (nimo. 

Anònim. Sens nom. Anó- 

Anovellar. Noticiar. 

Anoyat. Amuchachado. 

Anpit. V. Antepit. 

Anrera. Adv. Atrás. 

Ans. Adv. Abans. Antes, 
anteriormente. Devant. 
Delante. 

Ansa. Nansa. Asa, pié. A- 
gafador. Asidero, agarra- 
dero. De baúl ó caixa. Al- 
dabón. Del coll. Clavícu- 
la, asilla. Posarse en an- 
sas. Fr. Ponerse en jarras. 
Ansa. V. Ensá. 
Ansia. Desitj vehement. 
Anhelo, ansia. PI. Bas- 2(3 ANT queig. Basca, náusea, ar- 
cadas. Desitjar ah ànsia. 
Desalmarse. Donarse an- 
sia. Menearse, bandearse. 
Estar ab «ansia ó passar 
ansia. Estar con cuidado. 

Ansias». V. Enciam. 

Ansiar. A nhelar, suspirar. 

Ansias. Pl. Bascas, arca- 
das, vómitos. 

Ansietat. V. Ansia. 

Ansiós. Ávido, inquieto, 
sediento. (mente. 

Ansiosament. Desalada- 

Ansopegueres. Pla. V. 
Ensopegalls. 

Ansumar. V. Ensumar. 

Anta. Quadrúpedo. Dan ANT 

Anteposat. Antepuesto, 
prepuesto. 

Antera. En la llaurada. 
Vesana. 

Anterioritat. Prioridad, 
precedencia. 

Antes. Ante delante. V. 
Abans. A. cíe ahí. Ante- 
ayer. De á nit. Anteano- 
che. De dia. Al amanecer. 
De temps ó primerench. 
Precoz, tempranero. 

Antesala. Recibidor. An- 
tecuarto, antecámara. 

Antevigilia. Antevíspera. 

Aiitiadiaí'orísticli. An- 
tiadíaforista. (baquio. 

Antibaqui. Poét. Anti- ta, búfalo. La pell. An-\ Anticli. Antiguo, viejo, 
te. Lo que te color de an- Anticip. Anticipo, adelan- te. Anteado 
Antany. Adv. Antaño. 
Antanyana. Dona mòlt 

vella. Antañona. 
Antanyassas. Adv. Au- to. 

Anticipació. Ac. y efect. 
de anticipar. Anticipa- 
miento. Figura retórica. 
Prolepsis tañazo, mucho tiempo há. Anticipadament. Preli- 
Antar. Adelantar. minar mente, prevenida- 

Antebrús. Antebrazo. mente, con anticipación. 

Antecambra. Antecama- Anticipat. Premiso, pre- 

ra, estrado. vio. Y. Antes. 

Antecedencia. Proce- Anticúela. V. Enticuela. dencia. 

Antecedent. Procedente, 
antecedente. 

Anteceden tinent. An- 
teriormente, (teceder. 

Antecedir. Preceder, an- 

Antecessor. Predecesor. Antidemoniach. Anti- 
demoniaco. 

Antídoto. Contraven. 
Contraveneno. Preserva- 
tiu. Preservativo. 

Ant i fonari. Llibre de cor. 
Antifonal. Antecolumna. Columna Antiloner. Antifonero. aislada 

Antecor. Antecoro. 

Antejat. Anteado. 

Antelís. Mit. Deus tute- 
lars. Antelios. 

Antemural. Segona mu- 
ralla. Antemuro. 

Antena. Náut. En tena. V. 
Banya. [le. Antigalla. Antigualla. A 
la antigalla. A lo antiguo. 

Antigament. Antigua- 
ment. Antiguamente, en 
otro tiempo. 

Antigualla. Y. Antigalla. 

Antiguament. V. Anti- 
gament. 

Antiguitat. Antigüedad. Antena!. Aucell. Antena- ' Antilmíntich. Contrari 
Antenom. Antenombre. ais cuchs. Vermífugo. 
AutepassAt. Antepasado,] Antimoni. Estibia, esti- antecesor. Pl. Antepasa 
dos, mayores, [núltimo. 

Antepenúltim. Antepe- 

Antepilaiis. Soldats ve- 
terans de la antigua Ro- 
ma. Antepilanos. 

Antepit. Antepecho. 

Anteposar. Anteponer, 
preponer, preferir. bio, antimonio. Ant i mo- 
ni cru. Sulfuro de anti- 
monio. 

Anticfuar. Anticuar. 

Antiquari. Anticuario. 

Antiquat. Anticuado. 

Antiqüela. Y. Enticuela. 

Antiquitat. V. Antigui- 
tat. ANYE 

Antiquitats. Pl. Antiga- 
Uas. Antiguallas. 

Antirrins. Pta. Antirri- 
nio, linaria. (cios. 

Autiscis. Astron. Antis- 

Antitesis. Retór. Contras- 
te, (tico. 

Antivenéreo. Antisifilí- 

Antoix. Antojo, capricho. 

Antoixadís. Antojadizo. 

Antoixament. Y. Antoix. 

Antoixarse. r. Antojarse. 

[Antorxa. Antorcha, lum- 

Antpit. V. Ampit, (brera. 

'Antuvi ó Antuvio. Antu- 
vión. Al ó del primer an- 
tuvi. Adv. De antuvión, de 
repente. 

Anuig. V. Enuig. 

Anujar y sos derivats. V. 
Enujar. 

Anul-lar. Llevar lo valor. 
Invalidar, derogar. 

Anunci. Avis. Anuncio* 
aviso. Pressagi ó pronós- 
tich. Augurio. 

Anunciació. V. Anunci. 

Anu volar se. V. Ennuvo- 
larse. 

Anxova. Peix. Boquerón. 
Dit peix salat. Anchoa. 

Anxup. Jámbica, arca de 
agua, alberca, estanque. 

Any. Año. Cap d' any. Año 
nuevo. De traspàs. Año 
bisiesto. De cent anys. 
Quintañón. De dos anys. 
Andosco. De mes d' un 
any. Sobreañal. De set 
anys. Sieteañal. De tres 
anys. Tresañejo. D' uii 
any. Añal. De mòlts anys. 
Añoso. Aqiíest any. Ho- 
gaño. L' any passat. An- 
taño. 

Anyada. La cullita de ca- 
da any. Cosecha, añada. 
La renda d' un any. Ana- 
ta, anualidad. 

Anyadidura. Addició de 
paraula ó per escrit. A- 
dicion, coleta. {tizo. 

Anyadit. De cabell. Pos- 

Anyal. Anual, añal. 

Anyell. Cordero. De llet. 
Lechal, recental. Xiscló. 
Rencoso. A. afillat. Lo que 
mama de la seva mare y 
de altra ovella. Cordero 
endoblado. Negociant de- APA APA APE 27 pells d' anyell. A ñ ¡nero. Apapallonat. Amaripo-' 

Ditas pells. A vinos. sado. I 

A ny ollar. Parir la oveja. 'Aparador. Escaparate. \ . 
Anyina. Añina, añino. Lo I Escudeller. 

primer s' aplica á la pell, Aparato. Ostentació. 

lo segon á la llana. Pompa, ostentación, tren. 

Anyins. PI. Mescla de lia- Exterior. Pampanaje. 

na. Añinos. Prevenció. Apresto, pre- 

Anvivo!. Arb. Vecero. vención. 

Anyoransa. Anvora- Aparaular. Apalabrar. 

ment. Deseo, anhelo, nos- Aparedament. Empare- talgia. 

Any orar. Echar menos. 

Anyorarse. r. Encariñar- 
se, no hallarse. 

Anyós. V. Antích, Vell. 

Apa. Int. Aupa. 

Apacentar. Y. Pasturar. 

Apaeibilitat. Suavitat en 
lo tracte. Afabilidad. 

Apaciguar. Pacificar. Pa- 
cificar, serenar. Domesti- 
car. Amansir. Amansar, 
domar. 

Apadassador. Remen- 
don. 

Apadassament. Remien- 
do, (derezar. 

Apartassar. Remendar, a- 

Apadassat. Remendado, 
aderezado. V. Espallifat. 

Apadrinador. Protector. 

Apadrinar. Patrocinar. 
V. Padrinejar. 

Apagador. Instrument 
pera apagar llums. Mata- 
candelas, mano de Judas. 

Apagallum. Pelussa de 
la flor del cart, etc. Vila- 
no, milano. Herb. Barba- 
ja, farfullas. 

Apagallums. Instru- damiento. 

Aparedar y sos derivats. 
V. Paredar. 

Aparegut. Aparecido. 

Aparèixer y Aparéixer- 
se. Mostrarse. Aparecer, 
aparecerse. Semblar, tro- 
barse lo perdut. Parecer. 
Per ben aparèixer. Adv. 
Por el bien parecer. 

Aparell. Preparació. A- 
parejo, adobo. En las 
viandas. Condimento, a- 
derezo. Máquina. Garru- 
cha. Estar en aparell. Fr. 
Estar apunt. Estar apa- 
rejado, pronto. V. Apa- 
rells. 

Aparellador. Apareja- 
dor. Pint. Impr imadera. 

Aparellament. Y. Apa- 
rell. 

Aparellar. Preparar, dis- 
posar. Aparejar, aperci- 
bir, aprestar. Unir. Jun- 
tar, amadrinar. Apare- 
llar algun barco. Enjar- 
ciar, engalgar. 

Aparejarse, r. Prepa- 
rarse. Aprestarse, dispo- 
nerse. ment pera apagar lo llum. Aparellat. Preparat. A- 

p orejado, presto. Unit. L- 
nido, amadrinado, acom- 
pañado. 

Aparells. PI. Arreus, ins- 
truments. Enseres, pertre- 
chos, aparejos, arreos. Y. 
Ormetjs. 

Aparensa. Apariencia. 

Aparent. Ilusivo. 

Aparentainent, ó Apa- 
rentment. Aparentemen- 
te, en apariencia. 

Aparentar. Mostrar. Y. 
Emparentar. 

Apartador. Aderezador. 

Apariament. Empareja- 
miento. Apagador, matacandelas. 
Herb. Matacandiles, ra- 
banillo. 

Apagar. Extingir. Extin- 
guir. Sufocar, desvanéi- 
xer. Ahogar, sufocar. La 
llum. Matar, r. Morirse. 

Apagat. Muerto. 

Apaniament. Apameo. 

Apama r. Medir á palmos. 

Apañar. Donar de menjar 
á algú. Mantener, susten- 
tar, alimentar, r. Comer 
de mogollón. 

Apanat. Mantenido. 

Apanerar. A canas tillar. 

Apanyar. Y. Adobar. Apariar. Juntar. Parear, 
aparejar, hermanar. Com- 
póndrer. Componer. A- 
manir lo menjar. Adere- 
zar. Lo caball. Enjaezar^ 
Juntar las femellas ab los 
mascles. A ¡jarear, apa- 
rar. Preparar. Prevenir. 
Apartarse, r. Avenirse, a- 

parearse, concertarse. 
Apariencia. Ficció. Fin- 
gimiento, ficción, socolor. 
Semblansa. Semblante, 
viso, vislumbre. Il-lusió. 
Ilusión, perspectiva. 
Aparroquianar. Apar- 
roquiar, {roquiado. 
Aparroquiánate Apar- 
Apart y Apartadament. 

Aparte, separadamente. 
Apartament. La acció y 
efecte de apartar ó apar- 
tarse. Separación, apar- 
tamiento. Distancia. Dfe> 
tancia, intervalo. D' al- 
gun contracte. Desacoto. 
Ausencia. Ausencia. A- 
llunyament. Alejamiento. 
Indiferencia. Desvío. 
Apartar. Desviar. Re- 
traer, desviar, desapartar. 
Separar. Desarrimar, re- 
tirar, remover. Tráurer. 
Sacar, quitar. Apartar de- 
sí. Descartar, despedir, r. 
Fugir. Huir, rehuir. D^ 
algun contracte. Desaco- 
tar. De la rahó. Izquier- 
dear. Del tracte familiar. 
Extrañarse. Fèr lloch. 
Quitarse, separarse. 
Apartat. Retirado, remo- 
to, lejano. 
Apasionarse, r. Amar- 
telarse, apegarse. Angu- 
niarse. Acongojarse. 
Apassionat. Derretido, 
enamorado. Y. Desitjós. 
Apas turar. Apacentar, 

pastar. 
Ápat. Comilona, comida, 
comilitona, francachela. 
Y. Xafardada. (jar. 

Apatacajar. V. Pataca- 
Apatía. Indolencia. 
Apátich. Indolente. 
Apaysanarse. r. Fami- 
liarizarse, (dura. 
Apeainent. Descabalga- 
Apear. Baixar á algú de 28 APE caball ó carruatge. Des- 
montar, (sar. 
Apedassar. V. Apadas- 
Apedregador. Qui ape- 
dreara. Apedreador. Lo 
lloch escullit pera ape- 
dregarse. Apedreadero. 
Apedregament. Ape- 
dreamiento, apedreo. 
Apedregar. Tirar pedras. 
Apedrear. Cáurer pedra ó 
calamarsa. Granizar. 
Apedregat. Apedreado. 
Apegadas. Encomenadís. 
Pegadizo, contagioso. Lo 
que s' apega. Pegajoso, 
glutinoso, emplástico. 
Apegadura. Pegadura, 
pega, pegamiento. V. Ape- 
gament. 
Apégalos. Pegajoso, vis- 
coso, pegote, glutinoso, a- 
glutinante. 
Apegalnsos ó Pégalos. 
Via. Amor de hortelano, 
aspergida, presera, pur- 
púrea. 
Apegament. Apego, con- 
glutinación. 
Apegar. Agafar una cosa 
ab altra. Pegar, agluti- 
nar. Unir los marbres. 
Empelechar. 
Apegarse, r. Encomenar- 

se. Contagiarse. 
Apegat. Agafat. Pegado. 

Apassionat. Apegado. 
Apeixar. Tractar ab tot 

regalo. Regalar. 
Apel•lat. Felpado, pelfudo, 

afelpado. 
ApeMador y Apel-lant. 
Apelante. (pitear. 

Apel•lar. For. Apelar, su- 
Apellidar. Aclamar. A- 
clamar, proclamar, (do. 
Apellit. Cognom. Apèlli- 
Apenas. Adv. Ab prou 

traball. Con dificultad. 
Apèndix. Apéndice. Su-< 

plemento. 
Apéndrer. Aprender. De 
memoria. Tomar de me-\ 
moria. 
Apensadament. Depen-^ 
sado, de intento, (miento. I 
Apercebiment. Percebi- 1 
Apercebir y Apercébrer. 

Amenassar. Conminar. 
Aperdigar. V. Perdigar. API 

Aperitiu. Med. Aperitivo. 
Apersonat. Bot. Labiado. 
Apertura. Mus. Obertura. 
A pesa rada ni en t. Aflic- 
tivamente. 
'Apesarar. Apesadum- 
brar, causar pesadumbre, 
afligir, desazonar. 
Apesararse, r. Apesa- APL dumbrarse, endecharse encuitarse. 
Apesarat. Apesadumbra- 
do, pesaroso. 
¡Apestar. Contagiar. 
Apestat. Contagioso, con- 
tagiado. 
Apetéixer y Apetir. Ape- 
tecer. 
Apetencia. V. Apetit. 
Apetible. Apetitoso. 
Apetidor. Apetecedor. 
Apetir. V. Apetéixer. 
Apetit. Ganas de menjar. 
Apetito, gana de comer 
apetencia. Desitjat. Ape- 
tecido. A. luxuriós. Sala- 
cidad, apetito carnal. Do- 
nar, posar en apetit. Ex- 
citar , avivar el apetito. 
Fomentar ó encéndrer 1' 
apetit. Recalentar. Tenir 
apetit. Fr. V. Apetéixer. 
Apetí tir. Achicar. 
Apetitos. Que exita V a- 
petit. Apetecible. Que 
mou lo desitg. Atractivo. 
Menjar apetitos. Gollería, 
gullería. Que mou la co- 
, d^cia. Codiciable. 
Ápice. Mínima part de al- 
guna cosa. Parte mínima, 
pizcatilde. 
Apácli. Adv. Apique. V. 

Pich. 
Apilador. Amontonador. 
Api 9 amen t. Amontona- 
miento, cúmulo. 
Apilar. Amontonar, haci- 
I nar, reunir, llenar. 
Apilarse, r. Agolparse. 
Las abellas ó altres insec- 
tes. Arrebozarse. V. Api- 
lotarse. 
Apilat. Amontonado. 
Apilotament. Amonto- 
namiento, agolpamiento. 
Apílotar. Amontonar, a- 
pilar, hacinar. V. Apilar. 
Apuntarse, r. Juntarse 
de cop mòlts individuos. Agolparse. Enredarse, 

ferse pilotas. Envedijarse 

empelotarse. (golpado. 

Apiloíat. Envedijado, a- 

Apmyamení. Apiñadu- 

ra, apiñamiento. 
Apinyar. Apiñar, repo- 
llar, espesar, r. Las hor- 
ta! issas. Acogollarse. 
Apinyat. Espeso, apiñado, 

denso. 
Apit. Pta. Apio. Bòrt. A. 
silvestre. De caball. Equi- 
no. A. silvestre de llevors 
espinosas. Cadillos. A. d' 
aygua. Apio palustre. A. 
de gos. Cicuta menor, pe- 
rejil de perro. A. de Ma- 
cedònia. Levistico. 
Apitrar. Abotxornar. A- 
bochornar, denostar. Em- 
pènyer ab lo pit. Apechu- 
gar. 
Apitrai. Denostado, abo- 
chornado. 
'A placable. Placable. 
Aplacament. Placabili- 

dad, placación. 
Aplacar. Acallar. Fácil 

de aplacar. Aplacable. 
Aplacarse, r. Sossegarse. 

Tranquilizarse. 
! A plaga!. V. Plagut. 
Aplaher. V. Apíer. 
Aplanador. Qui aplana. 
Allanador, instrument 
para aplanar. Aplanade- 
ra, (ra. 
Aplana dura. Allanadu- 
A pla na ment . * Allana- 
miento, aplanamiento. 
Aplanar. Posar pla. Alla- 
nar. Xafar. Aplastar, ar- 
ruinar, arrasar. Posar 1' 
arma en direcció pera 
dispararla. Apuntar, a- 
sestar. A. á cops. Moler. 
La terra. Tablear. Tornar 
á aplanar. Rellenar. V. 
Ribotejar. 
Aplanarse, r. Cáurer á 
plom algun edifici. Aplo- 
marse. 
Aplanat. Posat pla. Alla- 
nado. Arrasat. Arrasado. 
I V. Plá. 

Aplana vius. Matacantos. 
lAplassament. For. A- 

plazamiento. 
Aplassar. Citar, convo- APL 

car. Aplazar, acotar, se- 
ñalar dia. 

Aplastar. Xafar. Achu- 
char, estrujar. 

Apla tejar. V. Platejar. 

Aplaudir. Aclamar. 

Aplaudit. Aplaudido. 

Aplauso. Celebritat. Au- 
ra, celebridad, celebra- 
ción. Séquit. Séquito. 

Aplech. Rotllo d' algunas 
personas. Corro, corrillo. 
Multitut de gent reunida. 
Reunión de gente. La con- 
fluencia de mòltas cosas 
en un mateix lloch. Aco- 
gida. La indigestió del 
ventrell. Asiento de estó- 
mago. De humors. Con- 
gestión. La peregrinació 
per devoció. Romería. 

Aplega. Recolección, de- 
manda, cuesta. 

Aplegada. Aplega. Reco- 
lección, acopio. 

ApBcgadís. Lo ques junta 
sens elecció. Allegadizo. 
Lo que va junt ab altres 
de sa especie. Gregal. 

Aplegarior. Qui demana 
almoyna. Demandador, 
cuestor. Lo rotllo de est 
nom. Cogedor, valeo. Ins- 
trument de plegar. Plega- 
dor. Lloch ahont s' arre- 
plega gent de mòltas na- 
cions. Emporio. 

Aplegadura. Allega- 
miento, colección. 

Aplegar. Recoger, coger, 
allegar. La gent. Atropar. 
V. Arreplegar, Cullir. 

Apler y Apleret. Adv. Que 
do, poco á poco, despacio, 
paulatinamente. 

Apletar. Albergarse '1 bes- 
tiar. Majadear, cubilar, 
amajadar. 

Apletat. Majadeado. Ter- 
ra apletada. Majada. 

Aplicació. Al estudi. Es- 
tudiosidad. Al treball. 
Laboriosidad. For. Adju- 
dicació. Declaración, ad- 
judicación. 

Aplicador. Aplicadero, 
aplicable. 

Aplicar. Destinar. Dedi- 
car. Fèr propi. Apropiar. 
Y. Arrimar. APO 

Aplicarse, r. Donarse. De- 

. dicarse, darse. 

Aploinallar. Posar plo- 
malls. Apenachar. {do. 

A piornal lat . A penacha- 

Aploinat. A plom. A plo- 
mo. De color de plom. A- 
plomado. De color que ti- 
ra á aplomat. Plomizo. 

Apobrsment. V. Pobresa 

Apobrïr. V. Empobrir. 

Apoca. Albalá. 

Apocadainent. Encogi- 
damente. 

Apoc ame w i . En cogim ien- 
to, poquedad, cortedad. 

Apocarse, r. Encongirse. 
Anonadarse, encogerse. 

Apocat. Mesquí. Guarda- 
dor, mezquino, Miela. 
Mandria, cuitado. Pobre 
home. Pobrete, infeliz. V. 
Encongit. 

Apocin. Pta. Apocino, ber- 
za perruna, habas de perro 

Apócope. Ket. Reticencia. 

Apòcrif. Apócrifo, falso. 

Apodar. Motejar. 

Apoderat. Rich. Acauda- 
lado. Qui tè poders ó pro- 
curas. Apoderado, procu- 
rador. 

Apogeo. (Estar en lo). En 
lo grau mès alt. Apogear. 

Apologista. Apologético. 

Apólogo. Fábula. 

Aponiat. Semblant á la 
poma. Manzanil. 

Apoponach. Farm. Opo- 
pónaco. 

Apoquir. V. Atxiquir. 

Aporcar. Agrie. Amelgar. 

Aporre jar. Aporrear. 

Aporrotiar y Aporrinar. 
Maltractar. Denostar. 

Aportarse, r. Portarse. 
V. Portar. 

Aposar. Acumular. Impu- 
tar, achacar, acumular. 

Aposentament. Hospe- 
daje. 

Aposentar. Hospedar. 

Aposentarse, r. Allot- 
jarse. Hospedarse, alojar- 
se. Estabíirse en alguna 
part. Poner casa. 

Aposento. Posada. Hos- 
pedaje. 

Aposiópesis. Relór. Re- 
ticencia. APR 29 Apòsit. Cir. Aposito. Mé(L 

Píe tima. 
Apossessionar. Posses- 

sionar. Posesionar. 

Aposta. Adv. Adrede, de 
intento, ecc presamente. V. 
Posta. 

Apostil-lar. Postilar, 
postular, anotar. 

Apóstol. Embaixador, en- 
viat. Embajador, enviado, 
legado. Ser un bon após- 
tol. Fr. fam. Ser mòlt as- 
tut ó vellaco. Ser buena 
hipoteca, buena pieza. Pl. 
For. Testimoni de apel- 
lado. Cartas de apela- 
ción. 

Apostólica. (A la) Apos- 
tólicamente, á la ligera. 

Apostolical. Apostólico. 

Apòstols. For. Cartas cre- 
dencials. Pl. Testimonio 
de apelación 

Apotecari. Roticario, a- 
poticario, farmacéutico. 

Apotecaría. Rotica, far- 
macia, {tentado. 

Apotentat. Poderoso, po- 

Apoteosis. Deificación. 

Apoyar. Apuntalar. A- 
puntalar. 

Apoyarse, r. Fundarse. 
Fundarse. 

Apparéixer. V. Compa- 
rèixer y Aparèixer. 

Apreci. Aprecio, estima. 

Apreciació. Valuación, 
tasa, estima, precio. 

Apreciament. Apreci. 
Aprecio. 

Apreciar. Avaluar. Esti- 
mar, preciar. 

Apregoníment. Congost 
de riu. Hocino. 

Apregonirse. r. Estrén- 
yerse '1 riu. Ahocinarse. 

Apregonit. Ahocinado. 

Aprehéndrer. Imagi- 
nar, aprehender. 

Aprelieúsió. V. Em- 
barco, Segrest. 

Apremi. Apremio, multa. 

Apremiar. Obligar, com- 
pel-lir. Compeler. 

Aprenent. Aprendiz. 

Aprenentatge. Aprendí 
zaje, noviciado. 

Aprés. En pos, después. 
En aprés. Además. Part. 30 APR passiu d' apéndrer. A- 
prendido. (nar. 

Apresonar. V. Empreso- 

Apressador. Lladre de 
mar. Pirata. 

Apressar. Apresurar. 

Apressuradament. Pre- 
surosamente. 

Apressurament. Apre- 
suramiento, priesa. 

Apressurar. Dar priesa, 
adelantar, abreviar. Lo 
pas. Aligerar el paso. 

Apressa rat. Qui va, ó fá 
ias cosas depressa. Pre- 
suroso. 

Aprestar. Aparejar, pre- 
parar, disponer. 

Apretada. Apretón, apre- 
tadura. A. al cabal!. Re- 
mesón. De peu. Hincapié. 

Apretadamente Estre- 
tament. Estrechamente. 

Apretadero. Cenyidor. 
Apretador, ceñidor. Cor- 
dó del sombrero. Cintillo. 

Apretadís. Apretadizo. 

Apretadora. Apretadera. 

Apretadura y Apreta- 
ment. Apretón. 

Apretar. Posar en apretó. 
Apremiar, estrechar, a- 
guijar. Oprimir. Oprimir, 
comprimir. Fácil d' apre- 
tar. Apretadizo. Apretar 
avall. Acolgar. A. ab los 
peus. Acalcar. Apretar á 
correr. Fr. fam. Echar á 
correr. 

Apretat. En perill ó tra- 
ball. Afrontado apurado. 
Alapait. Compreso, prie- 
to. Compacte. Compacto. 
Estret. Premioso. Bèn a- 
pretat. Adv. Recalcada- 
mente. 

Apretó. Conflicte, apuro. 
Aprieto, apretura, estre- 
chez. Opressió. Opresión. 
Moviment vehement del 
ventre. Apretón. Posar en 
apretó. Fr. Posaren apu- 
ro. Apretar las empulga- 
deras. 

Apretar y Apretura. A- 
pretadura, aprieto, apre- 
tón, (dor. 

Aprimador. Adelgaza- 

Aprimadura y Aprima- 
ment. Adelgazamiento. APT 

Aprimar. Adelgazar, a- 
purar, sutilizar. V. tte- 
trinchar. 

Aprimarse, r. Enmagrir- 
se. Adelgazarse, enfla- 
quecerse. Posarse prim, 
terse delicat. Adamarse. 

Aprimat. Adelgazado. 

Aproiiattor. Qui aproba. 
Aprobante. 

Aprobar. Aulorisar. Au- 
torizar, canonizar, reci- 
bir, (dor. 

A profanador. Denos ta- 

Aprofanar. Denostar. V. 
Profanar. 

Aprofitable. Aprovecha- 
ble. 

Aproütadament. Apro- 
vechadamente. 

Aprofitador. Aprovecha- 
dor, aprovechante, apro- 
vechado. 

Aprofitament. Utilitat, 
profit. Aprovechamiento, 
adelantamiento. Progrés. 
Progreso. (dor. 

Aprofitant. V. Aproíita- 

Aprofitantse. (Lo qui 
va). Proficiente. 

Aprofitar. Aprovechar, 
servir. No aprofitar. De- 
saprovechar. V. Estal- 
viar. Aprofitar la ocasió. 
Fr, Valerse de la ocasión. 

Aprofitat. Aprovechado. 

Apromptainent. Apron- 
tamiento. 

Apromptar. Aprontar. 

Apromptat. Aprontado. 

Apropiar. Acomodar ab 
propietat. Acomodar. 

Apropiarse, r. Péndrer 
per si. Apoderarse, usur 
par. For. Incautarse. Qui 
apropia. Apropiador. 

Aproporcionadament 
Proporcionadament. Pro 
porcionadamente . 

Apropósit. Apropósito, 
de intento, al intento. 

Aproximat. Aproxima- 
tiu. Aproocimativo. 

Aptameiit. Adv. Acomo- 
dadament. Acomodada 
mente. 

Aptat y Apte. Apto, idó- 
neo, apropósito. Per em 
pieos. Nómino. V. Dispo- 
sat. APU 

Aptitut. Suficiencia. Ca- 
pacidad, idoneidad. Ab 
aptitut. Aptamente. 

Apasionarse, r. Cubrirse 
de pulgón. 

Apulitjar. V. Ribotejar. 

Apuntació. Anotación, a- 
punte, nota, apuntamien- 
to. Pl. Membrete. 

Apuntador. En la come- 
dia. Consueta. En lo cor. 
Pitancero. En lo joch. 
Tanteador. Veu del apun- 
tador del teatro. Apunte. 

Apuntalador. Entiba- 
dor. 

Apuntalar. Un edifici. A- 
pear. Las minas. Ademar T 
entibar. Anar apuntalat. 
Fr. Ir con pies de plomo. 
Apuntalar ab forquetas. 
Ahorquillar. 

Apuntalarse, r. Preve- 
nirse. Pertrecharse. 

Apuntainent. Apunte* 
nota. En lo joch. Tanteo. 

Apuntar* Anotar. Puntar, 
notar. Dirigir lo tir á un 
punt determinat. Asestar. 
Comensar a manifestarse 
alguna cosa. Asomar. In- 
dicar. Insinuar. En lo 
joch. Tantear. V alba. 
Alborear. V arma. Tan- 
tear. La pessa de artille- 
ría. Zallar. Lo dia. Ama- 
necer, clarecer. V. Embas- 
tar. 

Apuntarse. r.Contrapun- 
tarse. Andar en puntas. 
Comensar a fèrse agre 7 í 
vi. Repuntarse. 

Apuntat. V. Punta. 

Apunyalar y Apunyalle- 
jar. Dar puñaladas. 

Apunyegador. Apuñe- 
teador. (puñetear. 

Apunyegar. Apuñear, a- 

Apunyegat. Apuñeteado. 

Apuradament. Justa- 
ment. Precisamente, ca- 
balmente. 

Apurador. Indagador. 
Escudriñador, indagador* 

Apurar. Apretar. Prensar \ 
meter en prensa. Probar. 
Acrisolar. Averiguar ra- 
dicalment. Alambicar, 
desmenuzar. Purificar al- 
guna materia. Purificar. ARA ARB ARC 31 Apurarse, r. Consumirse, 
acongojarse. 

Apuro. Premura, aprieto. 

Acuadrillar. Acuadri- 
llar, abanderizar, r. Aga- 
villarse. 

Aquaducte ó Aquaducto. 
Aqueducto, acueducto, ca- 
ñería. 

Aquartelament. Acuar- 
telamiento. 

Aquartelar. Acuartelar. 

Atjuartellament. Blas. 
Acuartelamiento. 

Aquátich y Aquátil. A- 
cuútico, acuátil. 

Aquedar. Aquietarse. 

Aqueferat. Atareado. 

Aqueix. Ese, aquese. A- 
queix altre. Esotro. 

Aquell. Pronom. Aquel. 

Aquén. Adv. Aquende. 

Aquest y Aquel. Pron. 
Este, aqueste. 

Aquestaltre. Pron. Esto- 
tro, esotro. 

Aquí. Adv. Acá, aquí, ahí. 
Aquí mateix. En conti- 
nent. Ahora y aquí mismo. 
De aquí. Adv. De assó. De 
esto. Per aquí. Adv. A po- 
ca diferencia. Poco mas ó 
menos. Vet aquí ó veus 
aquí. Hé aquí, hete ahí, 
ved ahí. Vétel aquí. Hé- 
tele. 

Aquietanient. Quietut. 
Quielut. Consentiment. 
Aquiescencia. 

Aquietar. Apaciguar. 
Quietar, sosegar, tranqui- 
lizar. 

Aquietarse, r. Confor- 
marse. 

Aquilegia. Pta. Milenra- 
ma, alquilea, aguileña. 
A. comuna. Manto real, 
pajarilla. 
Aquilí. V. Aguilench. 
Aquilonar. Pertanyent á 
la tramontana. Aquilo- 
Aquós. Acuoso. {nal. 

Aquositat. Acuosidad. 
Ara. Com adverbi. Ahora, 
presentemente. Ara ma- 
teix, ara poch há ó ara 
tot just. Ahora mismo. 
Abans ara. De un momen- 
to á otro, por momentos. 
Ara bè. Suposat. Esto su- i puesto ó sentado. Ara va- 
ja. Ahora bien. [co. 

Arabescli. Pint. Arabes- 
Arábicli. Árabe, arábigo, 
arabesco. (neo. 

Arácnit. Entomol. Arác- 
Arada, Aradra y Aradre. 

Arado. 
Arage. Cultiu y traball de 
la terra. Arada, agricul- 
tura, {rudo. 
Aragonés. Tossut. Testa- 
Aram. Metall. Alambre. 
Parament de cuyna. Ba- 
tería de cocina. {lia 
Arasnblador. Sobrequi 
Aranya. Cuch de insecte. 
Arañuelo. Pta. Arañuela. 
Peix. Pejearaña. A V ara- 
nya estira cabells. Joch. 
A la rebatiña. 
Aranyad*. Araño, uña- 
rada, uñada, rasguño. 
Araiiyar. Rasguñar, ar- 
par. 
Aranyeta. Arañuela. 
Aranyó. Pta. Endrino, a- 
rañuelo, arañon, tejo. Pe- 
tit aranyó. Andrinilla. 
Aranyoner. Arb. Endri- 
no. V. Aranyó. 
Araques. V. Maduxer. 
Arbel.Geom. Arbelo. 
Arbitrados. Arbitro. 
Arbitral. Arbitrario. 
Arbitrament. Arbitraje, 

arbitracion. 
Arbitrat iu. Arbitrario. 
Arbitre. Arbitro, arbitra- 
dor. Y quant es lo medí 
pera conseguir algun li. 
Arbitrio, recurso. V. Al- 
vedriu. A arbitre. Fr. A 
voluntat. A juicio. 
Arbitri. Arbitre. Arbitrio. 
Voluntat. Albedrío, vo- 
luntad. Al arbitri. A dis- 
creció. A d libitum. 
Arbitro. V. Arbitre. 
Arbolar y Arborar. Enar- 
bolar. Arbolar á plom. 
Náut. A. en candela. V. 
Enarbolar. 
Arboreda. Arboleda, ar- 
bolado. V. Devesa. 
Arborejar. Arbolecer. 
Arbós. Pta. Madroño, al- 
boalbedro. Semblant al 
arbós. Amadroñado. 
Arbossal. Madroñal. JArbosser. V. Arbós. {do. 
¡Arbrat. Arboleda, arbola- Arbre. Árbol. Lo espigó 
de la atzabara. Pitaco, 
pitón. Arbre blanch. Al- 
ba, álamo blanco. A. cé- 
lenre. Falso plátano, ar- 
ce blanco. De barco. Palo, 
mástil. De camisa. Cuer- 
po. De Judas ó de Judea. 
Árbol del amor, ciclamor. 
V. Garrofer bòrt. De la 
Pasqua. Flor de Pascua. 
De la plata ó del Paradís. 
A. del Paraíso, gatillo 
casto. A. de tinta. Fitola- 
ca. A. dels pistatxos. Al- 
fónsigo. De mitjana. 
Náut. Messana. De sabo- 
netas. Acederaque, cina- 
momo. De trinquet. Náut. 
Trinquete. Fruyter. Fru- 
tal. Amaniat, moniat ó 
monjater. Altramuz he- 
diondo, anagiris. Mestre. 
Náut. Árbol ó palo mayor. 
A. negre. Alisó. A. poli. 
Alba. A. sant. Cinamomo, 
acederaque. D' arbre ó 
semblant al arbre. Arbó- 
reo. Criador d' arbres. 
Arbolista. Anar á arbre 
sech. Náut. Correr á palo 
seco. Arrimarse á bon ar- 
bre. Fr. Tenir bon pro- 
tector. Agarrarse á bue- 
nas aldabas. 
Arbró. Dim. Arbolejo. 
Arca. V. Caixa. 
Arca. Misteri, secret. Ar- 
cano, misterio. (be. 
Arcabisbe. V. Arquebis- 
Arcabot. Encubridor, al- 
cahuete. De lladres. Gari- 
tero. Especie de cistell. 
Excusabaraja. 
Arcabotejar. Alcahue- 
tear, rufianear. {ria. 
Arcabotería. Alcahuete- 
Arcabussada. Arcabu- 
zazo. Tirar arcabussa- 
das. Arcabucear, {cear. 
Arcabussejar. Arcabu- 
Arcabusser. Arcabuce- 
ro. Tropa d' arcabussers. 
Arcabucería. 
Arcada. Arch. Arco. De 
un pont. Ojo. Caseta de 
la filosa. Rocadero. 
Arcahisme. Arcaísmo. 32 ARE ARG ARM Arcangélica. Pta. Car-' Arenyó. V. Aranyó. (rel. ¡Argüent. Arguyente. 
Una. ! Arer y Arera. Garbell. A- Argumentar. Argüir Arcar. Fèr archs 

quear. 
Arcassa. Arcaz, arcon. 
Arcat. Arqueado. 
Ardí. Arco. A nivell. Arq. 

Adintelado. De pont. Ojo. 

De punta de ametlla. A. 

adintelado. De sant Marti. Ar- Aresta. En sas principals 
accepcions. Raspa, arista. 
Lo fonament del nas. Ba- 
se. Astron. Nom de una 
estrella. Espiga déla Vir- 
gen. 
Arestés. Que té arestas. 
Aristoso, a.istado Iris, arco iris. Fèr archs Arga. Maquina á modo de 
ó voltas. Fr. Montear. grua. Cabestrante, argüe, Archbotant. Arquit. Ar- 
botante. 
Archer. Arquero. 

Archs negre. Arb. Artos. 
A refació. Restricción. 
Ardencia. Ardor. 
Ardent. Ardiente, férvido. 
Ardiaca. Arcediano, (lo. 
Ardíaconat. Arcediana- 
Ardiment. V. Coratge. 
Ardit. Atrevit. Osado, de- 
nodado. La moneda. Ar- 
dite. Estratagema. Arte, 
socaliña. No val ó no se 
me 'n dona un ardit. Fr. 
No se me da un ardite, 
un bledo ó un pito. 
Ardor. Anhelo, fervor, ca 
lor. De sang. Encendi- 
miento, calor. Fogositat, 
ardiment. Hervor. 
Arduos. Arduo, espinoso. 
Arech. Que pertany á la 
arada ó cosa de llaurar. 
Labradoresco. 
Arena. La de or. Pepita. 
De porcelana. Puzol, pu- 
zolana. Fina. Lama. 
Grossa. Sablón, sábulo. 
Platja de pedretas. Gre- 
va. Barreja de cals y are- 
na. Enarenacion. Cubrir 
ab arena. Enarenar. Um- 
plir d' arena. Arramblar. 
Arench. Peix. Arenque. 
Arench fumat. A. curado. 
A. salat. V. Arengada. 
Arener. Arenero. 
Arenera. Salvadera, (na. 
Arengada. Peix. Sardi- 
Arengadas.Pta.jtfomcLza. 
Arengader. Sardinero. 
Arenguer. Arenquero. 
Arenas. Arenal. 
Arenisch. Arenisco, are- 
noso, (ceo. 
Árenos. Arenisco, arená- 
Areny. V. Arench. árgana. 
Argadells. Pl. Aguade- 
ras. 

Argamassa. Mortero, 
amasijo. A. blanca. Arca- 
tifa. Fèr argamassa ó 
morter. Argamasar. 

Arganel. Naut. Gaviete. 

Arganel! . Náut. Arganeo, 
arganel. 

Argelaga. Pl. Aliaga, ar- 
goma. A. de bosch ó bos- 
cana. Pta. Aliaga, aula- 
ga pequeña. A. vera. Pta. 
Tamajo. V. Gatosa. 

Argeíagar. Lloen plan- 
tat de argelagas.^L liagar, 
argomal. 

Ar gens. Adarme. (na. 

Argensana. Pta. Gencia- 

Argent. Plata. En lo bla- 
só. Argén. Argentar. V. 
Platejar. 

Argenter. Platero. 

Argentería. Platería. 

Argentí. Plateado, argen- 
tino, (da. 

Argentina. Pta. Platea- 

Argentviu. Metall. Azo- 
gue, mercurio. Barrejat 
ab altre metall. Llapa. 
Mena inútil de las minas 
de argentviu. Garduja. 
Posar argentviu. Azogar. 
Ser un argentviu. Ser 
una chispa. 

Argila. Arcilla, argüía. 

Argiler ,Lugar, depósito de 
arcilla. 

Argilós. Arcilloso. 

Argolla. Del capitell de 
las columnas antiguas. 
Anillo. Pera envergar. 
Anillo, aro. (tería. 

Argucia. Sofistería. Sofis- 

Arguens. Especie de ar- 
gadells. Árganas, agua- 
deras. Argüir. 
Argumentista. Argu- 
mentador. 
Aridesa. Aridez, 
Arínjol ó Aritjol. Pta. 

Zarzaparr illa del paí s . 
Ariscfr. Arisco, áspero. 
Ai'üsmótíca. Aritmética. 
Arissó ó Erissó. Cuadrú- 
pedo. Erizo. 
AristoL Virolla de llansa. 
Cantera, cuento, regatón. 
l.ris*oftoquia Uarga. Pta. 

Viborera larga. 
Arit ja. V. Annjol. (lia. 
Arííjoí. Pta. Zarzaparri- 
Arí.ts. Pl. Áridos. 
At jan. Naut. Caña, (ciuna. 
Arjansana. Pta. Gen- 
Aríequí. Arlequin. Yestit 

d' arlequí. Botarga. 
Arma de punxa. Espiche. 

Pl. Pertrechos. 
Armadura del cap. Ba- 
cinete. De la cama. Cani- 
llera. 
Ármala. Pta. Gamarza. 

V. Gamarra. 
Armar. Entabanar de 
cap. Embocar, cargar de 
cabeza. A. brega. Mover 
pendencias. A. conversa. 
Trabar conversación. 
A. llassos. Insidiar. 
Armari. Armario. De pa- 
ret. Alacena. A. per posar 
roba. Guardaropa. 
Armat. Preparat. Aperce- 
bido. Y. Aparellat. Enta- 
banat de cap. Levantado 
de cascos. Armat de lots 
punts. Fr. Armat de cap 
a peus. Armado de punta 
en blanco. 
Armatosta. Armatoste. 
Arnieig. Armas, arma- 
zón, armadura. 
Antier. Armero. 
Armí. Arminyo. Armiño. 
Armí fer. Armífero, ar- 
mígero, (co. 
Armilla. Almilla, chale- 
Armillar. Armilar. 
Arminyós. Armiñado. 
Armoll. Pta. Salgada, ar- 
muelle olino. 
Armón tach. Goma. A- 
guajaque. ARQ 

Armonista. Músico. 
Armussa. Muceta. 

Arna. Lo cuch. Polilla, 
apolilladura. La planta. 
Amelo. Buch d' abellas. 
Colmena. Ser un ama. 
Ser muy astuto. Partir 
las arna's d' abellas. Des- 
hilar. Tráurer las arnas 
de la roba. Desapolillar. 
Lo forat que deixa el ar- 
na. Apolilladura. 

Amarse, r. Apolillarse, 
picarse. 

Arnas. Pta. Amelo. 

Arner. (Aucell). V. Boti- 
guer. 

Arnera. Mil. Cestón. 

Amerada. Cestonada. 

Arneta. V. Tinyeta. 

Árnica. Pta. Tabaco de 
montaña. (lio, y aro. 

Aro. Pta. Majuelo, sarri- 

Arol de jardí. Cuadro. 

Arome r. Arb. Aromo. A. 
de América. Espinillo. 

Aronger. Pta. V. Aranyó. 

Arpa. La dels animals. 
Zarpa, garra, garfa. Gan- 
xo de ferro. Garlocha, 
garrocha. Posar V arpa 
sobre. Fr. Echar la gar- 

Arpacli. V. Aspre. \ra. 

Arpada. Arpadura, ara- 
ño, garfiada. 

A r pana. Náut. Arfada. 

Arpar. Péndrer ab violen- 
cia. Agarrar, rapiñar, 
echar la zarpa. Esgarra- 
par. Arañar. 

Arpeig. Arpegio. {tero. 

Arpe! la. Aucell. Permóp- 

Arper. Arpista. 

Arpia. Arpa. Garrocha. 

Arpias. Pl. Rascle. Laya, 
rastro. 

Arpillera. V. Xarpallera. 

Arpió. V. Arpó. 

Arpó. Arpón, fisga, (pal. 

Arquebisbal. Arzobis- 

Arquebisbat. Arzobis- 
pado. 

Arquebisbe. Arzobispo. 

Arqueig. Arqueo. 

Arquejador. Arqueador. 

Arquejar. Arquear, (ro. 

Art|uer. Arquero , fleche- 

Arquet. Del violí. Arco. 
Pera las albardas. Barra. 
Cop d* arquet. Arqueada. 

DIC. CÀT. CAST. ARR 

Arquetg. Arqueo, arquea- 

je- 

Arquiepiscopal. Arzo- 
bispal, (petera. 

Arquilla. Escritorio, pa- 

Arquitecte. Arquitecto. 

Arquitectura gótica. 
Crucería. 

Arqustrau. Arquit. Ar- 
qui trave. 

Arrabaíer. Arrabalero. 

Arrabassada. Estiragas- 
sada. Tirón, arranque. 
De las térras. Agrie. Des- 
cuajo. Dels arbres ó 
fruyts. Rancajada. 

Arrabassanient. Roza, 
rebañadura. 

Arrabassar. Agafarho 
tot. Arrebañar, arram- 
blar. Las matas. Rozar, 
desmatar. Los ceps ó ar- 
bres. Descepar. Los ar- 
bustos de soca y arrel. 
Desmatar, descuajar. Lo 
bosch. Desmontar. Náut. 
Rebasar. Alguna cosa ab 
violencia. Arrancar, sa- 
car. Péndrer una cosa ab 
violencia. Arrebatar. 

Arrabassat. Rozado, 
descepado. 

Arracada. Penjant de o- 
rella. Pendiente. Pl. 
Impr. Lardón. 

Arracadetas. Pta. Neva- 
dilla, sanguinaria menor. 

Arraconament. Retiro. 
Recogimiento. Cosas ar- 
raconadas. Arrimo. 

Arraconar. Arrinconar, 
arrimar, arrambar, reti- 
rar, (do. 

Arraconat. Arrincona- 

Arrahimar. Arracimar. 

Arraix. Capità de nau mo- 
risca. Arráez. 

Arrajarse. Arrojarse. 

Arramangar. V. Arre- 
mangar. 

Arrambar. Náut. Arri- 
mar. Abordar. 

Arrambat. Abordado. 

Arrambatge. L' acció de 
arrambar. Abordaje. In- 
culpació. Carga, frater- 
na, reprehensión. 

Arran. Adv. Per la arrel 
ó junt á ella. A raíz, á 
cercen. Arran-arran. Adv. ARR 33 Que no n' hi cap mes. 
Hasta el tope. 

Arranar. Cortar de raíz, 
á cercen. 

Arrancacaixals. Saca- 
muelas, dentista. 

Arrancada. Naixement 
del arch ó embestida Ar- 
ranque. Surtida precipi- 
tada. Boga , arrancada, 
salida. V. Arrancadura ó 
Arrancament. Deplantas. 
Desplantación. De sem- 
brats. Arrancasiega. 

Arrancadura y Arranca- 
ment. Arranque. Dels ca- 
bells. Mesadura, remesón. 

Arrancar. Arranar. Cor- 
tar á raíz. A correr. E- 
char, apretar á correr. 
De soca y arrel. Arran- 
car de cuajo. L' ánima. 
Sacar el corazón, las tri- 
pas. Lo bull. Levantar el 
hervor. Lo cor. Descora- 
zonar. Los golfos. Desen- 
goznar. Lo plor. Soltar 
el llanto. Los pels. Mesar. 

Arrancarse, r. Prospe- 
rar. Prosperar, arraigar. 

Arrancia. Rauixa. Arran- 
que, ida. 

Arranjar. Componer, ar- 
reglar. 

Arranjarse. r. Bandear- 
se, ingeniarse. 

Arrapada. Arrebatiña. 

Arrapador. Engarrafa- 
dos 

Arrapament. Rapadura, 
rasura, rebatiría. 

Arrapar. Arrebatar, ra- 
par, arrapar, garrafiñar, 
rapiñar. 

Arraparse, r. Agafa rse. 
Agarrarse. V. Esgarra- 
parse. 

Arrapat. Pelat ab la na- 
vaja. Rapado. Pres ab 
violencia. Agarrado. 

Arrapos. Áspero, duro. 

Arras. Drap. Tapicería. 

Arrasador. Allanador. 

Arrasadura. V. Arrasa- 
ment. 

Arrasament. Lo de las 
mesuras. Rasadura. 

Arrasar. Aplanar. Alla- 
nar. Llevar lo curull á 
las mesuras. Descolmar. 
3 34 ARR Igualar ab la rasadora. 
Rasar, raer. 

Arrastradura. Arras- 
tramiento. 

Arrastrar. Atráurer. A- 
traer. Arrastrarho tot. 
Barrer. 

A^rastrat. Bargant, infa- 
me. Malvado, perverso. 

Arrauliment. Alastra- 
miento. (musgar. 

Arraulir ó Arraullir. A- 

Arraulirse. r. Arronsar- 
se. Encogerse, acurrucar- 
se. Acobardirse. Acobar- 
darse. 

Arraulit ó Arraullit. En- 
cogido, acurrucado. 

Arraygadura. Radica- 
ción. 

Arraygar. V. Arrelar. 

Arreament. Forniment. 
Armadura. 

Arrearse, r. Proveer, com- 
ponerse, (jado. 

Arreat. Dispuesto, apare- 

Arrebassada. Descuajo. 

Arrebassar. V. Arrabas- 
sar. 

Arrebatada (Tocar la). 
Tocar á rebato. 

Arrebatadanient. Adv. 
A tropelladamente. 

Arrebataancnt. Furor. 
Acaloramiento. V. Pas- 
me. 

Arrebatar. Robar. Ro- 
bar, r. Elevarse en espe- 
rit. Arrobarse. Pasmarse. 
JLsom6rar.se. Atolondrar- 
se. Precipitarse. 

Arrebatat. Extasiat. Ar- 
robado. Impetuós. Vio- 
lento. 

Arrebato. Furor, rapto. 

Arrebós. Embozo. 

Arrebolada. Revoque. 

Arrebossador. Qui ar- 
rebossa. Revocador. Ins- 
trument per arrebossar. 
Plana. {que, revoco. 

Arrebossadura. Revo- 

Arrebossanient. Rebu- 
jo, revocadura, revoque. 

Arrebossar las parets. 
Revocar, jaharrar. Pera 
pintar al fresen. Entuni 
car. Altras cosas. Rebo- 
sar, arremangar. Tapar, 
embolicar. Embozar. ARR 

Arrebussarse. r. Embo- 
zarse, arrebujarse, abor- 
rujarse.Y. Arremangarse. 

Arrebossat. Lluit. Revo- 
cado. Cubert ab lo em- 
bós. Embozado. 

Arrecadas. Pta. V. San- 
guinaria blanca. 

Arreconar. V. Arraco- 
nar, (damente. 

Arregladamente Regla- 

Arreglameut. Regla- 
mento, regla. 

Arreglar. Conformar las 
accions á la regla. Reglar. 

Arreglarse, r. Seguir la 
lley, regla ó costum. Con- 
formarse, acomodarse. 
Moderarse , reformarse. 
Templarse, reformarse. 
Compóndrerse. Compo- 
nerse, bandearse. 

Arreglat. En lo vestir. 
Condicionado. En lo trac- 
te. Justo, probo.' En lo 
menjar. Reglado. 

Arreglo. Regularitat. Re- 
gularidad. Organisació. 
Organización. Per denas 
ó desenas. Adecenamiento 

Arrel. Dels arbres y plan- 
tas. Raíz. De boig. In- 
constant. Vena de loco. 
De caixal. Raigón. De 
campanar. Pta. Ala. Las 
libras de las plantas y 
arbres. Barbas. Posar ar- 
rels. Arrelarse. Arraigar. 
V. Arrels. 

Arrelada. Raigal. 

Arreladament. Arrai- 
gadamente. 

Arrelám. Raigambre, (ra. 

Arrelament. Arraigadu- 

Arrelar. Arraigar, echar 
raíces. V. Arrel, Posar 
arrels. 

Arrelarse. r. Las plantas. 
Barbar, asir. Péndrer 
peu, afirmarse alguna co- 
sa. Arraigarse. 

Arrelassa. Aum. Raigón. 

Arrelat. Arraigado. 

Arreletas. Pta. Barba- 

Arrelós. Radicoso, (jas 

Arrels. Pl. Raigambre. Ar- 
rancar las arrels. Agrie. 
Desuñar. Cosa de las ar- 
rels. Raigal. Escapsar las 
arrels de las plantas ARR 

Desbarbar. Dels ceps. 
Desbarbillar. Posar ar- 
rels. Arraigar. (no. 

Arremá. Adv. vi trasma- 

Arremangament. Ar- 
remango. 

Arremangar. Enfaldar. 
Arregazar, sofaldar. Ti- 
rar lo vestit talar per a- 
munt. Remangar. 

Arremangarse, r. Do- 
blegar ó tirar per amunt 
la falda. Arregazarse, en- 
faldarse. Lo vestit sota la 
aixella. Sobarcar. 

Arremango. Amenassa. 
Amago, ademan. Acció 
de arremangar. Arre- 
mango, sofaldo. Fer arre- 
mangos. Amagar. 

Arrematar. Rematar. 

Arrematat. Rematado. 

Arremés y Ar remesa. L' 
acció d' arremétrer. Ar- 
remetida. Embestida. Ar- 
remetida, arremetimiento. 

Arremetedor. Qui arre- 
met. Arremetedor. 

Arremeti ment. V. Ar- 
remés ó Arremesa. 

Arremétrer. Arremeter, 
embestir. (muelas. 

Arrencacaxals. Saca- 

Arrencar. V. Arrancar. 

Arrendador. Qui dona 
en arrendament. Arren- 
dadero. V. Arrendatari. 
A. de las herbas. Herba- 
jero. 

Arrendament. Arrien- 
do. For. Locación. De 
drets municipals. Mojo- 
na. D' herbas. Alengua- 
miento. 

Arrendar herbas. Alen- 
guar. Bous. Aboyar. 

Arrendatari. Arrenda- 
dor, arrendatario. De 
herbas. Herbajero. 

Arrenglar. Arreglar, re- 
glar. 

Arrenglarar ó Arren- 
glerar. Alinear. 

Arrepantigarse y Arre- 
paparse. Rellanane, arre- 
llanarse. 

Arrepapat. Arrellanado, 

Arrepar. V. Arrapar. 

Arrepel. Contra la direc- 
ció natural del pel. A. ARR 

contra pelo. Ab repug- 
nancia. Cuesta arriba. 

Arrepentigarse. V. Ar- 
repaparse ó Arrepantigar- 
se, (pesaroso. 

Arrepentit. Arrepentido, 

Arreplech. L' acció y 
efecte de arreplegar. Co- 
gedura. U acció y efecte 
de juntar. Allegamiento, 
colección. Viatge de de- 
voció. Romería. Reunió 
gran de personas. Gentío. 
Munt ó pila. Montón. De 
ventre. Med. Saburra. V. 
Raconada. (zo. 

Ar rep legadas. Allegadi- 

Ar replegador. Allega- 
dor, cuestor, demanda- 
dor, colector. 

Arreplegaduras. Pl. 
A r rebañad uras . 

Arreplegar. Recoger, 
juntar, allegar. De terra. 
Alzar del suelo. 

Arreplegarse, r. Juntar- 
se, reunirse. 

Arreplegat. Recogido, 
juntado. 

Arrera. Adv. Atrás. De 
part d' arrera. Fr. De- 
trás, á espaldas. V. Der- 
rera. (dura. 

Arresadura. V. Arrasa- 

Arresar. V. Arrasar. 

Arrest. Arresto, prisión. 

Arrestellada. Rimero. 

Arrestellar. Apilar, ha- 
cer un rimero. 

Arreu. Adv. Sens deixar 
res. Seguido. Indistinta- 
ment. Indistintamente. 
Successivament. Arreo de 
cada dia. Per tot arreu. 
Doquiera, en todas partes. 
Una per altra y dos arreu. 
Fr. Lina por otra y dos al 
golpe ó a la vez. 

Arreus. Arreos, aparejos, 
avíos, pertrechos, utensi- 
lios. De pagés. Apero. 
Dels animals. Rendaje, 
Per pescar escats. Cazo- 
nal. 

Arri. Veu de carreters. 
Arre, jarre. 

Arriada. Arreada, (zar. 

Arriar. Náut. Arrear, dri- 

Arriata. Riata. Reata. 

Arribada y Arribament. ARR 

Lo acte de arribar. Lle- 
gada, arribo. La nau al 
port. Arribada , arribaje. 
Lo lloch ahont se sol ó 
pot péndrer port. Apor- 
tadero. Recibiment. Reci- 
bimiento. 

Arribar. En sas princi- 
pals accepcions. Llegar. 
Bastar, durar, conseguir. 
Alcanzar, alargar. A 
lloch segur. Náut. Tomar. 
Al cap. Fr. Llegar á las 
malas. A missas ditas. 
Fr. Llegar á las aceitunas. 
A port. Aportar. Mòlt mal 
ó mòlt per enllá. Fr. Lle- 
gar á ó al cabo Arribar y 
móldrer. Llegar y besar 
al Sa?ito. 

Arribarse, r. Llegarse. 

Arribat. Llegado. 

Arribo. V. Arribada. 

Arriería. V ofici de arrie- 
ro. Trajín. 

Arrimada. En lo jochee 
las botxas. Arrime. 

Arriiuadera y Arrima- 
dero. Friso, arrimadillo, 
recostadero. 

Arrimadas. Arrimadizo. 
V. Agafadís. 

Arrimador. Apartador 
en los camins. Aparta- 
dero, (dura. 

Arrimament. Arrima- 

Arrimar. Acercar, alle- 
gar, aplicar, aproximar. 
V. Acostar. A. terra als 
arbres. Atetillar. Aban- 
donar. Arrinconar. 

Arrimarse, r. Apoyarse, 
juntarse, rozarse. A la 
vora. Orillar. V. Acos- 
tarse. 

Arrimat á la seva. Loe. 
Temático, porfiador. 

Arrimo. Apoyo, castrivo. 

Arriscadament. Adv. 
Ab perill. Arriesgada- 
mente. Atrevidament. Au- 
dazmente, temerariamen- 
te, (risch. 

Arriscament. V. Ar- 

Arriscar. Arriesgar, a- 
venturar, exponer, (osar. 

Arriscarse, r. Atreverse, 

Arriscat. Atrevit. Arris- 
cado, osado. Posat en pe- 

, rill. Arriesgado, ARR 35 Arrisch . Riesgo. V. Atre- 
viment. 

Arrissar. Náut. Lligar los 
rems. Afrenillar. Assegu- 
rar ab cordas. Trincar, a- 

Arritjol. V. Aritjol. (lotar. 

Arrodillar. V. Agenollar. 

Arrodoniment. Redon- 
deamiento. 

Arrodonir. Posar rodó. 
Redondear. Tallar en ro- 
dó. Arromar, retajar. 

Arrodonirse. r. Limitar 
los gastos segons los ha- 
bers. Ceñirse, recogerse* 
Descarregarse de cuy da- 
dos. Redondearse. 

Arrogació. For. Afilla- 
ment. Adopción. 

Arrogancia. Insolencia, 
supèrbia. Altanería. Gar- 
bo. Bizarría. 

Arrogant. Insolent. Al- 
tanero. Briós. Esforzado. 
Galant. Gallardo. 

Arrogantment. Adv. 
Arrogantemente. 

Arrojadas. Arrojadizo. 

Arrojat. V. Airuixat. 

Arromansat. Roman- 
ceado. 

Arronsament. Enculli- 
ment. Contracción, enco- 
gimiento. Anat. La acció 
de retirarse 'ls nirvis. 
Crispadura. De dits. Gafe- 
dad. De nirvis. Alb. En 
los animals. Aneado. 

Arronsar. Encoger, reco- 
ger, gandujar. La espat- 
lla. Encogerse de hom- 
bros. Arronsarse. r. En- 
cullirse. Encogerse. En lo 
Hit. Acurrucarse. 

Arronsat. Encogido, en- 
currucado. PI. Lo qui té 
los dits arronsats ó con- 
trets. Gafo. (do. 

Arronyonat. Arriñona- 

Arrop. Arrope. De moras. 
Diamoron. Pot per ar- 
rop. A rr opera. 

Arroparse, r. A forrarse, 
abrigarse. 

Arrós. Pta. y fruyt. Ar- 
roz. Arrós de pardal. Pta. 
Sedo. A. de paret. Pta. 
Siempreviva menor, uvas 
de gato. A. silvestre. ¿ro- 
cía. 36 ARR Arrosellat. Semblant á 
la rosella. Amapolado. 

Arrossegament Arras- 
tramiento, rastreo. 

Arrossegar. Portar ó ti- 
rar per terra. Arrastrar, 
ratear. Lo vestit. Zapar- 
rastrar. Tartamudejar. 
Hozarse. 

Arrossegat. Arrastrado. 

Arrosser. Qui cultiva, 
ven ó menja mòlt arròs. 
Arrocero. Camp sembrat 
d' arròs. Arrozal. 

Arrucat. Fet un burro. 
Aburrado. 

Arrufainent. De nas. Re- 
funfuñadura, refunfuño. 

Arrufar. Fèr arrugas. A- 
lechugar, escarolar, abol- 
sar. Lo nas. Torcer las 
narices ó el gesto. 

Arrufarse. V. Enrade- 
rarse. 

Arruga. Pliegue, ruga. 
De la cara. Surco. Del 
vestit. Fuelle, bolsa. Per 
adorno de la roba. Toma- 
dero. Fèr arrugas ó plechs 
las robas. Tronzar. V. 
Crespadura. 

Arrugar. Alechugar, ru- 
gar. V. Crespar. 

Arrugarse, r. Avella- 
narse. 

Arrugat. Pié d' arrugas. 
Rugoso, Arbre. V. Uro. 
Pta. Arce de Montpeller. 
Arruinar ó Arruhinar. 
Espatllar, causar gran 
dany. Ruinar , destruir, 
demoler. Destruhir ente- 
rament. Talar. Llensar á 
pérdrer á algú. Echar por 
-puertas. 
Arruinarse, r. Perderse. 
Un edifici. V. Cáurer. 

Arruixadanient. Arro- 
jadamente, audazmente. 
Arruinador. Qui arrui- 
xa y lo instrument pera 
arrüixar. Rociador. Lo 
deis surtidors. Girándula. 

Arruixament. Rociada. 
Arruinar. Mullar espar- 
gint 1' aygua. Rociar, ru- 
jiar, salpicar, mojar. 'Ab 
ramas. Escobazar, Salpi- 
car la roba ab aygua. Es- 
purriar. ART 

Arruixat. Remullat. Ro- 
ciado. Atrevit. Arrojado, 
arriscado, osado. 

Arrupirse. r. Encogerse, 
acurrucarse , ovillarse. 
Los aucells. Alastrarse. 

Arrupit. Encogido, acur- 
rucado. 

Ars blanch. Arbre. Majue- 
lo, cambrón. Negre. Espi- 
no negro. A. de tancas. 
Cambronera. Ars ó espí 
groen. Espino amarillo. 
Fruyt del ars. Marjoleta. 
Posar arsos ó espinals. 
Espinar. Tancar los 
camps ab arsos. Encam- 
bronar. 

Arsenal. V. Adressana. 

Arsénich ó Arsénit. Min. 
Arsénico. Groch. Oropi- 
mente. Roig. Rejalgar. 

Arsó. Pessa de la sella de 
cabalcar. Arzón. 

Art. Col-lecció de regles. 
Arte, método, facultad. 
Astúcia, engany. Artifi- 
cio. Del manescal. Albei- 
tería. De pagés. Labran- 
za, agricultura. A. mili- 
tar. 3Iilicia. Per pescar. 
Red. Cosa del art. Fabril. 
Per art d' encantament. 
Por arte de birlibirloque. 
Tirar l'art. Tender ó echar 
las redes. Bonas ó bellas 
arts. Artes liberales, (no. 

Artanita. Pta. Pan poru- 

Artefacto. Obra fabril. 
Manufactura. 

Arteinega. V. Altimira. 

Artemissia. V. Altimira. 

Arter. Manyós, astut. As- 
tuto. Mentider. Engaño- 
so, falaz. 

Arteria. Anat. Articula- 
ció. Articulación. Aspra 
arteria. Traquiarteria, ca- 
ña del pulmón. 

Artería. Astucia. Ardid. 
V. Art. 

Arterial. Anat. Arterioso. 

Artet. Pal per sostenir lo 
toldo. Pilarete. 

Artétich. Anat. Perta- 
nyent á las articulacions. 
Artítrico. 

Article. En sas princip. 
accepc. Artículo. Accep- 
ció. Acepción. Condició. ASB 

Pacto, condición. Género 
de comer». Género. 

Articular. Disputar, al- 
tercar, contender. 

Articúlala. For. Interro- 
gatorio, (tercar. 

Articulejar. Porfiar, al- 

Artilici. Astúcia, manya. 
Artificio, maña. Art ó 
primor. Arte. 

Artiíiciosament. Adv. 
Artificialmente. 

Artiga. Arrompido, noval. 
Tráurer artigas. V. Arti- 
gar, (panificar. 

Artigar. Agrie. Romper, 

Artiller. Artillero. 

Artillería de montanya. 
Artillería de batalla, de 
campaña ó de montaña.. 
A. grossa. A. de sitio. A~ 
volant. A. de á caballo ó 
ligera. (perchería.. 

Artimanya. Añagaza, su- 

Artóíilas. Astr. Bootes. 

Artofiits. Pedra. Artoli- 
tos. I té tico. 

Ai'trítich. Artétich. Ar~ 

Aruga. Oruga, 

Arúspice. Agorero. 

Arvellas. V. Vessas. 

Arxets. Escult. Pl. Ar- 
chetes. (cofradía* 

Arx eco miraria. Archi- 

Arxiduch. Archiduque. 

Arxiota. Arb. Archiote. 

Avjiipélach. Archipiélago* 

Arxipestrat. Archipres- 
tazgo, arciprestazgo. 

Arxitrau. Arqui t. Arqui- 
trave. 

Arxiu. Archivo, (chivero* 

Arxiver y Arxivista. Ar- 

Arxota. Pta. Archiote, bi- 
ja. V. Arxiota. Teñir t\ r 
arxota. Embijar. 

Arytme. Med. Aritmo. 

As. (Trobar un sis ó). Fr~ 
Tener qué decir. 

Asafata. V. Safata. 

Asajar. V. Assajar, (tida* 

Asapudenta. Pta. Asafé- 

Asaro. Pta. Asaravácara r 
oreja de fraile. 

Asbeit. Min. Asbesto. 

Asberginia. Pta. V. Al- 
bergínia. 

Asbroncar. Dir paraulas 
picants. Soflamar, abo- 
chornar. ASL ASP ASS 37 Ascalúnia y Asealunya.' Asment. V. Esment. 

Ascalonia, chalote. Asmolar y derivats. V. 

Ascalladas. Pta. V. Fu- Esmolar selladas. 
Ascampar. Escampar. 

Esparcir. 
Ascendencia. Progenie. 
Ascendent. Valiment, 

Eredomini. Ascendiente. 
o que puja. Ascendente. 

Ascens. Ascenso. V. Con- 
sentiment. 

Ascensar. Acensuar, car- 
gar censo. 

Ascensat. Acensuado. 

Ascla. Estellà. Astilla. 

Asclar. V. Estellar. 

Asclepiadea. Pta. Ascle- 
piada, asclepios, hister. 

Ascló. Aucell. V. Boti- 
guer Asoclórich. Quim. Com- 
binació del asoe ab lo 
cloro. Azolano. 

Asna. Blas. Lautor. A. de 
Sant Andreu. Blas. Cruz 
de Borgoña. 

Aspaüat. Arb. y fusta. As- 
pa lato. 

Asparguls. Pta. V. Cer- 
vesa. 

Asparraguera. V. Es- 
parraguera, fparraguer. 

Aspárrach. Pta. V. Es- 

Aspecte. Aspecto, sem- 
blante, faz. (ment. 

Asperanient. V. Aspre- 

Asperedat. V. Aspresa. 

Asperesa. V. Aspresa Asco. Náusea, arcada. Fer Asperges. Aspersió. ás- 
aseos. Fr. fam. Excitar lo! persion. V instrument ab vómit. Provocará vómito. 
Propens á ascos ó lo que 
fa ascos. Nauseoso, nau-\ 
seabundo. Tenir ascos ó que s' espargeix la aygua 
beneyta. Hisopo. Cop d' 
asperges. Hisopada. Fèr 
asperges. Hisopear basqueitg. Nausear, as- Aspergir. Rociar, hiso- 
Ascó. Escaño. (quear. pear. 

Ascométrer. V. Acorné-' Asperitat. V. Aspresa. 

trer. (se.j Asperón. Bot. Aspermio. Ascondirse. V. Amagar 

Ase. Asno, burro, borrico, 
jumento. D' Indias. V. 
Alicorn. A. eugasser. Ga- Aspersió. La acció de as- 
pergir. Rociadura. Der- 
ramament. Efusión, der- 
ramamiento. rañon. Feréstech. Ona-, Aspersori. V. Asperges. 

gro. A. ranch. Asno cojo, 1 Aspérula d' olor. Pta. 

derrengado. Moble dites-! Asperilla, rubilla. V. 

calfallits. Tumbilla. Ase Gransa borda. 

de 'n Mora. Enamoradís. Aspa. Aspa, aspador. 

Blando de carona. Sense Aspiar. Aspar. 

dir ase ni bestia. Fr. Sin] Aspiat. Aspado decir oste ni moste 

Asenada. Machada, as- 
nada, burrada. 

Asena!. Asnal. 

Asénrer. V. Séurer. 

Asfigia, Asfixia. 

Asimilar ó Afollar. V. Tre- 
pitjar. 

Asforsar. Cobrar forsas 
lo malalt. Alear, ir alean- 

Asiento. V. Assento, [do. 

Aslinga. Náut. Cap de 
corda fort per enganxar. 
Eslinga. 

Aslingar. Náufc Agafar ab 
la aslinga. Eslinqar. 

Asi lomar. V. Allomar. 

Aslora. Náut. Eslora. Aspiera. V. Esnitllera. 

Aspit. Especie de vívora. 
Áspid. 

Aspitllera. V. Espitllera. 

Aspleni. Pta. V. Falsia. 

Aspra. Lo pal que sosté 
los arbres. Rodrigón. Po- 
sar aspras. Rodrigar. Lo 
temps de posar aspras. 
Rodrigazón. 

Asprar. V. Enasprar. 

Aspre. En sas princip. ac- 
cepc. Áspero. Escabrós. 
Escabroso. Desapacible 
al gust. Acedo. Desapaci- 
ble al oido. Bronco, in- 
grato, (prear. 

Aspre jar. Asperear, as- Asprella ó Asprellina. 

Pta. Cara común. (te. 

Aspreinent. Asperamen- 

Aspresa y Aspror. Aspe- 
reza. 

Asprí ssim. Sup. Asperí- 
simo, aspérrimo. 

Aspror. V. Aspresa. 

Asproreta. Un poch as- 
pre ó agre. Asperillo. En 
lo vi. Rabanillo. 

Asquer. Esquer. Carnada. 

Asquerós. Nauseabundo. 

Assá. Adv. Aquí. Assá ho- 
ra. A esa hora. 

Assabonar.Ablanir. Sua- 
vizar, sobar. 

Assaboridor. Qui assa- 
honalas viandas. Guisan- 
dero. 

Assaborinient. Assaho- 
nament. Condimento, sa- 
boreamiento, paladeo. 

Assaborir. Tastar. Sabo- 
rear, paladear, catar, gus- 
tar, probar. V. Assaho- 
nar. 

Assaborlrse. r. Sabo- 
rearse. 

Assaborit. Y. Assahonat. 

Assaciar. Saciar, hartar. 

Assaciat. Saciado, harto, 
satisfecho, repleto. 

Assagellar. Sellar, (dor. 

Assagetador. Asaetea- 

Assagetar y Assagetejar. 
Asaetear. 

Assagetejat. Asaeteado. 

Assauonador. De pells 
ó cuyros. Zurrador, cur- 
tidor. De ante. Antero» 
Quiassahonalas viandas. 
Guisandero. 

Assahonament. Lo gust 
de las viandas assahona- 
das. Sazón, sabor, saine- 
te. Lo de las pells. Zurra, 
adobo de pieles. 

Assahonar. Donar punt 
á la vianda. Sazonar, 
condimentar, dar sabor. 
Amollir. Sobar, amasar* 
Adobar las pells. Zurrar •. 
curtir, adobar. Posar las- 
cosas al punt y madure- 
sa necessaris. Madurar. 
V. Maurar. 

Assaitonarse. r. Las 
fruytas. Madurar. Las tér- 
ras en la tardor. Otoñar. 38 ASS Assahonat. Condimen- 
tad Sazonado, Adobat. 
Zurrado, curtido. Prepa- 
rat, cultivat. Cultivado. 
Assaig. Ensayo. 
Assajador. Ensayador. 
Assajar. V. Ensajar. 
Assalariar. Señalar sa- 
lario ó sueldo. 
Assalariat. Assenyalat, 

determinat. Señalado. 
Assalí. Aucell. Azalon. 
Assalt. Asalto. De assalt. 
Adv. De improvís. De re- 
pente, inopinadamente. 
Assaludaclor. Santigua- 
dor, santiguadero. 
Assaludament. Santi- 
guadera. 
Assaludar. Santiguar. 
Assamarrar. V. Assar- 

ronar. 
Assamorrar. Despedas- 
sar la fera la presa que 
agafa. Zamarrear. 
Assanearse. r. Cerciorar- 
se, enterarse. (terado. 
Assaneat. Cerciorado, en- 
Assapudenta. Asa fétida. 
Assarirse. r. Esturdirse, 

serenarse, despejarse. 
Assarit y Asserit. Astur- 
dit. Listo. [ra. 

Assaro. Pta. Asaraváca- 
Assarronar. Pegar. Zur- 
rar, apalear , anorrear. 
Desgavellar. Enfardelar. 
Assarronat. Bastonejat. 
Apaleado. Malendressat. 
Enfardelado. 
Assassí. Asesino, (quero. 
Assecador. Secadero, se- 
Assecar. Secar, enjugar. 
Assecarse. r. La cals. En- 
jutar. Quedar impedit al- 
gun membre. Baldarse. 
Assecat. Secado, enjuto. 
Assedegarse. r. Apalam- 
brarse. (bundo. 

Assedegat. Sediento, siti- 
Asseguració. Seguro. 
Asseguradament. Adv. 

Seguramente. 
Assegurament y Asse- 
guransa. Aseguramiento, 
aseguración. 
Assegurant. Asegurador 
Assegurar. Afirmar. A- 
firmar. Ab escritura. Es- 
criturar. Ab gafas. En- ASS 

grapar. Algun negoci. 
Remachar. Las cartas. 
Certificar. Una persona. 
Prender. Asseverar. Pro- 
meter, confirmar, certifi- 
car. Donar fermesa. Fun- 
damentar, cimentar, r. 
Prevenirse. Pertrecharse. 
De fèr alguna cosa. No 
quedarse corto. Assegu- 
rarse de algú. Agafarlo. 
Prender, coger. Fèr á al- 
gú del sèu partit. Atraer, 
arrastrar. Enterarse d' 
alguna cosa. Enterarse. 
Assegut. Sentado. 
Assellar. V. Sagellar. 
Assenat. Sesudo, asesado. 
Assensar. V. Ascensar. 
Assentada. Sesión, sen- 
tada. De una assentada. 
Loe. De una vegada. De 
una vez. 
Assentadament. Juicio- 
samente, cuerdamente. 
Assentador. Annotador. 

Anotador. 
Assentar. Posar en assen- 
to. Asentar, sentar. Afir- 
mar. Afirmar. A. la fus- 
ta. V. Engrahellar. 
Ausentarse, r. Dit del 
menjar ó béurer. Sentar 
la comida ó bebida. Ar- 
quit. Solidarse. Hacer a- 
siento. Allistarse. Alistar 
se. Dit dels licors. V. As- 
solarse. A. al Hit. Incor- 
porarse en la cama. Bè. 
Fr. Sentar, probar. 
Assentat. Qui ocupa as- 
sento. Sentado, asentado. 
Judiciós, prudent. Sesu- 
do, asesado. 
Assentiment. Asenso, 
consentimiento , aquies- 
cencia. 
Assentir. Consentir. 
Assentit. Consentido. 
Assento. En sas princip. 
accepc. Asiento. Pruden- 
cia, seny. Cordura, ma- 
durez. Arq. Sentamiento. 
A. ó Hit per las botas. 
Poino. 
Asse nyaladament. 
Principalment. Señala- 
damente. Mòlt bè. Escla- 
recidamente, excelente- 
mente. ASS Assenyalador. Tocador.. 
Mano, manecilla, punte- 
ro. De rellotge ó instru- 
ment. Horario, señalador r 
mostrador, aguja, saeta.. 
De pa. Artera. De talla. 
Tarjero. 
Assenyalament. Seña- 
lamiento. 
Assenyalar. Posar mar- 
cas ó senyals, fixar. Se- 
ñalar, apuntar. Assignar. 
Determinar, asignar. Ar> 
lo tocador. Apuntar. Agr.. 
Las taulas ó bancadas. 
Amelgar. 
Asseu y alarse, r. Distin- 
guirse. Distinguirse, sin- 
gularizarse. 
Assenyalat. Il-lustre. Se- 
ñalado. Notable. Notable. 
Asseo. Limpieza , pulcri- 
Asser. V. Cer. (tud~ 

Asserar. Acerar. 
[Assereni. Afirmació. A- 
I *erto. (dad- 

Asserenament. Sereni- 
Asserenar. Serenar, cal- 
mar, aplacar. 
Asserenat. Serenado. 
Asserradurat. Fi com 
las serraduras. Escobicu- 
lado. 
Assert. Afirmació. A serto. 
Assertivament. Afir- 
mativamente. 
Assessí. Assassí. Ase- 
sino. 
Assessinar. Asesinar ,. 

matar alevosamente. 
Assessino. Qui mata ale- 
vosament. Asesino. Per- 
sona mòlt cruel. Traidor r 
alevoso. 
Assetiar. Sitiar. 
Asséurer. Sentar, asen- 
tar. Asséurerse. r. Posar. 
Assevega. Pedra mineral 

negra. Azabache. 
Asse ve rae í ó.. 1 firmacion 
Asseverar. Afirmar. 
Asseyadora. Banco, ban- 
| queta. 
Assí. Aquí , acá. Assí y 

allí. Acá y allá. 
Assíduament. Adv. Fre- 
qüentment. Frecuente- 
mente. 
Assiduïtat. Freqüència. 
Frecuencia. ASS 

Assiento. V. Assento. 

Assignar. Assenyalar. 
Destinar. V. Anomenar. 

Assim.Sens WeydX.Azimo. 

Assistir. Donar assisten- 
cias. Alimentar. 

Assi i iador. Sitiador. 

Assitiar. Sitiar, asediar. 

Assitiat. Sitiado, cercado. 

Assó. Pron. Eso, esto. En 
assó. Adv. Entre tanto. 

Associable. Sociable. 

Associament. Associa- 
ció. Asociación. 

Associarse. r. Concha- 
barse, confabularse. 

Associat. V. Company. 

As solador. Devastador. 

Assoladura y Assola- 
ment. Desolación. 

Assolar. Arrasar, talar. 
V. Resóldrer. 

Assolarse. r. Los licors , 
lo solatge. Asentarse, aca- 
rarse, serenarse. 

Assoldejar. Reclutar. 

Assoldejat. Allistat, re- 
clutat. Alis tado , recluta. 

Assoleador y Assoleya- 
dor. Solana, solejar. 

Assolegador. V. Asso- 
leador. 

Asso legar, Assolejar y 
Assoleyar. Asolear , inso- 
lear. r. Péndrer lo sol. 
Asolearse, tomar el sol. 

Assoleyat. Soleado. 

Assolidor. Alcanzador. 

Assoliment. Alcance, al- 
canzamiento. 

Assolir. Coger , sorpren- 
der, alcanzar. 

Assolit. Atrapat en algun 
engany ó delicte. Cogido. 
Sorprès. Sorprendido. 

Assombrat.Pasmat. Pas- 
mado, absorto. 

Assombro. Pasmo, estu- 
por. 

Asombros. Pasmoso, pro- 
digioso. 

Assortat. Afortunado. 

Assortidor. Proveedor. 

Assortiment. Provisió. 
Surtido, surtimiento. Con- 
junt de máquinas. Juego. 

Assortir. Surtir, proveer. 

Assortit. Provist. Surti- 
do , adornado. Guarnit. 
Guarnecido. Pl. Varias es- AST 

pecies. Surtidos, varie- 
dad. 

Assossegadament. So- 
segadamente, (dor. 

Assossegador. Sosega- 

Assossegar. Apaciguar. 
Sosegar , tranquilizar, 
apaciguar. Aplacar. Miti- 
gar , moderar. Reposar. 
Descansar, reposar. 

Assossegat.Tranquil. So- 
segado. Judiciós. Reposa- 
do. Dit del pols. Sentado. 

Assot y Assotada. Azote. 

Assota-Cristos. Pta. A- 
zota-Cristos. 

Assotadís. Azotadizo. 

Assotagossos. Perrero. 

Assotament. Flagela- 
ción. Fam. Vapulamiento. 

Assotanar. Arquit. Fèr 
soterranis. Sotanar. 

Assotar. Azotar. Ab ver- 
gas. Fustigar. Fam. Va- 
pulear. 

Assotea. Azotea, solana. 

Assumir. Tomar. 

Assumit. Asumido. 

Assumpció y Assumpta. 
Asunción. 

Assumpte y Assumpto. 
Asunto , materia. Donar 
assumpto, donar motiu ú 
ocasió. Dar pié. 

Assortiment. Surtido, 
surtimiento. 

Assurtir. Surtir, proveer. 

Assustadís. Asustadizo. 

Assut. Conducto de ay- 
gua. Azud. Máquina per 
tráurer la aygua. Azuda. 

Ast. Burxa pera rostir. A- 
sador, espetón. Peix. Es- 
trena. Posar al ast. Em- 
broquetar. Rostir al ast. 
Asar. (ta fermo. 

Astaferm. Estaferm. Es- 

Astella. V. Estella. 

Astellada ó Estellada. 
Astillazo. 

Astellar. V. Estellar. 

Ast ert sine. Asterismo. 

Astfor. V. Dau y Escude- 
11er. (V. Fuserol. 

Astí. Veu de pastor. Aquí. 

Astiller. Astillero. 

Astinomia. Policía. 

Astor. Aucell. Azor, gavi- 
lán, alcotán. (to. 

As torainen t . A zoramien- ATA 39 Astorar. Esparverar, so- 
bressaltar. Azorar. 

Astorat. Azorado. 

Astotg. V. Estoig. 

Astrágal. Art. A «trágalo. 

Astrallera. Náut. Apa- 
rell sense cordas ab cur- 
riolas. Estrellera. 

Astramitx. Náut. Biga 
que endenta ab las cor- 
bas claíis. Estramiche. 

Astre. Astro. 

As tr ingent. Astrictivo. 

Astrólech. Astrólogo. 

Astrologal y Astrológich. 
Astrológico. 

Asi rucia. Arb. V. Tey. 

Astucia. Artería, artima- 
ña, superchería , sagaci- 
dad, maña. 

Astúcies. Astuto. 

Astuciosament. Astu- 
tamente, mañosamente. 

As turdit. Listo, esparcido. 

Asturió ó Esturió. Peix. 
Asturión. 

Astut. Astuto, mañero, sa- 
gaz, ladino. 

Asucach. Callejuela sin 
salida. 

Atabalar. A to londrar, a- 
turdir, atronar. 

Atabalat. Atolondrado, 
atronado. 

Atacador. Art. Roquete, 
atacadera. 

Ataca ment. Atacadura. 

Atach y Ataco. L' acció 
de atacar. Ataque. Lo vall 
que fan los sitiadors. Va- 
llado. 

Ataconador. Sabater de 
calsat vell. Zapatero de 
viejo, remendón. Fam. Qui 
pega. Zurrador. 

Ataconament. Remen- 
do. Remiendo. V. Tacó. 

Ataconar. Adobar las sa- 
batas. Remendar. Fam. 
Pegar. Zurrar , tundir. 
Atinar á algú, afartarlo. 
Rellenar, atracar. 

Ataconarse. r. Menjar 
mòlt. A tracarse, rellenar- 
se, atiborrarse. 

Ataconat. Adobat. Re- 
mendado. Assotat. Zurra- 
do. V. Apadassat. 

Ataran ar. Posarla tafar- 
ra. Ataharrar. 40 ATA Atalaya. Lloch per atala- 
yar. Vigía. En lo interior 
de una plassa. Roqueta. 
Qm atalaya. Atalayador, 
atisbador. 
Atalayador. Atalaya, o- 

teador, atisbador. 
Atalayar. Observar, vigi- 
lar. Otear, vigiar, descu- 
brir. Atisbar ó espiar. A- 
tisbar. , ( par . 

Atalussar. Relejar, escar- 
Atalussat. Escarpado. 
Atamnor. Grua. 
Atanallar. V. Atenallar, 
Atanásia. Pta. Arañera, 
atanasia, hierba de Santa 
María. Alánasia marina. 
Herba. Algodonosa. 
Atansar. V. Acostar. 
Atanyent. V. Pertanyent. 
Atanyer. Tocar, pertà- 
nyer. Pertenecer, tocar. 
Cumplir las promesas. 
Cumplir. 
Atapaiment. Tupa. 
Atapair ó Atapahir. Tu- 
pir, apelmazar, espesar, 
desmullir. 
Atapairse. r. Embeberse. 
Atapait. Tupido, compac- 
to, espeso, prieto. Bèn ata- 
pait. Adv. Recalcadamen- 
Atapiar. Tapiar. (te. 

At apiñar. Áchapinar. 
Atapir. V. Atapair. (se. 
Ataquinarse. V. Atipar- 
A taran tar. Alborotar, se- 
ducir, llenar de cascos. 
Atara» tat . Alborotat. Al- 
borotado, tolondrón. V. 
Aturdit. Esfereit. Calva- 
trueno, fargallón. Lo pi- 
cat de la tarántula. Ata- 
rantado, (llament. 
Atascaanent. V. Enea- 
Atascarse, r. Encallarse. 
Atorarse. Las rodas. Son- 
rodarse. Manlenirse ferm 
en son propòsit. Encasti- 
llarse, cerrarse. 
Atatxonar. Clavar ab tat- 
xas. Tachonar, clavetear. 
Umplir mòlt una cosa. 
Embutir. (rique. 
Ataurich. Arquit. Atau- 
Atavanat. Caball blanch 
de ancas y de coll. Ata- 
vanado. 
Atavellar. Alechugar. ATI A la viu. Atavío. 
Ateisme. Ateísmo. 
Atenaorisar. Amedren- 
tar. V. Aturdir. 
Atemorisat. Amedrenta- 
do, pavorido. 
Atemperada ni ent. 

Adv. Templadamente. 
Atemperar. Ablanir, mo- 
derar. Templar. 
Atenallar. Atenacear, a- 

tenazar, tenacear. 
Atenallat. Atenaceado. 
Atenció. Cortesia. Corte- 
sanía, urbanidad, respeto. 
Vigilancia. Cuidado, vigi- 
lancia. Miramiento. Mi- 
ramiento, consideración. 
En atenció á. Adv. Me- 
diante, considerando. 
Atendat. Acampado. 
Atendéneia. Atención, 

respeto, consideración. 
Aténdrer. Atender, mi- 
rar, reparar, ver. r, Atén- 
drerse. Atenerse. 
Atenent. Adv. En aten- 
ción, en consideración. 
Atenirse. r. Atenerse. 
Atent. Cortés, urbá. Aten- 
to, comedido. 
Atentament. For. Aten- 
tadamente, 
Atentat. Intent inconsi- 

derat. Intentona. 

Atenti potenti. Adv. Ab 

abundancia, á discreció. 

A tentebonete. (Uco. 

A tropo latida. Maquiavé- 

Atermenador. Amojo- 

nador. (jonamiento. 

Atermenament. Amo- 

Atermenar. Amojonar. 

Aterrar. Causar terror. 

Aterrorizar. V. Abátrer. 

Aterrossar. A terronar, 

conglobar. 
Aterrossat. Ple de ter- 
rossos. Aterronado. S' a- 
plica als camps, etc. Ter- 
vegoso. (don. 

Ates. Atendido, en aten- 
Atesa. Y. Promesa. 
Atestar. For. Cevtificav. 
Atestats. Pl. Instruments 
auténtichs que fan fé. 
Testimoniales. 
A fiador. Qui atia. Atiza- 
dor. Instrument pera a- 
tiar. Atizadero. ATR 

lAtiament. Atizamiento. 

Atiar. Atizar, avivar, a- 
Atiat. A tizado. (zuzar. 
Aticisme. Aticismo. 
Afinadament. Adv. Ab 
discreció. Discrecional- 
mente, prudentemente. 
Atinar. Recordar, pen- 
sar. Acertar. 
Atingut. Atenido. 
Atipar. Saciar, hartar. 
Atiparse, r. Rellenar se,a- 
tracarse, sacar la tripa de 
mal año. 
Atiplat. Tiplisonante. 
Atasar. Atisbar. 
Af jegar. V. Etjegar. 
Atleta. Luchador. 
Atona. V. Tova. 
Atolondrament. Per- 
turbado. Atolondramien- 
to. Aturdiment. Aturdi- 
miento. 
Atol ondrar . A tur dir, 
perturbar. (pitarse. 

Atolondrarse, r. Preci- 
Atolondrat. Tolondrón, 
tronera, botarate, farga- 
llón. V. Ataran tat. 
Atonegar. Posar la pri- 
mera capa de terra. Re- 
calcar. 
Atònit. Pasmado, atónito. 
Atontar. V. Entontir. 
Atontiment. Entonti- 

ment. Atontamiento. 
Atontir. Entontir. Enton- 
tecer, atontar, r. Abobar- 
se, (tado. 
Atonyat. Compacto, apre- 
Atorar. Naut. Abarrotar. 
Atorarse. Náut.Detenirse 

los caps. Atragantarse. 
Atordir. A turdir. 
Atormentar. Molestar. 
Apurar. Donar torment. 
Dar tormento. 
Atorrollar. Aturrullar, 

aturdir, confundir. 
Atorrollat. Aturrullado. 
Atorsonarse. r. Patir 
torso las cabalcaduras. 
Atorozonarse. 
Atorsonat. A toro zonado. 
Atortorar. Náut. Trincar 

ab tortons. Tortorar. 
Atraniliar y Atrabiliós. 

Med. Atrabiliario. 
Atracable. Abordable. 
Atracar y Atracarse. Men- ATR 

jar mòlt. Atiborarse. V. 
Atiparse. 

Atractiu. Lo que atrau. 
Aliciente, al hago. 

Atrafagarse, r. Atarear- 
se, embalumarse. 

At ráfaga t. A tareado. 

Atragantar. Atarugar. 

Atrapar. Agarrar al que 
fuig. Coger. Aconseguir. 
Alcanzar. Deixar sens 
resposta. Zamarrear. A- 
trapar ab los pixats al 
ventre ó atrapar a la en- 
cesa. Fr. Coger de manos 
á boca. Atrapar sota. Fr, 
Coger debajo. 

Atraparse, r. Cáurer á la 
trampa. Atramparse. 

At rapassar. A trabancar, 
frangollar. 

Atrapat. Cogido. 

Atrás. Lo electe de atras- 
sar y atrassarse. Atraso. 
Detras. Arredro, redro. 
Atrás que. Adv. Tras. De 
part d' atrás. A espaldas 
vueltas. Fèr tornar atrás. 
Rechazar. Quedarse mòlt 
atrás. Estar muy lejos. 
Tornar atrás. Retroceder . 
Pl. Atrasados, caídos. 

Atrassador. V. Trassa- 
dor. 

Atrassanient. A traso. 

Atrassar. Retardar. Re- 
trazar, rezagar. 

Atrassat. ¡Anar). Estar 
empenyat ó anar á me- 
nos. Andar ó estar alcan- 
zado, andar de capa caída. 

Atráurer. Atraer, tirar. 
V. Afalagar. (se. 

Atráurerse. r. Conciliar- 

A ira vessa. Náut. Atra- 
viesa, (vesser. 

Atravessador. V. Tra- 

Atravessameiit. Ac. y 
ef. de amarrar de través. 
A coder amiento. Met. Co- 
nexió. Coneoeion. 

Atravessar. Passar d' 
una part á altra, encreu- 
har. Cruzar. Ab la espa- 
sa. Envasar, r. Náut. Aco- 
derar. V. Lllpéndrer. 

Atrayment. Atractivo. 

Atre. V. Altre. 

Atresorar. Atesorar. A te- 
sorar. ATR 

Atressat. Diestro, adies- 
trado. 

Atressí. Conj. For. Ade- 
mes. Otro sí. Juntament. 
Juntamente. 

Atret. A traído. 

Atretal. Adv. Otro tanto. 
V. Altre tant. 

Atreves. Adv. Al través. 
Al través. 

Atre vessar. V. Atraves- 
sar. (mente. 

Aírevidament. Osada- 

Atreviment. Osadía, au- 
dacia, intrepidez, arrojo. 
V. Coratge. 

Atreví rse. r. Atreverse, 
arrojarse, osar. 

Atrevit. A udaz, osado, de- 
nodado, resuelto. 

Atribuhir. Asignar. Apli- 
car. Acumular. Achacar, 
acumular. (se. 

Atribuliirse. r. Arrogar- 

Atribulador. Lo que a- 
tribula. Tribuíante. 

Atribular. Perturbar 1 
ánimo. Amotinar, turbar, 

Atribularse, r. Amoti- 
narse, turbarse. 

Atribulat. Inquiet. Bu- 
llebulle. V. Atarantat. 

Atribut. Atributo. 

Atrinxerainent. Mil. 
Trinchera. (rearse. 

Atrinxerarse. r. Bar- 

Atrit. Atrito. [do. 

A tro aipe tat. Abocarda- 

A tronador. V. Tabalot. 

Atronar. Alborotar ab 
crits. Atolondrar. 

Atronat. V. Atarantat. 

Atropelladament. Ab 
desorde y confusió. Pre- 
cipitadamente, (lia. 

Atropellament. Trope- 

Atropellarse. r. En lo 
parlar ú obrar. Farfullar. 

AS ros. Fèr, cruel. Atroz, 
feroz. 

Atrositat. Atrocitat. A- 
trocidad, crueldad. 

Atrossament. Obra de 
atrossar. Sofaldo. 

Atrossar. Alsar la roba. 
Sofaldar. 

Atrossat. Sofaldado. 

Atrotinador ó Atrutina- 
dor. Denostador. 

Atrotinar. Dir fástichs, ATX 41 abandonar. Denostar, bal- 
donar, ajar. r. Envilecerse* 

At sabara. Pita. V. Adza- 
vara. A. vera. Zabila, za- 
bida. Arbre ó tronch de 
Y atsabara. Pitón, pitaco. 

Atsagallada. Desbarro. 
V. Atsegaílada. 

Atsagaya. Llansa ó dart 
petit. Azagaya. 

Atsagaya ¿aa. Cop ó feri- 
da de la atsagaya. Azaga- 
yada. (lidad. 

Atsar. Azar, albur, casua- 

Atsegallada. Disbarat. 
Disparate. 

Atsegar. V. Etjegar. 

Ats eróla. Fruyt. Acerola. 

Atseroler. Arb. Acerolo. 

Atuíadaineut. Adv. Eno- 
josamente, (picarse. 

Atufarse, r. Amoscarse, 

Atunyat. V. Alonyat. 

Atura-ayguas. Mar. A- 
taja-aguas. 

Aturada. Estación, deten- 
ción, parada. 

Aturador. Detenedor. 

AturaS! . Detenedor. 

Aturament. Apocament. 
Torpeza. 

Aturar. Detener, parar. 

Aturarse, r. Detenirse. 
Pararse. Reservarse. Re- 
tenerse, quedarse. Avergo- 
nyirse. Cortarse. 

Aturat. Detingut, parat. 
Detenido, parado. Apocat. 
Encogido, cortado. 

Aturdiment. Perturba- 
do. Arrear amiento. Gran 
admiració. Pasmo, asom- 
bro. Falta d' expedició. 
Torpeza, desmaña. 

Aturdir. Perturbar los 
sentits. Atronar, atolon- 
drar. Causar gran admi- 
ració. Pasmar, asombrar. 
Atontar. Encoger. 

Aturdit. Estupefacto. A- 
turdido, atarantado. Acó - 
bardit. Amilanado, aco- 
quinado. 

Aturrullar. Confóndrer. 
Confundir, perturbar. 

Atxa. Candela mólt grui- 
xuddi.Hacha, antorcha.De 
vent. Hachón. V. Destral. 

Atxacós. Achacoso, en- 
fermizo, valetudinario. 42 AUC Atxada. Cop de atxa. Ha- 
chazo. 
Atxaque. Escusa. Pretecc- 

to. V. Pretext. 

Atxarí. Herba. Asaro,a- 

sacavácara, oreja de fraile. 

Atxatarse. r. Tornarse 

xato. Achatarse. Fèrse 

rom. Arromarse. 

Atxer y Atxera. Hachero. 

Atxero. Mil. Gastador, 

hachero. 
Al xiquidor. Achicador. 
Atxirjuidura. Achicadu- 
' f a : (chicar. 

Atxaquir y Aixiquir. 4- 
Atxiquirse. r. Menguar, 

descrecer. 
Atzavara. V. Adzavara y 

Atsabara. 
Atzar. V. Atsar. (Hada 
Atzegallada. V. Atsega AUNY 

Aucellam. Pajarería. 
Auceller. Pajarero, 
Aucellets. Pta. Pajarilla, 
aguilena, pelícanos, man- 
to real. Tenir mòlts au- 
cellets ó pardalets al cap. 
br. fam. No tenir judici 
o estar distret. Tener là 
cabeza á las once V Par- 
daIet - (chucho AVA 

Auracanat. Náut, Vent 
de gran forsa. Huraca- 
nado, 
Aurau. V. Avellaner. 
Aureig. V. Oreig. 
Aurejar. Orejar. Orear. 
Aurelia. V. Orella. 
Aurellana. V. Orellana. 
Aureneta. V. Oreneta. 
Auretg. V. Oreig. A»^"?Í , ^?r;r°'^-i Aurí . cwIar - Lo°'dit mes Atzerola. Fruyt. Acerola. 

Atzeroler. Arb. Acerolo. 

Au. Veu de carreter. Jau. 

Aubacb. Opaco. 

Au barca. Calsat. Abarca. 

Aubelló. Desayguadero. 
Arbollón, tijera. 

Auberginia. V. Albergí- 
nia. 

Auca. De redolins. Pliego 
de aleluyas. V. Oca. . .. p . \ w«. yv, w, ícsuno, auaco 

AuceJI. Animal volátil. Pá- Aulina. Arb. V. Alsiná. Aueerda. V. Alfals 
Audacia. Atrevimiento. 
Audaciós. Audaz. 
Audás. Osado. 
Audible. V. Ohible. 

i ÍH 1, Lo í ue pertany 
al ohido. Auditorio. 
Auditori. Concurs de o- 

yents. Auditorio. 
Auditoria. Empleo de 

auditor. Auditor iato. 
luíais. V. Alfals. 
Augur. Agorero. 
Augurador. Agorero, a- 
g orador. { ¿ ar . 

Augurar. Agorar, omi- 
Augurat. Agorado. 
Auguri. Agüero, augur a- 
cíon. {gmt0t 

August y Augustal. Au- 
Aulicb. Cortesa. Palacie- 
go, cortesano, áulico. ¡aro, ave. Home astut. 
Pajaro, astuto, solapado. 
Aucell afoilador. Volan- 
tón. De aygua. Ave acuá- 
til ó de cuchara. De la cua 
llarga. Jeringa. Del para- 
dís. Ave del paraíso, pá- 
jaro del sol. De nit. Ave 
nocturna. De pas. Ave pa- 
sajera ó de paso. De rapi- 
nya. Ave de rapiña, ra- 
paz ó rapiega. De rapi- 
nya que vola alt. Altane- 
ro. Ponedor. Ave pone- 
dera. Que no ha mudat la 
ploma. Pollo. Salvatge ó 
silvestre. A. silvestre ó 
brava. Cosa deis aucells 
de rapinya. Rapiego. Deí- 
xarse cáurer los aucells. 
Calarse. Enfilada d' au- 
cells. Porchado. Lloch 
anont se venen los au- 
cells. Pollería. Munió d' petit de la ma, Meñique. 
Aurífer. Poét. Aurífero, 

aurígero. 
Auriol. Peix. Escaro. 
Auroras. Pl. Pta. Fran- 
cesilla naranja, 
Ausar. V. Atrevirse. 
Ausellayre y Auseller. 
Venedor de aucells. Pa- 
I jarero, pollero. 
Ausili. V. Auxili. 
Ausina. Arb. V. Alsina. 
Ausineta. V. Eusineta. 
Auspici. Auspicio, protec- 
ción. 
Auster. Austero, severo, 

rígido. 
Austro. Vent del mitj día. 
Noto. A. áfrich. Vent gar- 
bí. Garbino, libinoto. 
Autócrata. Déspota. 
Autorisant. Autorizador 
Autorisar. Legalisar. Le- 

galizar. 
Autoritat. Potestat. Fa- 
cultad, (ria. cremento, crecimiento a- 
crecentamiento. Pl. Creces. 

Alimentació. Aument. 
Aumento. Pujada del riu 
o del mar. Crecida. 

Aumentar. Afegir. Aña dir acrecentar, acrecer. 
La forsa. Arreciar. 

Aumentarse, r. Crecer, 
subir. 

Aumiser. Arb. V. Om. 

Aumosta. Almosta. Al- 
muerza. 

Auna. Certa mida.^tna. 

Aunarse, r. Incorporar- 
se, mesclarse. Mancomu- 
narse, mezclarse, confede- 

m rarse - (nado. 

Aunat. Confederado. Au- 

Auneatge ó Aunatge. A- Aute liada. V. Moixona- Aunyar. Unir, juntar. Aullador. Qui ullprèn. 

Aojador. V. üdolador. 
Aullar. V. Ullpéndrer. 
U "*f"í # Incre /nent. In-\ Autrucbe. Pta. lmperato- 
Auxili. Amparo. Abrigo, 
auocilio, socorro. Protec- 
ció. Apoyo. Demanar au- 
xili. Fr. Evocar. 
Auxiliar. Ajudar abé mo- 
rir, Auociliar á bien mo- 
rir. Qui ajuda. Ayudante. 
A «-alisar. Náut. Valizar. 
Avall. Adv. Abaix. Abajo. 
Boca per avall. De bruces. 
Cap avall. Hacia abajo. 
En avall, Adv. V.Devali. 
Avallar. V. De vallar. 
Avallescrit. Infrascrito, 

infraescrito. 
Avalot. Motín, tumulto, 
zambra, gritería, bullicio. 
Avalotadament. Tumul- 
tuosamente. 
Avalotador. Alborota- 
dor, amotinador. 
Avalotar. Alborotar , amo- AVA 

Uñar, vocear. A algú. Dar 
vaya ó matraca. 

Avalotat. Alborotado. V. 
Atarantut. 

Avaluació. Valuación, ta- 
sa, estimación. 

Avaluar. Valorar, valuar, 
apreciar, estimar. 

Avunar. Codiciar. 

\\ ans. Anticipació. Avan- 
ce. Avantatge. Ventaja. 
Adv. Antes, de antemano. 
A vans de tot. Adv. Ante 
todas cosas, previamente. 

A va usada. Avance, acó- 
metimiento. 

Avansador. Lo qui avan- 
sa ó vá endevant. Adelan- 
tador. Fam. Qui arreple- 
ga diners. Ahorrador. 

Avançament. V. Avan- 
sada. 

Avansar. Aventatjar, ex- 
cedir. Adelantar , aven- 
tajar, superar. Apressu- 
rar. Acelerar, avanzar. 
Anticipar. Anticipar. Au- 
mentar lo caudal. Ade- 
lantar, prosperar. 

Avansarse. r. Prevenir. 
Prevenir. (xut. 

A van sa i. V. Gran y Grui- 

Avant. Adv. Lo mateix 
aue mòlt. Mucho. Adv. de 
lloch. Adelante, delante. 
Anar en avant. Fr. Ade- 
lantar. De aqui ó de allí 
en avant, en avant. Adv. 
En adelante, de hoy mas. 

Avantatge. Ventaja. Por- 
tar avantatge. Sobrepu- 
jar, adelantar. 

A van tatj adamen t . Ad v . 
Ventajosamente. 

Avantatjar. Adelantar, 
aventajar. 

Avantatjós. Ventajoso. 

Avantatjosament. Adv. 
Ventatjosament. Ventajo- 
samente, (dia. 

Avantguardia. Vanguar- 

Avarament. Adv. Ab a- 
varicia. Avarientamente. 

Avarar. Tirar al aygua al- 
guna nau nova. Varar, 
Dotar al agua. Avarar 
grúas. Remontar, levan- 
tar cometas. 

Avar iciós. Avaro. 

Avaro. Qui tè avarícia. A- AVE 

variento. Mesquí. Sórdido. 

A vassal lament. Vasa- 
llaje, servitud. 

Avassallar. Subjectar. 
Sujetar, rendir. 

Avehinarse. r. Domici- 
liarse, avecindarse. 

Aveixigarse. r. Ampo- 
llarse, avejigarse. V. But- 
llofarse. 

Aveixigat. Ampollado, a- 
vejigado. 

Avellana borda. Nochizo. 

Avellanal. Avellanar. 

Avellaner. Arb. Avella- 
no, avellanero. 

Avellaneral. Avellanar. 

Avellar. V. Devallar. 

Avellarol blau. Aucell. 
A liorin. 

Aveniment. Avenencia. 
V. Succés. 

Avenir. Ajustar. Ajustar. 
V. Succehir. No poderse'n 
avenir. Fr. No poderse per- 
suadir, no salir de su a- 
sombro. 

Avenirse, r. Convenirse. 
Concertarse, quedar ó es- 
tar de acuerdo. Apariarse. 
Aparearse. 

Aventatja. Avantatge. 
Ventaja. 

Aventatjar. Aventajar. 

Aventatjarse. r. Preva- 
léixer. Prevalecer, vencer. 
Adelantarse. Adelantarse. 

Aventatjós. Ventajoso. 

Aventura. V. Atzar. 

Aventurador. Temerario 

Aventurar. Probar for- 
tuna, arriesgar. 

Aventurarse, r. Arris- 
carse. Arriesgarse. 

Aventurer. Aventurero. 

Aventurós. Venturos. A- 
fortunado. 

Aver. V. Haver. 

Averany. Apreci, estima- 
ció. Aprecio. Fèr mals a- 
veranys. Fr. Fèr despreci 
de alguna cosa. Hacer ó 
tener repulgos. 

Avergonyir. Avergon- 
zar, correr. 

Avergonyit. Avergonza- 
do, corrido, abochornado. 

Averiguació. Examen. 
Pesquisa, examen, disqui- 
sición, investigación. AVI 43 Averiguar. Examinar, 
indagar, inquirir, explo- 
rar. 

Avern. Infierno, averno. 

Aversió. Ojeriza, odio, re- 
pugnancia, repulsión. 

Avesar. Acostumbrar, a- 
vezar, habituar. 

Avesarse. r. Hacerse. 

Avespa. V. Vespa. 

Avexigarse. r. Cir. But- 
llofarse. Ampollarse. 

Avi. Abuelo. Segon avi. Be- 
savi. Bisabuelo. Tercer 
avi. Tatarabuelo. PI. As- 
cendents ó passats. As- 
cendientes. V. Antepas- 
sats. 

Aviar. Deixar anar, sol- 
tar, enviar. Soltar, despe- 
dir, despachar. Preparar- 
Preparar, componer. Lo 
bestiar. Desacorralar, r. 
Anarsen de cop lo líquit. 
Salirse, derramarse. 

Aviat. Adv. Dejorn. Tem- 
prano. Deixar anar solt. 
Soltado, suelto. Disposat- 
Dispuesto. Prompte. Adv. 
Presto, luego. Com mès 
aviat millor. Loe. Cuanto 
antes mejor, antes hoy que 
mañana. 

Aviciadura. Vicio, mimo. 

Aviciar. Contemplar, vi- 
ciar, mimar. 

Aviciat. Viciado, mal a- 
costumbrado. 

Aviditat. Codicia, deseo. 

Ávido. Codicioso. 

Avilanirse. r. Abando- 
narse. Avillanarse. 

Avillanar. Envilir. Envi- 
lecer. 

Aviment. Aparejo, atavio. 

Avinagrar. Fèr tornar a- 
gre. Acedar. 

Avinantesa. Ocasió, con- 
veniencia. Ocasión, pro- 
porción, {no* 

Avinar. Empapar con vi- 

Avinensa. Ajust, conve- 
ni. Avenencia. V. Unió. 

Avinent. (Ser) Estar prop. 
Estar á mano , pronto. 

Avinguda. Creixement 
impetuós de una cosa. 
Crecida, creciente, venida. 
D' aygua. Avenida, alu- 
vión. De la llet als pits de K\ AXA las donas. Apjyadura. De 
riu. Avenida, arriada. 
Avingut. Avenido. 
Avió. Aucell. V. Falsia. 
Avís. Advertencia. Aviso. 
Noticia. Indicio, parte, 
advertencia. Secret. So- 
plo. Anar ó estar sobre V 
avis. Ir , ó estar alerta. 
Donar avís. Avisar. 
Avisar. Advertir, noticiar, 

prevenir. 
Avisat. Discret. Advertido. 
Avispar. Despertar, dis- 
pertar, avivar. 
Avispat. Sagaz, despierto. 
Avistament. Entrevista. 
Avistarse, r. Juntarse 
per tractar un negoci. A- 
oocarse. 
Avituallar. Proveer de vi- 
tuallas, pertrechar. 
Avivar. Excitar. Aguzar. 
Avivarse, r. Vivificarse. 
Avutarda ó Avucasta. 
Aucell. Avucasta, oto. A 
petita. Gallason. 
Avuy. Hoy. D' avuy enda- 
vant ó de avuy en enllá. 
Adv. De hoy mas. Qui ha 
fet avuy ferá dema. Fr. 
íam. Mañana Dios dará. 
AxaóAtxa. Destral. Ha- 
cha. Cop d' axa. Hacha- 
zo. V. Aixa y Destral. 
Axada. V. Aixada. 
AxadeBl. V. Aixadell. 
Axadó. V. Aixadó. 
A talada ó Aixafada. Tre- 
pitjada. Pisada. 
Axalador ó Aixafador. 

Majador, aplastador. 
Axafar ó Aixafar. Xafar. 
Aplastar. Fèr trossos. Ma- 
chacar, machucar. 
Avalat, Aixafat ó Xafat. 
Xacrós. Cascado, achaco- 
so. Aplanat. Deprimido. 
Xafat. Aplastado. 
Axalabrat ó Aixalabrat. 
Atolondrat. Precipitado, 
tolondrón, torbellino. 
Avalar. V. Aixalar. 
Axásn y sos derivats. V. 

Aixám. 

Axamplar y sos derivats. 

V. Aixamplar. (gallar. 

Axaragallar. V. Aixara- 

Axarcolar y sos derivats. 

V. Aixarcolar. AYG AYG Axarop. V. Aixarop. 
Axecar y sos derivats. V. 

Aixecar. 
Axella. V. Aixella. 
Axeta. V. Aixeta. 
Axí y Axis. Asi, de este mo- 
do. Axí mateix. Otro sí, 
asimismo. Axi , axí. Me- 
tí ianament. Pasadamen- 
te. Es axi. Adv iértase. 
Axicoyrat. Achicoriaceo. 
Aximplar. Infatuar. 
AxámpSarse. r. Ensande- 
cer, abobarse. 
Aximplat. Asimplado, 

alelado. 
Axiquir ó Aixiquir. Achi- 
car, empequeñecer. 
Axiquit. Achicado. 
Axiribirse ó Aixiribirse. 

Despejarse, serenarse. 
Axis. V. Axí. 
Axó ó Aixó Esto, eso. A mes 
d' axó. Otro sí, á más de 
esto. Axó es axó. Esto es, 
eso mismo. Axó per axó. 
Axó mateix. Pintiparado, 
eso mismo. En axó. En 
tanto, mientras. Per axó. 
Por tanto. Per axó ma- 
teix. Por eso mismo , por 
lo mismo. 
Aso bar ó Aixobar. Ajuar. 
Axol. V. Aixol. 
Asonar. V. Aixonar. 
Axordar. V. Aixordar. 
Axugar y sos derivats. V. 

Aixugar. 
Axunar. Los arbres. Des- 
hojar. Los ceps. Despam- 
panar, (plugarse. 
Axuplugarse. V. Aixu- 
Axut. V. Aixut. 
Ay. Gemech. Suspiro. Ay 
que de qué. Por poco. A- 
nar ó estar sempre en un 
ay. Fr. Estar ab gran te- 
mor. Llevar ó traer la so- 
ga arrastrando. 
Aygua. Agua. A. amunt. 
Adv. Contra corrent, fíe- 
beza, contra corriente. A. 
angélica. Certa purga. 
Angélica. A. avall. Adv. 
Ab la corrent de ella. A. 
abajo, con la corriente. Bo- 
na ó pera béurer. Agua 
bebediza ó bebedera. A. de 
agrás. Agrazada. De cas- 
tanyas. Aygua sens subs- tancia. Aguapié, agua- 
chirle. De goma. Agua- 
goma. D' ordi. Ordia- 
te. De pluja ó del cel. A. 
llovediza. De rech. Alema. 
Aygua naf. Agua de aza- 
har. Embassada. Agua 
muerta ó encharcada. Fer- 
rada. A. de herreros. Ros 
ó rosa. A. rosada. Viva. 
De pié. Anar per sobre 
P aygua. Flotar. Donar 
1 aygua per amordeDèu. 
Llover á cántaros. Ficar 
dins del' aygua. Zabullir. 
Fer ayguas. Confóndrer- 
se, no trobar eixida. Per- 
der pié. Espantarse. Aco- 
bardarse. Anar al baix. 
Ir de capa caída. Passar 
per aygua. Fèr una cosa 
depressa y malament. Ha- 
cer algo á la ligera, por 
encima, atropelladamen- 
te. V. Esbandir. Per so- 
bre T aygua. Adv. A flo- 
te. Posar aygua al vi. 
Merar, aguar el vino. Po- 
sarse á cubert de 1» ay- 
gua. Asubiar. Ser avgua 
alguna cosa. Fr. Ser de 
poca substancia, de nin- 
gún valor ó apreci. Ser 
de agua y lana. Tornarse 
ayguapoll. Fr. Frustrar- 
se las esperansas. Salir 
huero, volverse agua de 
cerrajas. Tráurer' aygua 
deis barcos, minas, etc. 
Achicar. Umplirse d' ay- 
gua. Aguarse. PI. Ayguàs 
vessants. Aguas vertien- 
te*' {te. 

Ayguacat. Arb. Aguaca- 
Ayguacuyt. Cola. A. d' 

alls. Ajicola. 
Ayguada. Pmt. Aguada, 
aguazo. V. Aygua t. Del vi. 
Purrela, aguapié. Donar 
las ayguadas. Entre mes- 
tres de casas donar la úl- 
tima ma al blanqueig. 
Lavar. 
Ayguader. Qui beu ay- 
gua. Aguado , abstemio. 
Lo guardia de fonts. Fon- 
tanero, aguañón, maestro 
de aguas. Qui tragina ay- 
gua. Aguador. Qui ven 
ayguas. Botillero. Qui dis- BAB 

tribueix 1' aygua pera re- 
gar. Acequiero. Un dels 
signes celestes. Acuario. 

Aiguadera. Moza de cán- 
taro. 

Ayguafbrt. A cido nítrico, 
agua fuerte, ácido azótico 
ó nitroso. 

Aygualeixos. Pl. Los 
trossos d' arbres que 'Is 
rius arrastran. Aluvión. 

Argualera. V. Rosada. 

Argualir. Aguar, nierar. 

Aygualit. Aguado, mera- 
do, aguanoso. 

Ayguamans. Aguama- 
nos. Y. Rentamans. 

Arguainel. Aguamiel. 

Ayguamoll. Terra ó ter- 
reno paludos. Aguazal, 
lapachar. [har. 

Ayguanaf. Agua de aza- 

Ayguapoll. Vuyt, sens 
substancia. Huero. Dei- 
xar los ous ayguapolls. 
Engorar, enhuevar. Tor- 
narse ayguapoll. Fr. Frus- 
trarse. Salir huero. 

Ayguar. Frustrar las es- 
peransas. Aguar. Posar 
aygua al vi. Merar. V. Ay- 
gúalir. 

Ayguarcleüt. Licor. A- 
guar diente. De canya, 
Rom. Ron. Refinat. A. de BAB 

cabeza. Tenda d' ayguar- 
dent. Aguardentería. 

Arguardenter. Aguar- 
dentero. 

Ayguar den tería. A- 
guardentería. 

ArguaroO. Pantano. Y. 
Ayguamoll. 

Ayguarrás. Aguarrás. 

Ayguarrós. Aguarosada. 

Ayguarse. r. Aguarse. 

Aygua¿. Posat ab aygua. 
Aguado. La vinguda im- 
petuosa d' aygua. Agua- 
cero, chaparrón, turbión, 
aluvión, golpe. 

Ayguatge. Fanch per pur- 
gar lo sucre. Aguaje. 

Ayguatjí. Peix. Aguají. 

Ayguar ent. Pluja acom- 
panyada ab ayre fort. A- 
guaviento. 

Aygiiera. Fregadero , fre- 
gador. Y. Rentamans. 

Aygiieta. Licor sens for- 
sa. Aguachirle. Humor. 
Agüete. Aygua fluixa. A- 
guita. 

Ayguós. Acuoso. 

Ayguositat. Acuosidad. 

Ayguota. Liquit sens 
substancia. Aguachirle. 

Ayo. Preceptor. 

Ayoli. V. Alioli. 

Ayr. V. Ahi. BAB 45 Ay rada .Vent fort. A trazo. 

Ayrarse. r. Encolerizarse. 

Ayrás. Ayre mòlt fort. Ai- 
rón, airazo. 

Ayre. Atmósfera. Aire, 
Vcnt. Viento. Interj Vivo! 
ánimo! fuera! vamos! 
Ambient fresen y íi. Re- 
musgo. Garbo. Continen- 
te, gracia, traza. Ayre 
acanalat. A. colado, enca- 
llejonado. Correr 1 ayre. 
Ventilar. Parar V ayre. 
Encalmar, sosegarse, e- 
. charse el aire. Portar en 
1' ayre. Llevar en peso, en 
volandas. Quedarse en V 
ayre. No acabar. Pararse. 
Rébrer Y ayre. Ventar, 
ventear. Remenar en Y 
ayre. Tremolar. Tenir V 
ayre de algú. Fr. V. Reti- 
rarse. Tràurer Y ayre. 
Desventar. 

Ayrejar. Airear. 

Ayrejat. Aireado. 

Ayrejós. Airoso, desava- 
hado. 

Ayret. Ayre fresch. Brisa. 

Ayrós. Dit del temps. Ai- 
roso , ventoso. Garbos. 
Garboso, donairoso. 

Arrosament. Ab gallar- 
día. Gentilmente. 

Azércol. V. Mini. B. II. En abreviatura y abans 
de algun nom propi signi- 
fica Beato. 

Ba. Interj. Vaya, ea. 

Baba. La seda basta deis 
capolls. Cadarzo. Humor 
viscos que despedeixen 
alguns animals. Babaza, 
limazo. Tenir mala baba. 
Fr. Ser murmurador. Te- 
ner lengua viperina, de 
escorpión. Cáurer la baba 
á algú. Fr. Admirarse al- 
gú ó causarli gran gust lo 
que diu ó fa altra perso- 
na. Estar con la boca a- 
bierta. Umplir de babas. 
Babosear. 

Baba. Insect. Baban. 

Babadero. Pitet. Baba- dor, pechero, beber o. Llen- 
ca de roba pera refors. 
Bebedero. 

Babalà. (A la). Adv. Con li- 
gereza , á media talla, á 
tontas y á locas. 

Baballas. Pl. Restos del 
menjar. Escamochos. Los 
rosegalls del bestiar. 
Granzones, rizas, pajaza. 

Babament. Babeo. 

Babar. V. Rabejar. 

Babarotas.(Fèr). Fr. Ha- 
cer muecas. 

Babas. Mòlt bobo. Bobon. 

Babasall. Y. Rabadero. 

Baltasar. V. Pitet. 

Babassa. Y. Raba. 

Babau. Babieca, bauzan. 
Estar com un babau. Fr. Estar embobat. Estar co- 
mo tonto en vísperas. Que- 
dar fèt un babau. Fr. 
Quedarse encantat. Que- 
darse de una pieza ó hecho 
una pieza. 

Babesg. L' acte de babe- 
jar. Babeo. 

Babe jar. Despedir de sí 
la baba. Babear, desba- 
bar. Umplir de babas. 
Babosear. Cáurer la baba. 
Y. Raba. 

Babejat. Babeado, babo- 
seado. 

Babel. Confusió. Babilonia 

Babia (Estar en). Fr. fam. 
Estar distret. Estar diver- 
tido ó distraído. 

Babieca. Toix. Desvaido. 46 BAD Ilabilonia. Confusió. fía- 1 
bel. 

Babols. Pta. V. Rosella. 

Babós. Mocós. Mocoso. 

Babot de rahim. Redrojo, 
cencerrón. 

Baboya. Babieca, sencillo. 

Baboyada. Bobería, ba- 
domería. V. Falornia. 

Baboyás. Tontas. Bobon, 
bobazo. V. Taboll. 

Babui. Especie de mona. 
Babuino. (carpin. 

Babutxa. Zapatilla, es- 

Bacaina ó Bacayna. (Fèr 
una). Trencar lo son. Des- 
cabesar el sueño. 

Bacallà. Peix. Bacalao, 
abadejo, merluza.B. prim. 
Truchuela. Semblar un 
bacallà. Fr. Estar mòlt 
ílach. Estar hecho un nai- 
pe, una pavesa. 

Bacal laner. Vendedor de 
bacalao, ó de pescado sa- 
lado. 

Bach. V. Obach. 

Bací. Bacin, sillico. 

Bacana. De afeytar. Bacía. 
De captar. Bacineta , ba- 
cinilla. Vas pera rentar 
los peus. Barreño. 

Baciner. Qui demana ca- 
ritat ab la bacina. Baci- 
nador. 

Bacinet. Casco ó soldat 
de est nom. Bacinete. Gi- 
brelleta petita. Bacinejo. 

Bacó. V. Porch. 

Baconada. V. Porquería, 
Atsegallada. 

Baconet. Crustáceo. Cien- 
topies. V. Garrí, Pana- 
rola. 

Báculo. Deis agorers. Li- 
tuo. V. Gayato. 

Badailar. Distraído, pa- 
pamoscas. 

lladadura. V. Escletxa, 
Clivella. 

Badaíió Náut. Badaza. 

Badalit. V. Embadalit. 

Badall. L* acció de bada- 
llar. Bostezo. Obertura. 
Hendedura, raya, abertu- 
ra. De la ploma. Raja, 
abertura. Escletxa. Raja, 
quebraja, rotura. En la 
nau. Costura. Fèr badalls. 
V. Badallar. BAD 

Badallador y Badallay- 
re. Bostezador. 

Badallar. Obrir involun- 
tàriament la boca. Boste- 
zar. Fèr alguna cosa ab 
negligencia. Roncar, dor- 
mir. V. Gronxarse. Ba- 
dallar de fam. Fr. Morir 
de hambre. 

Badalot. Tragaluz. V. 
Claraboya. 

Badana. Persona de poca 
substancia ó fonament. 
Badulaque , chisgaravís. 
Tocar la badana. Fr. Mal- 
tractar. Zurrar la badana 
ó el bálago , menear «l 
zarzo. 

Badar. Esquerdar ó par- 
tir. Hender, abrir, rajar. 
Admirarse , encantarse. 
Quedar , estar hecho un 
bauzan, callejear. Badar 
la boca. Abrir la boca. 
No badar boca. Fr. No 
chistar , no decir esta bo- 
ca es mia. Obrirse, crivi- 
llarse. Henderse, abrirse. 
Badarse. r. Las flors. Es- 
clatarse. Abrirse, desco- 
gerse. 

Badat. Hendido, abierto, 
resquebrajado. Obert per 
tres parts. Trífido. 

Badayna. Especie de en- 
formador. Badano , esco- 
plo de punta corriente. 

Badayre. V. Babau. 

Badejo. V. Bacallà. 

BadelIs.Pta. V. Cunillets. 

Badeyar. V. Badallar. 

Badia. Entrada de mar 
en la costa. Bahía , rada. 
V. Abadía. 

Badiá ó Badián. Pta. Anís 
estrellado. 

Badialla. Pta. Flámula. 

Badíella. Cir. Ombligo, 
cordón umbilical. Pta. 
Vidalba. Yerba del por- 
diosero. V. Herba de las 
llagas. 

Badoch. Inepte. Bodoque, 
pazguato. Absort. Absor- 
to , distraído. La flor del 
magraner. Granadino, ba- 
laustra. Estar com un 
badoch. Estar heeho un 
bauzan. V. Babau. {rías. 

Badomería*. Pl. Frusle- BAH 

Badoquejar. V. Badar. 

Badoqueria. Emboba- 
ment. Embobecimiento. 
Fèr lo badoch ó '1 babau, 
badoquejar. Estar embo- 
bado. 

Baf. Lo del vi quant vull. 
Humo. Lo vapor que ex- 
hala alguna cosa. Vaho, 
vapor. Llansar baf. Va- 
har. V. Tuf. 

Baga. La corda pera lli- 
gar las cárregas. Lazo, 
lazada. De baldó. Picole- 
te. La llassadá qu'es fa en 
lo fil de la mítja. Oque- 
ruela. La corretja ab que 
se emboticaba la llansa, ó 
dart. Amiento. Lo buyt 
del mánech de las balan- 
sas. Alcoba, caja, manija. 
Anella. Armella, belorta. 
V. Circuí. 

Bagara. Peix. V. Bagra. 

Bagarro. Vagamundo. 
Guillote, galfarro. V. Bu- 
rínot. 

Bagassa. Dona pública, 
prostituta. Ramera, gava- 
sa, gorrona, zorra. 

Bagassejar. Freqüentar 
las bagassas. Putañear, 
putear. 

Bagasser. Qui freqüenta 
las bagassas. Putañero, 
putero, gorrón. 

Bagasser ia. La vida , e- 
xercici ó reunió de las 
bagassas. Putaísmo , pu- 
tería. 

Bagat. Aucell. Bagade. 

Bagatela. Fruslería, fitr 
tilídad. Pl. Chismes. 

Bagatge. Bestiar de càr- 
rega. Acémila. 

Bagatger. Bagajero. 

Bagot. Burinot. Insecte 
Zángano. V. Gotim. 

Bagotar y Bago tejar. V. 
Esgotimar. 

Bagra. Peix. Bagre. 

Baguerot. Náut. Bague- 
rote, casilla. 

Bahia. V. Badia. 

Bahul ó Bagul. Caixa pera 
guardar roba. Baúl. D« 
mort. Ataúd. Umplir lo 
bahul. Fr. fam. Menjar 
mòlt. Llenar la barriga, 
sacar ¡a tripa de mal año. BAI 

llahuler. Baulero, cofrero. 

Bahúna. Gent vil y baixa. 
Bahurrina, bahúna. 

Ilailan. V. Baylari. 

Ballet. Zagal, rabadán, 
mochil. 

Baix. En sas princip. ac- 
cepc. Bajo. Ad.v> Sota. De- 
bajo, bajo. Prepos. de de- 
pendencia. Abajo, debajo- 
so. Lloch fondo. Hondo, 
profundo. Despreciable. 
Ruin, servil, soez é , abruta- 
do. Humil. Humilde, ras- 
trero, llano, pequeño. Baix 
Eena. Sopeña. De baix en 
aix. Adv. Quedito, en sus 
adentros. Estar al baix. 
Fr. Andar á tres menos 
cuartillo. Ser baix de de- 
vant. Fr. Ser un bendito. 

Baixa. Baja, rebaja. Fèr 
baixa. Bajar, dur baja. 

Baixá. Gobernador deis 
turchs. Bajá. 

Baixada. Bajada , descen- 
so. De caball. Descabalga- 
dura. 

Baixadeta. Dim. Cueste- 
cilla y Costanilla , quant 
s' aplica als carrers que 
fan major pendent que 
altres. 

Baixador. Pedrís ó cosa 
semblant per baixar. A- 
peadero. Anaixador. Tun- 
didor. 

Baixamar. Bajamar. 

Baixament. Bajamente. 
V. Minva. 

Baixant. Diminución. 

Baixar. Bajar, descolgar, 
descender. Baixar de ca- 
ball. Anearse , descabal- 
gar. Baixar de lley. Des- 
merecer. Baixar lo punt 
ó de punt. Fr. Moderar 
los gastos. Moderarse, re- 
formarse. Humil iarse. 
Humillar se. Xa becada.Fr. 
Rébrer algun socorro re- 
petit. Venir el cuervo. 

Baixat. Bajado. Del cel. 
Fr. Llovido del cielo. 

Baixesa. ¥è\.fi acció vil. 
Bajeza, mengua , vileza, 
ruindad. Humilitat. Hu- 
mildad. V. Mengua. Bai- 
xesa de naixensa ó de lli- 
natge. Villanía. BAL 

Baixista* Bajista. 

Baixó. Intrument de vent. 
Bajón. La persona que '1 
toca. Bajonis. Tocar lo 
baixó. Fr. fam. Anar al 
baix. Ir á menos. 

Baixúrria. Populacho. 

Bajá. Bobo, sandio. 

Bajanada. Sandez , bobe- 
ria. {ron. 

Bajanás. Bobazo, bobar- 

Bajanería. Gurrumino. 

Bajanet. Lo marit que 's 
deixa gobernar per la 
muller. Calzonazos, gur- 
rumino. 

Bajart. Angarillas, (vella. 

Bajaca. V. Monjeta y Ta- 

Bajoch. Babau. Babieca. 
Moneda italiana. Bayoco. 

Bala. De terra. Bodoque. 
B. encadenada. B. enra- 
mada. Cop de bala. Bala- 
zo. Provisió de balas. Ba- 
lería. Ser una bala de 
yidre. Fr. Estar falto de 
juicio , de aplomo, ser un 
cascabel. 

Baladi. Brévol. Endeble, 
quebradizo. 

Baladra ó Baladre. Arb. 
Adelfa. B. petit. Adelfa 
peq ueña, yerba de san An- 
tonio, (drer. 

Baladrejador. V. Bala- 

Baladrejar. Vocear, ba- 
ladrear, vociferar. 

Baladrer, Baladrayre, 
Baladreiayre y Baladró. 
Qui baladreja. Vocingle- 
ro , gritón , baladron. Lo 
jactanciós. Fanfarrón, 
jaque, matasiete. 

Baladrerar. Adelfar. 

Baladronada. Valento- 
nada, fanfarronada. Pl. 
Fieros, bernardinos. Ll án- 
sar baladronadas. Fr. Bla- 
sonar del arnés, echar de 
bolina. 

Baladrone jar. Baladro- 
near, jactarse. (fiador. 

Balatiador. Y. Esbala- 

Balafiar. Derrochar, disi- 
par. 

Balaix. Miner. Balaj. 

Baláni. Porció de balas. 
Balería. 

Balancé. Maquin. Balan- 
cin. BAL 47 Balancejador. Náut. A- 

balanceador. (lans. 

Balancejament. V. Ba- 

Balancejar. Balancear. 

Balancí. Balancin. 

Balandra. Náut. Corsario 

Balandrám. Vestidura 
talar. Balandrán. V. Llo- 
ba. 

Balandreig. Bamboleo, 
blandeamiento , cabecea- 
miento, balance. 

Balandrejar. Bambo- 
lear, bambonear, bamba- 
lear, cabecear. 

Balandrejarse. r. Blan- 
dearse, blandirse, tamba- 
lear. 

Balaner. Náut. Balandra. 

Balans y Balansament. 
Fluctuació. Balance , li- 
bración. Moviment. Vi- 
bración. En lo comers. 
Avanzo, avance, balance. 
Passar balans. Hacer ar- 
cas ó tanteo. 

Balansa. Signe del Zo- 
diach. Libra. Cáurer la ba- 
lansa. Gravear, gravitar. 
Estar en balansa. Estar 
primparat. Estar en tan- 
ganillas. Fèr cáurer la 
balansa. Fr. Fèr inclinar. 
Mover , hacer inclinar. 
Posar en balansas. Fr. 
Fèr titube jar. Hacer va- 
cilar ó dudar. 

Balansament. V. Balans 

Balansar. Com. Exami- 
nar lo caudal. Hacer el 
balance ó el tanteo. 

Balansegar. Posar en e- 
quilibri las balansas. Ba- 
lanzar, equilibrar. 

Balansejar.Móurerse un 
cos de un costat á altre. 
Balancear, fluctuar, ba- 
lanzar. Estar indecís. 
Dudar, estar perplejo. A- 
nar balansejant. Fr. Va- 
cilar. 

Balansera. En lo molí 
de oli. Guiadera, (sejar. 

Balanseyar. V. Baían- 

Balansó. Plat de las ba- 
lansas. Balanza. 

Balar. V. Belar. 

Balatre. Laxació deis 
muscles de la llengua. 
Bala tro. 48 BAL Balaústria. Flor de ma- 
grana doble. Balaustra. 

Balb. Arrecido , aterido. 
Estar balb. Estar pasma- 
do de frió, aterido. 

Balb»tejar. Balbucear. 
V. Tartamudejar. 

líale». Balcón. Fèrse ó ei- 
xir al baleó. Loe. Aso- 
marse al balcón. 

Balcanada , Balconera y 
Balconería. Balconaje, 
ventanaje. 

Hállela. Aldaba, pestillo. 

Bal «Bariu ra. Entorpeci- 
miento, pasmo. 

Baldáis». Dim. Aldabilla. 
V. Baldó. 

Baldaanent. Int. pera ex- 
pressar lo desitg de que 
succehesca alguna cosa. 
Ojalá, quiera, pluguiera á 
Dios. Encara que. Aun- 
que, por mas que. 

IBaldaqiiD. Especie de 
dossér ó talam. Baldaqui- 
no. V. Lmbrel-la. 

Baldar. Pegar mòlt. Ma- 
gullar , sobar. Impedir 
{>er enlermedat ó accident 
o us de algun membre. 
Inutilizar, accidentar, po- 
ner rígido. 

Balde. (De). De franch. 
Gratis, franco. Casi de 
balde. A huevo. 

Baldejar. Fèr ruido las 
baldas y altres cosas. 
Cencerrear, chirriar. Flui- 
xejar, venir balder. Pa- 
sarse. Dit del vestit ó cal- 
sat. Nadar. Dit de la fer- 
radura. V. Cascabellejar. 

Balder. Holgado , horna- 
guero. Venir balder. Lo 
vestit. Nadar. 

Bald». Pessa de ferro com 
barreta pera assegurar las 
portas, etc. A Idabilla, pes- 
tillo, pasador. Ferro que 
tè per agafador un botó. 
Colanilla. Lo de fusta. Ta- 
rabilla. Afront. Baldón, 
afrenta. V. Pastell, Bal- 
da, [f rentar. 

Baldonar. Afrontar. A- 

Baldufa. Peón , trompo, 
peonza. Cop de baldufa. 
Cachada. Jugar á baldu- 
fa. Trompear , trompar. BALL 

Qui fa baldufas. V. Bal-' 
dufayre, Trompitxo. 

Balduíayre. Trompero. 

Balear y Baleárich. De 
las islas Balears. Baleárico 

Baleigs. Pl. Agrie. Cor- 
zuelo, granzas, rabera. 

Balejar. Separar los ba- 
leigs del gra. Abalear. 

Bale jai. Abaleado. 

Balena. Cetáceo. Ballena. 
V. Branilla. Lo fill de la 
balena. Ballenato. 

Balener. Ballenero. 

Balestra. Ballesta. 

Balí. Balin, posta. 

BaligaSmfaga. Badula- 
que, chisgaravís. (za. 

Balissa. Naut. Boya, vali- 

Balissar. Naut. Aboyar. 

BáJiva. V. Minova. 

BalB y Bailadas. Dansa. 
Baile, sarao, danza. Ball 
de bastons. Paloteo, pa- 
loteado. Deis indis. Mito- 
te. Ball rodó. Ball de pa- 
gesos ab castanyolas. 
Baile en rueda. Renyina. 
Danza de espadas. Fer lo 
ball del poll. Fr. fam. 
Frisarse, negui tejarse, ar- 
ronsant los muscles y es- 
patllas. Concomerse. Fi- 
car en lo ball. Fr. Meter 
en la danza. Posat en lo 
ball. Loe. Puesto en el 
empeño, en el lance. 

Bailadas. V. Ball. 

Baliad»r. Qui balla. Bai- 
lador, danzador, danzan- 
te. Os de est nom. Chueca. 

Bailar. Dansar. Bailar, 
danzar. Venir una cosa 
mòlt ampla. Holgar, na- 
dar. Ab un peu. Estar 
mòlt content. Fr. No ca- 
ber en el pellejo. B. dins 
del vestit ó calsat. Nadar. 
Per lo cap. Bullir. 

Ballarí. Ballador. Baila- 
rin. Farsant, pallasso. Far- 
sante, payazo, histrión. 

Ballarída. Pta. Zadorija, 
zapatitos de la Virgen, 
pamplina. 

Ballarala d' América. 
Pta. Fatula. 

Ballaruga. Excrecencia 
del roure y altres arbres 
semblants. Agalla, buga- BAL 

lia. V. Gala. Persona in- 
quieta y bulliciosa. Bu- 
llebulle. 

Ballerina. Pta. Pamplina 

Ballernla ó Ballarola. 
Cucaratxa. Cucaracha. 

Ballesta. (Cap de laj. Em- 
pulguerd. Tir de la balles- 
ta. Balléstazo. Tirar ab la 
ballesta. Ballestear. 

Ballestada. Tret de la 
ballesta. Tiro de ballesta. 

Ballester. Ballestero. Pta. 
Salicor. 

Ballestera. Pta. Agua- 
vientos, matutera, eléboro- 
blanco. 

Bail»t. Pta. Bailóte. 

Ballotejar. Bailotear. 

Ballugadissa. V. Bellu- 
gadissa. 

Ballugar. V. Bellugar. 

Ballut. V. Vellut. 

Ba lints. Pta. Amaranto- 
de cresta de gallo. 

Balnia ó Bauma. Sopeña, 
socavón, cueva. (se. 

■taimarse. V. Espalmar- 

Balineta. Cuevecita. 

Bal». Fardo petit de mer- 
caderías. Cabo, baleta. 

Bal»na. La de la roba 
que cau sobre las espat- 
llas. Esclavina , valona, 
cuello. Lo plat del cande- 
lero. Arandela, bdloncita. 
Lo tros rodó de encerat 
per sota 1 llum. Velonera. 

Balnns. Pl. Especie de 
calsotets al us antich. Va- 
lones, bragas. 

Bals. Timba. Derrumba- 
dero, despeñadero, preci- 
picio. Ball modern entre 
dos. Vals. 

Bàlsam. Bálsem. Bálsa- 
mo. Bàlsam suor. B. pur 
de la Meca. Opobálsamo. 
B. del seu. B. del Perú ó 
peruviano. Es un bàlsam. 
Dit del licor ó menjar 
mòlt delicat. Loe. fam. 
Es un ámbar. 

Balsamar. Embalsamar. 

Balsamera. Potet pera 
conservadlo bálsem. Bal- 
samerita. 

Balsamina. Pta. Balsa- 
mina , momórdiga. De 
prat. Milenrama, altarei- BAN 

na, mil hojas. B. menor 

Acerato. (ga. 

Balsamina. Pta. Nicaru- 

Balsainita. Milenrama, 
milefolio. Balsamita me- 
nor. Yerba de Sta. María. 

Balsejar. Bailar lo bals. 
Valsar. 

Bal traca. Pta. Baltracan. 

Baluart. Fortificació. Ba- 
luarte , bastión. Amparo. 
Amparo, defensa, protec- 
ción. Fèr baluarts. Abas 
tionar. 

Baluerna. Cosa de mes 
envolum que servey. Ar- 
matoste. Persona o cosa 
que fá nosa devant d' al 
tra. Sombrajo. 

Balustrada. Balaustrada 

Balustrat. Format de ha- 
lustres. Balaustrado, ba- 
laustral. 

Balustre. Especie de co- 
lumneta pera formar ba- 
ranas, balcons, y altres 
adornos. Balaustre. 

Bambalejar y Bambole- 
jar. Bambolear, titubear, 
vacilar. V. Balandrejar, 
Titubejar. (balejar. 

Bambanejar. V. Bam- 

Bambolina. Bambalina. 

Bambollar. V. Bombo- 
llar, (ña de Indias. 

Bambú. Pta. Mambú, ca- 

Ban. Crida, edicte. Edic- 
to, bando. Pena, mulla. 
Multa. Vedat. Vedado. 
Pagar lo ban. Pagar la 
pena, multa, etc. La pena 
que 's paga per los mol- 
tons. Carnereamiento. 

Banasta. Canastra. Ca- 
nasta, (teller. 

Banaster. Cestero. V. Cis- 

Banca. (Fèr cáurer de la 
banca). Desbancar. Joch 
de la banca. Cert joch de 
cartas. Faraón. 

Bancada. Arquit. Biga 
de adorno y fermesa. Al- 
farda. Llata pera traves- 
sers. Alfagía. En las vi- 
nyas, etc. Espay de terra 
entre tira y tira. Entreli- 
ño, almanta. Náut. Sitial 
deis que reman en las pe- 
titas embarcacions. Ban- 
co remero, 
DIC. CáT. CáST. BAN 

Bancal. De arbres. Calle. 
De vinya ú oliveras. Al- 
manta. En las vinyas, etc. 
Entreliño. Náut. Siti deis 
que reman. Banco reme- 
ro. Drap pera cubrir lo 
banch. Tapete, cubierta. 
V. Capsada. PI. En los te- 
lers. Castillete, bastidores 
de asnillo. 

Bancaler. Qui teixeix 
bancals. Bancalero. 

Bancarrota. L' acte de 
abátrerse lo mercader. 
Quiebra. Fèr bancarrota. 
Abátrerse. Quebrar. Fèr 
bancarrota falsa. Alzar. 

Bancas. Aum. de banch. 
Bancazo, bancaza. 

Banch. En sas princio. ac- 
cepc. Banco. Bañen de 
traball de artista. Banco. 
Pera posar 1' enclusa peti- 
ta 'Is ferrers. Macho, ban- 
co. Entre serradors, lo ca- 
ball de fusta. Burro. Siti 
dels remadors en las em- 
barcacions. Banco. De a- 
rena. Alfaque, bajío. De a- 
rena movedissa en la mar. 
Sirte. De arena y pedra. 
Placel. De pedras cubert 
d' aygua. Restringa, res- 
tinga. De popa. Náut. Ban- 
dín. De tres assentos. Tri- 
clinio. Deis cánters. Al- 
carracero. De las premp- 
sas. Meseta. Dels molins 
de oli. Arquer -que. Lo que 
té respatllera. Escaño. 
Banch de la pigricia. Ban- 
quet de penitencia en las 
escolas. Cáncana. Per as- 
sentar las botas. Combo. 
Banch de las mentidas. 
Lloch ahont se reuneix 
gent ociosa Mentidero. 

Banda. Lloch , paratge. 
Paraje, lugar. Costat. La- 
do. Parcialitat, partit. 
Bando, parte. Deixar ó 
anar á la banda alguna 
cosa. Separarla, deixaria 
á part. Separar, dejar á 
un lado. Axó se deixa ó 
va á la banda. Fr. Déjese 
aparte. 

Bandada. Náut. Bandazo. 

Bandera. Estandart. Es- 
tandarte, pendón. Blas. BANY 49 En los escuts. Palón. Fam. 
Rodayre. Andariego, a- 
zotacalles. Punta de las 
banderas. Farpa. Bande- 
ra blanca. B. de paz. A 
bandera oberta. Expr. Ab 
tota llibertat. A bande- 
ras desplegadas. 

Banderado. Abandera- 
do, portaestandarte. 

Banderejar. Rodar, va- 
gar. Bigardear, divagar, 
biltr otear. 

Bandereta de campanar. 
Veleta. V. Espantall, Pa- 
nell. Fèr de bandereta. 
Ser portador de novas. 
Chismear. (Banderillear, 

Banderillas. (Posar). 

Banderillejar. Posar 
banderillas. Banderillear. 

Banderola. Náut. Grím- 
pola. V. Gallardet. 

Bandí nella. Cortineta de 
prestatge. Cortinilla. 

Bandit. Bandoler. Bando- 
lero, bandido. 

Bàndol. Crida. Bando. 
Facció ó partit. Faccion t 
partido. Dividir en bàn- 
dols. Banderizar. Publi- 
car un bàndol. Echar un 
bando. (tear. 

Bandolejar. fíobar, sal- 

Bandoler. Lladre de ca- 
mí real. Bandolero , sal- 
teador, bandido. Proscrit. 
Proscrito. Vagamundo. 
Vago, vagabundo. 

Bandolí. Especie de gui- 
tarro. Bandolín, (deria. 

Bandolina. V, Vagamun- 

Bánoi a. V. Flassada. 

Banover. V. Flassader. 

Banquer. Banquero, cam- 
bista. 

Banquet. Petit banch. 
Banquillo. Gran convit. 
Banquete. Especie de a- 
brassadera prop del ex- 
trem del pany. Picolete. 
Banqueta. Escabel , esca- 
ñuelo, tajuela. Arq. Mén- 
sula , embasamento. De 
las murallas. Fort. Lisera, 
berma. 

Banquetejar. Donar 
convits ó freqüentarlos. 
Banquetear. 

Bany* Baño. De mans. 
4 ;o BAR Maniluvio. De pega ó bar- 
nis. Mogate. De peus. Pe- 
diluvio. Péndrer banys. 
Bañarse, darse baños. 

Banya. La que tenen al- 
guns animals en lo cap. 
Cuerno , asta. Dels insec- 
tes. Antena. Bony. Chi- 
chón, tolondro. Banya de 
cabra. Pta. Alholva. De 
cervo calsinada. Tiza. De 
bou. Punta. Apuntar las 
banyas. Apitonar. Lo que 
té forma de banya. Cor- 
nial. Tallar las banyas. 
Mont. Descogo tar.Tráurer 
banyas. Descomudar.Vo- 
sar banyas. V. Apuntar las 
banyas. Fèr portar ba- 
nyas. Fr. fam. Poner los 
cuernos, encornudar. Fi- 
car la banya. Fr. fam. 
Afirmarse en alguna cosa 
ab obstinació. Encajárse- 
le á uno en la cabeza. 

Banyada. Cornada, a- 
murco. («ti. 

Banyador. Bañadero, ba- 

Banyarrsquer. Insecte. 
Algavaro, cerambio. 

Banyer. Bañero. 

Batí yeta. Nom que 's do- 
na al dimoni. Patilla, pa- 
teta. Pta. Cornezuelo, cor- 
pecillo. Zool. Antena. 
Dels animals. Pitón. Deis 
cervos petits. Punzón. 

Ban yol t. Cuerna , cuerno. 

Banyots. Pl. Náut. Los 
extrems de las crusetas 
deis mástils. Cuernos. 

Banyut. Qui porta ba- 
nyas. Cornudo, antenado. 

B aptísima!. Bautismal. 

Baptisme. Bautismo. 

Baptisteri. Bautisterio. 

«aquejar. Baquear. 

Baqueta. La maneta pe- 
ra tocar lo tabal. Palillo. 
Tractar á baqueta. Fr. 
Tratar despóticamente. 

Baqueteig. Baqueteo. 

Baralla. Riña, pendencia, 
pelotera. Pl. Rahons, dis- 
putas. Brega, contienda. 

Barallarse. r. Reñir, con- 
tender, pendenciar. 

Barana. Serie de balus- 
tres per las escalas, etc. 
Baranda, barandilla, an- BAR 

tepecho. Dels ponts. Guar- 
dalado. De térras y sem- 
blants. Antepecho, pretil. 
Pl. Náut. De una nau. Ca- 
peroles. 

Barar. V. Varar. 

Barat. Peix. Caballa. B. 
volador. Volador. 

Barata. Cambi. Trueque, 
cambio, permuta, camba- 
lache. Arítmét. Permuta- 
ción. De futesas. Traca- 
mundana. Desfer la ba- 
rata. Destrocar. Restitu- 
ció de la barata. Des true- 
que, V. Truca. 

Baratable. Que 's pot 
cambiar ó baratar. Tro- 
cable, cambiable. 

Baratar. Cambiar. Tro- 
car , cambiar, permutar. 
Quant son cosas de poch 
valor. Cambalachear, ca- 
malachar. Fér trampas. 
Trampear. 

Baratat. Trocado, cam- 
biado, permutado. 

Baratejar. Malbaratar, 
fèr malbé. Malbaratar. 

Barat er. Baratero, tabla- 
jero, coimero, tahúr. 

Baratera. Ramera. 

Baratería. Engany. Ta- 
hurería, tablajería. So- 
born. Cohecho, soborno. 

Barato (A). En cambi. A 
trueque. A bon barato. 
Adv. Lleugerament. Lige- 
ramente. Donar de bara- 
to. Fr. fam. Suposar. Con- 
ceder, suponer. Casa ó 
guany del barato. Tabla- 
je. Dret del barato en lo 
joch. Coima. 

Baraúnda. Confusió, tro- 
pel!. Bullicio, trápala. 

Barb. Peix. Barbo. B. pe- 
tit. Barbillo. Pl. Granets 
que surten en la barba ó 
en la cara. Barros. 

Barba. De Aaron. Pta. 
Candilleja , tragontina. 
zumillo. B. de caputxi. 
Pta. Cuscuta mayor. B. 
de cabra. Pta. B. cabru- 
na, barballa. B. de Júpi- 
ter. V. Herba puntera. 
Apuntar la barba. Apun- 
tar el bozo. Posar barba. 
Barbar, embarbecer. BAR 

Barbablancta. Barbi- 

blanco, barbicano. 
Barbacana. Ala de la 

teulada. Alero, alar. Teu- 
ladeta que 's posa sobre 
la finestra. Sobradillo, 
vuelo. (so. 

Barbacerrat. Barbiespe- 

Barbada. Náut. Cable. 
Barbiquejo. 

Barbafort. Barbitaheño. 

Barbafrescli. Bonich, 
ben paregut. Barbilucio. 
Afeytat de poch. Barbi- 
hecho. 

Barbagrís. Barbirucio. 

Barbaíxá. Aucell. Espe- 
cie de duch. Barbaján. 

BarbaHa. Pta. V. Plan- 
tatge. 

Barballera. Sota barba. 
Papada , papo. La de las 
cabras. Marmella. La deis 
caballs. Barbada. La de 
la celada. Amiento. La 
deis tocinos. Cogullada. 
La dels galls. Barbas. La 
cadeneta ó corretja pera 
subjectar alguna cosa. 
Barbada. (zonera. 

Barbulleras. Pta. Escor- 

Barballó ó Barbayó. Pta. 
Espliego , alhucema. V. 
Espígol. 

Barbamecb. Barbilam- 
piño, lampiño. (gro. 

Barbanegre. Barbine- 

Bárbarament. Cruel- 
ment. Cruelmente. 

Barbarellat. Blas. Bar- 
belado. 

Barbaria. Barbarie, cruel- 
dad, ferocidad. 

Barbaría. V. Barbería. 

Barbarisme. Barbaris- 
mo. 

Barbaritat. Barbarie , a- 
trocidad. Es una barbari- 
tat. Loe. fam. Es un ex- 
cés. Es una atrocidad. 

Bárbaro. Fèr. Cruel, fe- 
roz. Grosser. Rudo. Ex- 
cel•lent en sa linea. Gran- 
de, abundante. 

Barbaroig. Barbirojo, 
barbirubio, taheño. 

Barbaroja. Aucell. Pe- 
chicolorado, pi tir ojo. 
Barbaros. Barbirubio. 
Barbat. Qui té pels en la BAR 

barba. Barbado, barbato. 
De llarga barba. Barbudo. 

Barbe jar. Barbear. 

Barbell. Peix. Barbel. 

Barbellat. lilas. A b barba 
de altre esmalt. Barbelado 

Barber. Qui tè ofici de 
afeytar. Barbero. Peix. 
Lampuja. (bero. 

Barbería. Tienda de bar- 

Barberot. Mal barber. 
Barber ote. 

Barbeta. Barba petita. 
Barbica, barbilla. Pta. 
Barba de cabra, barbón. 
De la llansa del cotxe. A- 
barcon. Fèr la barbeta. 
Fr. Pegar ab la ma sota 
la barba. Hacer la casca- 
ruleta. Tocar la barbeta. 
Fr. V. Afalagar. (tar. 

.Barbe tar. Naut. Abarbe- 

Barbibcriiicll. Barbiro- 
jo, barbirubio. 

Barbicara. Barbirostro. 

Barboll. Barbullón. 

Barbollar. Barbullar, 
balbucear. (llayre. 

Barbollayre. V. Borbo- 

Barbós. Semblant ple de 
barbs. Barroso. 

Barbotejar. Borbotar, 
hablar entre dientes. 

Barbotejat. Barbotado. 

Barbuja. Bombolla. Bor- 
bollón, borbotón. 

Barbut. Barbudo. 

Barca. Embarcació peti- 
ta. Fusta, nave. De riu. 
Pontón. Os del pit dels 
íiucells. Caballete, capara- 
son. Barca de bon vent. 
Fr. Diligent. Activo. Bar- 
ca de canya. Embarcació 
petita feta de canyas. Pa- 
rao. Tráurer la Barca á 
terra. Surtir ayrós. Sacar 
la capa ó su capa. 

Barcassa. Barca de proa 
rodona y una sola vela. 
Barcolongo. 

Barcella. Mesura. Bar- 
quilla, barchilla. 

Barceloní. Barcelonés. 

Barco. Embarcació. Na- 
ve, bajel. Poét. Leño, pi- 
no. B. coster. B. cos- 
tanero ó costero. B. de 
moros de transport. Cá- 
ramuzal. De rem, usat en BAR 

Filipinas. Caracoa. B. ó 
bastiment no arbolat. Bu- 
que en rosca. B. pesat. 
Zorrero. B. pla. Planudo. 
B. de costats recullits. B. 
cerrado de bocas. B. d* 
obra morta Uansada. B. 
abierto de bocas. B. qua- 
dro. B. redondo, de cruz. 
B. llong. Barcoluengo ó 
barcolongo. Gobernar un 
barco. Marear. Gronxar- 
se lo barco. Arfar. 

Bardaix. Puto, sodomita. 

Bardaixa ó bardaxa. Pu- 
ta , perendenga , pelleja. 

Bardana. Pta. Lampazo. 
V. Repalasa. 

Bardissa. Clos cubert de 
esbarsers. Barda, bardal, 
camerubo. V. Esbarser. 
Lloch pie de bardissas. 
Arrezafe. Fèr ó posar 
bardissas. Bardar. 

Bardissal. Siti pie de 
cambroneras. Cambro- 
nal. Tancat ab bardissas. 
Bardeza. 

Barena. Merienda. 

Barenada. Merendona. 

Barenar. Barena. La 
menjada de la tarde. Me- 
rienda. Menjar alguna co- 
sa entre dinar y sopar. 
Merendar. 

Barga. Aucell. Aguanieve. 

Bargalló.Arb. Palma bor- 
da. Palmito, margallon. 
Arrel de palma. Raíz de 
palma. 

Bargant. Dolent, fraudu- 
lent. Bribón , picaro, be- 
llaco, sollastron. Astut, 
sagas. Taimado. Brètol, 
mal criat y vicios. Pillo, 
ribaldo, galopin. 

Bargantada. Picardia. 

Bargantassás. Picaro- 
nazo, berganton. 

Bargant e jar. Picardear, 
bribonear, haraganear. 

Bargantería. Picardía, 
bellaquería, pillada. 

Bargantí. V. Bergantí. 

Barjola. Sarró, saquet. 
Barjuleta. 

Barlet. Fust. Barrilete. 

I íq ti iba rio qui. 
Charlatán , saltabancos, 
birlibirloque, badajo. BAR 51 Barlova. Náut. Barloa. 

Barlovent. Náut. La part 
de ahont ve '1 vent. Bar- 
lovento y A Hura, en pa- 
ratges de vents constants. 

Barloventejar. Náut. 
Barloventear. (sar. 

Barnissar. V. Embarnis- 

Baró. Barón. 

Barobis. Náut. Caps gros- 
sos de corda. Barloa. 

Baronívolnient. Y. Va- 
ronilment. 

Barquejar. Barquear. 

Barquer. Qui goberna 
una barca petita. Barque- 
ro, balsero. 

Barqueta. Navichuela. B. 
de canyas. Parao. 

Barquilla. Peix. Almeja, 
tellina. Naveta , vas en 
forma de barca pera po- 
sar encens. Naveta, na- 
vecilla. Especie de vas. 
pera béurer agróndolaL 
Barquillo. Mesura de 
grans. Var chilla. 

Barra. Tros de fusta ó de 
metall prolongat. Palan- 
ca. La d' or, plata ó altre 
metall. Riel. La d' or en 
pasta. Tejo. La de coure,. 

Slom y estany. Galápago. 
te la prempsa de fuster. 
Telera. De las comportas. 
Branca. En los escrits. 
Tachón. Per apuntalar. 
Puntal. Per assegurar las 
portas. Tranca, torna- 
puerta. Per emparrar. 
Percha, estaca. En lo bla- 
só, llista que divideix lo 
escut. Bastón. Os en que 
están encastadas las dents 
y caixals. Quijada , man- 
díbula. Lloch ahont se 
venia cassa. Alcándara. 
Lo disparador de las ar- 
mas de foch. Gatillo, per- 
rillo. La vara del carro ¿ 
berlina , etc. Andero, li- 
monera, limón. Al sar las 
barras. Fr. Posar la arma 
de foch en lo punt pera 
tirar. Amartillar. Cop de 
barra. Trancazo, tranca- 
da. De barra á barra. En- 
terament. A pié juntillas, 
enteramente. Home de* 
barra. Gran comedor. Qui 52 BAR traballa ab barra , pich 
ó tascó. Barretero. Mal de 
barras. Mal de quijadas. 
Passar barra , esborrar. 
Testar, tachar. Penjar las 
barras al sostre. Loe. 
fam. Morirse de fam. A- 

Í)remiar el hambre. Petar 
as barras. Loe. Efecte 
del fret ó temor. Dar dien- 
te con diente. Sentarse las 
barras. Fr. Constrényer- 
se las mandíbulas que- 
dant mòlt apretadas las 
dents. Afectarse de tris- 
mo, tener trismo. Ser de 
barra ó tenir bona barra. 
Tener buen diente. Tirar 
barra. Fr. fam. Empe- 
nyarse en fèr ó conseguir 
alguna cosa. Emprender, 
insistir con empeño. Tirar 
la barra. Tirar la barra 
fins al alcans de la forsa. 
Desbarrar. Fèr malbé 
las barras. Descarrilar. 
Blas. Figura de deu ó mes 
barras. Verjeteado. Lo 
qui tè grans barras. Qui- 
jarudo. Posar barras. Bar- 
rar. Barretear. 
Barrabasada. Disbarat 
gran. Barrabasada. V. 
Tarrabastada. 
Barraca. Habitació peti- 
ta y rústica. Cabana, cho- 
za , hornachuela, tende- 
jón. Dels guardians de 
vinyas. Gayola. De pas- 
tors. Cabreriza. De las 
venedoras de plassa. Ga- 
rabito. Dels carrers ahont 
se ven menjar. Tabanco. 
Barracó. Barraqueta. 
Barraquilla , barracón. 
Especie de pessa de ar- 
tillería antigua. Barraco, 
barraquillo. 
Barrada. Trancazo. 
Barragana. Certa tela de 
pel de cabra ó de llana. 
Barragan. (manceba. 

Barragana. Concubina, 
Barraganet. Náut. Bar- 

raganete, asta, apostura. 
Barral. Barril. Carral. 

Fiasco gran. Bedoma. 
Bárrale!'. Ampolleta. Bo- 

telleta, redomita. 
Barralets. Pta. Jacinto BAR 

de penacho. Y. Barrelets 
y Múscaro. 
Barralins — barralons. 
Joch dé noys. V. Bots. 
(Descarregar). 
Bárralo. Especie de car- 

retell. Barril, tonel. 
Barraloner. Qui fá bar- 
ralons. Barrilero. Qui por 
ta '1 vi ab barralons. Vi- 
natero. 
Barralonet. Dim. Bar- 

rilejo, barrilete. 
Barráis (A). Adv. En a- 

bundancia. A cántaros. 
Barranch. Excavació 
profunda feta per las ay- 
guas. Barranco. Precipi- 
ci, fangar. Abarrancade- 
ro. Clot mòlt fondo. Be- 
hoya, rehoyo. Saltant bar- 
rancas. Depressa, sens 
orde ni art. Adv. A tran- 
cos. Tráurer de un bar- 
ranch. Desembarrancar. 
Barrar. Posar barras. 
Barrear. Assegurar ab 
barras. Barretear. 
Barrat. Blas. Escut ab 
barras. Palado. Assegurar 
ab barras. Barreteado. 
Barreja. Mescla. Mezcla, 
mistura, mezcladura. De 
licors. Mistela. De me- 
talls. Confraguacion. De 
pedrescall, cals y be- 
tum. Hormigón. Desor- 
denada. Pepitoria, embo- 
lismo, tropel. En los men- 
jars. Comistrajo. 
Barrejador. Qui barreja. 
Mezclador. En lo joch de 
cartas. Barajador. 
Barrejament. Mezcla. 
Barrejar. Mesclar. Mez- 
clar, entremezclar, inge- 
rir , unir. Confóndrer. 
Confundir. B. carn y peix. 
Promiscuar. B. las cartas. 
Barajar. Los licors. Me- 
rar, champurrar. 
Barrejat. Mesclat. Mez- 
clado, conjunto, indistin- 
to. Confús. Confuso. Tot 
barrejat. Adv. Mezclada- 
mente, confusamente. 
Barrelets. Pta. Ombligo 
de Venus ó de oso , oreja 
de monje, sombrerillo. 
Barrella. Pta. Barrilla/ BAR 

sosa, algazul. B. borda.. 
B. pinchuda, pincho, es- 
pinardo. B. d' Alicant. 
Barrilla fina. B. de Sevi- 
lla. Salicor de la Mancha*. 
B. espinosa.. Mata pin- 
chuda. B. fina. Barrilla. 
B. punxosa. Barrillera, 
mncho. Camp de barre- 
lla. Barrillar. La cendra 
ó pasta de la barrella. 
Sosa, álcali mineral, ma- 
zacote. Las plantas que 
ab sas cendras se fa bar- 
rella. Almajo. La mata 
de aquestas plantas. Al- 
marjal. 

Barrenada. Munt ó pila 
de barrella. Montón de 
barrilla. Resolució inde- 
liberada y prompte. Beso- 
lucion indeliberada. Pegar 
barrellada. Fr. fam. E- 
char por en medio, no re- 
parar en barras. 

Barrellar. Camp de bar- 
rella, lloch ahont se cre- 
ma. Barritar. 

Barrera. Tanca, clos. Cer- 
ca. De posts. Talanquera. 

Barret. Abrich del cap. 
Sombrero. B. alabaix. Ga- 
cho. De la xemeneya. Ca- 
ballete. De las torres ó 
campanars. Chapitel. De 
riallas. Patacot, home de 
poch fonament. Cascaci- 
ruelas, petate. De teula. S~ 
de canal ó de teja. De tres 
pichs ó corns. S. de tres 
picos. Gran. Gavión. Pe- 
tit. Bonetillo. Anar bar- 
ret en má. Fr. Prestar a 
algú homenatges no de- 
guts. Besar la correa, ha- 
cerse chiquito. Barret y 
sombrero. Loe. fam. Re- 
petició innecessària de al- 
guna paraula. A Ibarda so- 
bre albarda. Llevarse '1 
barret. Quitarse el som- 
brero, descubrirse. Posar- 
se '1 barret. Cubrirse. Xa- 
far lo barret. Fr. Frustrar 
los propòsits. Cortarle á 
uno los pasos ó el revesino* 

Barreta. De la brida. 
Camba. De la cortina. Va- 
rilla. La tira de las saba- 
tas. Tira. PI. Los llistons- BAR 

«leí teler. Banzo. Los tra- 
vessers del mateix teler. 
Barras. Lo mal de assen- 
tarse las barras. Trismo. 

Barretada. Cop de bar- 
ret. Sombrerazo. Corte- 
sia. Gorretada. Fèr bar- 
retada. Quitarse el som 
brero, saludar. 

Barreter. Sombrerero. 

Barretera. Pta. Sombre 
rera. 

Barretet. Herba. Ombli- 
go de Venus, sombrerillo, 
ombliguera, vasillos. V. 
Orella del monjo. Barre- 
tet de las senyora*. Capo- 
ta, sombrerito. 

Barretina. Gorra. Gorro. 

Barri. Part de una pobla- 
ció gran. Barrio , barria- 
da. Pati, clos de una ca- 
sa. Cerca, parque. Estar ó 
anarse'n al altre barri. 
Fr. fam. Morir. 

Barril. Carretell. Tonel, 
barrica. De galeta. Biz- 
cochero. 

Barrils. PI. (Descarregar). 
Joch entre quatre. Que- 
brantahuesos. V. Barra- 
lins-barralons. 

Barrina. Instrument pe- 
ra barrinar. Barrena. B. 
grossa. Barreno. Mania ó 
capritxo. Manía, tema. 

Barrinada y Barri na- 
ment. Barreno. (re. 

Barrinaíre. V. Barrinay- 

Barrinar. Foradar ab la 
barrina. Barrenar, aguje- 
rear, taladrar. Cavil-lar. 
Maquinar. Barrinar ab lo 
trepa. Trepanar. Barrinar 
una nau. Dar barreno á 
una nave. 

Barrinat. Barrenado. 

Barri nay re. Barrenero. 

Barrisca. Picotilla. An- 
cheta. Jugar á la barrisca. 
Jugar á los hoyuelos, á 
las cuevas. 

Barriscada. Pila, porció 
de cosas petitas. Montón. 
Fèr una barriscada. Car- 
qar ó hacerse con todo. A 
barriscada. A granel. 

Barro. Fanch, cosa tova. 
Plasta. Armari que conté 
cosas de barro. Barrera. BAS 

Art de fèr cosas de bar 
ro. Plástica. Traballador 
de obras de barro. Plas- 
mador. Traballar de ó el 
barro. Plasmar. 

Barró. Travesser de esca- 
la de gat. Bambo, barrote. 

Barroch. Arquit. Barroco 

Barrot. Barra pera asse- 
gurar portas, etc. Barrote. 

Barrotar. Embarrotar. 
Abarrotar. 

Barrotarse.'r. En lo joch 
de la malilla. Pasarse. 

Barrotat. En lo joch de 
cartas. Pasado. Embarro- 
tad Náut. Abarrotado. 

Barrotí. Náut. Barrotin. 

Barrufet. Noy entrema- 
liat. Zarandillo, argadijo, 
saltabardales. 

Barruher. Matosser. Cha- 
pucero, zambor otado. 

Barruntar. Prevéurer. 
Conjeturar, prever, (rola. 

Barruxes. Pta. V. Buxa- 

Barsa y Barser. Esbarser. 
Pta. Zarza. De San Fran- 
cesch. Pta. Zarza sinespi- 

Barserar. Zarzal, {nas. 

Bart. Armadura antigua. 
Barda, loriga. Armat ab 
lo bart. Bardado. 

Bartrell ó Vertell. Bolas 
foradadas de las vergas. 
Náut. Vertello. 

Barullo. Tabola. Trápa- 
la. Confusió. Confusión. 

Basa. Assento. Base, basa. 
Arq. En los archs ó ponts. 
Cepa. En lo joch de car- 
tas. Baza. Botan. Naci- 
miento. Arreplegar la ba- 
sa. Fr. Asentar la baza. 
Deixar correr ó passar 
la basa. Soltar la baza. 
Fèr basa. Meter baza. Po- 
bre, petita ó poca basa. 
Home de poch alcans. 
Corta pala. 

Basalt. Miner. Basalto. 

Basament. Arquit. Ba- 
samento. (Bazar. 

Basar. Mercat públich. 

Basca. Desmay. Desmayo. 
Gran desitg. Ansia, anhe- 
lo, deliquio. Ansia de vo- 
mitar. Ascos, náusea. 
Cáurer en basca. Desma- 
yarse. Donarse basca. Fr. BAS 53 Darse ansia, menearse. V. 
Afanyarse. Donar basca 
alguna cosa. Fr. Donar in- 
quietut y cuydado. Cau- 
sar cuidado, pena, etc. 

Bascóla. Báscula. 

Bascoll. Y. Bescoll. 

Bascolla. Agreste, zafio, 
patán, rústico. 

Bascos. Actiu, sol-lie it. 
Solícito, activo. 

Basí. Certa tintura. Basío. 

Basigot. En lo joch de la 
báciga. Cuatrinca. 

Basileu. Dit del animal 
mort naturalment y de 
sa carn. Mortecino. 

Basque jar. Tenir bas- 
que tg. Basquear , tener 
náuseas. Estar impacient 
per fèr alguna cosa. An- 
helar, ansiar. Posar cuy- 
dado. Interesarse, penar. 

Ba *q nejarse, r. Donarse 
ansia, enginyarse. Com- 
ponerse, menearse, ban- 
dearse. 

Basquetg. Basca, náusea, 
ansia. Tenir basquetg. 
Basquear. 

Bassa. Comuna. Lugar co- 
mún, letrina , escusado. 
Estany ahont se recullen 
las ayguas estancadas. 
Balsa, estanque, charco, 
embalsadero. De molí. Cu- 
bo. Per amarar cánem. 
Pozo, poza. Sot ó clot de 
aygua. Charco, lagunajo. 
La que's forma de las ay- 
guas pluvials ó vingudas 
de rius en que 's renta la 
roba y s' abeura '1 bestiar 
Lavajo. Bassa de glas. 
Charca, poza. Escura bas- 
sas. Pocero, retretero. 

Bassada y Bassal. Bassa 
d' aygua detinguda. Lago, 
regajo , charco , rebalsa. 
En los camins. Badina, 
badino. De algun riuet. 
Regajo. Lo xopoll ó mu- 
llader. Regajal. Lo siti 
Hotos. Balsar. 

Bassament. Arquit. Ba- 
sa ó pedestal. Basamento. 

Bássega. Joch de cartas . 
Báciga. 

Basseta. Cadireta per a- 
nar de eos las criaturas. 54 BAS Carretón, sïllita. Bassa pe- 
tita. Balsilla. 

Bassetja. Fona. Honda. 
Cop de bassetja. i/ottda.zo. 

Bassetja da. V. Fon ad a . 

Bassiva. Ovella mòlt ve- 
lla. Oveja cotral. 

Bassó ó Bessó. Mellizo, 
gemelo. 

Bassot. Bassa ahont se re- 
volcan los animals ferés- 
techs. Bañil, badina, ba- 
ña. V. Bassa. 

Bassull. V. Abedull. 

Bast. Dels animals de car- 
ga. Basto. Cosa basta. 
Tosco, grosero ,basto. Ani- 
mal de bast. Acémila. 

Basta. En la roba. Basti- 
lla, hilván. Adv. Prou. 
Bastante, harto. Fèr bas- 
tas. Embastar. (tant. 

Bastadament. V. Bas- 

Bastaix. Qui porta pes á 
coll. Ganapán, faquín. Lo 
permódol en figura de 
persona. Atlante, agobia- 
da, cariátide. 

Bastant. Adv. Bastante, 
harto, suficiente. 

Bastantament. Y. Bas- 
tantment. 

Bastantejar. For. Reco- 
nèixer los poders de un 
procurador. Bastantear. 

Bastan i me ni. Adv. Bas- 
tante, bastantemente, su- 
ficientemente. 

Bastar. Ser suficient, ha- 
ver n' hi prou, arribar. 
Llegar, alcanzar, cum- 
plir. V. Sobrar. 

Bastar dej ar. Bas lardear. 

Bastardejat. Degenerat. 
Bartardeado, degenerado. 

Bastart. Bastardo, noto, 
hornecino. Lletra bastar- 
da. Bastardilla. 

Bastat. Y. Abastat. 

Baster. Bastero, albarde- 
ro, jaecero. 

Bastida. Entre mestres 
de casas. Andamio. Lo 
banch ó sitial pera posar 
en alt las botas del vi. 
Combo. En los molins fa- 
riners. Estante. Mil. Pa~ 
rapeto, trinchera. 

Bastidor de teatro. Deva- 
nadera. BAT 

Bastigich. Pessa pera fi- 
xar las guias del teclat 
del piano. Camilla. 

Bastiment. Muntant de 
porta, etc. Marco. De fi- 
nestra, teler, etc. Basti- 
dor. Barco. Buque. B. sen- 
sa cuberta. B. abierto. V. 
Abast, Yaixell. 

Basti na. Carne correosa. 

Bastió. Fort. Bastión. 

Bastó. Palo, bastón. Mán- 
gala. Bengala. De cego. 
Tiento. De crossa. Bácu- 
lo. Deia munta ó del cim- 
bell. Cimillo. De llansa, 
depinsell,etc.^lsto. Bas- 
tó aguat. Agulla de en- 
llardar. Mechera. Cop de 
bastó. Bastonazo. Donar 
bastó. Y. Llenya. Regnar 
lo bastó. Fr. Haberhi bas- 
tonadas. Andar el palo. 

Bastonada. Cop de bas- 
tó. Palo, bastonazo, pa- 
lotada. B. de cego. Palo 
de ciego. Pl. Paloteado, 
porrazos. 

Bastonejar. Pegar ab 
bastó. Apalear, tundir, 
aporrear. Qui bastoneja. 
Apaleador. 

Bastonejat. Apaleado. 

Bastoner.En sas princip. 
accepc. Bastonero. Qui 
porta '1 bastó de la justi- 
cia. Corregidor. 

Bastonot. Bastó petit y 
mal format. Palitroque. 

Bat. (De bat á). Adv. En- 
terament obert. De par 
en par. 

Batafeyla. (Arrel de) Esp. 
de rave africà. Baia fe. 

Batalló. Náut. Batafiol, 
matafiol, matafion. (rar. 

Batatlolar. Náut. Afer- 

Batall. Badajo, lengua. 

Batalla. Combate. De pe- 
dras. Pedrea. Lliurar ña- 
talla . Pelear, combatir. 

Batallada. Badajada. 

Batallador. Batallant. 
Combatiente, lidiador. 

Batallar. Maldar. Pug- 
nar, porfiar. Pelear. Com- 
batir, pelear. 

Bataller. Batallador. 

Batalló. Lo de infante- 
ria. Batallón. Antigua- Ca BAT 

ment esquadró de caba- 
llería. Escuadrón. (la.. 

Batallóla. Náut. Batayo- 

Batan. Máquina. V. Noch. 
Tunda, pallissa. Tunda, 
paliza, aporreamiento. 
Donar un batan. Fr. Co- 
pejar, pegar. Batanear. 

Batanar. Apretar, mau- 
rar. Pisar, estregar. 

Ba tañer. Batanero. 

Batarell. Batiment, ba- 
tent. Besistero. 

Batcoll. V. Bescoll. 

Batedor. Qui bat lo blat. 
Trillador. Qui vergasse- 
ja la llana. Arqueador. 
ui pega ó bat á altre. 
astigador. 

Bateig;. Bautizo, bateo. 

Batejador. Bautizante. 

Batejar. Bautizar. 

Batejat. Bautizado. A la 
hora de la mort. Clínico- 

Batent. La part del basti- 
ment contra la que bat , al 
tancar, la porta ó fines- 
tra. Batiente. Sola, part 
ahont loca mòlt lo sol- 
Solana. Lo rastell de sol. 
Besistero. 

Baterías. PI. En las for- 
tificacions. Aproches. 

Batibull. Confusió, enre- 
do. Confusión, enredo, de- 
sorden. V. Embolich. 

Baticulí. Fusta mòlt forta 
de Assia. Baticuhn. 

Batidor. Barco de descu- 
berta. Cazador. 

Batidors ó Escupideras. 
Náut. Batideros. 

Batilu llar y Batifullejar. 
Traballar , bátrer los me- 
talls. Batir hoja. 

Batiíuller. Batidor de oro< 
y plata, batihoja. 

Batil. Perxa. Percha. 

Batiment. Del aygua. Ba- 
tidero, golpeo. L' acció de 
rebàtrer. Bebatimiento- 
Batiment d' alas. Aleteo, 
aletada. Batiment de cor- 
Latido, palpitación. Bati- 
ment de llana. Baqueteo, 
vergueo de lanas. Bati- 
ment de pols. Batimiento, 
latido del pulso. Batiment 
de mans. Palmoteo. 

Batiport.La pessa ab gol- BAT 

fos que s' alsa y baixa en 
lo taulell de las botigas. 
Trampa. Mampara ó mit- 
ja porta en quadro. Com- 
puerta, guardapuerta. La 
porta de tronera. Mandí- 
lete. Pany de cop. Cerra- 
dura de golpe. 

Bat ¡sme. Bautismo. 

Batlle. Alcalde, baile. B. 
de gitanos. Conde. 

Batllía. Alcaldía, bailía. 

Batí I i u. Bailío. 

BatoIIa. Instrument pera 
desgranar blat. Mayal. 

Bat ollar. V. Bátrer. 

Bátrer. Pegar una cosa 
contra altra. Batir, azo- 
tar. Desgranar lo blat, 
etc. Trillar. Fèr cáurer lo 
fruyt dels arbres. Varear, 
batojar. Vergassejar la 
llana. Arquear, batir. 
Derrotar, vencer. Vencer, 
batir. Deixatar. Desleír, 
batir. B. de mans. Palmo- 
tear. Lo cor, pols, venas, 
etc. Latir, pulsar, palpi- 
tar. B. lo ferro. Martillar. 
B. lo sol. Bañar el sol. B. 
los metalls. Batir hoja. 
Entre xocolaters. Esten- 
der, allanar. Bátrer ó fér 
moneda. Amonedar, acu- 
ñar, labrar. Pegar. Ver- 
berar. Qui bat las últimas 
olivas. Apurador. Tornar 
á bátrer los grans. Retri- 
llar. Bátrer ó picar en 
ferro fret. Fr. Machacar 
en hierro frió. 

Bátrerse. r. Barallarse. 
Chocar, reñir, reluchar. 
Fèr bancarrota. Hacer 
bancarrota, quebrar. 

Batsagada, Batsacada ó 
Batzegada. Golpazo, por- 
razo. V. Pataflast. 

Batuda. Lo gra que s' es- 
ten en cada erada. Parva. 
V acció de bátrer. Trilla- 
dura, trilla. La dels ar- 
bres. Vareo, vareaje. Lo 
art de pescar. Solta, bre- 
ja, trasmallo. En monte- 
ría. Batida. Alsar la ba- 
tuda. Desemparvar. Es- 
téndrer ó parar la batu- 
da. Emparvar, aparvar. 
Porció de gra que hi ha BE 

en la batuda. Parva. Ven- 
tar la batuda. Bieldar, 
aventar la parva. 

Batussa. Renyina. Esca- 
ramuza, reyerta, pelotera, 
marimorena. La deis 
noys. Redopelo. Repre- 
hensió forta. Zurra, fel- 
pa, solfeo. 

Batussar. V. Bátrer. 

Batussat y Batut. Des- 
granat. Batido, trillado. 
Mòlt cansat. Molido, 

Batut. Lo gra. Trillado. 
Ferit. Herido. Vensut. Ba- 
tido. Molt de ossos. Ma- 
jado ¿ postrado. 

Batxillejar. Bachillerear, 
curiosear. 

Batxiller. Qui'reb lo pri- 
mer grau de alguna fa- 
cultat. Bachiller. Qui 
parla mòlt. Picotero. Lo 
qui se fica en lo que no 
deu. Reparón, buscavidas. 

HtsUjLiller&t.Bachillerato. 

Batxillerejar. Bachille- 
rear, curiosear. 

Batxillería. Bachillería, 
locuacidad. 

Batzegada ó Batssegada. 
Golpazo. A batzegadas. 
Fr. Sens reflexió, orde ni 
concert. De trompón. 

Bau. Balb. Arrecido. 

Baúl. Caixa de morts. A- 
taud. V. Bahul. 

Bauler. Cofrero. 

Bauma. Y. Balma. 

Bavar. V. Babejar. 

sea vedi. Tonto j inepto. 

Bax. V. Baix. 

Baxell. V. Vaixell. 

Bayart. Angarillas, an- 
das, parihuela. De taber- 
nacle. Andas. (jarrón 

Bay eróla. Insecte. Abe- 

Bayetas de dol. Lutos. 

Bayeto. Bayetón, boquín 

Baylarí. Ballarí. El que 
tè per ofici ballar. Baila 
rin. Lo inquiet. Bulle bu- 
lle. V. Tribulet. 

Baylet. Mochil. 

Bayna. V. Veyna. (zo. 

Bayonetada. Bayoneta- 

Bay vé. Cordeta. Baiben. 

Bé. Anyell. Cordero. Tráu- 
rer lo'bé. Fr. fam. Trobar 
un medi ocult de fèr ca- BEG 00 bal. Encontrar ó hallar 
la piedra filosofal. 

Be. En sas princip. ac- 
cepc. Bien. Degudament. 
Debidamente. Fclisment. 
Felizmente. Mòlt. Mucho, 
grandemente. Oportuna- 
ment. Oportunamente. 
Bastant. Bastante. Anar 
bè. Fr. Prosseguir una 
cosa favorablement. Ir, 
seguir favorablemente. A- 
nar per bè. Fr. Trobarse 
millor lo malalt. Mejorar. 
De bè á bè. Adv. Amisto- 
sament. Amigablemente. 
Es bè. Fr. Es just. Es ra- 
zón, es justo. Es un bè de 
Dèu. Fr. fam. Pera pon- 
derar la abundancia de 
alguna cosa. Es una ben- 
dición. Fèr lo bè á un 
difunt. Hacer las honras. 
Mòlt bè. Grandemente, 
perfectamente. V. Béns. 

Beaba. Silabario. 

Bearfis. Peix. Bearfiso. 

Beat. Beato. 

Beata falsa. Gazmoñera, 
beatona, hipocritona. 

Beatería. Gazmoñería, 
gazmoñada. 

Beatitut. Benaventuran- 
sa. Bienaventuranza. 

Beato fals. Gazmoño, san- 
turrón, hipocriton. 

Beatutxo. Hipócrita, san- 
tucho, santurrón, santo 
de pajares. 

Be be di s. Bebedizo, bebe- 
dero, potable. 

Bebedor. Cosa per béu- 
rer. Bebedero. Gran bebe- 
dor. Beberrón. 

Bebedoras de vi. Potista. 

Bebenda y Bebent. Sa- 
bor, bebiente, boca, embo- 
cadura. 

Beboch. Animal producte 
de cabre y bé. Musino, 
musmón, 

Bebotejar. Béurer so- 
vint. Beborrotear. 

Bebotejat. Beborroteado. 

Béc. V. Bèch. (nica. 

Becabunga. Pta. Veró- 

Becada. Aucell. Chocha, 
gallina sorda, pitorra, 
chochaperdiz. B. marina. 
Aucell. Zarapito. Baixar 56 BEG la becada. Fr. Rébrer so- 
corro sovint. Venir el 
cuervo. Lo menjar quels 
aucells portan en lo bèch. 
Cebo de pájaro. 

Becadell. Aucell. Aga- 
chadiza , chochin, becar- 
don. (do. 

Becardot. Aucell. Becar- 

Becayna. V. Bacaina. 

Becerolas. Silabario. 

liech. Dels animals y la 
punta de algunas cosas. 
Pico, rostro. B. de cigo- 
nya. Pta. Geranio, pico 
de cigüeña. B. de grua. 
Cir. Pico de grulla, tira- 
bala. B. groen ó moll. In- 
caut, fácil en divulgar. 
Boquimuelle. Cop de 
bèeh. Picotada, picotazo. 
Lo que tè bèch ó punta. 
Picudo. Tráurer del bèch. 
Fr. Recavar, sacar del bu- 
che, sonsacar. 

Bechmoll. Boquimuelle. 

Beco. Fondista. 

Bedelí. Especie de cotó. 
Bedelin, bedelio. 

Bedell. Porter en la uni- 
versitat. Bedel. 

Bedoll. Arb. Abedul. 

Befa. Burla. Escarnio. Fèr 
befa. Mofar, befar. 

Befar. Fér befas, escarnir. 
Escarnecer. 

Beguda. En sas princip. 
accepc. Bebida. V ali- 
ment que solen péndrer 
los traballadors entre 1' 
esmorsar y '1 dinar. Bo- 
cadillo. D' aygua, mel 
y especias. Aloja. De 
ayguardent , aygua , su- 
cra y canyella. Mistela. 
De blat de moro. Chicha. 
De cibada. Avenate. D' 
orxata y de aygua de ca- 
nyella. Aurora. De vi 
blanch ab sucre, canye- 
lla y especias. Clarea. De 
vi, mel y especias. Car- 
raspada. De pa y rabes. 
Bebida de chicha y nabo. 
Medicinal. Poción. Medi- 
cinal ó venenosa. Bebedi- 
zo. B. ó confecció medi- 
cinal. Pócima. Fèr begu- 
da. Fr. Tomar un bocado, 
echar un bocadillo. Mala BELL 

beguda. Mala noticia. 
Trago, jarope. 

Beguería. Districte, ter- 
ritori ó jurisdicció del be- 
guer. Beguerío. 

Begut. Bebido. B. de gal- 
tas. Chupado de mejillas. 
Bèn begut. Borracho. 

Bejá. Bobo, bobalicón. 

Bejanía. Bobería. 

Bel. La veu de las ovellas, 
cabras, etc. Balido. Só 
metàlich, prim, clar y vio- 
lent. Tintirintin. 

Belabarquí. Trepant. 
Berbiquí. (lante. 

Belador. Qui bela. Ba- 

Belar. Fèr bels. Balar. 
B. ab freqüència. Balitar. 

Bélgich. Belga. 

Belitralla. Conjunt de 
pobres. Pobretería. Con- 
junt de picaros. Picaresca 

Belitrament. Adv. Men- 
digando , con mendiguez. 

Belitre. Vil, dolent. Pica- 
ro, bribón, bellaco. 

Bell. Hermós. Bello, her 
nioso. Bo, apte. Apto, 
idóneo. Excel-lent. Pre- 
claro. Mòlt gran en sa lí- 
nea. Gran, grande. Agra- 
dable. Agradable, elegan- 
te. Net, pur. Limpio. 
Quant s' emplea pera do- 
nar mes forsa á la expres- 
sió. Mismísimo. A bell 
ull. A bulto sens mesurar, 
etc. Adv. A ojo, alzada- 
mente. Al bell debant. 
Adv. Frente por frente. 

Bellacament. Adv. Pica- 
ramente, dolosamente. 

Bellaco. Picaro, sagaz, 
redomado, taimado. Tor- 
narse bellaco. Embella- 
quecerse, avillanarse. 

Belladama ó Belladona. 
Pta. Belladona vulgar, 
beladona. 

Bellaquejar. 2?*¿¿a? uear. 

Bellaquería. Picardia T 
mañuela, malicia, socali- 
ña. V. Dolenteria. Fér 
bellaquerías. Fr. Bella- 
quear , picardear. 

Belleraca. Pta. Berza. 

Bellesa. Hermosura de la 
dona. Belleza, lindeza, 
beldad. Abundancia. Á- BEN 

bundancia, bendición. A- 
dorno. Ornato. (cial. 

Bel•licós. Guerrero, mar- 

Bellmitg. Promedio, en 
medio. 

Bellota marina ó de mar. 
Conxa. Batano, folada. 

Bellugadissa. Multitut 
que 's mou á un mateix 
temps. Hormiguero, her- 
videro. Pta. Briza, (guet. 

Bellugador. V. Bellu- 

Bellugar. Hormiguear, 
bullir, remecer. 

Bel lugar se. r. Rebullir, 
escarabajear. 

Bellugo. Peix. Milano. V. 
Bellugadissa. 

Belluguet. Inquiet. Bu- 
llebulle, zarandillo. Las 
atmetllas de las arraca- 
das. A Imendra, perilla. 

Bemoll. Mus. Bemol, (lar. 

Bemollar. Mus. Abemo- 

Bemollat. Bemolado. 

Ben. Adv. Bien, muy. 

Béu. Pta. Colleja. 

Bena. V. Vena. 

Benaventuradament . 
Adv. Felizmente, dichosa- 
mente, bienaventurada- 
mente. 

Benavent uransa. La 
gloria del cel. Bienaven- 
turanza. Felicitat, pros- 
peritat. Felicidad, dicha. 

Benaventurat. Qui gosa 
de Dèu en lo cel. Biena- 
venturado. Afortunat. 
Venturoso, dichoso. Lo 
ximple ó beneyt. Bendito. 

Beneit ó Bén. Pta. Colleja. 

Benedicció. Bendición. 
B. nupcial. Velaciones. 
Donar la benedicció nup- 
cial. Velar. 

Benedicta. Herba. Vale- 
riana. 

Benefactor. Qui fá bè. 
Bienhechor, benéfico. 

Beneficencia. Liberali- 
tat. Liberalidad, largueza. 

Beneficií. V. Benefactor. 

Beneficios. Profitós. Pro- 
vechoso, fructuoso. 

neneliiv- Bendecir, (dito. 

Benehit. Bendecido, ben- 

Beneít. V.. Benehit. 

Benéit. V. Beneyt. 

Benemèrit. Benemérito BER 

Beneplàcit. Beneplácito, 
venia, consentimiento. 

Benestar. Comodidad, 
conveniencia, bienestar. 

Benèvol. Benévolo, [cia. 

Benevolensa. Benevolen- 

He nevo lent. Benévolo V. 
Benvolent. 

Beneyt. Ximple. Bendito, 
bobo, sandio. Beneyt del 
cabás. De geni apocat. 
Pusilánime, Juan Lanas. 
V. Benehit. 

Beneytería. Senzillesa 
mòlt gran. Sencillez, sim- 
pleza, candidez. 

Benigne. Afable, agrada- 
ble. Benigno. Piados. Pro- 
picio, pió. Sensill. Bendi- 
to, bienaventurado. Apa- 
cible. Apacible, grato. V. 
Beneyt del cabás. 

Benjuhí. Goma pudenta. 
Asa fétida. Resina orien- 
tal. Menjuí. 

Benparlat. Bienhablado. 

Bens. PI. Hisenda, rique- 
sas. Conveniencias, bienes, 
haberes, riqueza. B. ad- 
ventius. For. Peculio. B. 
de fortuna. B. temporales. 
B. del comú. B. conceji- 
les. B. immobles. B. raí- 
ces ó sedientes. 

Benvinguda. Bienveni- 
da, parabién. 

Benvingut. Bienvenido. 

Ben vist'. Bienvisto, bien- 
quisto, bienopinado. 

Benvolent. Bienquerien- 
te, benévolo. 

Ben voler. Afecte, cari- 
nyo. Bienquerer. Voler bè. 
Apreciar, querer bien. 

Benvolgut. Bienquerido, 
bienquisto. 

Berberís. Pta. Arlo, a- 
gracejo. Lo fruyt. Agra- 
cejina. Confecció feta de 
aquest fruyt. Bérbero. 

Bercancí. Chupador, sol- 

Berena. Merienda, (vito. 

Serenada. Barenada. Me- 
rendona, merienda, [dar. 

Berenar. Barenar. Meren- 

Bereu. Aucell. Bereo. 

Bergamota. Arb. Berga- 
mote, bergamoto. 

Bergant.fiargant. Picaro, 
sollastre, pillo, ruin. BER 

Bergantada. Pillada, pi- 
cardía, perrada. 

Bergantí. Bergantín. 

Berginia. V. Albergínia. 

Berginiera. V. Albergí- 
nia, (coliri. Berition. 

Beridió. Med. Especie de 

Berill. Pedra preciosa. 
Berilo, aguamarina. 

Berjaula. Dona tonta ó 
ximple. Babieca, pavana. 

Berla. V. Esberla. 

Bernnell. Bojo, bermejo, 
colorado. Dit del ull. En- 
candilado. Bermell ciar. 
Rosillo. Bermell turch. 
Bot. Pinya de xiprer pera 
tenyir. Bazjenje. Pintar 
de bermell. Embermejar. 
Ferro bermell. Hierro ca- 
liente. Tornarse bermell. 
Embermejecerse. 

Be r niel le jar. Bermejear, 
rojear, colorear. 

Bermellench. Bermeji- 
zo, rojizo, rúbeo. 

Bermelló. Rojor. Berme- 
jura. Color. Rojete, ber- 
mellón. La pedra mineral 
be rm ella. Bermellón, mi- 
nio, azarcón, cinabrio. 

Be r me I los. V. Berme- 
llench. 

Bern. Arb. V. Vern. 

Bernadet. Ve\\. Centrina. 

Bernat hermitá. Crustá- 
ceo. Escita, soldado. B. 
pescayre. Aucell. Guar- 
darlo, garza común. V. 
Botiguer. Lo home de 
poch judici. Tararira, 
chisgaravís, majadero. 
Bernat pudent. Insecte. 
Calapatillo. 

Berol. Verol. Embero. 

Berolar. Verolar los 
fruyts. Emberar. (Berrido. 

Berrit. Bram del brau. 

Berruga. Pta. Verruca- 
ria, girasol mayor. 

Berrugós. Qui tè mòltas 
berrugas. Verrugoso, a- 
berr ugado. 

Berruqueta. Trampa 
que fan los fullers en lo 
joch de cartas. Fullero, 
berrequeta. 

Bersebú ó Beelzebub. 
Príncep dels dimonis. 
Belcebú, Satán. BES 57 Bertell.Náut. Boletas que 
componen lo racament ab 
que s 1 uneix una rerga ab 
son pal. Bertello. 

Bertrol. Especie de core 
pera pescar. Buitrón, na- 
sa. Caurer al bertrol. Fr. 
Cáurer en algun engany. 
Caer en el garlito, caer en 
el lazo ó en la trampa. 

Bes. V. Abedull, Bedoll. 

Bes y Besada. Palo. Beso, 
ósculo. Arbre. Abedul. B. 
de agrahiment. Buz. 

Besador. Qui es mòlt a- 
mich de besar. Besucador. 

Besar. Quant es repetida- 
ment. Besucar. Besar la 
ma. Fr. pera demostrar 
afecte, deferencia y res- 
pecte ; fórmula de cum- 
pliment. Saludar, ofrecer 
los servicios. 

Besat. Part del pa que 
queda poch cuyt. Suegra. 

Besavi. Bisabuelo, segun- 
do abuelo. 

Bescambra. Necessària, 
comuna. Letrina, secreta, 
lugar escusado. 

Beseambrilla. Joch de 
cartas. Brisca. 

Bescantar. Denigrar, dis- 
famar, zaherir. 

Bescoll. Pescuezo, colo- 
drillo, cerviz, cerviguillo. 

Bescollada. Pescozón, 
pescozada. (zones. 

Bescollejar. Dar pesco- 

Bescollut. Pescozudo. 

Bescomptarse. r. Equi- 
vocarse en lo contar. Er- 
rar la cuenta. Enganyar- 
se, equivocarse ab alguna 
altra cosa. Engañarse, e- 
quivocarse. 

Beseoinptat. Errado. 

Bescompte. Equivocació 
en lo contar. Trabacuenta, 
yerro de cuenta. Lo que 
's fa intencionada ó ma- 
liciosament en un comp- 
te. Gabarro, fraude. 

Bescuyt. Bizcocho. B. cu- 
bert. Bizcotela. (da. 

Bescuytada. Bizcocha- 

Bescuytam. Provisió de 
bescuyt. Panática. 

Bescuytar. Bizcochar. 

Bescuytat. Bizcochado. 58 BES Beseuytella. Especie de 
rosquilla. Bizcotela. 

Bescuyter. Bizcochero. 

Besets de monja. Pta. V. 
Fanals. 

Besnét. Biznieto. 

Besnetolí. Tataranieto. 

Besneula. Herba. Cino- 
glosa, lengua canina, vi- 
niebla, (noglóseas. 

Besnéulicas. Pl. Bót. Ci- 

Besoar. Certa pedra. Be- 
zar, bezoar. (sucar. 

Besotej ar. Besuguear, be- 

Bessach. Alforjas de cuy- 
ro. Bizazas, biazas. 

Bessó. Mellizo, gemelo. 

Bessonada. Part de dos 
germans. Mellizos, geme- 
los. 

Bestart. Aucell roig ab 
clapas negras. Avutarda. 

Bestia. Animal irracio- 
nal. Bruto. Persona ruda. 
Animal, zopenco, zamar- 
ro. B. assenyalada. Per- 
sona contrafeta y dolen- 
ta. Hombre señalado. B. 
bruta. Sumament inca- 
pás, tonto. Zafio, zama- 
cuco , salvaje. B. de càr- 
rega. Bestiaje, averío. Fèr 
tornar bestia. Fr. Avilir. 
Avillanar , embrutecer. 
Gran bestia. Animal cua- 
drúpedo. Anta. Mitg bes- 
tia. Semiracional. Sens 
dirase ni bestia. Fr. Sin 
decir os te ni mos te. 

Bestial. Irracional. Bru- 
tal, estúpido. 

Bestialitat. Brutalitat, 
acció brutal. Brutalidad, 
estupidez. Ferocitat. Fe- 
rocidad. 

Bestiám. Bestias de car- 
ga. Bestiaje.' Bestiar de 
pastura. Ganadería. 

Bestiar. Animals que *s 
crian per utilitat del ho- 
me. Ganado. B. boví. Ga- 
nado vacuno. Cabriu ó ca- 
brum. G. cabrío. B. de 
cerda. Tocinos. Cabriu 
de llet. Ganado chotuno. 
De carga. Bestiaje. De lla- 
na. Lanar. Gros. G. ma- 
yor. Menut. G. menor. Las 
crias de aquest bestiar. G. 
menudo. Merí. Merino, BEÜ 

trashumante. Porqui. G. 
de cerda. Serrano. G. chur- 
ro. Transhumant. V. Me- 
rí. Camí per passar lo bes- 
tiar. Azagador. Cap de 
bestiar. Res. Cap de bes- 
tiar de llana. Pécora. Cò- 
rners de bestiar. Ganade- 
ría. Desmamar lo bestiar. 
Desahijar. Pertanyent al 
bestiar. Pecuario. Lloch 
ó temps de parir lo bes- 
tiar. Paridera. Marcar lo 
bestiar. Empegar. Senval 
ó marca del bestiar. Em- 
pega. Guardar lo bestiar. 
Pastorear, apacentar. 

Bestiassa. Aum. Bestión. 

Bestiejar. Fèr lo boig. Bo- 
bear , loquear. 

Bestiesa. Bogeria, tonte- 
ría. Necedad, bobería. Dir 
ó fèr bestiesas. Expr. 
fam. Necear, bobear. 

Bestiota. Ignorant, baix. 
Abrutado. 

Bestráurer. Pagar per 
endevant. Anticipar, ade- 
lantar. Péndrer part en 
una conversació. Meter 
baza, su cucharada. Su- 
plir lo que altre déu pa- 
gar. Bastar. (lantado. 

Bestret. Anticipado, ade- 

Bestreta. Adelanto, dine- 
ro adelantado. 

Besuguer. Ham pera 
pescar besugos. Besugue- 

Bet. Arb. V. Abet. (ro. 

Beta. V. Veta. (pinas. 

Betel. Pta. Buyo de Fili- 

Betónica ó Brutónica. 
Pta. Gario filea. 

Betum. Betún , bitúmen, 
asfalto. D' aygua. Zula- 
que. De foch. Litocola. 

Beurada. Morter ó guix 
clar. Lechada. 

Beurador. Abeurador. 
Abrevadero. Deis aucells. 
Bebedero. 

Beuraygua. Náut. En- 
trar lo mar per la botayo- 
la. Beber, embarcar agua. 

Béurer. Beber. Si la be- 
guda es un refresch ó me- 
decina. Tomar. Retallar, 
doblegar, restrényer al- 
guna cosa. Embeber. B. 
á galet. Ser fácil en créu- B1G 

rer. Beber del pilón. B. á 
la regalada. B. deixant 
cáurer de alt lo licor. B. 
á chorro. A la salut d' al- 
gú. Brindar. B. amorrat. 
B. de bruces. B. á morro. 
B. xuclant lo galet. Ma- 
mar. B. massa. Embas- 
sarse. Encharcarse. Mòlt. 
Soplar. Sovint y poquet. 
Beborrotear. Vi o licor. 
Escanciar. Bo per béurer. 
Bebedero. 

Béiirerse. r. Embeber. 
Béurerseho tot. Fr. fam. 
Créurer alguna cosa. Tra- 
gárselo todo. 

Beynot. V. Estoig, Veyna. 

Bey re. Copa. 

Bezant. Moneda de plata 
antiga. Besante. 

Biaix. Obliqüitat d' una 
cosa en lo moviment, si- 
tuació ó tall. Sesgo, corte. 
Arquit. Lo que tá la pa- 
ret. Derrame, feiza. Du- 
hella. Alféizar. A biaix. 
Adv. Obliquament, al 
través. Al sesgo, sesgada- 
mente. Buscar un biaix. 
Fr. Buscar un medi expe- 
ditiu. Senderear. 

Bianyal ó Biennal. Bie- 
nal, dosañal. 

Bicoca. Friolera, (come. 

Bicorn. De dos corns. Bi- 

Bifl. Se diu del qui té '1 
llabi gros. Befo. 

Bifoliada. Bot. Fulla ab 
peciol comú que remata 
en duas. Bidigitada. 

Biga. Viga. De la esque- 
na. Espinazo. Travessera. 
Asnilla. Curta. Barrote. 
De vint pams. Colaña. Pl. 
B. de la teulada. Asnas. 

Bigam. Porció, conjunt 
de bigas. Viguería. 

Bigarrar. Abigarrar. 

Bigarrat.A bigarrado, ga- 
yado, bigarrado. 

Bigart. Vago, viciós. Bi- 
gardo, begardo. 

Bigat. Llom de las cabal- 
caduras. Palomilla. 

Bigest. V. Bixest. 

II ¡gota. Corrióla sens po- 
litxa ó roda. Vigota. 

Bigotada. De baldufa. 
Cachada, golpe de trompo. BIS 

Bigoti ó Bigotis. Bigote. 
En la imprempta adorno 
compost de dos ralletas. 
Bigote. V. Llabi. B. re- 
banxinat. B. á la fernan- 
dina. Pl. En las calsas. 
Entrepiernas. Cáurer de 
bigotis. Dar de hocicos. 
Clavar pels bigotis. Fr. 
Decir á las barbas. Home 
de bigotis. Loe. fam. Hom- 
bre esforzado, valeroso. 
Lleparse'n los bigotis. 
Exp. fam. Trobar mòlt 
gust en alguna cosa. Chu- 
parse los dedos. Passarse 
la llengua pels bigotis. 
Lleparse 'ls llabis. Rela- 
merse. Tenir bigotis. Fr. 
fam. Ser mòlt valent y a- 
nimós. Tener pelos en el 
corazón, hombre de pelo 
en pecho. Tenir ó voler 
bigotis. Fr. Tenir gran di- 
ficultat. Tener uñas ó pelos 

ni I i gonorrea. Med. Ma- 
laltia dels ronyons. Go- 
norrea, (milions. Billón. 

Bilió. Arit. Un milió de 

Biliós. Colérich. Colérico. 

Bilis. Cólera. (Billar. 

Billar*. Joch ò taula d'ell. 

Billet ó Bitllet. Cédula. 
Billete. Carta breu. Esque- 

Bímats. Pta. Mimbre, (la. 

Bimbalot. Joguina. Tre- 
beja 2 juguete. 

Binutjana. Geom. Bime- 
dia, bimedial. (para. 

Biombo. Mampara , anti- 

Bipalpi. Zool. Bipálpeo. 

Birador. Náut. Qui bira. 
Virador. 

Birám. V. Virám. 

Birar. Náut. Virar. 

Birbar. Arrancar herbas 
de entre los sembrats. 
Rosar. V. Aixarcolar. 

Birlar. Enganyar. V. 
Trompar. 

Birlotxo. Birlocho, (lia. 

Biró. Zool. Insecte. Andri- 

Birolet. Joch y pessa ab 
que s' executa. Perinola. 

Birolla. Birola, casquillo, 
regatón. Del mánech de 
instruments. Maneja. Cop 
de birolla. Recatonazo. 
Fèr birollas. Anillar. 

Bisarría. Garbo, gallar- BIA 

dia. Gallardía, lozanía. 
Valentía. Valor. 

Bisarro. Garboso, gallar- 
do, lozano. (pal. 

Bisbal. Episcopal , obis- 

Bcsbat. Obispado, diócesis. 

Bisbe. Obispo. Especie de 
butifarra de porch. Obis- 
pillo. Foraster. Coroepis- 
copo. Palaci del bisbe. 
Obispalia. Fèr bisbe. Fr. 
Deixar sens diners. Pe- 
lar, descañonar. 

Bisbejar. Episcopizar. 

Biscanonat. Que tè dos 
cànons. Bitubulado. 

Biscutela. Herba. Do- 
blescudo, anteojo. 

Bisllaurar. Llaurar al 
través. Arrejacar, aricar. 

Bismut. Min. Bismuto. 

Bisnaga. Pta. Viznaga. 

Bisó. Bou salvatge. Bizonte 

Bissonyo. Aprenent, 
principiant. Bizoño, bozal 

Bistort.Retort. Retorcido. 

Bitácu la. Náut. Bitácora. 

Bitlla. Bolo, birla. La pe- 
tita. Chirinola. 

Bitllet. Billete, esquela. 

Bitllobitllo. Adv. Al 
comptat. A toca teja. 

Bitllot. Lo rey de bitllas. 
Diez de bolos. 

Bitó. Náut. Escotilla, biton 

Bitor. Aucell. Rascón, rey 
de las codornices. 

Bitsega. Llistó pera do- 
nar Ilustre á la sola. Bi- 
sagra, bruñidor. 

Bitxacli. Aucell. Collalba. 

Bitxo. Persona de figura 
ridicula. Bicho. Pebrot 
coent ó picant. Pimiento, 
guindilla. 

Bixest. (Any). Any de 366 
dias. A. bisiesto. 

Blá. Tou, suau. Blando, 
tierno, suave, muelle. Pas- 
tos. Pastoso. Amorós, apa- 
cible. Templado. Fluix. 
Flojo, tierno. 

Blacla. Arb. Arce falso, 
moscón, acer silvestre. 

Blader.Qui tracta en blat, 
lo que se fa ó cria entre '1 
blat. Triguero. Aucell. V. 
Cruixidell. 

Blanament. Adv. Suau- 
ment. Blandamente, BLA 59 Blancall y Blancal. Blan- 
quizal, blanquecino. 

Blancaría. Conjunt de 
roba blanca. Mantelería. 
V. Blanquería. 

Blancas. Muy blanco. 

Blancatxo. Blanquecino, 
blanquizco, albino. 

Blanch. En sas princip. 
accepc. Blanco. En los 
escrits, lo vuytque 's dei- 
xa. Laguna. Entre estam- 
pers la lletra que no prert 
prou tinta. Fraile. Lloch 
ahont s' apunta '1 tir. Hi- 
to. B. com la neu. Neva- 
do. Blanch de cap ó ca- 
bells. Cano. Blanch de 
llet. Tela. Cotray, mories. 
B. d' or. Bayo. Blanch d r 
ou. Clara de huevo. Que- 
darse en blanch. Fr. No 
lograr lo desitg. Quedarse 
alpiste. Tirar á blanch. 
Blanquejar. Blanquear. 
Tocar al blanch. Fr. En- 
devinar. Dar en el blanco 
ó en el hito. Blanch cru. 
V. Blanquet. 

Blancor. Blancura, can- 
didez , albor , albura. De 
la neu. Ampo de la nieve, 

Bl ande j ador. Lo que 
blandeja. Bamboleante. 

Blandejar. Balancejar. 
Balancear, bambolear. V. 
Balandrejar. 

Blandiment. Vibració. 
Vibración, (ciar, vibrar. 

Blandir. Blandear, ter- 

Blandó.Atxa de cera d'un 
sol ble. Ambleo, blandón. 

Blanqueig. Blanqueo,, 
blanqueadura. Dels me- 
talls. Blanquecimiento, 
blanqueación , blanqui- 
ción, (queador. 

Blanquejador. Blan~ 

Blanquejadura y Blan- 
quejament.V. Blanqueig- 

Blanquejar. Blanquear,, 
albear. Los metalls. Blan- 
quecerá. Emblanquinar. 

Blanquejat. Blanqueado, 

Blanquer. Curtidor, zur- 
rador, (tenería. 

Blanquería. Curtiduría, 

Blanquet. Un poch 
blanch. Blanquillo. &ubs_ 
tancia semblant al guix' 60 BLA Albayalde. Lo afeyt que 
usan las donas. Blanquete. 

Blanquiment. Blanqui- 
ción, blanquecimiento. 

Blanquinós. Blanqueci- 
no, blanquizco. 

Blanura. Blanor. Blan- 
dura. Suavitat. Lenidad. 
Delicadesa. Dulzura. 
Suavitat. Suavidad, moli- 
ficación. Ternura. Terne- 
za. Pint. y Escult. Morbv 
dtz. La que causa la ro- 
sada. Relente. (ble. 

Blasfemable. Execra- 

Blasfeniador. Blasfemo. 

Blasfemament. Adr. 
Ab blasfemia ó etecració. 
Con execración. 

Blasfemar. Dir páranlas 
injuriosas contra Dèu. 
Votar, botar. Malehir, vi- 
tuperar. Maldecir, imprt- 
car, vituperar. 

Blasfemia. Injuria. Opro- 
bio, infamia, 

Blasfemo. Blasfemador. 

Blasó. Blasón. (so. 

Blasonador. Jactancio- 

Blasonament. Jactancia 

Blasonar. Jactarse. Va- 
nagloriarse, gloriarse. 

Blat. Pta. Trigo. Blat blan- 
cal ó candial. Candeal, 
trigo blanco. Blat bòrt. 
V. Trayguera. Blat cuyt. 
Frangollo. De moro. 
Maíz. Del diable. Pta. E- 
guinaria. V. B. bòrt. B. 
fort. Arispritto. Fresat. 
Acemiste. Forment. T. 
marroquí , de Egipto. 
-Gros. T. redondillo. Mes- 
tall. Centeno. B. muixí. 
Cañivano , chamorro. B. 
negre. V. Fajol. Orb. Ti- 
zón, alheña. Roig, rojal. 
Mubion , rubicon , trechel. 
Ségol. Centeno. Tort del 
uégol. Cornezuelo, cente- 
no corniculado. B. tosell. 
Chamorro. V. Xeixa. Blat 
de bona lluna. Subjecte 
sensill. Juan de buena al- 
ma. Apocat. Juan lanas. 
Blat en herba. Sembrat 
antes de canonar. Porri- 
na. Botiga ahont se ven 
beguda de blat de moro. 
Chinería. Camp de blat BLE 

de moro. Maizal. Perta- 
nyent al blat. Tritíceo, fru- 
menticio. Espiga de mat 
de moro. Mazorca. Lo que 
's cria entre blats. Trigue- 
ro. Ajáurerse '1 blat. En- 
camarse, echarse los na- 
nes. Tornarse orb lo blat. 
Fr. Tornarse pols negre. 
A Ihentarse , atizonarse. 
PI. Sembrats. Panes, tri- 
gos, mieses. 

Blatiri. Fam. Ximple, 
xarrayre. Jarabe de pico, 
botarate, bausán. 

Blau. Color. Azul, azur, 
indio. Poét. Quant s' a- 
plica á las ayguas. Cerú- 
leo. Lo verdánch ó contu- 
sió. Cardenal, ramalazo. 

Blauet ó Blahuet. Pta.A- 
liso, ciana. Aucell. V. Bo- 
tiguer. Un poch blau. Al- 
go cerúleo o azul. 

Blavejar. Azulear, (zo. 

Blaveneh. Azulado, gar- 

Blavet. V. Blauet. 

Blavor y Blavura. Azul. 

Ble. Mecha. Torcida, me- 
cha, pábilo. Mocarlo ble. 
Despabilar. Preparar lo 
ble. Apabilar. 

Bleda. Pta. Acelga. B. 
boscana. A. silvestre. B. 
rave. Remolacha. Lo ho- 
me ó dona tonto ó parat. 
Papamoscas , papanata , 
ave zonza. 

Bledarave. Y. Bleda. 

Bledos. Acilgado. 

Bleirar. V. Panteixar. 

Blenara. Pta. Acerones. 

Blencas. Pl. Banyetasdel 
cervo quant es jove y de 
altres animals. Cercetas. 

Blenera. Lo canonet a- 
hont se posa '1 ble pera 
fèr llum. Mechero. Pta. 
Gordolobo, verbasco, can- 
delaria. V. Tripó. 

Blet. Pta. Bledo. Pl. Blets 
de paret. Pta. Parietaria. 
V. Morella roquera. 

Bleterar. Paratge en que 
hi há mòlts blets. Bledal. 

Bletmoll. Pta. Armuelle, 
salgada, yerba hortense. 

Blets ó Bleds. Pta. Ama- 
ranto , bledo. V. Malco- 
ratge. Blets de paret. Pta. BOB 

Parietaria. V. Morella ro- 
quera. 

Bl incar. Náut. Cimbrar. 

Bloquejar. Bloquear. 

Bloqueig. Bloqueo. 

Bó y Bon. En sas princip. 
accepc. Bueno, buen. Ap- 
te, útil. Apto. Saludable. 
Sano, saludable. Bastant. 
Bastante. Lo mès viu y 
fort de una acció. Calor f 

Í'uga. Delicat. Regalado. 
)e bó. A bonàs. Adv. Vo- 
luntàriament. De grado. 
Anar á la bona de Dèu. 
Fr. Coníiar vanament. Al 
retortero, á mal traer. A- 
nar bó. Fr. Ab prosperi- 
tat. Ir bien, ó viento en 
popa. De bó. En veritat. A 
fémia, de veras. De ferm. 
De firme. De bonàs en bo- 
nàs. Adv. Sens repugnan- 
cia. Buenamente, á bue- 
nas. De bonaso ae malas. 
Adv. Quieras ó no quieras, 
mal que te pese. Donarsen 
de bonas. Fr. Competir. 
Medir lanzas, entre bobos 
anda el juego. Donar bó. 
Fr. Dar ganas. Encara 
bó. Aun, afortunadamen- 
te. Estar al bó. Estar en 
lo vivo. Estiga bó. Expr. 
de despido. Páselo bien, 
quédese Vd. con Dios. Fèr 
do. Parecer bien. Fèr bona 
alguna cosa. Fr. Respón- 
drer. Abonarla, correr 
por mano ó cuenta de uno. 
Lo bó es que. Expr. fam. 
Es el caso, ó lo mas parti- 
cular, estraño ó notable es 
que. Mes bó. Mejor. Pe- 
gársela de bó á millor. 
Fr. fam. A cual mejor. 
Tant de bó. Adv. Balda- 
ment. Ojalá. V. Bona. 

Boato. Ostentació exte- 
rior. Pompa, ostentación, 
aparato. (que. 

Bobach. Marmota. Boba- 

Bobada. Bajanada. Bobe- 
ría, sandez. 

Bobadella. Náut. Biom- 
bo de proa. Bobadilla. 

Bobas. Gran bobo. Boba- 
lias, bobalicón. 

Bobejant. Fent lo bobo. 
Bobeando, tontamente. BOC 

JBobejar. Bobear. 

Bobo. Qui tè poch ente- 
niment. Fatuo, simple. 
Graciós. Gracioso. Bur- 
lesc h. Mímico. 

Bobó. Dolsos que 's donan 
á las criaturas. Chochos. 

Boboya ó Baboya. (Ser 
un|. Ser un babieca. 

Boca. Forat, obertura. 0- 
rificio. B. ampie. Boquian- 
cho. Badat. Boquiabierto. 
De bòt. Piezgo. De calaix. 
V. De drach. De candele- 
ro. Mechero. De cunill. 
Boquiconejuno. De drách. 
Boca de espuerta. De gaig. 
De gachas. Delicada. Bo- 
quimuelle. D' infern. Blas- 
femo. De llop. Pta. Lú- 
pulo, hombrecillo, vidar- 
ria. Del bòt. Piezgo, boca 
de pellejo. Del cor. B. del 
estómago. D' or. Pico de 
oro. De pinyó. Boquita, 
boquilla. De rech ó si- 
quia. Bocacaz. D' estret. 
Embocadero. De riu , ca- 
nal, etc. Abra, emboca- 
dura. De tabal. V. Bala- 
drer. De las comportas. 
Boquera. Deis aucells. Pi- 
co. Terrosa. Boca abajo. 
Mal de boca. Boquera. A- 
nar ab la boca badada. 
Fr. Anar adalat. Exha- 
larse, beber los vientos. A- 
nar boca per avall. Adv. 
Boca abajo 6 de bruces. 
Badar la boca. Fr. Abrir 
la boca. Delicat ó fluix de 
boca. Bocablanda, boqui- 
muelle. No badar ò no 
obrir boca. Fr. No des- 
plegar la boca ó los labios. 
No posarse en la boca. Fr. 
No parlar de alguna per- 
sona ó cosa. No tomar en 
la boca. No tenir prou bo- 
ca. Fr. Alabar mòlt. Ha- 
cerse bocas ó lenguas. 0- 
brir la boca. Boquear. 
Quedarse ab la boca ba- 
dada. Quedarse suspès. 

. Aporrar. Rentarse la bo- 
ca glopejant. Enjuagar. 
Taparla boca. Fr. Sobor- 
nar. Sobornar, cohechar. 
Tornar á la boca. Bepetir. 
Ser la boca mesura. Fr. BOC 

No tenir mida. A medida 
del deseo. Vent de boca. 
Exprés, fam. Promesas 
vanas. Pastillas de boca. 

Bocaaniple. Boquiancho. 

Ií ai abiidat. Boquiabierto. 

Bocacer. Boquiduro. 

Bocaci ó Bocaram. Espe- 
cie de tela. Esterlin. 

Bocao». Bocado. Fèrse 
bocadas de alguna cosa. 
Fr. Jactarse, alabarse. E- 
char bocanadas. Contar 
valentías falsas. Blasonar 
del arnés. 

Bocadillo. De vidrier 
Soplete. Lo canonet de la 
pipa. Boquilla, cañuto. 

Bocadur. Boquiduro. 

Bocaendins. Boquihun- 
dido, boquisumido. (to. 

Bocaestret. Boquiangos- 

Bocafluix. Boquiroto, bo 
quirubio. 

Bocaforta. Parlant del 
caball. Boquiduro. 

Bocafresch. Boquifresco. 

Bocagrós. Boquihendido. 

Bocaliada. Boqueada. 

Bocamánega. La part 
de la manega prop de la 
munyeca. Bocamanga. 

Bocamoll. Fácil en dir 
las cosas reservadas. Bo- 
quiroto, boquimuelle. Fá- 
cil de ser enganyat. Bo- 
quirubio, mollar. 

Bocanegre. Boquinegro. 

Bocarám ó Bocaci. Esp. 
de tela. Bocaci, esterlin. 

Búcaro. V. Boqueró. 

Boca rr ií gat. Frunsit ó 
arrugat de boca. Boqui- 
fruncido. 

Bocascch. Boquiseco. 

Bocaterrós. Boca per a- 
Yall. Boca abajo. 

Bocatort. Boquituerto. 

Bocel!. Fust. Bocel. Náut. 
Corrióla. Motón. Tráurer 
los bocells. Desbozar. 

Bocellar. Fust. Bocelar. 

Boch. Mascle de las ca- 
bras. .Bode, cabrón, ma 
cho cabrío. 

Bocí. Porció de menjar que 
cap en la boca. Bocado. 
Tros de qualsevol cosa. 
Pedazo, cacho. De fusta, 
de pa que queda. Zoque- BOH 61 te. De pa. Mendrugo. La 
distancia d' un lloch á al- 
tre. Tramo, trecho. A mi- 
cas y á bocine. Adv. A y 
en o por pedazos. Boci 
mal assentat. Bocado mal 
digerido. Car boci. Cosa 
que mucho cuesta. PI. Bo- 
cins. Efecte de esqueixar 
ó rómprer. Añicos, peda- 
zos. (Rebrech. 

Bocinalla. V. Menudall, 

Bocí nejar. Hacer peda- 
citos, bocadillos. 

Botinet. De menjar. Bo- 
cadillo. Trosset de altres 
cosas. Pcdacito. 

Boda. Nupcias. Desigual ó 
secreta. Bodorrio, bodijo* 
A bodas me convidas. 
Exprés, fam. De mòlt bo- 
na gana. De mil amores. 

Bodega. V. Celler. 

Bodegayre. Figonero. 

Bodegó. Taverna ahont 
se guisa y serveix vian- 
das ordinarias. Figón. Ca- 
sa de mòlts entrants y ei- 
xints. Aduana. 

Bódris. Pta. Milengrana. 

Bofetada. Cop á la cara 
ab lo palmell de la ma. 
Bofetón, guantada. Desay- 
re. Bochorno, repulsa. 

Bofeteig. Abofeteo. 

Bof'etejador. Qui dona 
bofetadas. Abofeteador. 

Bof'etejamení. Ac. de 
bofetej ar.^1 bofeteamiento. 

Bofetejar. Abofetear, dar 
de bofetadas. 

Bófia. Pa torrat y sucat 
ab oli. Sopetón. Mentida. 
Bola. V. Góíia, Butllofa. 

Boga. Pta. Enea, espadaña, 
ensordadera, yerba esto- 
que. Terreno plantat de 
boga. Espadañal. B. de 
riu. Peix. Cachuela. Anar 
ó estar en boga. Fr. Estar 
en auge. Embolicar ó en- 
redar la boga. Fr. Posar 
enredos en una cosa cla- 
ra. Meter enredos, embro- 

Bogada. V. Bugada, (llar. 

Bogador.Qui boga. Reme- 

Bogar. Náut. Remar, [ro. 

Bogavant. Peix, especie 
de llagosta. Bogavante. 

Bo liíga. Agrie. Artiga. 62 BOJ «<>»«♦ Qui ha perdut lo 
seny. Loco. Imprudent. 
Imprudente. Aixalabrat. 
Calavera, tarambana. B. 
arrema tat. Reloco, loco 
de atar. Agregat de boigs. 
Gavilla , hato de locos. De 
hoig,ó á la boja Sens orde. 
A tontas y á locas, aloca- 
damente. Fèr lo boig. Lo- 
quear. Fèr tornar boig. 
Fr. Enloquecer, desaten- 
tar. Tornarse boig. Fr. 
Pérdrer lo enteniment, 
ó lo seny. Enloquecer. Pa- 
re dels boigs. Loquero. 

Boira ó Boy ra.Bulla. Zam- 
bra. V. Boyra. 

Boix. Arb. Boj. B. grévol. 
Acebo. Boix mascle. 
Brusco. V. Murtra. Capsa 
de boix. Bujeta. 

Boïxar. Boixeda. Bojedal 

Boixeda. Bojedal, bujeda 

Boixet. Palillo, bolillo. 

Boixeta. Pom pera posar 
olors. Bellota. 

Bojament y Bojalment. 
Adv. Locamente, tonta- 
mente. Imprudentment. 
Imprudentemente. Exces- 
sivament. Excesivamente 

Bojarró. Estrafalari. Pe- 
rillán , taimado. Fam. 
Panxa. Pandorga, bartola. 
V. Estrofa. 

Bojarrona.Fam. Bojería. 
Locura. Tenir la bojarro- 
na. Fr. Estar enfadat. Es- 
tar incomodado. 

Bojejant. Fént bojerías. 
Loqueando, simpleando. 
Ab diversió. Jocosamente, 
en chanza, por juego. 

Boje jar. Loquear , hacer 
locuras. Fèr bojejar. Fr. 
Hacer volver loco. 

Bojería. Falta de seny. 
Locura. Disbarat. Desati- 
no. Fatuitat, ximplesa. 
Necedad, fatuidad, bobe- 
ría. Mania. Manía. Casa 
dels boigs. Casa de locos, 
manicomio. 

Bójit. En la sinia ó taho- 
na. Anden, lendel. Lo 
ruedo de la xemeneya. 
Campana , vuelo. Lo deis 
arbres. Pompa. 

Bojol. Rampallut. Vena- BOL 

tico, lunático. 
Bol. La acció de tirar lo 

hlat de pescar. Lance. Bo- 

larmini. Bolo. V. Vol. 
Bola. La de mantega, sagí, 

etc. Pella. La de pomada. 

Pomo, poma. La de sabó. Jaboncillo. Per donar los 
vots. Haba. Mentída.Afen- 
tira. Donar la bola. Fr. 
Tráurer á algú del em- 
pleo. Dar dimisorias, des- 
pedir á uno del empleo. 
Fr. Enmatsinar ab veri 
los gossos, ratas, etc. Dar, 
echar zarazas, envenenar. 

Bolada. Cop de bola. Bo- 
lazo. V. Volada, {carillo. 

Bolado. Esponjado , azu- 

Bolador. Papalló , flor ó 
fruyt de algunas plantas. 
Vilano, milano. 

Bolandera. Anella de 
ferro del carruatge. Es- 
tornija, arandela: 

Bolarménich y Bolar- 
meni. Terra roja y apela 
gosa. Bol, bolarménico. 

Bolas de neu. Arb. Espe- 
cie de viburno. Mundi- 
llos, sauquillo, acer menor 

Bolatí. V. Volatí. 

Bolba. Borralló de neu. 
Copo. PI. Los pelets ó al- 
tra brutícia que 's troba 
en los licors. Zurrapa. 

Boleada. Roba de las cria- 
turas de bolquer. Envol- 
tura, mantillas, pañales. 
Deis carruatjes. Volch. 
Vuelco, tumbo. 

Bolcament. Llit de bol- 
car. Envolvedero. La ac 
ció de bolear las criatu- 
ras. Envolvimiento, empa- 
ñadura. V. Revolcament. 

Bolear. Ampañar, envol 
ver. (volcarse. 

Bolearse. Revolcarse. Re- 

Bolejar. Bolear. 

Boleneli bórt. Pta. 
rera. B. roig. Pta. 
milla de tintes. 

Bolesa. V. Volesa. 

Bolet. Hongo, seta, 
B. d' aygua. Cania. 
esca ó de la soca dels ar- 
bres. Escarzo ó agárico 
de los cirujanos. Lo cam- 
pestre. Campiñon. Lo que Vibo- 
Palo- bejin. 
B. d' BOL 

's cria prop dels pins. Miz- 
calo. Lo que naix al peu 
dels arbres. Agárico. Lo 
cremallot del Uum. Moco. 

Boleta. Per las votacions. 
Balota, haba. V. Butlleta. 

Bólica. Flica, tronyo. Ga- 
zapo, socarrón. 

Bolilla. Bola de fanch per 
la ballesta. Bodoque. 

Bolina. Ruido, bulla. Rui- 
do, algazara. Anar á la 
bolina. Fr. Náut. Rébrer 
lo vent de costat. Andar 
á orza. Anar de bolina. 
Fr. Truhanejar. Chocar- 
rear, (bolinear. 

Bolinar. Náut. Bolinear, 

Bolinejador. Náut. Bar- 
co que cenyeix bè'l vent. 
Bolineador. 

Bòlit. Cert joch de noys. 
Tala. Tros de fusta pera 
assegurar las portadoras. 
Viretillo, boton. 

Bolitx. Boleta en lo joch 
debotxas. Traiña, bolin, 
mingo. Filat pera pescar 
peix menut. Boliche. 

Boíl. La pellofa ab aresta 
que cubreix lo gra del 
blat, etc. Cascabillo, fo- 
lículo, cascarilla. Lo pa- 
net de pasta fina. Bollo. 
Lo bony ó clot en las pes- 
sas de metall. Abolladu- 
ra, bolladura. La pelussa 
que surt dels telers. Tamo. 
Bolas de íilassa que que- 
da delspanyos.BurttMon. 
Ser tot boíl. Fr. Ser inú- 
til ó supérfluo. Ser todo 
paja, ó cascarilla. 

Bolla. Marca deis géneros. 
Marchamo. Mentida. Pa- 
traña, mentira, {bollador. 
Bollayre. Marchamero, 
Bol teta. Boleta, boletín. 
Donar bolleta. Fr. Despe- 
dir. Dar despido. 
BoSletí. V. Butlletí. 
Bollo. Panet de pasta fi- 
na. Saboyana. 
Bolo. Tap de fusta. Buzón. 
Boloni. Baligabalaga. 
Bendito de Dios , naranjo^ 
bolonio. Ser un boloni. 
Fr. Tenir pretensió ab 
pochs conexeiments. Ser 
un necio, un pobrete. BON 

tooltíuev.Pañal, mantilla, 
paño, envoltura. (Ion. 

Bolquerás. Aum. Paño- 

Bolsicli. Y. Butxaca. 

Bolso. V. Butxaca, Butxa- 

Bolum. V. Envolum. (có. 

Bolta. V. Volta. 

Bomba. Náut. Pompa. D' 
apagar foch. Matafuego. 
Del gas. Globo aerostático. 
Sifó. Sifón. Especie de fa- 
nal rodó de paper. Farol. 

Bombardeig. V. Bom- 
beig. 

Bombardejar. V. Bo ra- 
bejar, (ro. 

Bombarder. Bombarde- 

Bombeig. Bombardeo, 
bombeo, (tuga. Bombea. 

Bombeja. Especie de tor- 

Bombejar. Bombear, 
bombardear. 

Bombeta. Globo petit de 
vidre ab un peu pera fèr 
llum. Bombilla. 

Bombolla. La que lo ayre 
forma en 1' aygua. Bur- 
buja, ampolla. Fèr bom- 
bonas. Ampollar , burbu- 
jear. Afectació en lo estil. 
Bambolla , hinchazón. 
Mentida. Bola, pajarota. 
V. Butllofa. 

Bombo llar. Burbujear. 

Bombollarse. r. V. But- 
llofarse. 

Bombollejar. Fèrbom- 
bollas. Bombollar. 

Bombosí. Especie de te- 
la. Bombasí, fustán. 

Bon. Bó. Buen. 

Bona. Buena. Bona cosa. 
Abundancia, mucho. Bo- 
na estona. Buen rato. A 
la bona de Dèu. Adv. A 
la ligera , inconsiderada- 
mente. Bona nit y bona 
hora. Expressió de despi- 
do á la nit. Buenas no- 
ches. De bonas, en ó á bo- 
nàs. Adv. Buenamente. De 
bonas ó de malas. Quie- 
ras ó no quieras. De bonas 
s' en donan. Competir. 
Medir lanzas ó entre bobos 
anda el juego. Fèr bona 
alguna cosa. Eixirne res- 
ponsable. Abonarla. No 
tenir la bona. Fr. No es- 
tar de bon humor. No es- BON 

tar la gracia en casa, no | 
estar la Magdalena paral 
alfileres. Salvarse de una 
y bona. Fr. Salir del ato- 
lladero ó del barranco. Te- 
nir la bona. Fr. Estar con 
sus alfileres. De bonas á 
primeras. Adv. Sin mas 
ni mas. V. Bó. 

Bonament. Adv. Fácil, 
amistosament. Buenamen- 
te, amistosamente. Espon- 
táneament, sens forsa. Es- 
pontáneamente, Ubérri- 
mamente. V. Degudament 

Bonanza. Bon temps en 

. la mar. Calma. 

Bonarbre. V. Sahuqué. 

Bonatxás, Bonatxó y Bo- 
natxot. Bonachón, bona- 
zo, bonacho. 

Bonaventura.Bona sort. 
Buenaventura, dicha. 

Bonayre. (Estar de). Fr, 
Estar de bon humor. Es- 
tar de buen humor. 

Bondadós. De geni afa- 
ble. Bondadoso. Lliberal. 
Liberal, dadivoso. 

Bondat. Sensilleza. Sen- 
cillez. Honradesa. Probi- 
dad, honradez. 

Boneto. Sombrero de ca- 
pellà. Bonete. (Bonetero. 

Sonetos ó Boneter. Pta. 

Bonich. Hermós, pulit. 
Lindo, bonito. Primorós. 
Primoroso. Net. Limpio. 
Aféit. Afeite. Adv. Bè, 
galantment. Bonito, lin- 
damente. Pl. Boníchs. A- 
dornos de las donas. Ali- 
ños. Posarse bonich. Fr. 
Aliñarse, engalanarse. 

Bonicoy. Boniquet. Boni- 
tico, bonitillo. 

Bonicoyas (A las). Adv. 
Ab comoditat y sens em- 
penyo. Bonicamente. A- 
nar á las bonicoyas. Fr. 
Péndrer las cosas poch á 
poch y sens esfors. Andar 
á las bonicas. Jugar á las 
bonicoyas. Fr. Jugar per 
entreteniment y sens in- 
terés. Jugar á las bonicas. 

Bonifasi. Bón home. Buen 
hombre. Janot. J. Lanas 

Bonificar. Millorar, fèr 
útil una cosa. Abonar, u BOR 63 tilizar. Femar las terras- 
Ester colar, abonar. 
Boniquesa. Bellesa. Be- 
lleza, hermosura. 
Bonito ó Bonítol. Peix. 
Bonítalo, amia. B. petit. 
Albacora. 
Bony. Excrescencia en la 
pell. Tumor, bulto, fle- 
món, chichón. Lo que *s 
fá en las pessas de metall. 
Bollo, abolladura. Inllor 
en lo cap. Tolondro, buru- 
jón. En las junturas prop 
las potas delscaballs. A- 
galla. La desigualtat ó 
bulto que surt en alguna 
cosa. Pitón. Falta en lo 
interior del canó de arti- 
llería. Bebollidura. 
Bonyaguer. Chapucero. 
Bonyás. Gran bony. Bu- 
bón, burujón. 
Bonyegar.V. Abonyegar. 
Bonyegut. Lo que té 
mòlts bonys. Lleno de cer- 
ros, abollado, (morcillo. 
Bonyet. Petit tumor. Tu- 
Bonyigo. Embolich, ma- 
la feyna. Chapucería. 
Boquejar. Obrir la boca. 
Boquear. Espirar lo mo- 
ribundo. Espirar.Fèrbos- 
sas alguna pessa de ves- 
tir. Bolsear. 
Boquera. V. Portell. 
Boqueró. Peix. Sábalo, 

boquerón. 
Boquina. Piel cabruna. 
Boquitja. Llaga en la bo- 
ca. Ubrera. 
Bora. V. Vora. 
Atora viu. V. Voraviu. 
Borba marina. Aucell. 

Gran cormorán. 
Borboll. Mentida. Trapa- 
za , trapacería , enredo. 
Embolich, confusió. Em- 
brollo, enredo. Abundan- 
cia de paraulas atropella- 
das. Borbollón. 
Borbollar y Borbollejar. 
Enganyar ab astucias. 
Trapacear trapazar. Par- 
lar atropeíladament. Ha- 
blar á borbotones. 
Borbollat y Borbollejat. 

Embrollado. 
Borbollayre. Mentider. 
Trapacista , trapacero, 64 BOR trapalón, embrollón. Qui 
parla atropelladament. 
Borbollón, borboton.Yam. 
Calendari. Pronóstico, ca- 
lendario, (nero. 
Borceguiner. Borceguí 
Bord. V. Bòrt. 

Bordada. Naut. La posi- 
ció de bolina. Amura. 
Bordegás. Minyó de po 
caedat. Rapaz, rapazuelo 
Bordejar. Degenerar deis 
seus. Bastardear, degene- 
rar. Náut. Donar bordo á 
la embarcació. Bordear, 
barloventar, sofisticado. 

Bordell. Casa pública de 
donas mundanas. Burdel, 
lupanar. Cosa del bor- 
dell. Lupanar io. 

Borclench. Fora de temps 
Fuera de tiempo, extem- 
poráneo. Falsificat. Falso, 
adulterado , sofisticado. 

Bordiol. Arbust. Jara 

Bordissot. Especie de fi- 
ga. Burjasota, burj aceta. 

Bordo (Anar á). Embar- 
carse, ir á bordo. Donar 
bordos. Naut. Ganar el 
barlovento. V. Bordejar. 
Donar un bordo. V. Do- 
nar un tom. Ja vindràs á 
bordo á menjar galeta. Fr. 
Amenassa de no quedar 
sens cástich. No hay plazo 
que no se cumpla ni deu- 
da que no se 'pague. 

Bordó. Deis peregrins, 
instruments músichs, 
etc. Bordón. Bastó que 
portan los capiscols en lo 
cor y professons. Cetro. 
Arquit. Cordó del fuserol. 
Tondino, toro. Remenar 
la terra ab lo bordó ó bas- 
tó. Bordonear. 

Bordoloya. Náut. Filera 
de fustas que 's posan en 
la borda. Cubichete. 

Bordoner. Cetrero. 

Borgit. V. Brugit. 

Borinot. V. Burinot. 

Borleta. Petit floch de 
seda. Madroño. 

Borm. Malaltia que patei- 
xen los caballs, etc. Muer- 
mo, cimorra, moquillo. 

Born. Plassa de mercat. 
Mercado, borne. Especie BOR 

de arbre. Borne. Especie 
de greix dels filats de pes 
car. Mugre , grasa. 
Born y Bornada. Paseo. 

Bornal. Náut. Imbornal. 

Bornejar. Bornear, vol- 
tear, dar vueltas. 

Borni. Tuerto. Fèr borni 
Fr. Entortar. (cuático 

Borní. Aucell. Falcón o- 

Borra. Del lh ó canem 
Tomento. Tonadís. Tamo, 
pelosilla. Borrissol en los 
telers. Caedura. La que's 
trau del panyo ab los pal 
massos. Curesca. Ab las 
estisoras. Tundizno. Pa- 
raulas inútils. Términos 
sin sustancia. Fèr borra 
de bou. Fr. Precipitarse 
Atrabancar, andar sin ti- 
no, á locas. V. Borras. 

Borrador. Estracte , a 
puntament de un escrit. 
Minuta. Escrit ab correc- 
cions. Borrón. 

Borradura. Lo conjunt 
de granets que ixen en lo 
cutis. Salpullido^ salpu- 
llimiento.Ldi acció y efecte 
de borrar un escrit. Bor- 
rón, cancelación, tachón 
testadura. 

Borraina. Pta. V. Borrat- 
xa. Borraina de singla 
Pta. Oreja de oso. 

Borraix. Sal neutre. A tin- 
car, borraj. Borraix puri- 
ficat. Borra. 

Borrall. Gens, mica. Na- 
da, pizca. No saber ó no 
enténdrerhi borrall ó res. 
Fr. No saber ó no enten- 
der pizca. 

Borralló. Hoch de la lla- 
na. Vedija, vellón, gue- 
deja. De neu. Copo. 

Borrallut. Vedijoso, ve- 
dijudo, velloso, velludo. 

Borrango. Interjecció de 
admiració ó pasmo. Dian- 
tre, loco, insensato! 

Borrar. V. Esborrar. Bor- 
rar, pagar ó satisfer la 
pena. Purgar. 

Borras. Estopa mòlt bas- 
ta. Agramiza. 

Borras. Teixit bast de es- 
topa. Malacuenda, caña- 
mazo, estopón. A ó de BOR 

mal borras. Adv. De qual- 
sevol modo, sens reflexió. 
A ó de trompón. 

Borrasca. Tempestat. 
Tempestad. Perill, con- 
tradicció. Riesgo, peligro. 

Bórraseos. Lo que causa 
borrasca. Tempestuoso, 
proceloso. Desgraciat. Ca- 
lamitoso, (ro- 

Borrasquer. Borrasque- 

Borra»sa. V. Borras. 

Borratxa. Pta. Borraja- 
B. peruana. Pta. AbdeL 
B. borda. Pta. Viborera. 
La bota ó gat pera posar 
vi. Borracha, bota. 

Borratxada. Dirbarat 
gran. Borrachada, borra- 
chera, disparate, desati- 
no. Multitut. Barbaridad, 
sinnúmero. 

Borra t \ ejar. Borrachear 

Borratxera y Borratxi- 
na. Embriaguez , borra- 
chez, beodez. 

Borratxo. Ebrio, embria- 
gado, beodo. Estar un 
poch borratxo. Estar ó ir 
calamocano, asomado. 

Borratxo. Ebrio, vinolen- 
to, zaque, vinoso, peneque 

Borraxa y Borrayna. Pta. 
V. Borratxa. 

Borrech. Anyell de un 
á dos anys. Borrego, bor- 
ro, borrega. De dos ó mes 
anys. Andosco. 

Borrego. Panellet rodó. 
Mollete, bodigo. Trosset 
de pasta torrada y sucra- 
da. Sequillo, enjuto. 

Borrelíut. V. Raspós. 

Borrena. En las sellas, 
lo enllassament del fust 
ó arsó. Borren. 

Borriga. Bagueta que 's 
fa en lo fil. Oqueruela. 

Borrissó ó Borrissol. Bor- 
ra sutil del panyo y au- 
cells. Flojel. De al tras co- 
sas. Pelo. Lo de las fruy- 
tas. Pelusa, vello. Lo de 
sota deis mobles. Tamo, 
borra, pelusilla. De las 
eras. Tamo. Resguart de 
peus entre ferrers, etc. 
Angorra. V. Sabatina. 

Borró. Taca ó gota de tin- 
ta. Borrón. Pel superior BOS 

del panyo. Za«t7/a. Entre 
estampéis. Pastel. Lo brot 
que apunta en los arbres. 
Germen, botón, abollón. 
Dels ceps. Yema. 

Bor roñar. JBorr onejar. 
Borrajear. Traure r borró 
los arbres. Abotonar. Los 
ceps. Cernear. (ron. 

Borronat. Puesto en bor- 

Borronejar. Borrajear. 

Borrós. Ple de borras. 
Razagado, estoposo. 

Borrugat. Peix. Sombra. 

Borrut. V. Borrós. 

Borí. Fill tingut fora de 
matrimoni. Hornecino, 
bastardo, eoopósito, cune- 
ro. Bast, fals. Ordinario, 
basto, falso. Lo arbre que 
náix sens plantarlo. Bor- 
de, silvestre. Estat del 
bòrt. Bastardía. 

Bos. Especie de morrallas. 
Bozal, badal. Lo que's po- 
sa als gossos. Frenillo, 
bozal. Lo de las furas. 
Prisuelo. Lo deis buchs 
de abellas. Hatijo. Lo del 
caball. Mastegador. Pel 
moixi. Bozo. Posar lobos. 
Embozar. (selvoso. 

Boscá. Silvestre, selvático, 

Boscall. Branca de lle- 
nya. Tuero , trashoguero. 

Boscallada. Cop de bos- 
call. Trancazo, estacazo, 
garrotazo. (güero. 

Boscallás. Aum. Trasho- 

Boscaiu. Boscatge. Bosca- 
je, montanera. 

Boscater. Astellallenya. 
Leñador. V. Llenyater. 

Bosch. Bosque, selva, mon- 
te. B. artificial. Bosquete. 
Cremat ó torrat. Chami- 
cera. Espés. Maleza. Per 
tallar. Talar. Cosa de 
bosch. Nemoroso. Redu- 
hir á bosch. Embosquecer. 

Boscos. Nemoroso. 

Bosqueig. Dibuix ó pri- 
mera má de una pintura. 
Embozo , bosquejo. Estar 
en bosqueig. Fr. Estar en 
sus comienzos. 

Bosquejar. Fèrse bosch. 

Hacerse bosque ó selva. 

Dibuixar sens difinir los 

contorns. Delinear. 

DIC. CAT. CAST. BOS 

Bosquerol. V. Boscá. 

Vtosquí, Selvático, selvoso. 

Uosquma ó Boscatge. 
Conjunt de arbres mòlt 
espessos. Boscaje. 

Bóssa. Saquet per portar 
los diners. Bolsa , bolso. 
La de seda. Bolsillo. La 
de cuyro. Guarmiel. La 
de cuyro per sostenir la 
llansa ó bandera del ca- 
baller. Cuja. La que sos- 
té la carrabina pendent 
de la sella. Portacarabi- 
na. La de drap perla ca- 
pa. Portamanteo. La de 
posar las navajas. Estu- 
che, navajero. La deis ca- 
balls. Talega, redecilla. 
La deis testiculs. Escroto. 
La gran que's porta al pit. 
Bolsopeto. La de portar la 
bandera. Portabandera. 
La arruga ó arrugas que 
fa lo vestit mal tallat. 
Fuelle, bache. La dels cor- 
porals. Bolsa. Per portar 
la creu ó barra de tálam. 
Carcaj. La deis carros. 
Bolsa. Lo corn de las al- 
forjas, ./cu/we. Pera abrich 
dels peus. Folgo. Lo tros 
de corda ab que se aguan- 
ta altre que se amarra. 
Boza. La que's posa en la 
cua dels caballs. Codon. 
La del castor. Castóreo. 
La de las pistolas. Pisto- 
lera. La de cuyro per las 
cartas. Balija. La que ser- 
veix pera tapar alguna 
cosa. Manguita , funda. 
La de las criaturas. Cule- 
ro. La que serveix en las 
iglesias pera donar las 
distribucions. Barjuleta. 
En las fonas ó mandró es- 
pecie de llata pera asse- 
gurar la pedra. Caja, hon- 
da. En Y art de pescar. 
Contramalla. Fèr bossa. 
Fr. Arreplegar diners y 
guardarlos. Hacer bolsi- 
llo, atesorar. Fèr bóssas 
lo vestit. Bolsear. Tráu- 
rer la bossa ó allargar los 
cordons de la bossa. Fr. 
A largar la bolsa , desate- 
sorar. V. Llotja, (dura. 

Bossadura. Náut. A boza- BOT 65 Bossal. Recien cautivo. 

Bossar. Náut. Subjectar 
ab bóssas. Abozar. 

Bóssas. De pastor. Her- 
ba. Paniquecillo, bolsa de 
pastor. V. Sarronets. 

Bosser. Qui fá bóssas. 
Bolsero. En algunas co- 
munitats y convents. Ci- 
llerero , distribuidor de 
plomos, pitancero. 

Bossera. Monja. Cilleriza. 

Bossería. En sas princip. 
accepc. Bolcería. Empleo 
y oficina de la bossera. 
Cillería. (tada. 

Bossinaila. Revés. Bofe- 

Boí. Pell adobada pera 
contenir licors. Cuero, 
pellejo. De la pell del bou. 
Odrina. De pell ó cuyro. 
Odre. De pelota. Bote. De 
vi. Zaque. Resentiment. 
Repullo. Salt, cop d' arma 
ó embarcació. Bote. Brin- 
co. Brinco, salto. Fam. 
Figa de flor abans de ma- 
durar. Breva. Bòt petit. 
Náut. Serení, botiquin. A 
bòt y bolea. Adv. En lo 
joch de la pilota, pegarli 
abans de botar. A bati- 
voleo. Fèr lo bót. Fr. Ha- 
cer pucheros, amorrar. 
Fèr un bòt. Fr. Saltar. 
Tenir lo bòt. Estar hecho 
un botija. Inflarse com 
un bòt. Embotijarse, abo- 
tagarse. Plóurer á bots y 
á barráis. Llover á cánta- 
ros. Reventar lo bòt. Fr. 
Esplotar lo sentiment. 
Volar la mina. V. Bots. 

Bota. Eyna de fusta pera 
guardar licors. Cuba, pi- 
pa, tonel, barrica, vasija» 
La persona petita y mòlt 
grossa. Rechoncho, cachi- 
gordete, cuba. Tornarse 
ó posarse com una bota. 
Embastecerse, embotijarse 

Bota. Lo doblech al ex- 
trem de las mánegas de 
la casaca, etc. Vuelta. Po- 
sarse botas. Embotarse. 

Botada. Fusta per las bo- 
tas. Duelas. V. Botam. 

Botador. Náut. Perxa. Bi- 
chero. Saltador. Saltador. 

Botafoch. Instrument d' 6S BOT artilleria. Lanzafuego. 
Home bronquinós. Bus- 
carruidos, camorrista. 

Botafora. Náut. Botava- 
~ ra. Casaescota. 

Bótalo Náut. Botalón. 

Bétam. Pipería, tonelería, 
dolaje, duelaje. 

Botana. Forat de cremat 
en la roba. Chispazo. 
Broch de las bòtas. Brocal 

Botaner. Instrument dels 
boters. Botanero. 

Botar. Saltar. Brincar, 
saltar. Llansar. Arrojar, 
lanzar. Enfadarse. Hacer 
pucheros. Tusar. Porfiar, 
obstinarse. B. á fora. E- 
char , arrojar. B. al ay- 
gua. Náut. Varar. B. foch. 
Móurer discordia. Soplar. 

Bdtarut. En figura de bo- 
ta, petit y mòlt gras. Re- 
gordete , rechoncho. 

Bot avant. Náut. Pujaban- 
te. Ni per un botavant. 
Expr. fam. JYt j>or estas, 
ni por esotras. Ser un bo- 
tavant. Fr. fam. Ser un 
diablillo. Anarsen al bo- 
tavant. Fr. Arda Troya. 

Botayo!. Náut. Botalón. 

Botedor. Náut. Qui ma- 
neja un bòt. Botero. 

Botella. La de terra cuy- 
ta. Alcarraza. 

Botellería. Botillería. 

Boter. Qui fa bots. Botero, 
odrero. Qui fa bòtas. Cu- 
bero, tonelero, barrilero. 

Botería. Tonelería. 

Botet. Botillo, bota. Tocar 
lo botet. Fr. Sonsacar. 

Boteta. Pera transpon de 
aliments y pesca salada. 

' Pipote, barril, casco. 

Botí. Botin. (farra. 

Botifarra. Morcilla, buti- 

Botifarrer. Morcillero. 

Botifarreta. Botifarra 
prima. Tarángana. 

Botifler. Carihinchado, 
carrillos de trompetero. 

Boti&a. Tienda , lonja. 
D' aygua de mel y espe- 
cias. Alojería. D* apote- 
cari. Botica. D' argenter. 
Platería. De barber. Bar- 
bería. De boter de pells. 
Odrería. De cerer. Cere- BOT 

ría. De cervesa. Cervece- 
ría. De cisteller. Cestería. 
D' espardenyer. A Iparga- 
tería. De fuster. Carpinte- 
ría. De grans. Graner. Ci- 
lla, panera. De llibreter. 
Librería. De manya. Cer- 
rajería. De oller. Alfare- 
ría. De passamaner. Cor- 
donería , pasamanería. 
De pells. Pelletería, pelle- 
jería. De perruquer. Pe- 
luquería. De pentiner. 
Peinería. De rellotger. Re- 
lojería. De roba. Ropería. 
De sastre. Sastrería. De 
sombrerer. Sombrerería. 
De trastos y robas usadas 
ó vellas. Prendería. De te- 
las. Lencería. 

Botigot. V. Cuiara. 

Botigwter. De robas. Ten- 
dero. De sucre , cacao ó 
comestibles varios. Lon- 
jista. Lo de panyos. Pa- 
ñero. Lo de telas. Lence- 
ro. Lo aucell d' est nom. 
Pájaro polilla, mar tin pes- 
cador. Alció fòssil. Al- 
cienito , alción fósil. 

Botigueta. Parada per 
véndrer á la menuda. 
Puesto, botiquilla. 

Botija. Vas de terrissa ro- 
dó pera refrescar 1' ay- 
gua. A Icarraza. La de fus- 
ta. Colodro. 

Botïjer. Fabricant ó ve- 
nedor de botijas. Botije- 
ro, alcarracero. 

Bótil y Botiró. Home pe- 
tit y mòlt gros. Recoquín, 
botijón, zoquete, morcón. 

Botiller. Botillero. 

Botina. De soldat antich 
roma. Caliga. 

Botíner. Botinero. 

Botiquí. Botiquín. 

Botj. V. Boig. 

Botja. Mata. Abrótano, 
boja, lombriguera . Pla. 
Segullada, corona de frai- 
le. B. ó botjas blancas. 
Pta. Albaida. B. de san 
Joan. V. Espernallach. 
Lo capulí qne fá lo cuch 
de seda. Capullo. 

Botjar. Terreno incult, 
malesa. Matorral. 

Botjes ó Botjas. Pta. V. 1 BOU 

Herba pussera. B. blan- 
cas. Pta. Albaida. 

Botj et. Forat ó vuyt de la 
paret entre biga y biga 
pera assentarlas. Tabica. 

Botó. Lo dels arbres y 
plantas. Abollón, botón, 
grumo, yema. Poncella. 
Capullo, cáliz. Lo de las 
rodas. Cubo. Part genital 
del animal. Testículo. 
Grá en la cara. Pústula. 
Botó de foch. Cauterio. V. 
Botons. [ojaladura. 

Botonada. Botonadura, 

Botonador. Abotonador. 

Botonament. V acció 
de botonar ó botonarse. 
Abrochamiento. 

Botonar. En sas princ. 
accepc. Abotonar. Cor- 
dar lo vestit ab botons. 
Abrochar. (Botonero. 

Botoner. Qui fa botons. 

Botons (Cordar los). Abo- 
tonar. Descordar ó desfer 
los botons. Desabotonar. 
Botons de gos. Pta. Or- 
quiso , testículo de perro. 
D' or. Pta. Ranúnculo do- 
rado. B. grochs. Pta. A- 
brótano hembra. 

Botornons. Tumor. Pá- 
pula, papera, lamparon. 

Botris. Pta. Biengranada. 

Bots (A) y á barráis. V. 
A samaladas. Descarre- 
gar bots. Joch de noys- 
Zainavaina. 

Botsiguí. V. Borrissó. 

Botsinar. V. Bulsinar. 

Botxa. Bola de jugar. Bo- 
cha. La arruga del vestit. 
Bache, fuelle. La escom- 
breta de fil de aram dels 
argenters pera netejar. 
Gratas. Pta. V. Botges. 
Cop de botxa. Bochazo. 

Botxar. V. Embotxar. 

Botxí. V. Butxi. 

Botxorn. Afront. Bochor- 
no, sonrojo. (Sonrojoso. 

Botxornós. Vergonyós. 

Bou. Toro capat y domes- 
ticat. Buey. No capat. To- 
ro. Jove y no domat. No- 
villo. Feréstech. Uro. La 
barca ó barcas de |pescar 
d' est nom. Pareja. Bou 
de cabestre. Buey de ca- BRA 

¿estrillo. B. engreixat. 
Cebón. Maliciós. Marrajo. 
Mari. Vaca marina, foca. 
Mener. Cabestro, manso. 
Pera cassar perdius. Boe- 
zvelo. Vell. Cotral. Corral 
de bous. Boyera, boyeri- 
za. Donar bou. Fr. fam. 
Pegar. Bordonear. Peu ó 
pota de bou. Pta. Barba 
de Aaron, pié de becerro. 

Bouada. Boyada. 

«ova. Pta. Enea. V. Boga. 

Dorada. Vacada. Vacada, 
boyada. Boberia. Bobada. 

Bovater. V. Veguer. 

Bovedal. Min. Bohedar. 

Bóvedas (Fèr). Arquit. 
Abovedar, bovedar. 

Bover. Pastor de bous. 
Boyero, boy erizo, vaquero. 

Boví. Pertanyent ais bous. 
Boyal, boyuno, vacuno. 
Bestiar boví gelós. To- 

Kox. V. Boix. {Hondo. 

Boyeta. Náut. Grúpia pe- 
tita. Boyarín. 

Boyra. Vapor que se alsa 
de la terra. Niebla. La 
mòlt baixa. Neblina. La 
de la mar. Bruma, bru- 
mazón. La que se arros- 
sega per las montanyas. 
Gata. Malura deis cuchs 
•de seda. Amarillo. Con- 
fusió, obscuritat de ideas. 
Cargazón. Fam. Satisfac- 
ció, regositg. Bulla, alga- 
zara, [noso, brumoso. 

Boyrós. Nebuloso, nebli- 

Brach. Tumor. Apostema, 
postema. Lo gos d' est 
nom. Dogo, braco. 

Braga. Drap que's posa á 
las criaturas de mamella. 
Metedor, culero. Mudar 
las bragas. Fr. Posar bol- 
quers nets. Entremeter. 

Bragaduras. Grama. V. 
Bregadoras. 

Bragar. V. Bregar. 

Bragassas. Home des- 
cuy dat y fluix. Juan Lanas 

Braguer. Envenadura 
pels trencats ó potrosos. 
Braguero, ligadura, apre- 
tadero. Las mamellas de 
las vacas, cabras, etc. 
Bragadura, ubres. 

Brahó. La part molsuda BRA 

del bras. Muñón, morci- 
llo. Robustesa , forsa. 
Brazo. Tenir bon brahó. 
Fr. Tener bravos jarretes. 

Bram. Veu bronca de al- 
guns animals. Bramido. 
Lo del ase. Rebuzno, roz- 
nido. Del bou. Mugido. 
Del elefant. Barrito. Del 
lleó. Rugido. Del òs. Bra- 
mido. Del brau, vedell, 
etc. Berrido. Correspón- 
drer al bram. Fr. Rebra- 
mar. Fèr brams. Dar bra- 
midos, mugir. 

Urania (Correr la). Correr 
la voz. Fèr la brama. Bur- 
larse de algú. Dar grita . 

Bramador y Bramayre. 
Cridayre. Gritador , vo- 
ceador, algasero. 

Bramar. Lo ase. Rebuz- 
nar. Lo bou. Mugir. Lo 
lleó. Rugir. Lo brau, ve- 
dell, etc. Berrear. Bramar 
com un toro. Fr. Bramar 
de coraje. Tornar á bra- 
mar. Rebramar. 

Braniasachs. Qui crida 
mòlt. Voceador, algarero. 

Bramayre V. Baladrer. 

Brami t. Bram. Bramido. 

Branca. La rama ó lluch 
del arbre. Rama, brazo. 
La tallada. Bamo. La es- 
queixada. Gajo, garran- 
cho, y gancho, lo tros que 
queda en l' arbre. La in- 
clinada envers terra. A- 
labe. La destinada pera 
plantar. Rampollo. Del 
iré. Cama. Ramal ó divi- 
sió de una cosa. Ramal. 
Lluch, grifol. Verdugón. 
Part separada pero de- 
pendenta de un tot. Ra- 
mo , parte. 

Brancal. Arq. Muntant. 
Jamba. Drap per cubrir 
los pedrissos. Payal. 

Branca! I , Brancam y 
Brancatge. Multitut de ra- 
mas. Ramada , ramojo. 

Brancaursina. Pta. A- 
canto, yerba gigante. 

Brancut. Brancoso. 

Brandada. Fluctuació, 
moviment encontrat. Vai- 
vén, balance. B. forta. Ba- 
lance duro ó violento. BRA 67 Brandador. Balanceador 

Brandar. Balancear. V. 
Gronxar. 

Branilla. Ballena, barba 
de ballena. De vano. Va- 
rilla. Pl. de vano. Varillaje 

Branquejar. Andar por 
los ramos. 

Bramjueta. Ramet. fía- 
mito. PI. Llenya prima 
deis esporgaments deis 
arbres. Fusta, ramojo, ra- 
miza, desbroce. 

Bras. Membre de la per- 
sona. Brazo. Classe. Cla- 
se, estado, estamento. De 
campana. Cigüeña. D'or- 
ga. A sidero. 

Brasa. Ascua. Donarse 
brasa ó ansia. Fr. Menear- 
se, bandearse. 

Brasejar. Passar per las 
brasas. Soasar, perdigar. 

Braser. Eyna de metall 
ab sa capsa pera escalfar- 
se Brasero. Pila de brasas 
encesas. Hoguera. 

Braseret. Caixeta pera 
posar foch á f í de calen- 
tarse las mans ó peus. 
Bejuella, estufilla, brase- 
rillo, líbrete. 

Brasilet. Fusta. Brasilete. 

Brassa. Mida desis peus. 
Braza. (Brassat. 

Brassada. Braceada. V. 

Brassal. Armadura del 
bras. Braceral, brazal. 

Brassalet. Manilla, anell 
per adorno en las mun ye- 
cas. Brazalete. 

Brassalot. Naut. Tros de 
corda provist de un lias. 
Brazalete. (da- 

Brassat. Brazado, braza- 

Brassatge. Tot traball de 
brassos. Braceaje, brazaje 

Brassejador. V. Bras- 

Brassejar. Bracear, (ser. 

Brasser. Jornaler de la 
terra. Gañan. El que ab 
son patrimoni no tè bas- 
tant pera viurer y va al- 
gunas vegadas al jornal. 
Bracero. Qui fá brasset. 
Bracero. (quíntida. 

Brassera. Herba. Coli- 

Brasset. Dim. de Bras. 
Brazuelo, bracillo. Fèr 

l brasset. Dar el brazo. 68 BRE Brau. En sas princip. ac- 
cepc. Bravo, bravio, fe- 
roz. Lo bou petit de un 
any. Becerro. 
Braull. Pta. Brava. 
Bravada. Alenada, tuf 
molest. Tufo, vaharada. 
De fum. Zorrera. De vi. 
Estocada devino. Fèr bra- 
vada. Fr. Vahar, vahear. 
Bravata. Amenassa arro- 
gant y vana. Ronca, giro. 
Fanfarronada. Baladro- 
nada. Tirar bravatas. Fr. 
Roncar, echar fieros. 
Bravatada. Bravata, ba- 
ladronada, ronca. 
Brava te jar y Bravejar. 
Llansar bravatas. Bra- 
vear, roncar, echar fieros. 
Bravea y Bravesa. Fero- 
citat. Braveza, bravura. 
Brega. Gatsara, debat. 
Zambra, chacota, trisca, 
tremolina. Armar y móu- 
rer brega ó bronquina. 
Fr. Causar rahons. Armar 
pendencias, chacotear. 
Bregador. Lo qui brega 
cánem ó llí. Agramador. 
Bregadoras. PI. Instru- 
ment pera bregar. Agra- 
madera, grama. 
Bregar. Xafar lo cánem 

ó lli. Agramar. 
Brema. V. Verema. 
Bremar. V. Veremar. 
Breña. V. Barena. 
Breñar. V. Barenar. 
Bresca. Panal. 
Brescador. Instrument 
pera brescar. Tempanador 
Brescadura. Ac. de bres- 
car. Castrazón. 
Brescara. Escarzo. 
Brescambrilla. Brisca. 
Brescar. Tráurer part de 
la mel dels buchs de las 
abellas. Castrar, despun- 
tar, desmelar. Anar des- 
ordenadament. Ir sin con- 
cierto, desordenadamente. 
Brescat. Sens mel. Des- 
melado. Llagar. Lagar. 
Bressador. Mecedor, cu- 
nero, mecedero. 
Bressament. Mecedura. 
Bressar. Mecer. 
Jtresso. Pta. Brezo, urce, 
erica. BRI 

Bressol. Cuna. Posar al 
bressol. Fr. Encunar. 

Bressolar. V. Bressar. 

Brètol. Pillo y sollastron, 
rufián. Fèr lo brètol. Fr. 
Bigardear, {líos 

Bretolalla. Gavilla de pi 

Bretolameiit. Adv. Pi- 
caramente, (rama 

Bretu.fi es. Pta. Cinco en 

Bretxa. Brecha. 

Breu. Compendios , curt 
Breve, corto y lacónico. Es- 
crit del Papa. Breve, bule- 
to. Amulet. Amuleto. En 
breu. Adv. Luego. De a- 
quí apoco. 

Breument. Adv. Breve- 
mente, sumariamente, con 
brevedad. 

Brevatge. Beguda ingra- 
ta al paladar. Brevaje. Po- 
tinga. Pócima. (cisión. 

Brevetat. Concisió. Con- 

Brévol. Frágil. Endeble, 
quebradizo, quebrajoso, 
quebrantable. 

Bri. Cama de alguna plan- 
ta ó herba. Hebra. De 
carn y de cánem. Brizna. 
De las flors. Pistilo. De 
llí. Estopilla. Lo drap de 
cánem. Lienzo, cáñamo. 
Lo que tè mòlts brins. 
Briznoso. Tráurer los 
brins. Desbriznar. 

Briá. Herpes. B. Vérvol. 
Empeine. (Herpético. 

Brianós. Cosa de brians. 

Briant. Insect. Arador. 

Briba. La vida vagamun- 
da. Picaresca. Anar á la 
briba. Adv. Haragana- 
mente, ir á la que salta, 
guitonear. 

Briballa. V. Bribonalla. 

Bribar. Córrer la tuna 
Bribonear, holgazanear. 

Bribó. Vagamundo , do- 
lent. Picaro, galopin, pi- 
llo. Tornarse bribó. Abri- 
bonarse. 

Bribonada. Picardia, ra- 
pazada, rapacería. 

Bribonalla. Picar ezca, 

gazapina, gatería. 

Bribonejar. Bribonear, 

picardear. (balderia. 

Bribonería. Picardía, n- 

Bribonesch. Hampesco. BRI 

A la bribonesca. Adv. A 
la briba, haraganamente. 

Brichbarca ó Brichbarcl* 
Barco de tres arbres, ber- 
gantí de mòlt port. Corbeta 

Brida. Las corretjas del 
fré. Rienda, diestro. Lo 
mateix fré. Freno. A bri- 
da batuda ó á tola brida. 
Adv. A rienda suelta. A 
mitja brida. A freno me- 
tido. Menar per la brida. 
Llevar del diestro. Posar 
la brida. Embridar. Tenir 
la brida. Refrenar. 

Bridecú. Cinturó pera 
portar la espasa. Biricú, 
tahalí, talabarte. 

Brigader. Qui mana una 
brigada. Brigadier. Qui 
té a son cuydado 'Is ani- 
mals de brigada. Capataz* 

Brill. Chillo, chilla, pito. 
Tocar lo brill. Chillar. 

Brillador. Reclamo, chi- 
lla : pito. Tocar lo brill ó 
brillador. Chillar. 

Brillant. Lo que brilla.. 
Resplandeciente, radiante, 
luminoso. Relluhent. Re- 
luciente. Diamant abri- 
llantat. Brillante. 

Brillantesa y Brillantor. 
Brillantez, brillo. 

Brillar. Relluhir, despe- 
dir raigs de llum. Relucir, 
resplandecer. Imitar lo 
cant dels aucells ab lo bri- 
llador. Reclamar. 

Brillo. Lustre, resplandor,, 
resplandecimien to. 

Brimarada. Fiama de la 
fogayna. Llamarada, lla- 

Brincable. Cimbreño. (ma 

Brincar. Donar ó fér brin- 
cos ó salts. Saltar. Lo ca- 
ball. Gambetear. 

Brincarse, r. Cimbrarse* 

Brincat. Doblegat, incli- 
nat. Doblado, inclinado. 

Brinco. Salt. Salto, zapa- 
teta, (tar, convidar. 

Brindar. Convidar. Invi- 

Brindons.Pl. Fruyta tin- 
tórea. Brindones. 

Bri nos. Briznoso. 

Brio. Forsa. Pujanza. Or- 
gull. Orgullo. Cobrar 
brios. Fr. Reanimarse* 
Rehacerse, reponerse. BRO 

II rio nía. Pta. Nueza, a- 
norca, algalia. 

lirios. Animós, esforsat. 
Animoso, orgulloso. 

Brisa. La verema premp- 

fcfcSada. Lia, orujo, casca. 
Los granets de ella. Gra- 
nuja. De algunas fruy tas . 

T Borujo, bagazo. 

Brisca. Joch de cartas. 
Palillo. V. Brescambrilla. 

Brisot. Brisa atemporala- 
da. Brisote. 

Brissolí. Cordonet mòlt 
prim per los traus. Pasi- 
llo, cordel. Cordillet mòlt 
prim pera pescar. Cordel. 

Bristons. Pl. Especie de 
teixit de llana. Bristones. 

Brivant. Vagabundo. 

Briyólluhent. Especie de 
molsa. Brion trasparente. 

Broca. Lo instrument dels 
carnicers pera afinar los 
tallants, etc. Eslabón. Va- 
reta de vesch pera cassar 
aucells. Vergueta, trenca, 
vareta. Tocador de tim- 
bal. Baqueta, palillo. En- 
tre perxers, instrument 
pera capdellar. Carrete. 

Brocada. Tros de sar- 
ment que 's deixa en lo 
cep al podar. Pulgar, zae- 
ta, perchón. 

Brocadellos y Brocadi- 
llo. Tela de seda y or de 
inferior qualitat. Broca- 
tel, brocadel. 

Brocal. Especie de garra- 
fa. Cantimplora , vasija, 
garrafa. Coll del pou. Po- 
zal. La boca de la vayna 
de la espasa, etc. Boca, ojo. 

Brocas. Vi adobat ab mel. 
Hipocrás. 

Brocat. Roba de seda tei- 
xida ab or ó plata. Bro- 
cado , glasé. Semblant al 
brocat. Glaseado. 

Brocatell. Brocatel. 

Brocater. Teixidor de 
brocats. Glaseador. 

Broch. Boca dels gerros, 
porrons, etc. Pico, golle- 
te, boca. Lo deis candele- 
ros. Mechero , arandela. 
Dels ceps. Brocada. Pul- 
gar. Ab lo broch gros. 
Adv. A pico de jarro. No BRO 

íicarse en brochs. Fr. No 
meterse en dibujos. 

Brócoli. Especie de col. 
Bróculi, brécoles. 

Brollador. Bordador. De 
reals. Becamador. 

Brodadura. Bordadura, 
bordado. En la roba blan- 
ca imitant las puntas. Ca- 
lado. De plata ú or. Ar- 
gentería. De reals. Recamo 

Brodar. Bordar. De reals. 
Becamar, realzar. 

Brodat. Treballat ab se- 
das ó altra materia sem- 
blant. Bordado, bordadu- 
ra, recamado. 

Broida. Pta. Abrótano, 
yerba lombriguera, boja. 
B. femella. Pta. Guarda- 
ropa, abrótano hembra. 
V. Espernallachs. 

Broll. Erupció d' aygua 
elevantse. Borbollón. 

Brolla. Bosch de arbus- 
tos petits, brossa ó malesa 
Matorral, mato, escobo. 

Brollador. Hervidero. 

Brollar. Bellugar ó abun- 
dar. Hervir. Afluir la ay- 
gua. Chorrear , brotar, 
borbollar, borbotar. 

Brom. Pta. Bromo. Borm. 
Malaltia dels caballs. 
Muermo, cimorra. Lo qui 
tè brom. Amormado. 

Bronia. Bulla. Tabaola, 
tremolina, bulla, zumba. 
Boyra. Niebla. Fèr bro- 
ma. Meter bulla, chacotear 

Bromilla. Boyra que s' 
alsa en la mar Bruma. 

Bromista. Chacotero. 

Bromos. Lo qui tè brom. 
Amormado, muermoso. 

Broncli. Desapacible al 
o i do. Bronco, áspero, des- 
apacible. Aspre. Brusco, 
áspero, carrasqueño. 

Brongina. La principal 
y millor de las eixárcias 
ó enginys pera pescar. Bed 
mayor. {cha. 

Bronja. Pinzell gros. Bro- 

Bronquina. Pendencia. 
Zipizape, rencilla, rija. 

Bronquinós. Botafoch. 
Buscaruidos , rencilloso. 

Bronse ó Bronze. Metall* 
Bronce. Cosa mòlt dura. BRO 69 Pedernal. 

Ilronsejar. Broncear, 

llronso. V. Bronse. 

Broquerar. Náut. Girar 
las vergas envers lo vent. 
Abroquerar. Posarse al 
amparo y resguart d' algu- 
na cosa. r. Abroquelarse. 

Bròquil ó Brócoli. Pta. 
Bróculi, brécoles. 

Brossa. Residuo de llenya 
y fullas. Broza , seroja. 
Pta. Brezo. Las matas y 
arbustos inútils. Maleza, 
rebollar. La partícula que 
cau al ull. mota. Desper- 
dicis. Bampoina, desper- 
dicios. Las paraulas inú- 
tils del llenguatge. Hoja- 
rasca, fárrago. Lo solatje 
en los licors. Zurrapa. 
La que cau dels telers. 
Caedura. La de las ramas, 
inútils. Escamodadura. 
La que deixan las ayguas. 
Pozanco. Raspall dels im- 
pressors. Escobilla. Es- 
combrarlas. Basura. Pié 
de brossa. Brozoso. Tráu- 
rer la brossa. Desbrozar. 
Pl. Desperdicis y resi- 
duos. Barreduras. 

Brossada. Isleta de bar- 
dissa y brossa que *s for- 
ma en los rius. Bardonera, 
bardomera. 

Brossar. Impr. Brozar. 

Brossat. Mató. Requesón^ 
naterón. 

Brossós. Lo que té ó cria 
mòlta brossa. Brozoso. 
Licor impur ó que té mol- 
las brossas. Zurrapozo, 
zurrapiento. 

Brot. Mica, engruna. Po- 
co. Branque ta tendra¿ 
Vastago, retoño, renuevo. 
Lo que surt de las arrels 
y socas dels arbres. Pim- 
pollo, follón. Lo inútil en 
la soca dels arbres. Chu- 
pón. Lo inútil en la so- 
ca dels ceps. Gerpa. Brot 
curt. Pitón. Que surt de 
las arrels. Barbado. Ull 
dels arbres. Grumo. Pié 
de brots. Pimpolludo. 
Terreno poblat de brots. 
Pimpollar. Remétrer 
brots. V. Rebrotar. 70 BRU BRU 

Bramera. Escuma de 
qualsevol licor. Espuma. 
La que llansan los ani- 
mals per la boca. Espu- 
marajo, espumajo. La del 
mar. Adarce. Pié de bru- 
mera. Espumoso, espu- 
majoso. Tráurer brume- 
ra per la boca. Fr. Estar 
molt irritat. Espumajear, 
echar espumajos. 
Brunierot ó Burinot. In- 
secte. Abejarrón. {ríete. 
Brunet. Cert bolet. Bru- 
sa á surtir. Abollón. Re-:Bruneza. Fosquedat. Os- 
brot de la col verda. Bre-\ curidad, opacidad, 
ton, (brots. Bretonero. ¡ Bruno (Fer Sant). Escotar, 
Brotonench. Que fá pagar el escote, {zurriar. 
Brotxa. V. Bronja. Brunsir. Zumbar, zurrir, 

Brou. Caldo. B. bufat. ! Brunsit. Zumbo, zumbido 
Caldo de morcillas. B. de Brunyidor. Qui bruny. BUF Brotada. Dels arbres y 
plantas. Germinación, 
brotadura. De las banyas. 
Apitonamiento. 

Brotan?. Copia ómultitut 
de brots. Ramaje. 

Brotament. V. Brotada. 

Brotar. Tráurer brot los 
arbres y plantas. Apim- 
pollarse, entallecer, ger- 
minar. Los ceps. Aboto- 
nar, tallecer, Comensar 
á brotar. Mover, apitonar. 

Brotó. Brot quant comen- I Y*. Ea. Sustancia del pan. Es 
rou de llenguas. Fr. fam. 
Pura ¿haría, es todo jara- 
be de pico. iip i 

Broulaet. V. Llepadum. 

Broyda. Pta. Abrótano 
macho, yerba lombriguera 

Brú. Color obscur. Bruno. 

Bruch. Pta. Brezo, urce. 

Brúíol. Dit del dia nebu- 
lós. Pardo, nebuloso. Qua- 
drúpedo. Búfalo. 

Brugent. Que fa fressa, 
ruidos. Ruidoso. 

Brugiciet. Murmullo. 

Brugir. Zumbar, zurrir. 

Brugit. So desapacible y 
confús. Zurrido, zumbi- 
do, murmullo, susurro. 
Del aygua ó dels arbres. 
Murmurio. Fèr b rugit. 
Zumbar, barbullar, mur- 
murar. V. Soroll. (Bruch. 

Bruguera. Brezal. V. 

Bruguerós. Brezoso. 

Bruixa. Bruja, hechicera. 
Fèr correr la bruixa. Fr. 
Enganyar solapadament 
ó ab astucia. Sonsacar. 

Bruixeria. Brujería, he- 
chizo. Fèr bruixerias. Acicalador, polidero. Pes- 
sa perafilar.il/SZon.Eyna 
dels argenters. Grata. 

Brunyidura y Brunyi- 
ment. Pulidesà dels ob- 
jectes d' art. Bruñimien- 
to, bruñido. 

Brunyir. Pulir la pedra, 
fusta, etc. Lustrar, puli- 
mentar, tersar, alifar. Los 
metalls. Gratar. 

Brunziment. V. Brunsit. 

Brunzir. V. Brunsir. 

Brunzit. V. Brunsit. 

Brusa. Especie de cami- 
sa. Blusa. Lo respall de 
aquest nom. Bruza. 

Brusca. Tronquet. Asti- 
lla, palillo. La nrossa que 
cau al ull. Mota. La de 
cassar ab vesch. Vareta. 

Bruscament. Adv. Tos- 
cament. Rudamente, ás- 
peramente. Precipitada- 
mente. Precipitadamente. 

Brusch. Arbust. Brusco. 
Aspre. Hosco, sañudo, fos- 
co. V. Bronch. 

Brusidor. Instrument pe- 
ra igualar lo vidre. Bru- 
jidor, crujidor. 
Brujear, hacer brujerías. Vtrusir. Igualar lo vidre 
Bruixot. Brujo, hechicero, j ab lo brusidor. Brujir. 
BrúixuBa. Brújula, agu- Brut. Lo que conté subs ja de marear. Declinar la 
brúixula del nort al est. 
Nordestear, noroestear. 

Brulot. Brulote. 

Bruuient. Furioso, bravo. tancias asquerosas. Su- 
cio, puerco, bruto. Aplicat 
á las personas. Zarrapas- 
tron, lechon. Llicenciés. 
LicenciosOy bestial. Ani- mal irracional. Bestia, ho- 
que es porch y mal en- 
dressat. Cochino, puerco. 
En brut. Adv. En bruto. 
Paraulas brutas. Parau- 
las obcenas, indecents. 
Palabras torpes, indecoro- 
sas, obcenas. 

Brutal. Bestial, irracional 

Brutalitat. Impuresa. 
Obscenidad, torpeza. Inca- 
pacitat, rudesa. Brutedad, 
bestialidad, asnada. 

Brutalment ó Bruta- 
ment. Adv. A manera de 
brut. Bestialmente. Fea- 
ment. Puercamente. In- 
dignament. Indignamen^- 
te. Impúdicament. Obsce- 
namente, torpemente. 

Brutícia. Porquería. In- 
mundicia, suciedad, mu- 
gre. De la roba. Grasa. La 
que 's trau de las cosas 
que 's ne tejan. Limpia- 
dura. V. Calamarsa. 

Brutóuica. Via. Betónica. 

Búa. Tumoret ab materia. 
Buba, pústula. 

Bulionia. Pta. Bubónica. 

Bucellas. PI. Instrument 
d' argenter. Bucelas. 

Buen. Embarcació. Bu- 
que, nave. Capacitat d' al- 
guna cosa. Vaso. Arna de 
las abellas. Colmena. Lo 
pap ó ventre. Buche. Buch 
de riu. Madre. Tráurer 
del buch. Fr. Desbuchar,, 
desembuchar. Umplir lo 
buch. Llenar el buche. 

Bucle. Caragol de cabells 
pera adorno. Rizo. 

Budell. Intestino, tripa. 
Budell girat. Miserere, 
volvo. B. prim. Hila. B. 
primer. Duodeno. B. quart 
ó cego. Intestino ciego. B. 
quint. Portanario, intes- 
tino colon. B. saxoner. 
Colon, cagalar. B. tercer, 
liaren ó prim. Ilion, ileon. 
Roncar los budells .Zurrir 

Budeller. V. Triper. 

Buf. Soplo. De enfado. So- 
plido, bufido. 

Bufa. Bossa de la orina. 
Vejiga. La que fa la roba. 
Fuelle, bocha. Cop de bu- 
fa. Vejigazo. Interjecció BUF 

de admiració. ¡Sopla! 
j Moscas 1 ¡ Canario I 

Bufada. Buf. Soplo. Lo 
cop de vent. Ráfaga, bo- 
canada de viento. La acció 
executada lleugerament. 
Pasavolante. Ser una bu- 
fada de vent. Fr. Cosa 
passada ab brevetat. Ser 
nube de verano. 

Bufador. Qui bufa. So 
piador. Lo forat subterrá- 
neo del qual ix vent. So- 
pladero. (fochs. 

Bufafochs. Pl. V. Venta- 

Bufaforats. V. Burinot. 

Bufaina. Y. Bufaya. 

Bufalaga. Pta. Paserina 
tintórea, globularia. 

Bufanagas. Pta. Zana- 
horia. V. Pastanaga. 

Bufanda. Especie de cor- 
bata mòlt llarga. Red. 

Bufar* Expel-lir ab vio- 
lencia per la boca. So- 
plar. Dit del caball, toro, 
etc. Resoplar. Manxar. 
Inflar. Inspirar. Poét. 
Inspirar. Roncar, fèr lo 
guapo. Blasonar del arnés, 
echar plantas. Bufar á la 
orella. Fr. Portar novas. 
Chismear, soplar aloido. 
Bufar á algú en 1' ull. Fr. 
Tenirli enveja. Envidiar. 
B. la dama. Fr. Lograr 
una cosa ab competencia 
de altres. Guindar, soplar 
la dama. B. lo pebre. Fr. 
Ser mòlt moreno. Tener la 
tez morena. Bufar y fèr 
ampollas. Fr. Sèr de mòlt 
fácil execució. Echar 
guindas á la tarasca. 

Bufat. Estufat, desvanes- 
cut. Engreído, ufano, en- 
vanecido, entonado. 

Bufaya. Ostentació. Boa- 
to, ostentación, pompa. 

Bufet. Taula per estudiar 
ó escríurer. Bufete. Veu de 
animal. Bufido, resoplido. 
V. Paraulada. 

Bufeta. Dim. de butllo- 
fa. Vej iquilla . Pta. B. de 
gos. Vejiga de perro. V. 
Tomaquera borda. 

Bufit. V. Bufet. 

Bufó. Graciós. Donoso, 
lindo, bonito. Truhá. Tru- BULL 

lian, chocarrero. La rata 
anomenada aixís. Almiz- 
clera, ratón acuátil. Fèr 
lo bufó. Fr. Fèr gestos. 
Hacer el mono. 

Bufonada y Bufonería 
Ostentació. Pavonada. 
Truhanería. Truhanería, 
truhanada, chocarrería. 

Bufonanient. Adv. Do- 
nosament. Lindamente. 

Bufonería. V. Bufonada. 

Bugada. Colada , lejía. 
Fèr ó passar la bugada. 
Fr. Colar la ropa. 

Bug» dejar. La roba. Co- 
lar la ropa. B. lo fil. Po- 
sarlo en lleixiu pera ado 
bario. Empuchar. 

Bugader. Lo qui fa bu- 
gadas. Lavador. V. Cubell 

Bugadera. Lavandera. 

Bugadó. Petita bugada. 
Coladita. 

Bugía. Candela de 'cera 
blanca. Bujía. 

Buglosa.Pta. Llengua bo 
vina. Lengua de buey, an- 
cusa, argamula, melera. 

Buíga. Terra que 's des 
monta, traballa y sem 
bra. Arrompido, artiga. 
Tráurer buíga. Fr. Des- 
montar, cultivar las tér- 
ras hermas. Panificar. 

Busna. V. Buyna. 

Buirach. V. Buyrach. 

Buix. Pta. V. Boix. 

Buixarola. Planta medi- 
cinal. Gayuba, agauja. 

Bu jarró. Bugre. Sodomi- 
ta, bugre. 

Bujol y Bujola. Cubeto, 
cubeta, colodra. 

Bulinó. V. Brugit. 

Bull. En sas princip. ac- 
ceps. Hervor, fervor. Lo 
moviment agitat del tint 
de la caldera. Bullón. Ar- 
rancar lo bull. Fr. Levan- 
tar el hervor. Bull de la ju- 
ventut. Fr. Delit impe- 
tuós. Hervor, fogosidad. 
Bull'de la sanch. Efer- 
vescencia. Fèr donar un 
bull. Fr. Herventar. 

Bulla. Confusió de crits y 
soroll. Bullaje, batahola, 
chacota. Soroll de barallas 
y pendencias. Bolita. Fèr BUNY 71 bulla. Fr. Chacotear , hor- 
cer chacota. Móurer bulla. 
Meter bulla. Per bulla. 
Adv. Por modo de juego. 

Bullanga. Motí. Asona- 
da, motín. Alborot. Vo- 
cinglería, barullo. 

Bullanguer y Bullan- 
guista. Vocinglero, bullan- 
guero, chisgaravís.(vien te. 

Bullent. Herviente, hir- 

Bullici. Rumor , gatsara. 
Bullicio, estruendo. Albo- 
rot, sedició. Alboroto, tu- 
multo, (ma. 

Bullícia. Bulla. Bulla, bro- 

BuIIiciós. Solevantado, 
chacotero, molino, peonza. 
V. Bullanguer. 

Buiiücfiosanient. Adv. 
Alegrament.vl legremente. 

Bullidor. Surtidor. Her- 
videro. Xuclador. Vorá- 
gine, tragadero, remolino. 

Bullsment. Obra de bu- 
llir. Ebullición, ebulición. 
V. Bull. 

Bullir. En sas princip. 
acceps. Hervir. Posarse 
la multitut en moviment. 
Hormiguear. Fèr bullir. 
Herventar. Bullir la vian- 
da en la olla. Fr. Cocer. 
B. lo vi en lo cup. Fer- 
mentar , hervir el mosto. 
Fèr bullir lo enteniment. 
Fr. Abrumar. Sacar de 
quicio, abrumar. 

Bullit. Efecte, obra de bu- 
llir. Hervido. La carn bu- 
llida. Cocido. 

Bulto. Volumen, mole. A 
bulto. Adv. Per demunt, 
sens examen. En confuso, 
á ojo, á sobrehaz. Sens 
contar, pesar ó mesurar. 
A ojo, de ó en montón. 

Bumuum. So continuat 
sort y confús. Run run, 
susurro, zumbido. Brugit. 
Murmullo, murmurio. 

Buna. Baix en lo sach 
deis gemechs. Roncon. 

Bunicli. V. Bonich. 

Bunio. Zumbido, zurrido. 

Bunyol. Pasta batuda y 
fregida. Buñuelo, hojuela. 
Lo de farina ous y mel. 
Pestiño. Xapuceria, poti- 
neria. Chapucería. 72 BUR Bunyolat. Abuñuelado. 
Bunyoler. Buñolero. 

linos. Buboso, bubático. 

liupleure. Pta. Bupleiro. 

Burat. Espec. de roba de 
llana ó seda. Burato. 

Burcega. V. Paret seca. 

Burch. Aldea. Burgo. 

Burdell. V. Bordell. 

BurellóBurey. Color cas- 
tany, roig obscur. Buriel. 
Especie de roba de llana 
basta. Bernia. 

Burgès. Títol antich e- 
quivalent á hisendat ó 
ciutadà honrat. Hacenda- 
do, ciudadano. 

Burgi t. V. Brugit. 

Burgmestre. Primer ma- 
gistrat en algunas ciutats. 
Burgomaestre. 

Burí. Buril, punzón. Cop 
de burí. Burilada. 

Burina. Bulla. 

Burina t*. V. Bambalejar. 

Burinot. Insecte ab alas 
que quant vola sempre 
brunseix. Abejarrón, abe- 
jorro. Abella borda que 
no traballa. Abejón, zán- 
gano. Lo home massa su- 
íert. Borricote, borricón. 
Lo de poca formalitat. 
Tararira, botarate. Cert 
joch entre tres. Abejón. 

Burla. Escarni, xasco. Ir- 
risión, rechifla, mofa, es- 
carnio. Faula, rondalla. 
Burlería , conseja. Fèr 
burla. Fr. Chiflar, burlar- 
se. Fora burlas. Expr. De 
bó. De veras. Per burla. 
Adv. Escarnecidamente. 
Ser la burla. Fr. Ser el 
hazme reir. Tenir malas 
burlas ó jochs. Fr. Tener 
malas pulgas. 

Burlar. Frustrar. Eludir. 
Avergonyir. Correr. Xas- 
quejar. Zumbar , chas- 
quear. Tot burlant bur- 
lant. Loe. fam. A ma- 
nera de xansa, tot jugant. 
Burla burlando. 

Burlarse, r. Mofarse. 

Burlería. Burla, mofa. 

Burlesch. Jocoso, burles- 
co, mímico, festivo. 

Burleta y Burló. Fisgón, 
chancero, burlón, fisgador BUS 

Bar lot. Hazme reir, momo 

Burot. Portalero. (asna. 

Burra. Borrica, jumenta, 

Burrada. Colla de bur- 
ros. Borricada. Necedat. 
Tontería. En lo joch de 
cartas faltar. Renuncio. 
Fèr burrada en las car- 
tas. Renunciar. 

Burrangu. Interjec. de 
estranyesa. Cespita, zape! 

Burras. Aum. Borricón, 
borricote, zopenco. 

Barricada. Borricada , 
burrada, machada, (cal. 

Burrical. Jumentil, borri- 

Burriealuieiit. Adv. Po- 
llinalmente, asnalmente. 

Burricam. Asnería. 

Burro. Borrico, asno, ju- 
mento. B. de cinia, de tra- 
gí ó guixer. Loe. Qui so- 
porta mòlt traball. Borri- 
cón. B. eugasser. Gara- 
ñon. Instrument pera es- 
calfar lo Hit. Tumbilla. 
Burro de cap á peus. Loe. 
Mòlt tonto. Tonto de ca- 
pirote ó de cuatro suelas. 
Colla ó manada de bur- 
ros. Burrada, borricada. 
Tros de burro. Expr. fam. 
Tontas. Tontazo,rocin. 

Burxa. Instrument pera 
remenar alguna cosa. 
Hurgón, hurgonero, pin- 
cho. D' escopeta. Baque- 
ta. Deis guardas dels por- 
tals. Aguja. 

Burxada. Hurgonada, es- 
pichón, estocada. 

Burxar. Remenar ab la 
burxa. Hurgar. Punxar ó 
ferir ab instrument de 
punxa. Pinchar. 

Burxat. Pinchado. 

Burxeta. V. Botafoch. 

Burxo. Burxa. Hurgón. 

Busca. Brusca, tronquet. 
Vareta, palillo. Tocador 
per assenyalar las lletras 
ais noys. Puntero. V. A- 
gulla. En busca. Adv. En 
demanda. V. Agulla. 

Buscagatosas. Vago, 
gandul, desfeynat. Vago , 
holgazán, zángano. 

Buscalavída. Persona 
mòlt diligent. Buscavidas. 

Buscar. Regonéixer. Re- BÜT 

conocer. Perseguir. Perse- 
guir. B. medis. Trazar. 

Buscarahons. Camorris- 
ta, zizañero, rencilloso. 

Busnaga. V. Moca de peix 

Busqueta. Aucell. Reye- 
tó. Reyezuelo. (dor. 

Bussó. Buzo, somormuja- 

Butifarra ó Botifarra. 
Budell pié de carn. Mor- 
cilla. De coradella de 
porch. Botagueña. Prima. 
Tarángana. 

Butleto. Buleto, breve. 

Butlla. Bula. B. de la ca- 
misa. Fam. Palomino, 

Butllari. Bulario. 

Butllat. Lo que está en 
forma auténtica, ó á mo- 
do de butlla. Bulado, (ro. 

Butllayre y Butller. Bule- 

Butlleta. Papeleta de en- 
trada. Boleta , cedulilla. 
Papeleta de avís. Papeleta. 

Butlletí. Bitllet de comu- 
nió. Cédula de comunión. 

Butllofa. En la pell. Am- 
polla, vejiga. La del cre- 
mat. Quemadura. Sem- 
blant á la butllofa. Am- 
pollar. Mentida. Bola, 
bambolla, paparrucha. 

Butllofar. Fèr butllofas 
en lo eos. Ampollar, le- 
vantar ampollas. En y ay- 
gua. Burbujear, (vejigas. 

Bu ts fufarse, r. Hacerse 

Butllofassa. Butllofa 
mòlt gran. Ronchón. 

Butllofayre y Butllofer. 
Mentider. Pilonero. 

Butsinar y Butsineiar y 
sos derivats. V. Rondinar. 

Butxaca. Saquet en las ca- 
sacas,calsas, etc. Bolsillo. 
La que portan las donas en 
las faldillas. Faltriquera, 

{'aldriquera. Escurar la 
mtxaca á algú. Fr. Por- 
társenhi tots los diners. 
Mondar. PI. Lo home des- 
cuy dat. Vainazas. 

Butxacó. Dim. Bolsillo. 

Butxí. Ministre de justicia 
que executa las penas 
corporals. Verdugo, ejecu- 
tor de la justicia. Lo aucell 
de est nom. Alcaudón, 
caudon.Qui es mòlt cruel. 
Carnicero, verdugo. En lo CAB 

joch del osset la part mes 

plana. Culo. (agauja. 

EEuxarola. Pta. Gayuba, 

Buxeta. Instrument de 

pellayre. Estira. CAB 

Buydar y sos derivats. V. 
Vuydar. (bòu. Boñiga. 
Buyiia. Excrement de 
Buyrach. Capsa pera por- 
tar las fletxas. Aljaba, CAB 73 carcax. Lo cuyro pera 
embolicar las brocas de 
vesch. Cuero. Lo cuixi per 
clavar águilas. Acerico. 
Uuytra. V. Yolter. C. C. Sola val 100 , pero si 
abans de ella ? s posa una 
. X valen las dos lletras 90; 
quant se troban dos CC 
girada la una al revés y 
una I al mitg, aixis CÏ3, 
valen 1000 y treta la pri- 
mera C aixis i[) val 500. 

Ca. Can. V. Gos. Com á 
negació. No. Ca que cassa 
esquirols. Ardero. 

Cabaealans ó Cabacals. 
PI. Sacerdots dels sarra- 
hins. Cabacalas. 

Cabacet. Armadura anti- 
gua. Capacete, capillo de 
hierro. V. Cabasset. 

Cabal.Complet, complert. 
Completo, cumplido. Just, 
conlorme al pes. Justo, 
exacto. La quantitat que 
permet lo pare al fill y F 
amo al esclau. Peculio. 
For. Sens limitació. Lle- 
nero. PI. Béns. Medios. 
Géneros. Caudales. Fér 
cabal. Fr. Fér cas. Hacer 
caso. Just y cabal. Adv. 
Cabalmente. 

Cabalcada. Presa feta sa- 
quejant. Correría, presa. 
Comitiva ácaball. Cabal- 
gada. Correguda de ca- 
balls, etc. Carrera. Tri- 
but.Derecho de cabalcada. 

Cabalcador. Qui va á ca- 
ball. Cabalgador , ginete. 
V. Pujador, Pedns. 

Cabalcadura. Bestia de 
bast ó sella. Cabalgadu- 
ra , caballería. Dolenta 
cabalcadura. Loe. fam. 
Pervers, de mal natural. 
Mala cuca, mala pécora. 

Cabalcar. Anar a caball. 
Cabalgar, montar. Venir 
ampla ó mal assentada 
una pessa de roba ó part 
de ella. Venir holgado. Cabaler. Fill extern. Pe- 
gujalero, pegujarero. Ne- 
gociant. Negociante. 

Caball. Quadrúpedo. Ca- 
ballo.C. aficionat á muías. 
Mulero. Briós, corpulent 
ó fort. Alfana. De bastos. 
En lo jocn del truch. Pe- 
rico. De fuster. Borrico. 
Lo blanch de la pota dre- 
ta y ma esquerra. C. tras- 
trabado De pel gris, blanch 
y daurat fosch. Roano, ro- 
dado. Blanch de las po- 
tas. Cuadralbo. De pels 
blanchs en la cua. Rubica- 
no, rubicán. Alt de llom. 
Alomado. D' ancas en fi- 
gura de aitmeÜidi.Anquial- 
mendrado. D' anca de bou. 
Anquiboyano. Begut d' an- 
cas. Anquiderribado. D' 
anca de mula. Anquimu- 
leño. Rodó d' ancas. An- 
quiredondo. Sech d' an- 
cas. Anquiseco. De càrre- 
ga. Albardon. De fusta. 
De palo. De lloguer. Al- 
quilón. De teulada Lime- 
ra. De vapor. C. de fuerza. 
Embefugat. Asmático. 
Guarnit. Montado. Lleu- 
ger y corpulent. Corcel. 
Negre. Morcillo. Requit- 
nador. Falso. Trotador. 
Trotón. De mala mort. 
Gumífero. Caball marí. 
Peix. Hipopótamo. Anar 
com un caball desenfre- 
nat. Fr. Correr sin freno. 
Cubrir lo caball ál'euga. 
Acaballar. Empinarse lo 
caball. Enarbolarse. Lo 
qui va ajagut á caball. 
Atasajado. Muntat á ca- 
ball com las donas. Adv. 
A sentadillas. Cama assá, 
cama allá. A horcajadas. 
Provenir de caballs. En- cabalgar. Semblant al ca- 
ball. Acaballado. Tir de 
dos caballs. Biga. Tir de 
quatre caballs. Cuadriga. 
Pujar á caball. Montar á 
caballo. Subjugar. Domar 

Caballar. Lo que pertany 
al caball. Caballuno. 

Caballas. Aum. Caballón. 

Caballer. Lo qui munta 
á caball Caballero, ginete. 
Noble. Hidalgo. C. aven- 
turer. Caballero andante. 

Caballeras. Aum. Lo mes 
distingit entre 'Is de sa 
classe. Caballerote. Lo qui 
's porta com un caballer. 
Caballeroso. 

Caballerejar. Caballe- 
rear, hacer del caballero, 
portarse caballerosamente 

Caballerescli. Propi de 
caballer. Caballeresco. 

Caballerea. Jove presu- 
mit. Caballerete. 

Caballeras. Caballerizo. 

Caballerïssa.CtoòaZtema 

Caballero*. Caballer 
desayrat, grosser y tosch. 
Caballerote. 

Caballet. Imp. y Pint. Ca- 
ballete. Pessa de ferro en 
la llar del foch. Morillo. 
Entre teixidors pessa del 
cilindro pera plegar. Bor- 
rico. Crestall en lo alt de 
las parets. Albardilla. 

Caballo. Llom de la terra 
entre solch y solch. Caba- 
llón, albardilla. 

Caballot. Caball de mala 
mort. Gurrufero. 

Cabalment. Precisament 
Apuradamente , precisa- 
mente, por sus cabales. 

1 Cabaló.Cabalet. Caudalejo 

Cabalós. A caudalado, cau- 
daloso. V. Caudales. 

Cabana y Cabanya. Case- 74 CAB ta rústica. Cabana. Mosso 
de mulas de una cabana 
ó cabanya. Cabañil. 

Cabás. Especie de cofí. 
Esportillo, capazo. Lo gas- 
to diari. Taleguilla de la 
sal. Abundancia. Mon ton, 
infinidad. Posar en Jo ca- 
bás. Encapazar. Traginar 
ab cabás. Esportear. A ca- 
bassos ó á cabassadas. 
Adv. A fanegas, á monto- 
nes á porrillo. 

Cabassada y Cabassat. 
Capazo, esportada. 

Cabassás. Aum. Esportón 

Cabasset. Cenacho. 

i abítela. V. Capdeil. 

Cabecera. Principi de al- 
gun escrit. Cabeza. 

Cabell. Cabello, pelo. Lo 
que cáu sobre del front. 
Copete. C. blanch. Cano. 
C. afegit. C. postizo. Ca- 
bell blanch. Cana. C. 
gris. Entrecano. C. natu- 
ral. Pelo propio. Cabells 
desfets. Melena. C. cara- 
golats naturalment. C. en- 
sortijado, crespo. Artifi- 
cialment. C. rizado. C. de 
detrás. Coleta. Embulláis. 
Vedija. Esblenats. Grifo. 
Arrancar los cabells. Re- 
mesar. Allisarlos cabells. 
Traspeinar. Anar á estira 
cabells. Fr. Andar á la 
rebatiñas Arrancarse 'ls 
cabells. Estar desesperat. 
Patear. Criar cabells. En- 
cabellecerse. Embullar los 
cabells. Desordenarlos. 
Despeinar, despelotar. E- 
rissarse los cabells. Espe- 
luzarse. Esclarir los ca- 
bells. Escarmenar el pelo. 
Pié ó espès de cabells. 
Melenudo. Posar cabells 
blanchs. Fr. Encanecer. 
Retallar lo cabell. Atu- 
sar. Roig de cabells. Pe- 
lirojo. Ros de cabells. Pe- 
lirubio. Tinya que fa cáu- 
rer los cabells. Alopecia. 
Tornarse gris de cabells. 
Entrepelar. 

Cabellera de la Reyna. 
Pta. Cabazur, perejil de 
la Reina, aguazur. Cabe- 
llera deslligada. Melena. CAB 

C. embullada. Greña. 

Cabells. Pta. Cuscuta. C. 
de la Mare de Deu. Epí- 
timo. V. Pels de farigola. 

Cabellut. Qui tè mòlts 
cabells. Cabelludo. Qui tè 
la clin mòlt llarga. Cer- 
rejoso, melenudo. 

Caber. V. Cábrer. 

Cabessa. De las plantas. 
Cebolleta, cebolla. 

Cabessacla. Cabezada. 
Donar cabessadas. V. Pe- 
gar cabotadas. 

Cabessar. Formar cabes- 
sas las plantas. Concrear. 

Cabesseig y Cabesseja- 
ment. Náut. Cabeceo. 

Cabessejar. Cabecear. 

i Cabessó. Putxet, petita 
altura. Almártaga. 

Cabessudas. Pta, Escoba 
de cabezuela. 

Cabessut. V. Tossut, firo. 

Cabestrar. Echar cabes- 

Cabestre. Cabestro. Cop 
de cabestre. Taquimazo. 
Porció de cabestres. Ca- 
bestraje. Desembolicar lo 
cabestre de entre potas. 
Desencabestrara. Ronsal. 

Cabestrer. Cabestrero. 

Cabeu. Peix. Cobeo , cabo. 

Cabiinent. Cabuda. Ca- 
bimiento, cabida. Favor, 
valiment. Gracia, merced. 

Cabiró. Fust gros. Alfa- 
jía, cabrío, cuartón. 

Cabirol. Isart, cabra sal- 
vatge. Gamuza, bicerra, 
cabra montes. 

Cabiroy. Aucell de estany. 
Pájaro de estanque. 

Cábit. Cop de bola en lo 
joch de la argolla. Cabe. 

Cable. Amarra, (cabeza. 

Cabòria. Quebradero de 

Cabot. Peix. Capitón, mu- 
jol, matajudío. 

Cabota. Cabeza de clavo. 

Cabotada. Cabezada. Do- 
nar ó pegar cabotadas. 
Cabecear. V. Cabessejar. 

Cabotatge. Cabotaje, pi- 
lotaje práctico, navega- 
ción impropia. 

Cabra. Insecte. Ladilla. 
Cabra cerval. Cervicabra. 
Cabra de barballeras. 
C. marmelada. C. montes CAB ó salvatje. C. montes, ga- 
muza, (silvestre. 

Cabrafiga. Fruyt. Higo 

Cabrafigar. Enfilar, e'n- 
rastrar lo fruyt de las ca- 
brafigueras. Cabrahigar. 

Cabrafi güera. Figuera 
borda. Cabrahigo. 

Cabreig. Náut. Cabrilleo. 

Cabrejar. Náut. Cabrillear 

Cabrellas. Astron. Set es- 
trellas juntas. Pléyadas. 

Cábrer. Caber. 

Cabrer. Cabrero, guarda- 
cabras, pastor. (za. 

Cabrera. Xossa. Cabreri- 

Cabrestrant. Arga. Ar- 
güe, árgana. 

Cabretilla ó Cabritilla. 
Pell adobada de cabra. 
Cabritilla, galapo. 

Cabria. Torn pera mun- 
tar la artillería. Escaleta. 
Entre corders corró. Al- 
cachofa, galápago. 

i Cabridar. Parir la cabra. 

Cabriola. Salt que fan los 
que bailan encreuhant 
los peus. Campaneta. Fèr 
cabriolas. Fr. Cabriolar, 
cabriolear. 

Cabriolé. Especie de ca- 
pot. Capingo te, 

Cabrit. Lo fill de la cabra 
quant es petit. Cabrito, 
chivo. De llet. Choto. 

Cabriteig. Acció y efecte 
de saltar ó fer cabriolas. 
Cabrilleo. 

Cabritejar. Donar salts, 
com las cabras. Cabrillear 

Cabria y Cabrum. (Bes- 
tiar). Ganado cabrío. 

Cabró. Boch, Cabrón, bo- 
de. Especie de cránch de 
mar. Camarón , esquila. 
Monstruo de cabró y cer- 
vo. Hicocervo. V. Crestat. 

Cabroller. Especie de 
cranch de mar. V. Cabró. 

Cabronada. Acció infa- 
me que permet algú con- 
tra sa honra. Infamia, 
ignominia. Incomoditat 
gran. Incomodidad, mo- 
lestia, (ba de cabra. 

Cabruna. Herba. V. Bar- 

Cabuda. Capacitat. Cabi- 
da , capacidad. Amistat, 
favor. Valimiento , wer- 


CAD 

m ced. Intervenció. Interven- 
ción, presencia. 

Cabussa. Especie de bony 
ó berruga. Berrugon. 

Cabussador. Qui nada 
sota l! aygua. Buzo. 

Cabussar. Ficar alguna 
cosa sota V aygua. Zabu- 
llir, r. Ocultarse de cop 
sota P a^gua. Zabullirse, 
zambullirse, chapuzarse. 

Cabussó. L' acte y efecte 
de cabussar. Zabullida, 
zambullida. Lo aucell de 
aquest nom. Mergo, cuer- 
vo marino. Fèr un cabus- 
só. Fr. Dar una zambulli- 
da ó un chapuz. 

Cabussot. Aucell. Somor- 
mujo castaño. 

Caeabuet. Fruyt. Caca- 
huete, maní. 

Cacareíg. Acció de caca- 
rejar. Cacareo. 

Cacare] ador. Cacarea- 
dor, vocinglero. 

Cacarejar. Cantar lo gall 
ó gallina. Cacarear, clo- 
quear. Ponderar, exage- 
rar. Ponderar, decantar. 

Cacarejat. Exagerat, pon- 
derat mòlt. Cacareado. 

Cacau. Arb. y fruyt. Ca- 
cao. Lo lloen poblat de 
cacaus. Cacahotal. 

Cacea eh. Veu del ánech. 

Cací. Peix. Cacin. [Parpar. 

Cacicat. Dignitat de ca- 
cich. Cacicazgo. 

Cacsch. Senyor de vassalls 
indis. Cacique. 

Cacofónich. Hiante. (jía. 

Cacoquímia.Med. Caque- 

Cacoquímich. Melancó- 
lich, trist. Cacoquimio. 

Cada punt ó á cada pas. 
Adv. A cada instante, por 
momentos. 

Cadafal. V. Catafal. 

Cadarn. Catarro. 

Cad arnera. Aucell. Jil- 
guero, colorin, pintadillo. 

Cadarnós. Y. Encad arnat 

Cadars. Seda grossa y bas- 
ta. Cadarzo, cadarza. 

Cadascú. Cada hu, cada 
persona. Cada uno. 

Cadáver (Restos del). Ce- 
nizas , restos mortales. 

Cadell. Lo fill petit de al- CAD 

guns animals. Cachorro. 
De gos. Perrezno. De llop. 
Lobezno, lobato. Especie 
de ribot. Acanalador, a- 
vivador. Pessa del canal 
de la tramuja. Citóla, ta- 
ravilla. La regata de las 
bòtas ahont se encaixa lo 
tap. Gárgol. Lo floquet 
que fan alguns arbres. 
Espiguilla. Madeixeta ó 
troca. Cadejo, cadillo. In- 
secte. Grillotalpa. Pessa 
de maquinaria. Perrillo. 
Pistola de butxaca. Ca- 
chorrillo, (chigada. 

¡Cadellada. Cachillada, le- 

' Cade i lar. Parir certs ani- 
mals. Parir la perra, la 
loba , etc. Anar donant 
mès y mes de sí alguna 
cosa. Cundir, dar de sí. 

Cadellet. Cachorrito. 

Cadena. Enllás. Encade- 
nación , encadenamiento. 
Náut. Amarra. La conti- 
nuació de montanyas. 
Cordillera. Lo urdit del 
teler. Urdimbre. 

Cadenayre. Qui fa cade- 
nas. Eslabonador. 

Cadencia (Ab). Adv. Nu- 
merosamente. Lo qui té 
cadencia. Cadente. 

Cadeneta. Adorno en las 
guarnicions. Cadenilla. 

Cadera. V. Costat. Os de 
la cadera. Anat. Cia. 

Cadet. Cadete, i (Cadea. 

Cadeya. Mida de longitut. 

Cadií' y Cadins. PI. Drap 
de llana groller. Cadis. 

Cadira. Silla. De brassos. 
Silla poltrona. C. mitjana. 
Silla baja. La en que pa- 
reix la dona. Puesto. Pl. 
Cadiras de cor. Lo con- 
junt de ellas. Sillería. Se 
f>oden Hogar cadiras. Fr. 
am. Se puede pagar dinero 

Cadirassa. Aum. Sillón. 

Cad ira y re y Cadirer. Si- 
llero. Botiga de cadiray- 
re. Sillería. 

Cadireta.Pessa ahont des- 
cansa lo eix. Silleta, so- 
porte. Assento que for- 
man entre dos agafantse 
de las mans. Silla de la 
reyna. CAG 75 Cadís y Cadissos. PI. Drap 
groller. V. Cadií*. 

Caducainent. Adv. Dèbil- 
ment. Lánguidamente, dé- 
bilmente. L' estat de ca- 
duch. Caduquez, (quejar. 

Caducar se. r. V. Cadu- 

Caducli. Descaygut per la 
vellesa. Decrépito, cadu- 
co. Transitori. Transito- 
rio, efímero, deleznable. 
Dit de la persona que des- 
varieja. Chocho , clueco. 
Edat caduca. Caduquez. 

Caduf y Cadúfol. V. Ca- 
túfol. 

Caducjuejar. Caducar, 
chochear , ir ó estar cala- 
mocano, (ca. Caduquez. 

Caduquesa. Edat cadu- 

Cafeter. Cafetero. 

Cafís. Cahiz. De sembra- 
dura. Cahizada. [vaje. 

Cafre. Bárbaro. Cruel, sal- 

Cafurna. V. Cofurna. 

Cagacalsas. Cobart. Ca- 
gón. L' home pobre d' es- 
perit. Bragazas, calzones. 

Cagador. Qui caga mòlt. 
Cagón. V. Caganer. 

Cagadora. V. Bassa. 

Cagaferro. La escuma 
del ferro y altres metalls. 
Escoria, caga/ierro, moeos 
de hierro. Lo vil y despre- 
ciable. Abyecto, escoria. 

Cagaire. V. Cagayre. 

Caga lió. Lo fem dur que 
fan los animals grossos. 
Cagajón. Lo del bestiar 
petit. Cagarruta. 

Caganient. Cagada, eooo- 
ner ación de vientre. 

Cagamuxa ó Cagamut- 
xo. Pta. Yerba carmín, 
eléboro negro, vedegambre 

Caganer. Qui caga mòlt 
sovint. Cagón. Lo mesquí. 
Boñoso, menguado, agar- 
rado. Lo cobart. Tímido t 
apocado. 

Caganería. Poquedad, 
miseria. Mezquindad, ro- 
ñería, estrechez. 

Caganiu. L' aucell que 
naix últimament. Postrero 

Cagar. Deslluhir, tirar á 
pérdrer alguna cosa. Man- 
char, afear, ensuciar. 

Cagarada. Cagada. 76 CAÍ Cagarina. Cagacalsas ó 
pussilánim. Cagón. Pl. 
Corripias. Cagalera. 

Cagarro. Cagalló.Cagra/on 

Cagarse. Los aucells. Tu- 
llir. De por. Zurrarse. 

Cagat. Part. pas. de cagar. 
Cagado. Mesquí. Mezqui- 
no. Es un cagat. Loe. fam. 
Es un cobart. Es un ca- 
gón, un gallina. (ner. 

Cagayre, Cagón. V. Caga- 

Cagosango. Pta. V. Ipe- 
cacuana. 

Caguera. Ganas de anar 
de eos. Necesidad. 

Caguerada. Cagarada . 
Cagada. (bart. Cagón. 

€ -aguerrí. Caganer, co- 

Caguetas.Pl.V. Cagarina. 

Calieut. Lo que amenassa 
ruina. Cadente. 

Caiguda. V. Cayguda. 

Caárells. Pta. Abrojo ó 
castaña de agua. 

Caixa. En sas princip. ac- 
cepcions. Caja. Capsa 
gran pera guardar algun 
objecte. Arca. V. Tabal. 
D' aygua. Alcubilla, cam- 
bija. D' ánimas. Cepillo. 
De aqueduclo ó canona- 
da. Atajía, atarjea. De 
caritats. Cepo. De cuyro. 
Vaca, petaca. La de morts. 
Ataúd. De posar instru- 
ments. Cepo. De tapia. 
Emplenta. Gran de page- 
sos. Hucha. De suspén- 
drer. Náut. Camello. 

Caixabancli. Caixa que 
serveix de banch ó assen- 
to. Cajabanco. 

Caixal. Muela. Punta en 
forma de dent. Diente. De 
llop. Diente de lobo. Arrel 
de caixal. Raigón. C. del 
seny. Cordal. De vella. 
Herba. A òrq/o.Pl. Caixals 
en las parets. Agrajas, 
adrajas. Deixar caixals 
en las parets. Adentellar. 
Tenir caixals. Fr. Tener 
uñas, colmillos. Tráurer 
foch per los caixals. Fr. 
Echar chispas. 

Caixalada. La acció de 
mossegar. Mordisco, den- 
tellada, mordiscon. Boci 
tallat ab los caixals. Bo- CAL 

cado. Porció curta de ali- 
ment. Bocadillo. Pl. Gua- 
nyarselascaixaladas. Ga- 
narse la comida. Partir á 
caixaiadas. Bocadear. 

Caí x alejar. Dentellear, 
mordiscar. 

Caixaler. V. Xarrayre. 

Cai xassa. Aum. Cajón. 

Caixer. Cajero. V. Caixista 

Caixeta. La que serveix 
per recullir almoynas. 
Cepo, cepillo. 

Caixista Oficial de im- 
prempta. Cajista. 

Caixó. Cajón. V. Caixeta. 

Cal. Contracció de Casa 
lo. Casa. Temps del verb 
Cáldrer. Es menester. 

Cala. Porció de desfilas. 
Lechino, clavo. Paper rot- 
llat y untat ab oli pera 
fèr llum. Mecha. En las 
costas de mar. Ensenada. 
Cala petita. Ancón. 

Calabrot. Náut. Corda 
petita. Calabrote. 

Calabrotar. Náut. Aca- 
labrotar. [bulbosa. 

Calabrux. Pta. Crépida, 

Calabruxas ó Calabrui- 
x as. Pta. Jacinto de pena- 
cho. V. Barralets. 

Calador. Cirurg. Instru- 
ment de ferro pera exa- 
minar la profunditat de 
las feridas. Tienta. 

Calaf. Arb. Sauce de Egip- 
to. V. Calafatament. 

Calafat. Qui calafateja. 
Calafate, calafateador. 

Calafatador. Qui calafa- 
teja. Calafateador. Betum 
per calafatejar. Brea. 

Calafatament. Obra de 
calafatejar. Calafatería. 

Calafateig. Calafateo. 

Calafate jadura. Acció y 
efecte de calafatejar. Ca- 
lafateadura. 

Calafatejar. Calafatear. 

Calafat ejat. Calafateado. 
Estar mòlt calafatejat. 
Loe. fam. Estar mòlt a- 
tropellat ó fallat de salut. 
Estar hecho un cascajo, 
estar valetudinario. 

Calaix. Cajón, gabeta. Ca- 
laix de sastre. Desorde 
en las cosas. Mesa revuel- CAL k-vi. ta. Qui té ideas desordena! 
das y confusas. Cabeza de 
chorlito. Qui aparenta sa- 
ber mòltas cosas á un 
temps sens coneixement 
sólit de ninguna. Petrus 
m cunctis. Ser ó anarsen 
al calaix. Fr. fam. Morir. 

Calaixera. Cómoda. Ar- 
reglar y donar calaixeras. 
Loe. fam. Preparar lo nu- 
viatge de algu. Preparar 
el ajuar. 

Cálam aromátich. Acoro- 
vero, cálamo aromático. 

Calamach. Especie de te- 
la prima de llana. Calama- 
so. Pta. Cicuta. 

Calama lite. Aucell, es- 
pecie de alosa. Calamanto 

Calamars. Peix. Calamar 

Calamarsa ó Bruticia. 
Granizo, piedra. Cáurer 
calamarsa. V. Calamar- 
sejar. {da, granizo. 

Calamarsada. Graniza- 

Ca I amar se jar. Grani- 
zar, (do. 

Calamarsejat. Graniza- 

Calambach. Droga. Leño 
aloes, (dias. Calambuco. 

Calambuch. Arbre de In- 

Ca laments. Pta. Cala- 
mento, calaminta, yerba 
gatera. [calaminar. 

Calamina. Min. Piedra 

Calamitat. Infortuni. 
Desgracia, infortunio. 

Calamitas. Desgraciat. 
Infortunado. Temps cala- 
mitós. Tiempo duro, acerbo 

Cálamo cúrrente. Ádv. De 
repent. De repente. 

Calandra ó Calandria. 
Aucell. Alondra. Cantar 
com una calandria. Loe. 
fam. Descubrir algú tot 
lo que sab. Cantar, confe- 
sar de plano. 

Calanya. Casta, rassa. ín- 
dole, condición, raza. 

Calapándria. Fam. T. 
Constipat, Constipació. 

Calápat. Gripau. Sapo, 
escuerzo. Cert mal en las 
potas del bestiar. Galá- 
pago, (mira. 

Calapet. Herba. V. Alti- 

Calar. Lloch abundant de 
cals. Calero, calizo. Fam. CAL 

Pesar. Pegar, dar, echar. 
Calar foch. Pegar, pren- 
der fuego. Calar velas. 
Náut. Amainar. Calar- 
le, r. Menjar ó béurer 
alguna cosa. Zamparse, 
echarse. Posarse á íèr al- 
guna cosa. Ponerse, dar- 
se, echarse. Entrar, ficar- 
se, anar, arrimarse. Tras- 
ladarse , meterse , arri- 
marse. Calarse á jáurer. 
Fr. Echarse á dormir. 

Calat. Dit de un instru- 
ment punxant. Enristra- 
do. Taladrat. Calado. 

Calavera. Lo conjunt dels 
ossos dels animals des- 
pullats de tota carn. Es- 
queleto. Home de poch 
seny. Cabezuela. 

Calaverada. Acció de un 
home de poch judici. Ca- 
bildada. Fèr calaveradas. 
Fr. Fèr cosas de poch ju- 
dici. Calaverear. 

Calayre. V. Dragador. 

Calca de teler. Careóla. 
Alguna cosa. Alguna, (ta. 

Calcedonia. Pedra. Aga- 

Calcedonis. Pedra. Óni- 
ce. V. Oniquel. 

Calceta. Senyal que 's po- 
sa en las camas de las 
gallinas. Trabilla , calza. 
Posar calceta. Fr. Notar, 
marcar con el dedo. 

Calcete r. Calcetero. 

Calch. Pint. Calco. 

Calciner. Bassa de las 
adoberías. Pelambre, pe- 
lambrera. Posar las pells 
al calciner. Apelambrar. 

Calcos. Náut. Calzos. 

Càlcul y Calculado. Cal- 
culo, suposición. 

Calda (Donar una). V. 
Caldejar. (deo. 

Caldáich. De Caldea. Cal- 

Caldar. Tripería. 

Caldejar. Én sas princip. 
accepc. Caldear. Péndrer 
caldo sovint. Tomar cal- 
do á menudo. Tenir algu- 
na cosa gust á caldo. 0- 
ler , sentir á caldo. 

Caldejat. Caldeado, (do. 

Calder. A ficionado al cal- 

Calderassa. Aum. Calde- 
ra mòlt gran. Calderón. CAL 

Calderer. Qui fa calde- 
ras. Calderero. Oficina de 
calderer. Calderería. 
Caldereta y Calderilla 
per aygua beneyta. Acetre 
Caldero. Per tráurer ay- 
gua. Caldero. Imp. y Mú- 
sic. Calderón. Per cassar 
á la joca. Calderuela. 

Calderoita. Marmita. 

Caldot. Calducho. 

Cáldrer. Ser menester. 
Necesitarse. Ser una cosa 
com correspon. Ser con- 
forme, valer. 

Calell. Pedreta que al foch 
se converteix en cals. Ca- 
liche. V. Cadell. 

Calendar. Datar, fechar. 

Calendare. Pronóstich. 
Almanaque, calendario. 

Calendat. Designat lo dia. 
Datado, fechado. 

Calent. Caliente, cálido^ 
candente. Anar calent o 
fort algun negoci. Bullir. 
Parlant dels animals. Es- 
tar enzelo. Calent de cap. 
Caliente de cascos. De ca- 
lent en calent se pelan. 
Exp. fam. Aprofitar la o- 
casió. El llanto sobre el 
difunto. Tenirho calent. 
Loc. fam. Dissimular. Te- 
nerlo reservado. Tot ca- 
lent. Exp. fam. Pera bur- 
larse de una esperansa 
sens fonament. Allá veré- 
des, átatela al dedo. Pera 
negar. Bueno está ello. 

Calen tador.Lo lloch pera 
escalfarse. Calefactorio. 
Lo instrument de aquest 
nom. Mandillo. Per escal- 
far lo llit. Tumbilla. 

Calentament. Adv. Ar- 
dentment. Calientemente. 

Calentar. V. Escalfar. 

Calente jar. Estar un po- 
co caliente. 

Calentó y Calen tonet. Un 
poch calent. Tibio. 

Calentor. Calor, calefac- 
ción. 

Calentura. V. Febre. 

Calenturon. V. Febrada. 

Calés. Fam. Moneda, di- 
ners. Cuartos, monises. 

Caleser. Qui lloga cale- 
sas. Calesero, calesinero. CALL 77 Calesí. Carruatge lleuger 
pera passejar. Calesín. 

Caletre. Fam. Seny, tino, 
discerniment. Juicio, se- 
so, discernimiento. De son 
caletre. Adv. De ingeni 
propi. De propio Marte. 

Catire!. Calofrío, escalo- 
frío. Sentir calfrets. Fr. 
Calofriarse. 

Cal&ut. Part. passiu de 
Cáldrer. Sido menester. 

€a!í. Metall. Calino. 

Calibre. Vuyt de una ar- 
ma de foch ó diámetro de 
sa boca. Alma. 

Calicó. Especie de tela 
mòlt fina. Caniquí. 

Califat. Dignitat de cali- 
fa. Califato. 

Calima. Náut. Especie de 
vapor que condensa la at- 
mósfera. Bórea. 

Caliquí. V. Calicó. 

Calis. V. Cálzer. 

Calis. Calizo, calcáreo. 

Calissaya. Quina ama- 
rilla, (lido. 

Calí!. Calent. Caliente, cá- 

Calitat. V. Qualitat. 

Calitja. Vapor espés á ma- 
nera de boyra. Calina. 

Caí itjós. Poét. Caliginoso. 

Caliu. Rescoldo. Cuyt en 
lo caliu. Subcinericio. 

Call. La durícia de est 
nom. Callo. Veter. Tumor. 
Clavo, agrión. Lo camí es- 
tret y liaren. Callejón. C. 
juich. Barri dels iuheus. 
Judería. Fèrse calls. Fr. 
Adquirir hàbit ó costum 
en alguna cosa. Hacer, 
criar, tener callos. 

Callada. V. Gayato. A la 
callada. Adv. Tácitamente 

Calladament. Adv. Tá- 
citamente, callandico. 

Callament. Silencio. 

Callandet. Adv. Ab veu 
baixa, sens fèr soroll. Ca- 
llandico. Tot callandet. 
Calla, callando. 

Callap. Miner. Callapo. 

Callar. Passar en silenci. 
Pasar, saltar, omitir. 

Callat. Part. passiu de Ca- 
llar. Callado. Silenciós. 
Silencioso, cerrudo, mu- 
do, tácito. Qui guarda '1 78 CAL secret. Reservado. Qui 
parla poch. Taciturno. 

Callositat. Y. Durícia. 

Calma. V. Catxassa, Fleu- 
ma. (sedativo. 

Calmant. Med. Calmante, 

Calmar. Lo vent. Encal- 
mar, calmarse. Moderar 
alguna cosa rigorosa. A- 
dormecer, mitigar. Sosse- 
gar. Apaciguar, aplacar. 
Aquietar. Acallar, sosegar 

Caló. Náut. Sonda de fons. 
Cala, calón. 

Caiomelans. Mercuri 
dols. Protocloruro de mer- 
curio sublimado, panacea 
mercurial , calomelanos. 

Calor. Picant en lo pala- 
dar. Resquemazon, resque- 
mamiento. Ab calor. Adv. 
Con empeño. Entrar en ca- 
lor. Tomar calor. Morirse 
de calor. Fr.Freir se de ca- 
lor. Péndrer calor. V. En- 
traren calor. Picar lo ca- 
lor. Fr. Dejarse caer el sol. 

Calorós. Lo que té calor. 
Caluroso , ardiente. 

Calostre. La primera llet 
de la femella desprès de 
haver parit. Calostro. 

Cálrer. V. Cáldrer. 

Cals. Min. Cal. Cals amara- 
da. Cal muerta. 

Calsa. Calzón. Desferse 
las calsas. Desatacarse. 
Posarse las calsas de al- 
gú. Fr. Gobernarlo. Cal- 
zarse á alguno. 

Calsada. Camí empedrat. 
Arrecife, calzada. De las 
plantas. Aporcadura. 

Calsament. Calzadura. 

Calsar. Arrimar terra á 
algunas plantas. Acogom- 
brar, aporcar, recalzar. 
Los arbres. A tetillar. Afe- 
gir acer á la punta de al- 
gunas ferramentas. Ace- 
rar. Tráurer los bolquers 
á las criaturas y vestirlas 
de curt. Sacar los pies, 
poner de redondo. 

Calsassas. Pl. Aum. Cal- 
zonazos. 

Calsater. V. Calceter. 

Cálsech y Cálser. Calis ó 
cálser comú. Pta. Amen- 
to, antodio. CAM 

Calseta. La que 's posa á 
las gallinas, etc. Calza. 

Calsidas. Pta. Cardo cun- 
didor ó hemorroidal. 

Calsigar. V. Trepitjar. 

Calcilla ó Cálsich. Espe- 
cie de mitja sens peu. 
Calzeton. 

Calsina. Cals á punt de 
emblanquinar. Lechada. 

Calsinainent. Acció de 
calcinar. Calcinación. 

Calsinayre. Calero. 

Calsinería. La casa, de- 
pósit ó lloch ahont se ven 
cals. Caleña. 

Ca i si nós. Calcáreo. 

Calsis. Metall. Calcio. 

Calsó. Botí sens sola. Bo- 
tin, polaina.Y. Mitja calsa 

Calsotas. Condescendent. 
Calzonazos. V. Butxaca. 

Cal sote ts. Pl. Calzonci- 
llos, pañetes, gregüescos. 

Calumnial. Calumniós. 
Calumnioso. 

Calva. Lo casco del cap 
sènscabelis. Calvicie, cal- 
vez. Quant es de tot lo 
cap. Calvatrueno. 

Calvejar. Encalvecer. 

Calvejat. Encalvecido. 

Calvesa y Calvicia. V. 
Calva. 

Calvo (Tornarse). Pérdrer 
poch á poch los cabells. 
Encalvecer, encalvar. 

Cálzer. Vas pera consa- 
grar lo vi en la missa. Cá- 
liz. Tassa feta á manera 
de cálzer. Copa. 

Cama. La part del eos en- 
tre! peu y '1 genoll. Pier- 
na. La de las lletras. Pa- 
lo. De fusta. Zanco. De 
1' arada. Galápago. Del 
tremp de la ploma. Gavi- 
lán. Del blat y plantas 
semblants. Caña. Part 
del forch dels alls, etc. 
Ristra. Lo cap de la fona. 
Ramal. La part de la mit- 
ja desde '1 taló al genoll. 
Caña. La del botó y sem- 
blants. Presilla. Lo tronch 
de las plantas. Tallo. Lo 
coll del bòt. Piezgo. Las 
camas de la taula. Pies. 
A cama nua. Adv. En per- 
netas. Cama á cama. V. CAM 

Tant á lant. Cama assá, 
cama allá. Adv. A horca- 
jadas. Posarse cama assá, 
cama allá. Ahorcajarse. 
Camas de bròquil ó de 
gánguil. Zanquivano. Aga- 
far perla cama. Apernar. 
Estar a camas. Salir bien, 
estar á salvo. Haver á ca- 
mas. Fr. fam. V. Aconse- 
guir. Tallar las camas. 
Desjarretar , pernique- 
brar. Trencar las camas. 
Despernar. Mossegar las 
camas. Apernar. Móurer 
violentament las camas. 
Pernear. Tenir bonas ca- 
mas Fr. Sèr mòlt camina- 
dor. Tener pies ó buenos 
pies. Váldrerse de las ca- 
mas. Fr. Escapar corrent. 
Poner pies en polvorosa, 
tomar las de Villadiego. 

Camacurt. Pasicorto. 

■ Camada. Cop de cama. 
Pernada. Pas liaren. 
Tranco, gambada. A ca- 
rnadas. Adv. A trancos , á 
paso largo. (drea. 

Ca madrea. Pta. Came- 

Camaestevat. Patieste- 
vado, estevado. 

Camafeu.Min. Camafeo. 

Camal. Branca major dels 
arbres. Brazo. Especie 
de botí. Borceguí. 

Camaleó. V. Camalleó. 

Camálicli. Faquin , mozo 
de cordel , ganapán. De 
plantó. Trascantón. 

Camal lada. Pernada. 

Camallarch. Zanguilar- 
go, pasilargo 

Camalleó. Especie de 
llangardaix. Camaleón. 
Planta medicinal. Angé- 
lica-carlina , carlina ofi- 
cinal. Altra planta sem- 
blant. Camaleón. 

Camalleó pardo. Animal. 
Camaleopardo , pardal, 
camello pardal. (lias. 

Camal le ras. V. Carame- 

Camalliga.V. Lligacama. 

Camalluhent. Montañés. 

Camamilla. Pta. Manza- 
nilla. C. borda. Magar- 
zuela, magaza, magarza. 
C. romana. M. fina. Co- 
muna. M. de los sembra- CAxM 

dos. Dels tintorers. Man- 
zanilla loca. Pudenta. M. 
silvestre, M. hedionda. V. 
Ull de bou. 

Camándula. Bellaque- 
ría. Picardía, taimonïa, 
mañuela. Tenir mòltas 
camándulas. Fr. Tener 
muchas conchas ó mas 
conchas que un galápago. 

Camandulejar. Fér lo 
camanduler ú obrar com 
á tal. Camandulear. 

Camanduler. Camandu- 
lero, hipócrita. (dula. 

Camandulería. Camán- 

Cainaobert.Perm'aòi'erfo. 

Camané ó Canapé. Espe- 
cie de sofá. Canapé. 

Camapráni. Zanquivano. 

Caniaratinga. Herba. 
Gamaratinga. (Cambrer. 

Ca ni are r. Camarero. V. 

Camarsl. Camarín (co. 

Camarilla del teatro. Pal- 

Camarlencli. Camarer 
real. Camarlengo. 

Camaroja. Pta. Yerba de 
san Pedro. V. Morella ro- 
quera. Aucell. Camarojo. 

Caniarot. Camarote, (co. 

Camaseca. Bolet. Agári- 

Camatimó. Barra de la 
arada. Timón. 

Camatort. Sancallós en 
dins. Estevado. Sancallós 
en fora. Zambo, patizam- 
bo, zancajoso. 

Camaura. Especie de 
montera. Papalina, beco- 
quín, bicoquín. 

Cambi. Permuta. Trueque, 
permuta. En lo comers. 
Agio, agiotaji. De preso- 
ners, poders, etc. Canje. 
Tornas de lo que sobra 
en una barata. Premio. 

. Mudansa, alteració. Cam- 
biamiento, mudanza. Do- 
nar á cambi. Cambiar. 
En cambi. Adv. En re- 
compensa. Tornar lo cam- 
bi. Fr. Correspóndrer á 
algú del mateix modo que 
ell ha fet. Tratar del mis- 
mo modo, pagar con la 
misma moneda. 

Cambiable. Trocable, 
permutable. (riable. 

Cambiadís. Mudable, va- CAM 

Cambiador. Qui cambia. 
Cambiante , cambista. 

Cambiament. La acció 
de cambiar. Cambio. 

Cambiar. Mudar una co- 
sa de una part á altra. 
Mudar, trasladar, tras- 
mutar. Baratar. Trocar. 
Cambiar presoners, po- 
ders, etc. Canjear. 

Cambra. Sala. Aposento, 
cámara, cuarto. PI. Fluix 
de ventre. V. Cambras. 
Treballar en cambra ó 
privadament. Trabajar 
en casa ó privadamente. 

Cambras. PI. Fluix de 
ventre. Cámaras, despeño, 
diarrea. Cambras de 
sanen. Disenteria. Qui té 
cambras. Camariento. Te- 
nir cambras. Fr. fam. Ir- 
se de vareta. 

Cambráyna. Certa tela. 
Cambray, cambrayón. 

Cambrer. En los hospi- 
tals qui cuyda de las cam- 
bras. Cabo de sala, cama- 
rero, (doncella. 

Cambrera. Camarera, 

Cambrota. Lloch ó quar- 
to inferior ó brut. Chiri- 
bitil, zaquizamí. 

Cambuix. V. Gambuix. 

Camedris. Pta. Camedrio 

Camedrit. Farm. Vi pre- 
parat.' Camedrito. 

Camejar. Pernear. 

Camell. Cuadrúpedo del 
cos mòlt liaren. Camello. 

Cameller. Camellero. 

Camepstis. Pta. Pinillo. 

Camerlench. V. Camar- 
lench. (brazo, galápago. 

Canieta de 1' arada. Cama, 

Càmfora. V. Cánfora. 

Canil orar. V. Canforar. 

Camí. En sas princip. ac- 
cepc. Camino. Senda, via. 
Senda, paso. Viatge, volta, 
anada. Viaje. Medi ó re- 
curs. Medio, recurso. C, 
aspre ó tort. Anfracto. 
Aspre y desigual. Bati- 
dero. Batut. Andoso. Fèt. 
Andado. Estret. Coladero. 
Ral. Real. De ferradura ó 
morraler. De herradura. 
Fácil. Trillado. C. de Sant 
Jaume. Via láctea. De fer- CAM 79 ro. Ferro-carril , camino 
de liierro. Apartar del ca- 
mí. Desaviar. Anar de ca- 
mí. Ir de viaje. Cosa del 
camí. Vial. Desfer lo ca- 
mí. Desandar. Divisió de 
tres camins. Trivio. Eixir 
al camí. Eixir al encon- 
tre. Salir al encuentro. 
Parlant de lladres. Sal- 
tear. Fèr camí. Fr. Cami- 
nar. No haverhi camí. Fr. 
No tenir una cosa camí 
ni carrera. No haber me- 
dio. No tenir orde ni con- 
cert. No tener pies ni ca- 
beza , no llevar camino. 
Obrir ó facilitar cami. 
Fr. Procurar los medios, 
un camino. Tenir ó no 
tenir una cosa camí. Ser 
ó no ser fundado. Llevar 
ó no llevar camino. 

Caminada. Passeig liare h 
pera exercici. Caminata. 

Caminador. Qui camina 
mòlt y ab velocitat. An- 
dariego, andarín. Pl. Las 
cintas, cordons ó corret- 
eas pera sostenir las cria- 
turas. Andadores, anda- 
deras. Lo justillo al qual 
se subjectan los camina- 
dors. Apretador. 

Caminal. En los jardins 
ó passeigs. Calle. En las 
hort as. Andador, (dante. 

Caminant. Viajero, vian- 

Caminar. Andar. 

Camine!. Senda , sendero, 
vereda. C. de dressera. A- 
tocha, atajo. 

Camisa. De estamenya ó 
llana. Sayuela. De sobre. 
Camisola. Llarga. Cami- 
són. En camisa. Adv. En 
paños menores. (son. 

Camisassa. Aum. Cami- 

Camiseta. La que serveix 
pera tapar alguna cosa. 
Funda, camisilla. 

Camí só. Pessa que 's posa 
sobre la camisa. Camisolín 

Camorra. Renyina. Zaca- 
pela, zurribanda, chamus- 
quina , quimera, pelotera. 
Impertinencia. Molestia, 
fastidio. Haberhi camor- 
ras. Fr. Haber mónteseos 
y cápeteles. 80 CAM GAM CAN Camorrista.Buscarahons 
Pendenciero, quimerista. 

Carnosa y Camosina. Po- 
ma. Camueza. 

Camp. En sas princip. ac- 
cepc. Campo. Camp cer- 
cat ó de batalla. Palenque. 
De alfals. Alfalfar. De 
blat de moro. Maizal. De 
cebas. Cebollar. De cire- 
rers. Cerezal. C. de dar- 
rera casa. Loe. íam. Lo 
cul. Salvo honor, nalgato- 
rio, tabalario C. de llauró 
ó de sembradura. C. de 
labranza. D' ordi. Ceba- 
dal. De safra. Azafranal. 
Ras. Llanura. A camp 
ras. Adv, En descampado. 
A camp través. Loe. A 
campo travieso. Assentar 
lo camp. Mil. Sentar los 
reales. Cosa del camp. A- 
greste. Descubrirlo camp. 
Mil. Regonéixer la situa- 
ció del enemich. Batir el 
campo ó estrada. Eixir al I 
camp. Fr. Hacerse al cam- 
po. Lo que pertany al 
camp. Agrario, campesi- 
no, campestre. Fumar lo 
camp. Fr. fam. Escaparse. 
Llevarlo camp. Mil. Al- 
zar , levantar el campo. 
Sortir al camp. Fr. Desa- 
fiarse, renyir. Salir á cam- 
po , desafiarse. 

Campament. Campamen- 
to, campo, acampamento. 

Campana. Pt a. Ala. Al- 
tra planta. Ipomea ó ma- 
ravilla. Altra planta. Pe- 
tunia. De comunitat. Se- 
gundilla. Petita. Esquila. 
A so de campana. Adv. A 
toque de campana. De fi- 
gura de campana. Encam- 
panado. Cop de campana. 
Campaneo. Fèr campana. 
Fr. fam. No assistir á la 
classe. Hacer novillos, ha- 
cer corrales. Ventar las 
campanas. Fr. Tocarlas 
fèntlas donar voltas. Vol- 
tear las campanas, llevar- 
las á pino. 

Campanada. Batallada. 
Badajada. Escàndol ó no- 
vedat. Escándalo. 

Campanar. Campanario. Lo de una sola paret. Es- ] Campesino. V. Camperol. 
padaña. Un deis fu^ os del Campetxo.Pta. Campeche 
Campo. Llibre, franch. torn de seda. Canecillo, 
frailecico. Pujársen al 
campanar. Fr. Enfadar- 
se. Amontonarse. 

Campaneig. Campaneo. 

Campanejar. Tocar las 
campanas grans. Campa- 
near. Tocar las campa- 
nas petit as. Campanillear. 

Campanei*. Qui fa ó té 
per otici tocar campanas. 
Campanero. Lo que ve ó 
proceheix del camp. Cam- 
pesino, campestre. 

Campaneta. La deloido. 
Tímpano. C. de mar. Pta. 
Berza marina. V. Bom- 
bolla. Toch fort de la 
campaneta. Campanillazo 

Campaneta*. Pta. Faro- 
lillos , espejo de Venus. V. 
CorretjoJa gran. C. blan- 
cas. Pta. Ayasa blanca. 

Campanilla. Herba. En- 
redadera, (nólogo. 

Campanólech. Campa- 

Campánula. Herba co- 
mestible. Canonistos. 

Campanut. Hinchado, 
campanudo, orondo. Fèr 
la campanuda. Fr. Comé- 
trer un gran error ó falta. 
Hacerla sonada ó cerrada. 

Campar. Tenir de que 
víurer. Vivir. Procurarla 
manutenció. Buscar la vi- 
da. Mil. Assentar lo camp 
un exèrcit. Acampar. Sur- 
tir de algun risch ó perill. 
Escapar, ponerse en salvo. 
Campar de golondro. Fr. 
Campar á costa ajena, 
campar de garulla, de mo- 
gollón. Campárseía, ser 
lelís ó afortunat en sas co- 
sas. Ser afortunado, cam- 
par con su estrella, {do. 

Campat. Salvado, escapa- 

Campejar. Mil. Estar en 
campanya. Campar, cam- 
pear. Sobreixir entre al- 
tres ó aventajarlos. Cam- 
pear ó sobresalir. 

Campejat. Sobresalido. 

Campeó. Campeón, héroe. 

Camperol.Campesi. Cam- 
pesino, campestre. 

Campesí y Campestre. Franco, libre. 
Camusa. Especie de ca- 
bra y sa pell adobada. 
Gamusa, carnuza. 
Can. Fam. Casa en. Casa. 
Cana. Lo llistó pera jugar 
á bólit. Marro. La planta 
de aquest nom. Yerba cas- 
ta, buen varón, senecio. 
Canabera. V. Cañavera. 

Canací. Bot. Canaceo. 

1 anació. L' acció de ca- 
ñar las robas. Vareo, va- 
reaje. De las térras. Apeo. 

Canadá. Vaso para mez- 
clar agua con vino. 

Canadella. Cetrill del vi- 
nagre , etc. Vinagrera. 
Las canadellas pera ser- 
vir lo vi y aygua á la 
missa. Vinajeras. Una d' 
eixas canadellas. Ampolla 

Canadellas sa.Aum. Am- 
polla gran. Botellón. 

Canador. Medidor de tér- 
ras. Apeador, agrimensor. 

Canal. La de las teuladas 
y terrats. Canalera, cana- 
lón. Del mar entre dos 
islas. Canalizo. Del moli. 
Saetín. Gran en los ánguls 
de las teuladas. Lima. 
Pera desayguar las bas- 
sas ó estanys. Surtidero. 
Pertráurerr aygua deis 
rius. Caz, brazal. Per 
tráurer las ay guas de casa . 
Condutal. De la cama ó 
del bras. Canilla. Lo de la 
respiració. Bespiradero. 

Can alat. Lo que fá canal 
ó té forma de canal. A- 
canalado. 

Canalera. V. Canal. 

Canaleta. Canal petita. 
Canaleja. Arq. Estría. 

Canalla. Los noys petits. 
Chiquillos. Gent despre- 
ciable. Plebe. (rada. 

Canallada. Picardía, per- 

Canalleta, Canallota ó 
Canallussa. Los noys pe- 
tits. Chiquitillos. 

Canaló. Y. Canaleta. 

Cánam. Pta. V. Cánem. 

Cañamar. Lloch sembrat 
de cánem. Cañamar. CAN 

Canainás. Borras, tela d' 
estopa. Cañamazo. 

Canana. Cartutxera gran 
de cuyro. Cacerina. 

Cañar. Amidar roba ab la 
cana. Varear. Medir las 
térras. Apear. 

Cañase. Aucell. Canario. 
ínterjec. de estranyesa. 
Sopla, fuego. PI. Canaris. 
Pla. Canario. 

Cana&tra. Banasta , ca- 
nasta, canasto. C. rodona. 
Banasto. Implirlacanas- 
tra. Fr. Embanastar. 

Canastrer. V. Cisteller. 

Canastreta. Canastra pe- 
tita. Canastilla. 

Canastro. Lo bras del 
pes de creu de quals ex- 
trems penjan las balan- 
sas. Astil, peso. 

Canat. Vareado. 

Canavera.Pta. medicinal. 
Malvabisco. V, Mal vi. 

Caneaneta. V. Esquenela 

Cancel!. Mampara de fus- 
ta. Cancel, antecapilla. Lo 
de vidres. Camón. 

Cancel-lacló. Cancela- 
ción, canceladura. 

Cancel-lar. Cancelar. 

Cancel Bat. Cancelado. 

Canceller. Lo qui en las 
universitats tè autoritat 
pontificia pera conferir 
graus. Cancelario. 

CancelSerat, Cancellería 
y_ Cancillería. Chancille- 

Cáncer. V. Cranch. (ría. 

Cancerarse, r. Patir cán- 
cer. Encancerarse. 

Canciler. V. Canceller. 

Candela. Pera fèr llum. 
Vela. Espigúela de al- 
guns arbres. Candelilla. 
Moch. Mocarro. Puntal 
pera sostenir entoldats. 
Espárrago. C. de seu. Ve- 
la de sebo. Botiga de can- 
delas de seu. Velería. Fón- 
drerse la candela. Cor- 
rerse la vela. Fóndrerse 
com una candela cap per 
avall. Loe. fam. Dissipar- 
se los béns. Hacerse sal y 
agua. Fóndrerse com una 
candela. Fr. fam. Impa- 
cientarse , neguitejarse. 
Quemarse, requemarse, a- 
DIC. CAT. CAST. CAxN 

surarse, pernear. 

Candeler. Qui traballa la 
cera. Cerero. Lo qui fa ó 
ven candelas de seu. Vele- 
ro. Botiga de candeler de 
cera. Cerería. 

Candelera. Herba. Gor- 
dolobo, candelaria, vesbas- 
co. Festa de la Purificació 
de Nostra Senyora. Can- 
delaria, Purificación. 

Candelería. Casa ó boti- 
ga ahont se traballa ó ven 
lacera. Cerería. Botiga a- 
hont se venen candelas 
de seu. Velería. 

Candelero. Lo que por- 
tan los acòlits. Cirial. 
Gran ó de mòltas llums. 
Candelabro. V. Salamó. 
Lo que se aplica á la pa- 
ret, etc. Palmatoria. Es- 
tar en lo candelero. Fr. 
Estar en su apogeo. 

Candeleta. Dim. Cande- 
lica, vetilla. Ab ó en can- 
deletas. Fr. Rébrer ó de- 
sitjar ab ansia una cosa. 
Como el agua de mayo, con 
vivas ansias. 

Candell. Pessa pera la 
col-locació dels vents en 
los carruatges. Candiel. 

Candells. Pta. Abrojo. 

Candi. Sucre cristallisat. 
Cande, piedra. [càndia. 

Candial. Blat. Candeal, es- 

Candidesa. Candidez, 
sencillez, candor. 

Cándido. Sens malicia. 
Sencillo, inocente. Xim- 
ple. Simple , mentecato. 

Can d ir. Almibarar, r. V. 
Esllanguirse. fguit. 

Caudit. Candido. V. Alian- 
Candor. V. Candidesa. 

Canejador. V. Canador. 

Canejar. V. Cañar. 

Cancilla. V. Canyella. 

Cánem. Pta. Cáñamo. Lo 
net de la primera opera- 
ció en la pinta. Canal. Lo 
de la segona. Chorron. La 
llavor de cànem. Caña- 
món. Bassa per amarar 
lo cànem. Poza. Drap del 
fil del cánem. Cañameño. 
Mochs del cánem. Los 
desperdicis. Desperdicios 
del cáñamo. CAN 81 Cañe mal. Cañamal. 

Canemar. Cañamar. 

Canet. Cert joch de car- 
tas. Sacanete. Fèr canet. 
Llans de dit joch. Ronda. 
Canet de trenta mil di- 
monis. Fr. Confusió y 
desorde entre mòlts. Sar- 
racina, gresca. Fèr petar 
lo canet. Fr. fam. Fèr pe- 
tar la claca. Garlar, par- 
lotear, (va. 

Cánfora. Alcanfor, cánfo- 

Canlbrar. Alcanforar. 

Canfbrati. Alcanforado. 

Cangíló. V. Catúfol. 

Cangrena. Gangrena. 

Cangrenat. Gangrenado. 

Cangrenes- . Gangrenos o . 

Caní. Pertanyent ó propi 
del cá. Canino. 

Caníbal. Caribe. Caribe. 

Canó. En sas principals 
accepcions. Canon. Lo de 
las plantas. Caña. De bá- 
trer murallas. Camelete» 
De posar águilas. Alfilete- 
ro. De la llensadora. Ca- 
nilla. De las canonadas. 
Caño, arcaduz. De canya 
ó petit. Cañuto. De la 
freixura. Garguero, gaz- 
nate. De la gola. Faringe. 
Deia respiració. Laringe. 
De máquinas. Tubo. De 
la xemeneya. Humero. 
Per colar liquits. Fístula. 
Fèr canons entre teixi- 
dors. Encanillar. Fèr foch 
ab los canons. Cañonear, 
acañonear. Posar canons 
los aucells. Encañonar. 
Los canons ó celdas de 
las abellas. Alvéolos. 

Canoer. Canoero. 

Canonada. Per conduhir 
aygua. Aqüeducto, enca- 
ñado, arcaduz. Caixa de 
la canonada. A tarjea. Lo 
tir del canó de artillería. 
Cañonazo. Entre abaixa- 
dors, via. Barra. 

Canonar. Posar canons 
los aucells. Encañonar. 
Los sembrats. Encanutar. 

Canonat. Encañonado. 

Canoneig. Cañoneo. 

Canonejar. Acañonear, 
batir con bala, cañonear. 

Canonejat. Cañoneado. 82 CAN Cañones*. Embarcació ó 
barco armat ab canons. 
Cañonero, Qui fa canons 
pera teixir lo ül, cotó, etc. 
Canillero. Pera teixir la 
seda. Encañador. 

Canonera». En las orgas. 
Cañutería. 

Canonet. De canya ó vi- 
dre pera adornos de ves- 
tit. Cañutillo. 

Canoneter. Canutillero. 

Canonge. Canónigo. Ca- 
nonge de la pescatería. 
Pillo, sollastre. 

Canonges ó Canonjes. 
Pta. Yerba de los canónigos 

Canongessa. Dona que 
viu en comunitat religio- 
sa observant regla pero 
sens vots. Canonesa. 

Canongia y Canonical. 
Canongía, canonicato. 

Canop. Certa mida antiga. 
Canopo. Astron. Estrella. 
Canope. (ro, armonioso. 

Canor. Harmonios. Cano- 

Canoraaanení. Adv. Ar- 
moniosamente, (tud. 

Cansacá. Cansancio, lasi- 

Cansalada. La penca del 
porch salada. Tocino. Lo 
greix que 's troba junt á 
la pell de dit animal. Lar- 
do. Penca de cansalada 
salada. Témpano. 

Cansalader. Qui vent 
cansalada. Tocinero. 

Cansament. V. Cansaci. 

Cansar. Fatigar, causar 
cansaci. Rendir, fatigar. 
Aburrir. Fastidiar. Mo- 
lestar. Hartar, heder. 

Cansarse, r. Molestarse. 
Aperrearse. La vista. Que- 
brarse los ojos. Lo cap. 
Devanarse los sesos. 

Cansat. Fatigat. Laso, des- 
pernado. Per haber corre- 
gut. Exhalado. Per rahó 
de las penas ó traballs. 
Trabajado. V. Enfados. 

Cansó. Composició pera 
cantarse. Canción. C. tris- 
ta. Endecha. Repetició 
molesta. Cantinela. Venir 
ab cansons. Fr. Jacarear. 

Cansonejar. Gastar ro- 
mances, hacer el remolón. 

Cansoner. Llibre que con- CAN 

té varias cansons. Roman- 
cero, cancionero. Qui té 
mòltas escusas y camán- 
dulas. Camandulero, tra- 
palón, marrullero. 

Cansoneta. Lletreta fes- 
tiva pera cantar. Chanzo- 
neta. La que serveix pera 
fèr callar ó dormir las 
criaturas. Arrullo. 

Caní. Canto. Cant freqüent 
y molest. Canticio. Harmo- 
nios. Concento. Plá. Lla- 
no. Passar lo cant los au- 
cells. Trinar. 

Cántabro. Bandera mili- 
tar cristiana. Lábaro. 

Cantada. Cantata. 

Cantador. Cantor. 

Cantar. A las criaturas. 
Arrullar. Lo cisne y au- 
cells semblants. Voznar. 
Versos. Discantar. C. ale- 
luya. Regocijarse. Cantar 
de repent. Fr. Cantar á li- 
bro abierto. Aquí canta ó 
está qui canta. Loe. fam. 
Document ó testimoni es- 
crit que fa fé. Carta canta . 

Cántara. Peix. Cántaro. 

Cantarano. Especie de 
calaixera ó armari ab 
mòlts calaixos. Cantaral. 

Cantarella. So monótono 
y desagradable en lo can- 
tar, llegir, etc. Tonillo, 
canticio, sonsonete. Cant 
ab estribillo. Villancejo, 
villancico. Repetició mo- 
lesta é importuna de una 
mateixa frase. Cantinela. 

Cantarer. Pedrís pera po- 
sar los cantis. Zafariche, 
cantarera. Qui fa cánters. 

' Alfarero, cantarero. 

Cantarí. Cantarín, mas- 
culi, Cantatriz, femení. 

Cantáridas. Pl. Veter. A- 
bades, abadejo.Ji.emey que 
tè per fonament las can- 
táridas. Epispástico. 

Cantell. Cantó ó vora 
Canto. Extrem angulóí 
de una cosa. Cantero. De 
cantell. Adv. De canto. 

Cantellejar. Fúst. Traba- 
llar los cantons. Cantear. 

Cantellut. Esquinado. 

Canteno. Peix mòlt deli- 
cat. Escaro, brecho. CANY 

Canter ó Canti. En sas 
princip. accepc. Cántaro. 
Estret de boca ó cul. 
Pierna. Cop de canti. 
Cantazo. Fèr anar lo can- 
ti. Fr. Jarrear. A cánters. 
Adv. V. A bots y á bar- 
ráis. Estar ó entrar en 
canter. Fr. Entrar en 
sort. Entrar ó estar en 
suerte ó en cántaro. 

Canterella y Canteret. 
D i m . Can tarico, can tarillo 

Canterets. Pta. Andro- 
sácea, cantarillos. 

CanterISler.V. Cantarer. 

Cante t. Cántico. 

Cantí. V. Canter. 

Cantíci. Cántich. Cántico. 

Cantil. Paratge del fondo 
del mar que forma com 
un esglahó ó vora tallada 
com á plom. Sirte. 

Cantimplora. Sifó. Si- 
fon. Fèr la cantimplora, 
assó es lo ploricó. Hacer 
la guaya, lloriquear. 

Cantina. Celler. Bodega. 

Cantiner. Cantinero. 

Canti rer. Cantarer. Can- 
tarera, zafariche, (tidad. 

Canti tat. Quantitat. Can- 
Cantó. Angul exterior de 
un edifici. Esquina, can- 
tón. Lo extrem ó racó d' 
alguna cosa. Cornijal. 

Cantonada. Angul. Esqui- 
na, esquinazo. Arq. Corni- 
samento, encornij amien- 
to. Girar la cantonada. 
Fr. Doblar la esquina. 

Cantaria. Capella de mú- 
sica. Capilla de música. 

Canut. Blanch de cabells. 
Canoso. La caseta de las 
abellas. Celdilla. Canuti- 
llo. Cañutillo, canon. 

Canxalaygua. Pta. Can- 
chalagua, canchelagua. 

Canya. Borda. Pta. Carri- 
zo. De dos anys. Alija. 
D' instruments de músi- 
ca. Estrangul. D' escom- 
bras. Aldiza, escobilla. 
Del Perú. Pta. Caña pe- 
ruana, guadúa. De rosa- 
ris. C. de cuentas , yerba 
del rosario. C. de sucre. 
C. de azúcar. Canya dol- 
sa. Cañamiel, caña dtazú- CANY CAP CAP 83 <car. De sucre expremuda i Carera. Lloch ahont se 

ó prempsada. Gabazo, cria. Carrizal. 

Prima. Cañucela. Cop de Cap. En sas principals ac canya. Cañazo. Matar ab 
canyas. Acañaverar. Mit- 
ja canya. Arq. Bocel, ná- 
cela. Punta de la canya 
de pescar. Rabiza. 
Canyada. Cop de canya. 

Cañazo, cañaverazo. 
Canyaíera. Pta. Cañahe- 
ja. Semblant á la canya- 
fera. Feruláceo. 
Canyaferal. Feruláceo. 
Caayalerla. Pta. Caña- 
hería. V. Canyafera. 

Canyai'ísiol. Arbre de A- 
mérica. Cañafístola. 

Canyamás. Drap de esto- 
pa del cánem. Cañamazo. 

Canyamel.V. Canya dolsa 

Caiiyamó. Llavor del cá- 
nem. Cañamón. 

Canyar. Lloch de canyas. 
Cañaveral, cañar, cañizal. 

Canyavera ó Canyaxiu- 
la. Pta. Especie de canya. 
Zarrizo, caña silvestre. 

Canyella. La segona pell 
del arbre de est nom. Ca- 
nela. La de la cama ó bras. 
Canilla, tibia. De cano. 
Cañafístola. Anat. Os des- 
de '1 colse fins á la mu- 
nyeca. Cubito. Arbre que 
íá la canyella. Canelo, car 
nela. De "color de canye- 
lla. Canelado. Sach de po- 
sar canyella. Churla, 
churlo. Canyella de canó. 
Arb. V. Canyafistol. 

Canyellada. Menjar com- 
post que 's dona als fal- 
cons. Canelada. 

Canyeller. Arbr. Canelo. 

Canyer. V. Canyar. 

Canyet. Muladar, buitrera 

Can yet i I lo. Cañutillo. 

Canyís. Teixit de canyas 

, y cordills. Cañizo, enca- 
ñado, zarzo. Lo deis car- 
ros. Adrales. V. Canyota. 

Canyissos. V. Canyota. 

Canyiula. Qui está mòlt 
flach ó débil. Canijo, des- 
vaído, desmirriado. 

Cányo. V. Cánem y Canó. 

Canyoner. Cañonero. 

Canyota. Canya borda. 
Carrizo, sorgo. D' estany. cepcions. Cabeza. En sen- 
tit de ningú. Ninguno. 
Fi d' alguna cosa. Punta, 
fin, extremo. Lo principal 
de alguna societat. Jefe, 
caudillo. Lo motilo de fus- 
ta que usan los perru- 
quers. Fraustina. Lo que 
*s posa al extrem dels cor- 
dons. Herrete. Lo extrem 
de alguna cosa y lo tros 
de fil, corda, etc. Cabo, 
cable. Cap ahont. Adv. 
Hacia donde. Envers. Ha- 
cia. Cap aquí. Adv. Ha- 
cia aquí, acá. Cap á cap. 
Uno á uno, taz á taz. Cap 
atolondrat. Tolondro, to- 
londrón. De alguna altu- 
ra. Cima, sumidad. Cap 
boig. Casquilucio. Cap d' 
ase. Pta. Cantueso. Cap 
de bando. Cabecilla. Cap 
de bestiar. Res. Cap de 
bou. Cabezudo. Cap de 
burro. Sandio. De cara- 
bassa. Camueso, vedijoso. 
Cap de cunill. Peix. La- 
garto de mar. D' escala. 
Alto de la escalera. Cap 
de frare. Clau. Escariador. 
Cap del dit. Yema del de- 
do. Cap de dol. Dolorido. 
Cap d' any. Año nuevo. 
Cap d' escarola. Cap ab 
molts cabells embulláis. 
Monte. Del nas, de la 
llengua, etc. Pico, pun- 
ta. De pa. Tonto. Cabe- 
za de tarro. De taula ó 
banch. Cabecera. Escabe- 
llat. Madeja sin cuerda. 
Extrem. Náut. Cabezota, 
cabeza. Cap de moro. 
Viola. Plomo, sello. Cap de 
mort. Calavera. Entre es- 
tampers. Mortaja. Cap de 
núbol. Nubada, nubarra. 
Cap de quadrilla. Cuadri- 
llero, manijero. Cap de 
motí. Amotinador. A tant 
per cap. Entre esquila- 
dors. Aneguin. Cap gros. 
Cabezorro. Lo peix dit 
aixis. Marsopla. Cap ne- 
gre. Aucell. Abejarruco. 
Cap vert. Casquivano. Do- nar cap. Dar vado, curso. 
Entabanar de cap. Le- 
vantarle á uno los cascos. 
Fèr cap. Acudir, encami- 
narse, dirigirse. Fèr lo 
cap viu. Amañar. Rodar 
lo cap. Desvanecerse. Bai- 
xar lo cap. Amorrar. Los 
caballs. Apoyar. Trencar- 
se lo cap. Descabezarse. 
V. Cremarse las celias, 
amohinar. Al cap. Adv. A 
largo andar. Al cap y á 
la fi. Adv. Al cabo y ala 
postre. Alsar y baixar , ó 
móurer lo cap. Cabecear. 
Bailar per lo cap. Bullir 
por la cabeza. Cop de cap. 
Cabezada. Cosa del cap. 
Med. Cefálico. De cap á 
cap. Adv. De barra á bar- 
ra. De cap á peus. Adv. 
De pies á cabeza. De 
cap y de nou. Adv. De 
nuevo. Del sèu cap. De su 
cosecha. Cap deis penols. 
V. Peñol. Cap de pit. Pu- 
jada aspra. Reventadero. 
Jucárseho á cap y creu* 
Echar á pares y a nones. 
Tirar per lo cap que 's vu- 
11a. Tirar la barra. Lle- 
var lo cap. Decapitar, des- 
cabezar. Lligar caps. Atar 
ó juntar cabos. Mal cap. 
Cabecilla. Moviment áe 
cap. Cabeceo. No tenir cap 
ni cen tener. Fr. No tener 
cabo ni cuerda. Per lo cap 
mes baix. Adv. Por lo me- 
nos. Posar lo vent al cap. 
Fr. Levantar de cascos. 
Punt mes alt del cap. 
Vértice. Tenir per lo cap 
dels dits. Tener en launa- 
Tráurer del cap. Desenca- 
labrinar. Tráurer lo cap 
á la finestra, etc. Asomar- 
se. Turba de cap. Vahído. 
Capa. Pessa de roba ab 
coll sens valona. Ferre- 
ruelo. Curta. Palio. De 
cera, barnis, etc. Baño, 
mano. Crosta en certs 
guisats.2tarcít7fo. Lo bany 
de sucre , etc. ab que *& 
cubreixen algunas pastas. 
Alcorza. D' or en las mi- 
nas. Alutacion. De caput- 
xa. Gallar aza. Morisca, 84 CAP Alquicer. D' unas cosas 
posadas sobre altras. Le- 
cho, tongada. Que fan los 
licors y caldos. Tela, na- 
ta, flor, lama. Capa de la 
botxa. La camisa del ca- 
poll. Cadarzo. Ab capa, 
ab pretext. So capa, so 
color. Aguantar la capa. 
Alcahuetear , encubrir. 
Fèr una capa mal talla- 
da. Dar un sesgo, un cor- 
te. De capa y espasa, 
Expr. De consideració ó 
entitat. De tomo y lomo. 
Mantenirse á la capa. 
Estar á la capa. Robar 
las capas. Capear. Tráu- 
rer las capas netas. Fr. 
fam. Eixir sens dany ó 
pèrdua de algun negoci. 
Salir bien librado. 

Capacitat. Àmbit, exten- 
sió. Espacio, espaciosidad. 
Talent. Inteligencia. 

Capaç is lar. Gualdr apear. 

Capada. Cop de capa. Ca- 
pazo. V. Cabotada. 

Capador. Qui capa. Cas- 
trador, sanador. 

Capadura. Capament , o- 
bra de capar. Castración. 

Capaltart. Adv. Al ano- 
checer, sobretarde, tarde- 
cilio, (capat. Cojudo. 

Capar. Castrar. Animal no 

Caparrada. Cop de cap. 
Cabezada, casquetazo, cos- 
corrón, topetada. Acció 
de poch judici ó desespe- 
rada. Imprudencia. 

Caparras. Cap gran. Ca- 
bezorro. Home de mòlta 
capacitat. Erudito. 

Caparro. Capet ó cap pe- 
tit. Cabezuela, cabecilla. 
Home de poch judici, cap 
boig. Cabezuela, casquilu- 
cio, (rada. 

Capar ron a da. V. Capar- 

Caparronet. V. Caparro. 

Caparros. Miner. Capar- 
rosa , acije, aceche. 

Caparrut. Caprichos, tus- 
sut. Caprichoso, terco, to- 
zudo, (cabail. Caparazón. 

Capar son. Coberta del 

Capas. Apte. Apto, idóneo. 
Home de talent é instruc- 
ció. Hábily talentoso. CAP 

Ca passa. Aum. Capoton, 

gran capa. (capado. 

Capat. Castrat. Castrado, 

Capatàs. Qui té á son car- 
reen cert número de gent 
per algun trabail. Mayo- 
ral. De traballadors. Í/a- 
nijero (bajo. 

Capava!! • Adv. Hacia a- 

Capbaix. Cabizbajo. 

Capboig. Casquilucio. 

Capbreu. Llibre de cap- 
brevacions. Cuaderno, li- 
bro manual. Lo fruyt e- 
clesiástich d' un benefici. 
Cabreo. (cion. 

Capbrevació. Cabreva- 

Capbrevar. Assegurar, li- 
quidar lo cens ó cosa sem- 
blant. Cabrevar, apear. 

Capbrevat. Cabrevado. 

Capbrever. Cabrevador. 

Capcigrany. Aucell de 
pas que 's menja las abe- 
llas. Abejaruco. 

Capció* For. Captura. 

Capen mar. For. Capturar 

Capeaos. Enganyós, artifi- 
ciós. Artificioso. 

Capdal. Adv. Cap amunt. 
Hacia arriba. 

Capdal lar. V. Capdellar. 

Capdanser. Lo qui es cap 
de una dansa. Maestro de 
danza. Cap de una facció 
ó pandilla. Pandillero. 

Capdavall (Al). Part infe- 
rior. V. Capdevall. 

Capdell. Globo ó pilota 
de seda, fil, etc. Ovillo. 
De las hortalissas. Cogo- 
llo, repollo. Posarse com 
un capdell. Aovillarse. 

Capdellar. Devanar. Ovi- 
llar, r. Las plantas. Aco- 
gollarse, repollar. 

CapdeBlat. Ovillado. Las 
hortalissas. Repolludo. 

Capdemunt. Cima. 

Capdevall. Part inferior 
de alguna cosa. Extremo 
inferior, al pié. Lo fondo 
de una concavitat. Sima. 

Cape i g. Capeo. 

Capejador. Capeador. 

Capejar. Capear. 

Capell. En sas principals 
accepcions. Capillo. De 
cuch de seda. Capullo. C. 
de filat. Especie de gorra CAP 

antigua. Redecilla. En los 
buchs de abellas. Capiro- 
te. Lo del cardenal. Ca- 
pelo. De las sabatas per 
part de fora. Capellada.. 
V. Capoll. 

Capella. Edifici ab altar. 
Capilla. Capella ardent. 
Capelar dente, túmulo. 

Capellà y Capellaniu. Ca- 
pellán, clérigo. Capellà de 
missa d' onse. Pitancero. 
C. del exèrcit. C. castrense 

Capellans. Pía. Lepidio- 
draba. V. Palitra. 

Capellassa. Náut. Tapa 
de bitácora. Capillo. 

Capeller. Qui cuyda de 
alguna capella. Capillero, 
capiller, custodio. 

Capelleta. Dim. Capilleja.- 

Capel-Io. Sombrero de 
cardenal. Capelo. 

Caper. Sacerdot que porta 
capa fluvial. Capero. 

Capero. Náut. Caper ol. 

Caperutxa y Caperutxo. 
Caperuza, coroza, cuculla.. 

Capet. Jove de poch judi- 
ci Cabecilla, cabezuela. V. 
Caparro. (dura. 

Capficada. Agrie. Acoda- 

Capficar. Humiliar. Hu- 
millar. V. Capgirar. 

Capficat. Afligit , trist. 
Amarrido , amodorrado. 
Ensopit. Modorrado, amo- 
dorrido. Lo sarment 
liaren de un cep que s' 
enterra eixint lo cap. Ser- 
pa, mugrón. Fèr capfi- 
cats. Fr. Amugronar. 

Capfluix. Casquivano, ve- 
leta, cabeza vana. 

Capíoquers. Pl. Ferros ó 
pedras pera apoyar los 
tronchs en las llars ó es- 
calfapanxas. Morrillos. 

Capgirada. Efugi ma- 
nyós. Regate, evasiva. V. 
Capgirament. 

Cap gi rain en t. Preposte- 
ración, tergiversación. 

Capgirar. Girar de alt 
á baix. Trastocar, vol- 
tear, trabucar, volver de 
arriba abajo. Fèr anar á 
baix la punta ó extrem 
de alguna cosa. Volver de 
cabeza ó de punta. Tras- CAP 

tornar, perturbar 1' orde. 
Invertir, trastornar,volver 
lo de abajo arriba ó lo de 
arriba abajo. 

Capgirell. Altibajo, tra- 
bucación. Donar ó fèr un 
capgirell. Fr. Irse á pique 
ó rodar. V. Capgirament. 

Capgrós. Peix. Cachalote, 
marsopa, marsopla. Cu- 

j: Hereta. Ranacuajo. De 
cap desproporcionat. Ca- 
bezorro, (do. 

Capialt. Arquit. Capialza- 

Capieular. Gualdrapear, 
contrapear. 

Capicula!. Gualdrapeado, 
contrapeado, rabicolado. 

Capida. Capilla. Capillo. 

Capigorrista. Lo qui té 
ordes menors. Capigorrón 

Capilera. Pta. Culantrillo 
de pozo. V. Falsía. 

Capil•lar. Capilar. 

Capilla. Lo vel que 's po- 
sa al cap de las criaturas 
que 's batejan. Capillo. 

CapilSut. Capilludo. 

Capingot. Especie de re- 
dingot. Redingote. 

Capir. Bacerse capaz, 
concebir, comprender. 

Capiró y Capirot. Armu- 
sa. Capirote. Cop de dit. 
Papiro te , cap ir o tazo. 
Traurer lo capirot. Des- 
capir otar. (chantre. 

Capiscol. Chantre , so- 

Capiseolia. Chantría. 

Capissayo. Vestidura de 
bisbe. Mantelete. 

Capissola. Capacitat, ta- 
lent. Cholla, cantera. 

Capista. V. Mantehuista. 

Capistre. Capis tro. 

Capità. Capitán, caudillo. 

Capitalment. Adv. Gra- 
ve , mortalment. Grave- 
mente, mortalmente. Prin- 
cipalment. Principalmen- 
te. Radicalment. Radical- 
mente, (near, acaudillar. 

Capitanejar. Capita- 

Capitanejat. Capitanea- 
do, acaudillado. 

^Capitell. Arq. Remat de 
la columna. Capitel, cha- 

Íútel. Lo banch primet y 
lcuger del taler de bro- 
dar, etc. Banquillo. CAP 

Capitellat. En forma de 

capitell. Capitelado. 

Capítol. En las catedrals 
y col-legiatas, comunitat. 
Capítulo, cabildo. 

Capitossa. Cap ó princi- 
pal de alguna cosa. Capi- 
tán, cabecilla. 

Capitulada. Resolueió 
imprudent de algun capí 
tol. Cabildada. 

Capniás. Cambi ó permu 
ta. Trueque. Cap de ma- 
sía. Colono. Especie de 
ventalla. Abanico de chi- 
menea, (mástechs. 

Ca píllasele*. Pl. V. Cla- 

CapniayU. Pessa de ar- 
madura antigua y cert 
teixit de malla. Capacete 

Capó. En sas princip. ac- 
cepc. Capón. Dit del ho- 
me sanat. Eunuco. Aucell 
Capón. V. Capirot. 

Capolanient. Quebranta 
miento, quebramiento. 

Capolar. Magullar. Que- 
brantar, magullar. Trin- 
xar. Picar. V. Picolar. 

Capoll. De la rosa. Cabe- 
zuela. La obra que fa lo 
cuch de la seda. Capullo, 
capillo. Lo de un sol cuch. 
Almendra. Lo que fan dos 
ó mes. Ocal. Lo que está 
obert. Pito. Enfilar los ca- 
polls. Fr. Enrastrar. 

Caponada. Especie de 
sopa. Gazpacho. 

Caponadura. Capadura. 

Caponar. Sanar. Capar, 
castrar. Casar la noya ó 
filla xica antes que la 
mes gran. Dar capote. 

Caponat. Capat. Capado. 

Caporal. Cabo de escuadra 

Caposanto. Peix de mal 
gust. Canícula, centrina. 

Capot. Capote. 

Capota. Capa poch apre- 
ciable. Capoton. Sombre- 
ro de senyora. Sombrerillo 

Capotada. Expressió de 
cortesía. Capuchada. Ca- 
pada. Cabezada. 

Capotejar. Cabecear. 

Cappare. Lo cap, fruyt ó 
cosa principal. Pendón. 

Cappelat. Cap esquilat. 
Chamorro. CAP 85 Capritx, Caprítxo y Ca- 
pritxada. Capricho, an- 
tojo, humorada. 

Capritxós. Antojadizo, 
voluntarioso, caprichado. 

Capritxosament. Adv. 
Antojadizamente. 

Capsa. En sas princip. ac- 
cepc. Caja. De barret. 
Sombrerera. De figura de 
tomba. Tamborillo. De 
blat de moro. V. Panotxa. 
De boix. Bujeta. De bro- 
cal ó garrafó. Corcho, cor- 
chera. De coliflor, bròquil» 
etc. Pella. De hostias, 
Hostiario. De 11 í. Baga. 
De sabó. Jabonera. D* 
ulleras. Anteojera. 

Capsada. Entre llibre- 
ters. Cabezada. La divisió 
d' una horta. Tablar, ban- 
cal. Fèr capsada. Tablear. 

Capsadura. V. Birolla. 

Capsal. Lo del Hit. Cabe- 
cera de la cama , cabezal. 
Lo de las campanas. Ar- 
mazón, cabeza , contrape- 
so. Assento de las botas. 
Poino, combo. Lo de las 
finestras. Cabio. Veu náu- 
tica ó de artillería. Almo- 
hada. Acusació, carreen. 
Acusación. (la cama. 

Capsalera. Cabecera de 

Capsana. Cèrcol ó rode- 
11a. Rodete, rodela. 

Capsar. Posar caps ais 
cordons , etc. Herretear, 
clavetear, echar herretes* 
Entre llibreters y espar- 
ters. Cabecear. Entre da- 
guers. Anillar. 

Capsasgrossas. Pta. V. 
Onasma bona. (veteado. 

Capsat. Guarnecido , cla- 

Capsblanchs. Herba. A- 
liso marítimo. V. Herba 
blanca. C. de bé. Pta. Li- 
naria común. 

Caps d' ase. Pta. Cantue- 
so. V. Cardigases de bé. 
Pta. Linaria común. 

Capser. Cajero. (ja. 

Capseta. Bot. Cápsula, ca- 

Capsetes. Pta. Asterolido. 

Capsigrany, Capsiró y 
Capsirot. Home de poch 
judici, caparró. Cabezuela 

Capsiró. Capet. Cabezue- 86 CAR la. Persona ridicula, ton- 
ta ó de tracte enfados. 
Zoquete. AuceW. Abejaruco 

Capsó. Lo capell que 's po- 
sa en lo cap de las criatu- 
ras. Capillo. 

Capsou. Dret de procura- 
dor. Procura , procurado- 
ría. Lo dret que 's paga al 
senyor directe. Laudemio. 

Capta. Demanda, cuesta. 

Captador. Cuestor , de- 
mandador, mendicante. 

Captar. Demanar caritat. 
Pedir limosna, mendigar, 
pordiosear. Atráurer la a- 
tenció ó voluntat. Gran- 
Cap tat. Mendigado, (jear. 

Capterrera. Bardissa pe- 
ra assegurar. Barda. 

Captaré. Bacina de captar. 
Demanda. 

Captiu. Cautiu. Cautivo. 
Subjecte á alguna passió. 
Apasionado, rendido. 

Captivar. Cautivar. 

Captïverï y Captivitat. 
Cautividad, cautiverio. 

Capturar. Agafar á algú 
y posarlo en la presó. Pro- 
ceder á la captura , poner 
en captura. Fèr pagar lo 
ban ó la multa imposada 
al contraventor de un 
bàndol. Multar. 

Caputxer. Capachero. 

Caputxí. En sas princip. 
accepc. Capuchino. Sos- 
tenidor del picaport. Na- 
riz. C fals. Hipócrita 
Santo de pajares. Fèr lo 
caputxí fals. Fr. Afectar 
virtut y devoció. Hacer la 
gata muerta. Pésol ca- 
putxí. V. Tirabèch. 

Caputxina. Pta. Capuchi- 
na, mastuerzo de Indias, 
espuela de galán. 

Caputxo. Capucha. 

Capxieh. Cap petit. Cabe- 
zuela. 

Car. Lo que tè mòlt preu. 
Caro, alto, costoso. Esti- 
mat, volgut. Querido, ca- 
ro. Al car. Náut. Envers. 
A laparte ; á la banda. Ser 
car de veurer. Fr. fam. 
Venderse caro. 

Cara. Semblant. Semblan- 
te, aspecto, faz, rostro. CAR 

Fachada ó enfront. Fa- 
chada, frente. La superfi- 
cie del aygua. Flor. Lo 
endret de la tela , panyo, 
etc. Haz. W aligot. Cari- 
aguileno. D' edifici. Fron- 
tispicio. B' étich. Cara de 
acelga. De Judas. Exp. 
Fals. Hombre de dos ca- 
ras. De juheu ó de mosti. 
Expr. fam. De cara mòlt 
lletja. Cara de hereje. De 
jutge ó de vinagre. C. de 
pocos amigos. De la terra. 
Haz, sobrehaz, faz, su- 
perficie. De moneda. An- 
verso. De noy. C. amucha- 
chada. De Pasqua s. Cari- 
alegre. De poca vergonya. 
Desuellacaras. De pochs 
diners. C. de viernes. C. es- 
trafeta. C. ó figura difi- 
cultosa. C. picada ó ape- 
dregada. C. de rallo ó 
apedreada. De rellotje. 
Muestra. De tres déus. 
Rostrituerto. D' una pedra 
pulida. Faceta. Devadella 
Pta. Becerra. Sense ver- 
gonya. Cariraido. Cara 
á cara. Frente á frente. 
Clavar per la cara. Fr. 
Dar en rostro ó en cara. 
Dirho la cara. Fr. Salir á 
la cara. Estrellar á la 
cara. Fr. Dar entre ce- 
ja y ceja. Fèr á dos caras. 
Mascar á dos carrillos Fèr 
altra cara. Fr. Mudar de 
semblante ó de color. Fèr 
cara. Estar un edifici en 
front de altre. Hacer fa- 
chada. Plantar cara. Ha- 
cer frente. No témer. Ar- 
rostrar. Fèr dos caras. 
Fr. Hacerse á dos manos. 
Fèr mala cara. D' enfa- 
dat. Poner gesto ú ho- 
cico. De malalt. Mal sem- 
blante. F>esch ó lluent 
de cara. Carilucio. Gros 
de cara. Carigordo. Ja 'n 
fá la cara. Loe. fam. Ya 
se le conoce. Mala cara. De 
disgust ó enfado. Ceño, 
zumbel, capole. Mudar o 
mudarse de cara. Fr. 
Desfigurarse. Desencajar- 
se la cara. Negre de cara. 
Carinegro. No girar cara. CAR . Fr. Prosseguir lo comen- 
sat. No volver la cara 
atrás. Plantar cara. Fr. 
Oposarse descaradament. 
Hacer frente. Pie de cara. 
Carilleno. Rodó de cara. 
Cariredondo. Tenir cara 
de poca vergonya. Fr. Te- 
ner cara de corcho. Tráu- 
rer la cara. Fr. Sortir fia- 
dor. Afianzar. 

Caraba. Embarcació pe- 
tita de un sol arbre usada 
en llevant. Tartana. 

Carabassa. Pta. y fruyt. 
Calabaza. Comuna. Cala- 
bacera. Vinatera. C. de 
cuello. Confitada. Calaba- 
zate. De cabells d' ángel. 
Cidracayote. De cap ó tur- 
bant de moro. Bonetera, 
bonetillos. D' Egipte. To- 
tanera ó * confitera. De 
ivern. Calabazana. Raba- 
quera. V. C. d' Egipte. 
Vinera. Calabacino, vina- 
tera, de orzas. Ser tap y 
carabassa. Fr. met. Ser 
olla y cobertera. 

Carabassada. Abundan- 
cia de calabazas. 

Carabassar. Carabazal. 

Carabassejar. Donar ca*- 
rabassa Llevar calabazas. 
V. Rondellejar. 

Carabasger.Pt a. Calaba- 
za, calabacero, calabace- 
ra. Enfilarse ó pujar com 
un carabasser. Fr. Créi- 
xer mòlt. Crecer á pal- 
mos, como espuma. Pu- 
jarsen al carabasser. Fr. 
Enfadarse. Amontonarse.. 

Carabassina ó Carbasi- 
na. Pta. Brionia. 

Carabassó. Calabacin.. 
Guisado de carabassó. 
Calabacinete . 

Carabassot. Carabassa, 
vuyda. Calabaza vana. 

Carácter. Dignitat. Cate- 
goria. Fermesa. Tesón. 

Caracterisiiie. Bot. Ca*- 
racterismo. 

Caraíeixat. Desfigurat, 
envenat, ferit de la cara. 
De rostro herido, desfigu- 
rado , lastimado. 

Carafresch. Carilucio'. 

Caragirat. Fals, trayd'or. CAR 

Apóstala, pérfido, traidor. 

Caragirats. Pta. Especie 
de monjeta. Judía de ca- 
reta. V. Fasolet. 

Caragol. En sas princip. 
accepc. Caracol. Cilindro 
de ferro ab roscas espirals 
Torculado. Náut. Volta 
enroscada que forman los 
galons de las bordas, etc. 
Voluta. Lo de las premp- 
sas y altres máquinas. 
Husillo, rosca, tomillo. 
Del fil massa tort. Retor- 
tijón, oqueruela. Del mar. 
Múrice, nau tillo, bigarro. 
Dels cabells. Bucle, rizo. 
Del oido. Anat. Cóclea. Re- 
volta que fan las Hebras. 
Regate. Cargol bover. Es- 
pecie de molusch. C. bo- 
yuno, vermiculado. C. de 
mar. Corn mari. Tritón, 
bocinal.C. vinyal. Especie 
de molusch. C. de viña. 
PI. Encenalls. Virutas, 
acepilladuras. Fèr cara- 
gols. Fr. Donar voltas. 
Caracolear. 

Caragola. Especie de ca- 
ragol. Caracola, (cadura. 

Caragolanient. Enros- 

Caragolar. Enrotllar. Ar- 
rollar, rollar. Tórser, do- 
nar voltas en rodó. En-\ 
roscar. Fèr caragols als, 
cabells, cintas, etc. En-\ 
sortijar, retortijar. Apre-¡ 
tai* los caragols de la| 
prempsa, etc. Entornillar 

Caragolar se. r. Lo fil, fu- 
llas , etc. Encarrujarse. 
Los cabells. Ensortijarse. 

Carago I as. Pta. faneró- 
gama. V. Cargólas. 

Caragolat. Enrotllat. Ar- 
rollado, rollado. Enros- 
cat. Enroscado. 

Caragoler. Caracolero. 

Caragolets. Pta. Caraco- 
lillos. (Pta. Caracolillo. 

Caragolí, Caragolillo. 

Car agros. Carigordo, ca- 
riancho. 

Carallarcli. Carilargo. 

Carainanxel. Náut. Chu- 
peta, cubiche te. 

Carainanyola. V. Cara- 
bassa vinera. 

Caramba. Interj. de sor- CAR 

presa. Zape, cáspita. 

Caramboler. Arbre mòlt 
gran. Car arribólo. 

Caramell. Lo de glas. Ca- 
lamoco , carámbano. Lo 
de las atxas , candelas, 
etc. Moco. (flantillo. 

Carainellas. Caramillo, 

Caramellar. Tocar la ca- 
ramella. T. el caramillo. 

Caramellot ó Caramell. 
Dels llums. Moco. 

Carainent. Adv. Caro. 

Caramilla. Miner. Imán. 

Oaramoreno. Carinegro. 

Cáramo rt. Estafermo. 

Caramuxa.Pta. Agrami- 
za, cañamiza, gamones. 

Caranegre ó Caramore- 
no. Carinegro, prieto. 

Carantonya. Carantoña, 
lagotería, retozadura, re- 
tozo. Fèr carantonyas. Fr. 
fam. Carantoñear. (lleno. 

Caraplé. Caripleno, cari- 

Cararodó. Cariredondo. 

Cararrugat Carifruncido 

Carassa. De cartró. Ca 
rátula, carantoña. De pe- 
dra, etc. Mascarón, (ño. 

Carassol. Solana, abriga- 

Carat (Bèn ó mal). Bien ó 
mal encarado, agestado. 

Carau. Expressió admira- 
tiva. Caramba, tale. 

Caravella.Especie de nau 
rodona. Saetía. 

Caravía. Especie de ar- 
rel. Alcaravea. 

Carbassa y sos derivats. 
V. Carabassa. 

Carbó. En sas princip. ac- 
cepc. Carbón. De bran- 
queta. C. de canutillo. De 
pinyol de olivas. Erraj. 
De rabassa. C. de arran- 
que. Mal cremat. Tizo. 
Menut. Cisco. De pedra. 
Hulla. Terreno de carbó 
de pedra. Hornaguero. C 

Eur. Quím. Carbono. Gle- 
as de fèr carbó. Turba. 

Carbonada. Lo primer 
excrement de las criatu- 
ras. Ceconio, pez. La for- 
nada de carbo. Foya. 

Carbonarse. r. Tornarse 
orb lo blat. Atizonarse. 

Carbonat. Blat que se ha 
tornat orb. Atizonado, CAR 87 carbonado. Carbonat de 
sosa. Quím. Anatron. 

Carboner. Qui fá ó ven 
carbó. Carbonero. 

Carbonera. Forn en tjut 
's creman los culots. Ti- 
zonera. Náut. Vela del es- 
tay major. Carbonaria. 

Carbonet y Carbonisa. 
V. Tarregada. (bon. 

Carbono. Carbó pur. Car- 

Carbwncle. Pedra precio- 
sa. Carbunclo. Mal gra. 
Hura , carbunco. 

Carcanada. La armadu- 
ra dels ossos deis aucells, 
trets losquartos. Capara- 
zón. Suhar la carcanada. 
Fr. fam. Suhar moltíssim. 
Sudar el quilo , la gota 
gorda ó el copete. 

Carcax. V. Buvrach. ¡ 

Carcellatge. V. Escarce- 
llatge. 

Carceller. V. Escarceller 

Carcellería. A Icaidía. 

CarcboS'a. V. Carxofa. 

Carda. Instrument pera 
preparar lo cotó, llana, 
etc. pera filar. Peine. La 
de ferro pera cardar llana 
Carducha, cardencha. 

Cardadura. La acció de 
cardar la llana. Empri- 
mado. De paños. Traite. 

Cardamomo. Pta. Grana 
del paraíso. 

Cardar. Pentinar per pri- 
mera vegada la llana ó 
cotó pera poderla filar. 
Emborrizar. La segona 
vegada. Emborrar. Per 
última vegada. Empri- 
mar. Los panyos. Cardu- 
zar. (Blau. 

Cardenal. V. Verdanch, 

Cardenalat. Cardenalato 

Cardensa. V. Credensa. 

Carder. Qui fa cardas. 
Cardero. (doncillo. 

Cardet.Pta. Cardillo, car- 

Cardetes. Pta. Escabiosa. 

Card caen. Med. Cardíaco. 

Cardiálgicli. Med. Pro- 
pi del cor. Cardiálgico. 

Cardigases. Pta. Cardo, 
cirso. C. de bé. Pta. V. 
Capsblanchs. 

Cardó. Cabessa del car- 
dot. Capota, carda. 88 CAR Cardona. Herba de fulla! 
espinosa. Cardencha, car- 
dón. Lloch plantat de car- 
don s. Cardenchal. 

Cardot. Flor del cardot. 
Vilano. La espiga. Carda, 
Lloch plantat de cardots. 
Cardenchal, cardizal. 

Careig. Comparació, con- 
frontació. Careo. 

Caréixer. Carecer. 

Carejar. Confrontar. Ca- 
rear, acarar. Comparar. 
Cotejar, comparar. 

Carena. Náut. Pessa de 
fusta sobre la que 's fun- 
da tota la embarcació. 
Quilla. Del terrat ó teu- 
lada. Caballete. Llom ó 
caballet pera sostenir bi- 
gas. Puente. La biga llar- 
ga dita aixis. Gallo, part- 
iera. Lo llom de terra en- 
tre solch y solch. Loba, 
mellón, caballón. En for- 
ma de carena. Aquillado. 
Carena de la cama. V. 
Canyella. {mador. 

Carenera. Náut. Despal- 

Careta. De disfressa. Más- 
cara. Filat mòlt espès 
Eera brescar. Mascarilla. 
levarse la careta. Fr. 
Quitarse el embozo. Mitja 
careta. Mascarilla. 

Cargólas ó Cargola. Pta. 
fanerógama. Erodio. 

Carica. Pta. Papaya. 

Cariciar. Acariciar. 

Cariciós. Cariñoso. 

Caries. Corrosió de las 
dents. Neguijón. 

Carinyo. Festas en senyal 
de amor. Terneza, ternu- 
ra. Cobrar carinyo. Fr. 
Encariñarse. 

Carístia. Insecte. Piraus- 
ta, piragona, piral. 

Caritat. Almoyna. Limos- 
na. Demanar caritat. Fr. 
Pordiosear, mendigar. 

Carla. Cert vasall. Carian. 

Carií. Partidari de Carlos. 
Carlin, carlista. Lo gos de 
est nom. Dogo carlin. 

Carlina. Pta. Ajonjera, 
aljonjera, cardo pinto. An- 
tigua moneda de plata. 
Carlin, carrilla, careta. 

Carmelita. Carmelitano, CAR 

carmelita. (miña. 

Camnenyas. Pta. Cara- 

Carsní. Carmin. 

Carn. En sas princip. ac- 
cepc. Carne. La part tova 
de lafruyta. Pulpa. C. de 
codony. Codonvat. C. de 
membrillo. Bullida y ros- 
tida á la brasa. Carbona- 
da. Corrompuda. Carro- 
ña. De momia. Caromo- 
mia. D' olla. Cocido, pu- 
chero. De porch per fèr 
butifarras. Chacina. Es- 
calfaida. Cediza. Fofa ó 
fungosa. Bezo. Fingida. 
Tumor en Y escroto, me- 
lich ó en las ingles. Her- 
nia muscular. Mortal Car- 
niza. Salada. Carnaje. Sa- 
lada y seca. Cecina. Sal- 
vatje. Salvajina. Sens os- 
sos. Momia, pulposa. 
Trinxada. Picadillo, jigo- 
te. Entre carn y pell. 
Adv. Entre carne y cuero. 
Fèr carn. Fr. Matar. Ha- 
cer carnicería, riza. Ne- 
gociant de carns. Ganade- 
ro. Passarse ó escalfahir- 
se la carn. Fr. Aventarse 
las carnes. Pié de carns. 
Obeso, carnudo, carnoso, 
abultado de carnes. Posar 
carns. Fr. Embarnecer, 
encarnecer. Pujar la carn. 
Fr. Criar carn. Encarnar. 
Sèr carn y ungla. Fr. fam. 
No haber pan partido. So- 
fregir la carn. Fr. Passar 
la una mica pel foch, Per- 
digar. Secar la carn. Ace- 
cinar. Tallar la carn vi- 
va. Sajar. Trossejar la 
carn. Atasajar. Trossos 
de carn salada. Carnaje. 

Carnadura. Qualitat de 
la carn. Encarnadura. 

Carnal.Mundá. Mundano, 
terreno. Especie de tela 
entrefina. Crea. 

Carn» lat ge. Carnaje. 

Carnalinent. Adv. Ab 
carnalitat. Torpemente. 
Juntarse carnalment. Fr. 
Tenir unió carnal. Revol- 
verse, tener cópula. 

Carnal ge. V. Carnalatge. 

Carnaval.V. Carnestoltas 

Carnera. Pta. Acanto, CAR 

branca ursina. C. borda. 
Pta. Toba, espina blanca. 

Carnestoltas. Los tres 
dias abans del dimecres 
de cendra. Carnestolen- 
das, carnaval, antruejo. 
Enterrar á carnestoltas. 
Fr. Entierro de la sardi- 
na, quemar á Judas. Lo 
subjecte ridícul. Cascaci- 
ruelas, (bonillada. 

Carneta á la brasa. Car- 
Car nicer. Qui talla ó ven 
carn. Cortante, tablajero, 
carnicero. Animal que 
mata á altres pera men- 
jársels. Carnívoro. 

Carnós. Med. Carnudo. 

Carnot. Carn supèrflua 
que 's cria en alguna lla- 
ga. Carnosidad, Lo que 's 
fa junt alas ungías y cau- 
sa dolor. Uñero. 

Carnrostitla.Pta. Yezgo. 

Carnum. Carnassa. Car- 
naza, {lina. 

Cai'iiumqnera. Pta. Car- 

Carnús. Brut, asquerós. 
Asqueroso, sucio. V. Ros- 
sa, (naza. 

Carnassa. Carnassa. Car- 

Camut.Carnoso, carnudo. 

Carolina. Pta. Coletuy. 

Carota. Visaje. Fèr caro- 
tas. Fr. Alargar los dien- 
tes, poner mal gesto. 

Carpa bermellosa. Peix. 
Bermejuela. (lo. 

Carpadell. Bot. Carpade- 

Carpanell. Arquit. Apai- 
nelado, carpanel. 

Carpell. Bot. Carpelo. 

Carpeta. Cuberta de car- 
ta. Sobrecarta, cubierta. 

Carpetada. Carpetazo. 

Carpió. Peix. Carpa. 

Carpo. Rabadilla. Deis au- 
cells. Obispillo. 

Carquéixia. Pta. Especie 
de ginesta. Carquejía. 

Carquinyoli. Pasta. Biz- 
cocho. 

Carrabina. Carabina. 

Carraninada. Cop de 
carrabina y lo dany que 
causa '1 tir. Carabinazo. 

Carrabiner. Soldat de 
caball dit carrabiner real. 
Carabinero. Soldat desti- 
nat pera perseguir lo con- CAR 

trabando. Carabinero. V. 
Mosser. (Fr. fam. Morir. 

Carraca. (Anársen á la). 

Carrall. Escombrarías de 
mina. Escoria, escorial. 

Carranca. Qui coixeja. 
Renco, rengo, zanaueador. 
Vell atxacos é impedit. 

" Carraco, carcamal. 

Carranciíl. Aucell. Verde- 
rol, verdezuelo. V. Verdum 

Carrancjuejant. Adv. 
Poch á poch y ab pena. 
Pian, pian, un pié tras o- 
tro. Caminar coixejant. 
Zanqueando. 

Carranquejar. Ren- 
quear, zanquear. 

Carras. Penjoy de rahims. 
Colgajo, cuelga. Singlot 
de rahim. Gajo, (coscojo. 

Carrasca. Arb. Carrasco. 

Carrascal. Lloen plantat 
de carrascas. Coscojar, 
coscojal. 

Carrasella. Pta. Brezo. 

Carrat. Rom. Romo. 

Cárrech. En sas princip. 
accepc. Cargo, carga. De 
géneros ó mercaderías. 
Cargamento, cargazón. 
C. nou. Recargo. Ofici, 
empleo. Ministerio, oficio. 

Càrrega. Carga. De va- 
rios géneros. Jarcia. Igua- 
lar la càrrega. Fr. Repar- 
tirla. Terciar la carga. 

Car regia «tero. Cargadero 

Carregador. Qui carre- 
ga. Cargador. Líoch ahont 
se carrega. Cargadero. 

Carregament. Carga- 
mento, cargazón. 

Carregar. En sas princip. 
accep. Cargar. Las bigas 
en la paret. A tizonar. Al- 
gun pes sobre una cosa. 
Lastrar. De gríllons, ca- 
denas. Aherrojar. Impu- 
tar ó atribuhir á altre al- 
guna cosa. Achacar. Béu- 
rer massa vi. Asomarse. 
Aumentar lo preu de al- 
guna cosa. Encarecer. Do- 
nar la culpa á algú. Car- 
gar, echar la culpa. 

Car regar se. r. Dit del 
malalt. Agravarse. Dit de 
la atmósfera. Encapotar- 
se, oscurecerse. ' CAR 

Carregós. Gravós, mo- 
lest. Gravoso, molesto. 

Carrejar. V. Carretejar. 

Carrell. Entre corders, 
rodet pera relórser ó for- 
mar lo íil. Carrete. 

Carrer. Calle. Passejar los 
carrers. Fr. Callejear. 

Carrera. Lloch destinat 
per correr. Corredera. 
Correguda. Corrida, cur- 
so. Renglera de escachs 
en lo joch de damas. Calle. 

Carrero. Callejuela, calle- 
jón. Fèr passar per un 
carrero. Fr. Encallejonar. 

Carret. Per jugar las L cria 
turas. Castillejo, 

Carretam. Carretería. 

Carretea g. Acarreo, car- 
retaje, acarreamiento. 

Car retéjatele. Acarrea- 
dizo, (dor, carreteador. 

Carretejatlor. Acarrea- 

Carretejar. Carretear, a- 
carrear. 

Carretell. Especie de bo- 
ta petita. Barril, tonel. 

Carreter. Qui f á ó mena 
carros. Carretero. El que 
adoba carros. Aperador. 

Carretera. Carrera, rua, 
via. C. empedrada. Cal- 
zada, arrecife. 

Carretería. V. Carretam. 

Carretil9a. Especie de 
cohet. Buscapiés. 

Carretó. De una roda. 
Carretillo. De dos rodas. 
Carretón, naria. De Jas 
criaturas. Carretilla. 

Carreu. Pedra ¿picada en 
quadro. Sillar. 

Carreuacla. Sillería. 

Carril. Rodera. Bache, ro- 
dada. Camí estret pera 
un sol carro. Sendero. 

Carrilleras. Pl. Las cor- 
reteas pera asegurar el 
casco ó morrió. Carrille- 
ra. La cinta pera subjec- 
tar lo barret ó morrió. 
Barboquejo. Barballera 
de la celada. Amiento. 

Carra tx. Pla. Carrizo. 

Carro. Lo de quatre ca- 
balls, Cuadriyugo. Lo que 
gruny. Chirrión. Constel- 
lació. Osa mayor. C. de 
càrrega. Carromato. Ado-' CAR 89 bar carros. Aperar. 
Carronya. V. Ruin. 
Carruatge. Carruaje. A- 

nar algun carruatge en- 
detrás. Cejar. Lo qui ado- 
ba carruatges. Aperador. 
Passejar en carruatge. 
Loe. Ruar. 

Carrutxa. Andaderas, car- 
retilla, castillejo. 

Cársus. Pta. Y. Calsidas. 

Cart.Pta. Cardo. C. d' ase. 
C. de burro. C. gallofer. 
C. de san Mariano , alca- 
chofa borriquera, cardo 
lechero. C. panical. C. cor- 
redor. C. estrellat. Cen- 
taurea. C. rissat ó erissat. 
Cardicuca, cardo erizo. C. 
panical marí. C. maríti- 
mo ó eringio marítimo. C. 
sant. C. santo ó lechar. 

Carta. Epístola. Epístola. 
Pera apéndrer de llegir. 
Cartilla, silabario. Pera 
jugar. Naipe. Entre en- 
quadernadors. Guarda. 
La caputxa de la filosa. 
Rocadera, capillo. C. ci- 
tatoria. For. Comparendo, 
carta de aplazamiento. C. 
de ciutadà. V. C. de resi- 
dencia. De curvas. Náut. 
Carta magnética. Carta 
de espera. Dilatoria ó mo- 
ratoria. Carta de gracia. 
Pacto de retrovendo ó re- 
trovendendo. De navegar. 
C. de marear. La que con- 
cedeix algun fuero. Fore- 
ra ó desaforada. Carta d' 
orde. Carta orden. C. de 
població. * Carta puebla. 
Carta de repudi. De quito 
ó de quitación. Carta de 
residencia, seguritat ó 
permanencia. De vecin- 
dad. Carta falla. Falsa. 
Carta libre. Finiquito, li- 
beración. Carta monito- 
ria. Notificatoria ó de a- 
viso. Carta plúmbea. Car- 
ta plomada. Agafar ó pen- 
dre r las cartas. Fr. Enra- 
honar sens donar tanda. 
No dejar meter baza. As- 
segurar las cartas. Fr. 
Certificar las cartas. Clóu- 
rer y desclóurer las car- 
tas. Fr. Cerrar y abrir las 90 CAR cartas. Endevinar cartas. 
Joch. Sacar cartas. Joch 
de cartas. Baraja. Bossa 
per posar las cartas. Por- 
tacartas. Puntejar, rura- 
bejar en la carta. Náut. 
Cartear, compasar, rum- 
bear. Pujar las cartas. Fr. 
En lo joch de cartas, ve- 
nir bohas. Acudir el nai- 
pe. Véndrer á carta de 
gracia. Fr. Vender al qui- 

Cartabó. Cartabón, (tar. 

Cártama y Cártamo. Pta. 
Alazor. V. Safra bort. 

Cartejar. En alguns jochs 
de cartas , jugar en fals 
pera tantejar. Cartear. 

Cartejarse. r. Correspón- 
drerse ab cartas. Cartear- 
se. (Repisa, ménsula. 

Cartela. Escult. Repeu. 

Cartell. Lo escrit ó im- 
près pera anunciar. Car- 
tel, rótulo. Deexcomunió. 
Paulina. Plantar cartells. 
Fr. Fixarlos en los llochs 
públichs. Poner cedulo- 
nes, fijar carteles. 

Cartelíer. Cartelero. 

Carter. Lo qui porta y dis- 
tribueix las cartas de cor- 
reu. Cartero. Qui fá car- 
tas pera jugar. Naipero. 

Cartera. Paperera. Pape- 
lera. De pell, etc. pera es- 
criptori. Carpeta. Bossa 
pera anar a estudi 'ls 
noys. Vade , cartapacio. 
Lo adorno ó tapa de las 
butxacas. Portezuela, gol- 
pe, (go, ternilla. 

Cartílach. Anat. Cartíla- 

Cartilla. Pauta per es- 
críurer dret. Falsaregla, 
pautilla, ringlero. 

Cartipàs. Cartapacio. 

Cartolari. Cartulario. 

Cartró. Cartón. Fet de pa- 
pers. Papelón. 

Cartrolina. Cartulina. 

Cartrotier. Cartonero. 

Cartuixa. Cartuja. 

Cartutxera. Cartuchera. 

Cartutxo. Cartucho, (ro. 

Car véndrer. Vender ca- 

Carví. Pta. Alcaravea. 

Carxofa. Escarxofa. Pta. 
y fruyt. Alcachofa. C. 
boscana. Alcaucil. La do- CAS 

na deixada. Babieca, pan- 
fila. Lias ó floch en for- 
ma de carxofa. Alcacho- 
fado, alear cho fado . Gui- 
sat ó menjada de carxo- 
fas. Alcachofado. 

Carxoíar. Alcachofal. 

Carxoíer y Carxofera. 
Pía. culti vada. A Icachofa, 
alcachofera. 

Carxoíerar. Alcachofal. 

Cas. Succés. Caso, acaso. 
Llans, íèt. Suceso, he- 
cho, lance, acaecimien- 
to. C. impensat. Emergen- 
cia. For. Nulo. No fèr cas 
d' algú. Fr. Olvidar, me- 
nospreciar. Poch cas. Me- 
nosprecio. Cas apretat ó 
apurat. Caso, trance apu- 
rado. Cas de ventura. 
Desgracia impensada. A- 
zar, caso siniestro. C. for- 
tuit. V. C. impensat. A- 
qui es, ó está, ó aquestes 
el cas. Loe. Aquí está la 
dificultat. Ahí está el hi- 
to. De gran cas. Adv. De 
mòlta consideració, im- 
portancia ó entitat. De 
tomo y lomo. Fèr ò no al 
cas. Fr. Venir ò no á pro- 
pòsit. Hacer, venir, ser ó 
no al ó del caso. Ser cas. 
Fr. Convenir. Posarlo cas. 
Fr. Suposar. Suponer, po- 
ner caso. Si per cas. Adv. 
En cas que. Dado el caso, 
suponiendo. 

Casa. Edifici pera habi- 
tarlo. Vivienda, techo. C. 
arruinada. Cascote. C. de 
boigs. Bogeria. Manico- 
mio. Aquella que hi ha 
desorde. C. de orates. De 
camp. Granja, quinta, ca- 
sería. De caritat. C. de be- 
neficencia , hospicio. De 
bòrts. Inclusa. C. de des- 
pesas ó de posada. Casa 
de huéspedes. C. de la ciu- 
tat, de la vila ó del comú. 
Casa consistorial. De pa- 
gès. Cortijo, casa de la- 
branza. De pago. Pagar 
duría. Payral. Paterna. 
De posada. Hostal, hoste- 
ría. Casa pública ó de 
Í nostitució. Burdel. C. so- 
ar. La de noble antigui- CAS 

tat. C. solariega. Anar de 
casa. Fr. Estar ó hallarse 
de trapillo. De casa. Adv. 
Propi ó á propòsit per ca- 
sa, íamiliar.C'asero. Femé 
una com una casa. Fr. 
Fèr alguna mala feta de 
consideració. Hacer una 
como un templo. No eixir 
de casa. Fr. Estarse en 
ella per necessitat. Guar- 
dar la casa. Parar casa. 
Poner casa. Parar casa a- 
part. Apartar casa. Ple- 
gar casa. Levantar la casa. 

Casada. La familia d' una 
casa. Casa. Pl. Familias. 
Humos, hogares. 

Casador. Qui tè edat pe- 
ra casarse. Casadero. Te- 
nir la casadora. Fr. Anar 
acasarat. Fr. Llevar el cu- 
ra debajo del brazo. 

Casalot. Casucha. 

Casament. Casamiento, 
boda, enlace. 

Casanella. Ballaruga, A- 
galla, bugalla. 

Casar. En lo joch. Apun- 
tar, meter, r. Desposarse. 
Maridar, desposarse. La 
dona. Enmaridar. Casar- 
se ab la promesa de altre. 
Fr. Soplar la dama. Com 
uns bons casats. Adv. Ma- 
ridablemente. 

Casassa. Aum. Caserón. 

Casat y enmaynadat. Ex- 
prés, fam. Casado con hi- 
jos, padre de familia. 

túscubeül. Cascabel. Pie 
de cascabells. Encascabe- 
lado. Tenir lo cap pié, 
umplir lo cap ó sonar ios 
cascabells. Cascabelear. 

Caseabellada. Esquella- 
da. Cascabelada. 

Cascabellejar. Fèr rui- 
do la ferradura. Chacolo- 
tear, chapear. 

Cascabellito. Especie de 
pruna petita. Cascabeli- 
llo, ciruela de dama. 

Cascada. Salt d* aygua. 
Catarata, salto de agua. 

Cascadura. Mal de pit 
en las donas. Pelo. 

Cascall. Pta. Adormidera. 
C. bòrt. A. silvestre. C. 
cornut. Adormidera ma- CAS 

riña , am apo la boy una . 
Such de cascall. Meconio. 

Cascar. Fam. Pegar, do- 
nar un cop. Dar, plantar. 

Cascarria. Zarpa, zarria, 
zarrapastra. 

Cascarrón . C asear rien to . 

Cascarse, r. Fam. Men- 
jarse ó béurerse alguna 
cosa. Zamparse, echarse 
al coleto ó á cuestas. 

Cáscala. Cascada. 

Casco. Ungla de las cabal- 
caduras. Uña. La closca 
del cap . Cráneo. Lo buen 
ó capacitat deia nau. Bu- 
que. C. acopat. C. redu- 
hit. Casquimileño, casqui- 
acopado. C. ampie y afri- 
sonat. Casquiderr amado. 
De las potas de las cabal- 
caduras. Uña. Del mor- 
rió. Capelina. C. moll. 
Casquiblando. C. mular. 
Casquimuleño. Alegre de 
cascos. Casquilucio. Ca- 
lent de cascos. Calamoca- 
no. Alborotat de cascos. 
Cascos á la gineta. Ober- 
tura en lo casco del ani- 
mal. Escarza. 

Cascut. Cascudo. 

Casell. Depósit de olivas 
en los molins de oli. Ata- 
jadizo, algorin. 

Caser. Casero, doméstico. 

Caserament. Adv. Sens 
etiqueta. Sencilla, llana- 
mente, sin cumplimientos. 

Casería y Caseriu. Con- 
junt de casas de una ciu- 
tat ó poble. Caserío , vi- 
lloría. Conjunt de casas 
en lo camp sens arribar 
á formar poble. Casar. 

Caseta. Cuberta de la cel- 
da de la mare de las abe- 
llas. Enjambradera , cas- 
quilla. La panxa que fan 
las costellas de la filosa. 
Castillejo, rocadero. En- 
tre xocoíaters, divisió de 
calaix ahont s' hi posa '1 
xocolate per bátrerlo y 
donarli forma. Casilla. 

Casí.Adv. Quasi. Casi, cua- 

Cásia. Arb. V. Cassia. (si. 

Casimir. Roba de llana. 
Casimira, casimiro. 

Casinyot. Fam. Casucha. CAS 

Casolà. Qui está mòlt en 
casa. Casero, Dit de al- 
guns animals feréstechs 
que 's domestican. Do- 
méstico. Colom casolà ó 
manso. Duendo. V. Caser. 

Casori. Fam. Casament in- 
considerat. Casorio. 

Casoar. Netejar, tráurer 
la caspa. Descaspar. 

Casoorra. V. Catxaporra. 

Casquet. Casquete, gorro. 

Ca^sa. L' acció de cassar 
y los animals cassats. Car 
za. L' eyna de metall de 
aquest nom. Cazo. Caput- 
xa de la lloriga. Almófar. , 
Cassà de coloms al vol.¡ 
Palomería. Cosa perta-, 
nyent á la cassa. Venato-\ 
rio. Revenedor de cassa. 1 
Perdiguero. Remenar ab' 
la cassa ó cassó. Cacear. 

Cassació. For. Anul-lació. 
Anulación, derogación. 

Cassada. Cassera, lloch 
pera cassar. Cazadera. 

Cassatíor. Qui cassa. Ca- 
zador. Barco destinat á 
donar cassa. Batidor. De 
art y manya. Parancero, 
chuchero. De barraca. V. 
De liassos. De feras. Jfon- 
tero. De filat. Bedero. De 
liassos y paranys. Paran- 
cero. De vol. C. al vuelo. 

Cassanella. Ballaruga. 
Agalla, bugalla. 

Cassar. Buscar y perse- 
guir los animals de cassa. 
Cazar. For. Anul-lar. Ca- 
sar , anular , derogar. 
Náut. Presentarlas velas! 
al vent desprès de amar-| 
radas. Halar. Cassar ab 
lias y íilats. Chuchear. 
Al reclam. Señolear. C. 
aucells. Pajarear. C. co- 
loms. Palomear. 

Cassarola. Cacerola. 

Cassat. Agafat, prés , re- 
cullit en la cassa. Cazado. 
For. Anul-lat. Anulado. 

Cassera. Cassa. Caza. La 
cassa entre mòlts pera 
diversió. Cacería. Cassa- 
da. Lloch ahont se cassa 
ó bó pera cassarhi. Caza- 
dera. Conjunt de animals 
agafats ó morts en la cas- CAS 91 sa. Bedada. Qui prepara 
ó la los enginys per la 
cassera. Bedero. 

Casseta. Cassó petit ab 
son peu de que usan los 
apotecaris. Caceta. La que 
usan los fusters, etc. Ca- 
zo. La que usan los argen- 
ters. Balanzón. La de por- 
tar oli. Tácela. 

Cassia. Arb. Acacia, qua- 

• eia. Escorxa aromática, 
especie de canyella de 
una clase de llorer. Casia 
leñosa, canela de Malabar. 
V. Castanyer de Indias. 

CassiaíístoSa. Pta. Ca- 
ña fistola. 

Cassó. Caza, cazo. Peix. 
Tiburó. Tiburón. 

Cassola. Cazuela. C. tri- 
pera. C. carnicera. De fus- 
ta. Camella, hortera. De 
pessa. C. carnicera. Ei — 
xirse de cassola. Fr. fam. 
Injuriar. Desbocarse. Por- 
tar la cassola al forn. Fr. 
Posarse al frente de al- 
gun assumpto ó negoci 
en que entrevenen mòlts. 
Menear el ajo, mangonear. 

Cassolada. Lo que cab en 
la cassola. Cazuela. (Ion. 

Cassoiassa. Aum. Cazo- 

Cassoleta. Cassola peti- 
ta. Cazoleja , cazuelilla. 
La de las armas de foclu 
Cazoleta, cazoleja. L' ós 
del genoll. Bótula, choque- 
zuela. Náut. Pessa de fus- 
ta pera cordar, enllassar. 
etc. Cazonete. 

Cassooaé. Lo que pót ca- 
brer en un cassó. Cazado. 

Cassussa. Fam. Fam ca- 
nina. Hambre canina. Ga- 
na de menjar. Cazuza. 

Cast. Pur , honest. Casto, 
puro, honesto. Innocent. 
Cándido, sencillo. 

Casta. Generació, Llinat- 
ge. Baza, ralea, progenie. 
Mala casta. Exp. fam. 
Maliciós , mal naturaL 
Mala cuca. (tan. 

Casta. Turban turen. Cas- 

Castany. De color de cas- 
tanya. Castaño. De color 
íosch rogench. Bayo. 

Castanya. Fruyt. Castor 92 CAS ña. C. borda. Pta. Re- 
goldana. C. de mar. Pta. 
Erizo. C. de terra. Pta. 
Bunio, castaña de tierra. 
C. seca. Pilonga. Cop de 
castanya. Castañazo. Pl. 
Castanyas secas. C. api- 
ladas ó pilongas. 

Castanyar. Castañal. 

Castanyer. Arb. Castaño. 
De Indias. C. delndias.Qui 
ven castanyas Castañero. 

Castanyeta. Náut. Ansa 
de fusta pera amarrar 
caps. Castañuela. Náut. 
Tros de fusta ab un forat 
gran en lo centro pera 
assegurar la corrióla de 
la amura major. Galá- 
pago, postelero de amura. 

Castanyola. Herba. Jun- 
cia. Lo peix de aquest 
nom. Castaño , coracina. 
PI. Instrument en forma 
de castanya que serveix 
pera acompanyar en al- 
guns balls espanyols. Cas- 
tañeta , castañuela. Los 
dos testos que posats en- 
tre 'Is dits imitan lo so de 
dit instrument. Tejoletas, 
tarreñas, tejuelas. Sonar 
ó tocar las castanyolas. 
Castañetear. Tocament ó 
repich de castanyolas. 
Castañeteado. 

Castedat. Castidad. 

Castell. Castillo. Castell 
de foch. Castillo ó árbol 
de fuego. Qui (a, dispara 
ó disposa dit castell. Pi- 
rotécnico. Fortificar ab 
castells. Fr. Encastillar. 
Fer castells al ayre. Fr. 
Hacer calendarios. 

Castella. Castilla. 

Castellà. Guarda d'un cas- 
tell. Alcaide. La llengua 
que parlan los de Caste- 
lla y los naturals de ella. 
Castellano. 

Castellada. Blas. Ab 
mòlts castells. Castillada. 

Castellania. Oíïci y ocu- 
pació del que guardaba '1 
castell. Alcaldía. 

Castellatge. Antich dret 
feudal dels castells. Cas- 
tilleria, castillaje. 

Castellet. Plomall que 's CAT 

posa alscaballs. Garzota. 

Castách, Castigado y Cas- 
tigament. Castigo puni- 
ción. Cir. Caustich. Cáus- 
tico. Sens cástich. Adv. 
Impune. 

Castigar. Mortificar, afli- 
gir. Mortificar , cohibir. 
Corretgir lo escrit. En- 
mendar, corregir. Sermo 
nejar, amonestar. Sermo- 
near, amonestar. 

CstHtís.Castizo. (castorado. 

Castor (Semblant al). A- 

Castoret. Cert teixit de 
llana. Castorcillo. 

Castradura. Capadura, 

Castrar. Capar. 

Casualitat (Per). Adv.Ca 
sualment. Casualmente. 

Casulot. Casucha. 

Catadura. Fam. Cara, 
Semblante, cara. 

Catafal. Tablado ó palco. 
Tendido, tablado, anda- 
mio. Lo deis reos. Cadal- 
so. Lo túmbol mòlt ele- 
vat. Catafalco. 

Català. Catalán. Clar y 
català. Adv. En buen ro- 
mance, (tari. Catálogo. 

Catáloch. Llista ó inven- 
Cataplasma. Emplasto, 
emplastadura , emplasta- 
miento. D' alls, vinagre y 
sal. Murria. 

Catapueia de Monserrat. 
Pta. Tártago. 

Catar. Mirar, examinar. 

Catarina. Especie de llo- 
ro. Catalina, catalnica. 

Catan. Senyal ó part ocul- 
ta de alguna cosa. Ostu- 
go , vestigio , escondrijo. 
Lo lloch mòlt freqüentat 
per algú. Guarida, nidal. 
V. Amagatall. 

Catecisme. Catecismo. 

Cateen. Sustancia medi- 
cinal. Cato, tierra japóni- 
ca. Lo medicament de 
aquest nom. Cachunde. 

Catequisme. Catequismo 

Caterva. Multi tut de per- 
sonas ó cosas en un lloch, 
sens orde ni concert. Cá- 
fila. Multitut de cosas 
que venen de una vegada. 
Ventregada, copia. 

Catifa. A Ifombra, alcatifa. CAT 

Catifa morisca. Zofra. 

Catiler. Alfombrero. 

Catipó. Especie de adorno 
en lo cap de las cabalca- 
duras y bestias de càrre- 
ga. Quitapón, quitaipon. 

Catiu. Cautivo. 

Cativar. V. Captivar. 

Catolicisme. Catolicismo 

Ca t orsa u ó Catorzau. Ca- 
torzavo, (mo cuarto. 

Catorsé. Catorceno, déci- 

Catre de bahul. Caticofre. 

Cátreda. Cátedra. 

Catredátich. Catedráti- 
co, profesor. 

Catreig. Aucell. Catreo. 

Catúfol. Arcaduz , cangi- 
lón. Fèr catúfols. Fr. Cho- 
chear, caducar. (taura. 

Ca¿ val agía a. Pta. V. Cen- 

Catxaniarina. Nau t. Em- 
barcació petita de dos 
pals. Cachamarin. 

Catx amona. Cop que 's 
pega á la gaita. Cachete. 
Fam. Cop suau que 's do- 
na pera diversió a las gal- 
tas deis noys. Buchete. 

Cattap. Cunill jove ó no- 
vell. Gazapo. 

Catxaporra. Especie de 
bastó que termina ab una 
bola ó cap. Cachiporra. 

Catxassa. Fleuma, lenti- 
tut en lo modo de obrar. 
Cachaza. La persona que 
la gasta. Pelmazo, posma. 

Catxassut* Cachazudo. 

Catxemarí. Barco petit 
de dos \>a\s.Cachamarina, 
buque de vela al tercio. 

Catxet. Gabinet curt, am- 
ple y punxagut. Cachetero. 

Caí seta. Cop que 's dona 
á la cara. Cachete. Maq. 
Catxet, cadell. Perrillo. 

Caá xidiahle. Cachidia- 
blo, espantanublados. 

Catiif ollar. V. Trompar. 

Catxorrillo. Pistoleta de 
butxaca. Cachorro , ca- 
chorrillo. 

Catxuinbo. Closca de al- 
gunas fruytas america- 
nas. Gachumbo. 

Catxupí. L 1 espanyol que 
s' estableix a América. 
Cachupín. 

Catxurral. Cadillar. CAU 

Catxurrera. Herb. que 's 
fá en los camps. Cadillo. 

Catxurro. Lo fruyt de la 
catxurrera. Cadillo. Pl. 
Pta. Cadillos, guijones. 

Catxutxa. Ball espanyol. 
Cachucha. Barretina de 
forma plana. Gorra. 

Cau. Lloch pera amagarse. 
Guarida, madriguera. Pa- 
ratge ahont se recull al- 
gú. Manida. Lo lloch a- 
hont se recullen los cer- 
vos y daynas. Venadero. 
C. dels címills. Conejera. 
Dels grills. Grillera. De la 

Suineu. Raposera. Dels 
adres. Ladronera. Dels 
llagardaixos. Lagartera. 
Lo de la orella. Alveario. 
Lo del òs. Osera. Lo dels 
porchs senglars. Porque- 
ra. Lo de las ratas. Rato- 
nera. Tráurer del cau. Fr. 
Desanidar. Ficarse en lo 
cau. Fr. Amadrigarse. V. 
Amagatall, (tich. Cauco. 

Cauen. Peix del mar Pací- 

Caue sonta B*. Dar ó prestar 
caución, obligarse. 

Cándalos. Copioso. 

Cáurer. En sas princip. 
accepc. Caer. Incórrer, 
cométrer alguna falta. 
Incurrir. Fèr cáurer. Der- 
ribar, abatir. Cáurer al- 
gun edifici. Aplanarse, ve- 
nirse al suelo. Arruinarse 
una part de paret. Apor- 
tillarse. A la trampa. Fr. 
Caer en el garlito. A sota- 
vent. Náut. Abatir. A 
plom. Desplomar se. Bè. Fr. 
Sentar, acomodar. Fam. 
Petar. De cul. Fr. Sentarse 
D' esquena. Caer de espal- 
das. De la banca. Fr. Caer 
del escabel , de su estado. 
Del ase. Revenirse, caer 
en el chiste. De memoria. 
Dar de cogote. De morros. 
Hocicar, dar de hocicos. 
De són. Caerse de sueño. 
La neulella. Caerse la pa- 
letilla. Las banyas deis 
animals. Desnxogar, Las 
llágrimas. Saltarse las lá- 
grimas. C. ó cumplirse al- 
gun plasso. Vencer. Rosa- 
da. Rociar. C. tot plegat. CAV 

Fr. Dar con el cuerpo en 
tierra , caerse redondo. 
Deixarse cáurer. Derri- 
barse. Fèr cáurer. A batir, 
volcar, tumbar. Fèr cáu- 
rer ó saltar. Empujar. 
Cáurerhi. Fr. Caer en ello. 

Causa. For. Plet. Pleito. 
Pretext. Pretexto , color. 
C pia. Fundació piadosa. 
Memoria , obra pia. Ab 
causa ó ab justa causa. 
Adv. Ab rahó. Conrazon. 
Fèr causa comuna. Fr. 
Mancomunarse. 

Causador. Qui causa. 
Causante, causa. 

Cáustich. Cctustico. 

Cautanient. Adv. Caute- 
losament. Cautelosamente 

Cautelarse, r. Precaucio- 
narse, cubrirse. 

Cauteri. Cirurg. Botó bu- 
llent pera estroncar la 
sanch, etc. Cauterio, bo 
ton de fuego. La acció de 
cauterisar. Cauterización. 

Cauterizar. Foguejar ab 
lo cauteri. Dar botón. 

Cauta. Instrument pera 
soldar lo estany. Cantin. 

Cautïu. V. Catiu. 

Cautiveri. Cautivitat. 
Cautividad. 

Cava. V. Cavada. 

Cávaclfi. Azadón, azada. 

Cavada. La acció de cavar 
la terra. Cavadura. La se- 
gona cavada que *s la á 
las vinyas. Renda. Naut. 
Vuyt que deixa la onada. 
Undulación, cava. 

Cavadís. Cavadizo. 

Cavalear. Cabalgar. 

Cavament. Cavadura. 

Cavar en á'ms. Profundar. 
C. fondo. Ahondar. La 
terra en las minas d' or. 
Escopetar. Magencar las 
vinyas. Mullir. 

Cávech. V. Cávach. (co. 

Caverich. Anech. Cavari- 

Cavet. Arq. Motllura ro- 
dona formant quadrant 
de circuí. Caveto. 

Cavil-lació. Reparo ó di- 
ficultat de poca monta. 
Quisquilla {Caviloso. 

Caví E -I ador. Cavil-lós. 

Cavil•lo*. Quisquilloso, es- CEB 93 catimoso, repeloso. V. Ma~ 
niátich. (Cavilación* 

CaviE-ïosítat. Cavil•lació. 

Cavi rostre. Cavirostro. 

Caxa. V. Caixa. 

Caxaí. V. Caixal. 

Cayalaba. Planta india- 
na. Cayahaba. 

Cayguda. Caida. De las 
banyas. Desmoque. Deis 
cabells. Alopecia. Preci- 
pitada. Despeño. Anar de 
cayguda. Fr. fam. Anar 
al baix./r á menos. 

Caygut. En sas principals 
accepcions. Caido. Dei- 
xat, desgayrat. Desmade- 
jado, des mazado. 

Cayiná. Especie de llan- 
gardaix. Caiman. Qui 
afecta prudencia per sos 
mals intents. Redomado. 

Cayment. V. Cayguda. 

Cayrat. Arquit. Fust que 
atravessa diagonalment 
los ánguls entrants. Vi- 
gueta, cuadral. Pl. Las 
bigas menors que surten 
del caballet de la teula- 
da. Asnas. 

Cayre. Esquina, canto. En 
cayre. Adv. En cuadro. 

CayrelS. Especie de per- 
ruca. Cairel. Especie de 
saeta. Cuadrillo. 

CayreSEs. Pta. Abrojo, 
castaña de agua. 

Cayró. Rajola. Baldosa, 
ladrillo cuadrado. 

Ce. Veu pera imposar si- 
lenci. Chiton. 

Ceat. Espec. de sal. Ceato. 

Ceba. Planta y arrel. Ce- 
bolla. Ceba albarrana. 
Albarranilla. Ceba mari- 
na. Escita, cebolla albar- 
rana. C. cecotri. Aloésu- 
cotrino. C. per llavor. Pta. 
Escalona. Llavor de ceba. 
Cebollino. Terra plantada 
de cebas. Cebollar. Que 
ven ó cultiva cebas. Cebo- 
llero. V. Cebas. 

Cebaci. Bot. Cebáceo. 

Cebada. Guisat. Cebollada 

Cebador. Pint. Cebadero. 

Ceballons. Pl. Cuchs de 
la carn. Cresa. (ro. 

Ceballot. Cebollon.Y. Por- 

Cebas. Joch de noys for- 94 CEG mant cadena. Arráncate 
nabo , arráncate cepa. 

Ceber. Acíbar. C. de ca- 
ball. A. caballudo. 

Cebeta. Dim. Cebolleta. 

Cebó. Animal encebat per- 
qué siamés tendre. Cebón 

Cebolla ó Cebulli. Llavor 
ó planter de cebas. Cebo- 
llino, (ceba. Cebolludo. 

Ceboliut. De cabessa de 

Cecadero. Ferro corb pe- 
ra fèr recular los car- 
ruatges. Cejadero. 

Cecli. Ciego. V. Cego. 

Certas. Instrument pera 
passar farina ó colar li- 
qüi ts. Cedazo , tamiz. Lo 
que serveix pera passar 
perlas y pedras preciosas. 
Quilatera. Passar pel ce- 
das. Fr. Cerner. 

Cedasser. Qui fá ó ven 
cedassos. Cedacero. V 
Manifásser. 

Cedasset. Cedas petit pe 
ra colar. Coladera. 

Cedible. For. Cesible. 

Cedir. En sas principals 
accepcions. Ceder. Men- 
guar lo ardor ó empenyo. 
Cejar. Afluixar ó amay- 
nar. Amainar , ceder. 
Menguar lo rigor de algu- 
na cosa. Menguar, miti- 
gar, bajar, Fèr cedir. Fr. 
Blandear, doblar. 

Cedrí. Lo que es de cedro 
ó li pertany. Cedrino. 

Cedro d' olor. Arb. Herce. 
Cosa del cedro. Cedrino. 
Fruyt del cedro. Cédride. 
Reniña del cedro. Cedria. 

Cedronillo. Especie de 
cedro. Cedronela. 

Cédula introductoria. For. 
Libelo introductorio. 

Cef. Animal. Cefo, celfo. 

Cefallós. Balbucient. Bal- 
buciente, tartamudo. 

Cefeu.Constel-lació. Cefeo. 

Cefo. Especie de mona. 
Celfo, chibor, cepo. 

Cegall. Cegajo. (toso. 

Cegal los. Cegajoso, cega- 

Cegament. Adv. Temerà- 
riament. Ciegamente. 

Cegar. Tapar, tancar. Cer 

rar, obstruir. 
Cegas (A). Adv. A las fos- CEL 

cas, á las palpentas. A 
tientas. V. Cegament. 
Cego. Ciego. Ser cego. Fr. 
Tener cataratas. Tornarse 
cego. Cegar. 
Cegollada. Pta. Corona 

de fraile, siemprenjuta. 
Cegonya y Cegonyal. Per- 
xa encaixada pera tráu- 
rerayguade alguns pous. 
Cigoñal, cigüeñal. 
Ceguedat. Total privació 
de la vista. Ceguera. Pas- 
sió que ofusca la rahó. 
A lucinacion , perturba- 
ción, alucinamiento. 
Ceguejar. Ceguear. 
Ceguera. Fal-lera. Ma- 
nía, tema. [cuta. 
Ceguta ó Cicuta. Pta. Ci- 
Cel. En sas princip. ac- 
cepc. Cielo. La gloria ce- 
lestial. Paraíso, empíreo. 
La atmósfera. Atmosfera. 
Clima. Clima. Anarsen ó 
pujarsen al cel. Fr. Sal- 
varse. Ir, volar al cielo. 
Irón. Qui ha derrotxat 
sos béns ó hisenda. Irse 
como la sal en el agua. 
Qui s' ha empobrit ab al- 
guna empresa desgracia- 
da. Caer de cabeza. 
Celada. Armadura anti- 
gua del cap. Casco. V. 
Amagatall. (dament. 
Celadament. V. Amaga- 
Celar. Amagar , ocultar. 

Encubrir, ocultar. 
Celebèrrim. Mòlt céle- 
bre. Celebérrimo, famoso. 
Celebració. Acceptació, 
aplauso. Aplauso, acla- 
mación, celebración. 
Celebrar. Alabar , enea- 
réixer. Aplaudir , encare- 
cer. (Gracioso, chistoso. 
Célebre. Festiu , xistós. 
Celebritat. Solemnitat 
ab que 's celebra alguna 
festa ó succés. Aparato, 
pompa, magnificencia. 
Celemí. Mesura. Celemín. 
Celerach. Herba medici- 
nal. Doradilla. 
Celerat. Malvat. Malvado. 
Celeste. Lo que pertany 
al cel. Celestial. De color 
de cel. Cerúleo. 
Celiándria. Herba. Ci- CEN 

lantro. Guisat. Celindrate. 

Celibat. Estat de solter. 

Celibato. {ña, golondrinera 

Celidonia. Pta. Celidue- 

Celistia. Resplandor de 

las estrellas. 
Celia. Ceja. Entrecellas. 
Entrecejo. Cremarse las 
celias. Fr. Aporrearse. Pié 
de celias. Cejijunto. 
Cellajunt. Cejijunto. 
Celler. Bodega. Ficar en 

lo celler. Embodegar. 
Cellut. Qui té las celias 

grans. Cejudo. 
Celobert. Patio. 
Celoraso. Cielo raso. 
Celtibérich. Celtiberio, 

celtíbero, celtibérico. 
Cembra. Especie de tam- 
bor árabe. Zambomba. 
Cementiri. Fossar. Ce- 
menterio , campo santo. 
Cenácul. Cenáculo. 
Cendat. Especie de tela 

mòlt prima. Cendal. 
Cendera. Filat per agafar 

cunills, etc. Capillo. 
Cendra. Ceniza. C calen- 
ta. V. Caliu. Fèr cendra. 
Fr. Ser lo primer dia de 
quaresma. Ser miércoles 
de ceniza. Tirar cendra 
sobre alguna cosa, cubrir- 
la de cendra. Encenizar. 
Cendrada. Cernada. Po- 
sar cendrada. Fr. Acer- k 
nadar, encernadar. 
Cendrar. Purificar los me- 
talls. Acendrar. 
Cendrejar. Manossejar 
la cendra. Manosear, re- 
volver la ceniza. Tirar á 
color de cendra. Ser ceni- 
ciento , cenizoso. 
Cendrer. Cernadero. 
Cendrera. Cenicero. 
Cendrós. De color de cen- 
dra. Ceniciento , cenizo. 
Cubert de cendra. Ceni- 
zoso, (á P eura. Cenizo. 
Cendrosa. Pta. semblant 
Cenefa. Franja. Del dos- 
ser. Doselera Del dosser 
ó sobrecel. Gotera. 
Cenill. Pta. Verdín, ova. 
Cenobítich. Monástico. 
Ceno tali. Cenotafio. 
Cenra y sos derivats. V. 
Cendra. CEN 

Cens. Censo. De població. 
V. Empadronament. De 
riquesa. Amular amiento. 
Censal sobre los béns del 
comú. Juro. Cosa de cens 
ó censal. Censual. 

Censal (Perceptor de). 
Censualista. Lluhir ó qui- 
tar un censal. Fr. For. 
Extingirlo. Redimir un 
censo. Péndrer un censal. 
Fr. Y. Ascensar. 

Censalista. Censualista, 
qui percebeix censáis y 
Censatario qui los paga. 

Cent. Ciento, cien. C. en 
boca. Peix mòlt petit, 
Xanguet. Boliche. 

Centaura. Herb. Centau- 
rea. C- blava. Terciana- 
ria. C. menor. Riel de 
tierra. (pocentauro. 

Centauro ó Centaure. Hi- 

Centeamas. Insect. Cien- 
topies, escolopendra, (la. 

Centcaps. Herb. Cabezue- 

Centé. Núm. ordin. Cente- 
no, centesimo, centenario. 

Centella. Espuma, guspi- 
ra. Chispa. Poét. Llam. 
Bayo. Ser viu com una 
centella. Fr. fam. Ser un 
lince, ser una cendra. 

Centellar y Centellejar. 
Centellear, chispear. 

Centena ó Centenar. Cen- 
tenar, centenal. 

Centenari. Centenario. 

Centenell y Centenella. 
Regla. Falsa escuadra. 

Centener. Cert cordonet 
divideix la madeixa.Cum- 
da. (Herba de la pedra. 

Centengrana. Herb. V. 

Centinella. Centinela, a- 
talaya, guardia. C. avan- 
sada. Escucha. 

Centó. En sas princip. ac- 
cepc. Centón. Obra de in- 
geni sens orde ni con- 
cert. Cuezo, fárrago. 

Centpeus. Y. Centcamas. 

Centro. Lo fons de algu- 
guna cosa. Profundo , in- 
terior. Foco. Foco. Bot. 
Lo mitg de la flor. Disco. 

Centumvir. Centumviro. 

Centumvírat. Centumvi- 
rato. (glo. 

Centúria. Centenario , si- CER 

Centuriat. Centurionazgo 

Cenyí ment. V. Apreta- 
dura, (restricto. 

Cenyit. Limitat. Ceñido, 

Cep. La planta. Vid, cepa. 
La trampa de fusta ó ins- 
trument de aquest nom. 
Cepo. Cep blanch. Pta. 
Brionia, nueza blanca. C. 
bòrt. Anorca. C. boscá. 
Algalaba. D' escopeta. 
Caja. De presó. Brete. Cep 
pera cremar. Ceporro. Ar- 
rancar los ceps. Descepar. 
La poll del cep. Césped. 
Posar al cep. Encepar. 

Cepell. La pell del cep. 
Césped. {tico. 

Céptich. Incrèdul. Escép- 

Cepticisime. Escepticismo 

Ceptre. Cetro. 

Cequia. Acequia. Fèr ce- 
quias. Acequiar. Lloch de 
móltas cequias. Cequiar, 
acequial. Qui las fá ó cuy- 
da. Acequiador, acequiero 

Cer. Especie de ferro mòlt 
templat. Acero. 

Cera ¡blanca. Brumo. De 
las orellas. Cericia. De 
color de cera. Encerado. 
Tirar á cera. Encerar. Gas- 
tar cera. Fr. fam. Tenir 
catxassa. Gastar pachor- 
ra. Cera sens traballar. 
Marqueta. (te. 

Cerapega. Cerapez , cero- 

Cerat.Especie de ungüent. 
Cerato. Lo que pertany al 
cer. Acerino. 

Cerner y Cacerber. Mitol. 
Cerbero, cancerbero. 

Cerca. L' acció de buscar. 
Busca. L' art de buscar. 
Buscada. V. Capta. Prop. 
Cercano , cercanamente. 
Tanca, clos. Cercado. 

Cereá. Vecino , cercano, 
próximo, inmediato. 

Cercadit. V. Panadis. 

Cercador. Captador. De- 
mandador. 

Cercapous. Instrument. 
Rebañadera , garabato, 
garfio. Agafar ab lo cer- 
capous. Fr. Garfear. 

Cercar. Buscar. Buscar. 
Rodejar, clóurer. Circun- 
valar. Y. Circuhir. 

Cercarruidos. Zizañero, CER 9o busca ruidos. 

Cercat. Cerca. Cercado. 
Y. Tanca y Clós. 

Cercella. Aucell, Negreta. 

Cerceuament. Ac. y ef. 
de cercenar. Cercenadura 

Cercenar. Escatimar , a- 
cortar, repelar. Lo gasto. 
Estrecharse. (Gaviota. 

Cerceta. Aucell deaygua. 

Cerclador.Y. Cercolador. 

Cerclar. V. Encercolar. 

Cercle y Cèrcol. Aro. Lo 
primer en las botas. Ru- 
mo. Lo segon. Sotalugo. 
Los altres. Fleje, Del botó 
de las rodas. Cincho. 

Cercolador. Arquero. 

Cercolament. Y, Encer- 
colament. (Cercolador. 

Cercoler. Arquero. V. 

Cerda. Cerra. Seda, pelo. 
De porch. Seta, porciope- 
lo. Manolls de cerdas. 
Cerdamen. (gaz. 

Cerda. Astut. Astuto, sa- 

Cerdejar. Cerdear. 

Cerdós.Anímat de cerdas. 
Cerdudo, sede ño, híspido. 

Cereal. Lo que conté fa- 
rina. Farináceo. 

Cérebre. Y. Cervell. 

Ceremonia. Cumpliment 
afectat. Maulería. De ce- 
remonia. Adv. Ab solem- 
nitat. De etiqueta. Fèr ce- 
remonias. Fr. Cansone- 
jar. Hacer gestos á algu- 
na cosa. V. Cansonejar. 

Ceremonial. Llibre de 
ceremonias. Ritual. 

Ceremoniátich. Cere- 
monier, ceremoniós. Ce- 
remonioso, ceremoniático. 

Cerem o n i o s a m e n t. 
Adv. Ab ceremonias. Ce- 
remoniáticamente, afecta- 
damente. (V. Cerfull. 

Cerepoll. Pta. Cerafolio. 

Cerer. Cerero. (rafolia. 

Cerfull. Pta. Perifollo, ce- 

Ceriach. Arbre. Ceriaco. 

Cerimonia.V. Ceremonia 

Cermenyoner. Arbre. 
Cermeño. (lo, 

Cernical. Aucell. Cerníca- 

Cernidoras Pl. Escaletas 
de pastera. Varillas. 

Cernir. Cerner, cribar. 

Cero. Peix. Tordo acuátil. 96 GER Cerot. Fam. Ceroto. De 
sabater. Cerote. V. Cera- 
pega y Cerat. 
Cerquillo. Metxa de crin 
que cau sobre del front 
dels cabaüs. Penacho, co- 
pete, remolino. 
Cerra. Cerda. Seda, pelo. 
PI. Del coll dels caballs. 
etc. Crines. 
Cerrailer. V. Manya. 
Cerrajería. Cerrajería. 
Cerros. Cerdoso, cerdudo, 
sedeño. (zo, bóreas. 

Cers. Yent del nort. Cier- 
Cert. Cierto, positivo. Ja es 
bèn cert. Loe. A buen se- 
guro, {mente. 
Certament. Ádv. Cierta- 
Certansa y Certenitat. 
Certidumbre. V. Certesa. 
Certer. Certero. 
Certes. V. Certament. 
Certesa. Certeza , certi- 
dumbre, seguridad. 
Certiíicat. Mil. Contenta. 
Testimoni. Testimonio. 
Certiíicació. Certificación. 
CertïíàeatorÈ. Fehaciente. 
Certificatoria. Certiíica- 
ció. Certificación. 
Certitut. V. Certesa. C. 

moral. Evidencia. 
Cerval. Propi del cervo. 
Cervario, cervino, cervuno 
Cervarina. Herba. Estre- 
llamar. (Cervato. 
Cervaíell Cervo novell. 
Cervell. Seso, celebro. Cap 
sense cervell. Reloj des- 
concertado. Cervell de 
gat. Poch enteniment. A- 
tolondrado. Béurerse '1 
cervell. Fr. Perder el jui- 
cio. Entrar en lo cervell. 
Fr. Se diu del soroll. Ta- 
ladrar la cabeza. Voler 
ab terquedat. Insistir con 
pertinacia , empeñarse en 
alguna cosa. 
Cervellera. V. Morrió. 
Cervo li tía a. Pta. Cupido- 
na. (Cerval. 
Cerver. Propi del cervo. 
Cerverench. Cervato. 
Cerv eróla. Herba. Agri- 
monia, (hombrecillo. 
Cervesa. Pta. Lúpulo, 
Cerveser. Cervecero. 
Cervo. Anim. quadrúp. CIÉ 

Ciervo, venado. C. volant. 
Insect. V. Escanyapolls. 

Ces. Cul. Ano, sieso. 

Cesclayre. V. Cercolador. 

Cessament. Cesación, ce- 
samiento, (termitir. 

Cessar. Iníerrómprer. In- 

Cessió. Traspaso, cesión. 

Cessioaiar. Ceder. 

Cest.Pron, demost. Es te es. 

Cesta. V. Cistella. 

Cetra. V. Pitxeil. 

Cetriill. Lo del oli. Aceite 
ra , alcuza. Lo del vina 
gre. Vinagrera. (zada. 

Cetriüada. D' oli. Alcu- 

CetriiSer. Alcucero. 

CetriBleras. Pl. Angari 
lias, por tavinagr eras. 

Cen. Al-licient. Cebo. V. Seu 

Cevador. V. Encevador. 

Cevament. Cebadura. V. 
Encevament. 

Cevar. Atráurer ab pro- 
mesas y caricias. Hala- 
gar. V. Encevar. 

Cever. Herb. Zabida ó za- 
bila. Lo such que 's trau 
de dita herba. Aloes. C. 
sucotrí. Pta. Aloe. 

Ceyfoa. Arbre. Ceiba, ceibo. 

Ceytó. V. Saytó. 

Cliocasanos. Herb. V. 
Herba de S. Pons. 

Clnor. Coro. 

Cifrada. V. Civada. 

Ci bader. Morral, cebadera 

Cibadiflla. Herba. Albar- 
raz, yerba piojera. 

Cíbet. Gat. Algalia, (tear. 

Cicatejar. Regatear, cica- 

Cicater. Cicatero, mezqui- 
no, tacaño, ruin. 

Cicatería. Ruindad, ta- 
cañería, roñería, sordidez. 

Cicatero. V. Cicater. 

Cicero. Imp. Cert carácter 
de lletra. Lectura. 

CíclicBs. Circular. Circular, 
orbicular, cíclico. 

Cíclop. Cíclope, ojanco. 

Cicuta mascle. Pta. Cicu- 
ta mayor. C. menor. Pe- 
rejil de perro. (dra. 

Cidra. Vi fet de fruy ta. Si- 

Ciéncia plena. (De) ó de 
certa ciencia. Con pleno 
conocimiento. Ciencia ga- 
ya. Poesía. Sens ciencia 
mia. Sin mi conocimien- CIN to, inconscientemente. 

Cientonent. Adv. Adre- 
des, á sabiendas. 

Cigala. Insecte. Cigarra, 
chicharra. Cantar com 
una cigala ó una calan- 
dria. Fr. Descubrirho tot. 
Cantar, confesar de plano. 

Cigaf assa. Aum. Cigarrón 

Cigaló. Cigarra pequeña. 

Cigarrer. Cigarrero. 

Cigarro. Lo embolicat ab 
fulla de palla de blat de 
moro. Pajilla, pajita. 

Cigne. Aucell. Cisne. 

Cigony. Cigoñino. 

Cigonya. Cigüeña, Cantar 
la cigonya. Croturar. 

Cigonyar.Náut. Cigüeñar 

Cigonya. Lo poll de la ci- 
gonya. Cigoñino. 

Cigró. V. Ciuró. 

Cigronera ó Ciuró. Pta. 
Garbanzo. (cera. 

Cigronets. Pía. Garvan- 

Cilíámlria. pta. V. Ce- 
liandria. (na. 

Cil-Ia. Pta. V. Ceba mari- 

Cini. Lo mès alt dels ar- 
bres y altres cosas. Cima f 
cumbre, colmo. Punta. A- 
pice. Del elm. Cimera. De 
montanya. Cresta. De la 
canya de pescar. Rabiza. 
Pujar al cim. Encumbrar. 

Cima de cap. Naut. Chicote. 

Csmassa. Arq. Cimacio. 

Cimbel!. Aucell que ser- 
veix de munta. Cimbel. 

Cimbol. Clave. V. Clavi- 
címbol. 

Cimbori. Arquit. Cimbor- 
rio. Judici. Entendimiento 

Ciment. Lo ribot dels bo- 
téis. Juntera. Fonament. 
Principio, cimiento. 

Cimentar. Assentar bè 
alguna cosa. Establecer, 
fundar, fundamentar. 

Cimeta. Bastó. Cimillo. 

Cimitarra. Especie de 
sabre. Alfanje. 

Cinamom. Arb. Árbol 
del paraíso, azederaque. 

Cíñante. Aucell. Cinanto. 

Cincel!. Instrument pera 
tallar ferro fret ab martell 
Cortafrío. Especie de es- 
tenalías. Botador. 

Cincli. Cinco. Joch de : C1N CIR CIT 97 cinch. Cinqueño, chiquillo 

Cincfrcents. Quinientos. I do. (ger. 

Cinchenraina. IferbaCinter. V.Perxer, Córret- 
ele llochs humits. Cmco-I Cinto. Cinturon. 
enrama, pié de Cristo. Cintória. Pta. Centaurea. 

Cinchmesó. Cincomesino. Cinturó. Pera portar la Guarnit ab cintas. Cintea- Cirerer.Arb. Cerezo. Bòrt. 

Cornejo, cerezo silvestre, Cinclmsrvis. Pta. Llan- 

ton de hoja estrecha. 
CÉndría. Especie de meló. 
Sandía, melón de agua, 
cidra cay ota. Lo motilo 
de fusta pera formar los 
archs. Cimbra, cerchón. 

Cindriar. Lloen plantat 
de cindrieras. Sandiar. 

Cindriera.Pla. semblant 
á la melonera. Sandía. 

Cingla. Faixa. Recincho. 
Faixa de la albarda. Cin 
cha. Banda. Banda. Beca 
de col-legial. Beca. 

Cinglada. Torcijón. De 
mal de ventre. Retortijón 
de tripas. V. Singladura. 

Cingladura . Cinchadura. 

Cinglar. Apretar ab la 
cingla. Cinchar. Engol- 
farse en alta mar. Engol- 
farse, entrar en alta mar. 

Cingle y Cinglera. Despe- 
ñadero, sierra. 

Cingul. Cíngulo. (Norial. 

Cínia. Noria. De la cinia. 

Cinisme. Cinismo, desho- 
nestidad. 

Cinoglosa. Pta. V. Bes- 
neula. 

Cinosura. Astron. Cons- 
tel-lació boreal. Osa me- 
nor, (cuagésima. 

Cinquagésima. Quin- 

Cinquanta. Cincuenta. 

Cinquantè. Quincuagena- 
rio, cincuanteno, quincua- 
gésimo, (queno. 

Cinqué.Quint. Quinto, cin- 

Cinquillo. Anell. Cintillo. 

Cint. Cenyit. Ceñido. 

Cinta. La de cenyir la so- 
tana. Ceñidor. La de co- 
lor de rosa pera lligar los 
papers en las oficinas. 
Balduque. La de la copa 
del sombrero. Cintillo. 
Ampia. Colonia. De cuy- 
ro. Cinto. Estreta. Listón, 
bocadillo. C. per lligaca- 
mas. Manchega. Per lli- 
gar. Apretadera. Conjunt 
de cintas. Listoneria. 
DIC. CAT. CAST. espasa. Talabarte, tahalí, 
biricú. De dona. Tejillo. 
Cíp. Fita de milla. Cipo. 
Cípia. Peix. Jibia, sepia. 

Os de cipia. Jibión. 
Cipió. Peix. Choco. 
Ciprer. V. Xiprer. 
Cíquia. Cequia. Acequia. 

Circuhir. Rodear, circun- 
valar, cerrar. 

Circuli t i . Ambit. Circuito, 
ámbito, perímetro. 

Circuí. Cércol. Círculo. 
Circo. Circo, redondel. C. 
astronómich. Anillo. 

Globo gran. Redondón. 
Miíg circuí. Semicírculo. 
Pl. Paralelos al horisont. 
A Imican taradas. 

Circular. Passar una co- 
sa per mòltas mans. Cor- 
rer, pasar. Parlant de la 
sanch, correr per las ar- 
terias. Correr la sangre. 

Circumcidat ó Circunci- 
dat y Circumcís. Circun- 
cidado, circunciso. 

Circumdar. V, Rodejar. 

Circumferència. Perife- 
ria, (sis, circunlocución. 

Circumlocució. Perifra- 

Circumloqui ó Circunlo- 
qui. Circunloquio. PI. Me- 
dis termes. Ambages, (to. 

Circumscrit. Circunscri- 

Circumscríurer. Cir- 
cunscribir, (peccion. 

Circuinspecció.Cïmms- 

Circumspect y Circums- 
pecte. Circunspecto. 

Círcumvalacíé. Fortifi- 
cación, circunvalación. 

Ci reum valar. Circunva- 
lar, (no, contiguo. 

Circunwehí. Circunveci- amarguillo. De pastor. 
Espino albar ó majuelo. 
C guindo. Guindal. 
Cirereía. Aucell. Arandi- 
llo. (Majuelo. 

Cirereta de pastor. Arb. 

Cireretas del Bon Pastor. 
Arbust. V. Brusch. 

Ciri. Candela de cera. Ci- 
rio. Venir ab ciris tren- 
cats. Fr. Venir con andró- 
minas. Surtir ab ciris 
trencats. Fr. Salir con su 
pata de gallo. (sombrajo } 

Cirot. Cubert. Sombraje, 

Cirque. Circo. Circo. 

Cirurgia. Cirugía, (rurgo. 

Cirurgià. Cirujano, qui- 

Cirúrgich. Quirúrgico. 

Cisell. Cincel, buril. 

Cisellar. Cincelar. 

Cistell. Lo petit ó regular. 
Cesto. Lo gran. Argadijo, 
argadillo. Grande vímets 
ójonchs. Argadilla. 

CísVella. Paner ó panera; 
Cesta. La de palla. Escri- 
ño. Ab tapa. Escusabara- 
ja. Posar en la cistella. 
Fr. Encestar. (Cesta. 

Cistellada y Cistellat. 

Cistellassa.Aum. Cestón. 

Cisteller. Cestero. 

Cistelleria. Cestería. 

Csstellet y Cístelleta. Pa- 
neret. Tabaque. 

Císter. Bujol. Cubeto. Re- 
ligiós. Cistel. 

Cisterna. Aljibe. 

Cisterner. Aljibero. 

Cisternó. Petita cisterna. 
Cisternilla. 

Cisto. Arbusto de fullas 
blancas y aspras del rer 
vés. Jara, lada. Arbusto 
de fullas semblants á las 
del llorer. Estepa, ajea. 
Cop de cisto. Jarazo. 
I Cisura. Incisió. Cisión. Cirer. Arb. V. Cirerer. Ci- Cit deis grochs. Aucell. A- 
rer boscá. V. Sanguinyol. ve tonta de los setos. 
Cirer ó cirera de pastor. ¡ Cita. Citació. Emplaza- 
Arb. Espino, majuelo. miento, citación. De es- 

Cirera. Cereza. D' arbós. crit ó llibre. Texto. 
Madroño. Borda. Amar- ¡Citar. Convocar. Aplazar guilla. V. Cirer y Cirerer. 
Cireral y Cirerar. Cerezal. 
C- guindo. Guindalera. emplazar. For. Notificar 
la comparecencia. Ale- 
gar, producir. Nombrar. 

7 98 CLA Nombrar. (sich. Laúd. 

Cítara. Instrument mú- 

Citatória. For. Citación. 

Citoria. Pta. Centaurea 
menor. V. Perico vermell. 

Citoyen. Antich vestit de 
dona. Chamerluco. 

Citra. V. Pitxell. 

Citrago. Herb. Cidronela. 

Citrainarí. Citramarino, 
de esta parte del mar, de 
acá del mar. (no. 

Cítraawontá. Cismonta- 

Citronella. Arb. V. To- 
rongina. (nissa. 

Ci trons. Herb. V. Rave- 

Ciwró. Garbanzo. Asturià. 
Arvejo. Bòrt. Adormide- 
ra marina. Torrat. Tostón 

Ciuroaiar. Garbanzal. 

Ciutadà. Ciudadano. 

Ciutadejar. Ciudadear. 

Ciutadela. Ciudadela. 

Ciutat. Ciudad. V ajunta- 
ment de ella. Ayunta- 
miento, cuerpo municipal. 

Civada. Pta. Avena. C. 
borda. Ballueca. 

Civadar. Avenal. 

Civader y Civadera. Mor- 
ral. Cebadera, morral. 

Civella. Pessa de metall 
ab un pungant pera sub- 
jectar corretjas, etc. He- 
'billa. Pessa de fusta que 
? s posa al cap de la cin- 
gla. Anillo. 

Civellada y Civellam. A- 
bundancia de civ ellas. #£- 
billaje. (vella. Hebillar. 

Civellar. Cordar ab la cí- 

Civeller. Qui fá ó ven ci- 
vellas. Hebillero. 

Civera. V. Bayart. 

Civet. Gato de algalia. 

Cávich. Cívico, urbano. 

Civilisació. Política, ur- 
banitat. Urbanidad, cul- 
tura, civilidad. 

Civilitat. Civilisació. Ci- 
vilización, civilidad. 

Civilment. Ab urbanitat. 
Urbanamente, cortesmente 

Civisme. Civismo. 

Claca. Verbositat. Garla, 
charla. Fèr petar la da- 
ca. Fr. fam. Charlar. 

Clacar. V. Xarrar. 

Clahuer. V. Clauher. 

Clam. For. Clamo. CLA 

Clamadoi*. Clamant. Que- 
rellante, quejoso. 

C3aawastechs,Clamallers 
y Clamalls. Llares, ca- 
ramilleras. 

Claaaaoreig. Clamoreo. 

Clamor ejar. Clamorear. 

Clandestí. Clandestino. 

Clandestinament. Adv. 
Ocultament. A escondi- 
das, secretamente. 

Clap y Clapa. Taca. Man- 
cha. Clariana. Claro. En 
lo bosch, espay de terra 
sens arbres. Calva. 

Clapar. Pigar. Manchar. 

Clapat. Tacat. Manchado. 
Lo pany o 6 tela. Acani- 
llado, canillado. 

Claper. Munt de llenya 
pera cremar. Tinada. 

Clapera. V. Rodera. 

Clapar. Latir, gañir. 

CSapit. Guinyol de gos de 
cassa. Latido. 

Clacjueíg. Claqueo.- 

Ciar. En sas princip. ac- 
ceps. Claro. Poch comú. 
Raro, poco. Seré. Despe- 
jado. Perspicás. Agudo. 
Ciar y català. Adv. En 
buen romance. En ciar 
Adv. En puridad. Fèrse 
clar. Fr. Amanecer. Po 
sar en ciar. Fr. Aclarar. 
Tot clar. Adv. Por lo cla- 
ro. Tráurer en ciar. Fr. 
Sacar en limpio. 

Claraboya. Finestra alta 
sens portas. Tragaluz. La 
que está en las teuladas. 
Buharda. (llar. 

Claraboyar. V. Entre ta- 

Clarea. Beguda composta 
de aromátichs. Néctar. 

Claredat. Claridad. 

Clarejar. Fèrse de dia. 
Clarear, clarecer. Traspas- 
sar la llum per algun cos 
mòlt prim. Traslucir. 

Clareíü. Cáñamo inferior. 

Claret. Lo vi negre que 
es un poch ciar. Clarete. 

Clareya. V. Clarea. 

Clars. Instrument músich. 
Clarín. Qui tè per ofici to- 
carlo. Clarinero. 

Clariana. Intermedi de- 
socupat. Claro. En la at- 
mósfera. Claricia. Ane- CLA 

lla de un pany. Alhelga. 

Clarianas y Claricia. Cla- 
ros, claricia. 

Clarificar. Il-luminar. A- 

lumbrar, iluminar. 

Clarífich. Resplandeciente 

Clarinet. Instrument mú- 
sich. Clarinete. 

Clarió. Pint. Clarion. 

ClaríssSm. Mòlt il-lustre. 
Esclarecidísimo. 

Claritat. V. Claredat. 

Claror. Resplandor, clari- 
dad. Donar claror. Fr. 
Esclarecer, iluminar. Pas- 
sar la claror. Fr. Clare- 
cerse, clarear. Passarsen 
la claror. Fr. Sortir una 
cosa del orde ó del estat 
regular. Salir de su quicio 
ó de sus quicios. 

Classa. Arbre. Acacia. 

Classe. Linatje. Casta, na- 
turaleza, linaje. 

Clatell. Cogote, colodrillo. 
D' estellas. Loe. fam. Lla- 
nut. Zoquete, zote. Gros 
de clatell. Bescollut. Cer- 
vigudo. Net de clatell. As- 
tuto, avivado. Pels del 
clatell. Tolanos. Rapat 
del clatell. Descogotado. 
Tallar lo clatell. Acogo- 
tar. Tenir llana al clatell. 
Fr. Cerrado de mollera. 
No tenir llana al clatell. 
Fr. Avispado, ducho. 

Clatellada. Pescozón, pes- 
cozada. V. Bescollada. 

Claíellejar. Donar cops 
al clatell. Dar pescozones. 

Clatellejat. Popado. 

Clatellina. V. Clatell. 

Clatell ut. Que tè lo cla- 
tell gros. Pescozudo, cer- 
vigudo. Lo tonto. Necio, 
estúpido, bolo. 

Clau. Tros de ferro mes ó 
menos prim ó liaren ab 
cabota y punta. Clavo. Lo 
rodó y de cabota quadra- 
da. Broca. De cabota gros- 
sa. Bellote, cabeciancho. 
Lo que no té cabota. Sae- 
tín. De fusta. Tarugo, so- 
bina. De ganxo ó ganxut. 
Escarpia, alcayata. De 
rosca ó caragol. Tornillo. 
Dinal. Clavo de chifla. 
Que pot reblarse. Robla- cía 

dero. Reblat. Roblón. 
Guarnit de clams.Clavado. 
Reblar lo clau. Fr. Rebá- 
trer ab rahons. Rechazar, 
remachar el clavo. Pl. En 
lo molí de fariña las fustas 
del collferro. Cuñas. Ins- 
trument de ferro pera tan- 
car y abrir los panys. Lla- 
ve. Arq. y Mus. Clave. Pe- 
ra deixifrar algun escrit. 
Contracifra. Girar la clau. 
Echar la llave. Segona 
clau. Sobrellave. Sota 
clau. Adv. Debajo de llave. 

Clauctécar. V. Coixejar. 

Clauher. Anella pera por- 
tar las claus. Llavero. Qui 
cuyda de las claus y dis- 
pensa de una casa. Amo 
de llaves. En algunas con- 
loarías etc. qui guarda la 
caixa. Clavario. 

Clauró. Arq. Ménsula. 

Clausura. Lloch de reti- 
ro. Encierro , encerra- 

Clava. Porra. {miento. 

Clavadura. Hincadura. 

Clavaguera. Conducto 
subterrani per las ay- 
guas corrompudas. Alba- 
ñal, cloaca, alcantarilla. 
Lo forat de las parets 
dels horts per entrar Y 
aygua. Clavijera. C. mes- 
tra. Cloaca madre. 

Cía vague ró. Atarjea, a- 
tajía. [fijación. 

Clavas nent. Enclavación, 

Clavar. Fixar. Enclavar, 
hincar. Enganyar. Enga- 
ñar. Repéndrer á algú. 
Reprender. C. atravessant. 
Espetar. Las dents. Den- 
tellear. Lo cor. Atravesar 
el corazón. Per la cara ó 
los bigotis. Fr. Echar en 
rostro, dar en cara. Fam. 
Pegar. Encajar, dar. 

Clavará Clauher. Clavero. 
Lo empleo de clauher ó 
clavari. Clavería. 

Clavarse, r. Fam. Men- 
jarse ó béurerse alguna 
cosa. Zamparse. Posarse 
á fèr alguna cosa. Echar- 
se á. (Clavazón. 

Clavassó y Clavateria. 

Clave. Instrument músich 
de cordas. Clavicordio. CLA 

Clavell. Pta. y flor de la 
clavellina. Clavel. Com 
especia. Clavo, clavillo. 
C. d' ase. Neguillon. De 
la Xina. Clavel chino. De 
moro ó mort. Damasqui- 
na. De pastor. Clavelina 
silvestre. De pom. V. C. 
de sant Isidro. Clavell de 
Indias. Clavelon. Clavell 
de Agost. Tageta. Clavell 
de mar. Madrépora. Cía-' 
vell de pom. Minutisa,\ 
manutisa. Clavell desant 
Isidro ó de pom. Clavel^ 
de ramillete. Moresch 6 
morisco. V. Clavell de A-, 
gost. Clavell vell d' espe- 
cia. Madreclavo. 

Claveller. Arbr. Jiroflé.] 
Claveller d' África. Pta. 
Alboqueron. V. Clavellina 

Claveïlets. Pta. Visearía 
oculata, clavel dentado. 

Clavelli d' África. Planta 
V. Claveller. 

Clavellina. Pta. Clavel. 
Del ayre. Flor del aire. 
De mort. Flor de todos los 
meses, flor de muerto, ma- 
ravilla, (de claveles. 

Clavel Uñada. Multitud 

Claver. V. Clauher. 

Clavera. Motilo pera for- 
mar cabotas. Clavero. Ins- 
trument de ferro entre 
calderers. Embutidera. 

Vl&vetsiy re. Clavero, cha- 
pucero, clavetero. 

Clavete-jar. Clavetear. 

Claveter. Chapucero. V. 
Clavetayre. 

Clávia. Clavilla. Clavija. 
De las rodas. Pezonera. 

Clavicímbol y Clavicort. 
Clave, clavicordio. 

Clavicorn. Instrument 
músich. Clavicorno. 

Clavilla. Pessa de fusta ó 
de ferro pera assegurar 
alguna cosa. Clavija, es- 
piga. Náut. Tros de ferro 
ó fusta pera amarrar los 
caps. Cabilla. Instrument 
entre tintorers. A clavilla. 
En los penjarobas, la pes- 
sa ahont se penja la ro- 
ba. Bolillo. Assegurar ab 
clavillas. Fr. Encabillar. 
Posar clavillas en los ins- CLO 99 trumentsmúsichs de cor- 
das. Enclavijar. 

Clavillar. Enclavijar. 

Claviller. Qui fá clavillas. 
Cabulero. (Hería. 

Cía vi Herí a. Náut. Cabi- 

Claviliot. Náut. Clavilla. 
Botó ó crosseta de fusta. 
Cazonete. 

Claviorga. Claviórgano. 

Clavó. V. Clavassó. 

Cleda. Verja. 

Clementment. Adv. Ab 
misericordia. Clemente- 
mente, misericor diosamen- 

Clenxa.Cmic/ia, raya. (te. 

Clepsa. Fam. La closca 
del cap. Cascos. 

Clerecía. La tonsura 6 
privilegi de clergue. Cle- 
ricato, (surat. Coronado. 

Clergue. Clérigo. Lo ton- 

Clerscat. Clericato, cleri- 
catura, [cía. 

Clericia y Clerigia. Clere- 

Clerigue. V. Clergue. 

Cleta y Cletxa. Rendija. 
V. Escletxa. 

Clin. Crin, pelote. (dio. 

Cliuopodi. Pta. Clinopo- 

Clip. Escut. Clipo. (grulla. 

Clister. Aueeit. Coqueci- 

Clivell. Grieta. 

Clivella y Clivilla. La de 
la terra y de la pell. Grie- 
ta. V. Escletxa. L' ober- 
tura que 's fá en lo pa al 
cóurerse. Regaño. 

Cli vi llar. Rajar, hender. 

Clivillarse. t. Resque- 
brarse, resquebrajarse. 

Clixé. Clisé. 

Cloca. V. Lloca. 

Clocar. V. Cloquejar. 

Clocnpiu. Fam. Home dé- 
bil y de poca salut. Clue- 
co. Anar clochpiu los 
aucells. Enmantarse los 
pájaros, estar enmantados 
ó mentados. (clofolla. 

Clona y Clofolla. V. Es- 

Clohenda. Conclusión, re- 
mate, final. 

Clop. Arbre. Chopo, álamo* 
negro, negrillo. 

Cloqueig. Cloqueo. 

Cloquejador. Qui clo- 
queja. Cloqueador. (car. 

Cloquejar. Cloquear, clo- 

Cloro y Cloruro. Acid®> 100 CLO 

muriático.C de cals. Ooci- 
inuriato de cal. 

Clos. Tancat. Cerrado 
Lloch circuhit de paret ó 
tanca. Cercado, seto, va 
race to , cerco. Lo de ca- 
nyas. Arriata, cañal. 
Lloch circuhit de banchs. 
Coso. Circuhit d' arbustes 
etc. fíepajo. De fusta. Pa- 
lanquera, palenque. Ab 
barras y rama. Seto. Lo 
que serveix pera festas. 
Tela. Pera correr caballs. 
Hipódromo. Tros de terra 
tancat prop de poble. 
Cortinal. 

Closa. V. Resclosa. 

Closca. La pell dura de al- 
gunas íruytas, arbres, etc. 
Cascara, corteza, carapa- 
cho, cholla. La del cap. 
Cusco, cráneo. La de certs 
peixos. Concha. La de la 
ostra. Desbulla. Del ou. 
Cascaron. La de los tes- 
táceos. Valva. Cubert de 
closca. Conchado, conchu- 
do, crustáceo. Lo qui té 
la closca gran y grossa. 
Cascarudo. Lo qui té duas 
closcas. Bivalvo. Testa ceo 
d' una sola closca. Uni- 
valvo. Sens closca. Adv. 
A milx fer. En fárfara. 

Clot. Fossa ó concavitat. 
Hoyo, fosa, hoya. Lo que 
serveix pera plantar ar- 
bres. Gavia. D' aygua. En- 
charcada, pozo. Lo que 
la la pluja. Charco. Lo 
que 's la ai peu dels arbres 
etc. Socavo. Lo que fá al- 
gun animal quant rasca. 
Freza. Lo que tan los car- 
ruajes y caballerías. Ba- 
che. Lo que fan los noys 
quant jugan. Boche. En 
las minas. Hornacho. En 
la pedra picada. Saltadu- 
ra. En las llagas. Caver- 
na. Sepultura, fossa. Ho- 
ya, sepultura. Fèr clots. 
Fr. Ahoyar. Ple de clots 
ó roderas Hoyoso. 

dotada. Espay de terre- 
no fondo. Hondonada, ho- 
yada, hondón. Lo que es- 
tá entre duas montanyas 
Cañada, abra. COB 

Clot ar. Agrie. A codar, cer- 
char, (yuelo. 

Clotxa. Joch de noys. Ho- 

Clotxeta. Joch de noys. 
Boche, uñate. 

Clotxetas. Pl. Pessas del 
teler de mitjer. Clochetes. 

Clóurer. Cercar, cerrar, 
cefitr.Clóurer al mitg. En- 
trecoger. C. la cláusula. 
Clausular. 

Clóurerse. r. Tancarse 
una cosa per sí mateixa. 
Cerrarse. Las llagas. Cica- 
trizarse. Férse fosen, aca- 
barse el dia. Anochecerse. 

Clovar. V. Eníeixar, 

Club. Reunió ó societat o- 
culta. Conciliábulo. 

Cluca. Joch. Escondite. 

Clucayna (Feria). Tancar 
los ulls. Dormir los ojos. 

Clucli (L T 11). Cerrado ó cie- 
o/o.Fér cluch. Fr. Acabar, 
terminar alguna cosa, 
morir. Finir, morirse. 

CïucIbs. PI. Ulls tancats. 
Cerrados, ciegos. Los ulls 
poch oberts. Cegarrita, 
cegato. (Aclofarse. 

Cíufarse. V. Ajocarse y 

Ciupus. Arbr. V. Poli. 

Cluquent. V. Cluchs. 

Clusca y Clusquet. V. Ca- 
piré. (Coadyuvador. 

Coadjutor. Qui ajuda. 

Coadjuvador. V. Coad- 
jutor, (da. Coadyuvante. 

Coadjuvant. Lo qui aju- 

Coadjuvar. Coadyuvar. 

Coadunado. Coaduna- 
miento, (mezclar. 

Coadunar. Incorporar, 

Coadunarse, r. Confor- 
marse. Conformarse, con- 
venir. Unirse. Mezclarse. 

Coàgul. Coágulo, cuajo. 

Coagulament. Coaguía- 

Coagular. Cuajar, (cion. 

Coalició. Union, liga, a- 
sociacion. 

Cobalt. Metall. Cobalto. 

Cobardamciit. Adv. Co- 
bardemente. 

Cobart. Cobarde, mengua- 
do. Mòlt cobart. Gallina. 
Ser cobart. Fr. Cobardear. 

Cobbla. Copla. Copla. 

Cobdícia y Cobdici. Co- 
dicia, ambición. COC 

jCobdiciable. Codiciable,, 
envidiable. 

iCobdiciador. Codiciador 

Cobdiciar. Codiciar. 

Cobdiciós. Codicioso. 

Cobdiciosament y Cob- 
dejant. Adv. Codiciosa- 
mente, avaramente. 

Cóbit. Aucell. Cubiblanco. 

Cobla. Copia, cantar. 

Coblar. Juntar per orde 
las cartas de un mateix 
coll. Ligar, arrumflar. V. 
Juntar, (re. V. Coplista. 

Coblejador y Coblejay- 

Coblejar. V. Coplejar. 

Cobrader. Cobradero. 

Cobrador. Lo que se ha 
de cobrar. Levadero. Lo 
qui cobra los drets que 
pagan los carruatges y 
caballerías en las carre- 
teras. Portazguero. Lo 
qui cobra '1 tribut que pa- 
gan á sa introducció las 
mercaderías, etc. Peajero. 
Qui cuyda de cobrar lo 
dret de la roda. Rodero. 

CobrallEt. V. Cobrellit, 

Cobransa. Recol-lecció 
de lo que 's deu. Cobro, 
exacción. 

Cobrar. Recuperar lo per- 
dut, Recuperar, recobrar. 
Rébrer. Percibir. Lo dret 
de montatge. Montazgar. 
Posar, péndrer afició, vo- 
luntat, etc. á alguna co- 
sa. Tomar. (taula. 

Cobrataula. V. Cobre- 

Cobrecálzer. Tros de te- 
la fina pera tapar lo cal- 
zer. Paño de cáliz. 

Cobrecel. V. Sobrecel. 

Cobrellit. Sobrecama, cu- 
bierta ó cobertor de la ca- 
ma, (peta, sobremesa. 

Cobretaula. Tapete, car- 

Cobrir. V. Cubrir. 

Cobro. Cobransa. Cobran- 
za, percibo. Donar cobro. 
Fr. Acudir a temps el re- 
mey. Atajar. 

Coca. Pasta de farina apla- 
nada. Torta. La amassa- 
da ab llet. Molleta. La 
que hi ha mantega. Al- 
mojábana. La de farina r 
ous y ajonjolí. Alpistera. 
La que hi ha ous ab es- COD 

clofolla. Hornazo. La que 
's compon de farina, mel 
y altras especias. Melco- 
cha. La de ametllas, nous 
y altras fruytas. Noche- 
buena. Coca de llevant. 
Arbre. Hayo. De Nadal. 
Nochebueno. Fèrse una 
coca. Fr. Xafarse. Hacer- 
se tortilla. V. Xafar. 

Cocció* Cocimiento. 

Cocejar. V. Cossejar. (ro. 

Cocía. Cocinero, guisande- 

Coci. Vas de terra. Tina- 
jón, cuenco, cuezo. . Per 
rentar los peus. Bacía. 

Codearía. Pta. Yerba de 
cucharas. C. d' ivern. Pta. 
Draba. (aucells. Graznido. 

Cocleïg. Veu de alguns 

Codejador. Graznador. 

Coclejar. Cantar d' al- 
guns aucells. Graznar, 
gaznar. (na. 

Coco. Arbr. Palma india- 

Cocotlrillo. Cocodrilo. 

Codern. V. Quadern. 

Coderna. Naut. Varenga, 
cuaderna. C- d' omplir ó 
de remi tj os. Cuadernas 
intermedias ó de henchi- 
miento.C. mestra. C. maes- 
tra ó principal. (nal. 

Codernal. Náut. Cuader- 

Codi y Códich. Código. 

Codicia. V. Cobdicia. 

Codicil. Codicilo. 

Codició*. Interessat, cob- 
diciós. Codicioso, ávido. 

Codillo (Donar). Fr. Aco- 
dillar, dar codillo. 

Codocli. Petxina. Codoco 

Còdol. Pedra. Canto. 

Codo la da. Pedrada, can- 
tazo, peñazo. (jar. 

Codolar. Pedregal, casca- 

Codolet (Fèr lo). Fr. Fér 
burla de algú, penjant un 
códol á la anella de la 
porta. Hacer el ladrillejo. 

Codolós. Pedregoso , gui- 
jarreño, (ta. Membrillo. 

Codony y Codonya. Fruy- 

Codonyar. Membrillar, 

Codonyat. Confitura de 
codony. Codoñate, carne 
de membrillo. C. aroma- 
tisat. Cidonita. 

Codonyer. Arb. Membri- 
D' em- COI 

pelt. Zamboa. (nyar. 

Codonyerar. V. Codo- 

Codornal. Náut. Codernal 

Coent. V. Picant. 

Coereta, Cuareta ó Cuhe- 
reta. Aucell. Aguzanieve. 

Coetern. Coeterno. 

Colarse, r. Aclocarse, ar- 
rellanarse , repantigarse, 
rellenarse. (llanado. 

Cofat. Repantigat. Arre- 

Cofi. Espuerta, cofín, serijo 

Colla. Escofieta. Posar la 
cofia. Fr. hscofiar. 

CóIín y mófis. Loe. Moni- 

Ítodi. Monipodio. Fèr co- 
is y mófis. Loe. fam. Fèr 
compares y comares. Ha- 
cer mangas y cabezones. 

Cofby. Satisfet , content. 
Satisfecho , contento. V. 
Estufat. (arca. Arca. 

Cofre. Especie de caixa ó 

Cofrer. Cofrero. (bitil. 

Cofurna. Tabuco , chiri- 

Cognom. Apellido. 

Cognomenarse. r. Ano- 
menarse. Nombrarse. 

Cogoll. V. Brot. 

Cogombre. Pta. Pepino, 
cohombro. C. amaron. Co- 
hombrillo amargo. Cop 
de cogombre. Pepinazo, 

Cogombrer. Pepinar, co- 
hombral, (ña, ballueca. 

Cogula. Pta. Joyo , ziza- 

CoguBlada. Aucell. Cogu- 
jada , cotovía, cugujada, 
galerita. C. marina. Au- 
cell. Picudilla. Pta. V. 

Cogut. V. Cuyt. (Fuxarda. 

Cohabitació il-hcita. 
Contubernio. (Coheredero. 

Cohereu. Hereu ab altre. 

Cohet. Cohete. C. de tro. 
Trabuco. C. borratxo. Car- 
retilla. De corda. Corre- 
dor. Sens tro. Follón. Mà- 
nega de cohets. Girándula 

Colietada. Cohetería. 

CoIietayreyCoheter. Co- 
hetero, polvorista. 

Cohondament. Adv. Con 
garbo, airosamente. 

Coinqiiínament. Coin- 
quinacion, mancha. 

Coinquinar. Moler, ma 
chacar, apurar \ marear. 

Coissó. Escozor, picazón, 
escocimiento. COL luí 

Cóit. Acte carnal. Cópula y 

coito. 

Coix. Cojo. Trabell ó en- 
diablat. Cojit raneo. A peu 
coix. Adv. A la pata coja. 

Coixária. V. Coixera. 

Coixejar. Cojear, claudi- 
car, (ra. 

Coixera y Coixessa. Coje- 

Coixí. Almohada. Lo de 
cotxo, ganapé, etc. Almo- 
hadón. C. gran pie de 
ploma. Plumazo. Lo de 
fèr puntas. Mundillo. Pe- 
ra daurar. Plomazon. Per 
lo coll dels animals. Ro- 
lla, rollo. Per sentarse ó 
descansar los peus. Cojin. 

Coixí ó coixins de monja. 
Pta. Ástr agolo, tragacanta 

Coixinera. Funda de al- 
mohada. Posar dins de la 
coixinera. Enfundar. 

Coixinet. Coixí petit. Co- 
jinete. Lo de posar águ- 
ilas. Acerico. Pera cosir, 
que usan las donas. Al- 
mohadilla. Lo que s' posa 
sobre las sangrías. Cabe- 
zal. De daurador. Ploma- 
zon. Per posarlo entre los 
coixins del Hit. Hijuela. 

Coixot. V. Cuixot. 

CoI.Pta. Bersa.C. borda. B. 
silvestre, lámpsana. Cres- 
pada, gitana ó romana. 
B. rizada, de cántaro. C. 
borratxa , borratxona* 
borrajenca ó borraina. 
Col ó berza enana. C. de 
brot, brotó ó de ivern. B. 
bretón, bretones, brecole- 
ras. C. de capdell, cap- 
dellada ó de soldat. Re- 
pollo. C. roja ó bermella. 
B. lombarda. C trucada 
ó capdellada. V. C. de 
capdell. C. verda. B. ver- 
de, llanta, verdal. Col y 
bròquil. Brócoli. Col y 
flor. Coliflor. Col y nap. 
Colinabo. Llavor y plan- 
ter de cois. Colina, coli- 
no. Remenar las cois. Fr. 
Menear el ajo. 

Cola. Gluten. Cuyta ak 
alls. Ajicola. De peix. Co- 
la de pescado, colapez. 

Colada. Llet presa. Cua- 
jada, coladura. 102 COL 

Coladís. Filtradizo. 

Colador. Xuclador d' ay 
gua, etc. Sumidero , tra- 
gadero. Instrument pera 
colar. Coladero , coladera, 
rezumadero. De mànega. 
F«7íro.Bebedor de vi. Cuba 

Coladora. En los molins 
de oli especie de canó pe- 
ra tráurer oli dels cups. 
Escullador. 

Coladura. Filtració. Fil- 
tración, 

Colament. Coladura. 

Colar. Lloch plantat de 
cois. Berzal. Filtrar, pas- 
sar pel colador. Filtrar. 
Tornar á colar. Recolar. 

Colarse, r. Rezumarse, 
trazumarse, sumirse. 

Coleóos. Alguna cosa.4 Igo 

Colcotar. Miner. Tritó- 
ccido ó peróxido de hierro, 
óxido rojo de hierro. 

Cóldrer. Celebrar alguna 
festa. Celebrar. Cóurer, 
suar, etc. Sudar, cocer. 

Coleut. Celebrante. 

Colera. V. Herbacol. 

Cólera. Bilis, ira, furor. 

Coléricament. Adv. I- 
racundamente. 

Colérico. Sañudo, saño- 
so, colérico, corajoso. 

Colet. Pta. Saponaria. 

Coleta de mar. Pta. Ber- 
za marina. V. Banya de 
cabra. 

Coleta. V. Cua de rata. 

Colgada. El acte de fèr 
colgats. Amugronamiento 

Colgadura y Colgament. 
A cogombraaura. 

Colgat'oclia. Drope, va- 
gamundo , torreznero. 
Herb. V. Matafochs. 

Colgar. Tapar una cosa. 
Cubrir. Las plantas. A- 
cogombrar, aporcar. Los 
sarments. Amugronar, a- 
codar. V. Colgadura. 

Colgat. Cubert. Cubierto. 
Lo sarment soterrat. A- 
codo, codal, mugrón. V 
acció y efecte de colgar. 
Aporcadura. Fèr colgats. 
Fr. Acodar, arrodrigonar, 
amugronar. Qui lá col- 
eáis. Amugronador. 

Cólica. Diarrea. COLL 

Cólich. Cólica , diarrea. 
Cólico, dolor cólico. 

Coliseu. Teatro, coliseo. 

Colitxo ó Colitxos. Herb. 
que 's fá pels blats. Colleja 

Coll. En sas princip. ac- 
cepc. Cuello. Part del ani- 
mal que uneix lo cap ab 
lo eos. Pescuezo. De bro- 
cal, ampolla, etc. Gollete. 
De puntas. Escote. En al- 
gunas pessas de roba. Co- 
llarín. Lloch estret entre 
duas montanyas. Collado. 
De la cama ó del peu. 
Garganta. Del pou. Bro- 
cal. Del bòt. Piezgo. Del 
gao. Náut. Arranque de 
roda. En lo joch de car- 
tas. Palo. Montanyeta 
Collado, otero. A coll de 
matxos. Loe. A lomo. A 
coll y bé. Fr. fam. Acues- 
tas. Agafar per lo coll. 
Apercollar. Díslocat del 
coll. Espibio , espibion. 
Gros de coll. Pescozudo. 
Mal de coll. Garr Otilio. 
Posarhi lo coll. Fr. Arri- 
mar el hombro , tomar á 
pecho. Saltar al coll. Fr. 
Abrassar á algú. Echarse 
á los hombros. Tallar lo 
coll. Apercollar. Trencar- 
se lo coll. Desnucarse. 

Colla. Aplech de varias 
personas. Cuadrilla. Reu- 
nió de personas dolentas. 
Gavilla , manada. Con- 
junt de bestias de carga. 
Recua. De burros. Borri- 
cada. De bestiar, boigs, 
etc. Manada, hato. D' eu- 

• gas per bátrer. Cobra. De 
gossos. Perrería, perrada. 
De gossos de cassa. Muta, 
trailla, recova. De pica- 
ros ó gent dolenta. Pica- 
resca. De pillos. Pillería. 

Collada. En lo joch de 
cartas. Runfla, ¡lux. For- 
sa feta ab lo coll. Deglu- 
ción. Puiget, coll de poca 
altura. Colina, altillo. 

Collador. Caragolador. 
Destornillador. Náut. Es- 
pecie de tina gran pera 
escórrer los caps. Colador 

Collar. Adorno del coll. 
Gargantilla. Lo de pun- COL-L 

xas dels gossos de remat. 
Carlanca. Lo dels esclaus, 
etc. Collera, argolla, bar- 
bicacho. Adorno de las 
donas. Ajorca. Posar co- 
llar als animals. Fr. Aco- 
llarar. Collar los gossos de 
cassa. Atraillar. Juntar 
dos pessas. Ensamblar. 
Importar certa suma. 
Montar, subir. 

Collaret. Gargantilla, co- 
llar. Enfilada de grans de 
vidre, etc. Abalorio. 

Collat. V. Caragolat. 

Collejar. Manejar lo coll. 
Menear el cuello. Engullir 
ab dificultat. Deglutir con 
esfuerzo. Alsar lo coll. 
Levantar el cuello. 

Collet. Montanya petita. 
Colina. Lloch un poch alt. 
Altillo. De capella. Alza- 
cuello, collarín. 

Collir. V. Cullir. 

Collo. Dit dè un home co- 
bart. Gallina, cagón. 

Collona de ca. Pta. orquí- 
dea. Cojon de perro. 

CoSltort. Hipócrita. Coli- 
torto, gazmoño. 

Col•lació. Comparació, 
coteig. Comparación, co- 
tejo, (colectación. 

Col•lecta. Recaudación, 

Col-lector. Recaudador, 
exactor. De rendas , li- 
mosnas. Mayoral. Real. 
Tablajero. 

Col-lectoría. Colecturía. 

Col-legc. Colegio, (legial. 

Col•legiat. Col-legial. Co- 

Col•legir, inferir una co- 
sa de altra. Inferir, dedu- 
cir. For. Resumirlo al•le- 
gat. Recopilar, resumir. 

Col-ligansa. Unió de per- 
sonas per cert fí. Liga, 
confederación. Unió d* 
unas cosas ab altras. Co- 
ligación, enlace. 

Col-ligarse, r. Mancomu- 
narse, confederarse. 

Col-liri. Medie. Colirio. 

Col-lisió.Renyina. Choque 

Col•locació. Conforma- 
ció. Conformacion T orden, 
textura. Efecte deeol-lo- 
car. Empleo, destino. Si- 
tuació. Situación, COL 

Col•locar. Posar. Poner, 
situar. Arq. Bornear. 

Col•loqui. Conferencia 
entre dos ó mes personas. 

Coloquio, plática. 

Col-ludcr. Coludir, con- 
chabarse, convenirse. 

Col-lusu». For. Colusión. 
Per col-lusió. Adv. For. 
Fraudulentamente. 

Colmar. Donar, premiar 
ab abundancia. Llenar. 
V. Curullar. 

Colofonia. V. Pega grega. 

Colom. Aucell. Palomo, 
paloma. Lo que surt ál 
camp. Palomar ieg o. Bos- 
catá. V. Tudó. Botat. Bo- 
tafogo. Casolà. Paloma 
duende y casera. Coronat. 
Tripolina. De la tena 
Mestiza. Glassat. Rizada. 
Mongí. Monjil. Papatat- 
xi. De toca. Pavo. Jalan- 
drina. Roquer. Bravio, 
roques , torcaz , zorita. 
Rovellat. Royo. Silvestre. 
Brava, silvestre. Xarel-lo. 
Blanco. Aficionat á co- 
loms. Palomero. Cassar y 
cuydar coloms. Palomear. 
Cosa de colom. Columbi- 
no. Covador de coloms. 
Palomera. Lo pertanyent 
als coloms. Palomino. 
Traficant de coloms. V. 
Aficionat á coloms. 

Coloitiar. Lloen destinat 
pera criar coloms. Palo- 
mar. Lo petit de coloms 
casolans. Palomera. 

Coloanassa. Palomina. 

Colomayre. Palomero. 

Colomí. Lo fill petit del 
colom casolà. Pichón. Lo 
del colom roquer. Palo- 
mino torcaz. 

Colomina. Herba. Fuma- 
ria, palomilla. 

Colomista. V. Colomayre 

Colònia (Habitant d' una). 
Colono. 

Colocjuinta. Pta. Espe- 
cie de cogombre. Colo- 
quíntida, alhandal. 

Color. De burell. Abure- 
lado. De canyella. Acane- 
lado. De castanya. Casta- 
ño. De castanya clar. A- 
cabellado. De cendra. Ce- COL 

niciento. De llargandaix. 
Alagartado. Lleoní. Leo- 
nado. De llimo. Limona- 
do. De nácar. Nacarado. 
D' oliva. Aceiteado. D'or. 
Dorado. De las plomas 
dels aucells. Jaldre. Dels 
núbols. Celaje. Del al- 
mesch. Color musco. De 
color fosen. C. oscuro. De 
bronce. Bronceado. De ga- 
musa. Gamuzado. De pa- 
lla. Pajado , pajizo. De 
plom. Plomizo. De rosa. 
Róseo. De taronja. Naran- 
jado. Esblaimát, esmor- 
tuit ó trencat. Quebrado. 
De safra. Azafranado. 
Trencat. Trigueño. Ver- 
dós. Presada. De un ma- 
teix color. Unicolor. De 
las caballerías d' un ma- 
teix color. Apelado. Cosa 
de dos colors. Berrendo. 
Color fort. C. permanente. 
C. viu, pujat ó eixit. C. 
vivo, subido. Colors pri- 
mitius. Colores madres. 
Baixar lo color. Caer el 
color, descolorarse. 

Coloraaiiesit. Coloración. 

Colorar. Pintar ó donar 
color á alguna cosa. Colo- 
rir. Disfrassar alguna co- 
sa. Colorear, pretextar. 

Colorayna. Color viu. Co- 
lorin. Vestit de colorayna. 
Gaitería. De colorayna. 
Gayter. Gaitero. 

Colorayinas ó Coloretas. 
Certa tela de colors va- 
rios. Angaripola. 

Coloret. Arrebol.Y. Afey t. 

Coloretas. V. Coloraynas 

Colorir. Pintar. Colorar, 
dar color. (lostro. 

Colostre ó Calostre. Co- 

Colp. V. Cop. 

Colpejar. V. Macar. 

Colradura. Vernís. Cor- 
ladura. Cremadura de 
sol. Asoleamiento. 

Colrar. Pint. Donar col- 
radura. Corlear. Cremar 
fèr tornar lleig ó moreno 
'1 sol. Asolear. 

Colrat. Que té colradura. 
Corleado. Desoí Asoleado. 

Cólrer. V. Cóldrer. , 

Colsada. Revolta. Angu- COM 103 lo, recodo. Angul sortint. 
Codillo. Cop de colse. Co- 
dazo. Mida. Codo , cubi- 
tal. Recolsada. Recodo. 

Colgadura ó Colzadura. 
Codadura. 

Colsai* ó Coizar. Acodillar 

Colse ó Colze. Codo. Cop 
de colse. Codazo. Reme- 
nar lo colse. Codear. To- 
car ab lo colse. Fr. Pe- 
gar coizada. Dar del codo. 

Colsejar ó Colzejar. Pe- 
gar coizadas. Dar del codo. 
Móurer ab freqüència 'ls 
colzos. Codear. 

CoBsejat. Codeado. 

Colso ó Colzo. V. Colse. 

Colf . Honrat. Celebrado. 

Coltell. V. Ganivet. 

Colteller. V. Daguer. 

Colunibrsna. Pla. Brio- 
nia ó nueza blanca. 

Columna. Coluna. 

Coluannada. Columnata. 

Columpi. Columpio. 

Colxa. Colcha. Lo qui fá 
colxas. Colchero. 

Colxar. V. Encolxar. 

Cólxich. Pta. 'Quítame- 
riendas t vellorita, cólchi- 
co. C. groen. Azucena a- 
marilla. (flor. 

Colyfló. Esp. de col. Coli- 

Colynap. Especie de col. 
Berza de Siam, colmaba. 
Herba. Nabicol. 

Coleada ó Colsada. An- 
gul, revolta. Recodo, án- 
gulo, revuelta. Cop de col- 
ze. Codazo. Mida deia ma 
al colze. Codo. Pegar coi- 
zada. Fr. Dar del codo, 
advertir, insinuar. 

Colzadura. Agrie. La part 
del sarment ajaguda. Co- 
dadura. 

Colxar. Acodillar. 

Colzo ó Colso. V. Colse. 

Com. Oubí. Gamella, dor- 
najo, dornillo. 

Com. Adv. Como. Com es 
ara. Adv. Por ejemplo. 
Com se vulla. Loe. Como 
quiera. Com si fos. A 
fuer. Sens com va ni com 
costa. Fr. fam. Sens mi- 
rar res. A tontas y alocas. 

Coma. Ortog. Inciso. Mus. 

• Diesi. Montanyeta. Loma* 404 COM 

Coaita tiró. Partero, (nadís 
Comanadís. V. Encoma- 
Comanador. Comendador 

Comanar. V. Encomanar. 
Comaiifla. Encomienda. 
Comandament (A). Adv. 

Bajo la orden. 
Comandar. Imperar, 

mandar. 
Coman datar!. Lo que 

porta encárrechs d' altre 
Encomendadero. 
Comare. Padrina de ba- 
tejar. Madrina, padrina, 
comadre. Amiga. Amiga, 
familiar, [debate, pelea. 
Combat. Combate , lucha, 
Combátrer. Combatir, pe- 
lear, batallar. 
Combinar.Comparar. Co- 
tejar , comparar. Juntar 
tropas ó esquadras. Jun- 
tar, formar. 
Com boy. Convoy. V. A- 

companyamentl 
Comboyant. Comboyan- 
te, V. Manifasser. 
Comboyar. Convoyar. V. 

Manifassejar. 
Comboyat. Convoyado. 
Combregador. Comul- 
gatorio.^, de monjas. Gra- 
, ticula. 

Combregar. Donar la co- 
munió á qui está sá. Co- 
mulgar. Combregar lo 
malalt. Viaticar, sacra- 
mentar. Lo viátich. Viático 
Combustió. Dissensió ó 
alborot. Disensión , tu- 
multo, sedición. 
Comedia de graciós. Co 

media de figurón. 
Comediant. Cómico , ac- 
tor. Mal comediant. His- 
trión. Farsant. Farsante, 
farandulero. Companyia 
de comediants. Farándo 
la, gangarilla. 
Comediment. Comedi- 
miento, cortesanía. 
Comedit. En las accions 
y paraulas. Comedido. En 
menjar y béurer. Sobrio, 
frugal, templado. Ben 
criat. Cortés, urbano. 
Comenar. V. Encomanar. 
Comendació. Recomen- 
dación, (ció. 
Comendatiu. Comendati- COM 

Comendador. Principia- 
dor. (pió, comienzo. 

Començament. Princi- 
Comensar. Empezar, 
principiar, comenzar, in- 
coar. Empéndrer. Em- 
prender. C. á pérdrerse lo 
que era bo. Decentarse. 
A surtir las banyas. Api- 
tonar. Bè. Entrar con 
buen pié. La creixent del 
mar. Náut. Repuntar. A 
donar preu. Abrir ó rom- 
per el precio. De cap y de 
nou. Fr. fam. Empezar 
nuevamente ó de nuevo. 
Comensal. Empezado. 
Comentar. Escoliar. 
Comentari. Escolio. 
Comerciant. Negociante. 
Comerciar. Traficar. Ne- 
gociar, contratar. 
Comers. Comercio, nego- 
cio, negociación. (tido. 
Comés.Encomanat. Come- 
Cometa ab cua. Càudato. 
Cometre y Cométrer. Co- 
meter, confiar. Algun de- 
licte. Perpetrar. 
Cométrerse. r. Fiarse. 
Comí. Pta. Cumí. Comino. 
Comiat. Despido. Despedi- 
da, (mico, comediante. 
Cómich. Comediant. Có- 
Comís. Comiso, decomiso. 
Comissar. Decomisar, 
dar de comiso. (to. 

Comissaria. Comisaria- 
Comissariat Comisariato 
Comissionat. La perso- 
na encarregada de algun 
negoci de venda ó de cò- 
rners. Comisionista. 
Cómit. Cómitre. 
Commemoració. Re- 

cort. Conmemoración. 
Commemorar. Fèr me- 
moria. Conmemorar. 
Commensurar.Medir ab 

igualtat. Conmensurar. 
Comminar. Amenassar 

ab pena. Conminar. 
Commiseració. Conmi- 
seración, {conmixtión. 
Commixtió. Conmistión, 
Commoció. Conmoción, 

alteración, inquietud. 
Commogut. Conmovido. 
Commóurer. Conmover, 
alterar, agitar, solevan- COM tar. Estreméixer. Estre- 
mecer, (dor. 
Commovedor. Perturba- 
Commutiir. Exorcisar lo 

temps. Conjurar. 
Commuta y Commutació. 

Conmutación, trueque. 
Commutar. Cambiar, 
baratar. Trocar, cambiar. 
Cómoda!. For. Comodato. 
Comodí. Comodín. 
Comoditat. Conveniencia, 
bienestar. Ab comoditat. 
Adv. Cómodamente, aco- 
modadamente. 
Cómodo (A). Adv. A un 

precio razonable. 
Compacte. Compacto. 
Compadéñxer .Tenir llàs- 
tima. Apiadarse, tener 
lástima, compadecerse. 
Compadéi xerse.r. Com- 
padecerse, condolerse, do- 
lerse, (decido. 
Compadescut. Compa- 
Compadratge. Compa- 
ternidad, compadrazgo. 
Companatge. Menjar no 
calent á modo de fiam- 
bre. Condumio. Gasto or- 
dinari. Gasto. Lo que des- 
près de cuyt ó rostit se 
menja fret. Fiambre. 
Companejar. Hacer con- 
dumio. Compartir ab eco- 
nomia. Economizar. 
Conipany.Qui acompanya 
Compañero, acompañador. 
Socio. Socio, consocio, a- 
parcero. Que yíu en com- 
panyia d' altres. Camara- 
da. "De col-legi, oficina, 
etc. Colega. D' esclavitut. 
Consiervo. De maldats. 
Cómplice. De presbiteral. 
Compresbítero. De profes- 
sió. Comprofesor. Parcial. 
Paniaguado. De sort. Con- 
sorte. Anar de companys. 
Fr. Ir en compañía. 
Companya. Familia. Fa- 
milia, hijos, prole. Lo ser- 
vey. Servidumbre. Náut. 
Lo retret de popa. Cámara 
Companyar. Acompañar 
Companyerisme. Inti- 
mitat. Compañerismo. 
Companyia. Societat ó 
junta de personas. Com- 
pañía, sociedad. De sol- COM 

dats. Cohorte, capitanía. 
Abandono de la compa- 
nyia. Des acompañamien- 
to. Deixar la companyia. 
Desacompañar. (V. Parió. 

Company ó. Compañero. 

Coinparadanient. Adv. 
Comparativamente. 

Comparansa. Compara- 
ció. Comparación. Paran- 
gó. Paridad , parangón, 
paralelo, colación. 

Comparar. Cotejar, pa- 
rangonar, asimilar. 

Compare. Compadre, pa- 
drino. Fèr compares y co 
mares. V. Fèr cófis y mófis 

Comparegut. Compare- 
cido, presentado. 

Comparèixer. Compare- 
cer, parecer. Yenir de nou. 
Remanecer. {cíente. 

Compare ni. Compare- 

Comparef. Lo traballa- 
dor de la terra. Bracero. 

Comparí. For. Comparte. 

Compartida Repartición 

Compartit. Repartido. 

Compás. Músic. Tiempo. 
Compás menor. Compasi- 
llo. Portar lo compás. E-, 
char el compás, /fráurer 
de compás. Sacar de tino.\ 

Compassadanient. A - 
compasadamente, (cion. 

Compassament. Medi- 

Compassar. Acompasar. 

Compassió. Conmisera- 
ción, piedad. Fèr compas- 
sió. Lastimar, dar lástima 

Compassiu. Humano, 
piadoso , pió , misericor- 
dioso, (otro. 

Compatir. Padecer con 

Compatsrse. V. Compa- 
déixerse. (otro. 

Compatit. Padecido con 

Compsttrici.Compatricio, 
compatriota. (ció. 

Compatriota. Compatri- 

Com patró. Compatrón, 
compatrono. (tronato. 

Compatronat. Compa- 

Compel-litlor. Impulsor. 

Compel-liment. Impulso 

Compel-lsr. Compeler. 

CompeMit. Oblígat.Com- 
pelido, compulso. 

Compendi. Resumen, su- 
mario, suma, sinopsis. En COM 

compendi. Adv. Compen- 
diariamente, someramente 

Compendiar. Epitomar, 
epilogar, reducir. 

Compendiar i a m e n t. 
Adv. Compendiosamente. 

Compendios. Abreviat. 
Sucinto, lacónico. 

Compéndrer. Enténdrer 
bè una cosa. Comprender, 
penetrar, percibir. Enclóu- 
rer. Incluir, abarcar. 

Compensa.Compensacion 

Compensació. Remune- 
ració. Recompensa, [sar. 

Compensar. Recompen- 

Competedor. Competidor 

Competencia (A). Adv. 
A porfía, (petentemente. 

Competentment. Com- 

Competir. Pertànyer. 
Competer, pertenecer, to- 
car. Aspirar alguns á una 
cosa . Rivalizar , desafiar. 

Complacencia. Gust par- 
ticular de cada qual. Co- 
midilla, (te, plausible. 

Complacent. Complacien- 

Coinplagut. Complacido. 

Coniplangut. V. Plangut. 

Complányer. Plañir. 

Compláurer. Complacer, 
condescender, placer. 

Compláurerse. r. Glo- 
riarse, gozarse, gratularse 

Complement. Comple- 
mento , colmo , cumpli- 
miento. (Cumplido. 

Complert. Obsequios. 

Complet. Completo. 

Completament. Adv. 
Cumplidamente. 

Complexió. Tempera- 
ment. Temperamento, tem- 
peración. De bona com- 
plexió. Me d. Eucr ático. 

Complot. Conspiració. 
Conspiración, trama. 

Compóndrer. En sas 
princip. accepc. Compo- 
ner. Ordenar, adobar. A- 
derezar, ordenar, remen- 
dar, reparar. Fingir, for- 
jarse alguna mentida. 
'Tramar, forjar. Posar 
pau. Conciliar, concertar, 
ajustar. Algun negoci. 
Zanjar. V. Amanir. 

Compóndrerse. r. Ador- 
narse. Adornarse, compo- COM 10o 

nerse , apañarse. Que 's 
compongan. Loe. fam. 
Allá se las hayan. 

Comport y Comporta- 
ment. Comporte, procedi- 
miento, proceder. 

Comporta JCompuerta, ta- 
blacho. Barra de las com- 
portas. Brenca, (portar. 

Comportar .Soportar. So- 
Comportarse. r.Tolerar- 
se. Tolerarse, permitirse. 
Portar se. Proceder, obrar. 

Composador. Qui fá pa- 
gar demasiadament algu- 
na cosa. Exigente y com- 
ponedor, entre estampers. 

Composar. Fèr pagar de- 
masiadament alguna co- 
sa. Eccigir mucho. Tran- 
sigir. Componerse , ave- 
nirse, transigir. 

Composat, impuesto. 

Compost. Agregat de va- 
rias parts. Compuesto. C 
de mástech. Almacigado. 
Adornat. Acicalado, almi- 
donado. Composició. Com- 
posición. (Compuestamente 

Com posta ment. Adv. 

Compostura. Decencia. 
Honestidad , modestia. 
Gravedat. Mesura, modo. 
Ornato. Ornamento. Ab 
compostura. Adv. Com- 
puestamente. 

Compra. D' ous, gallinas, 
etc. per revéndrer. Recova 

Compradas. Compradizo, 
comprable. 

Comprador. D' ous , ga- 
llinas, etc. per revéndrer. 
Recovero. En los convents 
de monjas. Mandadero, 
demandadero. 

Comprar. Mercar, feriar. 

Comprés. Inclòs. Com- 
prendido, incluso. 

Comprimit. Comprimi- 
do, compreso. 

Comprobar. Rectificar, 
certificar, sustanciar, con- 
firmar. Los comptes. Pe- 
lotear, (tid: 

Compromès. Comprome- 

Comprométrer. Com- 
prometer. (s#. 

Compromís. Compromi- 

Compromissar. Y. Com • 
prométrer. i 06 COM 

Comptable. Numerable. 

Contable. 
Comptar. Contar. 
Comptat ó Comtat. Con- 
dat. Condado, condesado. 
Compte. Titul. Conde. La 
acció y efecte de comp- 
tar. Cuenta. Enumeració. 
Enumeración , computa- 
ción, cómputo. Lo miíió. 
Cuento, millón. Trenta 
dotsenas. Cuento. Comp- 
te dels caps de bestiar. 
Apiaradero. Compte ro- 
do. Cuenta cabal. Com- 
probar lo compte. Pelo- 
tear. En compte. Adv. En 
lloch. En lugar, en vez. 
Estar á compte. Fr. Tenir 
compte, venir bè. Tener 
cuenta. Fèr compte. Fr. 
Suponer. Fèr lo compte. 
Despedir. Haber perdut lo 
compte. Andar anidando. 
Ferse compte. Fr. Hacer- 
se cargo. Llibre de comp- 
te y rahó. Trapacete. Pén 
drer á algú per son comp 
te. Fr. Hacer platillo. Po 
sar en compte. Fr. Datar, 
adatar. Teñirse compte. 
Fr. Resguardarse, guar- 
darse.Yenir á compte. Fr. 
Tener cuenta. Cridar á 
comptes. Residenciar. De 
ünició de comptes. Fini- 
quito. Tráurer comptes. 
Echar la cuenta. Traurer 
sos comptes. Ajustar sus 
cuentas, (tes. Cuentista. 
Comptista.Qui sab comp- 
Conipulsat. Obligat á 1er 
alguna cosa. Compulso, 
competido. 
Compunge ment. Com- 

puneció. Compunción. 
Coinpungit. Compungido 
Conipurgar. Purgar. 
Compús. Adv. Com mes 
aviat. Cuanto mas pronto. 
Comte. V. Conde. 
Comú. Ordinari. Común, 
ordinario, vulgar. Perta- 
nyent á la societat, co- 
munitat , etc. Comunal. 
Gremi. Gremio. Societat. 
Comunidad, asociación. 
Comuna. Bassa. Común, 
secreta, letrina. V. Despe- 
sa. Comuna d' estudiants. CON CON Comunidad, sociedad. Fèr 
comuna. Fr. Hacer escote. 
Cosnunalnient y Comu- 
nament. Adv .Comunmen- 
Comuner. Comunero, {te. 
Comunicarse, r. Corres- 
ponderse. Corresponder- 
se. Las pessas d' una ca- 
sa. Mandarse. 
Comunió (Dar ó péndrer 

la). Comulgar. 
Conato.£mpmo, esfuerzo. 
Conca. En sas principals 
accepc. Cuenca. Dona ve- 
lla donzella. Doncellueca. 
V. Gabadal. 
Concagar. V. Enmerdar. 
Concagarse. V. Escagat- 
xarse. {trueque. 

Concambi. Concambio, 
Concuasar. V.Ferir, Mal 

mètrer, Bátrer. 
Coucavitat. Vuyt. Cónca- 
va, célula. Per tráurer al- 
gun mineral. Hornacho. 
Concéferer. Concebir. 
Concedir.Donar, otorgar. 
Otorgar, conceder, consen- 
tir, ceder, permitir. Fácil 
de concedirse. Graciable. 
Concef lar. V. Aconsellar. 
Concent. Concento, [trar. 
Concentrar. Reconcen- 
Concentrat. Reconcen- 
trado, (¡o. 
Conceptácul. Receptácu- 
Concepte. Idea. Concepto. 
Opinió, noció. Conoci- 
miento, noción. A mon 
concepte. Adv. A mi ver. 
Conceptejar. Conceptear. 
Concepíifoíe. Concebible. 
Conceptuós. Sentencioso. 
Concernencia. Relación. 
Concernent. Concernien- 
te, relativo, referente. 
Concert. En sas princi 
pals accepcions. Concier- 
to. De música. Discante. 
Ajust. Conducción. Avi- 
nensa. Convenido. De con- 
cert. Adv. De acuerdo, de 
conformidad. 
Concerta. V. Concert. 
Concertar. Ajustar, ave- 
nirse, (do. 
Concienció». Concienzu- 
Concien ciosament. 
Adv. Concienzudamente. 
Concili. Concilio, sínodo. C. clandestí. Conciliábulo. 
Juntar un concili. Fr. 
Convocar un concilio, (lo. 
Concslíábul. Conciliábu- 
ConcsBiar. Concertar. 
Concordar, acordar. A- 
tráurer. Granjear. 
Concís. Conciso, lacónico. 
Concisió. Laconismo. 
Concloeclor. Concluidor. 
Concloent. Concluyeme. 
Conclòs. Concluido, con- 
cluso. Donar per conclòs. 
Fr. for. Dar por concluso. 
Conclóurer. Terminar. 
Concluir, acabar. Las o- 
bras de pintura. Definir. 
Conciuent. V. Concloent. 
Concluentment. Adv. 
Concluyentcmente, (rer. 
Concïuklr. V. Conclóu- 
Concluhit. V. Conclòs. 
Conclús. V. Conclòs. 
Conclusió. Fí. Consuma- 
ción , fenecimiento. Pl. 
Certamen. Defendent de 
conclusions. Repitiente. 
Conclusionista. Actuan- 
Conco. Solterón. (te. 

Concordablement. 
Concordament y Concor- 
dadament. De común a- 
cuerdo, de conformidad. 
Concordar. Conformar. 
Avenir, acoplar. Conve- 
nir. Transigir. C. un plet. 
For. Ajustar un pleito. 
Concordarse, r. Avenir- 
se. Acordarse, convenirse. 
Concordat. Acort. Con- 
cordata. 
Concorde. Uniforme, de 
acuerdo. (cuerdo. 

Concordia (De). De a- 
Concorregut. Concurri- 
do, frecuentado. 
Concorrent. Concurrente 
Concórrer. Juntarse en 
un mateix lloch y temps 
varias personas ó cosas. 
Concurrir. Contribuir ab 
alguna quantitat, ajudar. 
Contribuir, ocurrir. Con- 
fluir. Cargar, confluir. 
Concort. V. Concorde. 
Concret. Concreto. 
Concretarse, r. Limitar- 
se. Concretar se, con traerse. 
Fis. Circunscríurer. Coer- 
Conersar. Concrear, (cer. CON 

Concubí. Concabinario. 

Concubina. Manceba, 
barragana, amancebada. 

Concubina! y Concubi- 
na! ge. Amancebamiento, 
concubinato. (to. 

Concúbit. Concubito, cói- 

Concunyat. Concuñado. 

Concupiscencia. Lasci- 
via. 5a lacidad. (Concurso. 

Concurrencia. Concurs. 

Concurrí ment y Con- 
curs. Concurrencia , asis- 
tencia, concurso. 

Concia*. V. Comptat. 

Conde. Entre los romans. 
Comité. V. Compte. 

Condece ndrer y sos de- 
rivats. V. Condescendió 

Condecorar. Adornar. 
Decorar, honrar, (pulo. 

Condesxeble. Condiscí- 

Condelniador y Condel- 
mer. Condiezmero. 

Condemna. Testimoni de 
la sentencia. Condena. La 
del reo en ausencia ó re- 
beldía. Encartamiento. 

ContieinnabSe. Condena- 
ble, (cion. 

Condemnació. Condena- 

Condenmador. Qui con- 
demna. Condenador. 

Condemnar. Condenar. 
Fer condemnar. Fr. Irri- 
tar, exasperar. (narse. 

Condemnar se. r. Conde- 
.Condemnat. Condenado. 

Condemnatori. Conde- 
natorio, (pesar. 

Condensar. Espessir. Es- 

Condescendent. Condes- 
cendiente, indulgente. 

Condescender. Condes- 
cender. 

Condescendit. Condes- 
cendido. 

Condeutor. Condeudor. 

Condició. Lley ó pacte. 
Calidad, con que. (nal. 

Condicionat. Condició- 

Con digne. Condigno. 

Condal. Anat. Cóndilo. 

Condiment. Guiso, con- 
dimento, saínete, (honar. 

Condimentar. V. Assa- 

Condofl y Condolencia. 
Dolor, sentiment. Duelo. 

Condóldrerse. r. Tenir 
compassió. Condolerse, CON 

compadecerse, condolecer 

ComUilgut. Condolido. [se 

VomütñH.Molido, abatido. 

Cosidólrerse.V. Condól 
drerse. 

Condómino. Qui té '1 do- 
mini ab altre. Condueño. 

Condonadlo. Remisión, 
relevación. 

Condonador-» Qui perdo- 
na ó condona. Per dona- 
dor, perdonante. 

Condonar. Remitir, per- 
donar, reZevar.Algun deu- 
te. Esquitar. 

Conclret. Entre construc- 
tors de naus. Acoplado 
V. Conreu. En condret. 
En seguro, (trasportación. 

Conducció. Trasporte 

Conducent.Y.Conduhent 

Conducta. Procedimiento, 
proceder, porte. Lo salari 
que dona un poble al 
metge. Partido, (riarse. 

Condu ciarse, r. Asala- 

Conductat. Asalariado, 
concertado. 

Conducto. Medi, forma. 
Canal, órgano, via. Cano- 
nada. Arcaduz. Fís. Ve- 
hículo. Anat. Vagina. Be- 
sayguadero. Arbollón. 
Tapar los conductos. Ce- 
gar los conductos. 

Condiilient. Conducente. 

Conduliiment. Conduc- 
ció. Conducción. 

ConduMr. Transportar, 
menar. Conducir, llevar, 
traer, pasar. Ajustar ó 
Hogar. Asalariar. 

Conduhirse. r. Aportar- 
se. Comportarse. Conduc- 
tarse. r. Asalariarse. V. 
Aportarse. 

Conduhét. Conducido. 

Coneguda. V. Coneixe- 
ment. (Conocidamente. 

Conegudaraient. Adv. 

Conegut. Conocido. Tenir 
vist y conegut. Precono- 
cer. (Conocedor. 

Coneixedor. Qui coneix. 

Coneixement y Conei- 
xensa. Conocimiento. Te- 
nir mòlta coneixensa. Fr. 
fam. Ser muy conocido. 

Coneixent. Conociente. 

Conèixer. Conocer. Ca-' CON i 07 

pás de conèixer. Cognos- 
citivo. Fèrse conèixer. 
Darse á conocer, exhibir- 
se, hacerse ver. 

Conexió y sos derivats. 
V. Connexió. ( lianza. 

Confederació. Luga, A- 

Con regidor. Qui confe- 
geix. Deletreador. (bar. 

Confegir. Deletrear, sila- 

Conlerenciía. Repás. Pa- 
so, repaso. Fèr conferen- 
cia. Fr. Pasar, repasar. 

Conferenciant. Pasante. 

Conferenciar. Consul- 
tar. Consultar, (rendar. 

Conferenciejar. Confe- 

Conferir. Donar. Proveer. 
C un benefici. Colar. 

Conferirse. Apersonarse. 

Confés. Lo sacerdot qu* 
óu la confessió. Confesor. 
Lo reo que confessa. Con- 
feso. (Confesionario, 

Confessió (Tractat de la). 

Confí. Confín, limite, linde. 

Confiansa. Esperansa. 
Esperanza. Intimitat. In- 
timidad, satisfacción. A- 
mich de tota confiansa. 
Intimo. Persona de con- 
fiansa. Confiable. 

Confiar. Esperar, prome- 
terse, r. Desahogarse. 

Confidentment. Confi- 
dentemente, reservada- 
mente, (término, lindero. 

Confinant. Limítrofe, con- 

Confinar. Confrontar. 
Lindar, comarcar. Des- 
terrar. Desterrar. 

Confirmar. Apoyar. Re- 
firmar, contestar. 

Confiscar géneros de con- 
trabando. Decomisar. 

Confit. Confite. C de at- 
meíWdi.Peladilla. Pot pera 
posar confits. Confitera. 

Confitar. Adobar, encur- 
tir, almibarar. 

Confitat. Adobado. 

Confiter. Confitero. 

Confitura. Dulce. C. de 
carabassa. Espejuelo. De 
conserva. Conserva. Be pe- 
ras. Perada. De poncenu 
Acitrón. De such. Compo- 
ta. 

Confiturera.Pot pera po- 
sar confitura. Compotera- i 08 CON 

Conflicte. Angustia. Con- 
flicto. Apretó. Aprieto, a- 
puro, brete. 
Confóndrer. Mesclar ti- 
nas cosas ab altras. Con- 
fundir. Al-lucinar ú ofus- 
car. Alucinar, abismar, 
aturrullar. Enredar. In- 
trincar, trabucar. Deixar 
sens paraula. A turrullar. 
Confóndrerse. r. Aver- 
gonyirse. Avergonzarse, 
correrse. Humiliarse.Con- 
fundirse, anonadarse. 
Conformarse, r. Alla- 
narse, resignarse, adhe- 
rirse, reducirse. 
Conforme. Coherent. A- 
corde, coherente, conso- 
nante. C. á for. Forero. 
Adv. Segons. Según, á 
tenor. Deconformitat. En 
conformidad. Ser confor 
me. Consonar. 
Conformitat. Allana- 
ment. Allanamiento. Con- 
cordancia. Concordia, 
consonancia. Resignació. 
Resignación. C. de volun- 
tats. Ligamiento. 
Confort. Confortación. 
Confortant. En la boca 

del ventrell. Reparo. 
Confortatiu. Confortant. 
Epítima. Posar un con- 
fortatiu. Fr. Epitimar. 
Confós. Qui tè confusió. 
Confundido, confuso. Bar- 
rejat. Revuelto, confuso. 
Confrare. Cofrade. 
Confraria. Cofradía, her- 
mandad, (mandad. 
Confraternitat. Her- 
Con frangir. Infringir. 
Confrontació. Lo límit 
que divideix una heretat 
de altra. Linde, lindero. 
Confrontant. Que con- 
fronta. Limítrofe, finítimo 
Confrontar. Confinar. 

Alindar, lindar. 
Confugi. Refugi. Refugio. 
Confús. Confuso. En con- 
fús. Adv. Confusamente, 
desordenadamente. 
Confusament. Adv. Ab 
confusió. En confuso, os- 
curamente. En desorde. 
Desordenadam ente. 
Confusió. Obscuritat. CON CON Densidad , caos , oscuri 
dad. Turbació. Turbulen 
cia, barullo, estrépito, em- 
bolismo. C. de gent. Tu- 
multo. Posar confusions. 
Fr. l'am. Enredar, poner 
zizaña , enzarzar. 
Confusioner. Zízañero, 
Confutació. Refutación. 
Confutar. Refutar, reba- 
tir, combatir. (to. 
Congelació. Congelamien- 
Congesta de neu. Ventis- 
quero. V. Gelada. 
Congi. Mesura antiga. 
Congio. Vas gran en for- 
ma de canti. Canjilon. 
Conglobar. Unir, amon- 
tonar. Conglomerar. 
Congoixa. Ansia ó angú- 
nia. Congoja , angustia 
zozobra. Xafogor. Bo- 
chorno. Donar congoixa. 
V. Congo ixar. (congojar. 
Congoixar. Congojar, a- 
Congoixat. Acongojado. 
Congoixós. Qui tè con- 
goixa. Angustiado. Lo que 
causa congoixa. Congojoso 
Congoixosament. Ádv. 

Congojosamente. 
Congost. Garganta, bo- 
quete, cañada, hocino. 
Congre. Peix. Congrio 

negrilla, safio. 
Congrega ó Congregant . 

Congregante. 
Congregante. Sociable. 
Congreny. Fust. Especie 
de prempsa. Congriel, cepo 
Congrés. Junta de varias 
personas. Congreso. Coit 
de mascle y femella. Coi- 
to, cópula, ayuntamiento 
carnal. (Congruamente. 
Congruentment. Adv 
Congruisme. Teolog 

Congruismo. 
Congruitat. Congruen- 
cia. Congruencia. 
Congruo. Oportú, con- 
venient. Oportuno. 
Consells. V. Colitxo. 
Conill. V. Cunill. 
Conjecturar. Conjeturar. 
Conjugal. Conyugal, ma- 
ridable. (Conyugalmente. 
Conjugalmeñt. Adv. 
Cònjuge. Cónyuge , con- 
sorte. Conjuminar. Componer. 
Conjunct. V. Conjunt. 
Conjunctiu. Conjuntivo. 
Conjunt. En sas princip. 
accepc. Conjunto. Aliat, 
parent. Consanguíneo. 
Conjuntar. Juntar. 
Conjuntura. Anat. Unió 
de un os ab altre. Coyun- 
tura. Ocasió favorable. 
Oportunidad. (mo. 

Conjur. Conjuro, exorcis- 
Conjuració. V. Conjur 

y Avalot. 
Conjurador. Qui conju- 
ra. Exorcista, conjurante. 
Conjurar. Tráurer P es- 
perit maligne. Exorcizar. 
Conjutge. Conjuez. 
Conmixtió. Conmistión. 
Conanoció. Perturbació 
violenta. Perturbación, al- 
teración. Rebel-lió. Tu- 
multo, movimiento. 
Conmóurer. Perturbar, 
inquietar. Conmover, al- 
terar, perturbar, Irritar. 
Irritar, exasperar, (dor. 
Conmovedor. Perturba- 
Conmuniclor. Exorci- 
sant. Exorcista. Lloch 
destinat pera conjurar las 
tempestats. Lugar para 
exorcismos. 
Conmunir. Exorcisar lo 

temps. Conjurar. 
Conmuta. Conmutación. 
Conmutació. Barata, 
cambi. Trueque, cambio, 
permuta, (biar, permutar. 
Conmutar. Trocar, cam- 
Conna. Corteza de tocino. 
Connar. Causar algun gra- 
vamen. Agravar. Fèr pa- 
gar mòlt cara alguna co- 
sa. Apretar , cargar la 
mano, pelar, (lacion, nexo 
Connexió. Coherencia, re- 
Contie vátat. Conexión. 
Connotació. Connotado. 
Conort. Consol. Consuelo. 
Conque. Adv. En fin , por 

último, finalmente. 
Conquiridor y Conque- 
ridor. Conquistador. 
Conquista y Conquesta. 
Expugnación, debelación. 
Conquistar. Expugnar, 
debelar, rendir, (var, arar. 
Conrear. Labrar , culti- CON 

Conregnar. Conreinar. 
Conresar. V. Conrear. 
Conreu. Cuydado y con- 
servació de alguna cosa. 
Conreo. Cultiu. Labran- 
za, cultivo. Segon conreu. 
Binazon. Terra de con- 
reu. Tierra de pan llevar, 
de labor ó de labranza. 

Consabedor. Consabidor. 

Consagració religiosa. 
Consecración, dedicación. 

Consagrador. Consa- 
grant. Consagrante. 

Consagrar. Santificar al- 
guna cosa. Santificar. De- 
dicar. Dedicar. 

Consegüent. Consecuen- 
te, consiguiente. Per con- 
següent. Adv. Consiguien- 
temente, consecuentemente 

Consegüentment. Adv. 
Consig uientemen te. 

Conseguir. Lograr, al- 
canzar, reportar. 

Consell. En sas princip. 
accepc. Consejo. Congrés. 
Junta. Donar consell. Fr. 
Aconsejar. Entrar en con- 
sell. Fr. Consultar. Pén- 
drer consell. Fr. Tomar 
dictamen, parecer. 

Consellador. V. Aconse- 
llador. (sultor. 

Conseller. Consejero, con- 

Consellería. Consejería. 

ConseniMant.Semblant. 
Parecido, semejante. 

Conseniblantnient. Y. 
Semblantment. ( te. 

Consencient.Comewcten- 

Consentément. Assenti- 
ment. Aquiescencia, asen- 
so. Ab consentiment tácit. 
Permisivamente. De comú 
consentiment. Adv. De 
conformidad , de común 
acuerdo, comunamente. 

Consentir. Permétrer. 
Permitir , conceder , otor- 
gar. Badar, esquerdar ab 
un cop. Cascar. No con- 
sentir. No admétrer, opo- 
sarse. Disentir, contrade- 
cir, no conformarse. 

Consentirse, r. Sentirse, 
cascarse. 

Consentit. Esquerdat, en 
perill de destruirse. Sen- 
tido, cascado. CON 

Conseqüència. Secuela, 
ilación , inferencia. 

Conseqüent. Consecuen- 
te, ilativo. 

Conseqüentment. Adv. 
Consiguientemente, (tero. 

Conserge. Conserje, por- 

Conseria. Almíbar De 
fruytas. Jalea. De raninas. 
Urate. Fèr conserva. Fr. 
Conservar. (vaduría. 

Conservadora. Conser- 

Conservar.Cuydar, man- 
tenir. Guardar, mantener. 

Conservarse, r. Subsistir 

Consideració. Mira- 
ment. Miramiento, aten- 
ción, respeto. (ran te. 

Considerador. Conside- 

Considerant. Preàmbul 
d' un decret. Considerando 

Considerar. Aténdrer. A- 
tender , mirar. Formar 
concepte. Reputar. 

Consigna. Destino. Con- 
signación, (cia. 

Consistencia. Permanen- 

Consistir. Estribar. Es- 
tribar, depender. Conte- 
nir. Constar. Fèr consis- 
tir. Fr. Vincular. 

Consistori. Consistorio, 
cabildo, consejo. 

Consogre. Consuegro. 
Fèrse consogre. Fr. Con- 
suegrar. 

Consol. Cónsul. Cónsul. 

Consol. Consuelo, consola- 
ción. Donar consol. Fr. 
Consolar. Lo que serveix 
de consol. Solazoso, leni- 
tivo , alivio. 

Consolador. Consolable. 
Consolativo, consolatorio. 

Consolatori. Consolador, 
consolativo. 

Consolda. Pta. Suelda, 
consuelda. D' hort. Siem- 
previva, arbórea. De teu- 
lada. Siempreviva mayor. 
Menor. Consuelda turmo- 
sa. Mitjana. Búgula. Sar- 
rahinesca. C. sarracénica. 

Con so Iva. Herba. Yerba 
puntera. V. Consolda. 

Consonant. Mus. Cónso- 
no. Fèr consonants. Fr. 
Aconsonantar. 

Consort. Consorte. 

Conspirar. Unirse mòlts CON i 09 

contra algú. Conjurarse' 
Concórrer varias cosas á 
un mateix fi. Concurrir, 
dirigirse, encaminarse. 

Constantment. Adv. Ab 
constancia. Constante- 
mente. Ab coneguda cer- 
tesa. Indefectiblemente. 

Constipació. Constipado. 

Constipanient. Consti- 
pació. Constipado, consti- 
pación, resfriado. 

Constipar. Resfriar, r. 
Acatarrarse. Refredarse 
de cap. Romadizarse. 

Constipat. Resfrio, cons- 
tipación. De cap. Romadi- 
zo. V. Constipament. 

Constitucionat. Com- 
prehendido en las consti- 
tuciones vigentes. 

Cotistituhent y Consti- 
tuhidor. Constituyente. 

Constituir. Éstabléi- 
xer. Establecer. (Ututo. 

Constituí. Cláusula, cons- 

Constrényer. Obligar. 
Compeler, precisar, apre- 
miar. Med. Apretar, opri- 
mir. Constreñir. 

Constrényerse. r. Re- 
primirse, (ñible. 

Consírenyiblc. Constre- 

Constre n y i d a m e n t. 
Adv. Constreñidamente. 

Constrenyiment. Cons- 
treñimiento. V. Apremi. 

Constringent. Med. 
Constrictivo. (nyer. 

Constringir.V. Constré- 

Constringft. Constreñido 

Construhir. Fabricar, 
edificar. Edificar, labrar, 
fabricar. (sustancial. 

Consubstancial. Con- 

Consubstanc i a 1 i t a t. 
Con sustancian dad. 

Consueta. Apuntador de 
teatro. Apuntador. 

Consuetut. Costumbre. 

Consultant. Consultor. 

Consum. Consumo, con- 
sunción, consumición. 

Consumar. Acabar , per- 
feccionar. Perfeccionar. 
Consumir. Aniquilar. 
Llensar á pérdrer alguna 
cosa. Maltratar, devastar, 
echar á perder. 

Consumir. Acabar. Ago- i 10 CON 

tar, acabar. Expéndrer. 
Gastar. Derretir. Derretir. 
Querar. Carcomer. Pu- 
drir. Pudrir, corromper. 

Consumirse, r. Despere- 
cerse, repudrirse, secarse, 
finarse, requemarse. 

Consumpció. Consumi- 
ment. Consunción, consu- 
mimiento. Med. Marasmo. 

Contacte. Contacto. 

Contador. Lo que 's pot 
contar. Contadero. u i 
conta. Contista, calcula- 
dor, contador. 

Contadoría. Contaduría. 

Contagi. Infecció. Conta- 
gio, peste, infección. 

Contagiar. Infestar, in- 
fectar, infeccionar, pegar. 
V. Contaminar. 

Contaminar. Apegar lo 
contagi. Contagiar. Per- 
vertir. Corromper. 

Contant. A contar ó pro- 
pi pera contar. Contadero. 

Contar. Numerar. Nume- 
rar, computar. Referir. 
Relatar, referir, narrar. 
C. per pessas menudas. 
Fr. Menudear. Tornar á 
contar. Recontar. 

Conte. V. Compte. 

ConteSl-groeh. Pta. V. 
Lliri groch. Contell-ber- 
mell. Pta. V. Lliri dels 
blats. (moderar. 

Contemperar. Suavizar, 

Contemplació. Carinyo 
ó condescendencia exce- 
siva. Mimo, condescenden- 
dencia. La del marit á sa 
muller. Gurrumina. 

Contemplar. Estimar. 
Mimar, popar. Meditar. 
Considerar, meditar. 

Contemplarse, r. Cuy- 
darse bè. Regordearse. 

Contemplat. Lo melin- 
dros ó delicat. Mimoso. 
Criatura ab qui s' usa ex- 
cessiva condescendencia. 
Mimado, contemplado. 

Contemplatiu. El mòlt 
pensatiu. Especulativo. 

Contempori s a m e n t. 
Contemporización. 

Contemporizar. Tempo- 
rizar, blandear. 

Contenció. Emulació. CON 

Contención. Brega, dispu- 
ta. Contienda. 

Con tenda. Contienda, dis- 
puta, altercado. 

Contengut. Contenido, 
comprendido, incluso. 

Contenir. Enclóurer. 
Contener, comprender. De- 
tenir, destorbar, etc. Re- 
frenar, reprimir. Lo que 
conté alguna cosa. Con- 
tentivo, (mesurarse. 

Conteniese, r. Vencerse, 

Content. Contento, gustoso 

Contentadas. Contenta- 
dizo, acomodaticio. 

Contentar .V. Acontentar 

Contento. Contentamien- 
to, placer, alegría, (tura. 

Cont&xt.Coníea?ío, contex- 

Contextacíó. Contesta- 
ción, respuesta. 

Contextar. Contestar. 

Contexte. Conteste. 

Continensa. Aspecte. 
Continente. (firme. 

Continent. Gcogr.- Tierra 

Continentment. Adv. 
Continentemente. 

Contánenza. Continencia. 

Contingent. Casual. Ac- 
cidental, contingente. 

ContflEigentment. Adv. 
Contingentemente. 

Contingut. Moderat. 
Templado, moderado. In- 
clús. Contenido, incluso. 

Continuadament. Adv. 
Seguidament. Seguida- 
mente , sin intermisión. 
De continuo. Continua- 
mente, (tinuadament. 

Contínuament. V. Con- 

Continuar. Seguir. Pro- 
seguir. Durar, permanéi- 
xer. Perseverar. 

Continuo. Perenne. De 
continuo. Adv. Continua- 
damente, (ment. 

Contorció. V. Retorci- 

Contorn. Contorno. En 
contorn. Adv. Alrededor. 

Contornar. V. Tornar. 

Contra (Al). Adv. Al con- 
trario. Fèr la contra. Fr. 
Oponerse, impugnar. 

Contrabaix. Contrabajo. 

Contrabaixista. Profes- 
sor, tocador de contra- 
baix. Contrabajista. CON 

Contrabalancejar. Con- 
trabalancear. V. Contra- 
posar, (pés. Contrapeso. 

Contrabalanza. Contra- 
Contrabandista. Matu- 
tero, Home través. Día- 
blillo, zarandillo. 

Contrabato. Blas. Con- 
trapalo, (batir. 

Contra bátrer. Contra- 

Contrabotir. V. Rebutir. 

Contrabóveda. Náut. 
Contrabovedilla. 

Contrabrassejar. Náut. 
Contrabracear. 

Contracara. Contrafaz. 

Contracás. V. Ungüent. 

Contracció. Corrugación. 
Anat. Crispatura, sístole. 

Contracibadera. Náut. 
Contracebadera. 

Contraclaror. Trasluz. 

Contracor. Adv. De mala 
gana. (Rebeza. 

Contracorrent. Náut. 

Contracta. Contrata, con- 
trato, (cion. 

Contractació. Contrata- 

Contraetar. Contratar. 

Contractat. Pactado. 

Contracte. Pacte , con- 
veni. Contrato. Lo de Yén- 
drer las mercaderías per 
junt. Pancada. C. fraudu- 
lent. Colusión. (ta. 

Contractista. Contratis- 

Contradacció. Oposición, 
implicación , antilogía. 
Implicar contradicció. 
Envolver contradicción. 

Contrada laent. Qui con- 
tradiu. Contradiciente. 

Contraiair. Contradecir. 

Contradragant. Con- 
trajou. Contrayugo. 

Contrafallar. Retrun- 
far. Fallar segunda vez. 

ContraflaiBo. V. Retrunfo 

Contraí'er. Contrahacer, 
remedar, imitar, fingir. 

Contraferse. r. Fingirse, 
contrahacerse. 

Contrafet. Imitat. Con- 
trahecho. Esgarrat. De- 
forme. ( lera. 

Contralilera. Contrahi- 

Contrafoeli. Náut. Espe- 
cie de vela. Contrafoque. 

Contralor. Contrafuero. 

Contralor!. Fort oposat CON 

al dels enemichs. Contra- 
fuerte. En los vestits. En- 
tretelas, trape. Posar con- 
traforts als vestits. Fr. 
Entretelar, aforrar. 

Contraloreo. Fort. Lo 
iosso segon. Refoseto. 

Contragalibar. Contra- 
escayrar. Contragruar. 

Contragirar. Tornar á 
girar una lletra de cambi. 
Recambiar. (ba. 

Contraherba. Contrayer- 

Contrajo». Náut. Contra- 
yugo, (to. 

Contralt. Music. Contral- 

Contraananament.Co?i- 
traórden. [mandar. 

Contrainanar. Contra- 

Contraniarcli. Contra- 
marco, (rea. 

Con tramar ó. Contrama- 

Contramestre. Náut. 
Contramaestre. 

C on trami íj ana. Náut. 
Contramesana. (molde. 

ContraniotlBo. Contra- 

Contramuralla. Falsa- 
braga, antemuro. (den. 

Contraorde. Contraór- 

Contrapalanquí. Náut. 
Contrapalanquin. 

Contrapares. Arquit. 
Contrapared, contramu- 
ro, falsa braga. 

Contrapar. Contrapaso. 

Contrapès. Lo pes que 's 
posa á la part contraria 
de altre pera equilibrar- 
los. Contrabalanza. Bar- 
ra que usan los volatins 
pera mantenir lo equili- 
bri. Chorizo, tiento. 

Contrapesar. Pesar una 
cosa tant com una altra. 
Equilibrar, equiponderar. 
Posar una cosa contra de 
altra. Contrabalancear, 
contraponer. 

Contrapeu. Contrapié, es- 
torbo, oposición, óbice. 

Contraporta. Contra- 
puerta, portón. 

Contraposar. Comparar 
una cosa ab altra. Con- 
traponer, cotejar, equipa- 
rar. Oposar. Oponer. 

Contraposat. Posat en 
contra. Contrapuesto. 

Contraposició. Contra- CON 

pés. Contrabalanza. 
Contraproduent. Lo 

que proba lo contrari. 
Contraproducente. 
Contrapunt. Contrapun- 
to. Cantar de contrapunt. 
Fr. Contrapuntear. 
Contrapuntarse, r. Dis- 
putar, competir un contra 
altre. Medir las armas ó 
las fuerzas, repuntarse. 
Dirse paraulas picants. 
Contrapuntearse. 
Contrapuntejar. Can- 
tar de contrapunt. Con- 
trapuntear. 
Contrapuntó. Instru- 
ment pera senyalar sobre 
'Is metalls. Gránete. 
Contrarecibo. Contracé- 
dula. (Contrarelej. 
Contraselles x. Arquit. 
Contrarefijuesta. Con- 
trarequirímiento. (dique. 
Contraresclosa. Contra- 
Contrari. Adversari. Ad- 
versario, enemigo , desa- 
fecto. Danyós. Adverso. 
Oposat. Opuesto, antago- 
nista. En un plet. Coliti- 
gante, (dir, Oposarse. 
Contrariar. V. Contra- 
Contrarietat. Oposición. 
C. de lleys. Antinomia. 
Contraroda. Náut. Con- 
trabranque, albitana. 
Contrascota. Náut. Con- 
traescota, (traescotin. 
Contrascotí. Náut. Con- 
Contrasemble. Contra- 
ri. Antipar tenar io. 
Contrasiti. Sobrecerco. 
Contrasostre. Arquit. 
La part que relorsa '1 sos- 
tre. Contratecho. 
Contrast. Contraste. Sens 
tot contrast. Fr. Sin con- 
tradicción alguna. 
Contrastament. Sacu- 
dimiento, concusión. 
Contrastant. Lo qui re- 
sisteix. Opuesto, contraste 
Contrastar. Tirar per 
terra. Derribar. Fèr de 
sistir. Hacer vacilar, ti- 
tubear. Fèr tremolar al- 
guna cosa. Conmover. 
Contrastay. Náut. Cap 
gros sobre '1 estay pera 
sostenir. Contraestay. CON 111 

Contrateca. Filat de ma- 
lla gran. Trasmallo. De 
pescar. Contramalla. 

Contratemps. Infortuni, 
dany. Contratiempo. Pla- 
ga, desgracia. Revés, des- 
calabro, (da durmiente. 

Contratraca. Náut. Cuer- 

Contráurer. Contraer. 

Contravakfació. Contra- 
valacion. (lar. 

Contravallar. Contrava- 

Contravenció. Trans- 
gresión, quebrantamiento, 
infracción. (ventor. 

Contravenint. Contra- 

Contraverí. Contravene- 
no, antídoto. (versia. 

Contraversia. Contro- 

Contraxñfra. Contracifra 

Contrescripturay Con- 
trescrit. Contraescritura. 

Contrestar. Contrastar. 

Contret. Aplicat aun sen- 
tit particular. Contraido. 
Esgarrat de algun mem- 
bre. Lisiado ; estropeado. 

Contribució. Tribut. Im- 
puesto, pecho. 

Contribuhent y Contri- 
bullidor. Contribuyente. 

Contribuhir. Contribuir, 
concurrir, ayudar. 

ContribuBat. A tributado. 
Esperit contribulat. Bu- 

Contrit.Conínío. (llebulle. 

Contumacia. For. Rebel- 
día, (tumaz. 

Contusnás. Rebelde, con- 

Contumasment. Adv. 
Ab porfia. Tenazmente. 

Contumelia. Oprobio. 

Contumeliós. Afrentoso. 

Conturbar. Inquietar, 
trastornar. Alterar, tur- 
bar. Conmóurer 1' ánimo. 
Agitar, (tarse. Alterarse. 

Conturbarse, r. Inquie- 

Contús. Contuso, macado. 

Convaïéixer. Convalecer, 
restablecerse. (Ucencia. 

Convalescència. Conva- 
Convalescent ó Conva- 

leixent. Convaleciente. 
Convalescut. Qui conva- 

leix. Convalecido. 
Convenciment. Convic- 
ción, convencimiento. 
Convenció.Conveni. Con- 

. venio, concierto, ajuste. 112 CON 

Convé nensa. Convenio. 

Conveni. Ajust. Conven- 
ción, ajuste. V. Conven- 
ció. De conveni. Adv. De 
concert. Acordadamente, 
de concierto. 

Convenible. Conveniente. 

Conveniblement y Con- 
venientment. Adv. Conve- 
nientemente. 

Conveniencia. Acomo- 
do, proporció. Acomodo, 
proporción. Conformitat 
de una cosa ab altra. Con- 
gruencia. 

Convenir. Avenirse, con- 
cordar. Conformar, asen- 
tir. Ser convenient. Con- 
ducir, importar. 

Convenirse, r. Encon- 
trarse, prestarse, avenirse. 

Convensut. Qui tè con- 
vicció. Convencido. For. 
Convicte. Convicto. 

Conveni. Convenio. 

Convers. Convertit. Con- 
vertido, converso. 

Conversa. Conversación. 
C. de poca -substancia. 
Palique. Mudar de con- 
versa. Fr. Volver la hoja. 

Conversable. Tractable. 
Sociable. 

Conversació. V. Conver- 
sa. C. de sobre taula. Pa- 
lillo, [partir. 

Conversar. Platicar, de- 
Convertible. Lo que pòt 
mudarse. Trasmudable. 

Convertir. Mudar una 
cosa en altra. Trasmutar, 
tras formar. Tráurer de 
la seva. Apear. 

Convertit. Convers. Con- 
verso, (lo. 

Convieció. Convencimien- 

Convicte. V. Convensut. 

Convinensa. Convenio. 

Convingut. Ajustado, 
convenido, acordado. 

Convit. Convite. C. cere- 
moniós. Conviton, ban- 
quete. De campanya. Ji- 
ra. De S. Bruno. Convite 
con porra. Espléndit. Pi- 
piripao. Per celebrar las 
compras y vendas. Robra. 

Convocacio. Llamamien- 
to, (mar á cortes. 

Convocar á corts. Lla- COP 

i Convoy. V. Comboy. 

Convoyar. V. A convoyar. 

, Convuls. Convulso. 

Conxa. La closca de al- 
guns peixos. Concha. La 
de tortuga marina. Carey. 
Lo propòsit ocult de al- 
gunas personas. Concha- 
banza. Colxa. Colcha. 

Conxarse.r. Conchabarse 

Conxorxa. Conchabanza. 

Cooperador. Cooperario. 

Cooperari. Cooperador. 

Coopositor. Competidor, 
contrincante. 

Coordinació. Coordina- 
miento, concordación. 

Cop. En sas princip. accep. 
Golpe. V. Vegada. Tall á 
cop sol de destral ó aixa. 
Corte. Contusió. Contu- 
sión, cascadura. Torn ó 
alternativa. Vez. Cada un 
deis planos del diamant. 
Faceta. Cop critich. Lan- 
ce. Pasmo, sorpresa. Ad- 
miración. Cop de agulla. 
Agujazo. D' ala. Aletazo. 
Lo moviment de las alas. 
Aletada. D ! alguna arma. 
Bote. Cop d' anella. Alda- 
bada. D' ampolla. Redo- 
mazo. D' anella ó picador 
de porta. Aldabazo. D' 
arquet. Arqueada. D' ast. 
Asador azo. De aygua. V. 
Xáfach. De bala. Balazo. 
Cop de bala de terra. Bo- 
docazo. De banya. Corna- 
da. De barra. Trancazo. 
De barret ó sombrero. 
Sombrerazo. De bastó. V. 
Bastonada. De bayoneta. 
V. Bayonetada. De bola. 
Cabe, pellada. De burí. 
Burilada. De cabestre. 
Jaquimazo.De cama. Per- 
nada. De campana. Cam- 
panada. De campanas. 
Campaneo. De canó. V. 
Canonada. De canti. Can- 
tazo. De canya. Cañazo. 
De cap. Lo que 's dona 
pegant ab lo cap. Cabeza- 
da, casquetazo, coscorrón. 
Acció impremeditada. 
Ventolera. Cop de cávach. 
Azadonada. De códol ó 
roch. Cantazo. De cor- 
dill. Cordelazo. De còssa. COP 

Acoceamiento. De cua. 
Coleadura, coletazo. De 
culata. Culatazo. De cu- 
lebra. Pretinazo. De cu- 
llera. Cucharazo. De des- 
tral. Hachazo. De dit pol- 
se. Pulgarada. D' escut. 
Broquelazo.De escombra. 
Escombrazo. V. Escom- 
brada. De espardenya. 
Alpargatazo. D' espasa. 
Chincharrazo. De espasa 
de pla. Cintarazo. De es- 
taca. Estacazo. De estiso- 
ras. Tijeretada, tijerada. 
De íletxa. Flechazo. De 
fona. Hondazo. De fuhet. 
V. Fuhelada. De garrot. 
V. Garrotada. De genoll. 
Rodillada, rodillazo. De 
gent. Gentío. De lo que 
sona. Toque. De llance- 
ta. Lancetada. De llum. 
Relumbrón. De má. Mano- 
tada. De martell. Marti- 
llada. De massa. Mazada. 
De nirvi ó vit de bou. 
Corbachada , anguilazo. 
De olla. Ollazo. De pae- 
lla. Sartenazo. De pala. 
Palazo. De palet. Guijar- 
razo. De pedra. Pedrada. 
De penca. Pencazo. De 
pescar. Nansa. Butrón. 
De pica. Picazo. De pica- 
porta ó balda. Aldabazo. 
De pilota. Pelotazo. De 
pistola. Pistoletazo. De 
plá. Lapo. De plantóla. 
Pantuflazo. De ploma. 
Plumada. De pluja. V. 
Xáfach. De porra. Porra- 
zo, porrada. De porta. 
Portazo. De post. Tabla- 
zo. De puny. Puñetazo. 
V. Punyada. De rajola. 
Ladrillazo. De relia. Re- 
jazo. De ronsal. Jaquima- 
zo. De sabata. Zapatazo. 
De sabre. Sablazo. De 
saeta. Saetazo , saetada. 
De tapí. Chapinazo. De 
taronja. Naranjazo. De 
teula. Tejazo.De trabuch. 
Trabucazo. De traydor. 
Sosquín. D' ull. Ullada. 
Ojeada. Punt de vista. 
Golpe de vista. De verga. 
Vardascazo. De xurria- 
cas. Xurriacada. Zurria- COP 

gazo. De xusso. Chuzazo. 
Cop en sech. Sequete. Cop 
fosch. Pint. Apretón. A 
cop. Adv. V. A forsa. A 
cop calent. Adv. En ca- 
liente. A cop de boix. 
Adv. De carrera, sin pen- 
sarlo. A cop de. Adv. A 
copia de, a fuerza de. A 
cop de punys. Adv. A ó 
de galope. Aplanar á cops. 
Fr. Moler. De cop. Adv. 
Tot plegat. De golpe, de 
antuvión, de repente, de 
sopetón. De cop y vol. 
Adv. De golpe y porrazo. 
D* un sol cop. Adv. De 
una asentada ó sentada. 
Fèr á cops de punys. Fr. 
Fèr depressa. Atraban- 
car. Fèr cop. Fr. Dar gol- 
pe. Tanca de cop. Fr. fam. 
No tiene quite ó replica. 
Tot d' un cop. A la vez, 
de una vez. Cops al bul- 
tu. Expr. pera donar áni- 
mo. Animo á las gachas. 
Cop. Borralló. Copo. Ins- 
trument de pescar. Nasa. 
Copa. Part vuyda d' una 
cosa. Casco. Formar copa 
los arbres. Acopar. Lo 
que tè mòlta copa. Copu- 
do, coposo. 
Copalme.Quim. Copalmo 
Copejador. Golpeador. 
Cope jamen!. Golpeo, gol- 
peadura. 
Copejar. Matxacar una 
cosa. Golpear, sacudir 
Magullar. Cascar, machu- 
car, ustir. 
Copel la. Copela. Pasta de 

fèr copellas. Cendrada. 
Copellació. Copelación. 
Copellar. V. Cendrar. 
Coper. Copero, escancia- 
dor, pincerna. 
Copia. Trasllat. Traslado, 
trasunto. Per copia. Adv. 
Trasuntivamente. 
Copiar. Transcríurer. 

Transcribir, trasuntar. 
Copilar. Compilar. (te. 
Copiós. Profuso, abundan- 
Copiosanient. Crecida- 
mente, llenamente, (dor. 
Copí rotador. A Ibardilla- 
Copla. Estrofa. Estancia. 
Lo eos de música religio- 

DIC. CAT. CA8T. COR 

sa. Capilla. Fèr cantar ó 
dir coplas. Coplear. Lo 
qui ven coplas y lo qui 
la malas coplas. Coplero, 
coplista. 

Cop le jar. Coplear. 

Coplejat. En coplas. 

Coplista. Coplero. 

Copoll. Botón. 

Copre. Animal. Coprido. 

Cops. Arb.V. Poli, (cubito. 

Cópula carnal. Coito, con- 

Copular. Unir. 

Coput. Copado, copudo. 

Coquessa. Cocinera. 

Coqueta. Tortilla. 

Coquetisino. Coquetismo. 

Coquí. Mezquino, roñoso, 
tacaño, menguado, ahor- 
rativo, (sordidez, roñería. 

Coiiuinevía.Mezquindad, 

Cor. Entranya del animal. 
Corazón. Coratge. Ani- 
mo, valor. D' alguns ar- 
bres. Médula, tuétano. C. 
gran. C. magnánimo. De 
iglesia, música, etc. Coro. 
De all. Machuelo. De àn- 
gels. Angelada. De pí. Co- 
raznada. Del coco. Copra. 
Aíxamplar lo cor. Fr. Di- 
latar el ánimo. Anarsen- 
hi '1 cor. Fr. Irse tras algo. 
Cáurer las alas del cor. 
Fr. Estrecharse el ánimo. 
Compóndrer música á 
cors. Corear. Cosa del 
cor. Coral, cordíaco. Do- 
nar cor. Fr. Dar ánimo. 
Donar de cor. Decorar. 
Donar un salt lo cor. Fr. 
Dar un vuelco el cora- 
zón. Fèr cor. Fr. Reparar 
las forsas. Restaurar las 

Íuerzas. Fèr lo cor fort. 
'r. Hacer de tripas co- 
razón. Fèrne mal lo cor. 
Fr. Estar ab cuydado. 
Estar en ascuas. Fer trap 
trap ó trip trap lo cor. 
Fr. Latir el corazón. Lle- 
var lo cor. Fr. Descorazo- 
nar, desanimar. Saber de 
cor. Fr. Saber de memo- 
ria, de coro. Séurer en 
lo cor. Fr. Dóldrer mòlt 
una cosa. Doler en el al- 
ma. Teñirlo cor en un fil. 
Fr. Ahilarse. 
Coradella* Asadura, co- COR 113 rada, lechecillas. (dia. 
Coragre y Coragror. Ace- 
Coraler. Traballador ó 
traficant de coral. Cora- 
lero, negociante en coral. 
Coralet. Pta. Bitxo. Guin- 
dilla, pimiento picante. Pi. 
Pta. Agracejo. 
Coralina. Musgo marino. 
Corandell. Impr. Entre 
estampéis regleta pera 
dividir la plana. Corondel. 

Coranta. V. Quaranta. 

Corassa. Coraza. Cubert 
ab la corassa. Encorazado. 

Corasser. Coracero. 

Corassonillo. Herba. Co- 
rt, yerba de San Juan, hi- 
périco, corazoncillo. 

Coratge. Animo, valentía, 
esfuerzo. En las peleas. 
Pugnacidad. Donar corat- 
ge. Fr. Avalorar. Péndrer 
coratge. Fr. Animarse, 
cobrar ánimo. 

Coratjós. Animoso, vale- 
roso, brioso, esforzado. 

Coratjosament. Adv. 
Animosamente, valerosa- 
mente, con brío. 

Coratxa. Sach de cuyro 
pera conduhir fruyts. Co- 
racha. C. petita. Corachin. 

Córb. En forma de arch. 
Corbo , corbado. De 1' ara- 
da. Cama. V. Espinada. 

Corb. Aucell. Cuervo. C. 
marí. Corvejón, cuerva 
marino. C. petit. Cuerva, 
corneja. C que se menja 
la barena dels pagesos. 
Merendero. Corb de la 
cama. Corba. Lo perte- 
neixent al corb. Corvino. 

Corba. De la roda. Pina. 
Lo motilo de fèr teulas. 
Galápago. V. Cucala. 

Cor ball". Peix. Corvina. 

Corballera. Especie de 
filat. Corvinera. 

Corbament. La part per 
ahont [alguna cosa 's do- 
bla. Corvadura. La part 
corva en los archs, voltas, 
etc. Curvatura. 

Corbatí. Corbatín. 

Corbella. V. Fals. 

Coread ura. Carcomedura 

Corear. Carcomer, bromar 

Corearse, r. Umplirse de 
8 114 COR 

corchs las llegums y fruy- 
tas. Picarse. Parlant dels 
grans. Agorgojarse. Um- 
plirse de corchs alguna 
cosa. Carcomerse. 

Corcat. Rosegat del corch. 
Carcomido. Lo grá. Gor- 
gojado, gorgojoso. 

Corch. Insecte. Carcoma, 
broma. Lo de las llegums. 
Mida. Lo de las dents y 
caixals. Guijon. De ios 
grans. Gorgojo. V. Mor- 
rut. Lo de las llavors y 
fruytas. Coco. Lo de la 
roba. Polilla. Lo vuy t que 
'1 corch deixa en los 
tronchs dels arbres. Tue- 
ca, tueco. Lo cuydado ó 
neguit que mortifica in- 
teriorment. Carcoma. 

Corcó. Rosech, neguit. Re- 
mordimiento, carcoma. 

Corcoba. Jiba. V. Gep. 

Corcobat. V. Geperut. 

Corda. Conjunt retort de 
fils de varias materias. 
Cuerda , maroma , soga 
La que es feta de vímens 
Crizneja. D' espart. Es- 
trenque. De cordills. Tor 
zal. La que conté la bri- 
sa en la prempsa. Briaga. 
La que assegura la cingla 
á las cabalcaduras. Lati- 
guera. La de varios caps. 
Piola. Grossa. Tralla. La 
de corrióla entre mestres 
de casas. Tiro. La que 
serveix pera comprimir 
alguns instruments. Tira- 
dera. La que no tè nom 
particular en una nau. 
Triza, beta. Donar mes 
corda. Fr. Exasperar al 
qui está irritat. Dar soga 
Estirar la corda. Fr. 0- 
brar ab mòlt rigor. Traer 
la cuerda tirante, afretar 
la cuerda. Lligar ar> cor- 
das. Fr. Enmaromar. Pu- 
jar alguna cosa ab corda. 
Guindar. Tirar de la cor- 
da. Fr. Halar. Tirar ó ti- 
bar las cordas. Fr. Tesar 

Cordada. Cuerda. 

Cordám. Conjunt de cor- 
das. Cordelería, cordaje. 
Náut. Lo de una embar 
cae i ó. Jarcia. COR 

Cordar. Ab rochar, aboto- 
nar, atacar. 

Cordejar. Cordear. 

Cordel!. V. Cordill. 

Cordellar. Embolicar la 
baldufa ab cordill. Rodear 

Cordellat. Cinta imitant 
lo cordill. Cordelado. Ro- 
ba basta de llana. Cordi- 
llate, cordellate. 

Covdellejar. La roba de 
llana. Enseñar el cordel, 
faltarle el pelo. 

Corder. Qui fá ó ven cor- 
das. Soguero , cordelero, 
cabestrero. Anyell. Corde- 
ro. Botiga de corder. So- 
guería, cordelería. 

Cordería. Cordelería, so- 
guería. V. Cordám. 

Cordial. Beguda pera con- 
fortar lo cor. Poción, cor- 
dial. Lo que tè virtut pe- 
ra confortar lo cor. Cor- 
díaco, cardíaco. 

Cordialment. Adv. Afec- 
tuosamente, (do. 

Cord i forme. A corazona- 

Cordill. Reunió de fils re- 
torts. Cordel, bolantín. Lo 
que serveix pera pujar á 
plom las parets. Tendel. 
Escarritxat. Náut. Escar- 
reado. Pera calsar las a- 
barcas. Calzadera. Tirará 
cordill. Fr. Acordelar. Ti- 
rat á cordill. Acuerdado. 

Cordillera. Gajo, sierra. 

Cordó. Especie de cordill 
de coto, seda , etc. Cor- 
don. Arquit. Toro. Bocell. 
Bocel.Be brodar. Gorbion. 
Lo conjunt de tropas pe- 
ra impedir lo pas. Línea. 
Lo de las monedas. Grá- 
fila, cordoncillo. D' or ó 
plata. Trancenil, trenci- 
llo. Lo que circueix una 
columna y també lo deis 
canons de artillería. As- 
trágalo. V obra exterior 
de defensa de un fort. 
Corona. Allargar los cor- 
dons de la bossa. Fr. A- 
largar la bolsa, sacar los 
monises, desatesorar. 

Córdoba. La pell de ca- 
bra ó del boch adobada. 
Cordobán. 

Cordonada ó Cordonás. COR 

Cop de cordó. Cordonazo. 

Cordonera. V. Cordó. 

Cordons de gitana. Pta. 
Golillas de corte, moco de 
pavo. (cia. 

Cordura. Juicio , pruden- 

Coret. Circuí de cuyro en- 
tre basters. Corete. 

Coriandri. Bot. Sem- 
blant á la tribu de las co- 
riandreas. Coriándreo. 

Corifeu. Corifeo. 

Corimori. Fam. Desfalle- 
cimiento, ahilo. 

Corista. Lo instrument de 
música á qual to se arre- 
glan los demés. Tono. En 
los monjos. Júnior. 

Coristat. Jovenado, (ran. 

Cormorá. Aucell. Cormo- 

Cormull. Lo mes alt. Co- 
pete, colmo. Crestall. Ca- 
ballete. V. Curull. 

Cormullar. V. Curullar. 

Corn. Arma que pera de- 
fensa tenen alguns ani- 
mals. Cuerno. Lo dels ca- 
ragols , papallonas , etc. 
Cuerne cilio , antena. La 

fmnta de la manta, mata- 
ás, etc. Cogujon , corni- 
jal. Lo instrument pera 
cridar la cassa de cervos. 
Cuerna. Dels porquers. 
Corneta. Corn de 1' abun- 
dancia. Cornucopia. Corn 
inglés. Instrument mú- 
sich. Corno inglés. Corn 
marí. Bocina, caracol. Lo 
que té figura de corn. 
Cornial. Tocar lo corn. 
Sonarlo. Tañer la bocina. 
V. Tocar lo trot. 

Cornada. V. Banyada. 

Cornador. Animal que a- 
comet ab los corns. Cor- 
núpeta, cornúpeto. 

Cornalera. Ansa de la 
portadora. Brazo. 

Cornamenta. Cornadu- 
ra, herramienta. 

Cornamusa. Gaita, fole. 

Cornamuser. V. Gayter. 

Cornar. Tocar lo corn. 
Bocinar, tocar la bocina. 

Cor naria. Pedra precio- 
sa trasparent. Cornerina, 
corniola, cornelina. 

Cornelia. Aucell.Corne/a. 

Córner. Arbre de tronchs COR 

drets. Cornejo, corno, san- 
güeño, cerezo silvestre. 

Cornet. Dim. de corn. 
Cuernezuelo, cornete. Pe- 
tit corn mari. Caracolillo, 
bocinilla, car acotejo. 

Corneta. Bocina. 

Cornicabra. Pta. Char- 
neca, terebinto, {de ciervo. 

Cornicerví. Pta. Cuerno. 

Cornier. V. Comer. 

t oriiíol. ó Corniols. Pta. 
Cornejo, cornizo. 

Cornisa. Arq. Cornija. 

Cornisament. Arq. Cor- 
nisamento. 

Corns. Pta. Aguileña, pa- 
jarilla , pelicanos , manto 
real. V. Aucellets. 

Cornupeu. Comineólo. 

Cornut. Qui tè banyas. 
Cornudo. Poét. Cornígero. 
Cornut y pagar béurer. 
Fr. Tras cornudo apalea- 
do y mandadle bailar. 

Corona. De flors. Pancar- 
pia. De rey. Pta. Melilo- 
to , trébol oloroso. Deis 
reys. Diadema. Dels sants. 
Auréola. De llorer. Láu- 
rea, lauréola. De triumfo. 
Laurel. En la atmósfera. 
Halo, halón. Altra plan- 
ta. Maravilla. 

Coronada. Pta. Esparce- 
ta, pipirigallo de España, 
sulla. (ñas. 

Coronados. Pta. Estra- 

Coronament. Coronació. 
Coronación. L' adorno 
que 's posa en la part su- 
perior del edifici. Corona- 
miento, coronamento. 

Coronar. Perfeccionar al- 
guna cosa. Dar la última 
mano. De llorer. Laurear. 

Coronat. Blas. Diadema- 
do. Moneda antiga. Cor- 
nado, (da. Pta. Coletua. 

Coroneta de fullas de ru 

Corónica. Crónica. 

Coronista. Cronista. 

Corp. V. Corb. 

Corpenta. Cos obés. Cor- 
panchón, corpa zo. 

Corpulent. Corpulento, 
corpudo, membrudo. 

Corpúscul. Corpúsculo. 

Corral. Lo pati pera des- 
embrás de la casa. Patio. COR 

Lo destinat pera tirarhi 
las escombrarías y llan- 
sarhi los fems. Muladar. 
Estable. Establo. Lolloch 
destinat pera recullir de 
nit lo bestiar. Redil, a- 
prisco. Corral de bestiar. 
Encerradero. De bous ó 
vacas. Vaqueriza. De ca- 
brits. Chibital, chibitero. 
De porchs. Zahúrda, po- 
cilga. De vadells. Novi- 
llero. Tancar lo bestiar al 
corral. Acorralar. Tráu- 
rer del corral. Descorra- 
lar, desacorralar. V. Pleta 
Corrater. Corredor de 
cambis ó deaurella. Cor- 
redor de cambios. 
Correcció. Esmena. En- 
mienda. Censura. Censura 
Correen. V. Xaragall. 
Correcte. Correcto, (rida. 
Corredissa. Carrera, cor- 
Corredor. Especie de ga- 
lería estreta que té va- 
rios aposentos al costat 
Claustro, crujía. Lo que 
rodeja part ó tot d' un e- 
difici. Ándito. Especie de 
galería oberta. Anden. 
De pas. Pasillo. De in- 
teressos. Cambista, ban- 
quero , trujamán , truji- 
man. Per portar recados. 
Encomendero. Fèr de cor- 
redor. Fr. Trujamanear. 
Corredora. Corredera. 
Corredoría. Correduría, 

corretaje, trujamanía. 
Corregir. Advertir , re- 
péndrer. Reprender, amo- 
nestar. Temperar la acti- 
vitat de alguna cosa. Tem- 
plar, mitigar, suavizar. 
Esmenar. Enmendar, re- 
mediar, reparar. 
Correguda. Moviment 
accelerat. Carrera, corri- 
da. De correguda. Adv. 
Ab prestesa. De corrida. 
Corregudeta. Dim. Car- 
rerilla, correndilla. 
Corregut. Caminat, re- 
corregut ab velocitat. 
Corrido. Avergonyit. A- 
vergonzado. Assotat pú- 
blicament. Azotado. 
Correig. Llenqueta de 
cuyro que serveix pera COR 115 

lligar. Majuela, correa, a- 
miento. De la brida. Mu- 
serola. Desfer los correigs. 
Desmajolar. V. Corretja. 
Correndas. Fluix de ven- 
tre. Despeño , desate de 
vientre. Tenir correndas. 
Fr. Patir diarrea. Tener 
despeño ó diarrea. 
Corrent. Comú. Común. 
Lo que no tè impediment. 
Expedito, corriente. Fluix. 
Flujo. Lleuger , suelto. 
Correntio. Adv. Corrent- 
ment. Corriendo. C. de las 
aygúas. Corrimiento. C. 
forta. Mar. Correntín. Im- 
petuosa. Náut. Aguaje, 
marea. Impetuosa deis 
rius. Recial. Péndrer la 
corrent. Fr. Tomar el 
chorrillo. Posarse cor- 
rent. Fr. Redondearse. Tot 
corrent. Adv. Corriendo, 
sin perder momento. Lo 
sèu corrent. Fr. Su modo 
de obrar ó pensar. 

Correntment. Adv. Cor- 
rientemente. 

Correr. Apresurarse. Ace- 
lerarse, volar. Cuydar de 
algun negoci. Entender 
con. V ayre ó aygua. Su- 
surrar. Al derrera d' al- 
gú. Dar tras uno. C. ó es- 
caparse lo líquit. Descor- 
rerse. Passar las monedas. 
Valer. A corre cuyta. Adv. 
Desaladamente , á toda, 
prisa. A tot correr. Adv. 
A escape. Deixar correr. 
Loe. Descuydar, olvidar. 
Prescindir, olvidar. Fèr 
correr, vencer. Aventa- 
jar, vencer. Publicar. Di- 
vulgar, propagar. Subs- 
tráurer , robar. Robar, 
í hurtar. Pegar á correr. 
Apretar á correr. 

Correría. Mil. Hostilitat. 
Ewcursion, incursión. 

Correspondencia. Con- 
formitat. Conformidad, 
acuerdo. C. mútua. Reci- 
procación, reciprocidad. 

Correspóndrer. Corres- 
ponder. C. mútuament. 
Reciprocar, r. Cartearse. 

Corresponent. Que cor- 
respon. Correspondiente ~ 116 COR 

3Lo qui té correspondencia 
ó tracte ab altre. Corres- 
ponsal, (pondencia. 

Correspondió. Corres- 

Corretgér. V. Corregir. 

Corretj. V. Correig. 

Corretja. Correa. Apreta- 
dora. Apretadera. Del fu- 
sell. Portafusil. Forla. 
Correen. Pera passar las 
navajas. Suavizador. La 
de la cabessada deis ca- 
balls. Ahogadero. La que 
aguanta lo estrep. Ación. 
La que sosté la esquella. 
Castigadera. La que fa 
bailar lo trompitxo. Zur- 
riago. Lo joch deis noys 
dit aixís. Corregüela. La 
que va ab civella. Fran- 
calete. La que subjecta 
las barras del caball. Mu- 
serola. Pera cenyir lo eos. 
Cinto, cincho. 

Corretjam. Correaje. 

Corretjer. Correero. 

Corretj ería. Correería. 

Corretj ir. V. Corregir. 

Corretjirse ó Corregirse. 
V. Esmenarse. 

Corretjola. Pta. Corre- 
güela, correhuela, campa- 
nilla, enredadera. C. gran. 
Pta. Yedra , campana, 
corregüela mayor. C. de 
Yinya. Albol. 

Corretjós. Correoso. 

Correo. Correo. D' espar- 
denya. Balijero, hijuela. 
De peu. Propio. Caixa del 
correu ahont se tiran las 
cartas. Buzón. 

Corriment. Fluxió ó hu- 
mor que 's posa en algu- 
na part del eos. Escurri- 
banda, corrimiento. Fluix 
d' humor per la via de T 
orina. Gonorrea. 

Corróol. Aucell. Andarlo. 
V. Pastorel-la. 

Corrióla. Roda per pujar 
cosas de pés. Garrucha, 
polea. La que serveix pe- 
ra pujar y baixar las llán- 
tias. Carretón. Náut. Mo- 
tón. Corda de corrióla, 
ternal, etc. Tiro. Pl. Náut. 
Motonería. 

Corriolám. Poleame. 
Náut. Motonería. COR 

Corrióles. V. Corretjola. 
Corrípias. PI. Fluix de 

ventre. Escurribanda, ca- 
galera, desconcierto. 

Corró. Especie de cilin- 
dro. Rodillo, rodo. Lo coi- 
xí rodó qu' agafa de part 
á part del Hit. Cabezal, 
travesero , larguero. Lo 
rodet pera móldrer. Mue- 
la. En las máquinas de 
cardar cotó. Cilindro. Pu- 
jar á corró. Fr. Enfadar- 
se. Atufarse, amuzgar. 

Corroborar. Esforsar. 
Esforzar, roborar. 

Corrohi r. Corroer, comer. 
La carn. Med. Estiome- 
nar. La pell. Med. Exul- 
cerar, (tor. Corruptor. 

Corrompedor. Corrup- 

Corrómprer. Alterar, 
falsificar. Corromper, a- 
pestar , contaminar, de- 
pravar. Pervertir ó sedu- 
nir alguna dona , espe- 
cialment donzella. Violar, 
estuprar. Sobornar. So- 
bornar, cohechar. 

Corróniprerse. r. Po 
drirse, malearse, pasarse. 

Co rr o ni p u el a ni e n t 
Adv. Cor romp idamente. 

Corromput. Podrit. Car- 
roño, gusarapiento, cor- 
rompido, corrupto. Depra- 
vat. Vicioso', depravado. 
Med. Tábido. 

Corrosió. Cir. Ulceración. 
De la carn. Med. Estio- 
meno. (cerativo. 

Corrosiu. Corroyente, ul- 

Corrupció. Putrefacció. 
Podredumbre , infección, 
roña. Corruptela. Cor- 
rompimiento , deprava- 
ción, perversión. 

Corruptor. Corrompedor. 

Cors. Náut. Casco. 

Corsía. Náut. Pasamano, 
crujía, tilla. [zo. 

Corso* Quadrúpedo. Cor- 

Cort. En sas princip. ac- 
cepc. Corte. Corral de 
porchs. Pocilga, zahúr- 
da. Fer la cort. Fr. Obse- 
quiar. Festejar, galantear. 

Corta. V. Quartá. 

Cor tana. V. Quar tana. 

Cortarse, r. Turbarse. COS 

Acortarse, turbarse, atas- 
carse, empacliarse. 

Cor tat. De poch ánimcv 
Turbado, empachado. 

Cortedat. Atamiento, pa- 
jarilla, empacho. 

Corteig. Cortejo, (tantear. 

Cortejar. Galanteiar. Ga- 

Cortés. Atent, afable. A- 
tento, urbano, comedido. 

Cortesanamente Corles- 
mente, con urbanidad. 

Cortesanía. Urbanidad.. 

Cortesía. V. Barretada. 

Corticati. Bot. Cubert de 
pallofa. Corticáteo. 

Cortina. Drap que cu- 
breix alguna cosa. Velo. 
La del sagrari. Palia. Del 
teatro. Telón. De portal.. 
Antepuerta. Posar corti- 
nas. Fr. Encortinar. 

Cortonejar. Cirurg. Es- 
carizar, (cal. Corchea. 

Corxera. Mus. Nota musi- 

Corxet. Corchete. 

Cos. Plassa pública ahont 
se celebran las festas. 
Coso. Campanya per mar. 
Corso. La correguda de 
personas á caball. Carre- 
ra, coso. Anar en eos. 
Náut. Corsear. 

Cos. En sas princip. ac- 
cepc. Cuerpo. De las águ- 
ilas de cusir. Hondón, 
ojo. La part de la colum- 
na entre lo capitell y la 
basa. Escapo, fuste. Cas 
de camisa. Árbol. Cos llu- 
minós. Lumbrera, lumi- 
nar. Cos mort. Cadáver. 
Buscarlo eos. Fr. Incitar. 
Buscar la lengua. Donar 
ó fer péndrer eos. Fr. 
Dar cuerpo, espesor. En 
cos. Adv. En comuni- 
tat. En comunidad. Fèr 
de cos. Fr. fam. Hacer del 
cuerpo. Fugir ó retirar lo 
eos. Fr. Hurtar ó echar el 
cuerpo fuera. Posarla por 
al cos. Fr. fam. Amedren- 
tar. Ser eos. Fr. Morir. 
Tirarse al eos alguna co- 
sa de meniar ó béurer. 
Fr. fam. Echarse al coleto. 

Cosa (Alguna). Algo. Cosa 
de. Cerca de. Bella ó bra- 
va cosa. Gran cosa. Bona cos 

ó gran cosa. Donosa cosa, 
mucho. C. d' alsina sure- 
ra. Alcornoqueño. D' am- 
bre. Ambarino. De ca- 
bras. Cabruno. De conde. 
Condal. De llops. Lobu- 
no. De guerra. Bélico. De 
serps. Serpentino. Cosa 
que está elevada. Cimero. 
Per una cosa de no res. 
Fr. Por un quítame allá 
esas pajas. Una certa co- 
sa. Loe. Una quisicosa. 
Una cosa de no res. Loe. 
Unanadería, una bagatela 

Coscoll. Arbr. Especie d' 
alsina. Coscoja, carrasca. 
La planta. Apio montano, 
matarubia. 

Coscolls. Pta. V. Turbit. 

Cosconal. Lloch de cos- 
colls. Coscojal, coscojar. 

Coscón i lla. Herba. Chi- 
correa, achicoria, picridia 

Coacta. Lo subjecte deli- 
cat. Alfeñique. 

Cosí ó Cusí. Primo. 

Cosinatje ó Cusinatge. 
Primazgo. (Cusir. 

Cosir y sos derivats. V. 

Cossa. Coz La de V arma 
de foch. Culetazo. Pegar 
ó tirar còssas. Fr. Aco- 
cear, cocear. 

Cossar. Cenyir al cos. A- 
justar los vestidos al cuer- 
po , ceñir el cuerpo. 

Cos sari. Corsario. 

Cossás. Aum. V. Cossegás 

Cossatge. Talle. 

Cossegás. Aum. Corpan- 
chón, corpazo. (Gruit. 

Consejador. Coceador. V. 

Cossejar. Tirar, pegar 
còssas. Acocear. Anar en 
eos. Fr. Corsear. 

Cosselet. Mil. Coselete. 

Cosset. Especie de gipó. 
Corpino. Part ovalada 
deis moluschs. Corselete. 
De Brasdor. Cir. Embe- 
nat. Corsé. De montanye- 
sa. Coleto petit. Coletillo. 

Cossi. Vas gran. Coladera. 

Cost. Preu. Coste, costa. 
Traball. Costo. A tot cost. 
Adv. A toda costa. 

Costa. Terreno que fa 
5>endent. Cuesta, repecho 
pendiente. La del mar eos 

Orilla. Costa amunt. Adv. 
A repelo , á repecho. Anar 
costa á costa. Fr. Costear. 
Pl. Gastos. Expensas. 

Costa. Prop , junt. Cabe. 

Costal. V. Feix. {ral. 

Costaner. Costanero, lito- 

Costar. Ser de cost. Va- 
ler, importar. 

Costat. Lado , costado. 
Mil. Flanco. C. esquerra 
del barco. Babor. Lo dret. 
Estribor. Al costat. Adv. 
Mòlt prop. Al lado, jun- 
to. Anar al costat. Fr. 
Ladear. A. de costat. La- 
dearse. Girar de costat. 
Ladear. Lo que pertany 
al costat. Lateral. Perfi- 
larse ó girarse de costat. 
Fr. Perfilarse. Mal de cos- 
tat. Dolor de costado. 

Costejar. Fèr ó pagar lo 
gasto. Costear. Costejaria 
embarcació. Náut. Per- 
longar, ir, navegar cos- 
ta acosta. 

Costella. En sas princip. 
accepc. Costilla. Jíoch de 
costellas. Costillar, costi- 
llaje. Pegar á las coste- 
llas. Fr. Descostillar. 

Cos te I lá ui. Lo conjunt de 
costellas. Costillar, cos- 
tillaje, (lias. Costífero. 

Cost ellos. Que té coste- 

Costellut. Que té grans 
costellas. Costelludo. 

Coster. Lo que queda de 
la post serrada. Costera, 
ripia. Lo paper tarat. 
Costero. Pi. Náut. Costones 

Costerut. Costanero. 

Cost apar. Constipar, res- 
friar, (se, resfriarse. 

Costiparse. r. Constipar- 

Costipat. V. Constipat. 

Costo (Cosa del). De ixa 
arrel. Costino. (nyer. 

Costrényer. V. Constré- 

Costrenyinient. V. 

Constrenyiment. 

Costum. Costumbre. Prác- 
tica. Usanza, estilo, hábi- 
to, uso. Mal costum. Vi- 
cio, resabio. Péndrer de 
costum. Fr. Tomarlo por 
oficio. (mar. 

Costumar. V. Acostu- 

Costura. La casa ahont s COT 117 

educa á las noyas. Es- 
cuela, amiga- La senyal 
que queda después de 
una ferida curada. Cica- 
triz, sutura. Anar á cos- 
tura. Fr. Ir á la labor ó á 
la maestra. Poli de costu- 
ra. Fam. Piojo pegadizo. 

Costurera. Qu' ensenya 
á cusir. Amiga, maestra. 

Costurota. Cusit grosse- 
rament. Costurón. 

Cot. V. Capot. 

Cota. Roba telar ab má- 
negas. Bata. Dels esco- 
lans. Brandis. Cota de 
malla. Loriga. Fèr cotas 
de malla. Fr. Mallar. 
Vestit ab cota de malla. 
Lorigado. (núpeto. 

Cotaclor. Corneador , cor- 

Cotamaller. Mallero. 

Cotar. Cornear, amurcar, 
acornear, (comparación. 

Coteig. Cotejo, parangón, 

Cotejat. Comparat. Cote- 
jado, comparado. 

Cotidia. Diari. Diario. 

Cotilla. Coletillo, monillo, 
jubón. Fèr cotillas. Fr. 
Emballenar. ( ballenador. 

Cotillayre. Cotillero, em- 

Cotiller. Cotillero. 

Cotna. Corteza de tocino. 
V. Conna. 

Coto. Lloch ahont se re- 
cullen los pobres Cotorro. 

Cotó. Producto de la cap- 
sa del fruyt del arbre de 
aquest nom. Algodón. Ar- 
bre del cotó. Algodonal, 
algodonero, capoquero. 

Cotolina. V. Cotonina. 

Cotoliu y Cotoliva. Au- 
cell. Totovía , galerita, 
gulloria. (ro. V. Cotó. 

Cotoner. Arb. Algodone- 

Cotonería. Algodonería. 

Cotonina. Especie de te- 
la de cotó. Cotonía, fustán 

Cotorra. Dona mòlt par- 
ladora. Cotorrera. 

Cotorrista. Vagamundo 
de taberna. Catavino. 

Cotorro. Garito. 

Cot xa. Aucell. Pezpita* 
ruiseñor de pared. 

Cotxe. V. Cotxo. 

Cotxería. Cochera. 

Cotxe ro. Auriga. Lo que US cóv 

pertany al cotxero. Co- 
cheril, (decentemente. 

Cotxinament. Adv. In- 

€.'ot xinería. Cochinada. 

Cotxinilla. Insecte sens 
alas. Cochinilla. 

f totxo. Coche. Guiar ó me- 
nar locotxo. Fr. Cochear. 
Posar ó tráurercotxo.Fr. 
Echar coche. 

Cotxot. Carricoche. 

Coudinar (Fèr). Diversió 
de las criaturas. Comidilla 

Couhent. Lo que dona 
coissó. Quemajoso. Lo pi- 
cant. Picante. 

Coure. Metall. Cobre. 
Quím. Venus. Cosa de 
coure. Cobreño. Lo que 
tè barreja de coure. En- 
cobrado. Lo que té part 
de coure. Cobrizo. Alsar 
lo coure. Fr. Avalotar, 
avergonyir á crits. Mover 
el alambre, dar grita. 

Cóurer. Preparar per me- 
di del foch. Cocer. Al pa- 
ladar. Quemar, requemar. 
En las brasas. Tostar 
turrar. Donar coissó ó pe 
na. Escocer. Cóurer lo re- 
fredat. Cocer el resfriado. 
Digerir lo ventrell. Dige- 
rir, descocer. Los ous sens 
closca. Escalfar. (ro. 

Cóurer. Latonero, velone- 

Cáurerse. r. Sentir un 
calor intens. Achichar- 
rarse, (na. Cobre. 

Courím. Lo cóurer de cuy- 

Cova. Cavitat subterránea. 
Cueva , antro , caverna. 
Petita. Covacha. La que 
's fa en las montanyas pe- 
ra extráurer pedras ó mi- 
nerals. Hornacho, {dada. 

Covada. Empolladura, ni- 

CovacBor. Lo de aucells. 
Ponedero, nidal. Lo deis 
coloms. Hornilla 

Covament. Empolladura. 

Covar. Los aucells. Em- 
pollar. Amagar o ficar en 
una cova. Encovar. 

Corará y CoYarot. Pone- 
dero, nidal. 

Covat xa. Covatxola. Co- 
vacha, covachuela, (lista. 

Covátxoligta. Covachue- 

Cáve y Cóven. Especie de CRE 

cistell. Cuévano, cestón. 
Lo que no té nansas. Ma- 
cona. Lo que serveix pe- 
ra posar lo lli en la bu- 
gada. Carriego. Femé una 
com un cóve. Fr. Hacerla 
cerrada ó de clavo pasado. 

Cávit. Fruyt. Covido. 

Cox. V. Coix. 

Coxí. V. Coixí. 

Coyot. Esp. de gos. Coyote. 

Cr. Ab tres punts damunt 
es abreviatura de Cró- 
mich. Crómico. 

Craber. Aucell y quadrú- 
pedo. Crabero. (Chorrera. 

Cramellera. Regaró. 

Crancerli. Blas. Crance- 
lin, crancerlin. 

C-ramcli. Crustáceo. Can- 
grejo. D' aygua dolsa. As- 
taco. Férse un cranch. 
Fr. Cancerarse. Lo tumor. 
Cáncer, cancro. Llaga ma- 
ligna que *s fa en la cara. 
Nolimetangere. (Casco. 

Cráneo. Closca del cap. 

Cras. Espés. Craso. 

Crassas. Pl. Las que que- 
dan de las brescas. Cerón. 

Crassitut de la orina. 
Med. Niebla. 

Cras tat. V. Crestat. 

Creaciá de censal. For. 
Constitución de censo. 

Creador. Criador. 

Credensa. Credencia, a- 
parador. V. Escudeller. 

Crèdit. Crédito. Donar crè- 
dit. Fr. Acreditar. Posar 
crédit.Fr. Créurer. Creer. 

Crédul. Crédulo, creedor. 

Creensa. V. Crehencia. 

Cregut. Creído. 

Cre hedor. Acreedor. 

Crehencia. Creencia, fe. 

Crehent. Creyente. 

Creíble. Creedero, (mente. 

Creiblement. Probable- 

Creix. V. Escreix. 

Creixenar. Bercera. 

Creixenera. Pta. Berra, 
berrera, terraza. 

Créixens ó Créixems. 
Pta. Berros, mastuerzo. C. 
bords. Pta. Berrazas, ber- 
rera. C. de prat. Mastuer- 
zo pratense , cardamine 
de prados. C. del Para. 
Berros del Para. I CRE 

Creixen sa. Crecimiento, 
aumento. Aument de crei- 
xensa. Recrecimiento. Ves- 
tit de creixensa. Crecedero 

Creixent. Aument. Cre- 
ciente, crecida, aumento. 
Del mar. Flujo , marea. 

Créixer. Aumentarse al- 
gun cos. Crecer. Engros- 
sar. Engrosar , medrar. 
Aumentar lo inmaterial. 
Aumentar, subir. Fèr 
créixer alguna cosa. Fr. 
Dilatar, extender. Créixer 
com los naps. Fr. Tornar 
á menos. Andar de pié 
quebrado, de capa caida. 

Creiximent. Aumento, 
crecimiento. V. Creixensa. 

Creiximoni. Aument que 
fá '1 blat en lo graner ó 
traspalantlo. Creces. 

Crema. L' acció de ere- 
mar. Quema , incendio, 
combustión. Farm, y 
Quím. Ustión. Cert men- 
jar de llet, ous, sucre, etc. 
Flaon. La juntura ó rega- 
ta que queda entre los en- 
rajolats. Degolladura. 

Creinaeera. Quemacera. 

Cremada. (Malesa). Cha- 
micera, quemada. 

Cremador. Qui crema. 
Quemador. Lloch ahont 
se crema. Quemadero. 

Cremadura. Quemadu- 
ra, quema, quemazón. 

Cremaller. V. Graella. 

Cremallera ó Clamalls. 
V. Clamástechs. 

Cremallot. V. Cremell. 

Cremament. Y. Crema. 

Cremar. Consumir per 
medi del foch. Quemar, 
abrasar. Obrar en qual- 
sevol cosa 1' acció del 
foch. Arder. Fèr enfadar 
mòlt. Exasperar. Parlant 
de licors. Alambicar. 

Cremarse. r. Despacien- 
tarse algú. Impacientarse. 
Subtarse '1 pa quant se 
cou. Churruscarse. 

Cremat. Quemado. Estar 
cremat. Fr. Mòlt enfadat. 
Estar volado ó dado á 
las furias, ó á Barrabás. 

Cremell, Cremelló y Cre- 
mellot. Moco, seta. CRE 

Cremor. V. Cremadura. 
Crenellat. Crenelado. 

Crenut. Cabelludo, crina- 
do, crinito. 

Creu xa. V. Clenxa. 
repó. V. Carpó. 

Crepúscul. Crepúsculo. 

Crepusculí . Crepusculino 

Crescuda. Crecimiento, 
crecida. Fèr crescuda. Fr. 
Tomar aumento. Dels 
rius. Avenida. PI. En las 
mitjas. Crecidos. Fèr cres- 
cudas en la mitja. Crecer. 

Crescut. En las cosas ma- 
terials. Crecido. En los 
preus. Alto, caro. 

Cresp. Anella ó bucle. Ri- 
zo, enrizamiento. En las 
viandas. Costra. En los 
líquits. Capa. Feria cres- 
pa. Fr. Hacerla cerrada.Y. 
Encrespament. 

Crespactor. Instrument 
pera crespar. Encrespa- 
dor, medicaña. 

Crespadura.Cirurg. Cris- 
patura, (rizar, rizar. 

Crespar. Encrespar, en- 

Crespat. Caragolat. En- 
crespado, cr espado, riza- 
do. De cabells. Rufo. 

Crespell. Especie de bu- 
nyol. Oreja de abad. 

Crespella. Tortell. Rosca. 

Crespellet. Hojuela. 

Crespinell. Pta. Selefio. 
V. Herba puntera. C pi- 
cant. Siempreviva pican- 
te, uvas de gato. V. Cever. 

Crespo. Especie de glassa 
ó de tela de seda. Crespón. 

Cresta. Blas. Crista, cres- 
tón. La del os de la ca- 
nyella. Canilla , espinilla. 
Fiocb de plomas en lo 
cap deis aucells. Airón. 
Ploma girada en lo cap 
deis áuceHs. Moño, copete. 
Cresta detall. Pta. Ga- 
llocresta- ormino. Cresta 
marina. V. Fonoll marí. 
Alsar la cresta . Fr. Encres- 
tarse* Llevar la cresta. Fr. 
Descrestar. Picarse las 
crestas. Fr. Apitonarse* 
Llepar la cresta. Fr. Gua- 
nyar ab sumissions. An-\ 
aar abajada. ¡Lo que té 
cresta ó mony<o. Crestada ' CRE 

Crestador. Castradera. 

Crestadura. Ac. de cres- 
tar. Castrazón, castración 

Crestall. La terra entre 
dos solchs. Caballete, lo- 
ma, entresurco. La porca 
que divideix las eras ó 
taulas. Albardilla, came- 
llón. V. Cristall. 

Crestallí. V. Cristallí. 

Crestar. Castrar. En lo 
mes de febrer. Escarzar. 

Crestat. Lo bòch. Cas- 
trón, cabrón, macho ca- 
brio, castrado. Lo que té 
cresta. Crestado. 

Crestiá. Cristià. Cristiano 

Crestianisme. Cristia- 
nisme. Cristianismo. 

Crestó. Cegajo. V. Crestat. 

Crestonada. Ramat de 
crestons. Machada. 

Creu.Cmz.De molí de vent 
Aspa. Ampie deis caps. 
Blas. Pate. La que 'Is bis- 
bes portan en lo pit. Pec- 
toral. Insignia en las or- 
des militairs.Encomicnda, 
venera. De Malta. Pta. 
Cruz de Jerusalen. De pro- 
fesso. Guión. De San An- 
ton. Tao. DeSan Andreu. 
Aspa de San Andrés. Lo 
qui porta la insignia de 
la creu. Crucifero. Fèrse 
creus. Fr. Demostrar gran 
admiració ó estranyesa. 
Maravillarse, pasmarse. 

Creu liar. V. Persignar. 

Creuher. Crucero , cruci- 
fero, cruciferario. 

Creuhera. En alguns a- 
nimals la figura que for- 
man los ossos entre lo 
coll y la esquena Cruz, 
crucera. Defensa en la 
guarnició de la espasa. 
Gavilán. Plant. Gallote, 
galio, cruzado, crucecita. 

Créurer. En sas princip. 
accepc. Creer. Créurer á 
ulls cluchs. Fr. Creer á 

Íúé juntillas. De fluix ó de 
leuger. Fr.Creer de ligero. 
Fèr créurer. Fr. Deixar- 
se enganyar. Engatusar, 
embaír, engañar. 
Crevelar. V. Garbellar. 
Crex. Escreix. Arras. 
Créxens. V* Créixens. CR1 J19 

Créxer y sos derivats. V. 
Créixer. 

Cria. Procreació. Criazón. 
Lloch pera criar. Criade- 
ro. Fèr cría las bestias. 
Hacer cria, criar. Fèr 
millorar alguna cria. En- 
castar. Cria d* ocas. An- 
sarería. (criar. Creable. 

Criante. Lo que se pót 

Criació. Creación. 

Criada. Fámula , moza. 
C. per portar ó acompa- 
nyar las criaturas. Niñe- 
ra, (arbres. Acotado. 

Criadero. Pera planter d' 

Criansa. Atenció, urbani- 
tat. Cortesía. Donar crian- 
sa. Fr. Educar. 

Criar. Produhir lo bestiar 
ó tráurer brots los arbres 
y plantas. Procrear, ahi- 
jar. Educar. Educar. 

Criat. Servidor. Sirviente, 
paje , fámulo , familiar. 
C. major. Escudero. En las 
comedias. Alzapuertas. A 
manera de criat. Escude- 
rilmente. Bèn criat , assó 
es ben educat. Urbano, 
comedido , cortés. Mal 
criat. Inurbano , grose- 
ro, cortezudo. 

Criatura. Irifant nat de 
poch. Párvulo. Un res- 
pecte d' altre á qui déu lo 
que val ó lo que té. He- 
chura. Semblant ais noys. 
Amuchachado . C. de ma- 
mella.iVírïo de teta.Yèr de, 
ó la criatura. Fr. Fércria- 
turadas. Aniñarse, mu- 
chachear. 

Criaturada. Niñada, mu- 
chachada, niñería. Fèr 
criaturadas. Fr. Niñear, 
muchachear, aniñarse. 

Criaturer. Niñero, (ca. 

Cricli-crach. Soroll. Tris- 
Crida. Pregon. Fèr una 
crida. Fr. Pregonar. 

Cridadissa. V. Crit. 

Cridador. V. Cridayre. 

Cridar. Llamar , dar 'vo- 
ces, gritar. Cridará aleú. 
Llamar, nombrar. Cridar 
per son nom. Apellidar. C. 
ais aucells ab lo reclam. 
Reclamar. La atenció. 
Mil. Divertir. Lo corb. 120 CRI 

Crascitar, croscitar. Per 
lograr alguna cosa. Piar. 
Fèr una crida. Pregonar. 

Cridat. Llamado. 

Cridayre. Gritador, ro- 
cinglero, voceador, gritón. 

Crim. Crimen. Purgarse d' 
un crim. Fr. Justificarse. 

{rimi inició. Acrimina- 
don. (Criminoso. 

Criminal. Lo delinqüent. 

Criminar. Acriminar. 

Criminó*. Criminal, cri- 
minoso. (Criminalmente. 

Criminosament. Adv. 

Crin. Conjunt de pels. 

Crinat. V. Oenut. (Clin. 

Crisálida. Ninfa, larva. 

Crisma. (Fèr pérdrer ó 
llevar la). Fr. Descrismar, 
descristianar. 

Crismació. Unción. 

Crisoberil. Pedra precio- 
sa. Crisoberilo. 

Crisólity Crisólita.Pedra. 
Crisólito. (crisopacio. 

Crisoprasi. Crisopraso, 

Cristaina. Herb. Escar- 
chosa, escarchada. 

Cristall. Cris tal. C. de ro- 
ca. Cuarzo. V. Crestall. 

Cristal lera. Máq. pera 
fèr cristall. Cristalera. 

Cristalli. Cristalino. 

Cristall i sació. Acció de 
cristallisar. Cristalización 

Cristallisar. Cristalizar. 

Cristallománcia. Cris- 
talomancia. 

Cristeri. Cristel. V. Ser- 
vicial, (nismo. 

Cristianisme. Cristia- 

Cristiri. V. Servicial. 

Cristo (San). Crucifijo, 
Santo Cristo. 

Crit. La veu mòlt esforsa- 
da. Grito, alarido. L' ac- 
ció de cridar per son nom. 
Apellidamiento. Anome- 
nada. Nombradla. Pl. 
Confusió de veus altas y 
esforsadas. Gritería, gri- 
ta, vocería. A crits. Adv. 
A voz en grito , á voces. 
Donar ó fèr un crit á al- 
%ú. Fr. Cridarlo. Llamar 
a alguno. Fèr crit. Sonar- 
se, correr la voz. Fèr crits. 
Fr. Vocear, gritar, dar 
voces. CRO 

Crítica. Censura maligna. 

Zaherimiento. 

Criticador. Censor, crítico 

Critiquejador. Criticón. 
Lo mal critich. Criticas- 
tro, zoilo, aristarco. 

Critiquejar.Criticar. Cri- 
ticar. Injustament. Criti- 
quizar. Vituperar. Censu- 
rar, (ta. V. Clivella. 

Cr i vella. Hendedura, grie- 

Crivellar. Hender, esque- 
brajar, r. Resquebrajar- 
se. V. Garbellar, 

Crivellarse. Henderse, 
resquebrarse. (Grietado. 

Crivellat. Grietoso. Blas. 

Croat. Moneda. Cruzado. 

Croca. Pta. Cañaheja, fal- 
so turbinto. V. Metzinas, 
Coca de llevant. 

Crocli. Ganxo. Cocle, clo- 
que. Instrument per ar- 
mar la ballesta. Gafa. 

Croera. V. Reixa. 

Cróixer. Rechinar, rugir. 
V. Cruixir. Fèr cróixer. 
Fr. Despabilar. Fèrse crói- 
xer. Fr. Zamparse. 

Crollar. Estremecer, (mo. 

Crom. Esp. de metall. Cro~ 

Cronólech. Cronólogo, 
cronologista. 

Crossa. Bastó pera apo- 
yarse 'Is coixos. Muleta. 
La forqueta per sostenir 
alguna cosa. Horquilla. 
Xancrá pera passar ay- 
gua. Zanco. La que es in- 
signia del bisbe. Báculo. 
Parar crossa. Fr. Detenir- 
se mòlt temps. Hacer pié. 

Crosseta. Mossa pera sos- 
tenir la paella, casseta, 
ó cosa semblant. Pié. 

Crosta. La capa exterior 
d' alguna cosa que se ha 
endurit. Costra. La del 
pá, formatge etc. Corteza, 
suelo. La del pa sens mo- 
lla. Descortezadura. De la 
llaga. Cir. Escara. Deis 
grans quant se secan. Pos- 
tilla. De sucre, cera, etc. 
Baño. La que 's fá en la bo- 
ca. Pupa. En las matadu- 
ras. Uña. En la pell. A Iba- 
razo. En los llabis,Escw/)e- 
tina, escupidura. Las que 
la llet fa surtir á las cria- CRU 

turas. Lactumen. Cubert 
de crostas. Crostoso, pos- 
tilloso, puposo. Umpíirse 
de crostas. Fr. A post illar- 
se.Bona crosta. Bribón, pe- 
rillán. Ser de la crosta de 
baix.Fr.Ser un badulaque. 

Crostada. Encostradura. 

Crostám. Betum pera las 
naus. Zulaque, brea. 

Crostó. De galeta ó pá 
sech. Costra, sequete, can- 
tero. Del pá tou. Zoquete. 

Crotalaira ó Crotalayra. 
Pta. Crotalaria. 

Croto. Aucell de aygua. 
Pelicano, onocrótolo. Lo 
peix. Alcatraz. 

Cróxer. V. Cróixer. 

Crú. Crudo. Nu y cru. Adv. 
Seco, encerró. (sia. 

Cruada. Cruzada, trave- 

Cr n a ment. Adv. Áspera, 
crudamente. (ta, 

Crucáada. Herba. Crucia- 

Cruciferari. Crucifero. 

Crucificació y Crucifica- 
ment. Crucifuviovi. 

Crucifiu, Crucifix, Cruci- 
fixi y Cruciíixo. Santo 
Cristo, crucifijo, (mente. 

Crudelment. Adv. Cruel- 

Cruel. Inhuma. Inhuma- 
no. Insufrible. Acerbo. 

Cruent. Sangrent. San- 
griento, cruento. 

I Cruesa. Crudeza, (güero. 

Cruixidell. Aucell. Tri- 

Cruixidor. Rechinador. 

! Cruiximent. Quebranta- 
miento, molimiento. De 
tocarse una cosa ab altra. 
Rechinamiento , rechino. 
D' una fábrica ó cosa sem- 
blant. Sentimiento. 

Cruixir. Capolar, cansar. 
Quebrantar, moler. Fér 
soroll ó estrèpit alguna 
cosa. Crujir, fioc&nt una 
cosa ab altra. Rechinar, 
rugir. Petar la fusta. 
Chasquear. Bátrer las 
dents. Dentellear. 

. Cruixirse. r. Sentirse. 

i Cruixit. Soroll ó estrèpit. 
Estallido. Lo pet que fá 
la fusta, fuet, etc. Cruji- 
do, chasquido. Lo de 1' 
arma de foch. Estampido. 
Capolat, fatigat. Quebran. CUA 

tado, molido. (V. Curull. 

Crumull. Colmo, copete. 

Cruiiiullar y Crumullir. 
V. Curullar. 

Crumullós. Copetudo. 

Crusament. Cruzámen. 

Crusar.V.Encreuhar. (se. 

Cr usarse, r. Amontonar- 

Crusat. Lloch ahont cru- 
san alguns camins. En- 
crucijada, crucero. 

Cruser. Cruciferario, cru- 
cifero, (se. Zamparse. 

Cruspirse. Fam. Menjar- 

Cruspit. Zampado. 

Crustaci. Crustáceo. 

Cruxir. V. Cruixir. 

Cua. Dels animals. Cola, 
rabo. Part final de una 
cosa. Cabo, rabera, fin, 
ewtremo. Lo pern de la 
romana. Astil. La cama 
dels alls, cebas, etc. Cue- 
llo. De caball. Pta. Cola 
de caballo. D' euga. Pta. 
Limonio marítimo. De 
guineu ó de guilla. Espol- 
sadors. Zorros. La pta. d' 
aquest nom. Alopecuros, 
cola de zorra. Cua ó pun- 
xo de la fruyta. Pezón, 
palo. Délas bestias. Fam. 
Mosqueador. De las caba- 
llerías. Nabo. De mòlta 
llana ó pel. Hopo. La tre- 
na de las donas. Trenza. 
Adició. Coleta. V. Ma- 
neen. Cuad'oraneta. Es- 
pecie de fortificació. Hor- 
nabeque. Cua de porch. 
Herba. Eroato, herbera. 
De rata. Herba. Cola de 
ratón. Llevar la cua. Der- 
rabar. A las fruytas. Des- 
pezonar. Lligar per la 
cua. Rabiatar. Remena- 
ment de la cua. Coleadu- 
ra. Remenar la cua. Co- 

Cuaeurt. Rabicorto, (lear. 

Cutidas. PI. Dit de las es- 
pigas. Rabera. Los rotllets 
de blat que 's deixan pera 
segar. Corrales. 

Cuajadura y Cuejadura. 
V. Cuajament. 

Cua j amen t. Coleo. 

Cuajar. Remenar la cua. 
Rabear, colear, menear la 
cola. Acariciar. Hopear. 

Cuall. Ventrell, pap. Cua- CUB 

jar, buche. Formatgera. 
Encella, quecera, expre- 
mijo. (cion. 

Cual lament. Coagula- 

Cuallarch. Rabilargo. 

Cuaroig. V. Culroig. 

Cuatejar. Colear. 

Cub. V. Cup. [po. 

Cubeba. Certa llavor. Car- 

Cubell. Cuezo, tinajón. 

Cubert. Tapat. Cubierto, 
tapado, encubierto. Lo de 
la taula de menjar. Cu- 
bierto. Lo lloch resguar- 
dat de la pluja. Cobertizo, 
soportal, pórtico, vestíbu- 
lo. Corral per lo bestiar. 
Tena, tinada, tinado, ti- 
nador. Dit del cel nuvo- 
lós. Nebuloso, sombrío, 
pardo. C. de closca. Con- 
chado. Posarse sota cu- 
bert. Fr. Abarracarse. 

Cubería. Lo que 's posa 
sobre de alguna cosa. Cu- 
bierta, cobertura. En las 
naus,los diferents sostres. 
Cubierta, castillo. De las 
cartas. Sobre-carta, car- 
peta. De drap. Toldo, tol- 
dadura. Lo sostre de la 
caixa del cotxe. Tejadillo. 
De taula. Tapete. La que 
's posa demunt del caball. 
Gualdrapa. Lo encerat de 
sobre deis cotxos. Capa- 
razón. La vela pera res- 
guardar del sol en las em- 
barcacions. Tienda. La 
de la coixinera. Funda, 
enfundadura, almohada. 
Dels llibres. Cubiertas. 

Cubertura. Pera tapar 
las ollas. Cobertera, tapa- 
dera. Pta. Sombrerillo. V. 
Orella de monjo. En las 
prempsas de fèr vi. Ta- 
bla. Y. Arcabot. 

Cubertura. Cobertura. 

Cubills. Pta. Pamplina, 
zadorija. (bras. (Jubito. 

Cubitus. Anat. Os del 

Cublis. V. Tronyella. 

Cubridor. Cubriente, en- 
cubridor, (fallecimiento. 

Cubrí ment (De cor). Des- 

Cubripeu. Pta. Pico de 
cigüeña, peine de bruja. V. 
Agulla de pastor. 

Cubrir. Tapar. Tapar, co- CUC 121 

bijar. Vestir. Vestir, re- 
vestir, enfundar. Donar 
abrich. Abrigar. Calsar 
algunas plantas. Aporcar, 
acogollar, acogombrar. 
Dit dels aucells. Pisar. 
Lo bou á la vaca. Va- 
quear. Lo gall á la galli- 
na. Gallear. Cubrir la 
vianda de una capa de 
ous, sucre, etc. Rebozar, 
arrebozar. C. ab la man- 
ta. Enmantar. Ab lo es- 
cut. Adargar. C. de pa- 
nyo ó seda. Encubertar. 
De pell ó cuyro. Encorar. 

Cubrirse, r. Ab la roba. 
Arrebujarse. Ab alguna 
defensa ó reparo.Encwòer- 
tarse. Ab f ossos. Afosar- 
se. Lo metall. Tomarse. 
Lo cel. Encapotarse. Lo 
cel de núvols blanchs. A- 
borregarse. Entre comer- 
ciants. Asegurarse, reem- 
bolsarse. Dit del cor. Con- 
tristarse. 

Cuca. Insecte petit. Sa- 
bandija, bicho. Cuca llau- 
radora. Arador, cortón. 
Lo tau que talla las plan- 
tas. Turón. Cuca viñade- 
ra. Corraleja. Mala cuca. 
Home maliciós. Mala pé- 
cora, (rica. Tarasca. 

Cueafera. Bestia quimé- 

Cucala. Aucell. Corneja. 

Cucamaga. Cert joch de 
noys. Escondite. 

Cticaratxa. Porqueta. 

Cucarda. Escarapela. 

Cucfa. Insecte. Gusano. Lo 
que 's cria en la terra y 
en lo ventre de las per- 
sonas. Lombriz. De las 
fullas dels arbres. Cuco. 
De las fruytas y llavors. 
Coco. Que 's cria en las 
tripas deis aucells. Filan- 
dria. Lo que fa una espe- 
cie de taranyina. Arañue- 
lo. Que 's cria en 1' ay- 
gua y llochs humits. Gu- 
sarapo. Cuch de la carn. 
V. Saballó. De la terra. 
V. Tarta nya. Llevat. V. 
Morrut.Lluhent.V. Lluer- 
na. C. revolto. Revoltón, 
C. solitari. Rubitenia. 
Llaga ahont se crian 122 CÜI 

cuchs. Gusanera. Lloch 
per avivar los cuchs de 
seda. Revividero. Netejar 
los arbres dels cuchs. Des- 
cocar. Picat del cuch.Loc. 
Cocoso. Tenir bons cuchs. 
Fr. Tenir por. Tener cero- 
te. V. Corch, Papaterra. 

Cucleitg. V. Cocleig. 

C-uclejar. Cuclear, graz- 
nar. V . Coclejar. 

Cucos. Gusaniento, ver- 
micular, verminoso. 

Cucurulla y Cucurutxa. 
Cuberta de cap en figura 
de casco. Capirote, cape- 
ruza. La que 's posa per 
cástich al cap de las clo- 
nas. Coroza. Posar la cu- 
curulla. Encorozar, (co. 

Cucut. Aucell. Cuclillo, cu- 

Cuclol. Porfiado. 

«mióle I (Fèr lo). Fr. Ha- 
blar al oido, cuchichear. 

Cuejar. V. Cuajar. 

Cuento. Faula. Fábula, 
conseja. Xisme. Chisme, 
chinchorrería. C. de ve- 
llas. Burlería, gallofa. Es- 
tripar un cuento. Fr. De- 
gollar un cuento. 

Cuera. Samarra de pas- 
tor. Pellico. V. Cuereta. 

Cuereta. Aucell. Aguza- 
nieve, pizpita, nevatilla. 
Cuereta d' aygua. Pta. V. 
Cullereta d' aygua. 

Cuero. Cuaterario. 

Cuet. V. Cohet. (jaro. 

Cugot. Pta. Aro, y aro, 

Cúgul. Pta. Apio caballar. 
Lo cor de la cabessa deis 
alls. Machuelo. V. Cucut. 

Cu gula. Pta. Ballueca, zi- 
zaña, avena loca, joyo. 

Cugull. V. Cucut. 

Cugulla. Cogulla. Cogu- 
lla. La punta ó culera de 
la manta. Cornijal. 

Cugul lacla. Aucell ab plo- 
maret ó monyo en lo cap. 
Cogujada, galerita, copa- 
da. C. marina. Picudilla. 

Cugús. Cornut. Cornudo. 

Cuidar. V. Cuydar. 

Cuina. Y. Cuyna. 

Cuiro. V. Cuyro. 

Cuitar. V. Cuytar. 

Cuixa. Muslo. La deis au- 
cells y bestiar. Pierna. CUL 

La de las prempsas. Pier- 
na, (permo. 

Cuixa-barba. Pta. Uros- 

Cuixal y Cuixera. Pessa 
d' armadura antigua. Qui- 
jote. Lo que 's posan los 
perayres ó cardadors de 
llana. Cojal. V. Calsa, 
Saragüells. 

Cuixi. V. Coixí. 

Cuixot. Calzón , manga 
de calzones, quijote. Pl. 
De las calsas. Muslos. 

Cul. Las ancas. Culo, tra- 
sero. La part inferior de 
mòltas cosas. Suelo, asien- 
to, culo, fondo. Lo boci, 
extrem interior d' alguna 
cosa. Cabo. Racó. Rincón. 
C. de porch. Pta. Vibore- 
ra. Cul arreras. Exp. A 
reculones. Cul gros. Nal- 
gudo. Cul de bugadera ó 
f>astera. Culón. C. de ve- 
la ó de gallina. Punt mal 
cusit. Culo de pollo. Tráu- 
rer lo cul á alguna cosa. 
Descular, desfondar. Re- 
menar lo cul. Nalguear, 
contornearse. Tenir lo cul 

Í>elat d' anar per las au- 
as. Saber de toda costura. 

Culada. Cop de cul. Ta- 
balada, tamborilada. Pe- 
gar una culada. Fr. Su- 
frir una pèrdua. Sufrir 
una perdida ó quebranto. 

Cular. V. Donar la vaca. 

Culara.Butifarra. Morcón, 
obispillo , embuchado. 

Cularreras. V. A recu- 

Culás. Aum. Culón. (Ions. 

Culata. Mocho. Cop de cu- 
lata. Mochazo, culatazo. 

Culatada. Culatazo, mo- 

Culató. Culata. [chazo. 

Culatxo. Culero. 

Culcusir. Cusir, culcoser. 

Culcusit. Culcusido. 

Culebra. Serp. Serpiente. 
La corretja pera cenyir lo 
eos. Pretina, cinto. La en 
que los cassadors portan 
la cassa. Percha. Cop de 
culebra. Pretinazo. 

Culebrina, Ribadoquin. 

Culejar. V. Remenar lo 

Culero. V. Culatxo. (cul. 

Culgar. V. Colgar. 

Culitxos. V. Colitxo. CUL 

Culi vat. V. Ajupit. 

Cullera. En sas princ. 
accep. Cuchara. Cop de 
cullera. Cucharazo. En 
forma de cullera. Acucha- 
rado. C. de pastor. Pta. 
Cuchara de pastor. 

Cullerada. Lo que cap en 
una cullera. Cucharada. 
Lo cop de cullera. Cucha- 
razo. Donar cullerada. 
Fr. Fícarse en la conver- 
sació. Meter su cucharada. 

Cullerejar. Cucharetear. 
V. Manifassejar. 

Cullerer. Lo qui fa culte- 
ras. Cucharero. Bossa pe- 
ra ficar las culteras. Cu- 
charal. Instrument pera 
penjar las culteras. Cu- 
charetero de cocina. 

Cullereta. Lo embrió de 
la granota. Renacuajo. 
Cullereta d' aygua. Pta. 
Ranúnculo, sardónica. 

Cullereta». Pta. V. Pi- 
nyas de S. Joan. 

Cullerot. Llossa. Cucha- 
ron de palo. [leda. 

Culleta. Cert tribut. Co- 

Cullidor. Qui cull. Coge- 
dor^ cogedero. Lo que 's 
pot Cullir. Cogedizo. V 
arrendador de drets. A- 
sentista. (Cogedura. 

Cullidura. Ac. de cullir. 

Cullir. En sas principals 
accep c. Coger, recoger. A- 
gafar al que fuig. Atra- 
par. La acció de cullir. 
Cogedura. A algú descuy- 
dat. Sobrecoger. De terra. 
Alzar, levantar del suelo. 
Fácil de cullir. Cogedizo. 

Cullit. Arreplegat, arran- 
cat, etc. Cogido. Atrapat, 
desprevingut. Sorprendi- 
do, sobrecogido. 

Cu Hita. Cosecha, recolec- 
ción. Abundant. Guilla. 
Del vi . Bodega, vendimia^ 
Temps de la cullita. Mies. 

Culot. Carbó que fá fum 
per ser mal cremat. Tizo. 

Culpa. Falta, yerro. A cul- 
pa. Adv. A causa. Donar la 
culpa. Fr.Culpar, echarla 
culpa. Sens culpa. Dis- 
culpablemente. 

Culpar. Acriminar , m- CUN 

culpar . r. Condenarse. 

Culroig. Culirubio. 

Cultament. Adv. Ab cul- 
tura. Elegantemente. 

Cultell. V. Ganivet, (da. 

Cultellada. V. Ganiveta- 

Culteranisme. Secta 
dels culterans.CuZíeram's- 

Cultería. Cultura, (mo. 

Cultiu. Cultura, labranza, 
cultivo. Falta de cultiu. 
Incultura. (Dehesa. 

Cultiva. Rastoll ab herba. 

Cultivació y Cultiva- 
ment. V. Cultiu. 

Cultivant. Cultivador. 

Cultivar. La terra. Labrar 

tumi. Herb. Comino. C 
silvestre. C. rústico. Pta. 
y son fruyt. Comino de 
prado y alcaravea. (ños. 

Cumpleanys. Cumplea- 

Cumplert. Cumplido. 

Cumplidor. Lo plasso ó 
cosa que s' ha de cumplir. 
Cumplidero. 

Cumplimenta Cumpli- 
miento. V. Abast. Fèr 
cumpliment. Fr. Cumplir 

Cuinplimenter. Cumpli- 
mentero, etiquetero. 

Cumplir. Correspóndrer. 
Corresponder, satisfacer. 
Observar. Guardar, eje- 
cutar. Cumplir, rematar. 
Coronar. C. per algú. Fr. 
Cumplir por otro. 

Cumplit. V. Cumplert. 

Cúmul. Cúmulo. 

Cumular. V. Curullar. 

Cuín ii linar y sos deri- 
vats. V. Curullar. 

Cundí t. Cundido. 

Cuniells. Pta. V. Colitxo. 

Cunill. Conejo. Petit. Ga- 
zapo. Porquí. Paca. Cau 
ó catau de cunills. Cone- 
jera, conejal, vivar. Cosa 
de cunill. Conejuno. Pell 
de cunill. Conejuna. La 
carn que no tè os ni greix. 
Carne momia. Donar ó 
fèr cunill. En lojoch de 
damas. Encerrar. 

Cunilla. Fam. Dona mòlt 
fecunda. Coneja. 

Cunillar. Parir la coneja. 

4 Huillas. Pta. Conejitos. 

Cuniller. Lloch destinat 
pera criar cunills . Cone- CUR 

jar. Lo gos d' est nom. 
Conejero, podenco. Qui 
tracta ab cunills. Coneje- 
ro, (po. PI. Pta. Becerra. 

Cunillet. Llurigó. Gaza- 

Cuny. Cuño, cuña. 

Cunyar. V. Encunyar. 

Cunyat. Cuñado. Parentiu 
entre cunyats. Cuñadía. 

Cuot. Coleta. 

Cup. Lagar. C. petit. La- 
gar e jo, tinillo. (gazapar. 

Cupsar. Fam. Agafar. A- 

Cúpula. Pináculo, dombo. 

Cuquer. V. Porúch. 

Cuquera (Herba). Lom- 
briguera, abrótano. 

Cuquet. Gusanillo, gusa- 
rapo. De la carn, format- 
ge, etc. Cresa, querocha. 
Pie de cuquets. Gusara- 
piento. (Coquí. 

Cuquí y sos derivats. V. 

Curadoría. Curaduría. 

Cúralotot. Cataplasme 
per tots los mals. Sana- 
lotodo. La planta anome- 
nada aixis. Panacea, toda- 
buena, todosana. Cúralo- 
tot bòrt. Higuera loca. 

Curandero. Medicastro, 
sacapotras, ensalmador. 

Curar. Tornar la salut. 
Sanar. L' opilació. Deso- 
pilar, (grarse ab salut. 

Curarse en salut. V. San- 

Curat. Lo encárrech de 
rector. Cura, (corvaton. 

Curbató. Náut. Curvaton, 

Curcat. Pervertit. Malea- 
do, inficionado. V. Corcat 

Curcusit. Costura de feri- 
da. Costurón. V.Culcusit. 

Curenya. Encabalgamien- 
to. Joch delanter de la 
curenya. Avantrén. Po- 
sat en la curenya. Encu- 

Cureta. Pierme. (reñado. 

Curiós. Qui mira ab mòl- 
ta curiositat. Mirón. Net, 
pulit. Limpio, pulido. 

Curm ullar, Curmullir y 
sos derivats. V. Curullar. 

Curra y á. Pta. Cefalante- 
ra roja. (neda. Corriente. 

Currible. Dit de la mo- 

< arrióla. Corretjola ó 
Currioles. Pta. Corregüe- 
la, correhuela, altabaqui- 
llo. V. Estiravellas. CUS 123 

Curro. Currutaco, achula* 

Currúa. Recua. (do. 

Curruca. Aucell. Verdoso. 

Currutaco. V. Festejador 

Curs. La direcció d' algú- 
na cosa. Curso, corriente. 
La serie ó continuació del 
temps. Lapso. De la pro- 
fesso, etc. Carrera. 

Curt. Corto, breve, poco. 
La moneda curta. Feble. 
Lo qui es poch hábil en 
son oíici. Zancarrón. C. 
de gambals. Cerrado de 
mollera, menguado. De 
talent. Limitado, de pocos 
alcances. De vista. Cega* 
to, miope. Anar curt. Fr. 
Estar atrasado de medios.. 

Curtament. Escasamente 

Curtária. Curtatje, Cur- 
tedat y Curtesa. Corte* 
dad, pequenez, poquedad. 

Curtejar. Ser alguna co- 
sa curta. Ser corto. Fal- 
tar, no ser prou abun- 
dant. Escasear, no bastar. 

Curull. Lo que puja sobre 
la superficie de la mesu- 
ra. Colmo. En los vasos- 
de gelats. Copete. De xe- 
meneya. Caballete. 

Curullar. Colmar. 

Curumellar y Curumu- 
llar. V. Curullar. 

Curunyer. V. Córner. 

Curvató. Curvaton, cur- 
vita.{ torcimiento, tortura.. 

Curvatura. Curvidad, 

Curvo. V. Corb. 

Cuscueta. V. Cuereta. 

Cuscussú. Certa planta. 
Alcuzcuzú, alcuzcuz. 

Cusí. V. Cosí. 

Cusióle. Cosible. 

Cusicusí. Animal d' In- 
dias. Culcusí. 

Cusidor. Instrument de* 
encuadernador pera cu- 
sir llibres. Telar, cosedor. 

Cusidora. Costurera. 

Cusidura. La unió de dos 
pessas cusidas. Cottura r 
cosedura. 

Cusinatge. Lo parentiu 
de cosins. Primazgo. 

Cusir. Coser. Ab íil d* em- 
palomar. Guitar. C. de fe- 
ridas, etc. Acribillar. Im- 
pl i r. A testar. 124 DAÇ 

i uhïí. Unit ab fil y agulla. 
Cosido. Mòlt pié de cosas 
de una mateixa especie. 
Plagado, atestado, lleno. 

Cussia. Náut. Crujía, ga- 
lería, tilla. Anar de cus- 
sia. Fr. Irse á ojeo. 

Cussuli. Especie de tela 
dobla. Cosolí. (todio. 

Custodi. Custodino , cus- 
Custodia. Clausura. En- 
cierro, clausura. Per lo 
sagrament. Ostensorio, vi- 
ril. Tenir en custodia. Fr. 
Tener en cobro. 

Custuni. V. Costum. 

Cutáneo. Pertanyent al 
cutis. Cuticular. (mis. 

Cutícula. Anat. Epider- 

Cuticular. Cutáneo. 

Cutis recremat. Cutis ate- 
zado ó curtido. 

Cu t varó. Cucharon, (nas. 

Cutxillos. Pl. Sastr. Fo- 

Cuxa. V. Cuixa. 

Cuxi. V. Coixí. 

Cuxot. V. Cuixot. 

Cuydado. Recel. Recelo, 
inquietud. Vigilancia. A- 
viso, solicitud, vigilancia. 
Atenció. A tención. Recel. 
Temor. Ab cuydado. Adv. 
Quedo. Ab mòlt cuydado. 
Adv. Ponderosamente.Do- 
nar cuydado. Fr. Dar que 
pensar. No passar cuyda- 
do. Estar, aormir á pier- DAL 

na suelta ó tendida. Poch 
cuydado. Incuria, Posar 
nou ó major cuydado. Fr. 
Montar en cuidado. 

Cuydadós. Solícito, dili- 
gente, vigilante. 

Cuydadosament. Próvi- 
damente, guardadamente. 

Cuydar. Pensar, presu- 
mir, créurer. Intentar, 
creer. Guardar , procurar. 
Percatar, proveer. Gober- 
nar los malalts. Cuidar. A 
no cuydar. Adv. Impensa- 
dament. Impensadamente. 

Cuyera. V. Cullera. 

Cuyna. Lloch pera cuy- 
nar. Cocina. Vianda cuy- 
ta. Cocinería. Cosa de 
cuyna ó fregona. Frego- 
nil. Fèr la cuyna. V. Cuy- 
nar. Mosso de cuyna. 
Marmitón. Parament de 
cuyna. Batería de cocina. 

Cuy iiar. Cocinar, guisar. 

Cuynat. Cocinado, potaje, 
menestra. (dero. 

Cuyner. Cocinero, guisan- 

Cuynera. Cocinera, fre- 
gatriz, fregona. 

Cuyrám. Provisió de cuy- 
ros. Corambre. 

Cuyro. Cuero, piel. V. Bòt. 

Cuyrol. Alpañata. 

Cuyt. Preparat per medi 
del foch. Cocido. Estarhi 
cuyt. Fr. fam. Estar mòlt DALL 

versat ó acostumat. Estar 
envejecido, curtido. Mal 
cuyt. Expr. Sancochado. 
Massa cuyt. Expr. Reco- 
cho, recocido. 

Cuyta. La de la xocola- 
ta. Molienda, tarea. De 
pa. Cochura. V. Fornada, 
Perill y Pressa. De cuy- 
tas , á tota ó corre cuyta. 
Adv. A toda prisa. 

Cuytadameut. Adv. A- 
presur adámente. (sa, 

Cuytameut. Pressa. Pri- 

Cuytar. Fèr las cosas de- 
pressa. Apresurarse, des- 
pacharse. Donar pressa. 
Meter prisa. Anticipar la 
instrucció de alguna co- 
sa. Acelerar. V. Empaytar 

Cuytat. Apressurat. Apre- 
surado. Afligit. Angus- 
tiado, afligido. 

Cuy tos. Cocedero, cocedizo 

Cuytosament. Adv. A- 
presur adámente. 

C. Lletra antiga qual pro- 

4 nunciació era mòlt sem- 
blant á la Z , y en lloch 
de ella s' usa avuy dita Z 
ó S. Cédula. 

Cá. Adverbi de lloch. Aquí, 

4 en este lugar. 

Caatirera y ça atrás, ó 

4 Caenrere y caentrás.Adv. 
Tiempo atrás. 

Có. V. Assó, axó, alió. D. D. Abreviatura de Don y 
de Donya. Com xifra ro- 
mana val 500. Duplicada, 
DD. Doctors. 

Daball. Adv. Bajo, debajo. 

Babans. V. Abans. 

Dabassall ó Dabassell. 
Cop de pluja forta. Tur- 
bión , chaparrón, aguace- 
ro. Abundancia de parau- 
las. Fam. Flujo, tropel. 

Dable. Possible. Factible, 
hacedero. (nación. 

Oació. For. Donació. Do- 

Dáctil. Poét. Dáctilo. 

Dacá. Densa. Adv. De acá, 
de este lado, de esta parte. Dadas y tomadas. Expr. 
Dar es y tomares, (galo. 

Dádiva. Merced, don, re- 

Dadivositat. Lliberali- 
tat. Liberalidad. 

Dagassa. Aum. Dagon. 

Daguer. Cuchillero. 

Dagueria. Cuchillería. 

Daina. V. Dayna. 

Daixónses. Véu fam. in- 
determinada que sol sig- 
nificar aixó, fulano, etc. 
Ese. esto, aquello. 

Oajus. Prep. V. Davall. 

Dala. Náut. Adala. 

Dale. Arma, prurito, deseo 
vehemente. Ab dale. Con anhelo , anhelante. Fet 
ab dale. Anheloso. 

Datera. V. Dale. 

Dalí. Adv. é Interi. Dale, á 
ello. Dalí que dali. Expr. 
fam. Dale hola. 

Dalirse. r. Hambrear, a- 
lamparse. V. Glatir. 

Dalí. V. Podall. 

Dalla. Guadaña, dalle. 

Dalla. Adv. Del otro lado , 
de la otra parte. 

Dallador. Qui dalla. Gua- 
dañero guadañil. 

Dallar. Segar con guadaña 

Dallayre. V. Dallador. 

Dalló. Adv. De alió. De DANY 

aquello. 

Dallonses. V. Daixónses. 

Dalt. Adv. La part alta de 
algun lloen. Arriba. En 
los escrits, referintse á lo 
dit abans. Sobre, antes. 
De alt. De alsária. De al- 
to , de altura. Dalt de 
tot. A lo mas alto. Anar 
de dalt á baix. Loc. fam. 
Dar, venir abajo ó al suelo. 

Daltabaix. Altibajo , za- 
parrazo, batacazo. Donar 
un daltabaix. Loc. fam. 
Cáurer, pérdrerse. Venir 
al suelo, arruinarse. 

Daltri. De altre. De otro. 

Dania.De cortó distineció 
Damisela. De palacio. Me- 
nina. Bufar la dama. Fr. 
En lo joch de damas. So- 
plar la dama. Lograr una 
cosa en competencia de 
altres. Guindar. 

Damaría. Delicadesa. Da- 
mería, melindre y escrúpu- 

Damás. V. Domas. (lo. 

Damasquí. Damasquino. 

Damasquina. Pta. Da- 
masonio, alisma. 

Damnable. Condenable. 

Damnació. Condenación. 

Damnadainent. Adv. 
Penosamente. (narse. 

Damnarse. V. Condem- 

Damnificar y sos deri- 
vats. V. Danyar. 

Damoniat. V. Esperitat. 

Damunt. Encima, sobre. 
Anar damunt ó per da- 
munt. Fr. Sobrenadar. 

Dansa. Danza. Mestre de 
dansa. Bastonero. 

Dansarí. Y. lia y lar í. 

Danser. V. Bastoner. 

Dant. Qui dona. Dador, 
dan te, donador. 

Danta. Quadrúpedo. Al- 
ce, gran bestia, orinac. 

Dany. Detriment. Daño. 
Perjudici. Perjuicio, pér- 
dida, avería. Ofensa. Es- 
torsion , ofensa , lesión* 
Sens dany. Ileso, indemne. 

Danyable. Dañoso. 

Danyador. Damnificador 

Danyar. Fèr ó causar 
dany. Dañar, perjudicar, 
damnificar. Incomodar. 
Molestar, ofender. DAU 

Danyat. Leso, dañado. 

Danyós. Dañino , nocivo, 
dañable, lesivo. 

Daquest. Adv. De esto. 

Daquíavant.Adv.De aqui 
en adelante, en adelante. 

Dar. Entregar. Entregar. 
D. á enténdrer alguna co- 
sa. Amagar. Y. Donar. D. 
de comis. Comisar, deco- 
misar. D. en abundancia. 
Colmar. D. la última llau- 
rada. Cohechar. 

Daram. De alambre. 

Darassana. Atarazana. 

Dar dañar r. Monopolista. 

Dardar. Fam. Callejear, 
biltrotear, corretear. 

Dardayre. Azotacalles, 

j biltrotero, callejero. 

! Dardejar. Dardear. 

Dardell. Y. Dart. Lias de 
dardell. Amiento. Anar 
dardell. Fr. Oscilar, do- 
nar voltas sobre un eix. 
Oscilar, temblar, bambo- 
lear, bambalear. 

Da rogar.. Derogar. 

Darrer. Ultimo, postrero, 
postrer. Del joch. Zaga. 

Darrera. La part poste- 
rior d' alguna cosa. Tras, 
detrás. Al darrera. Adv. 
Atrás. Detrás de tot. Al 
último. Anar darrera ó al 
darrera. Seguir , andar 
tras alguna cosa. Quedar- 
se darrera. Fr. Rezagarse, 
quedarse atrás. , 

Darrerament. Adv. Últi- 
mamente, postreramente. 

Darrererencli. V. Tarda 

Darreria. Termini. Fin, 
postrimería. D. del home. 
Novísimos. A la darreria. 
Adv. A la postre. (Dardo. 

Dart. Arma com llansa. j 

Dassá. Adv. De acá, del 
lado, de la parte de acá. 

Dat. Donat. Dado. (tar. 

Data (Posaren ó per). .Do- 
Datar. Poner fecha. 

Dátil (Cosa pareguda al). 
Datilado. Rahim de dà- 
tils. Támaras. 

Datrás. Detrás. Trasero, 
trasera. Adv. Tras. 

Dau. En sas princip. ac- 
cepc. Dado. Náut. Alma, 
ánima , chapeta. Bala pe- DAV 25 tita. Posta. Pessa cúbica 
de metall. Tejuelo, ran- 
gua. Lo curró en que des- 
cansa lo bras de una má- 
quina. Palomilla. Pessa 
que róssa ab V eix en cer- 
tas máquinas. Bronce. La 
f»art superior que corona 
o capitell. Abaco. Los 
quadrets del joch de da- 
mas, etc. Escaque.Lo punt 
de apoyo del pern de una 
maquina. Anillo. Remen- 
do de vela. Sobresano, re- 
fuerzo. PI. Mostra de ñ- 
Eura quadrada en las ro- 
as. Cuadros, cuadrados. 
Mudarse los daus. Fr. 
Cambiar lo estat de las 
cosas. Trocarse los bolos. 
Tenir bè lo dau. Fr. Cor- 
rer el dado. 

Daurada. Y. Orada. 

Dauradella. Pta. Dora- 
dilla, pulmonaria, dorada 

Daurador. Dorador, cha- 
rolista, (dorado. 

Dauradura. Doradura, 

Daurar. Dorar, (radura. 

Daurat. Dorado. Y. Dau- 

Davall.Prep.Deòa/o, bajo. 

Davallada. Bajada, de- 
clive, pendiente. Fèr deva- 
nada. Fr. Hacer declivio. 

Davallament. Acc. de 
devallar. Descendimiento, 
descensión, descenso. 

Davallant. Fam. Gorga. 
Tragadero. Mòlt pendent. 
Empinado, pino. Fèr de- 
vallan t.. Fr. V. Fèr deva- 
nada. Tenir bon deva- 
llant. Fr. Créurerab mòl- 
ta facilitat. Tener buenas 
tragaderas. Menjar mòlt. 
Ser tragón, voraz, (xar. 

Davallar. Bajar. V. Bai- 

Davant. Frente , delante- 
ra, delante. Adv. Enfren- 
te. D. de mi. For. Ante mi. 
Davant dit. Loc. Antedi- 
cho. Anar davant. Fr. En 
la delantera. Apartarse ó 
eixir del davant. Quitarse 
de delante. Passar davant. 
Fr. Coger la delantera. Po- 
sarse davant. Fr. Adelan- 
tar. Tráurer á algú de da- 
vant. Loc. fam. Quitarle 
de enmedio. 126 DEB 

Davantal. Delantal. 

Davanter. Delantero. 

DavaiU^uarda. Van- 
guardia. 

lía vassall ó De vassall. 
Aplech de aygua. Charco. 
Cop de aygua. Inunda- 
ción, diluvio. (A veces. 

navegadas y Davoltas. 

Dávol. Vil, infame. 

Dayna. Gamo, venado, bi- 
cerra. De dos anys. Pa- 
letero. D' un any. Esta- 
-quero. Novella. Gamezno. 
Contralor la veu de la 
dayna. Agamitar. Cosa 
de la pell de la dayna. 
Gamuno. Pell de dayna 
adobada. Ante. Ser una 
dayna. Fr. fam. que se 
emplea pera ponderar la 
mòlta lleugeresa d' algú. 
Ser un ave. 

He. Com conjuncció com- 
parativa. Como. De amich. 
Como amigo. En lloch 
de pera. Para. De aqui 
en avant. Para en ade- 
lante. De qui. Cuyo. 

Dea. Poét. Diosa. 

Debades. Adv. En vano. 

Debaix. V. Davall. 

Debat. Debate, altercado. 

Debátrer. Disputar. De- 
batir, altercar. Remenar 
alguna cosa. Batir. 

Debátrerse.V. Bátrerse. 

Debatut. Disputat. Deba- 
tido. Remenat. Batido. 

Debedor. Deudor. 

Debes. Prep. V-.j Envers. 

Débil. Delicat. Delicado, 
frágil. Flach. Flaco, exi- 
nanido, feble, agostizo. 

Debilitació y Debilita 
ment. Debilidad. 

Debilitar. Enervar, des- 
fallecer , postrar , enfla- 
quecer, infirmar, r. Pla- 
quear, desgastarse. 

Debilitat. Exinanición, 
flaqueza, quebranto, de- 
bilitación. De forsas. Med. 
Acracia. De ventrell. Des- 
consuelo de estómago. 

Dèbilment. Adv. Flaca- 
mente, feblemente. 

Débit. Deuda, débito. 

Debitainent. Debida- 

Debitor. Deudor, (mente DEC 

Debitori. Vale, debitorio. 

Debotar. Botar fora. Ar- 
rojar, echar, expeler. 

Debuixar. V. Dibuixar. 

Decadencia. Decaimien- 
to, descaimiento. Anar en 
decadencia. V. Decáurer. 

Decahent. Decadente. 

Decahiment. Decaeci- 
miento, decaimiento. 

Decalcli. Acció de calcar 
un dibuix. Decalco. 

Decáloch. Decálogo. 

Decantament. Efecte de 
decantar. Ladeo, torci- 
miento. La ac. de abocar 
poch á poch una eyna. 
Decantación. Lo declive 
de un eos. Torcimiento. 

Decantar. Inclinar. La- 
dear , torcer. Atráurer. 
Llevar, atraer. 

Decantarse, r. Ladearse, 
inclinarse , abalanzarse. 

Decáurer. Decaer , men- 
guar, declinar, flaquear. 
De ánimo. Abatirse. 

Decayguda. Decadencia. 
Anar en decayguda. Fr. 
V. Decáurer. 

Decaygut. Decaído, caí- 
do, dejado, lánguido, des 
mazalado. (lar. 

Decelar. Descubrir, revé- 

Decenrvir.Deceminro. (to. 

Decemvirat. Decemvira- 

Decendir y sos derivats. 
Y. Descendir. 

Decent. Honest. Honesto, 
modesto. Honrós. Honroso 

Decentment.Adv. Decen- 
temente, con aseo. 

Decepció. V. Engany. 

Deceptiu. Engañoso. 

Decernir. Discernir. 

Decés. V. Mort. 

Decessió. Precedencia. 

Decessor. Predecesor. 

Decidir. Resóldrer. Defi- 
nir, declarar, fallar. 

Decidit y Decís. Decidido, 
resuelto, resoluto. 

Decisir. Decidir. (vo. 

Decisori. Decisiu. Decisi- 

Declaració. Testimoni. 

Deposición, testimonio. 

Declaradament. Mani- 
festament. Notoriamente. 

Declarador. Intérprete, 
testimonio. DEF 

Declarar.Interpretar, ex- 
plicar. Deponer, testificar. 
Declararse, r. Decidirse 
per algun partit. Decidir- 
se, (caer, menguar. 
Declinar. Decáurer. De- 
Declivi. Declive, declivio. 
Decocció. Digestión, de- 
cocción, cocimiento. 
Decontinent. V. Adv.En- 

continent. 
Decorar. Aprender de 
memoria. Tomar de me- 
moria. Dir de memoria. 
Decir de memoria ó de co- 
Decréixer. Decrecer, (ro. 
Decrement. Disminución 
Decrèpit. Decrépito, ca- 
duco, (decrepitud. 
Decrepitesa. Caduquez, 
Decrepitut. Summa ve- 
llesa. Senectud. 
Decret. Decreto, auto. Del 
Senat. Senado consulto. 
Llista ó col-lecció de de- 
crets. Decretero. 
Decúbit. Med. Pósit de 

algun humor. Decúbito. 
Decuriat. Decuriato. 
Decurs.Decwrso, discurso, 

curso, transcurso. 
Decuyt ó Decocció. Sucb 
bullit ab herbas. Coci- 
miento , decocción. 
Dedicarse, r. Ponerse. 
Dedignar. Desdeñar. 
Deduhible. Deducible. 
Deduhir. Deducir, infe- 
Deé. V. Desé. (rir, educir. 
Deesa. Diosa. 
Defalcar y sos derivats. 
V. Desfalcar. (fectible. 
Defalent y Defallent. De- 
Defalliment. Falta de 
forsas ó vigor. Desfalleci- 
miento, dejamiento, lasi- 
tud. Lo que lo causa ó la 
falta de aliment. Ahilo. 
Defallir. Pérdrer V áni- 
mo. Faltar, desfallecer. 
Defallirse. Pérdrer lo vi- 
gor. Descaecer, debilitarse. 
Defallit. Desfallecido. 
Defecte. Defecto , vicio, 
falta, tacha, imperfección. 
Defectiu. Defectuoso. 
Defectuós. Imperfecto, 

manco, tachoso. 
Defendent. Defendiente, 
defendedor. Defendent de DEG 

conclusions. Sustentante. 

Deféndrer. Prohibir. 
Prohibir, vedar. Defen- 
sar. Defender. 

Defensa. Manifest abo- 
nant alguna persona ó co- 
sa. Apología , defensorio. 
Reparo. Antemural , bro- 
quel, propugnáculo. 

Defensar. Defender. Ab 
reparos. Fort. Cubrirse. 

Defensionat. Defensivo. 

Defensor. Protector. Pa- 
trono, tutelar, tutor. 

Definició de comptes. Re- 
mato d' ells. Finiquito. 

Definct. Explicat, demos- 
trat. Definido, demostrado 

Defora. Adv. De fuera, por 
de fuera. (cercanías. 

Defores. Pl. Alrededores, 

Deforme. Disforme. 

Defraudament. Ac. y ef. 
de defraudar. Defrauda- 
ción, fraude. 

Defront. Adv. Enfrente, 
en faz , cara á cara , en 
presencia. (Subterfugi. 

Defugi. Escusa. Efugio. \. 

Defugir y Deiuir. Rehuir. 
V. Fugir. (Difunt. 

Defunct ó Defunt. V. 

Degá. Lo mes antich d' 
una corporació. Decano. 
Lo qui obté lo deganat 
en las iglesias catedrals. 
Dean. (nato, deanazgo. 

Deganat. Deanato, deca- 

Degel. V. Desglás. 

Degenerar. Bastardear. 

Deglutidor. Engullidor. 

Degluta ment. Deglución 

deglutir, Engullir, tragar 

Deglutit. Dragat, Engu- 
llido, tragado. 

Degolla (Passar á mata). 
Fr. Pasar á cuchillo. 

Degollación Degüello. 

Degollador y Degolladu- 
ra. La part del animal 
per ahont se degolla. De- 
golladero, (cion, degüello. 

Degollament. Degolla- 

Degotament. Destilación 

Degotant. Goteando. 

Degotar. Gotear. 

Degotis. Gotera. (cion. 

Degradació. Degrada- 

Degú. V. Ningú. 

Deguastar y sos deri- DEÏ 

vats. V. Fer malbé. 

Degudament. Adv. Jus- 
tament. Debidamente. 

Degut. Debido, justo. 

Deísme. Deismo. 

Deitat. Deidad, diosa. 

Deixa. Donació ó llegat. 
Manda. Acte de deixar. 
Dejamiento. Despulla. 
Deshecho. D.de vianda ro- 
segada. Escamochos. 

Deixadesa. Dejadez, a- 
patía, dejamiento. 

Deixament. Negligencia, 
peresa. Dejamiento , dejo, 
soñolencia , somnolencia. 

Deixar. En sas princip. 
accepc. Dejar. Renunciar 
á alguna prenda de roba. 
Desechar. Donar una co- 
sa pera usarla algun 
temps. Prestar, fiar. A- 
partar. Deponer, desasir, 
soltar. Llegar. Legar, 
mandar. Pérdrer. Perder. 
Deixar á la fresca. Fr. 
Plantar. Deixar atrás. 
Postergar, rezagar. Dei- 
xar brocadas en los ceps. 
Perchonar. D. caixals ó 
Hígadas en una paret. Arq. 
Adentellar. Correr un ne- 
goci. Ciar. Deixar de co- 
nèixer. Desconocer. De 
fèr. Omitir. Endarrera. 
Dejar atrás. En porreta. 
Fr. Dejar en pelota. Deixar 
estar. Dejar. Deixar anar. 
Soltar. Deixar estar. De- 
jar, no cuidarse. La càrre- 
ga per reposar. Posar. La 
companyia. Deslabonar- 
se. Llibre. Largar, lan- 
zar. Lo ranxo. Desran- 
charse. Lo traball. Ociar, 
holgar. Deixar mocat. Fr. 
Dejar burlado.Ver portas. 
Destroncar. Deixar véu- 
rer. Mostrar. Deixarho 
per ara. Fr. Doblar la ho- 
ja. Lo que 's pot deixar ó 
prestar. Comodable. No 
deixar de. Fr. Tratar. No 
deixar parar ó sossegar. 
No dejar en sosiego. No 
deixar pérdrer rés. No de- 
sechar ripio. 

Deixar se. r. Quitarse. D. 
anar á terra. Echarse al 
suelo. Anar de ríurer. Fr. DEL 127 

Caerse de risa. De cosas. 
Dejarse de cuentos. Dei- 
xarse guanyar. Hacerse 
perdedizo. Vencer. Dejar- 
se llevar. Véurer. Aperso- 
narse, parecer, asomar. 

Deixat. Abandonat. Deja- 
do, apático, omiso, ocioso, 
negligente. Donat ab con- 
dició, etc. Prestado. Dei- 
xat anar. Loe. Desmaza- 
lado. Anar tot deixat. Fr. 
Caerse ápedazos. Ben dei- 
xat. Adv. Pulido, delica- 
do, (soluble, desatable. 

Deixatable. Desleíble, di- 

Deixatar. Desleír, diluir, 
disolver, liquidar. 

Deixatat. Desleído, disuel- 
to, desatado. {lumno. 

Deixeble. Discípulo , a- 

Deixifrador. Descifrador 

Deixifrar. Descifrar. 

Deixo. V. Deixament. 

Deixondar. Desadorme- 
cer, despabilar. V. Trèu- 
rer la llana del clatell. 

Deixondarse. Recordar. 

Deixunlina. Disciplina. 

Deixuplinant. Discipli- 
nante, (nar. 

Deixuplinar. Discipli- 

Deixuplinat. Disciplina- 
do, disciplinante, (diar. 

Dejectar. Desechar, repu- 

Dejectat. Desechado. 

Dejorn. Adv. A primera 
hora. De dia , de maña- 
ña. Mòlt aviat. Tempra- 
no. V. Aviat. 

Dejú. Ayuno. En dejú. 
Adv. En ayunas. 

Dejunar. Ayunar, (ció. 

Dejuncció. V. Disjunc- 

Dejunctiu. V. Disjunctiu. 

Dejuni. Ayuno. 

Dejuntament. Desunión 

Dej untar. Separar. 

Delació. Denuncia, de- 
nunciación, acusadon. 

Delanter. Delantero. 

Delatador. Delator. 

Delatar. For. Denunciar. 

Delator. For. Acusador. 
Denunciador. (Dale. 

Dele. Anhelo , prurito. V. 

Delectante. Lo que agra- 
da. Deleitable, deleitoso. 

Delectablement. Delei- 
tosamente, deleitablemente 128 DEL 

Delectació. Regodeo. 

Delectant. Deleitante. 

Delectar. Agradar. Delei- 
tar, r. Regodearse. 

Delegador. Delegante. 

Deleytable. Delectable. 
Deleitoso, sabroso, (dad. 

Deleytació. Deleitabili- 

Deleytar. Donar gust ó 
pler. Complacer, regalar. 
r. Saborearse , regodearse. 

Deleyte. Complacencia, 
gozo , gusto , regalo. D. 
sensual. Venus. Y. Pler. 

Deleytós. V. Delectable. 

Deleytosainent. Adv. 
V. Delectablement. 

Delfí. Peix. Delfín, golfín. 
Sens llengua ab la boca 
oberta. Blas. Primado. 

Delgadesa. Agudesa. A- 
gudeza. 

Deliberació. Resolución. 

Deliberar. Escullir. Es- 
coger, elegir. 

Delicadament. Adv. A- 
gudament. Agudamente. 

Delicadesa. Delicadez, 
blandura, melindre. 

Delicat. Saborós. Exqui- 
sito. Difícil. Espinoso, ar- 
duo. Afeminat. Afemina- 
do, muelle. Llemench. Es- 
quilimoso. Tendre. Tier- 
no, mimoso, melifluo. Re- 
sentit. Cosquilloso, cojico- 
so. Trencadís. Delgado, 
frágil, tenue. Suau, bla. 
Suave , blando. 

Delicia. Deleite, placer. 

Deliciarse, r. Deleitarse. 

Deliciós. Deleitoso, ame- 
no. Deliciosament. Adv. 
Deleitosamente. 

Delicte. Crim. Delito, cri- 
men. Excés. Exceso, de- 
masía, (gentment. 

Deligentment. Y. Dili- 

Delineació. Lineamiento. 

Delineanient. Delinca- 
ción. [zar.Vmt.Esquiciar 

Delinear. Perfilar. Tra- 

Delinqiient.Z)efa>i cuente. 

Delinquiment.Fa¿¿a. V. 
Mancament. 

Deliqüecent. Liquidable 

Deliqui. Arrebátament. 
Arrebatamiento, (variar. 

Delirar. Desvariejar. Des- 

Deliri. Delirio, desvarío, I DEM 

Delit. Vigor, forsa. Ani- 
mo, brio, vigor. Gana ó 
desitg. Placer, gusto. An 
sia. Anhelo. V. Delicte. 

Deiitable. Delectable. 
Deleitoso, deleitable. 

Delitar. V. Deleytar. 

Delitos. Qui té vigor. Ga- 
noso, animoso, vigoroso. 
Qui tè salut. Bien dis- 
puesto, (gorosamente. 

Delitosament. Adv. Vi- 

Deliura. Mar libre, alta 
mar. (ment. Libramiento. 

Deliuració y Deliura- 

Deliurar. V. Deslliurar. 

Delinre. Franch, quiti. 
Horro, libre, inmune. 

Dell. Del, de él. 

Dellá. V. Dalla, (entonces. 

Dellabons. Adv. Desde 

De BEiberar. Deliberar. 

Detlibrar y sos derivats. 
V. Deslliurar. 

Delliure. V. Deslliure. 

Delma. V. Delme. 

Delmable. Dezmable. 

Delmader y Delmador. 
Dezmero, diezmador. 

Del nuar. Dezmar, diez- 
mar. D. segona vegada. 
Re diezmar. 

Delmari. Dezmatorio, 
dezmería. (dezmería. 

Delniatori. Dezmatorio, 

Delme. Diezmo, diezma, 
décima. Segon delme. Re- 
diezmo. Graner dels del- 
mes. Cilla. Pagar lo del- 
me. Diezmar. 

Delmer. Pertanyent al 
delme. Dezmero, decimal. 
Qui lo paga. Diezmero. V. 
Delmader. 

Demá. Adv. Mañana. De- 
mà al mati ó demati. Ma- 
ñana por la mañana. De- 
má á la tarde. Mañana 
por la tarde. Demá al 
vespre. Mañana por la 
noche. Demá passat ó pas- 
sat demá ó desprès demá. 
Pasado mañana. 

De marrar. V. Aflaquir. 

Demanada. Demanda. 

Demanadissa. Pedido. 
V. Requesta. 

Demanador.Pretendent. 
Demandador , pedidor. 
Qui demana en judici. DEM 

Demandante. V. Capta- 
dor, (pedidura. 

Demanament. Pedido, 

Demanant. Suplicante. 

Demanar. Pedir, deman- 
dar, llamar, preguntar. 
Demanar en justicia. Po- 
ner una demanda. Dema- 
nar parer. Consultar. 

Damanat. p. p. de Dema- 
nar. Pedido. Cridat, ins- 
tat. Llamado. 

Demanda. Pretensió. 
Pretensión. Petició. Peti- 
ción, pedido. (dero, 

Demandader. Demanda- 

Demandant. For. De- 
mandador. 

Demarcar. Fixar termes. 
Limitar. Náut. Senyalar 
direcció ó rumbo per me- 
di de la brúixula. Marcar, 

Demasía. V. Desmasia. 

Demati. Adv. De mañana t 
temprano. Llevarse de- 
mati. Fr. Matinejar. Ma- 
drugar. V. Matí. 

Dematinet. Por la ma- 
ñana, por la mañanita, 
tempranito. V. Matinet. 

Demencia. Bogeria , ena- 
genació de la rahó. Locu- 

Dement .Insano, loco, (ra, 

Demeiiys. Adv. De menos. 

Demèrit. Demérito, des- 
merecimiento. 

Demés. Adv. Demás. Es 

Eer demés.V. Es un gros. 
lestituhit. Demitido. 

Demétrer. Destitúhir. 
Deponer, apear, privar. 
Renunciar algun carrech, 
etc. Renunciar, dimitir. 

Demissió. Dimisión, (ra. 

De modo. Adv. De mane- 

Demolidor. Qui demo- 
leix. Destruidor, asolador. 

Demolir. Demoler. 

Demoníach. Demoníaco, 
V. Endemoniat. 

Demonstrar. Demostrar 

Demoransa. Náut. Rum- 
bo, marcación, demora. 

Demorar. Tardar, déte- 
nirse ó pararse en algun 
lloch. Retardar. 

Demostració. Muestra, 
D. de alegría. Exaltación^ 
manifestación. 

Demostrarse, r. Decía- DEN 

rar se, manifestarse, (fiar. 
Dempnar. Danyar. Da- 
Dempnarse. r. Afligirse. 

Consumirse , recocerse. 
Deomitit. V. Damunt. 
Den. Prep. de genitiu. De. 
Dena. Desena. Decena, de- 
cenario. Dena de rosari. 
Diez de rosario. Fèr de- 
nas. Fr. Adecenar. 
Denant. V. Abans. 
Den de. Adv. Desde, (tes. 
Dendrita. Pedra. Dendri- 
Denegació. Ac. de negar. 
Repulsa. Desaprobado, 
acció de desdirse. Dene- 
gación, retractación. 
Denegar. Negar, (güero. 
Dengós. Melindroso, den- 
Dengue. Delicadesa afee 

tada. Melindre. 
Denigrador. Zaheridor 
Denigrar. Infamar. Zahe 

rir , vulnerar, tiznar. 
Denonienar. Denominar 
Denové. Decimonono, (so. 
Dens. Espés, apretat. Den- 
Densirosf re. Densirostro 
Dent. En sas princip. ac- 
cepc. Diente. D. canina. V. 
Ullal. D. coreada. Negui- 
jón. De cá. Pta. Diente de 
nerro. De trull. Dental. De 
lleó. Pta. Amargón, diente 
de león. D. de las claus, 
Guarda.D. de las ferradu- 
ras. Callo. D. dels panys. 
Cacheta. PI. Dents inme- 
diatas als ullals. Colume- 
lares. Arrancar las dents. 
Fr. Desdentar. Cap sense 
dents. Muelas de gallo. 
Clavar las dents. Fr. Hin- 
car el diente, dentellear. 
Cosa de las dents. Dental. 
Cruixir ó petarlas dents. 
Fr.ZteníeMear.Desigualtat 
en las dents. Helgadura. 
Dolor de dents. Med. 0- 
dontálgia. Escurar las 
dents. Fr. Mondar los 
dientes. Esmolar las dents 
Fr. Aguzar los dientes. V. 
Lluciar las dents. Esmus- 
sar las dents ó fèresgarri- 
farlas. Fr. Dar dentera. 
Eixida de las dents. Den- 
tición. Fér dents ó posar 
las dents. Dentar, enden- 
tecer. Guarnit de dents. 

DIC CAT. CAST. DEP 

Dentado. Lluciar las dents 
Aguzar los dientes. Par- 
lar ó dir entre dents. Fr. 
Butsínejar. Musitar, re- 
funfuñar, gruñir. Peta- 
ment de dents. Crujido 
de dientes , dentellada 
Pelar ó cruixir las dents 
Crujir ó rechinar los dien- 
tes. Reganyar las dents. 
. Fr. Mostrar los dientes 
Relació ó descripció de 
las dents. Odontografía. 

Dentada. Dentellada. 

Dentar. Posar dents. En- 
dentecer, echar los dientes. 

Dentar!. Denticular. 

Dentarra y Dentassa. 
Aum. Dentón. PI. Quí té 
las dents desproporciona- 
das. Dentudo. 

Dentat. Lo que tè dents. 
Dentado, serrado, arpado 
Conjunt de las dents 
Dentadura. Lo instru- 
ment que tè tall per dos 
costats. Aciche. Posar lo 
dentat. Fr. Endentecer. 

Dentelaria. Pta. Yelesa. 

Dentell. Arquit. Faixa 
que constituheix part de 
una cornisa. Déntele, den- 
telo. Quadrat sobre '1 
qual se tallan los dente- 
llons. Dentelete. 

Dentellar. Cruixir las 
dents. Dentellear , dar 
diente con diente, (tado. 

Dentellat. Dentat. Den 

Dentelló. Arquit. Dente- 
llón, dentículo, (dentera. 

Denteta (Fèr). Fr. Dar 

Denticorni. Denticórneo, 

Denticular. Dentario, 
dentellado, (sacamolero. 

Dentista. Sacamuelas, 

Déntol. Peix. Dentón. 

Dentut. V. Dentat. 

Denunciació y Deñun- 
ciament. Denuncia, (dor. 

Denunciant. Denuncia- 

Denunciar. Acusar en 
judici. Delatar, acusar. 

Departament. Districte. 
Departamento. Separació. 
Apartamiento. 

Departí dament. Adv. 
Ab separació. Separada- 
mente, distributivamente. 

Departidor* Repartidor, DER i 29 

Departiment. Partició. 
Partición, división. Qücs- 
tió seria. Dispula. 

Departir. Repartir, divi- 
dir, partir. (separarse. 

Departirse, r. Apartarse, 

Depárírer. Apartar. 

Dependent. Dependiente. 

Dependentinent. Adv. 
Depèn dien tem en te. 

Dependir y Depenjar. De- 
pender, pender. V. Estre- 

Depiler. Senescal, (bar. 

B£eploraMe. Lamentable. 

Deploranient. Lamento. 

Deport (Péndrer). Fr. Des- 
cansar, reposar. 

Deposar. Tráurer. Depo- 
ner, apear, amover, De- 
clarar. Declarar, testificar 

Deposat. Depuesto. 

JDeposíció. For. Declara- 
ció. Declaración. 

Depósit. Depósito, (nar. 

Depositar. For. Consig- 

Depravarse. r. Viciarse. 

Depravaí. Perverso, (go. 

Deprecació. Petició. Rue- 

Deprecatori. Deprecati- 
vo, rogativo. (Talador. 

Depredador.Dcstruidor. 

Depregon. Adv. De pre- 
sent. De presente. Primo- 
ros&ment.Primorosamen- 

Depréiner. Oprimir, (te. 

Depremut. Deprimido. 

Deprés. V. Après, Des- 
prés, Comprés. 

Depressa. De prisa, apre- 
suradamente. Fèr depres- 
sa. A tropelladamente.(tir. 

Deprimir. Abátrer. ^Lòa- 
De prompte. Adv. De 
pronto, de improviso. 

Depuix , Depús , Depuys 
y Depuyx. Y. Després. 

Depuratiu. Depuratorio. 

Deputació. Diputación. 

Deputar. Diputar. 

Derjuen. Pron. De aquel. 

Dequent. Adv. De aquí. 

Derisió. Burla. Irrisión.- 

Deriva. Náut. Abatimien- 
to, caída á sotaviento. 

Derivar. Convertirse en 
us propi una cosa públi- 
ca. Apropiarse. Arribará 
noticia d* algú. Llegar. 
Procedir. Emanar, proce- 
den 

9 130 DES 

Derivell. Tíáut. Cap pera 
assegurar. Andarivel. 

Derrama.Náut. Derramen 

Derramament. Derra- 
mamiento r derrame. Der- 
ramament de sanch. Efu- 

Derrer. V. Darrer, (sion. 

Derrera. V. Darrera. 

Derrerament.Adv. Últi- 
mament. Últimamente. 

Derrerencfa. V. Tarda. 

Herrería (A la). Al fin, 
al cabo, á la postre. 

Derret̀lor. Fundidor. 

Derretiment. Derreti- 
miento, licuación, (tido. 

Derretit ó Derritit. Derri- 

Derriíible ó Derretible. 
Licuable, fusible, liquida- 
ble, licuefactible. (dor. 

Derritidor. V. Derreti- 

Derritir ó Derretir. Fun- 
dir, licuar, liquidar. 

Derrocament. Destruc- 
ción, derribo, demolición. 

Derrocar. Tirar á terra 
algun edifici. Derribar, 
derruir, demoler. Precipi- 
tar. Despeñar, derrumbar. 

Derrogar. Derogar. 

Derrogatiu. Lo que a- 
aul-la. Derogatorio. 

Derrota. Rumbo. Derro- 
tero, rumbo. Portar la 
derrota. Fr. Llevar la ruta 

Derrotar. Mil. Arrollar. 

Derruhir. Arruinar, der- 
ribar, derruir, demoler. 

Desabonar. Desaprobar. 

Desabono. Perjuicio. 

Desabonyegador. Des- 
abollador, (llar. 

Dfcsabonyegar. Desabo- 

Desabordarse. r. Náut. 
Separarse una nau d' al- 
tra. Desatracarse. 

Desaborir. Desazonar, 
desabrir, quitar el sabor. 

Desabotonar. Tráurer 
los botons dels traus. Des 
abrochar. 

Desabrich. Desabrigo. 

Desabrigat.Naut. Abier- 
to. V. Descubert. 

Desacalorarse, r. Desca- 
lorar se, desahogarse, (to. 

Desacatament. Desaca- 

Desacato .Desaca tamien to 

Desacert. Desacierto, des 
acuerdo. DES 

Desacertar. No tener a-\ 
cierto. (damiento. 

Desacomodo. Desacomo- 

Desacompanyament. 
Desacompañamiento. 

Desacompanyar, Sepa- 
rarse, dejar solo. (Solo. 

Desacompanyat. Sol. 

Desacompassar. Desga- 
vellar. Descompasar. 

Descompassat. Sens 
compás, descompassat. 
Descompasado. 

Desaconselladament. 
Adv. Desaconsejadamente, 
desacordadamente. 

Desaconsellament. Di- 
suasión, (sejar, disuadir. 

Desaconseíïar.Desacon- 

Desacontentar.Descon- 
tentar. Descontentar. 

Desacordadament. In- 
deliberadamente, inconsi- 
deradamente, {cordancia. 

Desacordament. Dis- 

Desaeoríiar. Discordar. 

Desacort. Sens concor- 
dia, dissensió. Discordia. 
Discordancia. Discordan- 
cia, desacuerdo. 

Desacostumadament. 
Adv. Fora de lo regular. 
Desacostumbradamente. 

Desacos t u m a m e n t. 
Desvesament. Falta de 
hábito ó costumbre. 

Desacostumar. Desacos- 
tumbrar, desusar, desha- 
bituar. V. Desvesar. 

Desacreditar. Denigrar, 
disfamar, vulnerar. 

Desadornar. Desaliñar. 

Desafavoridor. Qui des- 
afavoreix. Desfavorece- 
dor, (cer, 

Desafavorir. Desfavore- 

Desafecció.V. Desafecte 

Desafectació. Naturali- 
tat. Naturalidad. 

Desafecte. Falta de afec- 
te. Desafecto , desamor 
Aversió. Desamor, erro- 
nía, ojeriza, aversión. 

Desa fer marse. r. Deso- 
cuparse. Desocuparse. 

Desaferrar. V. Desagafar 

Desafeynat. Desocupa- 
do. Estar desafeynat. Fr. 
Andar ó estar de vagar. 

Desafiador. Qui desafia. DES 

Retador, duelista. 

Desafiament. Desafío. 

Desafiant. Desafiador. 

Desafiar. Retar, provocar. 

Desaficionarse, r. Des- 
apasionarse. 

Desafinadament. Adv. 
Desacordemente , desen- 
tonadamente. 

D esa finament. Destem- 
ple, desentonación. 

Desafinar. Desentonar, 
disonar. (desacorde. 

Desafinat. Desentonado, 

Desafiu. Desafío , duelo, 
reto. A cops de punys. 
Pugilato. Lloch del desa- 
fio. Desafiadero. 

Desaíor. Desafuero. 

Desaforarse, r. Descom- 
ponerse, atreverse. 

Desaforat. Gran en ex- 
cés. Desmedido, e&cesivo. 
Qui atropella ú obra sens 
lie y. Desatinado. 

Desagafament. Desasi- 
miento, despegadura. 

Desagafar. Desasir, des- 
pegar, desprender, r. Des- 
amarrarse, destrabarse. 

Desagarrar. Desaferrar. 

Desagermanar. Desher- 
manar, (nar. 

Desagraciar. Desador- 

Desagradable. Al tacto. 
Áspero, insuave. Al oido. 
Desapacible, ingrato. Al 
tracte. Esquivo. 

Desagrada b I e m e n t. 
Adv. Desapaciblemente. 

Desagradar. Desplacer, 
displacer, disgustar. 

Desagraduar. Degradar 

Desag rahidament. 
Adv. Desagradecidamen- 
te, ingratamente. 

Desagraliiment. Desa- 
gradecimiento, ingratitud. 

Desagrahir. Desagrade- 
cer, (cido, ingrato. 

Desagraliit. Desagrad*- 

Desagravi y Desagravia- 
ment. Desagravio. 

Desagregar. Disgregar, 
desunir. Disgregar. 

Desagrir. Desacerbar, en- 
dulcir, suavizar. 

Desagrit. Desacerbado. 

Desahogar. Aixamplar. 
Ensanchar, r. Espargirse. DES 

Esparcirse, solazarse. 

Desahoga*. Desvergo- 
nyit. Descarado, desollado 

.Desahogo. Aixample. En- 
sanche, libertad, anchura, 
Desembrás. Desenfado. 
Ab desahogo. Adv. Liber- 
tadamente , desahogada- 
mente, (desunido. 

Desaliunit. Desavenido, 

Desai \ ¡«la. Y. Surtida. 

Desajudar. Desayudar. 

Desajudat. Negligent. 
Negligente, desidioso. 

Desajunarse. r. Y. Des- 
dejunarse. 

Desajust. Desajuste. 

Desajustarse, r. Descon- 
venirse, descomponerse, 

Desalabansa. Vituperio. 
V. Menyspreu. 

De sal apa t. Descarado, 
farotón, desvergonzado. 

Desalbardar. Desenjae- 
zar, desenalbardar. 

Desalbergament. Des- 
hospedamiento, (dado 

Desa Iber gat. Deshospe- 

Desalentar. Desanimar. 
Descorazonar, r. Desani- 
marse. Abandonarse. 

Desallotjament. Desa- 
lojamiento. 

Desallotjar. Desalojar. 

Desalterar. Assossegar. 
Apaciguar, (mancebarse. 

Desaniancebarse. Des- 

De samar rar. Náut. Se- 
parar. Desatracar. 

Desame nt. Encerramien- 
to, reserva, escondimiento. 

Desamistansar. Desa- 
mistar, descompadrar. 

Desamoblar. Desamue- 
blar, (anujar. 

Desamohinar. Y. Des- 

Desamohino. Desenfado. 

Desamor. Aburriment. 
Aborrecimiento, desapego. 

Desamorat y Desamo- 
res. Mal agrados. Desa- 
brido, áspero, seco. 

Desamor tal lar. Desa- 
mortajar. 

Desamotinarse, r. Apa- 
ciguarse, pacificarse. 

Desam pal legarse, r. V. 
Desem pallegarse. 

Desamparar. Abando- 
nar alguna cosa. Abandó- DES 

nar. Deixar sens defensa 
una fortificació. Desman- 
telar. Náut. Desarbolar. 
For. Renunciar. 

Desamparat. Abando- 
nat. Abandonado. Sens 
abrich. Desabrigado. Sens 
amparo ó recursos. Sin 
amparo. Y. Desert. 

Desamparo. Dejación. 

Desampús. Y. Després. 

Desancorar. Náut. Al- 
zar, levar anclas. 

Desanimació. Frialdad, 
indiferencia, desaliento. 

Desanimar. Desalentar, 
descorazonar. 

Desanimat. Cruel, inhu- 
ma. Desalmado, fiero. 

Desanuig. Desenojo. 

Desanujar. Desenojar, 
desensañar, desatufar. 

Desa n u jos. Desenojoso. 

Desapaciblement. Ad v. 
Desagradablement. Desa- 
gradablemente, (cido. 

Desaparegut. Desapare- 

Desaparéixer. Desapa- 
recer. Fèr desaparèixer. 
Fr. Escamotear, (aparejo. 

Desaparell. Náut. Des- 

Desaparellar y Desapa- 
ñar. Separar una délas 
cosas que formaban pa- 
rell. Desaparejar, desapa- 
rear. Desbaratar alguna 
cosa. Desparpajar, des- 
componer. Náut. Tráurer 
los aparells de una nau. 
Desmantelar, (cimiento. 

Desaparició. Desapare- 

Desaparroquianarse. 
r. Desaparroquiarse. 

Desapegadanient.Adv. 
Despegadamente, desinte- 
resadamente, (dor. 

Desapegador. Despega- 

D esa pegament. Desu- 
nió de las cosas que esta- 
van apegadas. Desapega- 
dura. Desapego. Despren- 
dimiento, desvío. 

Desapegar. Separar lo 
apegat. Despegar. Sepa- 
rar lo que estava unit. 
Desasir, desprender. 

Desapegarse, r. Apar- 
tarse, despéndrerse. Des- 
prenderse, desasirse. Des- 
aficionarse. Despegarse. DES 131 

V. Esllabissarse. 

Desapegat.Poch amable. 
Desamorado, frió, descas- 
tado. V. Desprès. 

Desapego. Despego, des- 
prendimiento, desasimien- 
to. Ab desapego. Adv. De- 
s apegadamente. (der. 

Desapéndrer. Desaprèn- 

Desapercebiinent. Des- 
prevenció. Desaperce- 
bimiento. 

Desapereebit y Desa- 
percebut. Desprevenido. 
V. Desprevingut, (recer se* 

Desapiadarse, r. Endu- 

Desapiadat. Incompasi- 
vo, incompasible, inhu- 
mano, impío. 

Desapoderament. Des- 
apoderamiento. 

Desapoderar. Desposeer, 
desaposesionar. 

Desapoderarse, r. Des- 
apropiarse. Renunciar, 
desapropiarse. 

Desaposentament. De- 
salojamiento, (jar* 

Desaposentar. Desalo- 

Desaprés. Desaprendido. 

Desapretar. V. Afluixar. 

Desaprobaeió. Reproba- 
ción, (condenar. 

Desaprobar. Reprobar* 

Desaprofita d a m e n t* 
Adv. Desaprovechadamen- 
te, sin provecho. 

Desaprofitament. Des- 
aprovechamien to . 

Desaprofitar. Desapro- 
vechar, desperdiciar. 

Desapropi. Desapropio, 
desapropiamiento. 

Desapropiació. V. Des- 
apropi. (apropio. 

Desapropiament. Des- 

Desapropiar. Enajenar* 

Desapropiarse, r. Des- 
prenderse, renunciar. 

Desaqueferat. Desocu- 
pado. Estar desaqueferat. 
Fr. V. Estar desafeynat. 

Desar. Posar alguna cosa 
en lloch segur. Guardar, 
alzar, reservar. Apartar 
de la vista alguna cosa.. 
Retirar. Fam. Posar prés» 
Aprisionar, r. Retraerse, 
esconderse. (Desarbolo» 

D esarbo lament. NáuU i 32 DES 

Desarborar. Abátrer. 
Derribar. Desarbolar. De- 
sarbolar. (Desheredar. 

Desaretar. Desheretar. 

Desarmament. Desar- 
mamiento, desarmadura, 
desarme, desarmamento. 

Desarmar- Desguarnir, 
descompóndrer. Desmun- 
tar, descomponer. Náut. 
Llevará la embarcació la 
artillería y aparells. Des- 
artillar. Aplacar la ira. 
Cortar la colera. 

Desarmarse, r. Deixar 
las armas. Dejar, deponer 
las armas. En passions 
de ánimo. Aplacarse. 

Desarmat. Desprevin- 
gut. Inerme, desprevenido. 

Desarraygar. V. Desar- 
relar. {el embozo. 

Desarrebossar. Quitar 

Desarreglament. Des- 
arreglo. Desarreglo. 

Desarreglar. Desorde- 
nar, desmesurar. 

Desarreglat. Sens tino. 
Desatinado , inmoderado. 
Desordenat. Inconcino, 
descorregido. D. en lo 
menjar. Voraz, tragón. 

Desarreglo. Corrupció. 
Estragamiento. En las 
costums. Extravío. En lo 
menjar. Voracidad. Obrar 
ab desarreglo. Claudicar. 

Desarrelament. Desar- 
raigo, extirpación. 

Desarrelar. Arrancar de 
arrel. Desarraigar, desce- 
par. Extingir entera- 
ment alguna passió ó vi- 
ci. Extirpar, (enfaldar. 

Desarremangar. Des- 

Desarrenglar. Desarre- 
glar, (remover. 

Desarrimar. Apartar, 

Desarrugament. Desar- 
rugadura. 

Desarse* r. Amagarse. 
fíe traerse , ponerse en sal- 
vo, esconderse, (saborir. 

Desassaborar. V. Des- 

Desasseat. Desalinyat, 
malendressat.Z>«aiwacZo. 

Desassenyalar .Desmar- 
car, quitar las señales. 

Dcsassitiador. Descer- 
cador. DES 

Desassitiament. Des- 
cerco. (Levantar el sitio. 
Desassitiar. Alsar lo siti. 
Desassossegament y 

Desassossego. Desasosie- 
go, inquietud. 

Desassossegat. Inquiet. 
Inquieto, bullicioso. 

Desastre. Calamitat. Ca- 
lamidad, infortunio. 

Desastrosament. Adv. 
Desastradament , iníelis- 
ment. Desastradamente. 

Desat. Guardat. Guarda- 
do , reservado , retirado. 
Lloch retirat. Retirado, 
recóndito. 

toesatsï\iu. Desaliño, des- 
atavío, desaseo. 

Desatenció. Descortesía. 
Inurbanidad. Distracció. 
Distracción. 

Desaténdrer. Desaten- 
der, desoír, desairar. 

Desatent. Lo qui no té 
cortesia. Desatento, gro- 
sero, incivil. 

Desates. Desayrat. Desa- 
tendido, desairado. 

Desatinadament. Adv. 
Desatentadamente, des- 
lumbr adámente. 

Desatinar. Tráurer ò 
pérdrer lo tino. Desaten- 
tar, perder el tino. 

Desatinat. Sens tino. De- 
satentado, deslumhrado. 

Desatino. Desbarro, deva- 
neo, locura, {desaturdir. 

Desatontir. Desatontar, 

Desatracar. Náut. Desa- 
bordar. (Sin esperanza. 

Desauciadament. Adv. 

Desauciar. Tráurer la 
esperansa. Desesperanzar 

Desavans. Rebaixa de 
deute. Descuento. PI. Pèr- 
dua de una part y no del 
tot. Pérdidas. (taja. 

Desavantatge. Desven- 

Desavantatjadament. 
Adv. Desaventajadamente 

Desavantat jat. Desaven- 
tajado, poco ventajoso. 

Desavenirse, r. Descon- 
certarse, descompadrarse. 

Desavinent. Apartado, 
distante, incómodo. 

Desavingut. Desavenido, 
malavenido, discorde. DES 

Desayguadero. Desa- 
guadero, desaguador. 

Desayguador. Arbollón. 

Desayguar. Desaguar, 
desguazar, esguazar. 

Desayrat. Desairado, des- 
preciado. V. Xasquejat. 

Desayre. Desprecio, dis- 
favor, (desembanastar. 

Desballestar. Desatinar r 

Desballestat. Desconcer- 
tado, fuera de asiento. Cap 
desballestat. Casquilucio. 

Desbaratadamente 
Adv. Disparatadamente, 
disparadamente. 

Desbaratament. Desba- 
ratamiento. De ventre. 
Desbarate de vientre. De 
ventrell. Descomposición 
ó desconcierto de estómago 

Desbaratar. Fèr malbé. 
Malbaratar. Desencami- 
nar á algú. Distraer, ma- 
lear. Dir, fèr disbarats. 
Disparatar, desbarrar r 
desacertar. La obra de 
desbaratar. Desbarate* 
desbarato. Desbaratar un 
projecte. Barrenar. 

Desbaratarse, r. Lo 
temps. Descomponerse* 
Desenfrenarse en las cos- 
tums. Desenfrenarse. No 
aténdrerála seva obliga- 
ció. Distraerse. 

Desbaratat. Lo qui diu 
ó fá disbarats. Dispara- 
tado, desconcertado. 

Desbarbat. Desbarbado,. 
lampiño.Y. Desvergonyit. 

Desbarrament. Desqui- 
jar amiento. 

Desbarrar. Dislocar las 
barras. Desquijarar. Des- 
baratar. Desbarrar. Dir 
disbarats. Disparatar. 

Desbarrat. Sens barra. 
Desa trancado .(bas tadura . 

Desbast. Desbaste, des- 

Desbastar. Aplanar. Do- 
lar. Pint. Desguazar. La 
fusta. Hachear, azotar* 
Fèr pérdrer á algú la rus- 
ticitat. Descortezar. 

Desbastarse, r. Deixar 
la rudesa ó las costums, 
rústicas. Descortezarse. 

toeshsttejar.Desbautizar,. 
descrismar. DES 

Desbaynar. Desenvainar 

Dcishobiir. Desasnar. 

Desbocament.Desenfré. 
Desbocamiento. 

Desbocarse, r. Pérdrer 
lo fré. Dispararse. 

Desbolcar. Desempañar. 

Desboscar. Desatancar. 
V. Desembussar. 

Desbotar. Descarregarse 
'1 ventre. Desaguarse. La 
ira. Desahogar la cólera. 
Lo temps, plóurer mòlt. 
Descargar el cielo ó el nu- 
blado, (botonadura. 

Desbotonament. Desa- 

Desbo tonar. Desaboto- 
nar, desbrochar, (cado. 

Desbrancat.Blas. Ebran- 

Desbrocar. Desgolletar. 

Descabalar. Truncar. 
Troncar, mutilar, (dero. 

Descabalcador. Apea- 

Descabalcament. Des- 
cabalgadura, apeadura. 

Descabalcar. Baixar de 
caball. Descabalgar, des- 
montar. Tráurer á algú 
del empleo. Apear. Fèr 
pérdrer la esperansa. De- 
sengañar, quitar la espe- 
ranza, [gado, desmontado 

Descabalcat. Descabal- 

Descabel ladament. 
Adv. Sens orde ni con- 
cert. Desordenadamente, 
desconcertadamente. 

Descabellament. La o- 
bra de descabellar. Des- 
cabelladla. Ser un des- 
cabellament. Fr.Fèr ó dir 
una cosa fora de rahó. 
Despropósito, disparate. 

Descabellar. Desgreñar. 

Descabella!. Desfet lo 
cabell. Desgreñado. Sens 
orde ni concert. Dispara- 
tado, sin pies ni cabeza. 

Descalabrat .Ai xalabrat . 
Arrojado. Eixir descalá- 
brate escamnat. Fr. Salir 
mal ó escarmentado. 

Deseáis. Descalzo. 

Descaísament. Descaí- 
sez. V. Descalsesa. 

Descalsar. Anar gratant 
1* aygua algun terreno. 
Derrubiar. La terra. So- 
cavar. No descalsarse pe- 
ra dir mentidas. V. Men- pr 
De DES 

tir á trencacoll. 

Descalsesa. La acció de 
estar deseáis. Descalsez. 

Descaminar. Trocar. 

Descasnbiat. Cambiado. 

Descans. En sas princip. 
acceps. Descanso, reposo, 
tregua. De la terra. Huel- 
ga. Ab tot descans. Adv. 
A pierna suelta ó tendida. 

Descansador. Lloch á 
ropósit pera descansar. 
escansadero. 

Descansar. Reposar. Re- 
posar, holgar, posar. Es- 
tar enterrat. Yacer. 

Descapdellar. Desfer al- 
gun capdell. Desovillar, 
desdevanar. Revelar al- 
gun secret. Desembuchar, 
desbuchar. (do. 

Descapdellat. Desovilla- 

Descapsar. V. Escapsar. 

Descarada (A la). Adv. 
Descaradamente, á cara 
descubierta. 

Descaradament. Adv. 
Descomedidamente, con 
descaro ó descoco. 

Descaragolador. Des- 
tornillador. 

Descaragolar. Desfer lo 
paper, cartró, etc. que 
estava caragolat. Desar- 
rollar, desenrollar. Lo ca- 
ragol ó tornillo. Destorni- 
llar, destonder. 

Descaragolat. Desarro- 
llado, desentornillado. 

Descarat. Desvergonyit. 
Descocado, impudente, pe- 
tulante. A la descarada. 
Adv. Descaradament. Con 
descaro. (ragolar. 

Descargolar. V. Desea- 
Descaro. Desvergonyi- 
ment. Procacidad, desco- 
medimiento, descaramien- 

Deseárrech.Ztocarg o. (to 

Descàrrega. Descarga. 

Descarregador.Siti des- 
tinat pera descarregar. 
Descargadero. De las ar- 
mas de foch. Sacatrapos. 

Descarregar.Z)e*car<7ar. 
De cuy dados. Descuidar. 
Lo ventre. Obrar, desco- 
mer, (encarregarse. 

Descarregarse. Y. Des- 

Descart. Descarte. DES i 33 

Descendencia. Succes- 
sió de una persona. Pro- 
genie, sucesión. 

Descendent. Descendien- 
te, descendente. Pl. Veni- 
ders. Venideros. 

Descendir. Descender. 

Descens. Baixada. Des- 
censo. Acte ó acció de bai- 
xar. Descensión. 

Descenyirse de riurer. 
Fr. Desternillarse, pere- 
cerse de risa. (Discernir. 

Descernir. Distingir. 

Descinglar. Descinchar. 

Desclavament. Ac. y 
efecte de desclavar. Des- 
hincadura. 

Desclavar. Lo que está 
üxát en algun lloch. Des- 
hincar, desenclavar. 

Descl a v i I lar . Tráurer las 
clavillas. Desenclavijar. 

Desclofollar. Esclofo- 
llar. Las ametllas, etc. 
Descascarar, descascar. 
Tráurer los grans de las 
tabellas. Desvainar. 

Déselos. Abierto. 

Desclóurer. Obrir lo 
clos. Abrir. Las mans. 
Desenclavijar las manos. 

Desclóurerse. r. Las 
flors. Desabotonarse , a- 
brirse, descogerse, {miento 

DescobrimentDescwòn- 

Descobrir. V. Descubrir. 

Descocat. Descarat. Des- 
carado, petulante. 

Descolar. Deshonrar, no 
guardar las fiestas. 

Descolgar. Descubrir, de- 
senterrar, destapar. 

Descoll.Ác. de descollar. 
Desempulgadura. 

Descollament. Excés ó 
superioritat. Descuello, 
descollamiento. 

Descollar. Tráurer la 
corda deis caps del arch 
en la ballesta. Desempul- 
gar. Sobrepujar. Despun- 
tar, {loramiento. 

Descoloriment. Desco- 

Deseolorir. Descolorar. 

Descolorirse, r. Enma- 
rillecerse, {pálido. 

Descolorit. Descolorido* 

Descomediment. Des- 
mesura desaguisado. 134 DES 

Descomedirse, r. Des- 
medirse, desmesurarse 
descompasarse. 

Descomedid. Descomedi- 
do, desmesurado. 

Descompartictor. Des- 
partidor, (tir. 

Descompartir. Despar- 

Descom passar. Desba- 
ratar. Desbaratar. 

Descompassarse. r 
Descomedirse, descompo- 
nerse, desentonarse. 

Descompóndrer. Tras 
tornar 1* orde ó composi- 
ció. Descomponer. Desen 
dressar. Desaderezar. De- 
sordenar. Desordenar. 
Desguarnir. Decolgar, de- 
sadornar, (postura. 

Descomposició.Ztescoíri- 

Deseompost.Trastornat. 
Descompuesto. Inmodest. 
Audaz, atrevido. 

Deseomp o s t a m e n t. 
Adv. Descompuestamente. 

Descompostura. Falta 
de asseo. Desaseo, desaliño 

Descomptar. Descontar. 

Descompte. Descuento. 

Descomunal. Enorme, 
descompasado. 

Desconceptuar. Desa- 
creditar, desopinar. 

Desconcert. Falta de 
concert ó lleugeresa en 
las paraulas ó accions. 
Desconcierto. L' acció y 
efecte de desconcertar. 
Desconcertadura. Desba- 
ratament de ventre. Des- 
peño, desate de vientre. 

Desconcertar. Tráurer 
de quici. Desquiciar. Des- 
baratar. Desordenar, des- 
componer, turbar. 

Desconcertarse, r. De- 
savenirse. Desavenirse. 
Desliorigarse algun os. 
Desvencijarse, dislocarse. 

Desconcertat. Desbara- 
tado. V. Desbaratat. 

Deseo n e g u d a m e n t . 
Adv. Desconocidamente. 

Desconegut. Ignorat. 
Desconocido, incógnito. V. 
Desagrahit. 

Deseoneixensa. Desco- 
nocimiento, ingratitud. 

Desconèixer. Desconocer DES 

Deseonflansa. Recel.' 
Recelo, suspicacia. 

Desconfiar de la salut. 
Desahuciar. (picaz. 

Desconfiat. Recelos. Sus- 

Desconformar. Discre- 
par, disentir. (forme. 

Desconforme. Discon- 

Desconjuntament. Des- 
coyuntamiento, desenca- 
jamiento, desencaje. 

Desconjuntar. Desco- 
yuntar y desvencijar, des- 
encajar. L' os de la es- 
patlla del animal. Respal- 
darse. Los ossos. Desgo- 
bernar, {yuntado. 

Desconjuntat. Desco- 

Desconort. V. Desconsol 

Desconsol. Desconsuelo, 
desconsolación. (tir. 

Descontar. Rebajar, reba- 

Deseontent.Descontento, 
malcontento. 

Descontentadas. Des- 
contentadizo. 

Descontentament. Des- 
contento, descontenta- 
miento, desagrado. 

Descontinuació. Inter- 
rupción, (rumpir. 

Descontinuar. Inter- 

Deseon ven ¡éncia. La ¡ 
desconformitat de parers! 
ó voluntats. Disconvenien- 
cia, (veniente. 

Desconveniente Incon-\ 

Desconvingut. Descon- 
venido, discorde. 

Descordar. Un instru-j 
ment de música. Desen-\ 
cordar. Tráurer los bo- 
tons del trau. DesabotoA 
nar. Los gafets, cordons,! 
etc. Desabrochar. Lascal- 
sas, ó altra pessa de roba. 
Desatacar. 

Descordarse, r. Desabro- 
charse, desabotonarse. 

Descordat. Desabotona- 
do, desabrochado. 

Descorsadura. Descor- 
tezadura. 

Descorsar. Tráurer la es- 
corsa. Descortezar. 

Descort. Poét. Composi- 
ció poética de metro ir- 
regular. Polimetra. 

Descortés. Faltat de mo- 
dos. Desatento, inurbano. DES 

Descortesament. Adv. 
Sens cortesia. Descortes- 
mente, groseramente. 

Descortesía. Inurbana 
dad, impolítica. (sit. 

Descosidura. V. Descu- 

Deseossar. Trencar lo- 
cos de l' agulla. Descular, 
desojar. (desarrebujar _ 

Descotxar. Desarropar, 

Descrèdit. Descrédito^, 
deslustre, menaua.Xb des- 
crèdit. Adv. Sens crèdit» 
Menguadamen te. 

Descréurer. Descreer. 

Descridar. Proscribir. 

Descrismar. Descristia- 
nar, (to. 

Descri t. Descrito, descrip~ 

Deseríurer. Describir. 
Lo que no pot descriu- 
rerse. Indescriptible. 

Descrostar. Descostrar. 

Descrostarse. r. Tráu- 
rer, cáurer ó saltar la 
crosta. Descascararse. 

Descuat. V. Escuat. 

Descubert. Descubierto,, 
manifiesto, patente. 

Deseu berta. Mil. Rego- 
neixement. Descubierta. 

Descubertament. Adw 
Clarament. Descubierta" 
mente, al descubierto. 

Descubridor. Lo qui re- 
vela algun secret. Reve- 
lador, (cion, revelamiento^ 

Descobriment. Revela- 

Descubrir. Revelar. Re- 
velar, manifestar. Posar 
de manifest lo que esta- 
va ocult. Desencapotar*, 
destapar, desencer rar. Una. 
cosa secreta. Pregonar. 

Desculpar. Disculpar. 

Descusir. Descoser. 

Descusit. Desfet ó tren- 
cat. Descosido. La part 
descusida de la roba, etc.. 
Descosedura. Pegarla pel 
descusit. Loe. fam. Ha- 
blar á tontas y á locas. 

Descuidarse, r. O/tt- 
darse, dormirse. De si már- 
teix. Dejarse. 

Descuydat. Lo qui se ol- 
vida fàcilment. Olvidadi- 
zo. Negligent. Omiso r ne- 
gligente, remiso. Despre- 
vingut. Desprevenida. A- DES 

traparócullir descuydat. 
Fr. Coger de rebato. 

Descuyt. Descuido, negli- 
gencia, omisión. 

Desdaurar. Desdorar. 

Desde junarse, r. Des- 
ayunarse. 

Desdejuni. Primer men- 
jar del mati. Desayuno. 

Desdeny.Ztesden, esquivez 

Desdenyarse. r. Tenir 
á menos. Esquivarse. 

Desdenyós. Esquivo. 

Desdir. Desdecir. A des- 
dir. Loc.V. A tenti potenti 

Desdirse. r. Retractarse. 
Denegarse, abjurar, lla- 
marse andana. 

Desdi txa. Infortunio, fa- 
talidad, infelicidad. 

Desditxas (Dir d'algú). 
Fr. Decir mal de alguno. 

Desditxat. Desafortuna- 
do, miserable, infeliz. 

Desdoblegar. Desdoblar 

Desé. Deceno, décimo. 

Deseixida. V. Eixida. 

Deseixirse. r. Desempe- 
ñar bè alguna obliga- 
ció. Desempeñar. Despèn- 
drer6e de una cosa. Desa- 
sirse. V. Desempalagarse 

Desembafar. Desempa- 
lagar, {dar. 

Desembalar. Desenfar- 

Desembarás. Expedi- 
ció, llestesa. Desembara- 
za, desempeño. La obra 
de desembarassar ó des- 
ocupar. Evacuación. Des- 
ahogo en lo parlar ú obrar 
Desparpajo, despejo, soltu- 
ra. Desvergonyiment..De$- 
vergüenza, desenvoltura. 

Dése ni b a rasgad a* 
ment. Adv. Despegada- 
mente, expeditamente. 

Desembarassar. Deso- 
cupar. Desocupar, evacuar 

Desembarassarse. r. 
Náut. Deslliurarse de al- 
gun perill. Rebasar, za- 
far, V. Despéndrerse. 

Desembarassat.Promp- 
te. Expedito. Desahogat. 
Despejado , desahogado, 
exento. (sembolicar. 

Desembarbolf ar.Y. De- 

Desembarcador. Des- 
embarcadero. DES 

Desembarcament. Y. 

Desembarch. 

Desembarch. Tráurer lo 
embarch. Desembargo. L' 
acte de desembarcar las 
personas. Desembarco. 
Los géneros, etc. Desem- 
barque, (trancar. 

Desembarrar. Desa- 

Dr se ni liastar . Desfer los 
punts ab que alguna cosa 
estava embastada. Desa- 
puntar, deshilvanar. Des- 
fer las bastas de las pes- 
sas de panyo. Descodar. 

Desembelecarse. r. De- 
sembelesarse, (blant. 

Desemble. V. Dessem- 

Oes embocadura. Des- 
embocadero, desemboque. 

Desembocar los rius en 
lo mar. Descargar, des- 
bocar. (Desembolich. 

Desembolícament. Y. 

Deseinbolicar. Desple- 
gar lo que estava plegat. 
Desenvolver. Quant la co- 
sa estava embolicada ab 
papers. Desempapelar. 
Desfer algun embolich de 
fil, seda, etc. Desenredar, 
desenmarañar. Desfer la 
envenadura. Desatar, des- 
ligar. La roba ab que al- 
gú está embolicat. Desar- 
rebujar. Exténdrer. Ten- 
der. Explicar lo dificul- 
tós. Aclarar, desembrollar 

Desembolsarse, r. De- 
senredarse. V. Desembos- 
sar, (do, desembrollo. 

Desembolich. Desenre- 

Desembols. Desembolso. 

Desemborratxar. Des- 
embriagar. 

Desembós. Desembozo. 

Desemboscar. Desboscar 

Desembossament. Lle- 
varse Pembós. Desarre- 
bujarse, desarrebozarse. 

Desembossar. Tráurer 
diners de la bossa. Des- 
embolsar. Tráurer lo em- 
bós. Desembozar, desar- 
rebozar. V. Desembussar. 

Des em bo ti ment. Eva- 
cuación. (V. Desinflar. 

Desembotir. Deshinchar 

Desembotxaear .Desem- 
bossar. Desembolsar. DES 13o 

Deseinbotxar. Tráurer 
los capolls. Desembojar. 

Desembrás. Desembara- 
zo , despejo , expedición. 
Ab desembrás. Adv. Des- 
pejadamente , con soltura. 

Desembrassadament. 
Adv. Desembarazadamen- 
te, despejadamente. 

Desembrassar. Tráurer 
los embrassos. Desemba- 
razar, descombrar. Des- 
ocupar alguna casa , pis, 
etc. Desocupar , evacuar. 
Apartar los estorbs. Des- 
pejar. Náut. Zafar. 

Desembrassat. Sens 
embrás. Desembarazado. 
Expedit. Escueto, expedi- 
to. Desocupat. Despejado, 
vacío. Desahogat, llibre. 
Desahogado, exento. Qui 
tè expedició y soltura. 
Desenfadado, desenvuelto, 
correntio, suelto. 

Desembre. Ultim mes 
del any. Diciembre. 

Desembridar. Desenfre- 
nar, [dar, poner en claro. 

Desembrollar. Desenre- 

Desembruixar. Desen- 
cantar. Desencantar. 

Desembull. Desenredo. 

Desembullar. Desfer lo 
que está embullat. Desen- 
marañar, desenredar. Los 
cabells, fil, seda, etc. Es- 
carmenar, desovillar. 

Desembussar. Desemba- 
razar, desatancar, desa- 
tascar, desembarrar. 

Desembutxacar. Des- 
embossar. Desembolsar. 

Desempacar. Desempa- 
quetar, desenfardar. 

Desempaig. Desahogo, 
desembarazo, desparpajo. 

Desempaliar. V. Des- 
compóndrer. 

Desempal legarse, r. 
Desprenderse , desasirse, 
sacudirse. (papelar. 

Desempaperar. Desem- 

Desempatada. Ac. y ef. 
de Desempatar.Desempaíe 

Desempatxar. Desahitar 

Desempatxarse. r. Des- 
embarazarse, despejarse. 

Desenipenyament.Res- 
catar la penyora. Desem- 136 DES 

peño. For. Retrovendicion. 

Desempenyar. Redimir. 
Redimir , rescatar. For. 
Retrovender , quitar, r. 
Desahogarse. 

Desempenyo. Rescate. 
V. Desempenyament. 

Desempenyorar. Des- 
empeñar, rescatar. 

Desemperezar y De- 
semperesirse. Desempere- 
zar, sacudir la pereza. 

Desempeñar. Desatusar. 

Desempetar. Desempa- 
tar. Desempatar. 

Desempiular. Desfer las 
cosas que están empiula- 
das. Desapiolar , desem- 
piolar. Desunir lo tros de 
corda empiulada ab altra 
Desempalmar. (poner. 

Desemplear. Apear, de- 

Desempobrir. Sacar de 
la miseria. 

Desenipossessi o n a r. 
V. Despossehir. 

Desempostar y Desem- 
postissar. Desentablar. 

Desempresonament. 
Desencarcelamiento , eoc- 
carcer ación. 

Desempresonar. Tráu- 
rer de la presó. Desencar- 
celar, excarcelar. Tráurer 
de pena. Sacar de pena. 

Desena. Década, décima 

Desencabestrar. Tráu- 
rer del cap alguna idea. 
Disuadir, quitar del casco. 

Desencadenar. Desfer 
la cadena. Deslabonar, 
desenlabonar. 

Desencaix y Desencai- 
xament. Ac. y efecte de 
Desencaixar. Desencaja- 
miento, desencajadura, 
desencaje. 

Desencaixar. Tráurer al- 
guna cosa del encaix. De- 
sencajar. Tráurer de la 
caixa. Sacar del arca. Ar- 
rancar los golfos , etc. 
Desgoznar , desgonzar. 
Tráurer un os de son 
lloch. Dislocar, descoyun- 
tar. Desfer las pessas de 
fusta que estavan unidas. 
Desensamblar, {cajonar. 

Desencaixonar. Desen- 

Desencallar. Tráurer un DES 

carruatge del lloch ahont 
estava encallat. Desatas- 
car. {Descamino. 

Desenca minament. 

Desencaminar. Desca- 
minar, descarriar. 

Desencaminat. Desca- 
minado. Anar desenca- 
minat. Andar ó ir fuera 
de razón. [encanto. 

Desencantament. Des- 

Desencantar. ~ Desfer 1' 
encantament. Deshechizar 

Desencapotament. De- 
sencapotadura. 

Desencapotarse, r. Lo 
cel. Serenarse, despejarse. 

Desencaputxar. Desen- 
capillar , descaperuzar, 
quitar la capilla. 

Desencarnar. Descarnar 

Desencarcelarse. r. 
Descargarse, desprenderse 

Desenca rrilament. 
Descarrilamiento, (rilar. 

Desencarrilar. Descar- 

Desencastar. Despegar, 
desengastar. 

Desencallar. Sacar de la 
madriguera, desanidar. 

Desencebar. Descebar. 

Desencodernar. Desen- 
quadernar. Desencuader- 
nar, (coladura. 

Desencolament. Desen- 

Desencordar. Descordar 

Desencordillar. Desen- 
cordelar, (corralar. 

Desencorralar. Desa- 

Desencotvar. Apearse 
del coche, desembarcar. 

Desencrespar. Desfer 
los rissos del cabell. Des- 
rizar, descrespar. 

Desencreuar. Descru- 
zar. D. las mans. Desple- 
gar, desenclavijar las ma- 
nos, (trar. 

Desencrostar. Descos- 

Desencuginient. Desen- 
cogimiento, desahogo. 

Desencugirse. r. Desen- 
cogerse, {fundar. 

Desencti i vinar. Desen- 

Desencungirse. r. Y. 
Desencugirse. (diablar. 

Desendemoniar. Desen- 

Desendeutar. Desadeu- 
dar, (moniar. 

Desendiablar. Desende- DES 

Desendolar. Desenlutar. 

Desendressar. Desade- 
rezar, (repelo. 

Desenemich. Padrastro, 

Desenfadar. Desenojar. 

Desenfado. Desenojo. 

Desenfados. Desenojoso. 

Desenfaldarse, r. Bajar 
el enfaldo. (lerizar. 

Desenfallonir. Desenco- 

Desenfangar. Tráurer 
del fanch. Desatascar. 
Tráurer lo fanch. Desem- 
barrar. (Desligadura. 

Desenfarce 1 1 a m e n t. 

Desenfarcellar. Desliar 

Desenfardar. Desfer los 
fardos. Desenfardelar. 

Desenfilar. Despassar lo 
que estava enfilat. Desen- 
garzar, desensartar. Des- 
passar lo fil de r agulla 
de cusir. Desenhebrar. 

Desen litar, r. Desempa- 
charse, desahitar. 

Desenfornar. Desenhor- 
nar, deshornar. 

Desenfré y Desenfrena- 
ment. Desenfreno, licencia 

Desenfrenar. Llevar lo 
fré. Des frenar. 

Desenfreno. V. Desenfré. 

Desenfurismarse. r. 
Desenfurecerse, desencole- 
rizarse, desatufarse, (lar. 

Desengabiar. Desenjau- 

Desengafetar.Desfèr los 
gafets. Desabrochar. 

Desenganxador. Despe- 
gador, (pegadura. 

Desenganxadura. Des- 

Desenganxar. Desen- 
castar. Desasir, despegar. 

Desenganxarse. r. Des- 
enmaranyarse. Desenma- 
rañarse, desenredarse. 

Desengany. Desengaño. 

Desenganyar. Apartar 
del error. Desencasquetar, 
desencastillar. 

Desenganyarse. r. Des- 
preocuparse, salir de duda 

Desengreixador. Qúi 
desengreixa. Desengrasa- 
dor.Lloch pera desengrei- 
xar. Desengr asadero. 

Desengrei vament. De- 
sengrasamiento. 

Desengreixar. Tráurer 
lo greix ó brutícia d' al- DES 

SU na cosa. Desengrasar. 
Tráurer lo greix ó llart á 
algun animal. Desainar. 

Desengrossar. Dismi- 
nuir lo gruix. Desengrue- 
sar. V. Desengruixar. 

Desengruixar y Desen- 
gruixír. Desengrosar, a- 
delgazar. (grudamiento. 

Desengrutació. Desen- 

Desengrutar. Tráurer P 
engrut. Desengrudar. 

Desenlias y Desenllassa- 
ment. Desenlace, deslaza- 
miento, solución. 

Desenllassar. Desenla- 
zar, deslazar, desatar. 

Desenllastrar. Náut. De- 
senlastrar. 

Desenllatar. Deslatar. 

Desenllistar. Desalistar. 

Desenl losar. Desenlosar. 

Desenllotar. Deslamar. 

Desenmaranyar. Des- 
marañar, desenredar. 

Desenmatsinar. Desem- 
ponzoñar. 

DesenmotUar. Desamol- 
dar, sacar del molde. 

Desennal. Decenal. 

Desenni. L'espay de deu 
anys. Decenio. 

Desenquadernar. Des- 
fer. Descuadernar. 

Desenquimerarse. r. 
Desatufarse , deponer la 
ira, desencapotarse. 

Desenquimerat. Desa- 
tufado, desamostazado. 

Desenrahonable. Irra- 
zonable, desrazonable. 

Desenrajolar. Desenla- 
drillar, desladrillar. 

Desenredament. Desen- 
redo. V. Desembull. 

Desenredar. Desembo- 
licar. Desenzarzar. Des- 
nuar. Desanudar, desañu- 
dar. Lo ronsal de la pota 
del animal. Desencabes- 
trar, (sempallegarse. 

Desenredarse, r. V. De- 

Desenronquir. Desen- 
ronquecer. 

Desenrotllar. Desarro- 
llar, desenvolver, descoger 

Desenrotllo. Desarrollo, 
desencogimiento. • 

Desenrunament. Es- 
combro, descombraduras. DES 

Desenrunar. Escombrar 

Desensacar. Desembau- 
lar, vaciar el saco. 

Desensaculació. Desin- 
sacularon. 

Desensacular. Desinsa- 
cular, descantarar. 

Desensellar. Desensillar 

Desensenyorirse. r. De- 
sapropiarse, enajenarse. 

Desensisar. Desencantar 

Desensorrar. Náut. De- 
sencallar, (terrar. 

Desensoterrar. Desen- 

Desensuperbir&e. r. 
Desensoberbecerse. 

Desentab o r n i ni e n t. 
Desaturdimiento, desatro- 
namiento. 

Desentabornir. Desa- 
turdir, desatolondrar. 

Desentapissar. Descol- 
gar, desentoldar. 

Desentelar. Desempañar 

Desenténdrerse. r. De- 
sentenderse, (humacion. 

Desenterrament. Eoc- 

Desenterraniorts. Des- 
enterrador. 

Desenterro. Desenterra- 
miento, exhumación. 

Desentès. Desentendido. 
Fèr lo desentès. Fr. Ha- 
cerse memo ó de nuevas. 

Desenteular. Destejar. 

Desentonació. Desento- 
no, desentonamiento. 

Desentonanient.Desen* 
tonació. Desentonación. 

Desentonarse, r. Sur- 
tirse de mare. Desman- 
darse. Surtir de tono. 
Desacordar. (tontarse. 

Desentontirse. r. Desa- 

Desentorpiment. Des- 
en torpecim iento . 

Desentorpir. Fèr capas. 
Desentorpecer, desentu- 
mir. Desentumir. Desen- 
tumecer, desadormecer. 

Desentortolligar. Des- 
enroscar, desenrollar, des- 
coger, desarrollar. 

Desentramar. Pene- 
trar lo mes dificultós. 
Profundizar, sondear. 

Desentranyarse. r. Ser- 
vir ab mòlt zel. Desha- 
cerse, dar lo propio. 

Desentravessar. Desa- DES 137 

travesar. (zar. 

Desentrenar. Destren- 

Desentrístir. Desentris- 
tecer. (Desentumecer. 

Desentumir. Desinflar. 

Desentumirse. Desin- 
flarse. Deshincharse. 

Desenvaynar y Desen- 
veynar. Fam. Desemba- 
nastar, (envelejar. 

Desenvelar. Náut. Des- 

Desenvenar. Desenven- 
dar, desvendar. Cir. Des- 
ligar, (envenenamiento. 

Desenverínament.Des- 

Desenverinar. Desenco- 
nar, desemponzoñar. V. 
Desenmatsinar. 

Desenvescar. Desligar. 

Desenveynar. Tráurer 
de la veyna. Desenvainar. 

Desenvolt. V. Desinvolt. 

Desenvoltura. Desemba- 
razo. V. Desinvoltura. 

Desermador. Rompedor. 

Desermameiit. Rompi- 
miento, rompido, artiga. 

Desermar. Agrie. Rom- 
per, artigar, arromper. 

Desert. Despoblat , sol. 
Desierto. Erm. Yermo, 
páramo. Inhabitat. Inha- 
bitado, solitario. 

Desertar. Fèr desert un 
lloch. Despoblar. 

Desertor. Fugitiu. Tráns- 
fuga, trásfuga. 

Desescuar. V. Escuar. 

Desesperació. Despit. 
Despecho, furor, ira. 

Desesperansar. Deses- 
perar, desesperanzar. 

Desesperar. Faltar la 
confíansa. Desconfiar. 

Desesperat. Furiós. Fu- 
rioso. Frenétich.Fr«neítco 

Desespero.Ztesespemeto/i 

Desespessiment. Enra- 
recimien to. V.Aclariment. 

Desespessir. Aclarir lo 
que era espés. Enrarecer. 
r. Los liquits. Asolarse. 

Desestanch. Desestanco. 

Desest i maeió. Desestima 

Desestimar. Despreciar. 

Desestorament.Ac.y ef. 
de Desesior&r. Desestero. 

Desestorar. Desesterar. 

Desestovar. Desmullir. 

Desetxisar.Y. Desensisar 138 DES 

Desexirse. V. Deseixirse. 
Desfaixar. Desfajar. 
Desfalcament y Des- 

falch. Desfalco. 

Desfalcar. Tráurer las 
falcas. Quitar las falcas y 
cuñas. Tráurer part de 
alguna cosa. Detraer, des- 
menguar, (cimiento. 

Desfalliment. Desfalle- 

Desfallir. Faltar lo alien- 
to. Desfallecer. 

Desfallit. Sens aliento. 
Desfallecido, desfalleciente 

Desfardarse. Fam. Des- 
alforjarse, descoco. 

Desfatxatés. Descaro, 

Des favor ir y sos deri- 
vats. V. Desafavorir. 

Desfer* Destruir lo fet. 
Deshacer , descomponer, 
Deixatar. Deshacer , li- 
cuar. Desplegar. Desco- 
ger. Descompóndrer. Des- 
montar, desarmar. Des- 
embolicar. Desenvolver. 
Desvanéixer. Desvanecer. 
V. Deslligar, Descordar. 
Tornar á cambiar una 
cosa per altra. Destrocar. 
D. alguna trama. Destra- 
mar. La barata. Recam- 
biar. La cingla. Descin- 
char. La trena. Destren- 
zar. Las mallas. Desma- 
llar. Las sivellas. Deshe- 
biliar. Lo camí. Desandar 
lo andado. Lo lias, nus. 
etc. Correr. Lo corretg de 
la sabata. Desmajolar. Lo 
que s' ha fet. Destejer. Lo 

2ue tè brins. Desbriznar. 
os cordons dels caps. 
Náut. Descolchar. Los far- 
dos. Desembalar. Los li- 
auits. Disolver, desleír. 
Un exercit. Derrotar. Un 
sostre. Destechar. Desfer, 
desbaratarlos intents. Fr. 
Burlar, eludir, frustrar. 
Desfer, soltar los dubtes 
ó arguments. Soltar, des- 
atar. Desfer ó esmenar 
los errors. Enmendar. 

Desfermar. Soltar, disa- 
tar, r. Desembanastarse. 

Desterra. Los trossos re- 
sultants de la ruina d' un 
edifici, etc. Despojo, der- 
ribo, cascote, ripio. Las DES 

sobras ó desperdicis de 
alguna cosa. Desechos. 

Desferracaballs. Pta. 
Herradura de caballo. V. 
Herba del ferro. 

Desferrad ura. Desher- 
radura . (ram ien to . 

Desferrainent. Desher- 

Desferrar. Desherrar. 

Desferse. r. Pérdrer la 
consistencia. Deshacerse. 
Descompóndrerse. Des- 
componerse. Descarago- 
larse 'ls bucles ó caragols. 
Caerse. Extenuarse. Con- 
sumirse, derretirse. Des- 
péndrerse. Despojarse, 
descartarse. Obrar ab em- 
penyo. Descriarse, desgoz- 
narse. Desfèrse, tráurerse 
la roba. Quitarse. Dit del 
cel, núvols, etc. Desga- 
jarse. V. Desempallegar- 
se y Desaparèixer. Des- 
fèrsehi. Fèr moviments 
estranys y violents. Des- 
goznarse. Fèr una cosa 
ab mòlt empenyo. Exha- 
larse. Desférsehi tot. Fr. 
Desvivirse, echar los bofes. 

Desfet. Destruhit. Deshe- 
cho. Passat. Ajado. Des- 
unit. Desamasado. Desor- 
de. Desorden, confusión. 
Desfet de temps. Loe. 
Borrasca, tormenta. Ha- 
verhi un desfet. Fr. Ha- 
ber la de Dios es Cristo. 

Desfeta. Tel que 's fa en 
lo ull. Nube, niebla. Der- 
rota d' un exèrcit. Rota, 
derrota. D. de temps. Re- 
vuelta de tiempo, tiempo 
revuelto ó borrascoso. 

Desfici. Inquictut. Desa- 
sosiego. Deixament. Dis- 
plicencia, descaecimiento. 

Desfíciejarse. r. Estar 
mòlt impacientó inquiet. 
Deshacerse, desasosegarse, 
des trizarse. (pacien te. 

Desficiós. Impacient. Im- 

Desfiguracio. Des forma- 
ción, (guracion. 

Desfigurament. Desfi- 

Desfigurar. Desformar, 
deformar, demudar. 

Desfigurarse, r. Pint. 
Degenerarse. 

Destila. L' acció de desfi- DES 

lar. Deshiladura. Pl. Los 
fils que serveixen pera 
curar las feridas , etc. 
Hilas. (la deshilada. 

DesfiSada (A la). Adv. A 

Desfilar. Tráurer los fils r 
desfent lo teixit. Deshi- 
lar , deshebrar, dexhila- 
char. La vora de la tela. 
Desflecar, desflocar. Ra- 
jar lo liquit gola á gota. 
Destilar, manar goteando, 
correr gota á gota. 

Desfilat. Lo efecte de des- 
filar. Deshilado, deshe- 
brado. La guarnició á mo- 
do de serrell. Cairel. 

Desflorado. Desflora- 
miento, estupro. (dor. 

Desflorador. Estupra- 

Desfloranient. La acció 
y efecte de desflorar. Des- 
floracion, desfloramiento. 

Desflorar. Desvirgar, des- 
honrar, estuprar. 

Desflorír. Tráurer la flo- 
ridura. Desenmohecer. 
Pérdrer la flor. Des florecer 

Desfogament. Desfogue. 

Desfogar la ira. Deshin- 
charse, desahogar la ira. 

Desfogarse, r. Esbra- 
va rse. Desahogarse. 

Desfonar. Desfondar, des- 
fundar, descular. 

Desforrar. Desaforrar. 

Desfragat ó Desfregat. 
Desproporcionat. Desco- 
medido. Mal cuydat, des- 
guarnitetc. Desmantelado 

Desfrarar. Secularizar. 
r. Desfrailarse. 

Desfraudar. Defraudar. 

Desfregat. V. Desfragat. 

Desfrenar. Desenfrenar. 

Desfruncir. Desarrugar. 

Desfullador.Ztes/w/ador. 
V. Esfullador. D. de vi- 
nya. V. Despampolador. 

Desfullament. V. Esfu- 
llament. D. de vinya. V. 
Despampoladura. 

Desfullar. Deshojar, en- 
rehojar. V. Esfullar. Las 
vinyas. V. Despampolar. 

Desgafetar. Desabrochar 
V. Desengafetar. 

Desgana. Inapetencia. 

Desganarse, r. Tenir al- 
guna indisposició. Indis- DES 

ponerse. (Indisposí. 

Desgana*. Inapetente. V. 

Desganyitarse. r. Des- 
gañifarse, despepitarse. 

Desgarra* adament. 
Adv. Desatinadamente. 

Desgarratar. Desbarrar, 
desatinar, despotricar. 

Desgastarse, r. Gastar- 
se lo oído de las armas, 
de íoch. Desgranarse. 

Desgavell. Desorde, des- 
concert. Desorden, descon- 
cierto , descabellamiento» 

Desgavellar. Desconcer- 
tar, trastornar, descua- 
dernar, confundir. 

Desgavellat. Desconcer- 
tat. Desconcertado, desor- 
denado. Persona sens ju- 
dici, alborotat. Destorni- 
llado. Cap desgavellat. 
Fr. Cabeza de chorlito. 

Desgayradament. Ad v. 
Desaliñadamente. 

Desgayrament. V. Des- 
gay re. (xedat. Desmadejar. 

Desgarrar. Causar flui- 

Desgayrat. Deixat, cay- 
gut. Desmadejado, desma- 
mazalado. Lo que no té 
garbo. Desgarbado, desai- 
rado, desgalichado. 

Desgayre. Desmadeja- 
miento. V. Desdeny. 

Desgél. V. Desglás. 

Desgelar. V. Desglassar. 

Desglás y Desglassament. 
Desheladura, (desnevar. 

Desglassar. Deshelar, 

Desglassat. Liquidat. 
Deshelado. Dit de la neu. 
Desnevado, (sar. Desglose. 

Desglós. Acció de desglo- 

Desgobern. Desorde. 
Desgobierno, desconcierto, 

Desgobernar. Dislocar 
los ossos. Desencajar, des- 
coyuntar, (nir. 

Desgoniir. V. Dcsguar- 

Desgracia. Infortunio, 
calamidad , fracaso. D. 
impensada. Frangente. 
Cáurer en desgracia. Fr. 
fam. Desgraciarse. Tenir 
desgracia. Fr. No tenir 
sort. Correr con desgracia. 

Desgraciat. Calamitós. 
Calamitoso , azaroso , fa- 
tal. VeráuliTuPerdulario. DES 

Desgradar. Desagradar. 

Desgrahir.V. Desagrahir 

Desgranar. V. Esgranar. 

Desgrunar. Desmenuzar 

Desguarninient. Des- 
compostura. 

Desguarnir. Desguarne- 
cer, descomponer. Lo ca- 
ball. Desenjaezar. La nau. 
Desarmar, desaparejar. 

Desguarnirse, r. Náut. 
Obrirse '1 buch pels tran- 
canils. Abrirse, desgua- 
zarse , desligarse. 

Desguàs. Desagüe , desa- 
guadero, desaguador. 

Desguassar. Desaguar 
Alguna bassa ó estany. 
Desangrar. V. Desayguar. 

Deshabitat. Inhabitado. 

Desheretanient. Deshe- 
redación, desheredamien- 
to, exheredacion. 

Desheretar. Desheredar, 
exheredar. 

Deshombrar . Quita r el 
nombre, ó el ser. 

Deshouest. Deshonesto, 
impúdico, torpe. 

Deshonestament. Tor- 
pemente, inhonestamente 

Deshonestedat. Desho- 
nestidad , impudicicia, 
torpeza. (famia 

Deshonor. Deshonra, in 

Deshonorar. Privar deis 
honors. Degradar. 

Deshonrabons. Inso- 
lent. Descarado, insolente. 

Deshonrar. Deshonestar, 
profanar, (hospedamiento. 

Deshospedatge. Des- 

Desig. V. Desitj. 

Designació. Annotació, 
registre. Registro. 

Designe. Designio , pro- 
pósito , intento. Ab desig- 
ne. Adv. De propósito, 
con intención. 

Desigual. Diferent. Dis- 
par, impar. Inconstant. 
Intercadente Mòlt dificul- 
tós. Arduo. Sembrat des- 
igual Amelgado. 

Desigualar. Tráurer P 
ajust. Desajustar. (ner. 

Desintposar. Desimpo- 

Desine linar. Enderezar. 

Desinfectar. Desinficio- 
nar, desapestar. DES 139 

Desinflamar. Med. Des- 
enconar, (chadura. 

Desinflantent. Deshin- 

Desinflar. Tráurer la in- 
flor. Deshinchar. Redu- 
hirse la inflor. Desinflar- 
se. Deshincharse, r. Dei- 
xar la vanitat. Deponer la 
arrogancia. (ment. 

Desinflor. V. Desinfla- 

Desingrat. Y. Ingrat. 

Desinterés. Desapego,, 
desasimiento. (sin teres- 

Desinteressament. De- 

Desinvolt. Desenvuelto. 

Desinvoltament. Adv. 
Desenvueltamente, (tura. 

Desenvoltura. Desenvol- 

Desistiment. Desisti- 
miento, desistencia, retro- 
cesión. For. Apartamien- 
to, sobreseimiento. 

Desistir. For. Sobreseer. 

Desitj. Lo afecte de ape- 
téixer. Deseo. Lo antoix 
de las donas prenyadas. 
Antojo. Gana. Pujo. An- 
sia. Hipo. Med. Prurito. 
Tenir algun desitj. Fr. 
Apetéixer ab vehemencia 
alguna cosa. Antojársele. 

Desitjable. Deseable, a- 
petecible, desiderable. 

Desitjar. Desear. Quant 
es ab ansia. Anhelar. 

Desitjós. Lo que desitja 
alguna cosa. Deseoso, se- 
diento. El que té antoix.. 
Antojado. Él que apeteix. 
Apetecedor. Gante. Ganoso- 

Desitj osante nt. Ansio- 
samente, ansiadamente. 

Desjuntament. Desu- 
nió. Desunión, (cimiento. 

Desjuny intent. Desun— 

Desjunyir. Desuncir. 

Desligant. V. Deslliga- 
dor. (lliurament. 

Desliurament. V. Des- 

Desliurar. V. Deslliurar. 

Desliurat. Esforsat. Va- 
liente, esforzado. 

Desloar. Vituperar. 

Deslleal. Desleal, difiden- 
te, pérfido. 

Desllealment. Adr. Des- 
lealmente, infielmente. 

Desllealtat. Deslealtad. 

Desllengu adament. 
Adv. Desbocadamente, de- J40 DES senfrenadamente. 
Desllenguament. Des- 

lenguamiento . desboca- 
miento, impudencia. 

Desllenguar. Tallar la 
llengua. Deslenguar. Lle- 
var la llengüeta á algun 
instrument. Deslengüetar 

Deslenguarse, r. Des- 
mandarse, deslenguarse. 

Desllenguat. Qui no té 
llengua. Deslenguado. Lo 
desvergonyit en lo parlar. 
Lenguaraz, mal hablado, 
desbocado. {Deliberar. 

Deslliberar. Deliberar. 

Desllígador. Desliador, 
desligador, desatador. 

Desl ligadura y Des lli- 
gament. Desatadura, des- 
ligadura, solución. 

Deslligar. Desfer. Desa- 
tar, deslazar, soltar. Ab- 
sóldrer de las censuras 
eclesiásticas. Desligar. 

Desl lindar. Deslindar. 
Y. Fitar. (V. Lliscada. 

Desllís. Desliz, flaqueza. 

Desllissar. Deslizar. V. 
Lliscar, Relliscar. 

Deslliurament. Ac. y ef. 
de deslliurar á altre de un 
perill. Libramiento. 

Deslliurar. En sas prin- 
cip. accepc. Librar, li- 
bertar. Eximir de obliga- 
ció. Ewimirde obligación. 

Deslliure. Llibre. Libre. 

Destinar. Vituperar. 

D esllomar. Y. Allomar. 

Desllorigador. Coyun- 
tura. Trobar lo desllori- 
gador. Fr. Dar en el quid, 

Desllorigadura y Des- 
llorigament. Dislocación, 
dislocadura, dislocamiento 

Desllorigar. Descoyuntar 

Desllorigarse. r. Des- 
conjuntarse algun os. 
Desgobernarse, desconcer- 
tarse. Descompóndrerse '1 
eos. Dislocarse , desgoz- 
narse. La má. Depamplo- 
marse. Manesc. Trencar- 
se. Descerrumarse. 

Desllorigat. Dislocado, 
desensortijado, desortijado 

Deslluiment. Desluci- 
miento, deslustre. 

Deslluir. Deslucir , des- DES 

lustrar, anublar. 

Deslluit. Deslucido, des- 
lustroso, desdorado. 

Desllumar. Y. Allomar. 

Desllurigar .Desllorigar, 
Descoyuntar. 

Desllustrar. Deslustrar, 
deslucir. V. Enlluernar. 

Desl lustre. Deslustre, 
deslucimiento. (bullat. 

Desmadeixat. V. Em- 

Desmainador. Instru- 
ment pera desmamar 
bestias. Destetadera. 

Desmamament. Destete. 

Desmamar. Dit de las 
criaturas. Destetar. Deis 
anyells. Descorderar. Deis 
cabrits. Descabritar. Deis 
vadells. Desbecerrar. 

Desmame I lar. Tallar las 
mamellas. Quitar, cortar 
los pechos, (impudencia. 

Desnian.jEa?ceso, tropelía, 

Desmandarse r. Propas- 
sarse de paraulas. Des- 
lenguarse , desbocarse. 
Descomedirse, propassar- 
se. Desmedirse , desafo- 
rarse, desenfrenarse. 

Desmán dat. Mal manda- 
do, desacatador, descome- 
dido, procaz. 

Desmanegament. Des- 
arreglo, desorden. 

Desmanegar. Desguar- 
necer, desenastar. 

Desmanegat. Que no té 
mánech. Desenastado. 
Descompost. Destartala- 
do, (alimentos. 

Desmán tenir. Quitar los 

Desmanyotat. Desma- 
ñado, desmanotado, mo- 
drego, perdulario, (marca. 

Desmarcar. Quitar la 

Desmañar. Descompo- 
ner, ajar, desconcertar. 

Desmasía. Demasía, su- 
perfluidad. En demasía. 
Adv. Demasiadamente, 
demasiado. (En demasía. 

Desmasiadament.Adr. 

Desmasiat. Demasiado, 
excesivo. V. Massa. 

Desmay. Defalliment. 
Desmayo, desfallecimien- 
to , deliquio. Repentí. 
Med. Síncope. Arbre. Lio- 
ron , desmayo , sauce de DES 

Babilonia. (may. 

Desmayament. Y. Des- 

Desmayar. Desfallecer. 
r. Cáurer en basca. A- 
mortecerse, ahilarse. 

Desmayat (Color). Color 
apagado, desmayado. 

Desme morad ura y 
Desmembrament. Ac. y 
ef. de Desmembrar. Des- 
membración , dismembra- 
ción, división. 

Desmembrar. Mal gas- 
tar part de la hisenda. 
Menguar. ( Trascordarse. 

Desmemoriarse. r. 

Desmemoriat. Olvida- 
dizo, falto de memoria. 

Desnienjament. Desga- 
na, inapetencia, (narse. 

Desmenjarse. r. Desga- 

Desmenjat. Inapetente, 
desganado. Fér lo des- 
menjat. Fr. La gata de 
mariramos. (mentida. 

Desmentiment. Des- 

Desmentir. Desdecir. 

Desmenussable. Des- 
menuzaba, (menuzador. 

Desmenussador. Des- 

Desmenussar. Dividir ó 
desfer una cosa en parts 
menudas. Desmenuzar, 
des trizar. Examinar pau- 
sadament alguna cosa. 
Analizar ¿ apurar. 

Desmerecedor. Des- 
merecedor, (cer. 

Desmerèixer. Desmero- 

Desmerescut. Sens mè- 
rit. Desmerecido. 

Desinesur a d a m e n t . 
Adv. Desmedidamente. 

Desmesurat. Excessiu. 
Desmedido , enorme, desa- 
forado, (rar. 

Desmillorar. Desmejo- 

Desmoblar. Desamoblar. 

Desmoblat. Desamobla- 
do, desmantelado. (tar. 

Desmontar. Y. Desmun- 

Desmotxar. V. Esmotxar 

Desmuntament. Obra 
de desmuntar. Desmonte. 

Desmuntar. Desfer, de- 
sarmar. Desmontar. Las 
pessas d' artillería, etc. 
Descabalgar, desencabal- 
gar. (Desasado. 

Desnansat. Sens ansas. DES 

Desnassar. Desnarigar. 

Desnatura y Desnatura- 
lisació. Acció y efecte de 
Desnaturalisar. Desnatu- 
ralización. 

Desnaturalizarse, r. 
Fèrse cruel. Encruelecer- 
se, {mano, cruel. 

Desnaturaliza*. Inhu- 

Desnivell. Desnivel. 

Denivellarse. r. Pérdrer 
lo nivell. Desnivelarse. 

Desnivellat. Desnivela- 
do, gaucho. (nombr'e. 

Desnombrar. Quitar el 

Desnonar. Descompro- 
métrer. Descomprometer se 

Desnú. V. Nú. 

Des» mulo i* . Desnudador, 

Desnuament. La acció 
de desfer un nús. Desa- 
nudadura. Adv. Sens im- 
pediment. Desnudamente. 
Solució d' una dificultat. 
Aclaración, solución. 

Desnuar. Desfer un nus. 
Desanudar, desañudar. 

Desnudesa. Desnudez. 

Deso. Escondrijo, escondi- 
te. Per refugiarse.i?ecepío. 

Desobediencia. Desobe- 
decimiento, inobediencia. 

Desobedient. Desobe- 
dien te, inobedien te. 

Desobedient ment. 
Adv. Desobedientemente. 

Desobehir. Desobedecer. 

Desocupació. Evacua- 
ció. Evacuación. 

Desocupar.Tráurer, vuy- 
dar. Desguarnecer, eva- 
cuar , despejar. Los 
bandís. Desbancar. 

Desocupat. Vuyt. Vacío. 
Ociós. Ocioso. Qui no té 
ocupació. Holgado. 

Desolar. Tirar á terra al- 
gun edifici. Asolar, der- 
ribar. Arruinar algun 
regne ó provincia , mal- 
métrer. Talar, devastar. 

Desollar. V. Escorxar. 

Desombrar. Llevar la 
sombra. Quitar la sombra. 

Desune st. V. Deshonest. 

Desonor. Deshonor. 

Desopinar. Desacreditar. 

Desorde. Desorden, des- 
concierto, confusión. 

desordenar. Desconcer- DES 

tar, desarreglar, desenta- 
blar. Mil. Desbaratar, r. 
Enturbiarse. 

Desordenat. Desconcer- 
tado, inordenado. 

Desorellar. Desorejar. 

Desori. Desgavell, desor- 
de. Zacapela, zipizape. 

Desornieig. Desaparell. 
Desaparejo. Llevar lo de- 
sormeig. Fr. Desamarrar. 

Desotmejar. Desaparejar 

Desossar. Deshuesar. 

Desossat. Sens os. Deso- 

Desou. Desove. (sado. 

Despucientar. Impa- 
cientar, r. Desesperarse, 
quemarse. 

Despaig. En sas princip. 
accepc. Despacho. Llesle- 
sa. Despejo, desenvoltura. 
Nombrament. Nombra- 
miento, provisión. 

Despalmar. Espalmar. 

Despainpolador. Des- 
pampanador. 

Despaiu poladura y 
Despampolament. Des- 
pampanadura. 

Despanipolar Agrie. Des- 
pampapar, deslechugar. 

Despampolat. Despam- 
panado, (rejadura. 

Despanyament. Descer- 

Despanyar. Descerrajar. 

Desparanient. Disparo, 
explosió. Disparo. Acció 
y efecte de Desguarnir. 
Descomposición , desata- 
vío, descompostura. 

Desparar. Descomponer, 
desaparejar, desadornar. 

Desparedar. Destapiar. 

Desparensar. Desfigu- 
rar. (V. Desaparejar. 

Despariar. Desaparear. 

Despassar. Desengarzar. 
V. Desenfilar, r. Enredar- 
se la corda de la corrióla. 
Encarrillarse. 

Despatx. V. Despaig. 

Despatxar. Consumir 
promptament alguna co- 
sa. Despabilar, despachar 
brevemente. Donarse pres- 
sa. Darse prisa, acelerar, 
Donar curs á alguna cosa. 
Eccpedir, proveer. 

Despay. Adv. Despacio, 
lentamente. DES i 41 

Despeadura. Mal en los 

peus. Despeamiento. 

Despedassar. Espatllar 
la roba ó calsat. Romper. 

Despedassat. Boto. V. 
Espellifat. Anar tot des- 
pedassat. Fr. Estar hecho 
un arambel. 

Despedida. Despedimien- 
to. V. Despediment. 

Despedí ment. Despido. 
Del llogater ó arrendata- 
ri. Desahucio. Donar des- 
pediment. Fr. Despedir. 

Despedir. Lo llogater. 
Desahuciar. Espargir. 
Difundir, esparcir. 

Despedregar. Despedrar 

Despendir y despéndrer. 
Gastar, despender. 

Despéndrerse. r. Cáu- 
rer alguna cosa que 's 
trobaba unida ab altra. 
Desprenderse, desgajarse. 
Excusarse de fer alguna 
cosa. Descartarse, despe- 
garse, excusarse. 

Despenjar. Descolgar. 

Despensa. Dispensa. 

Despenser. Dispenser. 
Despensero. 

Despentinar. Despeinar. 

Despenyadero. Derro- 
cadero, precipicio. 

Despenyador. Despeña- 
dero, precipicio. 

Despenyanient.Z)£$/)eño 

Despenyar. Precipitar. 

Despenyarse. r. Entre- 
garse cegament als vicis. 
Desenfrenarse. 

Desperadament. Deses- 
peradament. Adv. Deses- 
peradamente. (Desesperar. 

Desperar. Desesperar. 

Desperdici. Desperdicio, 
prodigalidad. 

Desperdiciar. Prodigar. 

Despert. No adormit. Des- 
pierto. Advertit. Despabi- 
lado. Atent. Cuidadoso. 
Estar despert. Fr. Estar 
ab vigilancia ó preven- 
ció. Abrir el ojo. (dor. 

Despertador. Disperta- 

Despertar. Interrómprer 
la són. Dispertar, desa- 
dormecer. Desentorpir. 
Desadormecer. 

Despertarse, r. Despabi- \ 42 DES 

lar se. La Tenda. Picar. 

Despès. Eoopendido. 

Despesa. Comuna. Casa 
de pupilos. Lo consum 
diari. Despensa. La mesa- 
da ó diari que 's paga en 
la casa de despesas. Pen- 
sión. Estar á despesa. Fr. 
Estar á pupilaje» Lo qui 
está á dispesa. Pensionis- 
ta, pupilo. [Despensero. 

Despesari y Despeser. 

Despicarse, r. Péndrer 
satisfacció, r. Desquitarse. 

Despicli. Despique, despe- 
cho, desabrimiento. 

Despido. Despedida. V. 
Despediment. 

Despit. Despecho, despi- 
que. Ab despit. Adv. Des- 
pechadamente. 

Despitar. Despechar. V. 
Neguitejar. {se. 

Despitarse, r. Despechar- 

Desplácente Displicente. 

Desplahent. Desplacien- 
te. (Desplaciblemente. 

Desplabentnient. Adv. 

Desplalier y Despláurer. 
Desplacer, displacer. 

Despleeli. Desplegadura. 

Desplegar. Desdoblar, 
descoger , tender. Las 
mans. Desenclavijar las 
manos. No desplegar la 
boca. Fr. No despegar la 
boca ó los labios. 

Despler. V. Desplaher. 

Desplom. Desplomo. 

Desplomarse, r. Acos- 
tarse, ladearse. 

Despoblació* Despueblo. 

Despoblament. Despo- 
blación, despueblo. 

Despoblat. Yermo, de- 
sierto, (ponsales. 

Despolis. Esponsals. Es- 

Despóndrerse. r. Dei- 
xar de póndrer los'au- 
cells. Desponerse. 

D es pon se I lar. Desflorar 

Despossehiment. Des- 
poseimiento. 

Despossehir. Desposeer, 
desaposesionar, despojar. 

Despótieh. Malbarata- 
dor. Derrochador, desper- 
diciador. Malgastador. 
Despendedor, maniroto. 

Despotisme.jDespoíwwo. DES 

Desprear. Despreciar. 

Despreciar , menospreciar . 

Despreci. Desprecio, me- 
nosprecio. Mirar ab des- 
preci. Fr. Mirar sobre- 
hombro ó sobre el hombro. 

Despreciador. Qui des- 
precia. Menospreciador. 

Despreciar. Menospre- 
ciar, desestiniar. D. un 
favor. Repulsar. 

Desprendiment. Desin- 
terés. Desprendimiento. 
La acció de despéndrer- 
se. Deshacimiento. 

Desprès. Adv. de temps, 
lloch y orde. Después. 
Generós. Generoso, des- 
prendido. Desprès de aixó. 
Loe. En seguida, luego, 
luego después. 

Desprevenció. Desavío, 
desprevención. 

Desprevingudam e n t. 
Adv. Desprevenidamente, 
desapercibidamente , des- 
proveidamente. 

Desprevingut. Despre- 
venido, desapercibido. 

Desproporcionat. Ex- 
cessiu, desmesurat. Des- 
medido. Sens proporció. 
Improporcionado. 

Despropòsit. Despropó- 
sito, paradoja, badajada. 

Desprovehir. Despro- 
veer, desabastecer. 

Después y Despuix. V. 
Desprès. 

Despulla. La acció y e- 
fecte de despullar. Des- 
pojo. Lo empleo vacant 
per ascenso del que P ob- 
tenia, fíesulta. La pell 
que deixa la serp. Cami- 
sa. Anat. Secunaina, pla- 
centa. Pl. Las pessas de 
roba usada. Desechos. Tot 
lo que 's troba abandonat 
per una destrossa. Despo- 
jos. V. Pellofa. 

Despullar. En sas prin- 
cipals accepcions. Des- 
pojar. Llevar lo vestit. 
Desnudar. 

Despullat. Sens ó mòlt 
mal vestit. Despojado, 
desnudo. Deixar a algú 
despullat. Fr. Dejar á al- 
guno en cueros, en pelota. DES 

Despuntar. Y. Espuntar. 
Despuntat. Obtuso. 
Despús. V. Desprès. 
Despusahí y Despusahir. 

Adv. Anteayer, antes de 
ayer. (noche. 

Despusanit. Adv. ¿ n te- 
De spustfeiuá. Adv. Pa- 
sado mañana, después de 
mañana. (V. Despullar. 

Despuyar y Despuylar. 

Despuys. V. Desprès. 

Descfuarterar. Escorte- 
rar. Descuartizar. V. Es- 
quarterar. 

Descjuit. Desquite, quite. 

Desralionable. V. Irra- 
honable. (lar. 

Desraygar. V. Desarre- 

Desremangar. V. Des- 
arremangar. 

Desrollar. Desenrotllar. 
Desarrollar, extender. V. 
Descargolar. 

Desrovellar y Desrove- 
yar. Desherrumbrar. 

Desrugar. Desarrugar. 

Dessá.Adv. De acá, de es- 
te lado. (sabor. 

Dessabor. Disgust. Sin- 

Dessaboriment. Falta 
de sabor. Desabrimiento, 
desazón, insipidez, 

Dessaborir. Desazonar. 

Dessaborit. Desabrido, 
desazonado, insípido. 

Dessabriment. Desabri- 
miento, desazón, insulsez. 

Dessabrir. Desazonar. 

Dessabrit. Sens substan- 
cia. Insípido. V. Dessabo- 
rit. Malhumorat. Malhu- 
morado. Licor ó such des- 
sabrit. Pistraje, pistraque 

Dessalar. Tráurer la sal 
á alguna cosa. Desalar. 

Dessangrat. Exangüe. 

Desseca y Dessecació. 
Desecación, desecamiento. 

Dessecant. Desecativo. 

Dessecatiu. Desecante. 

Dessech. Ressech. Dese- 
quido, reseco. (guir. 

Desseguir. Dejar de se- 

Dessemblansa. Deseme- 
janza, disimilitud. 

Dessemblant. Deseme- 
jante, disímil. 

Dessemblar. Desemejar* 

Desseparar. Separar. DES 

I^esservey. Deservicio. 

Dessidia. Peresa. Negli- 
gencia, flojedad, (rezoso. 

Dessidiós. Negligente, pe- 

Ih'NNohrc. Prep. Encima. 
Per dessobre. Adv. Super- 
ficialmente. 

Dcssonillarse. r. Despa- 
bilarse, desadormecerse. 

Dessossego. Desassosse- 
go. Desasosiego. 

Dessota. Adv. Debajo. 

Dessoterrar. Desenter- 
rar, (sudario. 

Dessuador. Sudadero, 

Dessuar. Desudar. 

Dessubstanciar. Tráu- 
rer la substancia. Desus- 
tanciar. Dit de la terra. 
Esquilmar, disipar, (don. 

Dessucainent. Desnca- 

Dessucar .Tráurer lo such 
d' alguna cosa. Desjugar, 
dejugar. Tráurer lo such 
de las fruytas, etc. Des- 
zumar. Traurer la subs- 
tancia d' alguna cosa. De- 
sustanciar. Consumir los 
diners ó béns d' algú. 
Chupar, desangrar. 

Ressuspitacio. Indaga- 
ció. Indagación, (veriguar 

Dessuspitar. Indagar, a- 

Destalonar. Descarcaña- 
lar, (cubrir, abrir. 

Destapar.Descubrir. Des- 

Desteixir. Destejer. Des- 
leixirse de riurer. Fr. 
Descoyuntarse de risa. 

Destemplanza. Intem- 
perancia. De temps ó hu- 
mors. Intemperie. 

Dcstemp lat. Inmoderat. 
Intemperante. 

Desténdrer. Des tender. 

Desterrar.Confinar. Con- 
finar, relegar. Tráurer d' 
arrel. Desarraigar. A al- 
guna isla. Deportar. 

Desterrat. Presidan. 
Presidiario, penado. 

Desterro. Destierro, rele- 
gación. A alguna isla. De- 
portación. Lloch de des- 
terro. Presidio, (rossar. 

Desterrossar. V. Ester- 

Destexir. V. Desteixir. 

Destil•lació. La ac. y ef. 
de destil-lar. Instilación. 
D. perlonas.Med. Coriza DES 

Dcsf ¡Mador. A lambí. A- 

lambique, destiladera. Lo 
lloch ahont se deslil-la. 
Destilatorio. 

Destil•lar. Alambicar. 
A lambicar, ins tilar. 

Destinar. Senyalar. Asig- 
nar, consignar. 

Destino. Fat, sort. Hado, 
suerte. Empleo. Acomo- 
do, colocación. Aplicació. 
Destinación. (car. 

Destirar. Desfer. Desata- 

Destiisihir. Privar del 
empleo. Deponer. 

Destorb. Estorbo, obstá- 
culo, impedimento, óbice. 
Sens estorb. Adv. Desem- 
barazadamente. 

Destorbador.Esíoròador 

Destorbar. Causar es- 
torb. Estorbar. Impedir. 
Interrumpir, obviar, obs- 
tar, oponer. D. lo pas. En- 
tretallar. D. los intents. 
Cortar el revesino. 

Destorcer. Destorcer. 

Destrabar. Tráurer las 
trabas als animals. Des- 
manear. 

Destral. Hacha, segur. 
D. pera estallar llenya. 
Machado. Cop de destral. 
Hachazo. (guron. 

Destralassa. Aum. Se- 

Destraler.Mil. Gastador, 
hachero. Ser bon destra- 
ler. Fr. fam. Mòlt menja- 
dor. Tener buena tijera. 

Destra ment. Adv. Ab 
destresa. Diestramente. 

Destre. Diestro, eocperto, 
sagaz. Destre de mar. Ex- 
pert. Perito. 

Destre ni padament. 
Adv. Destempladamente. 

Destrempament. Disso- 
nància de algun instru- 
ment músich. Destemple. 
De ventre. Despeño, des- 
concierto de estómago. 

Destrempar. Destem- 
plar. Disóldrer. Desleir. 

Destreinparse. r. Fam. 
Ponerse mohino, de mal 
humor, (na. Destrenzar. 

Destrenar. Desfer la tre- 

Destrényer. Constreñir. 

Destresa. Manya. Saga- 
cidad, habilidad, sutileza. DES 143 

Facilitat en fèr. Soltura y 
libertad. Ab destresa. 
Adv. Diestramente, exper- 
tamente, (trar. 

Destrincar. V. Ensines- 

Destrohir. Destruir. 

Destronar. Desentroni- 
zar, (trozo, ruina, rota. 

Destrós y Destrossa. Des- 

Destrossar. Descom- 
póndrer, desfer. Derrotar, 
romper, deshacer. Fèr 
malbé la hisenda. Dilapi- 
dar, derrochar. Fèr tros- 
sos. Despedazar, talar. 
Lo llop al cap de bestiar. 
Zamarrear. 

Destrucció. Destrucción, 
estrago, eversión. 

Destructible.Desfrtnbfe. 

Destructiu. Destructorio. 

Destruidor. Destructor. 

Destruirse, r. Rematar- 
se, perderse. (far. 

Destrunfar. Destriun- 

Destruyment. Des truc- 
ció. Destrucción, 

Desunió. Desconjuncta- 
ment. Desjuntamiento, 
Falta d' associació ó con- 
còrdia. Desociacion, des' 
concordia, discordancia. 

Desunir. Separar, divi- 
dir , disolver , desmem- 
brar. Las anellas d' una 
cadena. Deslabonar, des- 
enlabonar, (so. 

Desús. Falta de ús. Desu- 

Desusar. Pérdrer V ús. 
Desacostumbrar. 

Desvalgut. Desamparat. 
Desvalido. Faltat de for- 
sas ó salut. Desmarrido. 

Desvaneixement. Pre- 
sumpció, vanitat. Desva- 
necimiento. Perturbado 
dels sentits. Vértigo, va- 
hído. Distracció. Distrac- 
ción, olvido. 

Desvanéixer. Separar 
las parts d' alguna cosa. 
Desvanecer, disipar. Dis- 
tráurer. Distraer. Anui- 
lar. Eludir, burlar. 

Desvanéixerse. r. En- 
superbirse. Envanecerse. 
Anarsen de la memoria. 
Borrarse de la memoria. 

Desvanóment. Y. Des* 
vaneixement. 144 DET 

Desvanirse.r. Desvanèi- 
xerse. Desvanecerse. 

Desvari. Deliri. Delirio, 
devaneo, desvarío. Parau- 
la ú obra sens orde ni 
concert. Desatino. Cosa 
que no está en V orde 
regular. Monstruosidad, 
fenómeno. Estranyesa. 
Extravagancia. 

Desvariejar. Desvariar, 
delirar, devanear. 

Desvariejat. Delirant. 
Delirante, desvariado. 

Desventa tja. Desven taja. 

Desvergenar. Desflorar. 

Desvergonyidain ent. 
Adv. Desvergonzadamente 

Desvergonyiment. Des- 
vergüenza, descaro, des- 
comedimiento. 

Desvergonyirse.r. Des- 
vergonzarse , descararse. 
Des vergony irse á algú. 
Atreverse á alguno, subír- 
sele á las barbas. 

Desvergonyit. Procaz, 
descarado, deslavado. 

Desvesar. Desacostum- 
brar, deshabituar. 

Desvestir. V. Despullar. 

Desvetlladament. Adv. 
Desveladamente. 

Desvetllador. Vigilati- 
vo, desvelador. 

Desvetllament. Desve- 
lo, desvelamiento, insom- 
nio, vigilia. 

Desvetllar. Desvelar. 

Desvetllat. Desvelado, in- 
somne, vigilante. 

Desviament. Desvío, 

Desviar. Descarriar. 

Desviarse, r. Fèr marra- 
da. Rodear, hacer rodeo. 
Ocultarse. Hurtarse. 

Desvolcar ó Desbolcar. 
Desempañar, desenvolver. 

Desxifrar. Descifrar. 

Detall. Relació circuns- 
tanciada. Pormenor, cir- 
cunstancias. Veu mil. De- 
talle. En detall. Adv. Al 
pormenor, menudamente. 

Detallar. Especificar, par- 
ticularizar, individuar, 

Detardar. Retardar. 

Detenció. Suspensió. Sus- 
pensión, parada, estada, 
tardanza. Retenció. Re- DET 

tención, retenimiento. De 
humors, etc. Rebalsa. 

Detenguüa. Detención. 

Detenídor. V. Detentor. 

Deteniment. Detención, 
demora, estadía. 

Detenir. Detener, retener, 
contener, embargar. Ab lá 
brida. Sofrenar. Estancar 
1' aygua. Represar. 

Detenirse. r. Estarse, te- 
nerse , quedarse , morar. 
Lo menjar. Retener en el 
estómago. Lo ríurer. Fr. 
Comerse la risa. 

Detentor. Qui deté. De- 
tenedor. V. Retentor. 

Deterioració. Menosca- 
bo, deterioro, detrimento. 
V. Deteriorament. 

Deteriorament. Dete- 
rioro, deterioración. 

Deteriorar. Menoscabar, 
desmedrar. (desmedro. 

Deterioro. Menoscabo, 

Determinació. Resolu- 
ción, decisión. 

Determinar. Acordar. 
Decidir , acordar, con- 
cluir. Fixar. Fijar. 

Detersiu. Detersorio. 

Detestar. Abominar, re- 
negar, derrengar. 

Detingut. Detenido, quie- 
to, estantío. 

Detracció. L' acció de 
detráurer. Deducción, des- 
cuento, rebaja. Murmura- 
ció. Detracción. 

Dctractador. Detractor. 

Detractar. Infamar. 

Detrahir. V. Trahir. 

Detrás. La part posterior 
del eos. Trasero, rabera. 
V orde ab que una cosa 
segueix á altra. Tras , en 
pos. Al detrás. Adv. A tras. 
De part ó detrás per de- 
trás. Adv. A espaldas vuel- 
tas. Atacar ó ferir per 
detrás. A traición. 

Detráurer. Deducir, des- 
contar, rebajar. 

Detret. Deducido, descon- 
tado, detraído. (daño. 

Detriment. Menoscabo, 

Deturada. Alto , deten-' 
don, quedada. D. de ca- 
ball. Reparada. (rar. 

Deturar. Detener. V. Atu- DEV 

Deu. Dios. Dèu fassa que. 
Loe. Quiera Dios, ojalá. 
Dèu li dò ó li pach. Loe. 
Dios se lo pague. Dèu lo 
fassa bo. Exp. Dios le ha- 
ga un santo. Dèu m' en 
guart. Exp. de desagrado. 
Dios me libre A Dèu. Exp. 
pera saludar. A mas ver, 
vale. Ajudant Dèu. Exp. 
Dios mediante, Amen de 
Dèu. Interj. Ojalá, quie- 
ra Dios. Ánarsen á la de 
Dèu. Fr. pera despedir 
al que molesta. Irse en 
hora buena, en paz, á la 
paz de Dios. Com Dèu vol. 
Como Dios es servido. Lle- 
var Dèu. Alzar la hostia. 
Per Dèu. Interj. Par diez, 
vive Dios. Ser de Dèu. 
Fr. Estar de Dios. 

Deu. Número que conté 
deu unitats. Diez. Juntar 
de deu en deu. Adecenar. 

Deuanyal. Decenal. 

Deuga. V. Doga. 

Deumesó. Diezmesino. 

Déurer. Deber, adeudar. 

Denta y Deute. Deuda, 
débito. Contráurer deutes 
ó fèr deutes. Fr. Adeu- 
darse. Corrent de deutes. 
Fr. Solvente. (dor. 

Deutor. Lo qui deu. Deu- 

Devades. V. Debades. 

Devall. V. Avall, Davall. 

Devallant. Fam. Gola. 
Gaznate, esófago. 

Devallar. V. Davallar. 

Devanadoras. Pl. Deva- 
nadera, araadijo, argadi- 
llo, (rodets. Embrocar. 

Devanar. Ovillar. D. en 

Devant. Adv. Delante, 
ante. V. Davant. 

Devantal ó Davantal. De- 
lantal. Per fregar. Mandil 

Devantalada. Haldada. 
V. Faldada. 

Devantera. V. Davant. 

Devastador. Qui devas- 
ta. Talador, depopulador. 

Devastar. Talar, (nido. 

Devengut. Venido, deve- 

Devers y Devés. Prep. y 
Adv. V. Envers. 

Devesa. Soto, pasto, pas- 
tura, prado. Per los bous. 
Boalaje. Fèrdevesas. Loe. DIA 

Dehesar. (nador. 

Devinador. V. Endevi- 

Devinall y Devinaila. V. 
Endevinalla. 

Devinar. V. Endevinar. 

llei isar. Divisar. 

Devoció. Piedad. Falta de 
devoció. Indevoción. Lli- 
bre de devocions. Devo- 
cionario. (Restitución. 

Devolució. Restitució. 

Devolut. Restituint. De- 
vuelto, devoluto. (te. 

Devolutiu. For. V. Efec- 

Devorador. Qui menja 
mòlt. Voraz, tragón. 

Devorar. Tragar. Embo- 
car, emborrar, tragar. 

Devot. Devoto, pió, piadoso 

Dexar y sos derivats. V. 
Deixar. 

Dexatar. V. Deixatar. 

Dexifrar. V. Deixifrar. 

Dexondar. V. Deixondar. 

Dexuplinar. V. Deixu- 
plinar. (vinidad. 

Deytat. Numen. Poét. Di- 

Dezimador. V. Delmer. 

Dia abans. Vigilia, víspe- 
ra. Dia apenat. Dia in- 
fausto. Assenyalat. A dia- 
do ó señalado. Bo. Dia de 
huelga. Covat. Dia bo- 
chornoso. Cubert, fosch ó 
tapat. Dia pardo. De cap 
d' any. Dia de año nuevo. 
De Corpus. Dia de Dios ó 
del Señor. De descans. De 
huelga. De feyna. De la- 
bor. Del naixement. Dia 
natal ó de años. Deis 
morts. Dia de difuntos 
ó de los finados. Dolent. 
Dia desabrido. En los es- 
crits. Fecha. Dia rodó. 
Dia quebrado. Al apuntar 
el dia. Fr. Al amanecer. 
Fèrse de dia. Fr. Amane- 
cer. A punta de dia. Fr. En 
amaneciendo. Apuntar lo 
dia. Esclarecer. Aclarirse 
lo dia. Fr. Abrir ó despe- 
jarse el dia. Altre dia. 
Mañana. Cubrirse lo dia. 
Encapotarse , cerrarse ú 
oscurecerse el dia. Clare- 
jar lo dia. Fr. Rayar el 
dia. De cada dia. Adv. 
Diario. Dia per dia. Adv. 
El dia mismo. Dos dias 
DIC. CAT. CAST. DIA 

há ó abans del present. 
Anteayer. Escursarse lo 
dia. Fr. Decrecer el dia. 
Lo dia abans , la vigilia. 
Antediem. Lo que té ó es 
de tres dias. Triduano. 
JMitjdia. Mediodía. Rallar 
lo día. Fr. Alborear. Tres 
dias há. Anteanteayer 
trasanteayer. Un dia per 
altre. Un dia sí , otro no. 
Ln dia per altre y dos ar- 
reu. Cada tercer dia. Do- 
nar los bons dias. Fr. 
Dar los dias. Passant dias 
y mes dias. Loe. Yendo 
dias y viniendo dias. Pl, 
Los que 's concedeixen 
finit lo terme del plasso 
senyalat. Cortesía. 

Diabla ó Diable. Diablo 
demonio. Ballarhi io dia- 
ble. Fr. Andar el dia- 
blo en cantillana ó suelto. 
Enviar ó tirar al diable. 
Fr. Enviar al rollo. Sab 
lo diable ahont jau. Loe. 
Sabe mas que Merlin. Tot 
se 'n ha anat al diable. Fr. 
Llévaselo el diablo ó la 
trampa, {Diablura. 

DiabEía. Cosa de diables. 

Diablo. Diablillo, domin- 
guillo. 

Diablura. Travessura ex- 
traordinaria. Travesura. 

Diaca. Diácono, evange- 
lista, {conato. 

tbiftcoiaiSít.Diaconado, dia- 

Diaconil. Pertanyent al 
diaca. Diaconal. Lo cler- 
gue que canta lo Evan- 
geli. Evangelistero. 

Diada. Dia. Dia. (eia. 

Diafanitat. Trasparen- 

Diáíano. Trasparente. 

Dialogal. Dialogístico. 

Dialogisar. Dialogar, po- 
ner en diálogo. 

Dialogisme. Dialogismo. 

Diálogo (Parlar en). Dia- 
logisar. Dialogizar. 

Diamant. Diamante. Dia- 
mant mòlt petit. Chispa. 
Abrillantat. Brillante. En 
brut. D. en bruto, naife. 
D. taula. De tabla. 

Diantantí. Diamantino. 

Diana. Alborada. Tocar 
diana.Fr. Tocar la diana. D1F 1 ío Dianxe. Dianche, diantre. 

Diari. Periódico. 

Diàriament. Adv. Coti- 
dianamente, dia por día. 

Diarista. Periodista, (lo. 

Diástillo. Arquit. Diásti- 

DiaKtradura. Diablura. 

Diastre. Travieso, revesa- 
do , avieso, trasgo. 

Dibuix. Dibujo, traza. 

Dibuixador ó Dibuixant. 
Dibujante. Lo burí. Pun- 
tilla, dibujador. 

Dibuixar. Dibujar. Ab lla- 
pis. Lapizar. Contracla- 
ror. Pint. Trasflorar, 

Dibuixat. Dibujado. 

Dictamen ó Dictám. Pla. 
Díctamo [blanco, chitan, 

Í'resnillo. V. Gitam. D. 
>òrt. D. bastardo. D. eré- 
tic h, D. crético. 

Dictamen. Parecer, jui- 
cio, voto. Arrastrar a un 
dictamen. Acabildar. 
Péndrerun dictamen. To- 
mar consejo ó parecer. 

Dida. Nodriza, ama ó ama 
de leche. Donar á dida. 
Fr. fam. Despedir ab 
desagrado. Enviar á pa- 
seo, dar dimisorias. 

Didal!. Instrument pera 
defensa del dit. Dedal. De 
cuyro que usan los sega- 
dors y altres. Dedil. Lo 
capell que corónalo aglá. 
Capullo, cascabillo. 

Didalera. Pta. Campani- 
lla , digital , dedalera, 
gualdapera. (didascálico. 

Didascálicli. Didáctico, 

Didot. Marit de la dida. 
Amo , marido del ama 
de leche. 

Die. V. Dia. (sis, sostenido. 

Diesí.Mús. Part del to.Die- 

Dieta. Abstinencia de 
menjar ó béurer. Inedia. 
Posar adieta. Fr. Adietar. 

Dietari. Especie de ca- 
lendari que usan los ecle- 
siástichs. Añalejo, epac- 
ta. Diari. Diario. 

Diferencia. Distinción, 
variedad, mudanza. 

Diferenciar. Diversifi- 
car, distinguir. 

Diferenciarse, r. Dife- 
rir, distar, distinguirse. 
10 146 DÏL Diferent. Diverso, distin- 
to, vario. Anat. Disimilar. 

Diferentment. Adv. Di- 
ferentemente, (gar. 

Diferir. Retardar, prolon- 

Difícïl. Dificultoso, arduo , 
grave. De conèixer. In- 
cognoscible. De enten- 
dre rse. Ininteligible. 

l>iiicuHaf . Estorb. Estor- 
bo. D. de orinar. Disuria. 
Ab prou dificultat. Difí- 
cilmente. Posar diticultat. 
Dificultar. Sens dificul- 
tat. Obvio. Tráurer de la 
dificultat. Desatascar. 

Dificultosament. Adv. 
Difícilmente. 

Difinir. Definir. (me. 

Diforme. Disforme, defor. 

Diftongar. Diptongar. 

Diftongo. Diptongo. 

Di fugi. Efugi. Efugio. 

Difiant. Difunto, muerto. 

Difús. Difuso, prolijo, lato. 

Difusió. Prolijidad. 

Digerible. Digestible. 

Digerir. Pahir. Actuar. 

Digerit. Digerido, descoci- 

Digest. Digesto. (do. 

Digital. Pta, Dedalera, 
gualdaperra. D. blava. 
Brugia , dedalera de flor 
oscura. V. Didalera. 

Dignament. Adv. Mere- 
cidamente, meritamente. 

Digne. Digno , acreedor. 
De cástich. Punible. De 
mamoria. Recordable. De 
reverencia. Reverenciable. 
Fèr digne. Fr. Dignificar. 

Dignitat imaginariaó bur- 
lesca. Archipámpano. 

Dijambo. Poét. Diyambo. 

Dijous. Jueves. Dijous gras 
ó llarder. Jueves lardero. 

Dilació. Dilatoria , demo- 
ra, morosidad. PI. Allar- 
ga s. Largas. 

Dilatació. Relaxació. Re- 
lajación. Descans , desa- 
hogo del esperit, etc. Des- 
ahogo, espansion. 

Dilatat. Vasto, lato. 

Diligencias (Fèr ó fèrhi 
las). Fr. Diligenciar. 

Diligent. Actiu. Listo , 
presto, activo, solícito. 

Diligentment. Adv. Di- 
ligentemente. DIR 

Dilof. De duas crestas ó 
de duas cuas. Dilofo. 

miuhent; Diluente. (rio. 

Di lusiu. Il-lusori. Iluso- 

DiBIuns. Lunes. 

Dimanar. Provenir, pro- 
cehir. Emanar, manar, 

Diniars. Martes. 

Dimecres. Miércoles. D. 
de cendra. Miércoles corvi- 
llo ó de ceniza. Cosa del 
dimecres. Mercurino. 

Diminució. Minuacion, 
mengua, decremento, (hit. 

Diniinuhit. V. Disminu- 

Dáininut. Diminuto. 

Di mon i. Demonio. V. Dia- 
bla. Possehit del dimoni. 
Poseso. (Endemoniado. 

Dimoniat. Endemoniat. 

Dimoniot. Demoñuelo. 

Dimontre. Inlerj. Fam. 
Demontre. V. Diabla. 

Diñada. Manat de llenya 
prima. Fagina , yescas, 
enjutos. Pta. Brezo.- 

Dinar. Péndrer V aliment 
acostumat desprès del 
mitg dia. Comer. L' ali- 
ment que s* acostuma 
péndrer desprès del mitg 
dia. Comida. 

Diner. La moneda cor- 
rent. Dinero , moneda. 
Certa moneda espanyola. 
Ardite. Certa moneda de 
plata antigua. Denario. 
D. contant ó efectiu. Nu- 
merario, numerata pecu- 
nia. Diner liaren. Expr. 
fam. Mucho dinero. Tenir 
mal diner. Fr. Ser mal 
pagador ; ó duro de bolsa. 
Tocar diners. Fr. Cobrar 
dinero. Home de diners. 
Adinerado, acaudalado. 

Dinerons. PI. Fam. Di- 
nerillo, dineruelo. 

Dinou. Diez y nueve. 

Dinové. Decimonono. 

Dins y Dintre. Adv. Den- 
tro, adentro, (las. Díptero. 

Dípter. Insec. de duas a- 

Díptich. Díptico. 

Diputar. Deputar. 

I>ir. Decir, referir , profe- 
rir, hablar. Dir una llissó 
ó altra cosa estudiada. 
Recitar. Agudesas. Con- 
ceptear. Bestiesas. Ne- DIS 

cear. Disbarats. Dispara- 
tar, desbarrar. Fástichs. 
Baldonar. Lo nom. Nom- 
brar. Mal. Mal parlar. 
Hablar mal. Mentida. 
Mentir. Mes. Pujar. Mis- 
sa. Celebrar. Per riurer. 
Hablar de burlas. Pestas 
de baix en baix. Fr. Re- 
funfuñar. Que no. Expr. 
Negar. Tot lo que vé á la 
boca. Fr. Hablar á tontas 
y á locas. Dir tú. Tutear. 
ï)onar dita. Fr. Hacer 
postura. Lo que se pot 
dir. Decible. Lo que se 
pot dir sens reparo. Deci- 
dero. Mes dihent. Mejor 
postor. Axó vol dir poch, 
ó si que vol dir poch. Fr. 
No es nada. Per no tenir 
que dir. Fr. Por el bien- 
parecer. Que digan lo que 
vullan. Loe. Digan, que 
de Dios dijeron, r. Ano- 
menarse. Llamarse. Lo 
que no pot dirse. Indecible 

Directe. Directo. 

Dirigir. Regir , ordenar, 
manejar, r. Enderezarse, 
tender, encaminarse. 

Dirretir. Derretir. 

Disbarat. Disparate, dis- 
late. Dir disbarats. Fr. Dis- 
paratar. Gran disbarat. 
Disparaton, gazafatón, 

Disbaratar. Disparatar. 

Disbauxa. Barrumbada. 
V. Excés. (do, pródigo. 

Disbauxat. Desarregla- 

Discontinuació. Inter- 
rupció. Interrupción. 

Discontinuar. Desconti- 
nuar, interrumpir. 

Disconveni. Desajuste. 

Disconveniencia. Dis- 
cordancia. Discordancia. 

Disconvenir. Desconve- 
nir, desajustar. 

Discordant. Discorde, 
destemplado. 

Discordar. Desconfor- 
mar, diferenciar , desave- 
nirse, encontrarse. 

Discordia. Desunión, de- 
sacuerdo , contrariedad. 
Posarse en discordia ab 
algú. Fr. Enemistarse. 
Encontrarse con alguno. 

Discórrer. En sas prin- DIS 

cip. accepc. Discurrir. 
Fluhir. Fluir, manar. 

Discort. Discorde. 

Discrepar. Disonar. 

Discret. Discreto. Fèr del 
discret. Fr. Discretear. 

Disculpa (Ab). Adv. Dis- 
culpadament. Disculpa- 
damente, (cerar. 

Disculpar. Justificar, sin- 

Discurriment. Racioci- 
ni. Discurso, raciocinio. 

Discurrir. V. Discórrer. 

Discurs. Discurso, arenga 

Disert. Diserto. 

Disfamado. Difamación. 

lli sf amador. Difamador. 

Disfamar. Difamar. En 
lo blasó. Desrabar, (rio. 

Dísfamatori. Infamato- 

Disforme. Deforme. 

Disfressa. Disfraz, más- 
cara. Venedor de disfres- 
sas. Mascarero. 

Disfressar. En sas prin- 
cip. accepc. Disfrazar. 
Pretextar. Pretextar, co- 
lorear, enmascarar. 

Disfressat. Disfrazado, 
trasvestido, encubierto. 

Disgust. Disgusto, despla- 
cer, com á sentiment, y 
Aversión, fastidio, hastio, 
parlant de menjar. Ab 
disgust. Adv. Disgusta- 
damente, (desabrir. 

Disgustar. Desazonar, 

Disgustarse, r. Resa- 
biarse, añuzgar. 

Disjuncció. Disyunción. 

Disjuncta. Mus. Disyunta 

Disjunctar. Desunir. 

Disjunctiu. Disyuntivo. 

Disjunctivament. Adv. 
Disyun tivamente. 

Dislocació. Dislocadura. 

Dislocarse, r. Descon- 
certarse, torcerse, [locado. 

Dislocat. Desortijado, dis- 

Disminució. Decremen- 
to, reducción, atenuación. 
De una figura. Pint. Es- 
corzado, escorzo. (dor. 

Disminuhidor. Apoca- 

Disminuhiment. Dimi- 
nució. Disminución. 

Disminuliir. Reduhir á 
menos. Disminuir. Mino- 
Tar. Minorar, achicar. 
Minvar. Menguar, mer- D1S 

mar.í). la activitat. Cor- 
regir.Vndi figura. Pint. Es- 
corzar, y. Disminuhirse. 
Descrecer , bajar, ceder. 

Disminuint. Reduhit. 
Disminuido. Lo subjecte 
prim y petit. Menudo, 
desmirriado. 

Disóldrer. Disolver. 

Disólrer. Deslligar.Itesa- 
tar. V. Disóldrer. (cioso. 

Disolut. Disoluto* licen- 

Disparador. Certa pessa 
en las armas de foch. 
Desarmador , piñón. 

Disparar. Tirar ab algu- 
na máquina. Arrojar, a- 
sestar, descargar. Armas 
de foch. Descerrajar. 

Dispendi. Gasto excessiu. 
Dispendio, profusión. 

Dispensa. Del pa y roba 
de taula en la casa real. 
Panetería. Del servey de 
taula del rey. Sausería. 
Dels llegums. Potajería. 
De rey. Guardamangier. 
Lloch pera posar provi- 
sions. Provisoria , veedu- 
ría. V. Rebost. 

Dispensar. Eximir. 

Dispenser. Despensero, 
maestresala. Del servey 
de taula del rey. Sausier. 
Dels llegums. Potajier 
De casa real. Guarda- 
mangier. De taula. Tine- 
lero. (V. Espargir. 

Dispergir. Esparramar. 

Dispers. Espargit. Dis- 
perso, esparramado. 

Dispersa. Dispersión. 

Dispersarse. r. Mil. Fu- 
gir la tropa. Desbandarse. 

Dispesa. V. Despesa. 

Dispeser. Posadero, pu- 
pilero, (miento. 

Displicencia. Desabri- 

; Displicent. Malhumora- 
do, desabrido. (pondeo. 

Dispondeu. Poét. Dis- 

¡Dispóndrer.V. Disposar. 

Disposador. Disponedor. 

Disposar. Disponer, pre- 
parar, proveer. 

Disposat. Ben propor- 
cionat. Gallardo, dispues- 
to. A punt, en disposició. 
Presto, en disposición. 

Disposició. Proporció. DIS 147 

Proporción. Capacitat. 
Capacidad. La del eos. 
Talle En pintura. Actitud. 

Dispost. Dispuesto, pres- 
to. V. Disposat. 

Disputa. Porfia, qüestió. 
Debate, contienda. 

Disputado. Disputa, 

Dissapte. Sábado. Cosa 
del dissapte. Sabatino* 

Dissecador. Disector. 

Dissecció. Anat. Diseca- 
ción, disección. 

Dissenso. Dissentiment. 
Disentimiento. 

Dissentir. Disidir, des- 
conformar, discordar, (lo. 

Dissenyo. Modelo. Mode- 

Disset. Diez y siete. 

Dissetè. Decimoséptimo* 

Dissímil.Y. Dessemblant. 

DissímiSment. Adv. Di- 
ferentemente. 

Dissimulació. Disimulo, 

Dissimular. Tolerar. So- 
brellevar, pasar, callar. 
Tapar. Ocultar , cubrir, 
suprimir. Disfrassar. So- 
lapar , disfrazar. 

Dissimulat (Fèr lo). Fr. 
Hacer la disimulada, ó la 
deshecha, hacerse memo. 

Dissimulo. Dissimulo. 
Dis imu lacion, to lerancia . 
Ab dissimulo. Adv, So- 
bresano, disimuladamente 

Dissipador. Desperdicia- 
dor, manir oto, disipado. 

Dissipar. Malgastar, pro- 
digar , derrochar. Los 
béns. Desparramar. Los 
caudals. Dilapidar. 

Dissipela. Med. Erisipe- 
la, erisípula. (sipela. 

Dissípula. Erisipela. Eri- 

Dissó. Mus. Díson. 

Dissolut. Indómito, licen- 
cioso. Quím. Menstruo. 

Dissolutament. Adv. Li- 
cenciosamente. 

Dissolvent. Solutivo. 

Dissonant. Dísono. 

Dissonar. Mus. Falsear, 

Dissuadir. Retraer, des- 
arrimar, (retirado. 

Distant. Lejano, remoto^ 

Distantment. Adv. Dis- 
tantemente, (distar. 

Distar igualment. Equi- 

Distincció. Particulari— 148 DIT tat. Particularidad. Su- 
posició. Suposición. 

Dïstinct. Divers. Distin- 
to. Clar, sens confusió. 
Preciso, terminante. 

Distinctament. Adv. 
Ab distincció. Distinta- 
mente v separadamente. 

Distinctiu. Lo que tè la 
facultat de distingir. Dis- 
tintivo. Divisa. Insignia, 
divisa. Carácter. Carác- 
ter. Titul. Titulo. 

Distingible. Lo que pot 
distingirse. Distinguible. 

Distingir. En sas prin- 
cip. accepc. Distinguir. 
Precisar. Discernir, de- 
terminar. Individualisar. 
Singularizar , particula- 
rizar. Caracterisar. Ca- 
racterizar. Impossible de 
distingir. Indistinguible. 

Distíngirse. r. Lucir, 
señalarse. (conocido. 

Distingit. Distinguido, 

Distracció. Diversió. Di- 
vertimiento, distraimien- 
to, solaz, ocio. 

Distráurer. Fèr apartar 
la atenció. Distraer. Ale- 
grar. Solazar, solacear. 

Distret. Sens atenció. Dis- 
traído. Per falta de aten- 
ció deguda. Desatento. 
Qui olvida fàcilment. Ol- 
vidadizo. Estar distret. 
Fr. Estar en babia. Vi urer 
distret. Vivir divertido. 

Distretament. Adv. Dis- 
traídamente. 

Distribució. En sas prin- 
cip. accepc. Partición, 
partimento, partimiento. 
Repartiment. Reparto. 
Orde. Estructura, orden. 

Distribuhidor. Distri- 
butor. De butllas. Balero. 

Distribuhir. Repartir. 
Dividir, repartir. Repar- 
tir béns ó caudals. Erogar 

Districte. Distrito, parti- 
do r comarca, taha. 

Districtual. Distritual. 

Disturbi. Disturbio. 

Dit. Expressat ab parau- 
las. Dicho. Lo délas mans 
y peus. Dedo. Astron. Dí- 
gito. La mida de exten- 
sió. Dedo. Dit del mitx DIT 

ó llépol. Dedo cordial ó 
del corazón. Dit índice. 
Dedo saludador ó mos- 
trador. Dit polse ó 
gros. Pulgar. Dit xich, 
petit ó manovell. Meni- 
que, meñique ó auricular. 
Carn del dit. Pulpejo. 
Cop de dit polse. Pulga- 
rada. Nus del dit. Artejo, 
nudo. Través de dit. Grue- 
so de un dedo. No faltar- 
sen un dit. Estar dos de- 
dos de hacer. Tenir lo 
dit al ull á algú. Tener 
hipo con alguno. Pi. Dits 
dels animals que tenen 
lo peu partit. Pezuña. 
Fèr anar ó móurer los 
dits. Fr. Menear los pul- 
aares, teclear. Fèr petar 
los dits. Fr. Castañear. 
Haber de cap de dits.Fr. 
Coger en las uñas. Ossos 
dels dits. Falanges. Picar 
los dits. V. Escamnar. 
Posar, ficar los dits en 
la boca á algú. Fr. Poner 
en el disparador á alguno. 
Tráurer de entre dits. De- 
sengarrafar. Tenir per los 
caps dels dits. Fr. Estar 
en los ápices , saber una 
cosa al dedillo. 

Dita. Preu. Postura. A dita 
de tots. Adv. Según públi- 
ca voz y fama. Donar dita. 
Fr. Oferir preu. Hacer 
postura. Ficarse en la 
conversació. Meter la cu- 
chara. Tráurer de dita. 
Fr. Sacar de la puja. 

Ditada. Dedada. Donarhi 
ditada. Fr. Meter baza. 
D. de mel. Expr. Almen- 
drada, floreo, lamedor. 

Diteisme* Maniqueisme. 
Diteismo , maniqueismo. 

Dito. Mus. Dítono. 

Ditxa. Felicidad , buena- 
ventura , bienandanza. 
Per ditxa. Adv. Casual- 
ment. Casualmente. 

Ditxo. Agudesa. Chiste. 
Adagi ó sentencia. Ada- 
gio. Veu, paraula. Voz, 
palabra. Dicteri ó motiu. 
Mote, apodo. Ditxo agut ó 
picant. Chufleta, pulla. 
feaix. Dicharacho., Per DIV 

ditxo. Adv. De ó por oidas. 

Ditxós. Xistós. Chistoso,, 
decidor. Afortunat. Feliz,, 
boyante, afortunado. Be- 
neyt. Bendito de Dios, fe- 

Ditxot. Dicharacho, (liz. 

Diumenge. Domingo. D- 
de pasqüetas. Domingo de 
cuasimodo, pascuilla. 

Diumenger. Dominguero 

Diurético. Med. Aperi- 
tiu. Aperitivo. 

Diva. Arb. V. Baladra. 

Divagant. Vagante, va- 
gueante, errático. 

Divagar. Vagar, divagar. 
D. lo enteniment. Pasear.. 

Divendres. Viernes. D. 
desprès de Pascua. Be- 
viernes. D. sant. Paras- 
ceve, (diferente. 

Divers. Distinct. Diverso^ 

Diversió. Divertimiento, 
recreación, recreo. 

Diversitat. Diferencia. 

Divertiment. Diversión, 
festín, entretenimiento. 

Divertir. Distráurer. Dis- 
traer, recrear, solazar. 

Divertirse. r.Espargirsc 
Despejarse. Entre teñirse 
ab gust ab alguna cosa. 
Holgar. Jugar. Jugar. 

Divertit. Divertido, entre- 
tenido, recreativo. Viurer 
divertit. Fr. Andar di- 
vertido, (lissim. Divino.. 

Diví. De Dèu ó excel-len- 

Dsvididor. Divididero. 

Dividit. Partit. Dividido r 
diviso. Separat. Separado^ 

Divinal. Divino. 

Mixinitsít.Deidad, numen, 

Divís. V. Dividit. (nia. 

Divisa. Distinctiu. Insig- 

Divisadament y Divisa- 
ment. Adv. Separada- 
mente, con separación, (ro. 

Diviser. Divisero, devise- 

Divisible. For. Dividuo. 

Divisió. La que 's fa ab 
dos rallas pera posar lo 
resultat de una operaciá 
aritmética. Galera. 

Divisor. Arit. Partidor. 

Divulgar. Publicar, pro- 
palar, esparcir, difundir^ 

Divuyt. Núm. Diez y ocho. 

Divuyté. Num. ord. Deci- 
moctavo, dcciocheno» Cer- DOC 

ta moneda. Carilla. 

Dix. Artifici pera contenir 
las ayguas. Dique. 

Do. Don, dádiva. 

Dobla. Moneda antigua. 
Doblón. D' or. Doblón de 
oro. Dobla de quatre. Do- 
blón de á ocho ú onza de 
oro. D. morisca. Zahén. 

Doblar. Duplicar. Dupli- 
car. Torcer. Torcer. V. 
Doblegar. Las pessas. A- 
tabular. 

Doblaria. Gruix. Grueso. 

Doblat . Qui fingeix, ocul- 
ta ó dissimula. Doble, si- 
mulado, solapado. 

Doble. Gruixut. Grueso. 
Petit y rabassut. Dobla- 
do, dobladillo. Al doble. 
Adv. Dobladamente. Mitg 
doble. Doblete. 

Doblech. La part que 's 
dobla y '1 sècti que que- 
da. Doblez , dobladura, 
doble. Lo sacsó ó tavella 
en la roba. Repulgo, plie- 
gue , plegadura. Torta. 
Torcimiento , torcedura. 
De la roba. Pint. Trazo. 

Doblegable. Fleooible. 

Doblegadas. Doblegadi- 
zo, cimbreño. 

Doblegad h ra y Doblega- 
ment. V. Doblech. 

Doblegar. Plegar, torcer. 
Doblar, recorvar, torcer. 
Dit del ferro. Acodillar. 
Pegar ab cosa prima. 
Cimbrar, cimbrear. Do- 
blegar y cosir la vora de 
la roba. Repulgar. 

Doblegarse, r. Torcerse. 
Pandear, mollear. Encor- 
varse. Agarbarse. 

Doblegat. Doblado, cim- 
brado, recorvo. 

Docte. Docto, hábil, sabio. 

Doctor. Metge. Médico. 
De la lley de Mahoma. 
Mustí. Passar doctor. 
Doctorar. (miento. 

Doctorament. Doctora- 

Doctorejar. Maestrear, 
doctorear, resaber. 

Doctoret. Resabido. 

Doctrina. Catecisme. Ca- 
tecismo. Ensenyaria doc- 
trina. Catequizar. 

Doctrinal* Moral. DOL 

Dactrinayre. Doctrine- 
ro, doctrinador. (re. 

Doctriner. V. Doctrinay- 

Document. Documento. 

Dodécada. Docena. 

Doga. Duela. De terra. 
Adobe. Lloch ahont se 
fan las dogas de terra, 
Adobería. (zador. 

Dogmatisant. Dogmati- 

Doguer. Especie de em- 
barcació. Drogue, dogre. 

Dojo (A). Adv. A pote, á 
manos llenas , copiosa- 
mente, á porrillo. 

Dol. Dolor, llàstima. Due- 
lo. Enterro. Entierro, en- 
terramiento. Lo vestit ne- 
gre que 's porta per la 
mort d' algu. Luto. Cap 
de dol. Dolorido. Fèr dol. 
Fr. Dar lástima. Posar ó 
cubrir de dol. Fr. Enlu- 
tar. Posarse dol ó de dol. 
Fr. Vestirse de luto. Ser lo 
cap de dol. Hacer el duelo. 

Dóldrer. Patir dolor ó 
causar pena en lo ánimo. 
Doler. Saber mal que 's 
pérdia una cosa. Sentir, 
dar lástima. 

Dóldrerse. r. Compade- 
cerse, doler S9 , quejarse, 
lamentarse. Saber de quín 
peu se dol. Fr. Saber de 
qué pié cojea. 

Dolent. Faltat de bondat. 
Malo , dañoso , díscolo. 
Bribó. Inicuo , malvado. 
Dit del vestit. Raido, vie- 
jo, roto. Espatllat, inser- 
vible. Menoscabado, mal- 
parado. Vell, gastat. Vie- 
jo, destrozado, maltrata- 
do. Dit de la fruyta. Da- 
ñado. Dit del temps. De- 
sabrido, crudo. Lo infe- 
rior en sa classe. 'Ruin. 
La terra poch productiva 
y desigual. Doblada. La 
iruyta d' esclofolla, sens 
contingut. Vana. Fèr tor- 
nar dolent. Fr. Malmé- 
trer. Malear, viciar, infi- 
cionar. Mòlt dolent. Pé- 
simo. Ser mes dolent qu' 
alió que llensan,ó que una 
capa esquinsada. Fr. Ser 
mas ruin que su zapato. 

Dolentament. Adv. Mal- DOM \ dadosamente , proterva- 
mente, inicuamente. 

Dolenteria. Picardía. 
Maldad, picardia. Astu- 
cia, engany. Malicia. 

Doll. Raig de líquit que 
surt ab forsa. Chorro, 
borbotón. Fangar. Tollo, 
tollador , atolladero. Lo 
maneen d* alguns instru- 
ments. Cubo. De aygua. 
Raudal. A bell doll/Àdv. 
A chorros. 

Dollar. Náut. Muntar al- 
guna punta ó cap que for- 
ma la terra. Despuntar. 

Dolo. Engany. Engaño. 

Dolor. En lo cor. Cardial- 
gía. En lo eos. Ramalazo. 
De tripas. V. Torso. Do- 
lor somort. Dolor sordo. 
Pl. Agujetas. Del part. 
Entuertos. (Malaltís. 

Dolorejant. Dolorido. V. 

Doloriíich. Doloroso. 

Dolorit. Dolorido. 

Dolorosament. Adr. 
Compassivament , llasti- 
mosament. Lastimosa- 
mente, (dulento. 

Dolos. Enganyós. Frau- 

Dólrer. V. Dóldrer. 

Dols. Al paladar. Dulce. 
Al tacto. Suave. Dit del 
temps. Templado, blan- 
do. Dit del menjar. Soso, 
insípido. Ser mòlt dols. 
Ser un almíbar, (mará. 

Dolsaniara. Pta. Dulca- 

Dolsamel. Pta. Maresel- 
va. Madreselva. 

Dolsament. Adv. Dulce- 
mente, melifluamente. 

Dolsayna. Dulzaina. 

Dolsejar. Lo vi. Remos- 
tarse, remostecerse. 

Dolsilicar. Dulcificar, en- 
dulzar, enmelar. 

Dolsor y Dolsura. Quali- 
tat de dols. Dulzura. Sua- 
vitat. Dulcedumbre , me- 
lifluidad. Melositat. Me- 
losidad. Delicadesa. De- 
licadez, delicadeza, blan- 
dura. Dolsura de temps. 
Blandura de tiempo. 

Domar. Subjectar. Dome- 
ñar, sojuzgar, sujetar. 

Domas. Damasco. Mitx 
domas. Damasina. 150 DON Dombo. Arq. Mitja taron- 
ja. Cúpula, media naranja 

Domer. Qui cuyda algun 
ofici per semanas. Sema- 
nero, hebdomadario. Lo 
eclesiástica. Cura, (ra. 

Domesticació. Domadu- 

Domesticador. Qui a- 
manseix. Amansador. 

Doniésticainent. Adv. 
Ab economia. Caseramen- 
te , económicamente. V. 
Amansadura. 

Domesticar. Domeñar, 
amansar, domar, desem- 
bravecer, establear. 

Domesticat. Manso. 

Domicili. Domicilio , mo- 
rada, vecindad. Mudar de 
domicili. Desavecindarse. 

Domiciliarse, r. Avecin- 
darse, establecerse. 

Dominació. La subjecció 
de las passions. Dominio. 
Pl. Lo sisé cor d' àngels. 
Dominaciones, (absoluto. 

Dominant. Dorninativo, 

Dominar. Subjectar al- 
guna cosa. Domeñar , rei- 
nar, señorear. 

Domini. En sas princip. 
acceps. Dominio, imperi. 
Imperio. Subjecció. Yu- 
go. Propietat. Propiedad. 

Dominica in albis (Que- 
darse á). Fr. Quedarse sin 
esperanza, en blanco ó á 
la luna de Valencia. 

Dona. Mujer. Títol que 
vuy se dona á totas las 
senyoras. Doña. Dona ca- 
sadora. Viripotente. Dona 
de claus. Ama de llaves. 
De fosso. Ramera de mu- 
ralla. Grossa. Pandorga, 
Grossa y morena. Amon- 
dongada. Grossa y pesa- 
da. Narria. Pública. Ra- 
mera, meretriz. Que pa- 
reix cada any. Cadañera. 
Que va de part. Partu- 
rienta. Respecte del ma- 
rit. Fam. Parienta, costi- 
lla. Rodayre. Cotanera* 
Cosa de donas. Femenil, 
mujeril. 

Donada. En lo joch de 
cartas. Mano, partida. 

Donador. Qui dona. Da- 
dor. Lo que se ha de dar. DON 

Dadero. 

Donaire ó Donayre. Gra- 
cia, gracejo, salero. 

Donám. Fam. Mujeriego. 

Donar. En sas principals 
accep. Dar. Tributar. 
Prestar, rendir. D. á en- 
téndrer. Fr. Apuntar, re- 
bosar. Ajuda ó favor. Fr. 
Auxiliar. Al ferro lo co- 
lor blau fosen. Pavonar. 
Alguna cosa.Fr. Dar algo. 
Algun cami, baleó, etc. 
á tal part. Salir, caer. Al 
punt de la dificultat. Fr. 
Dar en el hito. Allarchs. 
Fr. Largar. Animo ó co- 
ratje. Fr. Envalentonar. 
Ansia. Fr. Dar cuidado. 
A preu fèt. Fr. Destajar. 
A teixir. Fr. Echar tela. 
A un arch mes punt que 
lo de un semicírcul. Arq. 
Peraltar. Baquetas, Fr. 
Baquetear, Basca. Fr. Dar 
zozobra. Basqueitg. Fr. 
Dar asco. Bo. Fr. Parecer 
bien. Cabotadas. Fr. Ca- 
becear. Cap. Fr. Aténdrer. 
Dar vado. Dirigirse. Ir á 
dar. Claror. Enclarecer. 
Codillo. Fr. Acodillar. 
Coissor. fr. Escocer. Co- 
lor. Fr. Colorar, colorir. 
Congoixa. Fr. Acongojar. 
Cops á algú. Fr. Pegar. 
Cops de bèch. Fr. Pico- 
tear. Cops ó bátrer las 
portas ó finestras. Fr. 
Portear. Cor. Fr. Alentar. 
Coratje.Fr. Animar. Cor- 
da. Fr. Dar soga. Crèdit 
á veus.Fr. Dar oidos. Cu- 
llerada. Fr. Meter su cu- 
charada. De memoria. 
Decollar. De renda. Ren- 
tar. Dimissorias. Fr. Des- 
pedir. Ensopegadas. Fr. 
Tropezar. Entenent. Fr. 
Persuadir á alguno. Es- 
cusas. Fr. Pretextar. Es- 
pueladas ais caballs. Fr. 
Atondar. Facultat. Fr. 
Autorizar. Feyna. Fr. 
Dar trabajo ó' que tra- 
bajar. Forsa. Fr. Ente- 
sar. Forsas. Fr. Avigo- 
rar. Ganivetadas. Fr. A- 
cuchillar. Gust. Fr. Com- 
placer , placer. La causal. DON 

Fr. Motivar. La comunión 
Fr. Comulgar. La culpa- 
Fr. Echar la culpa. La 
enhorabona. Fr. Congra- 
tular. La extremaunció. 
Fr. Olear. Las encarrega- 
das. Fr. Ecliar la carga. 
Las gracias. Fr. Regra- 
ciar. La última ma. Fr. 
Retocar, perfeccionar. Lo 
pienso als animals. Pen- 
sar. Donar lloch. Fr. Pro- 
porcionar medis. Dar pié, 
margen, lugar, ocasión. 
Mal temps. Fr. Punzar, 
moler, hostigar. Modo.. 
Fr. Dar traza. Providen- 
cia. Fr. Providenciar. Or- 
des. Fr. Ordenar. Papa- 
rotas. Fr. Paladear, dar 
papilla. Part. Fr. Parti- 
cipar. Per béurer. Fr. 
Propinar. Possessió. Fr. 
Aposesionar. Pressa. Fr. 
Meter prisa. Puntadas de 
peu. Fr. Acocear. Punya— 
das ó cops de puny. Fr. 
Moquetear. Que sentir- 
Fr. Brear. Recados ó me- 
morias. Fr. Saludar. Re- 
glas. Fr. Pautar. Seu. Fr. 
Náut. Despalmar. Surtida 
á ayguas mortas. Fr. A- 
venar. Tanda. Fr. Dar 
vez. Toms. Fr. Tornear. 
Torment. Fr. Molestar. 
Moler. Un cntretoch. Fr- 
Dar un toque. Un surt. 
Fr. Sobresaltar. Un tom. 
Fr. Dar una vuelta. Un 
tom lo cervell. Fr. Tras- 
tornarse el juicio. Un tos- 
torro. Fr. Descrismar. Una 
bocada. Fr. Dar una ta- 
rascada. Una capa de co- 
lor, barnis, etc. Fr. Dar 
una mano. Una esclata— 
rada. Fr. Dar un bataca- 
zo. Una fregada. Fr. En- 
jabonar. Una mossegada. 
Fr. Morder. Una solafar- 
da ó pitrada. Fr. Sofre- 
nar, dar un jabón. Vò- 
mit. Fr. Provocar. Do- 
narhi. Fr. Dar en et 
quid, en el hito, caer en la 
cuenta. Donarla. Fr. In- 
sistir mòlt, ab tenacitat. 
Tomar, dar. Ni dona ni 
lleva. Loe. fam. Ni qui- , DOR 

ta, ni pone. 
Donarse, r. Cedir, entre- 
garse. Ceder, darse. Acos- 
tumarse. Acostumbrarse. 
A las aligas. Fr. Darse á 
perros. A las furias ó al 
ootavant. Fr. Darse al 
diablo. A menos. Fr. Te- 
ner á mengua. Brasa. Fr. 
Darse maña. Las mans. 
Fr. Semblarse. Correr pa- 
rejas, semejarse. ]yial 
temps. Fr. Escarabajear. 
Pena. Fr. Penarse. Per en- 
tes. Fr. Quemarse. Vint y 
un pler, Fr. Darse un ver- 
de con dos azules. 
Donat. Cedit. Dado. Re- 
ligiós sens fèr professió. 
Donado. Adv. Gratis. A 
huevo, de balde. D. á las 
armas. Armígero. 
Donchs y Donques. Adv.¡ 
Pues, ya que. Si donchs 
no. A menos que. 
Doneta. Afeminat. Mari- 
ca, amujerado, maricón. 

Donívol. Mujeriego. 

Donositat. Donosura. 

Donota. Mujercilla. 

Donques. V. Donchs. 

Donsell ó Donzell. Caba- 
11er ó patge. Doncel. Pta. 
Ajenjo. Donsell marí. 
Pta. Ontina. Donsell pe- 
tit. Pta. Póntico. 

Donsella. Planta d' Amé- 
rica. Sensitiva, vergonzo- 
sa. Peix. Doncella. Verge. 
Virgen. Estat de donse- 
lla. Doncellez. {dueña. 

Donsellassa. Doncelli- 

Dorada. Peix. V. Orada. 

Doradella. V. Daurade- 
Ha. (Durmiente. 

Dorment. Qui dorm. 

Dormida. Dormidura. 

Dormidera. V. Cascall. 

Dormidor. Qui dorm 
mòlt. Dormilón, durmien- 
te. Dormitori. Dormitorio 

Dormilega. Acomés de 
son. Soñolento, soñoliento. 

Dormir. Reposar. Sose- 
gar, descansar. Al ras. D. 
al sereno, al descubierto, 
á la intemperie. Com un 
soch. Dormir como un li- 
rón. Lo que fa dormir. 
Dormidero, narcótico. DRA 

Dórmit. Náut. Dormio. 

Dormitejar .Dormitar, r. 
Adormitarse. 

Dormitiu.Sonyolent. So- 
ñolento, soñoliento. 

Dormitori. Beguda per 
fèr dormir. Dormitivo. 
Que fa dormir. Soporífe- 
ro, soporoso. 

Dos. Parell. Par. Los dos 
ó tots dòs. Ambos , en- 
trambos. De dòs en dòs. 
Adv. A pares. Posarse de 
dòs en dòs. Aparearse. 

Dos. V. Donchs, Darrera. 

Dosanyal. Bienal. 

Doscents. Doscientos, do- 
cientos. (Dosmesino. 

Dosmesó. De dos mesos. 

Dosser. Dosel. Fèr un dos- 
ser. Endoselar. 

Dot. Dote. (dación. 

Dotació. Fundació. Fun- 

Dotar. Proscríurer. Pros- 
cribir. Adornar. Ornar. 

Dotsavat. Que té dotse 
costats. Dozavado. 

Dotse. Num. Doce. 

Dotsé. Lo que cumple '1 DRE 151 numero dotse. Doceno, 
duodécimo. Una de las 
dotse parts en que 7 s pot 
dividir un tot. Dozavo. 

Dotsena. Docena. Lo que 
se ven per dotsenas. Doce- 
noy lia. V. Endoyna. (nal. 

Drach. Animal fabulós. 
Dragón. Figura de ser- 
pent semblant á la brí- 
via. Tarasca, gomia. Gran 
menjador, dragador. Tra- 
gón, tragador. 

Drachma. Dracma. Me- 
sura antiga de quinze 
drachmas. Acetábulo. 

Dragador. Tragón, tra- 
gantón, voraz, zampator- 
tas. (Devorar. Embocar. 

Dragar. La terra. Tragar. 

Dragat. Tragado. 

Drage. V. Llassera. 

Dragó. Especie de sar- 
gantana. A licántara. Cosa 
de dragó. Dragontino. 

Dragonaria ó Dragone- 
ra. Pta. Dragóntea, tara- 
gontia, serpentaria. 

Dragonet. Pta. Dragoni- 
ta, estragón. (ria. 

Dragónica. V. Dragona- Di-ap. Qualsevol teixit. 
Paño, lienzo, tela. Fregall. 
Estropajo, rodilla. De cà- 
nem. Cáñamo, lienzo. 
Tros de roba. Trapo. D. 
comú de seda. Picotillo. 
Crú. Lienzo crudo ó no 
curado. De fregar las na- 
vajas. Navajero. Lo que 
serveix pera netejar. Ro- 
dilla. D' estopa. Angco, 
cañamazo , cerrón. De 
Galicia. Allariz. De lla- 
na. Algofifa. De llana 
grossa. Cachera. De llana 
y pel de cabra. Peldefebre. 
Del faristol. Atrilera. De 
lli. Lino. De lli mòlt fi. 
Mories. De morts. Paño 
de tumba. De pel de ca- 
bra. Picote. De peus. V. 
Catifa. De seda llustrosa. 
Picote. De seda entretei- 
xit de pinyons. Piñuela. 
De velas. Lona. Per aixu- 
gar ó fregar. Sabanilla. 
Per aixugar plats. Albe- 
ro. Per los genolls. Rodi- 
llera.Lo conjunt de draps. 
Trapería. Los adornos de 
iglesia. Colgaduras. Unas 
cosas despreciables per sa 
vellesa. Vejestorio. Em- 
bolicar ab draps. Fr. En- 
trapajar, entrapar. No 
ser drap del sèu teler. Fr. 
No ser de su cosecha. Po- 
sar com un drap mullat 
ó tort. Fr. Maltractar. Po- 
ner como nuevo á alguno. 
Confóndrer. Poner en un 
puño. (pero. 

Drapayre y Draper. Tra- 
Drapería. Trapería. 
Drapet. Pañuelo, trapillo. 
Tráurer los drapets al 
sol. Fr. Revelar las faltas 
ó defectos ocultos. 
Drapot. A7idrajo, guiña- 
po, calandrajo. Lo que 
penja de la roba. Colga- 
jo, harapo. Per fregar. 
Fregajo, fregador. 
Drassana. Atarazana. 
Dressar. Dirigir. Endere- 
zar. Compóndrer. Arre- 
glar, componer. 
Dressat. Recte. Endere- 
zado, derecho, recto. 
Dressera. Atajo, derecha 152 DRI ra, derecera. Anar per la 
dressera.Fr. Atajar, echar 
por el atajo. 

Dret. Recte ó seguit, acció 
que tè algú, lo que dicta 
la naturalesa ó las lleys, 
imposició, propina y ca- 
ra de la roba. Derecho. 
Envers. Adv. Hacia. A 
dret fil» Adv. A hilo, á 
cordel. A dret seient. V. 
Adret. Anar dret ádret. 
Fr. Passant per la dres- 
sera. Echar por el atajo, 
ir en derechura. De dret 
á dret. Adv. En derechu- 
ra, en dirección, directa- 
mente, derecho. Donar la 
dreta. Fr. Dar la bande- 
ra. Estar dret. Fr. Estar 
enpié. Mirar del dret y 
del revés. Fr. Dar vuel- 
tas. No mirar dret. Fr 
Mirar de través ó mirar 
bizco. Tirar dret ó tan 
dret com pot. Fr. Ti- 
rar como á real de enemi- 
go. Posar dret. V. Adres- 
sar. Posarse dret. Fr. A- 
dressarse. Enderezarse. 
Alsarse. Ponerse en pié. 
Tot dret. Adv. Directa- 
mente, en derechura. Dret 
camí. Adv. Directament. 
Via recta. Dret casual. 
Caduco. Dret de barca. 
Barcaje. De castell. Casti- 
llería. De cédula. Cedida 
je. De cuixa. Tributo de 
virginidad. De graner. Ci- 
llazgo. De moll ó port. 
Muellaje. De pastura. Pas- 
turaje. De puja. Poya. De 
regar. Almoceda. Per los 
moltons. Carneraje. Per 
lo passatje dels animals. 
Recuaje. Que pagaban los 
géneros al entrar ó surtir 
del regne. Almojarifazgo. 
Qui cobra ó es col-lector 
de drets. Derechero. 

Dreta. Derecha , diestra. 
A dretas. Adv. De pensado 

Dretament. Adv. Tot 
dret, directament. Dere- 
chamente, directamente. 

Dreter. Ambidextro. 

Drincar. Trincar, resso- 
nar. Retiñir, reteñir. 

Drinch. Retintín, retinte. DUL 

Dringar. V. Drincar. 

D ris» a. Náut. Driza. 

Droga. Astut, picaro. Pe- 
rillán, picaro, redomado. 

Drogant. Bribó. Bribón. 

Droguer. V. Adroguer. 

Droguet. Certa roba.Dro- 

Drolla. Y. Droga, (guete. 

Dromedari. Quadrúpe- 
do. Dromedario, drome- 
dal. (pacismo. 

Dropacisme.Farm. Dro- 

Dr opada. Pillada, trapa- 
cería. (V. Ferio dropo. 

Dropejar. Haraganear. 

Droperia. Haraganería, 
holgazanería. 

Dropo. Home desprecia- 
ble per son mal compor- 
tament. Picaro, pillo, bri- 
bón. Peresós. Haragán, 
holgazán. Fèr lo dropo. 
Fr. Haraganear, holgaza- 

D u asía. Aduana. (near. 

Duaner. Aduanero i 

Dubitació. Retór. Duda, 
dudanza. V. Dubte. (doso. 

Dubtador. Dubtós. Du~ 

Dubtant. Temeros. Rece- 
loso, temeroso. 

Dubtar. Dudar, recelar. 

Dubte. Duda, dubitación, 
recelo. For. Dubio. Posar 
dubte. Fr. Objetar. Posar 
en dubte. Fr. Dubtar. Du- 
dar. Sens dubte. Adv. In- 
dudablemente, ciertamen- 
te, (so, dubitable. 

Dubtós. Dudoso, sospecho- 

Ducli. Títol de honor. Du- 
que. Aucell nocturno. Bu- 
ho, alucón, estrige. 

Ductor. Conductor. 

Duenyo. Propietari. Amo. 

Duja. Náut. Aduja, pa- 
quete, y rodete, si está en 
forma circular. 

Dujar. Náut. Adujar. 

Duia. Lo remat de porchs 
d' un vehinat. Vecería. 

Dulcamara. Pta. Solano, 
dulzamara. 

Dulcir. Tráurer Y aspre- 
sa del cristall. Brujir. 

Duler. Dulero. 

Dulcificar y Dolsificar. 
Fèr dolsa alguna cosa. 
Endulzar, endulzarar. A- 
paciguar. Dulzurar. Veu 
de pintura. Endulzar. DUT 

D n ! sor. V. Dolsor. 

Dulsura. Dolsura. Dul- 
zor. Afabilitat. Afabili- 
dad, suavidad, (duodeno. 

Duodécim. Duodécimo, 

Duplicitat. Reserva y fal- 
sedat. Doblez. 

Duptar. V. Dubtar. 

Dur. Portar, trasportar. 
Llevar quant es de aquí 
á allí , y Traer de allí á 
aquí. Fort. Duro, fuer- 
te. Rigurós. Severo, rígi- 
do. Incorretgíble. Incor- 
regible. Dur de carns. Té- 
rete. De cervell. Duro de 
mollera. De geni. Recio. 
De llágrimas. Ojienjuto. 
Fèrse ó tornar dur. Fr. 
Endurirse, consolidarse. 
Endurecerse. V. Endurir. 

Dura. Duración, perma- 
nencia. De mòlta dura. 
Perdurable. (nenie. 

Durable. Estable, perma- 

Duració. V. Durada. 

Durada. Duración, dura, 
permanencia. Poca dura- 
da. Adv. Fugacidad. 

Durador. Duradero. 

Durament. Adv. Ab do- 
lor. Sensiblemente, (razno. 

Duran. Arbre y fruy t. Du- 

Durant. Prep. Durante, 
mientras , en tanto que. 

Duran tas. Certa roba. 
Calamaco, pinganello. 

Durar. Permanéixer. Per- 
sistir, continuar, perseve- 
rar. Arrivar. Llegar. En- 
vellir. Envejecer. Anys y 
panys. Durar por peñas. 

Duresa. Rigor. Severidad, 
rigidez. Obduració. En- 
durecimiento , obaura- 
ción. M&n. Agrión. De cor. 
Insensibilidad. De geni. 
Terribilidad, iracundia. 

Duret. Moneda d' or anti- 
ga. Durillo, escudillo. 

Durícia. Dureza, callosi- 
dad. La carnositat que s' 
fá en lo costellam de las 
muías. Almohadilla. 

Durillo nou. Moneda d 
or. Veintén, escudito. 

Dut y Duyt. Part. passiu 
de Portar. Llevado, traí- 
do. V. Portat. EFE EIX ELE 153 E. E. Se posa en lloch de la 
conjuncció Y quant la 
dicció següent comen- 
sa ab aquesta última vo- 
cal. En los mapas , etc. 
denota Est ú Orient. 

Ea. Interj. Vaya. 

Eb. Interj. Cuidado! alerta! 

Ebanista (Artú ofici d'). 
Marquetería. 

Eboly Ebul. Arbre. Yez- 
go, actea, sahuguülo. 

Ecceliome. Eccehomo. 

Ecervellat. Insensato. 

Ecgües. May al. V. Batolla 

Ecónom. Ecónomo. 

Economat. Economato. 

Economía. Moderació. 
Parsimonia , parquedad, 
moderación. (dor. 

Económicn. Parco , vivi- 

Economisar. A horrar. 

Edat. Época. Era, período. 
Edat caduca. Caduquez, 
edad decrépita. De mòlta 
edat. .Añoso. Major edat. 
Mayoría. Menor édat. Me- 
noría, (logista. 

Edeóleeh. Edeólogo, edeo- 

Edicte. Edicto. 

Edificant. Edificativo. 

Edificar. Construhir. Le- 
vantar, fabricar. 

Edifici. Edificio , fábrica. 
Alsar un edifici. Edificar. 

Edifi. Poét. Idilio. 

Educar. Instruir, criar. 

Efecte. En sas princip. 
acceps. Efecto. Fi , idea. 
Fin. E. devolutiu. Fr. E. 
devolutivo. En efecte. 
Adv .Efectivamente. Tenir 
efecte. Fr. Surtir efecto. 
PI. Los útils pera alguna 
cosa. Enseres, efectos. 

Efectivament. Adv. 
Realmente, de hecho. 

Efectuarior. Ejecutador, 
ejecutor. [fectivamente. 

Efectualment. Adv. E- 

Efectuar. Realizar, eje- 
cutar, poner en obra. 

Efeminar. Afeminar. 

Efésseos (Ad). Expr. 
fam. V. A tres quarts de quinze. (mencta. 

Eficacia. Fervor , vehe- 

Eficás. Poderos. Poderoso, 
potente. Fervorós. Fervo- 
roso, vehemente. 

Efigie. Imatge. Imagen. 

Efugi. Efugio, evasión, es- 
capatoria, callejuela. 

Egeu. Archipiélachgrech. 
Egeo, archipiélago. 

Egoisme. Egoísmo. 

Egrefi. Peix. Egrefin. 

Egua. V. Euga. 

Eina. V. Eyna. 

Eix. Eje. Posar lo eix. Ene- 
jar. Pron. Ese. V. Aqueix. 

Eíxada. V. Aixada. 

Eixalar. Llevar las alas 
ais aucells. Desalar. Es- 
cursárlashi. Acortar, a- 
oorzar las alas. 

Eixalat. Desalado, acos- 
tado de alas. 

Eixain. V. Aixam. (piar. 

Eixamplar. V. Aíxam- 

Eixárcia. Náut. Jarcia. 

Eixaugar. Náut. Resacar. 

Eixaus. V. Aixaus. 

Eixávega. V. Xávega. 

Eixelleró. V. Aixelleró. 

Eixida. V acció d' eixir. 
Salida. Venda. Despacho. 
Pretext. Escapatoria, e- 
fugio. Ocurrencia repen- 
tina. Arranque. Galería. 
Galena. Acció ó expres- 
sió aspra y no esperada. 
Vuelta. Deis sitiats. Sur- 
tida, erupción. Donar ei- 
xida. Fr. Dar expediente, 
curso ó vado. 

Eixidura. Cir. Tumor. 
Flemón, flegmon. 

Eixir. En sas princip. ac- 
ceps. Salir. Lograr ab 
súplicas alguna cosa. Re- 
cabar, acabar. Excedir 
una cosa al nivell de al- 
tra. Resaltar , sobresalir. 
Saltar. Saltar, brotar. Un 
camí ó carrer. Dar, pa- 
rar. Eixir ab la seva. Fr. 
Vencer, lograr. Ab un ciri 
. trencat. Fr. Salir con una 
pata de gallo. A pas. Fr. Salir al encuentro. Bè. 
Fr. V. Reeixir. De mare lo 
riu. Aplayar. De tino. Fr. 
Desatentarse , perder el 
tino. En fora. Fr. Resalir. 
Franch. Fr. Salir horro. 
Eixirse. Fr. Salir con ello. 
Eixirne. Fèrab desemba- 
rás las cosas. Romperse, 
soltarse. De fogó. Fr. Des- 
bocarse, despepitarse. De 
la memoria. Pasarse. 
Del text. Fr. Salirse del 
corro. De lloch algun os. 
Desconcertarse. De plom. 
Desplomarse. 

Eixit. Que ha passat de 
dins á tora. Salido. Dit del 
animal que apeteix la ge- 
neració. En zelo. Saltat. 
Saltado. Agut , estordit. 
Avispado, agudo. 

Eixívernar. Invernar. 

Eixogar. Adornos, para- 
ment de casa. Ajuar. 

Eixornar. Tráurer los 
ulls ó privar de la vista. 
Cegar. V. Espantar. 

Eixordar. V. Aixordar. 

Eixugar. V. Aixugar. 

El. Pron. relatiu. Le. 

Elargiment. Donar sol- 
tura al prés. Soltura. 

Elargir. Llibertar, soltar 
al prés. Soltar. 

Elástichs. Pl. Tirantes. 

Elébor blanch. Pta. Elé- 
boro verdegambre , yerba 
del ballestero. E. negre. 
Eléboro ó verdegambre ne- 
gro, (eleboroideo. 

Elenoraci. Bòt. Eleboreo , 

Elecció. Preferencia. Se- 
lección, (lecto. 

Electe. Elegit. Elegido, e- 

Electre. Ambre groch. E- 
lectro, ámbar. 

Elefant. Elefante. Qui 
cuyda del elefant. Naire. 

Elegancia. Gentilesa. Do- 
naire, despejo. Ab elegan- 
cia. Adv. Elegantemente, 
floridamente. Sens ele- 
gancia. Inelegante. 

Elegant. Adornat. Com- 154 EMB puesto, pulido. Graciós. 
Donoso, gracioso. 

Elegantment. Adv. Ele- 
gantemente, floridamente. 

Elegidor. Elector. 

Elegit. Nombrat, escullit. 
Elegido, escogido, electo. 

Element. Elemento. 

Elet. Practicant de notari. 
Electo. V. Elegit. Ser un 
bon elet. Loe. fam. Ser 
muy sagaz. 

Elevació. Elevamiento, al- 
tura, encumbramiento. 

Elevarse, r. Extasiarse. 
Arrobarse, trasportarse. 
Pujar amunt. Remontar- 
se. Sobrepujar. Descollar. 

Elevat. Elevado, encum- 
brado , eminente. Estar 
elevat , assó es distret. 
Estar en babia. 

EH. Pron. pers. El, ello. 

Ellegíi*. Elegir. (tico. 

Ellípticli. Elíptich. Elíp- 

Elnt. Armadura. Yelmo , 
almete. Lo qui porta elm. 
Encapacetaao. 

Elogi. Ensalzamiento, en- 
comienda, alabanza. 

Elogiar. Ensalmar. En pú- 
blich. Pregonar. 

Eloqüència. Elocuencia. 

Eloqüent. Copiós en pa- 
raulas. Facundo. 

Eloqüentment. Adv. 
Elocuentemente. {Me. 

Em. Inversió en lo pron. 

Emanador. Emanante. 

Emanar. Proceder. 

Emanciparse, r. Pén- 
drer massa llibertat. Pro- 
pasarse, (don, capadura. 

Emasculació. Castra- 

Emascular. Sanar. Cas- 
trar, capar. 

Embá. V. Envá. 

Entbabiecad or. Embele- 
sador, embaucador, em- 
baidor, prestigiador. 

Embabiecar. Embaír, 
embelesar, embaucar. 

Kmbada*linient. Embe- 
lesamiento, embabiamien- 
to, embeleso. 

Embadalir. Embebecer, 
embelesar, embobar. 

Embadalí rse. r. Embal- 
sarse, abobarse. 

Embadalit. Embelesado. EMB 

Einbadocarse. r.V. Em- 

badalirse. 

Embafament. Empala- 
gamiento, empalago. 

Embafat*. Empalagar. 

Embaliular. Menjar 
mòlt. Atracar, atiborrar. 

Embaixada. Legacía, le- 
gación, (dor, legado. 

Embullador. Embaja- 

Embajaniment. Embo- 
becimiento. 

Embajanirse. r. Tornar- 
se tonto. Embobecerse. 

Embalament. Embalaje 
enfardeladura. 

Embalatge. Enfardela- 
dura. V. Embalament. EMB 

Embassament. Deten- 
ció d' algun líquit. He- 
manso. Aplech d' hu- 
mors. Rebalsa. 

Embassar. Embalsar, es- 
tancar, apantanar . 

Embassarse. r. Rebal- 
sarse, encharcarse, agua- 
zarse, (baste, hilván. 

Embast y Embasta. .Era- 
Embastar. Assegurar ab 
bastas. Hilvanar, bastear. 
Deixar una cosa mitx fe- 
ta. Bosquejar. Algun as- 
sumpte Fr. Enjergar. 

Embastas. Bastas , hil- 
vanes, (basteado. 

Embastat. Hilvanado, 
Embalecar. Embaír. V. ! Embat. Embate. 

Embelecar. Embaucar. V. Embabie- 

Embaíeco.V. Embeleco. car. (Embadalit. 

Embaís. Embalse. Embegut. Embebido. V. 

Embaí amar. EnmZuraar, Enibeiecador.Emoatáo?- 
Embamarse. r. Empa- Embelecar. Embaír. V. 

parse. Empaparse. Embabiecar. 

Embaràs. Embrás. A- Embeleco. Embustería, 

engany , ficció. Trapaza, 
embaucamiento. Trasto 
inútil. Cachivache. Astut. 
Picaro, redomado. 

EBiibelequejador. Em- 
belecador, embaidor, pres- 
tigiador , prestigioso. 

Embelequejar. Embaír. 
V. Embabiecar. 

Embelequería. Embus- 
tería. Embeleco, embauca- 
miento, prestigio. 

Embelliment. Adorno, 
embellecimiento. 

Embellir. Hermosejar. 
Embellecer, hermosear. 

Embermeilir.Posar ber- 
mell. Embermejecer, em- 
bermejar, enrojecer. 

Embestida. Acometida, 
arremetida, acosamiento. 
Donar una embestida. 
Fr. Arremeter , dar una 
arremetida. Pegar una 
embestida. Fr.fam. Créi- 
xer mòlt ab poch temps. 
Dar un estirón. 

Embestir. Acorné trer. 
Arremeter, cargar. Em- 
péndrer un negoci. Aco- 
meter , intentar, empren- 
der. Dit de algun afecte 
ó passió. Apoderarse. 

Embetumar. Untar ó tascadero, barranco. 
Embaratir. A baratar. 
Embarbetar. Embarbi- 
llar, encasar. 
Embarcació. Náu. Nave. 
E. lleugera. E. velera, ce- 
losa, (ment. V. Embarch. 
Embarcada y Em barca- 
Embarcar. Carregar la 
nau. Cargar. Reduhir, 
persuadir á algú ab astu- 
cia. Encabestrar. 
Embarcb. L' acció de 
embarcar ó embarcarse. 
Embarco, embarque. Im- 
pediment. Embarazo, es- 
torbo. Posar embarch. Fr. 
Embargar. (barch. 

Embargament. V. Em- 
Embarnsssar. Posar 
barnís á alguna cosa. 
Barnizar. E. la terrissa. 
Vidriar. [mearse. 

E m barracarse, r. Abar- 
Embarrancar. Abar- 
rancar, meter en barranco 
Embarrancarse, r. Em- 
breñarse, enzarzarse. 
Embarrar. Tancar ab 
barra. Atrancar, trancar. 
Embarrilar. Entonelar. 
Embarrotar. A barrotar. 
Enibasar. Fèr provisió. 
Abastar, acopiar. EMB 

cubrir ab betum. Betu- 
nar, enbetunar. Las cister 
nas, safareigs, etc. En- 
calar, [beber, empapar. 

Em béu ret*. .-1 bsorber, em- 

Embicar. Náut. Abocar. 

Embigar. Envigar, tra- 
bar las vigas. 

Eanbitllar. Poner dere- 
chos los bolos. 

Emblancar. Desbastar la 
fusta. Desbastar. V. Em- 
blanquinar. 

EmbIan<fuidor. V. Em- 
blanquinador. 

Emblancjuiment. Y. 
Emblanquinadura. 

Emblanquénador. Qui 
emblanquina. Enjalbega- 
dor, blanqueador. 

Emblauquénadura y 
Emblanquinament. Ac- 
ció y efecte de emblan- 
quinar. Blanqueo, blan- 
queadora, jalbegue. 

Emblanquinar. Blan- 
quear, enjalbegar, enlucir 

Emblanquinat. Blan- 
queado, jalbegue. 

Emblanquir. Emblan- 
quecer. V. Emblanquinar. 

Embó. Náut. Dala, adala. 

Enibobament. Entonti- 
ment. ^á tontamiento. Em- 
badaliment. Embobeci- 
miento, embeleso. 

Embobar. Entontir, en- 
cantar. Embobecer. Em- 
badalir. Embelesar, embo- 
becer, r. A telarse. 

Embocadura. Entrada, 
boca de riu, carrer, etc. 
Boca. D' un instrument 
músich. Boquilla. 

Embocar. Agafar ab la 
boca. Abocar. Comensar 
un carrer ó camí en algu- 
na part. Comenzar. 

Emboda. Emboque. 

Embobar. Cubrir ó fèr 
de boga 'ls sitiáis de las 
cadiras. Hacer, recompo- 
ner los asientos de enea ó 
espadaña. (macho. 

Embo!. Cilindro. Embolo, 

Embolicador. Enreda- 
dor, embrollador, embo- 
lismador. 

Embolicainent. Envol- 
vimiento, enmarañamien- , EMB 

to. V. Embolich. 

Embolicar. Tapar ó cu- 
brir una cosa per totas 
parts. Envolver. Barrejar. 
Reburujar , emburujar, 
barajar. Embullar. En- 
marañar. Tapar ab draps 
ó altra cosa. Entrapajar. 
Entremesclar confusa- 
ment unas cosas ab al- 
tres. Enredar, enzarzar. 
Ab sach ó cuixinera. En- 
fundar. A copia de men- 
tidas. Zurcir. E. la boga. 
Fr. Revolver la feria. Em- 
bolica que fá fort. Expr. 
fam. Enredo sobre enredo. 
r. Envolverse, atarse, en- 
vedijarse. 

Embolicat. Tapat. En- 
vuelto. Dificultós. Enre- 
dado , revesado. Pié de 
rodeos y subtilesas. En- 
redoso. A la embolicada. 
Adv. Plegadamente. 

Embolicayre. Enreda- 
dor. Y. Embolicador. 

Embolich. Farsell. En- 
voltorio. Embull. Revolti- 
llo, reburujon. De fil, se- 
da, etc. Maraña. Confu- 
sió. Embolismo, tramoya. 
En lo joch. Zambuco. 

Embolisme. Embolismo, 
enredo, confusión. 

Embollo. V. Xarpallera. 

Embota. Embolso. 

Emboiúm. Balumbo , vo- 
lumen, (zar. 

Emboaar. Náut. Refor- 

EmborbolSador. Quí 
parla depressa y confu- 
sament. Barbullón. V. 
Borbollayre. 

Eniborbollar. Parlar a- 
tropellada y confusa- 
ment. Barbullar. Confón- 
drer, barrejar unas cosas 
ab al tras. Engarbullar. 

Emborniar. Fèr borni. 
Entortar. 

Emborrar. Umplir de 
borra. Atiborrar. Menjar 
mòlt. Atracar, embastecer 

Emborratxador. Em- 
briagador (gar. 

Emborratxar. Embria- 

Eniborratxarse. r. Béu- 
rer algun licor fins á pér- 
drer lo coneixement. A- EMB 155 

lumbrarse, embriagarse^ 
Borra txejar. Borrachear. 
Enagenarse. Enajenarse, 
Deixarse possehir de al- 
guna passió vehement. 
Enloquecerse. 

Vlmhovritisav.Carduzar». 

Emborronar. Embozar^ 

Emborrossar.se. r. Ta- 
pujarse, arrebozarse. V. 
Arrebossarse. 

Embós. L' acció de em- 
bossarse. Tapujo , embo- 
zo. La corretja ó corda 
de la esquella de aquest 
nom. Castigadera. 

Emboscada. Embosca- 
dura, encubierta, celada. 

Embossar. Ficar á la 
bossa. Ahuchar , embol- 
sar. Emborrossar. Embo- 
zar. Impedir la corrent 
d' algun conducto ab bros- 
sa, etc. Cegar, obstruir. 

Embossat. Cubert ab lo 
embós. Tapujado, embo- 
zado. Dit dels conductos. 
Cegado, atrampado. 

Embolador. Qui omple 
las botas. Envasador. 

, Embotament. Infusión. 

Embotar. Encubar, en- 
vasar. V. Amussar. 

Embotellament. Enva- 

I se, encubamiento. 

! Embotí clor. Embotador. 

Em boti ment. Inflama- 
ció. Hinchazón. Dit de lo 
I tall. Embotadura. 

Embotir. Inflar. Hinchar^ 
abotagar.Los instruments 
de tall. Embotar. 

Embotirse. r. Inflarse. 
¡ Ventearse, abotagarse. 

Embotjar ó Embotxar. 
Guarnir un quarto de bot- 
xas, pera filar losjcuchs 
de seda. Embojar. En lo 
joch de botxas. Bochar. 

Embotjat. Enramada de 
| botxas. Embojo. (dura. 

EBnbotonadura.Z?o£ott(Z- 

Embotonar. Abotonarse. 

Embotornat. Inflat.Gwá- 
I charo, abotagado. 

Embotorniment. V* 
Embotiment. 

Embotxada. Cop de* bot- 
xa. Bochazo. 

Embovar. V. Embogar. 156 EMB 

Emboyrarse. r. Aneblar, 
anieblar, anublarse. 

Embrancar. Entroncar. 

Embranillador. Emba- 
llenador. (nar. 

Embranillar. Emballe- 

Embrás. Destorb, dificul- 
tat. Embarazo, obstáculo, 
óbice. Prenyat. Preñez. 
Tráurer embrassos. Des- 
embarazar, (zador. 

Embrassador. Embara- 

Embrassadura. Emba- 
razadora. 

Enibrassar. Posar em- 
brassos. Embarazar, em- 
bazar , embargar. Ficar 
lo bras. Embrazar, (so. 

Embrassós. Embarazo- 

Embraviment. Embra- 
vecimiento. 

Embravir. Embravecer. 

Embravarse, r. Náut. En- 
cresparse, enfurecerse. 

Embriach. Borracho. 

Embriagar. Emborrat- 
xar. Emborrachar. 

Embriaguería y Em- 
briaguesa. Embriaguez. 

Embridaiment.Enfrena- 
ment. Enfrenamiento. 

Embrió. Lo feto de las 
granotas. Girino , rena- 
cuajo. (V. Emplastre. 

Embrocado. Embroca. 

Embroch. Corvo, torcido. 

Embroll. Embrollo, em- 
bolismo, (curo, confuso. 

Embrollat y confús. Os- 

Embrollayre. Embrolla- 
dor, embrollón. 

Embromar. Fer broma. 
Bromear. (volarse. 

Embromarse. V. Ennu- 

Embromat. Enganyat. 
Embaucado. V. Ennuvo- 
lat. Embromat de cap. 
Perturbado, abrumado. 

Embrocjuerar. V. Arre- 
bossar, (ro, maléfico. 

Embruixador. Hechice- 

Embruixament. Hechi- 
cería, hechizo, maleficio. 

Embruixar. Hechizar, 
embrujar. (dor. 

E infinita tlor. Ensucia- 

Embrutament. Brutí- 
cia. Ensuciamiento. 

Embrutar. Umplir de 
porqueria. Emporcar, en- EMB 

sudar, manchar, conta- 
minar. Ab cera. Encerar. 
Ab colors. Pintorrear , 
pintarrajar. Ab fanch. 
Barrar. Ab greix. Prin- 
gar. Fregant. Rabosear. 

Embrutir. Embrutecer. 

Em brut irse, r. Embas- 
tecerse, arrocinarse, em- 
brutecerse, (xar. 

Embruxar. V. Embrui- 

Embuinar. V. Embuy- 
nar. 

Embull. Enredo, maraña. 
V. Embolich. En lo agu- 
11er de fil, etc. Oqueruela. 

Embullador. Enredador 

Embullar. Enredar, en- 
marañar. V. Embolicar. 
Ram embullat. Madeja 
sin cuenda. 

Embunyegarse. r. En- 
redarse. Envedijarse. 

Embús. Lo que impedeix 
la corrent. A tasco. Impe- 
diment, destorb. Atasca- 
dero, impedimento, (var. 

Embussar. Cegar, azol- 

Embussarse. r. A tram- 
parse, obstruirse, cegarse. 

Embuste-jar. V. Embus- 
terejar. (bus tero. 

Enibusterejador. Em- 

Embusterejar. Mentir 
á menut. Embustear. 

Embustería. Embuste. 

Embustero. Mentiroso, 
falso, enredador. 

Embut. Embudo. Embut 
de presa. Envasador. Lo 
qui aguanta 1' embut. 
Embudador. Posar V em- 
but. Embudar. Fèr em- 
buts. Fr. Tartamudear, 
tartajear , zurriar. Sens 
embuts ó sens fet em- 
buts. Fr. Rasamente, cla- 
ramente , en puridad. 

Embutejar. Tartajear. 
V. Tartamudejar. 

Embutidura. Náut. En- 
trañadura. 

Embutir. Engastar. De 
colors. Taracear. 

Embutit. Embutido. D' 
or , plata, ó altre metall. 
Ataurique. De varios co- 
lors. Taracea. (far. 

Embut Ilutar. V. Butllo- 

Embutxacar. Ficar en EMP 

la butxaca. Embolsar, 
meter en la faltriquera. 
V. Embossar. 

Embuyuar. Emboñigar. 

Emèrit. Emérito, (mitir. 

Emétrer. Distribuir. E- 

Emiasis. Ret. Énfasis. 

Einíáticament.Adv. En- 
fáticamente. 

Emíáticli. Enfático. 

Emtitéusis. Énfitéusis. 

Enifiteuta. Enfiteuta. 

Emfitéutich y Emfiteuti- 
cari. Enfitéutico. 

Emigrant. Emigrado. 

Eminencia. Altesa. Su- 
pereminencia. Altura. Pro- 
minencia. Elevació. Pro- 
ceridad, altura. 

Eminent. Superior en 
dignitat , saber, etc. Su- 
pereminente, procer, pró- 
cero. Elevat. Prominente. 

Eminentment. Adv. 
Eminentemente. 

Emissió. Eaopendicion. 

Em maliciar ó Enmali- 
ciar. Enfurismar, pén- 
drer malicia. Escandecer. 

Emmanegament. Y. 
Enmanegament. 

Emmanegar ó Enmane- 
gar. Enastar. (nillar. 

Emmanillar. V. Enraa- 

Emmanllevar. V. En- 
manllevar. (bolicar. 

Emmaranyar. V. Em- 

Emmascarament ó En- 
mascarament. Tizne. 

Emmascarar ó Enmas- 
carar. Tiznar, chafarri- 
nar. V. Enmascarar. 

Emmascarat ó Enmas- 
carat.Brut de sutje. Tizna- 
do. (Ciscar, embadurnar. 

Emmerdar ó Enmerdar. 

Emmodorrit ó Enmo- 
dorrit. Modorro. 

Emmorrallar ó Enmor- 
rallar. Cabestrar. 

Emmusteir ó Enmus- 
teir. Enmustigar. Mar- 
chitar. (V. Enmustigat. 

Emmusteit ó Enmusteit. 

Emolument. Emolumen- 
to, utilidad, honorario. 

Empacar. Empaquetar, 
encorachar. 

Empadronament. En- 
cabezamiento, encarta- EMP 

miento i padrón, rol. 

Empadronar. Fèr l' em- 
padronament. Encabezar, 
encartar, r. Escribirse. 

Empaig ó Empatx. Cor- 
tejat, vergonya. Empa- 
cho, embarazo, cortedad, 
vergüenza. Eníit. Ahito. 
Del ventrell. Ahitería. 
Embrás. V. Destorb. Sens 
empaig. Fr. Sin rebozo, 
sin ambages. 

Empaitar. V. Empaytar. 

Empatiada. Colgadura. 

Empaliament. Para- 
méntele telas. Empaliada. 

Empaliar. Guarnir las 

{)arets ab adornos de te- 
a, etc. Colgar, empara- 
mentar. Dissimular. Pa- 
liar. Fam. Enganyar. En- 
gatuzar, embaír. 
Empall. La palla sens 
bátrer. Encajadura, bá- 
lago, (ja. 
Empaliar. Cubrir con pa- 
Empal tetada. Náut. Em- 
palletado. {ra. 
Empalme. Empalmadu- 
Empanada. Conveni se- 
cret. Pastel, pastelón, en- 
truchada, (plastar. 
Empanar. Aplanar. A- 
Empantanar. V. Em- 
pantanegar. 
Empantanegar. Emba- 
rassar. Empantanar, ato- 
llar, atascar. (llar. 
Empantullar. Apandi- 
Empapaig. Ahitería. V. 

Eníit, Empaig. 
Empapar. Embeber. Lo 

pa ab lo such. Sopetear. 
Empaparse, r. Amerar- 
se, revestirse, (r. Ahitarse. 
Empapaiar. Empachar. 
Empaperar. Empapelar. 
Empapera j re. Empape- 
lador, (paque. 
Empacjuetanient. Em- 
Empaquetar. Empacar, 
embalijar. (bargar. 
Empara (Posar). Fr. Em- 
Emparamentar.V. Em- 
paliar, (dar palabra. 
E m pa rau lar. Apalabrar, 
Em pare llar. Emparejar. 
Emparentar. Entroncar 
Emparrarse, r. Abras- 
sarse las parras en son EMP 

apoyo. Trepar, parrar. 

Emparrat. Conjunt de 
parras sostingudas per 
fustas ó pilans. Emparra- 
do, parral. Los pilans ó 
fustas que '1 sostenen. Es- 
paldar, (mastegar. Papar. 

Ent passar. Menjar sens 

Empastarse, r. Eixir 
no detenirse una cosa en 
altra. Pasarse, colarse. 
Desfallirse. Languidecer. 
Englotir. Tragar, engu 
llir. V. Despassar. Ém 
passarsen. Fr. Desfallirse 
per falta de aliment. A- 
hilarse. (tas. Engrudar. 

Empastar. Posar paste- 

Empastat. V. Pastat. 

Empastelar. Empaste- 
lar, (pastissar. 

Empastíferar. V. Em- 

Einpastissador. Engru- 
dador. (grudamiento. 

Empastissanient. En- 

Empastissar .Embarrar, 
embadurnar, engrudar, r. 
Emplastarse. 

Einpastració. Emplaste. 

Empastrador. Lo qui 
empastra. Emplastador. 

Empastrar. Empastar. 

Empastre.V. Emplastre. 

Empat. Empate. 

Empatament. Encuen- 
tro. V. Empatat. 

Empatar. Igualar. Igua- 
lar. Trencar lo íil d' un 
discurs. Interrumpir, cor- 
tar, (do. 

Empatat. Pato, empata- 

Eni patullar. Embrollar. 

Empatx. V. Empaig. 

Empatiarse, r. Turbar- 
se. Cortarse, turbarse. ^es- 
torbarse. Embarazarse. 

Empatx orrarse. r. A- 
porrarse, hacerse porra. 

Empave ssada. Defensa 
de pavessos. Pavesada. 

Empavonar. Pavonar. 

Empaytar. Acosar, dar 
tras uno. {mienta. 

Empebrar. Llenar de pi- 

Empecadat.Malvat. Em- 
pecatado, (co, estítico. 

Empeder. Med. Estípti- 

Empedernit. Empeder- 
nido, guijeño. 

Empedrador. Solador, EMP J57 Empedrar. Solar. 

Empedrat. Soladura. 

Empedreir. Petrificar^ 
apelmazar. 

Empedreírse. r. Obsti- 
narse. Empedernirse. Dit 
del menjar. Apelmazarse. 

Ein pegament. En qu i lia- 
nament. Empegadura. 

Empegar. Lo Uinyol. En- 
cerotar. V. Empegotar. 

Empegít. Curt de geni. 
Vergonzoso, empachado. 

Empegotar y Empegun- 
tar. Empegar. (recer. 

Empellar. Encorar, enco- 

Empelt. Arbre empeltat. 
Ingerto, engerto. La part 
empeltada. Ingeridura, 
engertacion. La espiga ó 
pua del empelt. Ingerto. 
V. Empeltament. 

Empeltador. Qui empel- 
ta. Engeridor. Entre jar- 
diners, tros de marfil en 
figura de ametlla. Abri- 
dor, (dura, engertacion. 

Empeltament. Ingeri- 

Empeltar. Ingerir, en- 
gertar. E. la verola. Ino- 
cular. Agulla pera empel- 
tar. Pua. 

Empeltat. Ingerido, in- 
gerto. Terreno d' arbres 
empeltats. Engería!. 

Empéndrer. Emprender, 
acometer, intentar. E. 
sens reparar en los in- 
convenients. Apechugar. 

Empenta. Empellón, em- 
pujón, empuje. Donar ó 
pegar empenta. Empujar. 
Fr. V. Empenyar. 

Empeny a. Del peu. Pei- 
ne, tarso. De la sabata. 
Empella, pala. Baix ven- 
tre. Empeine, (vendendo. 

Empenyament. Retro- 

Empenyar. Empènyer. 
Empujar, impeler. Inte- 
ressar. Interponer, obli- 
gar. Recomanar. Reco- 
mendar. Endeutar se. Con- 
traer deudas, entramparse 

Empènyer. Rempujar, 
empellar, impeler. 

Empenyo. Ahinco, cona- 
to, tema, tenacidad. Ab 
empenyo. Adr. Obstina- 
damente. i 58 EMP 

Empenyorament. Ac. 

de empenyar. Empeño. 

Empenyorar. Empeñar, 
dar en prenda. V. Empe- 
nyar. (rí. Ostrero. 

Emperador. Aucell ma- 

Emperadora y Empera- 
driu. Emperatriz. {ratoria. 

Empe ral orin. Pta./mpe- 

Einperesirse y Empere- 
sosarse. r. Emperezarse. 

Emperial. Imperial. 

Emperifollar. Empere- 
jilar, repulir, empapiro- 
tar. V. Émpolaynar. 

Emperifollarse, r. Pom- 
ponearse, pompearse, lu- 
cirse. E. las donas. Pren- 
derse, {lado. 

Emperriicat. Empereji- 

Emperxar. V. Perxar. 

Emperxellar. Agrie. Po- 
sar pals en las vinyas. 
Rodrigar. V. Enasprar. 

Empés. Empujado. 

Empesa. Adob en los tei- 
xits. Adobo. Certa roba 
de cotó. Estopilla. V. 
Prempsa. Tráurer la em- 
pesa ó Ilustre á las telas. 
Fr. Desaprensar, (idearse. 

Empesear.se. r. Forjar 

Empestar. Apestar, (tar 

Empestifar. V. Embru- 

Empestiferar. Infició 
nar. Inficionar. 

Empesti ferat. Pestilen- 
cial, pestilente, pestífero. 

Empet. V. Empat. 

Empelar. V. Empatar. 

Empetitir. V. Aixiquir. 

Empetrar. Impetrar. 

Empijorainent. V. Pit- 
jora. (rar. 

Empijorar. V. Empitjo- 

Etii pinada. Arq. Empino 

Empinament. Empina- 
dura, empinamiento. 

Empinar. Encumbrar. 

Empinarse, r. Posarse 
dret lo caball. Encabri- 
tarse, enarmonarse. Em 
borratxarse. Embriagar- 
Mi. Pujar al punt mes alt. 
Encumbrarse. 

Empina!. Fatxendós. Es 
tirado, jactancioso. 

Empipar. Enfadar. Eno- 
jar, molestar. V. Pujarla 
mosca al nas. EMP 

Empitjorament. Em- 
peoramiento. V. Pitjora. 

Empitjorar. Empeorar. 

Empiular. Empalmar. 

Emplafonar. Yust.Atai- 
rar. {don. 

Emplassament. Cita- 

Emplastissar. Emplas- 
tar. Emplastar. 

Emplastre. Emplastro, 
emplastadura, pegote. 
Confortatiu. Bizma. E. 
de farina. Puchada. De 
safra. Socrocio. Molliíica- 
tiu. Melático. Posar em- 
plastres. Emplastar, biz- 
mar, {tir. 

Emplear. Gastar, lnver- 

Empleo. Ocupació, car- 
reen. Ministerio, puesto, 
oficio, cargo. Inversió. 
Inversión. De oficial de 
oficina. Oficialía. Pro- 
porcionar empleo. Fr. 
Colocar. Tráurer, separar 
de un empleo ó llevarlo. 
Fr. Remover, apear, de- 
poner, (plicar. 

Empliear. Implicar. Im- 

Emplomar. Guarnir de 
plomas. Emplumar, em- 
plumajar. 

Emplomat. Cubert de 
plomas. Emplumado, em- 
panachado. (vioso. 

Emplnjat. Lluvioso, plu- 

Empoar ó Empouar. Em- 
pozar, {brecimiento. 

Empobriment. Empo- 

Empoorir. Empobrecer. 

Émpolaynar. Empereji- 
lar, repulir, engalanar. 

Empolaynarse. r. Pom- 
ponearse, pompearse. 

Empolaynat. Empereji- 
lado, engalanado, peri- 
puesto, apuesto. 

Empollar. Posar las abe- 
llas lo poli. Moscardear, 
carojar, carochar. 

Empolsament. Polvo- 
reamiento, polvor amiento. 

Empolsar. Empolvar, 
polvorear. (parse. 

Empolsarse. r. Entra- 

Em pol troni «1 a m e n I . 
Adv. Perezosamente. 

Empoltroniment. Pol- 
tronería, holgazanería. 

Empoltronir. Fèr tor- EMP 

nar dropo. Emperezar. 

Empoltronirse. r. Tor- 
narse peresós. Apoltro- 
narse, empoltronecerse. 

Empolvar. Entre perru- 
quers. Entrapar. Tirar 
polvo. Polvorear, empol- 
vorizar, [polvamiento. 

Empolvorament. Em- 

Empopar. Apopar. 

Empórieh. Comercial. 

Emportársen.r. V. Por- 

Empós.V. Aprés. (lársen. 

Empósit. Pósit de licor. 
Pozo, asiento, heces, suelo. 

Empostament. Cuberta 
de posts. Entablamento. 
Acció de empostar. En- 
tabladura, (sar. 

Empostar. V. Empostis- 

Einpostemar.se. r. Cir. 
Apostemarse. 

Empostilament y Em- 
postissament. Y. Empos- 
tament. (posts. Entablar. 

Empostissar. Cubrir ab 

Empostissat.Enta&Zat/o , 
tablazón. Per la galeta. 
Náut. Sollado. Tauladeta 
ó cubert. Sobradillo. 

Empostit. V. Empostis- 
sat. (de un pot. Embotar. 

Empotar. r. Posar dins 

Eanpotingar. Jaropar, 
jaropear, (pou. Empozar. 

Empouar. Ficar en lo 

Emprament. Empara- 
mento, empar amiento. 

Emprar.Allistar. Alistar. 
V. Enmanllevar. 

Empresnptar. V. Im- 
premptar. {Prendar. 

Empremtar. Agradar. 

Emprenedor. Empren- 
dedor. {Imprenta. 

Emprenta. Imprempta. 

Emprenyar. Fam. Im- 
portunar. Jorobar, fasti- 
diar, molestar, aburrir. 

Emprés. Emprendido. 

Empresa.Contracte, con- 
veni. Asiento. 

Empresonament. Ac. 
de empresonar. Encarce- 
lamiento, encarcelación. 

Empresonar. Aprisio- 
nar, encarcelar. {do. 

Empresonat. Encarcela- 
Emprestar. V. Manlleu. 
Emprèstit. Empréstito, ENA 

préstamo. (per. 

I imprimar. Agrie. Rom- 

I iiijuni. Agrie. Baldío. 

Emproar. Náut. Chapu- 
zar, capuzar. 

Emprobar. Probar, (der. 

Empntlegar. Apestar, he- 

Emptadegat. Apestado, 
hediondo, fétido. 

Empudentiment. He- 
diondez, hedor. (degar. 

Empwdentir. V. Empu- 

Empunyadura. Guarni- 
ció de la espasa. Puño. 
Náut. Empuñidura. 

Empunyar. Apuñar. 

E mp w rpurar. Purpurar. 

I :ii6ul. Emulo, rival, emu- 
lador, competidor. 

En. Antigüament contrac- 
ció deMonsenyor,Mossen 
ó Senyor. Monseñor, Se- 
ñor. Lo femení de En era 
Na ó la N. unida á la vo- 
cal següent : com en Ni- 
sabel. En algunas locali- 
tats al present equival al 
article lo. El. Quant ya 
unit ab verbs de movi- 
ment, equival als adver- 
bis de lloch Aquí, allí; y 
unit ab altres verbs, á un 
pronom, ó millor se posa 
en lloch del nom. Junt 
ab lo gerundi equival á 
Cuando. (ble, vendible. 

Enagenable. Enajena- 

Enagenació. Enajena- 
ment. Enajenamiento. 
Desacort. Desacuerdo. 

Enagenament. En sas 
princip. accep. Enajena- 
ción, enajenamiento. De- 
sacert. Desacuerdo. Éxta- 
sis. Elevación. Suspensió 
dels sentits. Embriaguez. 

Enagenar. Enajenar. Lo 
ánimo. Desobligar. 

Enagenarse. r. Elevar- 
se en contemplació. Ele- 
varse. Ensuperbirse ó en- 
furismarse. Arrebatarse, 
embriagarse, endiosarse. 

Enaguas. Zagalejo, na- 
guas, zagal. " {ble. 

Enalienable. Enajena- 

Enamoradis. Enamora- 
dizo, (maridar. 

Enamorar. Prendar, a- 

Enamorarsc. r. Engo- ENC 

londrinarse, prendarse. 

Enamunt. Adv. Arriba. 

Enans. V. Abans. 

Enant. V. Endavant. 

Enantar. Procehir en jus- 
ticia. Enjuiciar. Avansar. 
Avanzar. V. Cuy lar. 

Enaprés. Adv. Desprès 
de aixó. Después de esto. 

Enarbolar. Enarbolar. 
Arbolar, tremolar. 

Enardiment. Ardimien- 
to, enardecimiento, infla- 
mación. Med. Adustion. 

Enardir. Enardecer, en- 
cender, inflamar. 

Enardirse. r. Enardecer' 
se. D' amor. Derruirse. 

Enarrar. Contar, narrar. 

En asprar. Agrie. Enro- 
drigonar, r o dr i gar. Temps 
d' enasprar los arbres. 
Rodrigazón. 

Enastament.Obra de po- 
sar en T ast. Sujetar con 
broquetas. L' acció d' e- 
nastar. Espetamiento .(tar . 

Enastar. Espetar, broque- 

EnavaEl. Adv. Abajo. De 
teuladas en avall. Fr. De 
tejas abajo, regularmente. 

Enayguadura. Manesc. 
Aguadura, infosura. 

Enayguarse. Manesc. r. 
Aguarse, agua jar se. 

Enbajanirse. V. Emba- 
.janirse. (ra, armazón. 

Encaballada. Armadu- 

Encabament. Ancora. 
Ancora , ancla. 

Encabessament. V. 
Empadronament. 

Encabessar. Empadro- 
nar. Empadronar. 

Encabestrarse, r. En- 
casquetarse , encalabri- 
narse, (cir, acomodar. 

Encabir. Meter, introdu- 

Encabrítarse. V. Empi- 
narse, (darn. Acatarrar. 

Encadarnar. Causar ca- 

Encadarnarse. r. Res- 
friarse, acatarrarse. 

Encadarnat. Acatarra- 
do, catarroso. 

Encadenador. Qui en- 
cadena. Engarzador. 

Encadenament. Enca- 
denación, encadenadura. 

Encadenar. Enastar ENC V69 grans. Engarzar. Unir 
unas cosas ab altras. Es- 
labonar. Náut. Encarce- 
lar. V. Enllassar. (roñar. 

Encaironar. V. Encay- 

Encaíx. Muesca, encajar- 
dura , ajuste , engarce. 
Fust. y Pie. Rebajo. De 
las dents de la boca. Al- 
véolo. De las dents de las 
rodas. Engargantadura. 

Encaixador. Encajador. 

Encaixainent. Ac, de en- 
caixar. Encaje, encajadura 

Encaixar. Ajustar ó ficar 
una cosa en altra. Enca- 
jar, unir. Agradar. Cua- 
drar, petar, entrar. Do- 
narse las mans. Darse la 
mano. Ajustar perfecta- 
ment una pedra ab altra. 
Amachambrar. Náut. En- 
dentar. Venir bè. Cua- 
drar, petar, acomodar. 

Encaixat. Ajustat ó ficat. 
Encajado , encajonado. 
Encaixat de dos. Entre 
estampers. Duerno. De 
tres. Temo. De quatre. 
Cuaterno. De cinch. Quin- 
terno, (caixons. Encajonar 

Encaixonar. Ficar en 

Encalcinament.V. Em- 
blanquínadura. (quinar. 

Encalcinar. V. Emblan- 

Encal lament. V acció y 
efecte d' encallar. Enca- 
lladura. Náut. Varada del 
barco. Zabordo, zaborda. 

Encallar. A tascar. Lo 
barco. Zabordar. 

Encallarse, r. Ficarse 
en un estany ó fanguera 
de difícil sortida. Atorar- 
se, atascarse. Quedar 1' 
embarcació sens movi- 
ment entre arena ó pe- 
dras. Encallar, embarran- 
car. Quedar algun carro 
encallat en lo fanch. Son- 
rodarse. Quedarse parat. 
Atramparse. 

Encalmar. Atráurer ab 
afalechs. Engatusar, en- 
gatar, r. Calmar, (quinar. 

Encalsinar. V. Emblan- 

Encalvir. Fer tornar cal- 
vo á algú. Volver calvo á 
uno. (calvo, encalvecer. 

Encalvirse. r. Quedarse 160 ENG 

Encarni nador. Director. 
Director, guia, mentor. 

Encaminar. Guiar. En- 
derezar, encarrilar, guiar 

Encamisada. Mil. Sor- 
presa de nit. Ensabanada. 

Encamorrar. Engatu- 
sar. V. Engalipar. (tar. 

Encanastrar .{.Em&cmas- 

Encanonar. Encañonar, 
encartar. Lo fil, seda, etc., 
fèr canons. Encanillar. 

Encant. Lo que suspèn los 
sentits ó causa planer 
Encanto. La venda pú- 
blica ó particular de 
béns. Almoneda, subasta. 
Fèr encant. Fr. Sacar á 
pública almoneda, almo- 
nedear. V. Esbarriar. Lo 
lloch ahont se venen co- 
sas vellas. Maulería. V. 
Encantament. 

Encantador. Qui encan- 
ta. Hechicero, mago. 

Encantament. Fam. Ru- 
desa. Torpeza. V acció 
d' encantar y encantarse. 
Encantamento , encanto, 
embeleso, embelesamiento. 

Encantar. Véndrer en lo 
encant. Subastar. Deixar 
suspès. Embelesar, hechi 
zar. (Embobar. 

Encantarías (Donar). Fr 

Encantarse, r. Quedar 
parat. Enbadalirse, embe- 
lesarse, embeberse. 

Encantat. De poch espe- 
rit. Torpe, lerdo. Embo- 
bat. Embobado, distraído. 

Eneanyissar. Encañar. 

Encanyissat. Reixat de 
canyas. Encañado, cañi- 
zo, encañizada. y . Canyís 

Encañar. Encapotar. 

Encaperutxat ó Enca- 
pirotad Encaperuzado. 

Encapirotar. Encaperu- 
zar. (nar. 

Encaponar. Náut. Capo- 

Encapritxarse. r. Obs- 
tinarse. Preocuparse, en- 
calabrinarse. 

Encapritxat. Capricho- 
so, caprichudo, volunta- 
rioso. V. Encatarinat. 

Encapsar. Encajonar. 

Encara. Adv. Aun loda- 
vía, á mas. Y. TamDé.En- ENG 

cara bo ó encara ventu- 
ra. Loe. Aun bien. Enca- 
ra mes. Loe. Mas aun, to- 
davía mas. Encara no. 
Loe. Aun no, apenas. En- 
cara que. Adv. Sin em- 
bargo, aunque. 

Encarament. Encaro. 

Encarar. Apuntar ab las 
armas de foch. Apuntar, 
asestar. 

Encarboitar. Enmasca- 
rar ab carbó. Tiznar. 

Encarcaixat. Encarca- 
jado. (ramiento, tesura. 

Encarcarament. Enva- 

Encarcarar. Envarar, r. 
Espetarse. V. Encarto- 
narse, (yerto. 

Encarcarat. Envarado, 

Encarcerat. Encarcela- 
do. V. Prés. 

Encaridament. Adv. 
Encarecidamente. 

Encaridor. Encarècedor. 

Encariment. Encareci- 
miento (bir el precio. 

Encarir. Encarecer, su- 

Eucar nad nra. Encarna- 
ción, encarnamiento. 

Encarnat baix. Color. 
Encarnadino. (tico. 

Eucarnatiu. Cir. Sarcó- 

Encamissarse. r. Men- 
jar mòlta carn. Comer 
mucha carne. 

Encárrecli. Encargo, co- 
misión, recomendación. 

Encarregada**. Pl. (Do- 
narlas). Fr. Echar la cul- 
pa ó la carga á alguno. 

Encarregar. Encargar, 
cometer. (mandatario. 

Encarregat. Encargado, 

Encartació. Encarta- 
miento, (dez, tersura. 

Encartronament. Rigi- 

Encar tronarse, r. En- 
torpirse algun membre ó 
nirvi. Entumirse, entu- 
mecerse, envararse. Posar- 
se alguna cosa forta. Atie- 
sarse, acartonarse. 

Encasquetarse. r.Enca- 
pritxarse. Encalabrinarse 

Encastar. Apegar. Pegar. 
Encaixar. Engastar, en- 
cajar. Ficar alguna cosa 
en altra ab máquina. Em- 
potrar. ENG 

Encastellament. En- 
eas tillamiento. 

En castellar. Encastillar 

Encatarinarse. r. Ena- 
morarse, enamoricarse. 

Encatarinat. Encapri- 
chado, encalabrinado. 

Encatarrarse. r. V. En- 
cadarnarse. 

Encatastrar. Acatas trar 

Encauament. Encova- 
dura. (drigar. 

Encauar. Encovar, ama- 

Encáusticli. Combustió. 
Encausto. Pintura feta ab 
cera. Encáustico. 

Encat allada.Y. Bastida. 

Encaballar. Cabalgar. 

Encavarse, r. Encauar- 
se. Amadrigarse. 

Encax. V. Encaix. 

Encaxar. V. Encaixar. 

Encabronar. Embaldo- 

Encel*. Cebo. (sar. 

Encebar. Cebar. 

Encegament. Alucina- 
miento, ceguedad, ceguera. 

Encegar y Encegarse. 
Quedar cego. Cegar. 

Encegat. Obcecado, ciego. 

Encenalls. Pl. Fust. En- 
jutos, virutas, cepilladu- 
ras. Llenya menuda. Fa- 
gina, fusta. (sa. 

Encenament. V. Ence- 

Encendrar. Encenizar. 

Encéndrer. Calar foch. 
Encender, incendiar, pe- 
gar fuego. Comunicar la 
flama. Encender, ilumi- 
nar. Inflamar. Enarde- 
cer, acalorar. Enardir la 
sanch. Requemar. 

Encéndrerse. r. Arder. 
La vista. Encandilarse. 

Eiiccnd rosar. V. En cen- 
drar, (güero. V. Foch. 

Encenedor de foch. Fo- 

Enceniment. Encena- 
ment. Encendimiento. 

Encens. Goma ó resina 
olorosa. Incienso. Alaban- 
sa. Lisonja, alabanza. En- 
cens de oróbias. Orobias. 
E. mascle. Olíbano, in- 
cienso macho. Arbre del 
encens. Abircuajar. 

Encensació y Encensa- 
da. Incensación. 

Encensador. Qui porta ENC 

lo encenser. Turiferario. 
Qui incensa. Incensador. 
Encensar. Incensar. 

Encenser. Braseret que 
serveix pera encensar. 
Incensario , turíbulo. 

Encep. Fogón. V. Enceb. 

Encepar. Posar al reo en 
lo cep. Meter en el cepo. 

Encepegada. V. En so- 
peen, (miento. 

Enceradura. Encera- 

Encerat. Drap embarnis- 
sat ab cera. Hule. 

Encercar.V. Escorcollar. 

Encercolador. V. Cer- 
colador. 

EncercoEament. Lo ac- 
te y efecte de posar cèr- 
cols. Enarcamiento. 

Encercolar. Enarcar. 

Encerrosada. Copo. 

Encerrosar. Enroscar. 

Encert. Acierto, acaso. 

Encertar. Acertar. Dar, 
acertar, enristrar, r. Es- 
devenir. Acertar, aconte- 
cer, suceder. 

Enees. Ab ó de foch. En- 
cendido , rusiente Viu, 
animós. Vito, fogoso, ar- 
dido. Color enees. Rubro, 
rubio, rubicundo. De co- 
lor enees. Aborrachado. 

Eneesa. Il•luminació. Ilu- 
minación. Pescar á la en- 
eesa. P. al candeler o, al 
candil. Atrapar á la en- 
eesa. Fr.Sorpéndrer.Sor- 
prender in fraganti, coger 
de manos á boca. 

Encetador. Encentador. 

Encetadura. Encentadu- 
ra, encentamiento. 

Eneetail. Fonament del 
capdell. Devanador. En- 
tre pescadors. Boca. {tar. 

Encetar. Decentar, encen- 

Encevador. Polvorí. Fo- 
gón. Qui enceva. Cebador. 

Encevament. Cebadura. 

Encerar. Cebar. Los gos- 
sos. Encarnizar, r, Ab j 
carn morta. Encarnizarse I 

Enciám. Pta. Ensalada, I 
lechuga. E. ó llatuga bòr- j 
da. Lechuga ponzoñosa. \ 
E. capdellat. Lechuga re- j 
polluda ó flamenca. E. 
crespat. Lechuga rizada. ! 
DIC. CAT. CAST. ENC 

E. de la Mare de Dèu. 
Samólo de agua. E. esca- 
roler. Lechuga repollo. E. 
liaren. Lechuga romana 
ó larga. E. trucat. Lechu- 
ga repollada. E. venenos. 
Lechuga venenosa ó pon- 
zoñosa, {y ana,, pastel. 

Enciamada. Bollo, sabo- 

Enciamet. Lo enciám pe- 
tit ó lo planter d' ell. Le- 
chuguino. Lo que 's com- 
pon de diferentas herbas. 
Repelada. De caputxí. 
Pta. Mastuerzo hortense. 

Enciriat.Enravenat. Yer- 
to. V. Encarcarat. 

Encís. V. Etxís. 

Encisar. V. Etxisar. 

Enciso. Inciso, coma. 

Enclaustrar. Encerrar. 

Enclavadura y Encla- 
vament. Clavadura. 

Enclavar. Clavar. 

Enclaviilar. Enclavijar. 

Enclencli. Enclenque, en- 
tecado, enteco. Estar en- 
oiench. Fr. Estar delica- 
do ó enfermizo. 

Encfiós. Incluido, incluso. 

Enclocarse, r. Enfonsar- 
se. Hundirse. Detenirse 
1' aygua. Encharcarse. 

Enclotat. Terreno pla cir- 
cuhit de alturas. Hondo, 
hondonada. 

Enclóurer. Compéndrer. 
Incluir. Atrapar. Coger. 
Contenir. Embeber, refun- 
dir, encerrar, coger. Re- 
duhir. Reducir. Al mitg. 
Coger en medio. (nerse. 

Enclóurerse. r. Conte- 

Enclusa. Instrument de 
ferrer, manya, etc. Yun- 
que, ayunque. La de ar- 
genter. Tas. La que es 
quadrada. Macho. 

Encoblador. Qui uneix 
física ó moralment. En- 
cuadernador, conciliador. 

Encoblar. Acoplar. 

Encobrir. Encubrir. 

Encocorar. Moler, fasti- 
diar, cansar, molestar. 

Encoixar. Encojar. 

Encoixinada. De pun- 
tas. Tendido. (liado. 

Encoixinat. Almohadi- 

Encoixír. V. Encoixar. ENC 161 

Encoladura. Encola- 
miento, (aglutinar. 

Encolar. Pegar, juntar, 

Encolpar. Culpar. Culpar 

Encolxador. Estofador. 

Encoixar. Acolchar, esto- 
far, colchar. 

Encolxat. Forrat ab lla- 
na, cotó, etc. Acolchado, 
pespunte, farseto. 

Encomanada. Pensio- 
nistajde convent. Educan- 
da. V. Recomenada. 

Encomanadís. Pegadi- 
zo, contagioso, pegajoso. 

Encomanar. Encarregar 
alguna cosa. Encomendar, 
encargar. Comensar á lli- 
gar , subjectar , clavar, 
etc., alguna cosa. Apun- 
tar. Comunicar algun 
mal. Pegar, [mendarse. 

En coi» auarse. r. Enco- 

Encomanda. V. Enco- 
menda. 

Encomenda. Encomien- 
da. Encomenda del áni- 
ma. Súplica de la Iglesia. 
Recomendación del alma. 

Encomi. Encomio, elogio. 

Encomiar. Ensalzar, elo- 
giar, (panegirista. 

Encomiasta. Elogiador, 

Enconadura y Encona- 
ment. Encono. 

Enconar. Donarla prime- 
ra llet á una criatura. Ha- 
cer las entrañas á una 
criatura. Acostumaria á 
péndrer lo pit. Paladear. 
V. Endanyar. 

Enconat. Acostumat, a- 
vesat. Acostumbrado. 

Encongit. Apocat. Apa- 
gado, apocado. 

Encontinent. Adv. In- 
continente, en seguida. 

Encontorn. Contorn. 
Contorno, rededor. Roda- 
lía. Vecindad. Al encon- 
torn. Adv. En contorno, 
al rededor. Pl. Afueras. 

Encontrada. Contorn, 
comarca. Comarca. 

Encontradament. Adv. 
Opuestamente. 

Encontradís. Encontra- 
dizo, topadizo. Fèrse en- 
contradís. Coger al paso. 

Encontrado!*. Hallador, 
11 162 ENC 

Encontrar. Trobar lo 
que 's busca. Hallar. 

Encontrari. Adv. En- 
contra, encontradamente. 

Encontrat. Trobat. Ha- 
llado. Oposat. Adverso, 
encontrado, opuesto. 

Encontre. L' acció ó efec- 
te d' encontrar lo que no 
se busca. Encuentro. Con- 
tratemps, desgracia. Con ? 
tratiempo, azar. Cop d' 
una cosa que 's troba ab 
altra. Topetón, choque, 
encontrón. (Reatar. 

EncopJar. Los animals. 

Encoratjar. Encorajar, 
esforzar, envalentonar. 

Encordar. Lligar, forrar 
de corda. Ensogar. Las 
espardenyas. Cordar. Ab 
espart. Enserar. [dio. 

Encordi. Incordio, encor- 

Eueordi llar. Encordelar. 

EncordiJIat. Especie de 
teixit de cotó. Encordela- 
do, cordonciilo. 

Encorporar. Incorporar. 

Encorralar. Acorralar. 

Encorregut. V. Incurs. 

Encórrer. Incurrir. 

Encorriment de pena. 
Incursión de pena. 

Encortar. Encantar. En- 
cantar, embelesar, hechi- 
zar, r. Cortarse. (Cortado. 

Encortat. Cortat, suspès. 

Encortinat. Cortinatge. 
Cortinaje. 

Encorvainent. Encorva- 
dura, torcimiento. 

Encorvar. Recorvar. 

Encot onada. Cotonada. 

Encotonar. Acolchar. 

Encotxar.se. r. Montar 
en el coche, tomar el coche. 

Encoxar. V. Encoixar. 

Encoxir. V. Encoixir. 

Encrassar. V. Espessir. 

Encrespament. Ac. de 
crespar. Encrespadura. 

Encrespar. V. Crespar. 

Enr restat . Empenachado 

Encreuament. Cruza- 
miento, encruce. 

Encreuar. Cruzar. 

Encreuat. En forma de 
creu. Cruzado. Joch. Cru- 
cilio, alfileres. 

Encrostament. Incrus- END 

tacion, encostradura. 

Encrostar. Encostrar, 
incrustar. (cerse. 

Encruelirsc. r. Encruele- 

Encubellar. Meter la ro- 
pa en el cuezo. 

Encubert. r. Dissimulat. 
Encubierto, oculto. 

EncuS;ertament. Adv. 
Encubiertamente. 

Encubridor de delictes. 
Receptador. (tar. 

Encubrir delictes. Recep- 

Encugiment. Encogi- 
miento, timidez. 

Encugir. Arronsar. En- 
coger. V. Encungir. 

Encoixinar. Abohatar. 

Encoixinat. Almohada- 
do, almohadillado. 

Enculliment. Encogi- 
miento. V. Encugiment. 

Encullir. Encoger. V. En- 
cungir. (to. V. Encungit. 

Encullit. Encogido, cor- 

Encungiment. Encuili- 
ment. Apocamiento , fal- 
ta de ánimo, encogimien- 
to. Anat. Crispatura. 

Encungir. Encoger, r. 
Contraerse , acortarse. 

Encungit. Apocado , en- 
cogido, tímido. 

Encuny. Motilo pera en- 
cunyar. Cuño. 

Encunyador. Acuñador. 

Encunyament. Impre- 
sió del encuny. Cuño. 

Encunyar. Acuñar, cu- 
ñar. Encunyar moneda. 
Amonedar. (coraza. 

Encuyrassar. Armar de 

Endagar. V. Aparellar. 

Endanyanient. Encona- 
miento , encrudecimiento, 
recrudecimiento. 

En danyar. Med. y Cir. 
Enconar, encrudecer. 

Endarrera Adv. Detrás. 
Atrás. Anar ó quedar en- 
darrera. Fr. Atrasarse. 
Fèrse ó tirarse endarrera. 
Hacerse atrás. Quedarse 
endarrera. Fr. Rezagarse. 
Tornar endarrera. Fr. Re- 
trocedir. Desandar lo an- 
dado, volver atrás. 

Endarreriment. Atraso 

Endarrerir. Atrasar. 

Endarrerits. Pl. Atra- 1 END 

sados, caidos. 

Endatrás. V. Endarrera. 

Endauat. Guarnit de 
daus ó escachs. Escaquea- 
do. Blas. Escacado. 

Endavallada. Bajada , 
pendiente. V. Davallada. 

Endavant. Adv. Adelan- 
te, en adelante. D' avuv 
endavant. De hoy mas. 
Passar endavant. Fr. Ex- 
cedir, adelantar, adelan- 
tarse , tomar la delantera. 
Passar endavant alguna 
cosa. Proseguir , llevar 
adelante. (no. 

Endebades. Adv. En va- 

Endeble. Mórbido, deli- 
cado, deleznable. 

Endefora. Adv. A tapar- 
te de afuera. 

Endemà. Adv. El dia si- 
guiente, el otro dia. 

Endemitg. Adv. Hasta 
que. V. Entremitg. 

Endemoniadura. Dia- 
blura, (endiablar. 

Endemoniar. Espiritar, 

Endemoniarse, r. Irri- 
tarse, darse al diablo. 

Endemoniat. Muy irri- 
tado, endiablado, dado al 
diablo. A la endemonia- 
da. Adv. A la diabla. 

Endeutat. Dentado. 

Endergos ó Andergos. 
Pl. Testos ó trastos inú- 
tils. Cachivaches. 

Enderrera. V. Endarrera 

Enderrerir. V. Endarre- 
rir, (dor, asolador. 

En derrocad or. Destrui- 

Enderrocament. Demo- 
lición, derribo, (demoler. 

Enderrocar. Derrocar, 

Enderroch. Ruina. Ri- 
pio, escombros, cascote. 

Endesmasía. Adv. Mas- 
sa, sobrant. En demasía, 
demasiadamente. 

Endetras. V. Detrás. 

Endeutar. Adeudar. 

Endeutar se. r. Adeu- 
darse, endeudarse. 

Endevant. V. Endavant. 

Endeví. Adivino, agorero. 

Endevinació. Adivina- 
ción, agüero. 

Endevinador. Adivina- 
dor, adivino, agorero. END 

Endevinalla. Acertijo, 
enigma, adivinación. 

Endevinament. Adivi- 
nación. V. Endevinació. 

Ende vinar. Adivinar, a- 
certar, predecir. Lo pen- 
sament. Leer el pensa- 
miento, [rio. 

Endevinatori. Divinalo- 

Endevinayre. V. Ende- 
vinador, (ra. Diablura. 

Endiabladura. Diablu- 

I ;n<i ¡nidal. 'Endemoníat. 
Endemoniado. Coix tra- 
vell. Cojitranco. A la en- 
diablada. Adv. A la dia- 
bla. Criatura endiablada. 
Malengendro. 

Endiastradura. Y. En- 
tremaliadura. 

Endiastrat. Endiablado, 
revoltoso. V. Entremaliat. 
Estar endiastrat. Fr. Es- 
tar dado al diablo. 

Endiastrejar. Travesear 

Endici. Indici. Indicio. 

Endimoniar. Endiablar. 
V. Endemoniar. 

Endimoniat. Endemo- 
niat. Endemoniado, ener- 
gúmeno. {Adentro. 

Endins y Endintre. Adv. 

Endiumenjar. Endo- 
mingar. {Escarola. 

Endívia ó Escarola. Pta. 

Endogalarse. r. Empe- 
ñarse, entramparse. 

Endolsir. Endulzar, dul- 
cificar, suavizar. 

Endomascat. Damasca- 
do, adamascado. 

Endormiscar&e. r. Dor- 
mitar, adormecerse, tras- 
ponerse, adormitarse. 

Endormiscat. Mitg dor- 
mit. Adormitado, ador- 
mecido, traspuesto. 

Endós. Endoso, endorso, 
contenta. (tentar. 

Endossar. Endorsar, con- 

Endoyna. Adv. Pera aqui 
en allá. De aquí para allí. 

Endrapar. Embuchar, 
zampar, embutir. 

Endrés. Compostura, a- 
dorno. Aderezo. (dor. 

Endressador. Compone- 

Endressament. Com- 
postura, arreglo, aliño. 

Endressar. Componer, ENF 

aderezar, enderezar, a- 
sear. V. Manllevar. 

Endressat. Compuesto, 
aseado. Mal endressat. 
Desaliñado, descompuesto 

Endressera y Endret. 
Paratge. Sitio , paraje, 
puesto. La cara oposada 
al revés. Haz. La cara 
pulida d' una cosa. De- 
recho , cara. Al endret d' 
algú ó d' alguna cosa. En 
orden, relativamente. 

Endropirse. r. Empere- 
zarse, (durecimiento. 

Enduriment.Dwr&sa, en- 

Endurir. Endurecer, en- 
durar, r. Secarse. Acor- 
charse, encallecerse. 

Enemich. Contrari. Ene- 
migo, hostil. Lo repel deis 
dits. Repelón, padrastro. 

Eneinigablenient.Adv. 
Enemigamente, (mistarse. 

Enemistarse, r. Desa- 

Enemístat. Enemiga. 

Energía. Viveza, (botar. 

Enervar. Desnervar, em- 

Enf abarse, r. Embobar- 
se. V. Embadalirse. 

Enfadadament. Adv. 
Enojadamente. 

Enfadadís. Enfadadizo, 
enojadizo, berrín. 

Enfadar. Enojar, ofender, 
disgustar, cansar, r. Ai- 
rarse, enfoscarse, atufarse 

Enfadat. Airado, mohí- 
no, enojado. (tidio. 

Enfado. Enojo, ceño, fas 

Enfados. Enojoso, pesa- 
do, molesto. V. Imperti- 
nent, (dor. Afalagador. 

Enfalagador. Afalaga- 

Enfalagament ó En la 
legament. Enlluerna- 
ment. Deslumbramiento. 

Enfalagar y Enfalegar. 
V. Enlluernar. (Enojo. 

Enfalloniment. Enuig. 

Enfallonir. Enojar, (dor. 

Enfangador. Embarra- 

Enfangament. Enloda- 
dura, encenagamiento. 

Enfangar. Enlodar, em- 
barrar, barrar. 

Enfangarse, r. Ficarse 
en algun empenyo difícil. 
Abarrancarse. En lo 
fanch ó llot. Encenagarse. ENF i 63 

Enfangat. Pié de fanch. 

Enlodado, encenagado. 

EnlarceSlar. V. En far- 
dellar, (balas. Embalar. 

Enfardar. Fer fardos 6 

Enfardellador. Enfar- 
delador. (fardeladura. 

Enfardellament. En~ 

EnfardeBlar. Enfardelar* 

Enfarinar. Enharinar. 

Enfeixar. Hacinar. 

Enferir. Inferir. Inferir. 

Enfermer. Enfermero. 

Enfermería (Anar á la). 
Fr. Tomar enfermería. 

Enfermis. Enfermizo, a- 
chacoso. (zar. 

Enfervorisar. Fervori- 

Enfeudacció/n/ewcíactori 

Enfeudar. Infeudar, feu- 
dar. (finalmente. 

Enlí. Adv. En fin, al cabo, 

Enügassat. V. Enfitat. 

Enfilada. Restell. Sartal, 
sarta, ristra, hilada. De 
fruyta seca. Rastra. De 
grans de vídre. Abalorio t 
rocalla. (engazador. 

Enfilador. Engarzador. 

Enfilall. Sarta, sartal. 

Enfilament. Encadena- 
ment. Engarce. 

Enfilar. Ficar lo fil cfseda 
per lo eos de las águilas. 
Enhebrar , enhilar. Fèr 
una enfilada. Ensartar, 
engarzar. D' aucells. A- 
piolar. Empenyarse ea 
alguna cosa. Dar en. 

Enfilarse, r. Pujarsen ea 
Uochs alts. Encaramarse, 
remontarse. Los fils de las. 
plantas. Enredarse. 

E 11 f i losar. Enrocar. Y. 
Encerrossar. (ahitera. 

Enfít. Indigestió. Ahito % 

Enfilar. A hitar, empachar 

Enfilarse, r. Empaparse. 

Enfitat. Ahito, ahitado. 

Enfiteota. Enfiteuta. 

Enff aifuír. Enflaquecer. 
V. Aflaquir. (se, alaciar. 

Enflac|uirse.r. Acecinar. 

Enflocadura. Lacería » 
flocadura, (tar, cairelar* 

Enf locar. Lacear, encin- 

En f locarse, r. Engala- 
narse, emperejilarse, em- 
papirotarse. 
Enlloca!. Floqueado, m~ 164 ENF 

guedejado, (cion, excava. 
Enfondimenf. Ecccava- 
En fondor. Ahondar, pro 
fundizar. La Ierra. Za- 
hondear. Lo clot pera 
plantar arbres. Rehoyar. 
Enfondirse. V. Enfon- 
sar, (marse, hundirse. 
Enfóndrerse. r. Aplo- 
Enfonsament. Ruina, 

hundimiento. 
Enfonsar. Hundir , su- 
mergir. Enfonsarse un e- 
difici. Aplomarse. 
Enfora. Ádv. Hacia fuera. 
Enforcar. Enristrar. 
Enformador. Inst. de 
fuster. Escoplo, formón. 
Forat ó tall fèt ab lo en- 
formador. Escopleadura. 
Traballar ab lo enforma- 
dor. Coplear, escoplear. 
Enforniaéjat(Estar mal). 
Fr. Estar uno mal guisado 
Entornar. Ficar alguna 
cosa en lo forn. Ahornar, 
enhornar. Introduhir al- 
gun instrument punxa- 
gut. Clavar, atravesar. 
Subjectar ab brocas. Es- 
petar, embroquetar. 
Enforro. Forro, aforro. 
Enfortidor. Enfiirtidor. 
Enfortiment. Endureci- 
miento, fortalecimiento. 
Enfortir. Fortificar. For- 
talecer, fortificar. Endu- 
rir. Endurecer. Donar 
firmesa y consistencia. A- 
tiesar, enfurtir. 
Enfurtirse, r. Aumen- 
tarse la forsa d' alguna 
cosa. Arreciar. Fèrse for- 
ta la persona ab 1' exer- 
cici. Encallecerse. 
Enfortit. Endurit. Atie- 
sado, endurecido, fortale- 
cido, retesado. 
Enfoscar. V. Enfosquir. 
Enfosquiment. Obscu- 
ritat. Oscuridad, (fuscar. 
Enfosquir. Oscurecer, o- 
Enfosquirse. r. Fèrse 
fosch. Oscurecer. Ennu- 
volarse. Cerrarse el dia, 
V. Enterbolir. (que. 

Enfranch. Sabat. Enfran- 
Enfranquir. Fèr franch. 
Enfranquecer. Entre sa- 
baters. Aparar. ENG 

Enfront. La part ante- 
rior de un editici. Facha- 
da, frontispicio, frente. 
Adv. A la part oposada. 
En frente, frontero. 

Enfuisme. Suma puresa 
en lo parlar. Enfuismo. 

Enfundarse, r. Fijarse, 
pararse, enfrascarse. 

Enfundat. Fundado. 

Enfundir. V. Enfondir. 

Enfurismar. Enfurecer, 
encolerizar, enardecer. 

Enfurismarse. r. Enco- 
lerizarse, arrebatarse. 

Enfurismat. Enfurecido, 
sañoso, sañudo. 

Enfuseliar. Posar lo fu- 
sell als carros. Enejar. 

Enfustament. Enmade- 
ramiento, enmaderación. 

Enfustar. Guarnir de fus- 
ta. Enmaderar, entablar. 

Enfutímarse. r. Amos- 
tazarse. V. Enfurismarse. 

Enfutimat. Entremaliat. 
Travieso, revoltoso. 

Engabanyar. Fèr nosa 
la roba. Embarazar. 

Engabanyat. Qui no pót 
manejar los brassos per 
anar oprimit. Aspado. 

Engabiament. Encerra- 
miento, enjaulamiento. 

Engabiar. Enjaular. 

Engafetar. Encorchetar. 

Engalanar. Ataviar, a- 
dornar. r. Lucirse. 

Engalipador. Embau- 
cador, engaitador. 

EngaBipament.Engany. 
Engatusamiento. 

Engalipar. Embaucar, 
engatusar, engaitar. 

Engali payre. Engancha- 
dor. V. Engalipador. 

EngalBador. Especie de 
regna. Engalladero. 

Engalonament. Adorno 
ab galons. Galoneadura. 

Engalonar. Galonear, 
franjar, franjear. 

Engaitar. Encarar, apun- 
tar. Sens engaitar. Expr. 
Al bulto, por mayor. 

Engambuixar. Posar lo 
gambuix. Poner el capillo. 

Enganxament. Engan- 
che, enganchamiento. 

Enganxar. Agafar ab ENG 

ganxo. Engarabatar. Mil- 
Reclutar. V. Engalipar. 

Enganxarse.Y. Agafarse 

Engany. Engaño, fraude.. 
Anar d' engany. Fr. Obrar 
de mala fé. Sens engany. 
Fr. Desengañadamente. 

Enganyabadochs. En- 
ganyabobos. Espantavi- 
llanos, engañamundos. Q 

Enganyadís. Fácil d' en- 
ganyar. Engañadizo, mo- 
tolito, mollar. 

Enganyador. Embustero* 

Engany anions. Hipó- 
crita. Hipócrita. 

Enganyapastors. Au- 
cell. V. Pastorel-la. Es- 
pecie de oliva. V. Siboch- 

Enganyar. Defraudar, 
fèr trampas. Trampear. 
Dir mentidas. Mentir. V. 
Seduhir. Enganyar ab so- 
fismas. Paralogizar. Ser 
de mal enganyar. Ser a- 
vispado. (ñar* 

Engauyarse. r. Traso- 

Enganyifla. Engañifa, 
trampantojo, alicantina, 
droga. Pl. Retóricas. 

Engargallar. Infundir 
alguna cosa dins la boca 
d' algú. Engargantar. Ex- 
plicar alguna cosa detin- 
gudament. Dar la cosa 
mascada. Dir confegint.. 
Decir deletreando. 

Engassar. Preparar los 

Íjanyos pera donar los co- 
ors. Enjebar, engrasar. 

Engast y Engastament. 
Engaste, embutido, engas- 
tadura, (dor. 

Engastador. Enjoyela- 

Engastar. Enjoyar. 

Engastrimántícli. Ago- 
rer ventríloquo. Engas- 
trimanto. 

Engastrimita. Ventrílo- 
cuo, engastrónomo. 

Engegar. V. Etgegar. 

Engelosir. Causar gelo- 
sia. Dar zelos, encelar. 

Engelosirse. r. Zelar. 

Engelosit. Gelós. Celoso- 

Engendrador. Procrea- 
dor, procreante. 

Engendrament. Gene- 
ración, engendro. (dor. 

Engendrant. Engendra- ENG 

Engendrat. Congénito. 

Engeni. Ingeni. Ingenio. 

Engeny. Ingenio. (Pegar. 

Engibar. Fam. Pegar. 

Engin y Enginy. Maña, 
sutileza, ingenio. 

Enginyament. Enginy. 
Ingenio, industria. 

Enginyarse. r. Ingeniar 
se, amañarse. 

Enginyer. Ingeniero. 

Enginyeria. Ingenería. 

Enginyós. Ingenioso, su- 
til, mañoso. (torno. 

Engir. Adv.^í rededor, en 

Englanat ó Englantat. 
Englantado, englandado. 

Englantina. Pta. Espe- 
cie de gessami. Jazmin 

Englutir. Engullir, (real. 

Englutit. Dragat sens 
mastegar. Engullido. A- 
pegalós. Glutinoso, viscoso 

Engoixós. Congojoso. 

Engolfar. Posar golfos á 
las portas. Engoznar. 

Engolfarse, r. Ficarse 
mòlt en negocis difícils. 
Enfrascarse. 

Engolir. V. Englutir. 

Engolit. Blas. Engolado. 

Engollidor. Engullidor. 

Engolí ir. Engullir. 

Engoinament. Engoma- 
dura, (ma. Gomoso. 

Engomat. Lo que té go- 

Engor Climent. Gordura. 
V. Grossária. 

Engorclir. Engordar. V. 
Engreixarse. 

Engordit. V. Gras. 

Engorjar. Engullir. V. 
Engargallar. 

Engorjarse. V. Englutir. 

Engormandir. Engolo- 
sinar. V. Enllepolir. 

Engormandirse. r. Ar- 
regostarse, regostarse, 

Engor ron irse, r. Apol- 
tronarse, engurruñarse. 

Engrahellar. Arq. En- 
cabriar. 

Engrahellat. Arq. Con- 
tiguación, zampeado. En 
los ponts, presas, etc. Pi- 
lotaje. 

Engranan. Lloch ahont 
s' atrau la cassa. Cebade- 
ro. Atractiu. Cebo. Re- 
clam. Señuelo , reclamo. ENG 

Per cassar l' astor. Choca. 
Engranallar. Atráurer. 

Cebar, atraer. 

Engranar. Posar lo gra 
en lo graner. Engranerar. 
Posar lo blat en la tra- 
muja, etc. Moler. V. En- 
granallar. (decimiento. 

Engrandñnent.Engran- 

Engrandir. Engrande- 
cer, engrandar; 

Engrandit. Agrandado 
extendido, dilatado. 

Engravar. Ficar una co- 
sa dins lo forat de altra. 
Introducir. (dor. 

Engreixador. Engorda 

Engreixament. Greix. 
Gordura. L' acció d' en- 
greixar. Engrasación. 

Engreixar. Tornarse 
gras. Engordar. Untar ab 
greix. Engrasar , cebar. 
Als animals. Sainar. 

Engreixarse. r. Posarse 
gras. Embastecer, echar 
carnes, embarnecer. Tenir 
mòlta satisfacció. Engre- 
írse, entonarse, (cebado. 

Engreixat. Engordado, 

Engrescarse, r. Apli- 
carse atentament. Enfras- 
carse, engolfarse. Acalo- 
rarse en una disputa. Pe- 
lotearse. Enamorarse. 
Engolondrinarse. 

Engrexar. V. Engreixar. 

Engrillonar. Posar gri- 
llons. Echar á uno los 
grillos. (rillecerse. 

Engroguirse. r. Enma- 

Engrós. Adv. Por mayor. 

Engrossar. Engrossir. 
Engruesar. (to. 

Engrossíment. Aumen- 

Engrossir. Engrosar. 

Engrudos. Sarroso. 

Engruiximent. Grosor. 
V. Grossária. 

Engruixir. V. Engrossir. 

Engruixirse. r. Posar 
gruixa. Engrosar. 

Engruna. Miaja , miga, 
pizca, migaja. 

Engrunar. Desmigajar, 
desmenuzar, desmigar. 

Engrut. Sarro , mugre, 
engrudo. (dor. 

Engrutador. Engruda- 

Engrutanient.Ac. de en- ENLL 165 

grutar. Engrudamiento. 
Enguany. Adv. Hogaño. 
Ungüent. V. Ungüent. 
Enguerxirse. V. Guer- 

xarse. (dor. 

Enguixador. Enjalbega- 

Enguixament. Enjalbe- 
gadura, enyesadura. 

Enguixar. Enjalbegar, 
enyesar, enlucir. 

Engullidor. Lo muscle 
del coll. Deglutidor. 

Enguüiment. Sorbicion. 

Enhorabona. Norabue- 
na , parabién , pláceme. 
Donar la enhorabona, 
Fr. Gratular, felicitar. 

Enigma. Símbolo. De pa- 
raulas. Logogrifo. 

Enjagar. V. Etgegar. 

Enjaanés. Adv. May més. 
Jamás, nunca mas. 

Enjogassarse. r. Jugue- 
tear, retozar. (retozón. 

Enjogassat. Juguetón, 

Enjoncar. Atráurer ab 
manya. Encabestrar. A- 
segurar ab jonchs. Enjun- 
car. Agafar. Coger. 

Enjudiciar. Enjuiciar. 

Enjugassat. V. Enjogas- 
sat, (bou. Acoyunaar. 

Enjunyir. Posar jou al 

Enlaerar. Lacrar. 

Enlayrarse. r. Ensuper- 
birse. Ensoberbecerse. 

Enletgir. Afear. 

Enllá. Adv. Allá , hacia 
allá. Fèrse enllá. Expr. 
Correrse, retirarse. 

Enllaçada. Avinguda for- 
ta d' aygua. Aluvión. 

Enllaçar. Embetumarab 
Haca. Zulacar. 

Enllardament. Embor- 
razamiento. 

Enllardar. Preparar la 
carn pera rostir. Embor- 
razar, mechar. Untar las 
viandas ab llart. Lardear, 
enlardar. Tacar. Pringar. 
Fèrmoltas feridas, donar 
mòlts cops, etc. _ Acribi- 
llar. Fèr depressa alguna 
cosa. Hilvanar. 

Enllardat. Mechado, lar- 
deado, pringado. (dar. 

Enilardonar. V. Enllar- 

Enllás. Unió. Enlace, en- 
laz amiento, ligazón. 166 ENM 

Enllassador. Enlazador. 

Enllassar. Lligar abllas- 
sos. Enlazar, entrelazar. 
Agafar ab lias. Coger con 
lazo, enredar. 

Enilefernar. Pringar, r. 
Emplastarse. 

EnllepoEúnent. Apetit 
<le tornar á gustar lo que 
agrada. Regosto. Lo que 
atrau á algú. Cebo, golo- 
sina, (engolosinar. 

Enliepolir. Arregostar, 

Enllestinient. Despaig. 
Despacho, presteza, prisa. 
V. Llestesa. 

Enllestir. Despachar. Fèr 
enllestir. Fr. Meter prisa. 

Enllestir se. r. Abreviar, 
despachar, darse prisa. 

Enltetgir. Fèr tornar 
lletj. Afear. (Enïizar. 

En&li&sar. Posar llissos. 

Enllistar. V. Allistar. 

Enllistonar. Guarnir de 
llistons. Echar listones. 

Euf Séstonat. Encintado. 

Enklosae*. Enlosar, losar. 

Eniiotament. Taca de 
llot. Enlodadura. 

EnlEotar. Enlodar, entar- 
quinar, enlamar. 

Enlluernament. Des- 
lumbramiento. 

EuIluernar.DesZwmòrar. 
encandilar, (lumbrarse. 

Enlluernarse. r. Tras- 

Enlíuminar.Il-luminar. 
Iluminar, alumbrar. 

Enllustrador. Pulidor. 

Enlíustrainent. Puli- 
mento, enlucimiento. 

Enllustrar. Lustrar, en- 
lustrecer, pulimentar. Los 
metalls. Gratar. 

Enmagatsemar. A Ima- 
cenar, entrojar. 

Enmagriment. Pèrdua 
de carns. Enflaquecimien- 
to, encantamiento. 

Enmagrir y Enmagrirse. 
r. Enmagrecer, enflaque- 
cer, encanijarse. 

Enmalaltir y Enmalal- 
tirse. r. Enfermar. Los 
gats per haver menjat 
mòltas ratas. Ratonarse. 

Enntalehirse. r. Tomar 
mal aspecto, embravecerse 

Enmalíciar. Escandecer. ENM 

Enntaliciarse. r. Apesa- 
dumbrarse, enojarse. V. 
Enquimerarse. 

Enmalletar. Amalletar. 

Enmanegainent. Enas- 
tamiento. (nech. Enastar. 

Enmanegar. Posar má- 

Enniangrar. Almagrar, 
enalmagrar. 

Ennianíllar ó Emmani- 
llar. Poner esposas. 

Enntanillat. Pres ab ma- 
nillas. Desposado, esposa- 
do, sujeto con manillas. 

Enmanlleu. Préstamo. 
Anar á enmanlleu. Fr. 
Pedir prestado., (lleutar. 

Enmanlleu tar. V. Man- 

Ennianllevar. Pedir 
prestado. (de prestado. 

Enmanllevat. Prestado, 

Enmantar. Amantar. 

Enmantellar. Cubrir ab 
mantell. Encapotar. 

Enmaranyament.' In- 
trincación , enmaraña- 
miento, intrincamiento. 

Enmaranyar. Enmara- 
ñar, intrincar. 

Enmaranyar se. r. Ene- 
mistarse, renyir. Enemis- 
tarse, desamistarse. 

Enmaranyat. Embro- 
llat. Enmarañado, intrin- 
cado, revuelto, oscuro. 

Enmaridar .Casarse, (ne. 

Enmascarament. Tiz- 

Enmascarar ó Emmas- 
car. Tiznar, chafarrinar, 
enlodar, r. Encaratularse. 

Enmascarat. Tiznado, 
fuliginoso. 

Enmatsinador. Envene- 
nador, emponzoñador. 

Enniatsinament. Enve- 
nenamiento, emponzoña- 
miento, atosigamiento. 

Enmatsinar. Iníicionar 
ab matsinas. Envenenar, 
emponzoñar , atosigar. 
Despedir mal olor. Apes- 
tar. Dit de la aygua pera 
entontir los peixos. Em- 
barbascar. 

Enmatsinat. Envenena- 
do, emponzoñado. Ab her- 
bas. Herbolado. 

Enmerdar. Ciscar. V. 
Enmerdissar, Emmerdar 

Emnerdissar. Fam. Em- ENN 

badurnar, ensuciar. 

Enmetxadura. EmjKil— 
madura, ensambladura. 

Enmetxar. Unir las cor- 
das, etc. encaixant. Em- 
palmar. La fusta. Ensam- 
blar. Entre constructors 
de naus. Endentar. 

Enmidonar. Almidonar. 

Enmirallar. Reflectar lo 
mirall. Reflejar. 

Enmodorrirse. r. Amo- 
dorrarse, azorrarse. 

EnmorralIar.Caòesírar, 
encabestrar. {jar. 

Enmortallar. Amorla- 

Enmostehirse y Enmus- 
tehirse. V. Enmüstigar. 

Enmotllador. Amolda- 
dor, (moldar. 

Enmotllar. Amoldar, 

Enmurriarse r. Enojarse 

Enmustehiment. Mar- 
chitamiento , marchites. 

Enniusteliir. V. En- 
müstigar. (ajar. 

Enmüstigar. Marchitar, 

Enmustigat. Marchito: 

Ennavegarse. Engolfar- 
se. Estar ben ennavegat. 
Fr. Estar apurado ó en 
aprieto. (Negrura. 

Ennegriment. Negror. 

Ennegrir. Ennegrecer, 
negrecer, atezar. 

Ennegrirse. r. Ennuvo- 
larse. Cerrarse, encapo- 
tarse el cielo. 

Enneulirse. r. Enma- 
grirse. Encanijarse, enla- 
ciarse, varearse. Deixar 
de medrar. Anudarse. 

Enneulit. Magre en ex- 
trem. Trasijado. 

Ennohliment. La acció 
de ennoblir. Ennobleci- 
miento, ilustración. 

Ennoblir. En sas princi- 
pals accepcions. Enno- 
blecer. Il-lustrar. Escla- 
recer, calificar. 

Ennovar. Innovar. 

Ennuagarse. r. A tra- 
gantarse, añusgar. 

Ennuig. V. Enuig. 

Ennujar. V. Enujar. 

Ennuvolar. Cubrir de nú- 
vols. A nublar, nublar. 

Ennuí otarse, r. Anu- 
blarse, nublarte. Ab nú- ENR 

vols á modo de borra- 
llons. Aborregarse. 

Ennuvolat. Anublado, 
nubloso, anubarrado. 

Enola. Herba. Helenio. 

Enomel. Barreja de mel 
ab vi. Enomiel. 

Enorgollar y Enorgullir. 
V. Ensuperbir. 

Enorniament ó Enor- 
mement. Adv. Enorme- 
mente, {tal, grave. 

Enorme. Inmenso, * capi- 

Enormement. Aciv. Des- 
medidamente. 

En peí itir. V. Aixiquir. 

I : nq uadernamen t. En- 
cuademación, (dernar. 

Enquadernar. Encua- 

Enquadernarse. r. A- 
germamairse. Hermanar se, 
ensartarse. (quirir. 

Enquerir. Inquirir. In- 

Enquesta. Pesquisa, (to. 

Enquiet. Inquiet. Inquie- 

Enquietar. Inquietar. 
Inquietar, molestar, eno- 
jar, (dumbre, desazón. 

Enquimerada. Pesa- 

Enquimerar. Donar qui- 
mera. Apesadumbrar, de- 
sazonar, enojar, irritar. 

Enqu imerarse, r. Ape- 
sadumbrarse, ensañarse, 
amostazarse, (tranador. 

Enquitranador. Alqui- 
Enquitranadura y En- 
quitranament. Embrea- 
aura, {alquitranar. 
Enquitranar. Embrear, 
Enrabiar .Infernar, exas- 
perar, {irritarse. ENR ENS i 67 Habladuría. . pa. Xisme. Caramillo. 

Enrahonar. Hablar. En-Euregullarse. r. Enron- 
rahonar mòlt. Charlar, I quecerse. (do, ronco, 

garlar. Conversar. De- EitreguEKat. Enroqueci- partir, conversar. Confa- 
bular. Confabular, confe- 
renciar. E. per los colses Esireixar. Tancar, guar- 
nir ab reixas. Encambro- nar, enrejar. 
Fr. Parlar "mòlt. Hablar, Enreixat. Enrejado, ver- 
por las coyunturas. ja. De fogayna. Sabalera. 

Enrahoiiat. Tractat. Ha-\ Enrera. Adv. Endatrás. 

Atrás. V. Endarrera. blado, discutido. Qui 's po- 
sa á la rahó. Razonable, 
razonado, (jola. Solador. 
Enrajoladòr. Qui enra- 
Enrajolament. Y. En- 
rajolat. 
Enrajolar. Cubrir lo pa- 
viment ab rajólas. Enla- 
drillar. Fam. Tornarse 
roig per vergonya. Sonro- 
searse, embermejecer. Fèr 
enrajolar. Fr. Fèr tornar 
roig per vergonya. Son- 
rojar, sonrosear. 
Enrajolat. Enladrillado, 
enladrilladura, soladura. 
E. de mostra. Almorrafa. 
Nou sobre del vell. Sobre- 
suelo, {da. 
Enramament. Enramá- 
is enramar. Cubrir, espar- 
gir. Cubrir, sembrar. 
Enramarse, r. Ramifi- 
carse, parrar, (r amado. 
E nra mat. Parrado, en- 
EnrasteSIament. Rasti- 
lladura, rastrilladura. V. 
Enfilament. 
Enrastellar. Posar en lo 
rastell. Rastillar , meter 
la urdimbre en el peine. 
V. Enfilar. Enrabiarse, r. /toòíar, I Enravenarse. r. Enra- 

Enrabiat. /?ao¿oso, mohi-\ derarse de fret. Aterirse. no. {miento. 

Enraderament. Ateri- 
Enraderarse. r. Aterir- 
se, arrecirse. 
Enradrament. Dureza, 
in flexibilidad, tiesura. V. 
Enraderament. 
Enradrar.il tiesar, endu- 
recer, {ble, yerto. 
Enradrat. Tieso, inflexi- 
Enrahonador. Habla- 
dor, charlatán, parlero. Enravenat. Encarcarat. 
Aterido, yerto. Qui va 
mòlt dret. Tieso, espeta- 
do, estirado. 

Enredador. Embolisma- 
dor, tramoyista. 

Enredadora. Herba que 
s' enreda. Enredadera. 

Enredar. Confóndrer. 
Embarbascar. Algun ne- 
goci. Entrampar. 

Enredarse, r. Despas- Enrahonament. Razo-\ sarse. Encarrillarse, 
namiento, plática, colo- Enredat. Confús. Oscuro, 
% U%0 ¿< ü cau d ' orel,a - confuso , enmarañado. 
Cuchicheo. Sens tó ni só. Enredo. Engany. Tram- Enrevés. Envés. V. Re- 
vés. Al ó del enrevés. 
Adv. Al ó del revés, enve- 
sado, {dor. 

Enriquidor. Enriquece- 

Enriquir. Enriquecer. Ab 
joyas. Enjoyar. 

Enriquit. Enriquecido. 

Enristrar. V. Enraste- 
llar. (Rojor* 

Enrogimcnt. Rojura. V. 

Enrogir. Fèr tornar roig 
ó ros. Enrubiar, rubifi- 
car. Tornarse roig per 
vergonya. Embermejecer, 
enrojecer, sonrojarse. 

Enronquirse. r. Enron- 
quecer. V. Enregullarse. 

Enroscar. Entornillar. 
Náut. Adujar. {rubiar. 

Enrossar y Enrossir. En- 

Enrotl lament. Ac. de 
enrotllar. Enroscadura. 

Enrotllar. Rodejar. Ro- 
dear, circuir. Caragolar. 
Rollar, arrollar. 

Enrubinar. Enlamar, en- 
tarquinar, aguachinar. 

Enrunar. Cubrir de runa 
Enroñar, arramblar. 

Ens. Pron. Nos. Ser. Ente. 

Ensa. Lo home parat. Me- 
liloto. Pera cassar aucells. 
Reclamo, añagaza. Estar, 
quedar com un énsa. Fr. 
Embazar, quedar hecha 
un bauzan. V. Babau. 

Ensá. Adv. Acá, hacia acá. 
D' ensá que. Desde que. 
De part d' ensá ó de part 
d' aqui. Aquende. ¿De 
quánt ensá? Adv. De 
cuándo acá, desde qué 
tiempo? V. Sá. 
Ensabonada y Ensabo- 
nament. Enjabonadura, 
jabonadura, jabonado. En 
la roba. Ojo. 
Ensabonar. Enjabonar, 168 ENS 

jabonar. Roba per ensa- 
bonar. Jabonado. 
Ensacar. Entalegar. 
Ensafranar. Azafranar. 
Ensagi nada. Esp. de co- 
ca. Hojaldre, ginebrada. 
Ensagiuar. Hojaldrar. 
Ensaig. Proba. Ensayo, 
prueba. Prolució. Prolu- 
cion, prelusión. De la veu 
ó dels instruments. Pre- 
ludio. De metalls ó mo- 
neda. Ensaye. Segon en- 
saig. Reensayo. 
Ensaimada. Bollo. 
Ensajador. Ensayador. 
Ensajar. Ensayar, tentar, 
probar. La veu ó los ins- 
truments. Preludiar. Tor- 
nar á ensajar. Reensayar. 
Ensajarse. r. Adiestrarse. 
Ensaj ornar. Perdigar, 

soazar, sancochar. 
Ensatan. Ensalmo. 
Ensalobrirse. r. Ensalo- 
brarse, (dor. 
Ensalmador. Encomia- 
Ensalsament. Exalta- 
ción, exaltamiento. 
Ensalsar. Sublimar, en- 
cumbrar, realzar. 
Ensamerar. Adulterar, 
falsear. (Ensangrentar. 
Ensangar y Ensangrar. 
Ensapegar. V. Ensope- 
gar. (Enllardar. 
Ensardinar. Espetar. V. 
Ensarne I lar. Posar xar- 
pellera. Entorchar, envol- 
Ensatar. Decentar, (ver. 
Ensatj. V. Ensaig. (ra. 
Enseliadura. Ensilladu- 
Ensellar. Ensillar. 
Enseñable. Adv. Junta- 
ment. Juntamente. V. 
Semblant. {siguiente. 
Ensendemá.Adv. El dia 
Enseny. Experiencia. Ex- 
periencia, práctica. 
Ensenyar. Acostumar. 
Adiestrar. Donar educa- 
ció. Educar. Manifestar. 
Mostrar. Las dents. Fr. 
Mostrar los dientes ó el 
estuche. (ñorearse. 
Ensenyorirse. r. Ense- 
Ensenyorit. Enseñorea- 
do, apoderado. 
Ensetinar. Satinar. 
Ensenar. Ensebar. ENS 

Ensevadura. Encebadu- 

ra, sebo. 
Ensiam. V. Enciam. 
Ensibornar. Sobornar. 

Sobornar, seducir. 
Ensinestrar. Ensenyar. 
Enseñar. Guiar. Ades- 
trar, adiestrar, (avezado. 
Ensinestrat. Adestrado, 
Ensitjar. Ensilar. 
Ensobornador. Sobor- 
nador, seductor. 
E u so bor nar. Sobornar, 
cohechar. (furar. 

Ensofrar. Azufrar, sul- 
Ensonyat. Soñoliento. 
Ensopech y Ensopegada. 
Tropezón, tropiezo, tras- 
pié. Donar ensopegadas. 
Fr. Tropessar. Tropezar, 
dar traspiés. 
Ensopegador. Qui en- 
sopega. Tropezador. Lo 
lloch ahont s' ensopega. 
Tropezadero. ■ (tice. 

Ensopegalls. Pta. Esta- 
Ensopegar. En sas prin- 
cipals accepcions. Trope- 
zar. Trobar á algú ó al- 
guna cosa. Topar, encon- 
trar, hallar. 
Ensopegarse. r. Tro- 
barse en algun cas, cir- 
cunstancia ó lloch. Ha- 
llarse, encontrarse, acer- 
tarse. Succehir alguna co- 
sa impensadament. A- 
certar, acaecer. 
Ensopiment. Modorra, 
letargo, sopor. Causar en- 
sopiment. Modorrar. 
Ensopir. Modorrar, em- 
beleñar, azorrar. 
Ensopirse. r. Amodor- 
rarse, azorrarse. V. En- 
modorrirse. 
Ensopit. Amodorrado, a- 

modorrido, modorro. 
Ensorrar y Ensorrarse. 
r. Encallar. V. Enfonsar. 
Ensostrar. Entablar. 
Ensucrar. Azucarar, en- 
zucarar. (car, olfatear. 
Ensumar. Husmear, olis- 
Ensuperbir. Ensoberbe- 
cer, envanecer, inflar. 
Ensuperbirse. r. Altive- 
cer, hincharse, entonarse.] 
Ensuperbit. Pié de su- 
pèrbia. Ensoberbecido, I ENT 

hinchado. (tiznar, 

Ensutjar. Enjorginar, 

Ent. Filòsof. Ente. 

Entabanat*. Encalabri- 
nar. E. de cap. Levantar 
de cascos. (entontecer. 

Entabornir. Entorpecer, 

Entabornit. Entontit. A- 
tontado , embebecido. 

Entafora ment. Embo- 
lich. Ocultamiento, zam- 
puzo, embolismo. 

En tf aturar. Zampuzar, 
zambucar, emboscar. 

E ni any. V. Antany. 

Entapissar. Tapizar, col- 
gar, entoldar. 

Entarimar. Solar. 

Eutarimat. Tablado, en- 
tablado, entarimado, (zo. 

Entauladora. Fust. Ma- 

Entaular. Entablar. 

Entaularse. r. Comer en 
mesa redonda. 

Entecarse, r. V. Enma- 
laltir. 

Entecat y Entech. Ente- 
co, entecado, escolimado. 
Tráurer 1' entech. Fr. De- 
sopilar, purgar. 

Enfegrar. Reintegrar. 

Entegre. Integro. 

Entelament.O/wscací'ori, 
niebla. (recer. 

Entelar. Empañar, oscu- 

Entelarse. r. Fam. Re- 
sentirse, estar queixós. 
Resentirse. Apagarse los 
ulls. Vidriarse los ojos. 
Glassarse lo vidre, etc., 
ab lo vapor ó fredor. Em- 
pañarse, (llar. 

Entendar. Agrie. Acogo- 

Entendent. Inteligente. 

Enténdrer. En sas prin- 
cipals accepcions. Enten- 
der, conocer, comprender. 
Oir. Oir. Advertir lo sen- 
tit dissimulat ab que 's 
diu una cosa. Caer en el 
chiste. A mon enténdrer. 
Loe. A mi ver. Donar á 
enténdrer. Significar. No 
enténdrerhi res ó borrall. 
Fr. No entender pizca, no 
tocar pelota. 
Entendriment. Enter- 
necimiento, terneza. 
Entendrir. Enternecéis 
ablandar. ENT 

Entenederas ó Entende- 
deras. Modo de enténdrer. 
Pl. Entendederas. 

Entenedor. Entendedor. 

Entenent (Donar). Fr. 
Persuadir, entrar á uno, 
recabar de alguno. 

.Enteniment. Entendi- 
miento. Ab enteniment. 
Adv. Cuerdamente. Béu- 
rerse 1! enteniment. Per- 
der el juicio. Fèr bullir lo 
enteniment. Fr. Sacar de 
juicio. Pérdrerhi lo ente- 
niment. Fr. Descabezarse. ENT 

Entibiador. Entibiadero. 
Entibiar. Enfriar. 
Entácuela. V. Entiqüela. 

Entiplat. Tiplisonante. 

Entiqüela. Lentejuela, 
lantejuela, tembleque. 

Entitat. Importancia. 
Monta, momento. Cosa de 
entitat. Cosa de sustancia, 
de consideración. De poca 
entitat. Pamplina. 

Entoldar. Toldar. E. los 
carros. Entalamar. 

Entonació. Entono, en- ENT 169 tonamiento, entonación. 
Posar enteniment. Fr. A~\ Entonador. Qui dirigeix 
juiciar, asesar. Tenir uní lo cor en las iglesias. So- 
enteniment que ? s pót ta-j chantre. Llibre per ento- 
llar. Fr. Ser muy obtuso. I nar. Entonatorio. 
Enter. Entero. Sencer. In- 1 Entonanient. Engrei- 
tacto. Per enter. Adv. En-\ ment. Engreimiento , en- 
teramente, integro. vanecimiento, soberbia. 
Enterament. Integra-\ Entonar. Adornar alguna 

mente, consumadamente. cosa. Adornar. 
Enterar. Informar, ins- Entonarse, r. Ensuper- 

birse. Envanecerse, hin- 
charse, pavonearse. truir, dar noticia. 
Enterbolí ment. Turbíe~\ 
Enterbolir. Enturbiar, ' 

turbar, ofuscar. 
Enterch. Atapahit, fort,! 

dit de la roba. Entero, 

tieso, tupido. Dur. Terco. 
Enteresa. Integridad. 
Entern escut. V. Enter- 

nit. (Enternecidamente. ¡ 
Enternidament. Adr. ! Entonat. Ensuperbit. 

Desvanecido, vano, hincha- 
do. Posat á to. Entonado. 

Entontiment. Entonte- 
cimiento, atontamiento. 
V. Entorpiment. 

Entontir. Entontecer, a- 
tontar, infatuar, r. Em- 
borricarse. Enteran ment. Enterne- Entorn. Circuhit, rede- círmelo, conmiseración. \ 
Enternir. Enternecer, em- 
blandecer. 
Enter nit. Enternecido. 
Enterquedat. Terque dor. Entorno, contorno, 
rededor, derredor. Proxi- 
mitat de temps. Sobre, 
eerca. Prop. Cerca. Al en- 
torn. Alrededor, m torno. dad. (ro, sepultador. \ Entornen. Rodapié. 

Enterrador. Sepulture- Entorpiment. Entorpe 
Enterrament. Entierro, ' cimiento, pasmo. 

enterramiento. I Entorpir. Entorpecer, er^- 

Enterrar. Sepultar. Sens' tumecer, pasmar. 

enterrar. Insepulto. I Entorpirse. r. Entume 

Enterro. Entierro, mter-\ cerse, envararse, adorme- 

ramiento. (vención. cerse. (pasmado, arrecido. 

Enterveniment. Inter- Entorpit. Entorpecido, 
Entes. Conegut, comprés. ! Entor t o 1 1 i g a in e n t. 

Entendido, conocido. Abj Obra d'entortolligar. fin- 
io bèn entes. Expr. Con\ 

la inteligencia, en el sw-¡ 

puesto. (tendidamente.] 
Enlegamen t. Adr. En- 
Enteulament. 

Cornijamiento , roscadura. Lo doblech de 
la cosa entortolligada. 
Espira. De tripas. Retor- 
tijón, (car, retortijar. 
Arquit. ! Entortolligar. Enros- 
cornisa- Entrada. La délas casas. miento , cornijón. Zaguán, portal, umbral. Ingrés. Ingreso. Comen- 
sament. Principio, intro- 
ducción. E. de caball si- 
cilià. Expr. fam. Entra- 
da de caballo y parada 
de borrico. De contra- 
bando. Meteduría. En- 
trada de fosch ó de nit. 
Boca de noche. Del car- 
rer. Bocacalle. En las 
térras tancadas. Boquera. 
Estreta. Boquete. Succes- 
siva de cosas. Subintra- 
cion. Tenir entrada. Te- 
ner cabida,^ caber. 

Entramaliat. Correntón. 

Entrampat. Carregat de 
deutes. Cargado de deu- 
das. Fins á la nou del coll. 
Fr. Agobiado de deudas. 

Entrant. Cada un deis 
plats que se serveixen á 
taula después de la olla 
ó bullit. Entrada. Lo pri- 
mer de dits plats. Princi- 
pio. Qui entra. Entrante. 
Qui entra ahont no li de- 
manan. Entremetido. Lo 
mes ó la setmana en- 
trant. El mes ó la semana 
que viene. (Pl. Vientre. 

Entranya. Med. Viscera. 

Entrar. Introduhir. Me- 
ter, introducir. Penetrar. 
Penetrar, traspasar, atra- 
vesar. Embestir. Acome- 
ter. Entrar al cervell. 
Fr. Taladrar la cabeza. 
De sopetó. Zampar, en- 
trar de rondón. Fèr en- 
trar. Entrar á uno. 

Entrarsen. r. Enfonsarse 
ab mòlt estrèpit. Hundir- 
se. Enfonsarse la nau. 
Irse á fondo. Entrarsen 
tot ab aygua. Fr. Plóu- 
rer mòlt. Desgajarse el 
cielo ó las nubes. 

Entrascar. Fust. Trabar. 

Entravessar. A travesar. 

Entravessat. Mesclat de 
dos especies. Mestizo. De 
la vista. Ojizaino, (nar. 

Entrebancar. Entreper- 

Entrebátrerse. r. Ve- 
nir, llegar á las manos. 

Entrebesarse. r. Besar- 
se mutuamente, (trecava. 

Entrecavada. Agric.En- 

Ent recavar. Entre hor- 170 ENT telans. Aparar. Cavar al 
entorn las ceps. Mullir. 
Entreeellas. PI. Espay 
éntrelas ce\\ as. Entrecejo. 
Entreclar. Entreclaro. 
Entreclaror. Vislumbre. 
I 3ntreconéi xei'se. r. Co- 
nocerse mutuamente. 
Entrecor. Entrecoro. 
Entrecostellars. PI. A- 

nat. Entrecos Ullares. 
Entrecostellas.Pl. Es- 
pays en lo llom de un li- 
bre. Entrenervios. 
Entrecubertas. PI. 

Náut. Entrepuente, entre- 
cubiertas. 
Entrecuix. La part del 
cos ahont se divideixen 
las cuixas. Horcajadura. 
bragadura. La part inte- 
rior de las cuixas. Entre- 
piernas. De roba. Hondi- 
llo. En las calsas. Entre- 
piernas, {cogedura. 
EntrecuIIiment. Entre- 
Entrecuüir. Entrecoger. 
Entredïr. Entredecir. 
Entredit. Entredicho. 
Entredoble. Doblete. 
Entredós. La llenca de 
puntas que uneix dos pes- 
sas de roba. Calado. 
Entrefí. Entrefino. 
Entrefinestra. Arquit. 

Entreventana. 
Entretalla. Entrehoja. 
Entrega. For. Tradición. 
La acció de entregar. En- 
trega, entregamiento. 
Entregar. Confiar. Depo- 
sitar. Donar. Dar. Diners. 
Desembolsar. 
Entregarse, r. Abando- 
narse. Abandonarse. 
Entreguardar. Traba- 
llar á entreguart. Acodar. 
En< reguardarse, r. Pa- 
recerse, semejarse. 
Entreguart. Eyna de 
fuster. Codal. Semblansa. 
Semejanza. En las minas. 
Encamación. Posar los 
entreguarts. Acodar. 
Entrellassament. En- 
trelazamiento, tejido, la- 
zo, textura. 
Entrellassar. Entrela- 
zar, entretejer. 
Entrellat (No poderse ENT 

tráurer Y). Fr. No poder 
compéndrer ó aclarar al- 
gun fet ó relació. No ver- 
se uno en ello. 
EntreEluir. Entrelucir. 
V. Ovirarse. (vesura. 
Entremaliadura. Tra- 
Entremaiiajar. Trave- 
sear, triscar. 
E nt re mal ï a t . Trav ieso , 

inquieto, entrevesado. 
Entrematarse. r. Ma- 
tarse mutuamente. 
Entremés. Qui se posa 
en lo que no li demanan. 
Entremetido. Saínete. Saí- 
nete. Compositor d'entre- 
mesos. Entremesista. 
Entremezclar. Barre- 
jar. Entreverar , mezclar. 
Entremesclarse. r. Ma- 
nifassejar. Entrometerse, 
entremeterse. 
Entremétrer. Entreme- 
ter, interponer, entrome- 
ter, r. Danzar. 
Entremirarse. r. Mirar- 
se mutuamente. 
Entremitg. Adv. Enme- 
dio, entremedias. Inter- 
medi. Intermedio. 
Entrenar. Fèr trenas 

Trenzar , entrenzar. 
Entrenús. Internodio. 
Entrenyorar. Echar me- 
nos, no hallarse. 
Entreobrir. Entreabrir. 
Entrepás. Portante, en- 
trepás o. 
Entrepicarse. V. Picar- 
se las crestas. 
Entrepiiastra. Interco- 
lumnio. (Entrepechuga. 
Entrepit. En los aucells. 
Náut. ENT Entreponts. Pl. 

entrepuentes. 

Entrepuat. Llista de fus 
ta, marfil, etc. que queda 
llisa en la pinta. Forzal. 

Entreralla. Interlinea- 
cion, entrerenglonadura. 

Entrerallar. Entreren- 
glonar, interlinear. 

Entrerallat. Entreren- 
glonadura. (car. 

Entreseguir. Entresa- 

Entresenya. V. Senya y 
Senyal. (tresuelo. 

Entresol. Entresuelo. En- 

Entresoleh. Caballete, entresurco. (sudar. 

Entresuar. Trasudar, re- 
Entresuelo. Cuarto bajo. 
Entresuor. Trasudor, re- 
sudación, resudor. 
Entretall y Entretalla- 
ment. Obra de entreta- 
llar. Entretalladura, tre- 
pado, entretalla. Los deis 
insectes. Incisiones. 
Entretallament. V. En- 
tretall. 
Entretallar. Tallar pel 
mitg sens desunir loque 
? s talla. Entrecortar, en- 
tallar, (tanto, mientras. 
Entretant. Adv. Entre 
Entreteixidura. Entre- 
tejedura, entretejido. 
Entreteixir. Entretejer, 

entrelazar, enlazar. 
Entreteixit. Entretejedu- 

ra, entre tejimiento. 
Entretela. Trape, (tant. 
Entreteinps. V. Entre 
Entreteniment. Diver- 
sión, pasatiempo, entre- 
tenimiento , bureo. Pl. 
Gustos. Flautos. 
Entretenir. Entretener, 
divertir, r. Detenirse. Pa- 
rarse, detenerse. (xir. 
Entretexir. V. Entretei- 
Entreting u d a m ent, 

Adv. Divertidamente. 
Entretocarse. r. Tocar- 
se mutuamente. 
Entretock. Toque. Donar 
un entretoch. Fr. Apun- 
tar, insinuar. (car. 
Entretráurer. Entresa- 
Eníretreta. Entresaca* 

entresacadura. 
Entrexenir. Intervenir. 
Entrevéurer. Entrever, 

divisar, vislumbrar. 
Entrexéurerse. r. Tras- 
Huirse. Entreparecerse, di- 
visarse. Tenir una entre- 
vista. Avistarse. 
Entrevi. Anat. Mesente- 

terio, entresijo. 
Entrexiat. Entrelistado. 
Entriat. Plantat. Plantado 
Entrincat. Enredat. In- 
trincado, oscuro. 
Entristiment. Tristeza, 

entristecimiento. 
Entristir. Entristecer, en- 
tris tar. r. Engurruñarse^ ENV 

Entristit. Entristecido, 
melancólico. (Entreabierto 

Ení rober t. Entreobert. 

Entromés. Qui se vol fi- 
car en tot. Gobernante. 
Manifasser. Entremetido. 
V. Entremaliat. 

Entróme trer se. r. En- 
trometerse, entremeterse. 

Entrujada. V. Pasterada. 

Entrujar. Pastelear, en- 
truchar, (cimiento. 

Entuiniment. Entume- 

Entuniir. Entumecer. 

Entunyinarse. r. Ador- 
narse mòlt. Emperejilar- 
se, emperifollarse. 

Entusiasme. Entusias- 
mo. Poét. Estro, (sazón. 

Enuig. Enojo, agravio, de- 

Enujar. Enfadar. Enojar. 

Enujós. Enojoso, molesto. 

Enula. Planta. Inola. E. 
campana. V. Herb de l'ala 

Enunciarse, r. Explicar- 
se. Declararse, eoeplicarse. 

En va. Tabique, acitara. 

Envanéixerse y Enva- 
nirse. r. Envanecer. 

Enveja. Envidia. Morir- 
se ó reventarse d' enveja. 
Fr. Comerse, consumirse 
de envidia. 

Envejable. Envidiable. 

Envejar. Envidiar. 

Envejós. Envidioso, émulo 

Envelliment. V. Vellesa. 

Envellir. Envejecer, ave- 
jentar, r. Aviejarse. 

Envellit. Dit de la perso- 
na. Envejecido. Dit de las 
cosas. Inveterado. 

Envellutar. Afelpar. 

Enveli utat. Terciopela- 
do, aterciopelado, afelpado 

Envenadura. Vendaje. 

En venar. Vendar. Algun 
os trencat. Entablillar. 

Envenenar. A tosigar, en- 
tosigar, (tat. 

Enventrellat. V. Enfi- 

Enverar. Pintar, emberar 

Enverat. Verdós. Embe- 
rado. (güenza. 

Envergonyiment. Ver- 

Envergonyir. Avergon- 
zar, correr, sonrojar. 

Enverinar se. r. Enfa- 
darse mòlt. Encolerizar- 
se, emberrincharse. Enda- EPI 

nvarse las llagas, feridas, 
uils,»etc. Enconarse, en- 
carnizarse. 

Enverinat. Mòlt enfadat. 
Emberrinchado, encona- 
do. V. Enmatsinar. 

Envermellir. Enrojecer, 
embermejecer , enrojar. 

Envernis&ainent ó Bar- 
nissadura. Barnizadura. 

Envernissar. Dar ver- 
nis. Alcoholar, (ra con. 

Envers. Prep. Hacia, pa- 

Envés. Revés. (miento. 

En ve sea ment. Envisca- 

Envescar. Enviscar. 

Envescarse. r. Agafarse 
en lo vesch. Enligarse. 
Embrularse. Embadur- 
narse, zurruscarse. 

Envescat. Agafat ab 
vesch. Enligado. Embru- 
ta t. Ensuciado, emporcado 

Enviar. Remétrer. Man- 
dar, remtïtr.Llansardesí. 
Evaporar. Enviar á bus- 
car á algú. Fr. Llamar. A 
fregar. Fr. Mandar á pa- 
seo, á noramala. D ? em- 
baixador. 2>í/ar. (Tragar. 

Enviarse, r. Empassarse. 

Enviat. Lo que s' envía. 
Enviadizo. Empassat. 
Tragado. Missatger. Men- 
sajero. Embaixador. Em- 
bajador, nuncio, legado 

Envidar. Presentar. Ofre- 
cer. Pegar. Sacudir. Tru- 
car. Trucar. Lo resto. 
Echar el resto. (se. 

En vidriarse . V. Entelar- 

Enviliment. Obra de en- 
vilir. Envilecimiento. 

Enviltr. Envilecer. 

Envit. Posta. Envite. 

Enviudarse, r. Enviudar 

Envoluní.V. Embolum. 

Enianflar. Chaflanar. 

Enmarcar. Enaguazar, e- 
naguachar. y. Encharcar se 

Enxarolar. Donar xarol. 
Charolar, acharolar. 

Enza ó Ensa. Estúpit. Me- 
liloto. Aucell que serveix 
pera atráurer als altres. 

Epich. Épico. (Señuelo. 

Epicicle. Astr. Epiciclo. 

Epicurisme. Epicurismo 

Epidemia. Peste, contagio 

Epilatori. Depilatorio. ERE 171 Epilepsia. Alferecía. 

Epiiobi. Pta. Adelfilla. 

Epilogisine. ftyiïo^úwo.. 

Epílogo. Recapitulació^ 
breu. Recapitulación. 

Epimedi. Pta. Epimedio.. 

Episodi. Digresión. 

Epistoler. Epistolero. 

Epitafi. Epitafio. 

Epiteto. Dictado, título,, 
renombre. (Compendiar. 

Epitomar. Compendiar. 

Equiample. Equiancho,. 
equiamplio. 

Equicostat. De costats 
igual. Equicósteo. 

Equilibrar. Anivellar. 
Nivelar. (lancear. 

Equilibri (Estar en). Ba- 

Equinancia. Med. Angi- 
na, garrotillo. (veer. 

Equipar. Pertrechar, pro- 

Equiparació. Compara- 
ció. Comparación. 

Equipatjar. Equipar. 

Equipesar. Equiponderar 

Equipol-lencia. Lóg. E- 
quivalencia. (te.. 

Equipol-Ient. Equivalen- 

Equiseto. Pta. V. Cua de 
caball, Sanch nua. 

Equitat. Igualtat. Igual- 
dad, equidad. Rectitut. 
Justicia, rectitud. 

Equivocadament. Adv- 
Mendosamente. 

Equivocar. Confóndrer. 
Confundir, trocar. Enga- 
ñar. Mentir, y. Trabucarse 

Equívoch. Equívoco, am- 
biguo. Jugarlo equívoch. 
Jugar del vocablo. Pié d*" 
equívochs. Ambagioso. 

Er, Erb ó Erp. Pta. Yero,, 
alberja, alcarceña, yerbo. 
La llavor ó grana. Ervilla. 

Era. Lo espay de terra que 
ocupa una casa. Área. 
Fèr ó arreglar eras. Erar». 
Tráurer de ó de la era. 
A Izar ó levantar las eras.. 

Erada. V. Batuda. 

Erb. Pta. V. Er. 

Erecció. Fundació. Insti- 
tución. Creació. Creación. 
Tensió. Tensión. 

Erector. Fundador. 

Eregir. Erigir, criar. 

Erer. Garbell d' espart,, 
ó jonchs. Juera. 172 ESB 

Eretisme. Eretismo, (se. 
Erguirse. V. Ravenxinar- 
Erica. Mata. Brezo, urce. 
Ericaci. Ericoide, eríceo. 
Erigir. Levantar, criar. 
erigirse, r. Apropiarse. 
Erissameiit. Despeluza- 
miento, erizamiento, en- 
crespamiento. 

JErissarse. r. Los cabells. 
Espeluznarse. Entortolli- 
garse. Enroscarse. 

Eríssini. Pía. Erísimo, 
yerba de los cantores. 

JErsssó. Animal terrestre. 
Erizo. De mar. Apancora. 

Krm. Yermo, erial, incul- 
to. Desert. Soledad. Ter- 
ra abandonada. Escalio. 
Deixar erm. Yermar. Ter- 
ra erma pedregosa. Alijar 

ürmar. Yermar. 

Erniassotar. Quedarse, 
deixar erm. Yermar. 

Eriní. Armiño. 

Ermiíatje. Ermitorio. 

Ermoí. Erial, eriazo, erío. 

Erp. Pta. V. Er. 

Errada. Error, yerro. 

Errant. Errático , vaga- 
bundo, erradizo. 

Errar. Marrar, mentir. 

Errarse, r. Equivocarse, 
trabucarse. (bundo. 

Erráticli. Errante, erra- 

Erre, Erro y Error. Equi- 
vocació involuntaria. Yer- 
ro. Error de compte. Tra- 
bacuenta. Fèr un erro. Fr. 
Cometer un error. Pié d' 
errors. Mendoso. 

Ert. V. Encarcarat. 

Erudit. Erudito, culto. 

Eruga. Oruga. 

Ervellada. Pta. Codeso. 

Er vían es. Pta. Rabanillo. 
V. Rabenissa. 

Es. Lletra. Ese. Quant se 
pren en lloch de se. Se. 
Fèr eses. Fr. Estar bor- 
ratxo. Estar ebrio. 

Esbagotar.V.Esgotimar. 

Esbahir. V. Entontir y 
Desvanéixer. 

Esbahi t. A sombrado, pas- 
mado, absorto. (dor. 

Esbalafiador. Derrocha- 

Esbal dir. Enjuagar, acla- 
rar, (ba. Aclarar la ropa. 

Esbandir. Aclarir la ro- 1 ESB 

Esbargiment. Esparci- 
miento, desavahamiento. 
Esbargir. Esparcir. 
Esbargirse. r. Dit del 

ánimo. Esparcirse, aflojar 
el ánimo, explayarse. Dit 
del temps. Escampar. 

Esbargit. Algun parat- 
je. Desavahado, exento. 

Esbarjo. Capacitat. Espa- 
ciosidad. Dilatació. Des- 
pejo. Esbargiment. Es- 
parcimiento, (cioso. 

Esbarjos. Espayós. Espa- 

Esbarrar. V. Relliscar. 

Esbarriar. Escampar.Es- 
parcir, desparramar. 

Esbars. Caterva, cáfila. 

Esbarser. Pta. Zarza, 
zarzamora. E. de S. Fran- 
cesch. Z. sin espinas. Pié 
d' esbarsers. Zarzoso. 

Esbátrer. Sacudir, (to. 

Esbelt. Ben format. Esbel- 

Esberginia. Berengena. 
De color d' esberginia. 
Aberenjenado, (rengena. 

Esberginiera. Pta. Be- 

Esberla. Esquerda. Raja. 
Bocí de fusta ó de tronch. 
Astilla. {quebrantar. 

Esberlar. Rajar, cascar, 

Esberlarse. r. Cuartear- 
V. Estabeilarse. (se. 

Esbirro. Agusil. Satélite. 

Esblada. Pta. Arce blanco 

Esblaniar. V. Subtar. 

Esblancayr y Esblan- 
quehir. Emblanquecer, 
descolorar, descolorir. 

Esblanqueliit. Blanque- 
cido, desblanquecido. 

Esblayanat. Color. Que- 
brado, desmayado. 

EsbSeiiat. Greñudo. 

EsbocaSIar. Desportillar. 

Esbombar. Divulgar, 
propalar, echar fama. 

Esbombar se. r. Sonar- 
se, susurrarse, cundir. 

Esboranch. Desgarro. V. 
Esquins. Fèr un esbo- 
ranch. V. Esquinsar. 

Esborrad or. Lo qui es- 
borra pányos ó llanas. 
Dosmotador. Quí esborra 
ó lo instrument d' esbor- 
rar lo escrit. Borrador. 

Esborradora. Instru- 
ment pera esborrar los j ESB 

panyos. Dasmotadera. Pl. 
Despinzaderas, despin- 
zas, despinces. 

Es borradura. En los es- 
crits. Tes tadur a, testación 

Esborraduras. Pl. Pin- 
zas. V. Esborradora. 

Esborrall. Borró. Borrón 

Esborrar. Fèr desaparèi- 
xer lo escrit. Borrar, til- 
dar , tachar. Llevar la 
borra deis panyos. Des- 
motar, despinzar. 

Esborrat. En los escrits. 
Testadura, testación. 

Esborronar. Espeluzar. 

Esboseassament. Bos- 
quejo, desbaste. 

Esboscassar. Tráurerla 
part mes basta d' alguna 
cosa. Desbastar. Parlant 
d'una obra no acabada, 
donarla primera má. Bos- 
quejar, (romper, reventar. 

Es bot i far rar. Degarrar, 

Esbotifarrat. Desgarra- 
do, roto. V. Espellifat. 

Esbotsar. Rómprer ab 
violencia . Romper. Un 
moble , etc. Descorchar, 
escorchar. V. Esbotifarrar 

Esbotsat.V. Esbotifarrat. 

Esboyrarse. Agrie. Mal- 
métrerse'ls sembrats per 
la boyra. Añublarse. 

Esbrancament. Esca- 
monda, escamondo. 

Esbranear. Escamondar, 
cortar las ramas. 

Esbravarse. r. Pérdrer 
los licors la fortalesa. 
Desbrevarse , desbravecer, 
evaporarse. Desfogarse. 
Desahogarse. 

Esbravat. Desbrevado, 
desahumado , evaporado. 

Esbrinador. Desmenuza- 
dor, inquiridor. 

Esbrinament. Escudri- 
ñamiento, indagación. 

Esbrinar. Escudriñar, 
desmenuzar, inquirir, son- 
dear, (tar, desboquillar. 

Esbrocailar. Desgolle- 

Esbroeallat. Desgolleta- 
do, desbocado. 

Esbrocar. Desgolletar. V. 
Esbrocailar. 

Esbroncar. Broncar, dar 
bromazo, sacar á alguno ESC 

de sus casillas. 
Esbrot a r.Lle var los brots 
ó fullas inútils als ceps y 
arbres. Desfollonar. 

Esbadellar. V. Estripar. 

Esbufcch y Esbufega- 
ment. Respiració violen- 
ta. Resuello, resoplido. Lo 
dels irracionals. Bufido. 
Lo del home ó irracional 
mòlt cansat. Jadeo. 

Esbufegar. Jadear, reso- 
llar, hipar. De ira. Bufar. 

Esbufegat. Exhalado. 

Embullar. Esgabellar. 
Desparpajar. Desorde- 
nar. Desconcentar. V. Em- 
bolicar. E. los cabells. 
Despelotar, despeinar. 

Embullarse, r. Deshacerse 

Esca. Yesca. Esca de pe- 
cat. Fomes. Bolet d' esca. 
Agárico. (luzamiento. 

Escabellament. Despe- 

Escabeliar. Descabellar, 
desgreñar, despeluznar. 

Escabellarse, r. Arran- 
carse los cabells per al- 
gun sentiment. Mesarse 
los cabellos. Arrancarse 
los cabells barallantse. 
Tirarse de los cabellos, 
andar á la greña. 

WlscaheUat. Descabellado, 

j¡ desgreñado, g refiado. 

Escabel g. Escabeche. Po- 
sar en escabetg. Fr. Echar 
en remojo. (Marinar. 

Escabetxar.Dit del peix. 

Escabiós. V. Ronyós. 

Escabrós. Aspre o pedra- 
gós. Fragoso, áspero, mon- 
tuoso. Dur. Duro. 

Escabullirse, r. Esmu- 
nyrse. Escurrirse , poner 
pies en polvorosa, escur- 
rir la bola. Fugir ab su- 
tilesa. Descabullirse. 

Escacli. Escaque. 

Escalit. Curt , estret. Es- 
currido, apretado. 

Escagatxarse y Esca- 
guitxarse. r. Deshilacharse 

Eseahinar.V. Carejar. 

Es cali mar se. r. Desga- 
ñirse, desgañifarse, des- 
gargantarse. 

Escairar. V. Escayrar, 

Escaire. V. Escayre. 

Escaixalat. Sens caixals. ESC 

Desmolado, dentellado. 
Escala. En sas princip. 
accepc. Escalera. Entre 
íundidors de campanas. 
Brocheta, descantillón, re- 
gla. Escala de caragol. 
Escalera de ojo. Escala de 
gat. Escalera de gato. Es- 
cala de péndrer midas. 
Pitipié. Escala secreta. 
Escalera escusada. Fèr es- 
cala. V.Esglahonar. Ram 
d' escala. Tramo. Repla 
d' escala. Descanso. Pl. 
Las desigualtats que 's 
fan en lo tall dels cabells. 
Cruces , trasquilones. 
Escalaboritar. Tráurer 
part d' alguna cosa. Des- 
calabrar. Truncar alguna 
obra. Descabalar. 
Escalabradara y Esca- 
labrament. Descalabro, 
descalabradura. 
Escalabrar. Descalabrar. 
Escalabre y Escalabro. 

Descalabro, yactura. 
Escalaburnar. Desean 

tillar. V. Escantellar. 
Escalada. Escalamiento. 
Escálain. Náut. Tolete, es- 
cálamo, (asalto. 
Escalament. Escalada, 
Escalat. En forma ó á 
modo de escala. Escala- 
do, escaler i forme. 
Escaldada (Don a). .ijada. 
Escaldadura. Inflama- 
ción, sahorno, escoriación 
Escaldar. Rescaldar. 
Escaldarse, r. Inflamar- 
se una part del eos per 
haver fregat. Escoriarse, 
sahonarse. Esbravarse lo 
vi. Desvanecerse., 
Escaldat. Sahornado, es- 
caldado. Lo vi. Desvane- 
cido, (cosas. Husmear. 
Escáldalas*. Mitj fèr las 
Escaldums. PI. Plat de 

menuts. Pepitorias. 
Escaleta. Escala petita ó 
de segon ordre. Escaleri- 
lla, escalereja. La enca- 
ballada sobre que 's fan 
anar los cedassos. Vari- 
llas. Fèr escaleta. Fr. A- 
judar á pujar. Dar el pié. 
Escalfada. Caldeo. D' o- 
rellas. Repulsa forta, So- ESC i 73 

barbada, reprensión. 

Escalfador. Instrument 
pera escalfar. Calentador, 
Lloch pera escalfar. Ca- 
le factor io. (miento .. 

Escalfaimeat. Calenta- 

Escalfair. V. Escalfar. 

Escalfairse. r. Pasarse. 

Escalfait. Pasado. 

Escalfallits. Calentador r 
tumbilla. (faiment. 

Escalfament. V. Escal- 

Escalfauanxas. Xeme- 
neya petita pera escalfar- 
se. Chimenea. 

Escalfar. Calentar, encen- 
der, caldear, quemar. Ab 
1' alé ó vaf. Avahar. Lo> 
ferro. Dar calda. 

Escalfarse, r. Péndrer 
calor, acalorarse, enta- 
bornirse. Calentarse. A- 
brasarse 'Is grans. Aher- 
vorarse, encenderse las se- 
millas, recalentarse. Pén- 
drer malicia. Encenderse 
de cólera, montar en cóle- 
ra. Posar atenció en algu- 
na cosa. Aplicarse, dedi- 
carse. Escalfarse de cap. 
Descalabazarse. De llen- 
gua. Calentarse de boca. 

Escálfela. Braseret pera 
escalfar lo menjar. Escal- 
fador, hornillo, calenta- 
dor. Fogó portátil. Forne- 
lo, hornelo. Copeta pera 
fumar. Copula. 

Escalfar. Calor, calefac- 
ción. V. Escalfament. 

Escalinata. Graderia. 

Escaliuar y Escalivar. 
Regirar lo foch. Escarvar, 
revolver el fuego. Cóurer al 
caliu. Cocer al rescoldo. 

Escalivat. Cuyt al caliu. 
Cocido al rescoldo. 

Escallofs. V. Esquellots. 

Escaló. V. Esglahó. 

Escaiuu ya. V. Ascalunia. 

Escaiaa. Y. Escata. 

Escamar. Escarmentar. 
Escarmentar, desazonar, 
exacerbar. V. Escamnar. 

Escamarla*. Esparran- 
cado. V. Aixancarrat. 

Escamarse, r. Escapar- 
se. Escurrirse, escabullir- 
se. (Escabel, banqueta. 

Escambell. Sití de fusta. i 74 ESC Escamnar. Escamar, de- 
sazonar, escarmentar. 

Escatimarse, r. Escamo- 
nearse, resentirse. 

Escamot. Pelotón, grupo. 
De bestiar. Punta. 

Escamote tj. Escamoteo. 

Escamotejar. Escamo- 
tear, (dor. 

Escampador. Derrama- 

Escampament. Derra- 
mamiento, esparcimiento, 
propagación. Deis liquits. 
Descorrimiento. 

Escampar. Espargir. Der- 
ramar, esparcir, disemi- 
nar. Agrie. Extèndrer la 
batuda. Aparvar. 

Escamparse, r. Extén- 
drerse. Entenderse, ex- 
playarse, trasvenarse. Una 
nova, etc. Cundir, volar, 
correr /ama. Eixir lo riu de 
mare. Desbordar. Esbom- 
barse. Sonarse. Dit de la 
veu. Esparcirse la voz. 

Escampat. Esparcido, di- 
latado, (lar. 

Escancellar. For. Cance- 

Escandalós. Escandali- 
zador, escandalizativo. 

Escandall. Sonda, escan- 
dallo. Náut. Sondalera. 
Fer escandalls. Fr. Mani- 
festar estranyesa sens mo- 
tiu. Hacer aspavientos. 

Escandellar. Sondear. 
Náut. Escandelar. 

Escandía. Especie de 
blat. Escanda, trigo can- 
deal, (veriguar, apurar. 

Escandir. Examinar, a- 

Escándol. Escándalo, 
campanada, (cia, angina. 

Escanencia. Esquinen- 

Escantellar. Descantear, 
mellar, descantillar. 

Es cante! lat. Truncado, 
descantonado. 

Escantonar. Descantear. 
V. Escantellar. 

Escany. Escaño. V. Aseó. 

Escanyagats. Pta. En- 
drino. V. Aranyó. 

Escanyallops. Pta. Acó- 
nito, napelo, anapelo, ma- 
talobos, (miento. 

Escanyament. Ahoga- 

Eseanyapolls. Insecte. 
Ciervo volante. ESC 

Escanyar. Estrangular. 
Ahogar, estrangular. Re- 
gatejar. Escatimar. 

Escanyarse. r. Cridar ab 
forsa. Desgañitarse. En- 
nuagarse. Atragantarse. 
De sed. Apalambrarse. 

Escanyat. Mort per falta 
de respiració. Ahogado. 
Escás. Mezquino. Regate- 
jat. Escatimado. 

Escanyavellas. Peix. 
Boliche. V. Xanguet. Pta. 
Sanguinaria mayor. 

Escanyolit. Mòlt magre. 
Transido, desmirriado. 

Escanyotar. Escardar, 
arrancar el carrizo. 

Escanyussárse. r. A tra- 
gantarse. V. Ennuagarse. 

Escapada. Escapatoria, 
escape, escapamiento. 

Escapadera. Escapato- 
ria, efugio, salida. 

Escapadas. Fugaz; solta- 
dizo, (da. Escapatoria. 

Escapador. Efugi, surti- 

Escapament. Escape. 

Escapar Evadirse, huir. 
E. ocultament. Irse sin 
ser visto. Deixar escapar. 
Soltar. De golondro. Fr. 
Campar de golondro. De 
la má. Irse de la mano. D' 
una y bona. Fr. Picar en 
el anzuelo. Lo ríurer. Re- 
tozar, reventar la risa. 

Escaparata. Escaparate, 
urna, (dirse, escurrirse. 

Escaparse, r. Huir, eva- 

Escapatoria. Escape, 
subterfugio, escapada. 

Escapre. V. Escarpra. 

Escapsa (Quedarse á la). 
Fr. Quedarse en blanco. 

Escapsada.En lojoch de 
cartas. Alce. [mocho. 

Escapsaduras. Pl. Des- 

Escapsament. Llevar lo 
cap. Descabezamiento, des- 
mocha, desmoche. 

Escapsar.Desmoc/iar. Ab 
las dents. Tascar. En lo 
joch de cartas. Alzar, 
cortar. V herba. Repelar, 
rozar. La pessa de panyo. 
Descolar. Las plantas. 
Descogollar. Tallar lo cap 
d' una persona ó las pun- 
tas de alguna cosa. Des- ESC 


cabezar. Tallar las puntas 
de las arrels dels arbres. 
Desbarbar. Escapsar bè 
aixó es, tráurer bon par- 
tit. Sacar buen partido. 

Escapullirse. r. Escabu- 
llirse, zabullirse, zafarse. 

Escapuló. Retal, retazo. 

Escara (Tráurer P). Cir. 
Tráurer crosta. Escariar. 

Escarabat. Insecte. Es- 
carabajo. Entre fusters, 
pessa pera assegurar. Cor- 
chete. Lo joch dit escara- 
bat bum bum. Adivina 
quién te dio. Escarabat 
merder. Pelotero. Bunyi- 
guer ó merdisser. V. E. 
merder. Pl. Lletras mal 
fetas. Garabatos, garra- 
patos. Fèr escarabats. Es- 
carabajear, garrapatear. 

Escara! all. Aspaviento, 
espaviento. V. Escandall. 
Fèr escarafalls. Fr. Ha- 
cer ascos de. (mucear. 

Escaramussar. Escara- 
Escarapela. Cucarda. 

Escaravies. Pta. Ama- 
rinto. (Escarbotar. 

Escarbar. Descarnar. V. 

Escarbotar. Rozar, es- 
carbar, escudriñar. Los 
rius ó las ayguas á la ri- 
bera. Derrubiar. Gratar. 
Descarnar, roer. 

Escarbotat. Rozado, der- 
rubiado, (dor. 

Escarcejador. Escarcea- 

Escarcejar. Escarcear. 

Escarce I la. Escarcela. 

Escarce! latge. Carcela- 
je, (alcaide. 

Escarceller. Carcelero, 

Escardalencli. V. Flach. 

Escardar. Escardillar, 
sachar. V. Aixarcolar. 

Escardot. Pta. Cardón, 
arrecafe. E. bord. Apre- 
puño, arzolla. 

Escaré. Arb. V. Noguera. 

Escaridament. V. Es- 
mortuhidament. 

Escarit. Esmortuhit. Es- 
cueto. Desembrassat. Des- 
pejado, descampado. 

Escarlatí. Escartatin. 

Escarlatina. Alfombri- 
lla, alfombra. (nador. 

Escarmenador. Carme- ESC 

E «carmenadora. Repa- 
sadera, (repasar. 

Escarmenar. Carmenar, 

Escarmentar. Escam- 
nar. Escamar. 

Escarni. Mofa. Escarnio, 
escarnecimiento, ludibrio. 
Imitació burlesca. Reme- 
do, parodia. 

Escarni dor.Mofa dor. Es- 
carnecedor. Qui contrafá. 
Remedador , parodiador. 

Escarnir. Mofarse. Es- 
carnecer, chiflar. Contra- 
fèr. Remedar, contraha- 
cer, (escamot. Escarnecer 

Escarno*. Escarnio. Fèr 

Escarola. Pta. Endívia, 
escarola, lechuga silvestre 

Escaroler. Escarolado. 

Escarpat. Cortado, que- 
brado, [calpelo. 

Escarpell. Escarpelo, es- 

Escarpellar. Escarpar. 

Escárpera. V. Escarpra. 

Escarpí. V. Peuch. (dor. 

Escarpidor. Escarmena- 

Escarpir. Escarmenar. 

Escarpra. Plá inclinat en 
los forts. Escarpa. Instru- 
ment de ferro pera tra- 
ballar las pedras, etc., 
á cop de martell. Cincel. 

Escarprejar. Cincelar. 

Escarrá. V. Esquerrá. 

Escarrabilladaní ent. 
V. Llestament. 

Escarraoil lament. Y. 
Promptitut. (llestirse. 

Escarrabi liarse. V. En- 

Escarrabillat. Avispa- 
do, vivo. V. Llest. 

Escarrar. Varear. 

Escarràs. Qui traballa 
mòlt. Azacán. 

Escarrassat. Arrastra- 
do. Anar escarrassat. Fr. 
Aperrearse, andar arras- 
trado, (rifansa. 

Escarrifansa. V. Esgar- 

Escarrollar. V. Esgoti- 
mar. (zano, escorzado. 

Escarser. Geóm. Escar- 

Escartejar. Jugar cartas 
falsas j>era tantejar lo 
joch. Cartear. Barrejar 
las cartas. Barajar. 

Escariar. Xafar, reduhir 
á micas un objecte. Aplas- 
tar, desmenuzar, despeda- ESC 

zar. V. Rómprer. 

Escarióla. Carxofa. Al- 
cachofa. E. boscana. Al- 
caucil. De figura d' escar- 
xofa. Alcachofado. 

Escarxofer. Escarxofe- 
ra. Pta. V. Carxofer. 

Escarióle ra. Carxofera. 
alcachofa. {fal. 

Escarxoferar. Alcacho- 

Escás. Limitat. Escaso, li- 
mitado, diminuto. Sobra- 
dament económich. Tino- 
so, teniente, transido. 

Escassament. Adv. Cor- 
tamente, diminutamente, 
estrechamente. 

Escassé. Arq. Escarzano. 

Escasseja dor. Escasero. 

Escassejar. Escasear, es- 
catimar, limitar. 

Escasses y Escassesa. 
Escasez, carestía, cicate- 
ría. Ab escassesa. Adv. 
Vochéi\)Oc\\. A pistos, con 
escasez. Gran escassesa. 
Apuro , falta de recursos. 

Escassias. Pta. Escacho, 
espina arábiga. (te. 

Escassó.Retór. Escazon- 

Escat. Peix. Lija, tollo, es- 
cualo, cazón, pintarroja, 
melgacho. Pell d' escat. 
Lija , zapa. Rascar ab la 
pell d' escat. Lijar. 

Escata. Escama. (ra. 

Escatadura. Escamadu- 

Escatafinyarse y Esca- 
tafinyejarse. r. Pelotear- 
se , picotearse, escarape- 
larse, zapatearse. 

Escatar. Lijar, escamar. 
Ab la pell d' escat. Lijar. 
Rascar. Raer , rozar. 

Escatós. Escamoso. 

Escats. Pl. Escaques. 

Escánrer. Acaecer, caer. 

Escánrerse. r. Acertar, 
acaecerse, acontecer. Tro- 
barse. Encontrarse. 

Escavar. Eoccavar. 

Escaxalat . V. Escaixalat. 

Escaygut. Acaecido , a- 
contecido. (triguera. 

Escayola. Pta. Alpiste, 

Escayrar. Escuadrar. 

Escayre. Instrument. Es- 
cuadra, norma. Picap. 
Gnomon. A escayre. Adv. 
A escuadra. ESC \TÓ 

Escenari. Escena, escena- 
rio, (me. Pirronismo. 

Escepticisme. Pirronis- 

Escient (A dret). Adv. V. 
Agratscient. (dor. 

Esclafador. Quebranta- 

Esclaí'ainent. Quebran- 
tamiento, (ler. 

Esclafar. Quebrantar, mo- 

Eselafidor. Castañuela. 

Esclafidors. Pta. V. Co- 
litxo ó Colitxos. 

Esclafir. Petar ab ruido. 
Restallar, chasquear. De 
las dents. Dentellar. Lo 
riurer, lo plor. Soltar la 
risa, el llanto. 

Esclafit. Ruido que fá una 
cosa quant se reventa. 
Estallido, chasquido, es- 
tampido. Lo só que fan, 
los que bailan, ab los dits. 
Castañeta. De dents. Den- 
tellada. De ríurer. Carca- 
jada. (Fèr petar la). 

EscS afollar. Y. Claca 

Esclariment. Obra de 
esclarir. Esclarecimiento. 

Esclarir.4 clarar. Los ca- 
bells. Desenredar ó desen- 
marañar el pelo. 

Esclafament. Reventón. 

Esclatar. Obrirse , es- 
quinsárse Reventar. Fèr- 
se pública alguna cosa. 
Parir. Eixir la flor. A- 
brirse la flor. 

Escla tarada. Batacazo , 
baquetazo. Pegar una es- 
clatarada. Fr. Cáurer ab 
soroll. Dar un batacazo. 

Esclatasanch. Bolet. 
Hongo cinamómeo. 

Esclau. Esclavo, cautivo, 
siervo. E. mulato. Buren- 
que. Que logra la lliber- 
tat. Horro. Fer esclau. 
Mancipar. Llibertar lo 
esclau. Ahorrar. 

Esclavitut. Servidumbre, 
cautiverio, cautividad. 

Escletxa. Rendija, resque- 
brajo, hendedura, grieta. 

Esclofia, Esclofa y Esclo- 
folla. Cascara. 

Esclof olla. V. Esclofia. 

Esc I o ¡o! lar. Llevar la es- 
clofolla. Descascarar, des- 
cascar. Las tabellas deis 
grans. Desvainar, 176 ESC 

Esclof'ollat. Descascara- 
do, mondado. 
Esclop. Sabata de fusta to- 
ta de un Iros. Almadreña, 
zueco, chanclo. Lo llívant 
dels mariners. Guindale- 
za. Lo canal dels molins. 
Canaleja , albarca. Qui 
fá ó porta esclops. Alma- 
dreño. PI. Esclops. Pta. 
Vhapines. V. Sabatetas. 
Esclós y Esclús. Excluido, 

separado. 
Escó ó Aseó. Banch mes ó 
menos liaren ab respat- 
11er ampie. Escaño. 
Escuar. V. Escuar. (nave. 
Escoben. Náut. Ojo de la 
Escocia. Arquit. Nácela. 
Escocia. Pico. Picar ab 

escoda. Escodar. 
Escodró. Mil. Esquadró. 

Escuadrón. 
Escodronar. Esquadro- 
nar. Escuadronar, (jar. 
Escoixar. Fèr coix. Enco- 
Escoia. Escuela, gimnasio 
Escola. Monacillo, mona- 
go, monaguillo , acólito 
Escola de cant. Infanti- 
no. De cor. Clerizón. De 
cor ó de cant. Infante. 
Major. Sacristán. Per aju- 
dar missas. Misario. Ser 
escola d' amen. Fr. No te- 
nir voluntat propia. Ser 
un monaguillo, ser un vo- 
to de amen. Ser un bon 
escola , aixó es , mòlt as- 
tut. Ser buena hipoteca, 
ser muy taimado, [miento. 
Escolante» t. Desangra- 
Escolar. Dessangrar. De- 
sangrar, escorrer. Estu- 
diant. Estudiante. 
Escolarse, r. Dessangrar- 
se. Desangrarse. Esmu- 
ny irse. Escabullirse. 
Escolas tich. Escolar, es- 
colástico, (sangrado. 
Escolat. Dessangrat. De- 
Escoliar. Comentar. 
Escoli. Escollo. (ra. 
EscoIIadura. Escotadu- 
Escollat. V. Escotat. 
Escolopendra. Insecte. 
Cientopies. Peix. Ciento- 
pies marino. (cucha. 
Escolta. Escoltador. Es- 
Escoltador. Qui escolta. ESC 

Oyente, escuchador. 
Escoltanicnt. Atención. 
Esco&tar. Aténdrer. Es- 
cuchar , oir. Comboyar, 
acompanyar. Convoyar. 
Escombra. Escoba. De 
forn. Barredero. La vella 
ó mòlt gastada. Escobajo. 
La que serveix pera 'ls 
orinals. Escobón. Èscura- 
ment de alguna cosa. 
Limpia. Canya ó palma d' 
escombras. Aldiza. 

Esco m b r a c a r r e r s. 
Fam. Azotacalles, cerero, 
correntón. (barredura. 

Escombrada. Escobada, 

EscoinbratSor. Escoba- 
dero, barrendero, (dera. 

Escom tiradora. Escoba- 

Escombran . Barredero. 

Escombrar/Netejar ab 
la escombra. Barrer , es- 
cobar. Tráurer la gent 
de algun lloch. Despejar , 
descombrar. Portaiho tot 
ab violencia. Arramblar. 

Escombrarías. Pl. Bar- 
reduras, basura. Cosa do- 
lenta. Porquería. Lloch 
ahont se tiran. Basurero. 

Escoinbrariayre. Basu- 
rero, estercolero, barren- 
dero. (Pta. Escoparia. 

Escombras de Valencia. 

Escombrayre. Escom- 
brador. Escombrador. 

Escombreta. Dim. Esco- 
billa, escobeta. 

Escombro ta. Aum. Es- 
cobajo, escobón. 

Escomesa. Embestida. 
Acometimiento. Insult. 
Insulto. Esgrim. Ida. 

Escoinétrer. Acométrer. 
Acometer, embestir. Apos- 
tar, jugar. Apostar. 

Escomparrantír. Fèr 
pérdrer 1' ánimo. Descua- 
jar, (munió. Excomunión. 

Escomunicació. Esco- 

Escoinunicador. Qui 
escomunica. Excomulga- 
dor, (gar, excomulgar. 

Escomunicar .Descomul- 

Escomuníó. Excomu- 
nión. Alsarlaescomunió. 
Fr. Absóldrer. Alzar, ab- 
solver, remitir. 

Escondidament. Adv. ESC 

Amagadament. Oculta- 
mente, (gament. 

Escondimcut. V. Ama- 

Escondir. Ocultar. Ocul- 
tar. V. Amagar. 

Escopeta curta. Retaco* 
Aplanar 1' escopeta. Fr. 
Apuntar el arma. 

Escopetada. Escopetazo. 

Escopetas. Pta. Fitolaca* 

Escopeteig. Escopeteo, 
escopetería. 

Escope tejar. Escopetear. 

Escopeter. Escopetero. 

Escopína. V. Escupina. 

Escopinar. V. Escupir. 

Escora. Náut. Escoa. (to* 

Escorbutí.Med. £scor6w- 

Escorcoll. Ac. de escor- 
collar. Registro, escrutinio 

Escorcollador. Regís- 
trador, escudriñador. 

Escorcollament. V. Es- 
corcoll, (registrar. 

Escorcollar ^Escudriñar, 

Escordi. Herba. Ajote. 

Escoria. Brutícia. Horru- 
ra. Trapacer mòlt astut. 
Perillán, taimado. 

Escornar. Descornar, r. 
Darse de las astas. (pora~ 

Escorpa.Peix. V. Escór- 

Escorpí. Insecte. Ala- 
crán, escorpión. Picat dei 
escorpí. Alacranado. 

Escorpins. Pta. Lampur- 
da, santiácea. 

Escórpora. Peix. Escor- 
pena, rescaza, peje dia- 
blo, escorpina. 

Escorredor. Lloch del 
escorxador ahont se vuy- 
dan y netejan los ventres 
del Desdar. Jamerdana. 
Rech. Tijera. Llás. Lazo 
escurridizo, corredizo. 

Escorredora. Coladero. 

Escorredura. Escurri- 
dura, escurrimiento. 

Escorregar. V. Aixara- 
gallar. (tedero. 

Escorreig. Vertedor, ver- 

Escórrer. Apurar las úl- 
timas gotas de un líquit. 
Escurrir. Escurar. Apu- 
rar. Afluixar. Correr. 

Escórrerse. r. Cáurer de 
gota en gota algun líquit. 
Descorrerse, escurrir. Dit 
del temps. Pasar, correr, ESC 

trse el tiempo. 
Escor ret jada. V. Xur- 
riacada. (quejar. 

Escorretjar. V. Xurria- 
Escorretjas. V. Xurria- 
cas. (ras. 

Escorriallas. Escurridu- 
Escorrugar. Derruviar, 
arroyar, lamer, morder. 
Escorsa. Corteza, casca- 
ra. V. Escorxa. Del Pe- 
rú. Quina. De poncem. 
Acitrón. Conèixer á algú 
per la escorsa. Fr. Sacar 
conocer por la pinta. 
Escorsador. Qui trau la 

escorsa. Descorlezador. 
Escorsament. Descorte- 
zadura, descortezamiento 
Eseorsar. Descortezar. 
Escorsó. Víbora. E. petit. 
Viborezno. (corzonera. 
Escorsonera. Pta. Es- 
Escorterar. Esquarte- 
rar. Descuarterar, cuar- 
tear, descuartizar. 
Escorxa. D escorte zadura, 
mondadura. V. Escorsa. 
Del estórach. Almea. Lo 
que tè mòlta escorxa. 
Cortezudo. 
Escorxador. Qui escor- 
xa. Desollador, descorcha- 
dor. Lloch ahontsemata. 
Matadero, desolladero. 
Escorxadura. Desolla 
dura, desuello. {dura. 
Escorxament. Desolla- 
Escorxapins. Qui fá pa 

gar car. Desollador. 
Escorxar. Llevar la pell 
al animal. Desollar, es- 
corchar , despellejar. V 
Eseorsar, Aixaragallar. 
L' alsina surera. Descor 
char. Tráurer 1* escorxa. 
Descortezar , descascar. 
Escot. Certa roba de llana. 
Anascofe.Escoladura. Es- 
cote. E. fèt en la roba. De- 
golladura. La part que 
paga cada hu deis que han 
fet un gasto en compa- 
nyia. Escote. 
Escotadura. Escotado, 

escote, degolladura. 
Escotantent. Imposición 

de tributo. 
Escotar. Imposar contri- 
bució. Imponer. 
DIC. CAT. CAST. ESC 

Escotat. Parlant del ves- 
tit, etc., retallat lo coll 
en circuí. Degolletado. 
Contat entre 'ls que pa- 
gan tribut. Tributario. 

Escotí. Náut. Escolin. Cer- 
ta roba. Añascóte. 

Escotiíarse. r. Quebrar- 
se, relajarse. 

Escotilla. Náut. Escotin. 

Escotxegar y Escotxi- 
nar. Cantar la perdiu. 
Cuchichear. 

Escreix. Arras. (ment. 

Escremeiit. V. Excre- 

Escribá. V. Notari. 

Escribe nt. Amanuense, 
copiante. Bon escribent. 
Pendolista, pendolario. 

Escriny. Y. Armari. 

Escriptor. Escritor. 

Eseriptori.Escn7orto,òw- 
fete, oficina de comercio. 

Escriptura. Escritura. 
Legal. Robla. Instrument 
auténtich. Testimonio. 
Fèr alguna escriptura le- 
gal. Escriturar, roblar. 

Escripturari. Mestre de 
Sagrada Escriptura. Es- 
criturario. 

Escrit. Obra de escríurer. 
Escrito. Tractat. Obra, 
tratado. De propia má. 
Autógrafo. En prosa. 
Prosaico. Per escrits. 
Adv. Por escrito. (Rajada. 

Escrita. Peix. Baya. V. 

Escríurer. Escribir. Ab 
rasgo y garbo. Tagaro- 
tear. Entre dos rallas. 
Entrerenglonar. 

Escró ful. Escrófula, lam- 
paron, (descortezar. 

Esc rostar. Descostrar, 

Escrostarse. r. Descas- 
cararse, (rar. 

Escrostonar. Descante- 

Escrúpol. En sas princip. 
accepc. Escrúpulo. E. ex- 
trem. Hazañería. Pedre- 
ta. China. [lizar. 
Escrupulejar. Escrupu- 
Escrupulós. Meticuloso, 

hazañero, concienzudo. 
Escrutar. Averiguar. V. 

Escudrinyar. 
Escuadura y Escuament. 

Raboteo, desrabadura. 
Eecuar. Llevar la cua. ESC 177 

Descolar, desrabar, rabo- 
tear. Dit dels anyells. Des- 
rabotar. Dit de la i'ruyta. 
Despezonar, (lado, rabón. 

Escita t. Sens cua. Desco- 

Escuberta. Cubierta. 

Escudejar. Servir d' es- 
cut. Escudar, amparar. 

Escudella. Vas petit y 
cóncavo. Escudilla. La de 
broch. Pistero , galleta. 
La de íusta. Hortera, 
cuenca, gabeta. Per posar 
la sanch de la sangría, 
etc. Sangradera. La vian- 
da per menjar. Sopa, po- 
taje. Composta ab pa ra- 
llat y sucre. Panetela. Lo 
banch dels molins d' oli. 
Alquerque. Llit de la mo- 
la. Alfar ge. 

Escude Hada. Lo que cap 
en una escudella. Escu- 
dillada. 

Escudellar. Escudillar. 

Escudeller. Vasar, poya- 
ta, anden, anaquel. 

Escuder. Escudero. 

Escudet. Planxa de ferro 
que 's posa devant deis 
panys. Escudo. Pta. Ne- 
núfar, golfan. E. de em- 
pelt. Espiga, pua. Empel- 
tar d' escudet. Ingerir de 
escudete. 

Escudrinyador. Escru- 
tador, escrutiñador. 

Escudrinyar. Otear. V. 
Esquadrinyar. 

Escull. V. Escoli. 

Escullidor. Escogedor. 

Esculliment. Tria. Esco- 
gimiento, elección. 

Escullir. Escoger, elegir. 

Escullit. Escogido, elegi- 
do, florido, selecto. 

Esculpiment. Trepado, 
entretalladura. 

Esculpir. Entallar, ins- 
culpir, tallar. 

Escuma. La materia lleu- 
gera que alsa qualsevol li- 
cor. Espuma. Lo mes des- 
preciable é inútil. Hez. 
Medie. Despumación. De 
cervesa. Jiste. Del nitre. 
Alatron. Del sabó. Bála- 
go. Fèr escuma. Fr. Espu- 
mar. Ple d' escuma. Es- 
pumoso, espumajoso. 
12 178 ESC 

Escumadora. Espuma- 
dla, (pumar. 
Escumar. Despumar, es- 
Escuniilla. Certa roba. 

Espumilla. (Espumillon. 

Escumi l!on. Certa roba. 

Escumós. Espumoso. 

Escunillarse. r. Amagar- 
se. Trasconejarse. 

Escupidor. Lloch ahont 
s' escup. Escupidero. 

Escupidora. Escupidera. 

Escupïnient. Salivación. 

Escupina. Saliva. 

Escupinada. Escupidu- 
ra, escupetina. 

Escupir. Salivar, desali- 
var. E. sanch. Echar bo- 
canadas de sangre. 

Escur. Obscur. Obscuro. 
Color escur. Prieto. 

Escura. Limpia, monda. 

Escurabassas y Escura- 
cambras. Pocero, priva- 
dero, retretero. (platos. 

Escuracassolas. Lame- 

Escuradents. Monda- 
dientes, limpiadientes, es- 
carbadientes. Pta. Viznaga 

Escurailor. Qui escura 
ó apura. A pur ador, lim- 
piador. V. Netejador. 

Escuraorellas. Escarba- 
orejas, mondaorejas. 

Escurapous. Pocero. 

Escurar. Netejar , purifi- 
car. Mondar, limpiar. Es- 
córrer. Apurar. Dit dels 
plats, etc. Arrebañar. Xe- 
meneyas. Deshollinar-. 

Escurarse, r. Limpiarse. 

Escur axemeneyas, 
Deshollinador. (negre. 

Escurnoy. Arb. Y. Ars 

Escursament. Ac. y ef. 
(T escursar. Acortamien- 
to, aminor amiento, enco- 
gimiento. Astr. Curtacion. 

Escursar. Acortar, cor- 
tar, minorar. E. rahons. 
Ahorrar palabras. 

Escursarse, r. Reduhir- 
se á menos llargària al 
guna cosa. Encogerse. Dit 
de la vista. Oscurecerse 
la vista. (corso 

Escursó. Víbora. V. Es- 

Escursonera ó Escorso- 
nera. Pta. Escorzonera. 

Escusa. Disculpa. Excu- ESF 

sa, excusación. Efugi. Es- 
capatoria, efugio, pretex- 
to. Pl. Cháncharras, mán- 
charras, [par. 

Escusar. Sincerar, discul- 

Escusarse. r. Sincerarse. 
Justificarse. Donar escu- 
sas. Esquivarse, negarse, 
zafarse, andar en vueltas. 

Escut. Pavés, arma de- 
fensiva. Broquel, escudo, 
adarga. Moneda. Escudo, 
doblón. Clau rodó. Cubi- 
lete , tachón. D' armas. 
Blasón. De cuyro. Cetra. 
De fusta. Tablachina. De 
pestell. Cerradero. En la 
roba. Escudete. Partit dia- 
gonalment. Blas. Tajado. 
Petit posat sobre del 
gran. Blas. Jefe. Rodó. 
Pelta. Arreglar escuts d' 
armas. Blasonar. Cop d' 
escut. Broquelazo. Escuts 
entre los antichs romans. 
Ancilias. (dor. 

Escutiador. Descadilla- 

Escutiadora. Dona que 
tráu los nusos, pailetas, 
etc. deis panyos. Despin- 
zadera. Instrument per 
escutiar. Despinzaderas, 
pinzas, despinces. 

Escutiar. Despinzar, des- 
cadillar. (dents. Desdentar 

Esdentegar. Llevar las 

Estlevenider y Esdeve- 
nidor. Lo que ha de esde- 
venir. Venidero , futuro. 
Qui ha de viurer després. 
Descendiente, sucesivo. 

Esdeveniment. Aconte- 
cimiento, suceso, hecho. 

Esdevenir. Suceder, acae- 
cer, acontecer. 

Esdevingut. Acaecido, 
acontecido, ocurrido. 

Esdrúixul. Esdrújulo. 

Esfelt. Asfalt, betum na- 
tural. Asfalto, aspalto. 

Esfereir. Asombrar, ate- 
morizar, turbar. 

Esfereit. A tronado , ami- 
lanado, calvatrueno. 

Es ferien. Esferal, esférico 

Esferícitat. Redondez. 

Esfilagarsar. Deshila 
char, deshilar. 

Esfilagarsat. Deshila 
chado, mechoso, raboso. ESG 

Esfors. Animo, esfuerzo. 

Esforzarse, r. Empeñar- 
se, intentar. 

Esfórsat. Ferm, valerós. 
Bravo, varonil, valeroso. 

Esfullador. Deshojador. 
V. Despampolador. 

Esfullament. Ac. de es- 
fullar. Deshojadura. 

Esfullar. Deshojar. V. 
Despampolar. (no. 

Esfumàlto. Pint. Esfumi- 

Esgabanar. Aspar. 

Esgabellar. Enmarañar. 
V. Desgavellar. 

Esgabellat. Lo que no 
tè orde ni concert. Ma- 
deja sin cuenda. 

Esgahonar. Desgatar. 

Esgardissar. Desembo- 
licar, desenredar. Desen- 
marañar, escarmenar. 

Esgardissarse. r. Bara- 
llarse, esgarraparse. An- 
dará la greña , sacárselos 
ojos, escarapelarse. 

Esgargamellarse. r. 
Desgañitarse, despepitar- 
se, asparse á gritos, des- 
gargantarse. 

Esgarr adamen t. Defec- 
tuosamente, desacertada- 
mente, (ro, chapucero. 

Esgarrador. Charangue- 

Esgarrament. Falta de 
acert. Desacierto, {rasguño 

Esgarranxada. Araño, 

Esgarranxar. Esgarrin- 
xar. Rasguñar, arañar. 

Esgarrapada. Araño, 
garfada, arañazo, araña- 
da, rasguño. (dor. 

Esgarra pador. ¿ raña- 
Es garra painent. Ara- 
ñamiento. V. Esgarrapa- 
da. De gats. Gateamiento. 

Esgarrapar.Rascar lleu- 
gerament ab las ungías. 
Arañar, rasguñar, arpar. 
Tráurer profit. Sacar ra- 
ja. Sustráurer , robar. 
Garramar, garbear. Un 
instrument músich. Zan- 
garrear, cencerrear, ras- 
guear. Arrapar, fíapar. 
Raspar. Raspar. 
Esgarraparse. r. Ras- 
carse ab las ungías. Ara- 
ñarse. Barallarse. Pelear- 
se. Manifestar á algú sa ESG 

ira ó enfado. Pelarse las 
barbas. (dor. 

.Esgarrapayre. Araña- 

E "garrapos. Arisco, se- 
co, escabroso, V. Raspós. 

Esgarrar. No acertar al- 
guna obra. Desacertar. 
Separar algun membre 
vivent. Mutilar. 

Esgarrat. Desacertat. 
Desacertado. Privat del us 
de algun membre. Estro- 
peado, lisiado. 

Esgarriament. Descar- 
río, descarriamiento. 

Esgarriar. Descarriar. 

Engarriarse, r. Desmán- 
darse , descarriarse. Lo 
bestiar. Desmanarse. 

Esgarriat. Perdut. Perdi- 
do, vago, inconstante. A- 
partat de la companyia. 
Descarriado. 

Esgarrií y Esgarri fall. 
Aspaviento, espaviento. 

Esgarrifament. Grima, 
rechino , rechinamiento. 
V. Esgarrifansa. De los 
cabells. Despeluzamiento, 
espeluzo , despeluzo. De 
dents. Rechino de dientes. 

Esgarrifansa. Horror. 
Dentera, desazón, estre- 
mecimiento. E. de fret. 
Tiritona, escalofrío. Indis- 
posició del cos que al ma- 
teix temps se sent fret 
y calor. Calofrío. Tenir 
esgarrifansas de fret. Tre- 
molor. Calofriarse. 

Esgarrifar. Espantar, 
horrorizar. Fèr esgarri- 
far. Dar, meter grima. 

Esgarrifarse. r. Espelu- 
zarse, horrorizarse. 

Esgarri nxada. Araño, 
rasguño.\. Esgarranxada 

Esgarri uxar. Arañar. 
V. Esgarranxar. 

Esgatifarse ó Esgati- 
nyarse. r. Renyir, dispu- 
tar. Pelotearse, enzarzar- 
se. Renyir á esgarrapa- 
das. Arañarse. 

Esgatonar.V, Esgahonar 

Esglahó. Lo pas de pedra 
ó altra cosa pera pujar ó 
baixar. Escalón, grada, 
peldaño. Grau de digni- 
tat. Escalón, paso, grado. ESLL 

Esglahonar. Escalonar. 
Esglay. Susto repentí. 

Susto, sobresalto, pasmo. 

Esglayar. Sobresaltar, 
pasmar, absortar. 

Esglayat. Asustado, pas- 
mado, absorto. 

Església. Iglesia. Iglesia. 

Esgoardar. Hacer rela- 
ción. V. Esguardar, (dor. 

Esgotimador. Rebusca- 

Esgotimar. Rebuscar. 

Esgrama. Gramilla. 

Esgramadora. Agra- 
madera. V. Bregadoras. 

Esgranar. Arrancar los 
grans. Desgranar. Tráu- 
rer los grans que no te- 
nen tavellas. Desvainar. 

Esgranat. Desgranado. 

Esgratinyador. Qui es- 
gratinya. Escarbador. 

Esgratinyament. Es- 
carbadura, escarbo. 

Esgratinyar. Escarbar. 

Esgrimador.Esgnmí'cfor 

Esgriinadura. Ac. de es- 
grimar. Esgrimidura. 

Esg rimar. Esgrimir. Ab 
montant. Montantear. 

Esgrip. V. Xisclet. 

Esgripar. V. Xisclar. 

Esgroguehir. Tornarse 
grocli. Enmarillecer. (to. 

Esgrognehit.^4wan7Zm- 

Esgrumar. Pint. Des- 
granzar. (Engrunar. 

Esgrunar. Desmigar. V. 

Esguardar. Aludir, refe- 
rirse, (miento. 

Esguart. A tención, mira- 

Esguerrar. Estropear, 
echar á perder. (error. 

Esguerro. Erro. Yerro, 

Esliabissadís. Desmoro- 
nadizo, (roñarse. 

Esllabissarse. r. Desmo- 

Esllanegarse. r. Estén- 
drerse. Dar de sí. 

Esllanguiment. Lan- 
guidez, languideza, exa- 
nimación. 

Esllanguirse. r. Apri- 
marse, enmagrirse. Tras- 
pillarse, languidecer. 

Esllanguit. Traspillado, 
lánguido, laso, exánime. 

Esllemenar. Deslendrar. 

Esllengarse. r. La ter- 
ra, paret , etc. Desmoro- ESM 179 

narse. Y. Esllanegarse. 

Esllomarse. r. Deslomar- 
se. V. Allomarse. 

Esma. V. Esme. 

Esmagencar. Cavar las 
vinyas. V. Magencar. 

Esmalt. Esmalte, esmal- 
tadura. (Esmaltin* 

Esmalti. Blau d' esmalt. 

Esme. Facilitat en acer- 
tar. Tino, tiento. Rutina. 
Hábito, rutina. Anarhi ó 
fèr d' esme. Fr. Irse por 
experiencia. PérdrerP es- 
me. Fr. Perder el tino, des- 
orientarse. 

Esmena. Enmienda,, en- 
mendadura, enmendación. 

Esinenable.£nmeíida6te. 

Esmenador. Enmenda- 
dor, emen dador. 

Esmenar. Enmendar, re- 
mendar, reparar. 

Esmenarse. r. Enmen- 
darse, corregirse. 

Esment, Advertencia, cui- 
dado. Haver esment. Fr. 
Advertir. No haver es- 
ment. Fr. No tener noticia 

Esmentar. Mentar , re- 
cordar, traer á memoria. 

Esmenuear y Esmenus- 
sar. Desmenuzar. (se. 

Esmerarse, r. Extremar- 

Esmerdissar. Jamerdar. 

Esmeren yo. Aucell. Es- 
merejón, (sion. 

Esmers. Empleo, inver- 

Esmersar.Emplear lo di- 
ner. Emplear, invertir. 

Esmicar. Desmenuzar, 
desmigajar, destrizar. 

Esmicolar. Desmigajar^ 
desmijar. 

Esmocador. Espabilador 

E sin oca do ras. Pl. Des- 
pabiladeras, espabiladeras 

Esmocar. Destripar. 

Esmolador. Amolador. 

Esmoladora. Pedra. A- 
moladera, esmoladera. 

Esmoladura y Esmola- 
ment. Amoladura. 

Esmolar. Fèr agut lo tall 
ó punta de las ferramen- 
tas. Amolar. Afilar. Agu- 
zar. Consumir una cosa 
á altra. Escomer, morder, 
roer. (escomerse* 

Esmolarse. r. Gastarse* 180 ESP 

Esmolat. Gastado, usado, 
lamido, mordido, amolado 
Esmolet.^ molador. (llar. 
Esmollar. Desmigar, ra- 
Esniorsador. Qui es- 
morsa. Almorzador. 
Esmorsar. V aliment 
que J s pren en lo mati. 
Almuerzo. Menjar en lo 
mati. Almorzar. 

Esmortiinent. Y. Es- 

mortu i men t . (mor tiguado . 

Esmort uliidainent. A- 

Esmortuiínent. Amor- 
tecimiento , amortigua- 
miento, exanimación. 

Esinor í o i r . .4 wor tecer , 
amortiguar. 

Esinort u irse, r. Quedar 
com mort. ^4 mor tiguarse. 
Mudar de color. Demu- 
darse. Estarse apagant 
alguna cosa. Entremorir. 

Esniortuit. Amortiguat. 
Amortecido , demudado. 
Dit dels colors. Amorti- 
guado. Faltat de vigor. 
Mortecino. V. Desmayat. 

Esmotxadura. Desmo- 
cha, desmoche. De la ro- 
ba. Escotado , escotadura. 

Esmofsar. Desmochar, 
sisar, mochar. La roba. 
Escotar. (llimiento.l 

EMiiiunyinient. Escaòw-| 

Esmunyir.Escórrer. Ztes- 
ít'jrar, escurrir. Soltar, 
deixar anar, extráurer. 
Soltar, aflojar, acarrear. 

Esmunyirse. Desllori- 
garse. Desconcertarse, des- 
gobernarse. Escaparse. 
Escabullirse , escurrirse, 
zafarse, deslizarse. 

Esmussainent. Dentera. 

Esmussar. Dar dentera, 
alargar los dientes. 

Esófago. Anat. Tragadero 

Espaci. V. Espay. 

Espacios. V. Espayós. 

Espada. Planta. Gladiolo, 
gradiolo. 

Espadadora. Bargó d ' es- 
padar. Espadilla. (V.Boga. 

Espadanya. Pta. Anea. 

Espadar. Bátrer, fèr cáu- 
rer las risclas del cánem 
ab la espadadora. Espa- 
dillar, tascar. 

Espadella y Espadclló. ESP 

Ventril, traba, trabón. V. 
Espadadora. 

Espadó. Eunueh. Eunuco 

Espaldarset. Pessa de 
la armadura antigua. Es- 
paldarcete. (don. 

Espaldó. Arquit. Espal- 

Espalliíament. Malen- 
drés. Despilfarro. 

Espallilar. Despilfarrar. 

Espallifat. Malendressat. 
Andrajoso. V. Espellifat. 

Espalló. Manoll de cels 
prop del casco. Cerneja. 

Espalniador. Náut. Des- 
palmador. Agrie. Des- 
pampanador. 

Espalmar. Náut. Despal- 
mar, aconchar. Esglayar. 
Pasmar, espantar. 

Espalmapse. r. Llenarse 
de espanto, amedrentarse. 

Espalt. Pint. Espalto. 

Espanspolador. Agrie. 
Despampanador. 

Espampolar. Agrie. Des- 
pampanar , deslechugar. 
V. Despampolar. 

Espant. Admiració. Ad- 
miración , espanto. Es- 
glay. Asombro, terror. Lo 
que 's causa á la cassa 
pera feria alsar. Ojeo. 

Espantadas. Asombradi- 
zo, asustadizo. 

Espantall. Espantajo, 
trampantojo, (pantalobos. 

Espatttalfiops. Pta. Es- 
Espantar. Causar espant. 
Atemorizar, asustar, a- 
medrentar. Dit dels gos- 
sos. Zalear. Dels gats. 
Zapear. Dit de la cassa. 
Ojear, remontar. 

Espantarse, r. Acobar- 
dirse. Acobardarse, ami- 
lanarse, amedrentarse. 

Espantos. Espantable , 
terrífico, hórrido. 

Espanyar. V. Despanyar. 

Espanyol. Hispano, his- 

. pánico. (lizar. 

Espanyolisap. Españo- 

Espanyolisme. Hispa- 
nismo, (dir. 

Espaordir. V. Espavor- 

Esparamí. Animal vene- 
nos. Esparamin. 

Esparceta. Pta. Pipiri- 
gallo, esparcilla. ESP 

Espardenya. A Ipargata- 
D" espart. Esparteña , al— 
borga. De las Indias. Ojo- 
ta. Fèr espardenyas. Al- 
pargatar. En forma d' es- 
pardenya. Alpargatado. 

Espapdenyada. Cop d r 
espardenya.^ Ipargatazo. 

Espardenyer. A tparga- 
tero. Botiga d' esparde- 
nyer. Alpargatería. 

Espare I lo. Peix. Esparo. 

Esparga. Pta.V. Cervesa. 

Espargiment. Esparci- 
miento, esparsion. 

Espargir. Separar ó di- 
vulgar. Esparcir, divul- 
gar. Dispersar. Dispersar. - 
Los sarments del cep. 
Despamplonar. 

Espargirse. r. Solazarse- 

Espar nal laclas. Pta. Cu- 
precillo, guardar opa. 

Esparo. Peix. Esparayon.. 

Esparó. Agulló. Espolón. 
Del gall. Corvejón. Estribo 
de pont. Manguardia. 

Esparonada. Cop de es- 
puela. Espolada, espolazo.- 

Esparonar. Espolear. 

Esparpall. Desparpajo. 

Esparpillar. Separar.Es- 
carmenar , desparpajar. 
Avivarl'enteniment. Des- 
pabilar, aguzar. 

Esparracat*. Enquinsar- 
Rasgar, desgarrar. 

Esparracat. Espellifat. 
Haraposo, andrajoso. 

Esparrách. V. Esquins. 

Esparrago er ó Esparre- 
guer. Pla. Espárrago de 
jardín, esparraguera. 

Esparraguera borda.. 
Pta. Espárrago triguero. 

Esparramar. Espargir.. 
Desparramar, sembrar. 

Espárrech. Lluch ó brot 
de la esparraguera.Espár- 
rago. La persona magra y 
alta. Percha. 

Espàrrec lis. Pta. Espar- 
raguera. Cuydar ó cullir 
espárrechs. Esparragar* 
Lo qui cultiva ó ven es- 
párrechs. Esparragador* 
Platillo ab espárrechs. 
Esparragado. [gallo _ 

Esparseta. Pta. Pipiri- 

Espart. Herba. Esparto* ESP 

E. bòrt. Albardin. E. pi- 
cat. Barceo. Camp d* es- 
part. Espartal. Umplir d' 
espart. Atochar. 

Espartar. Cubrir ab es- 
part. Ensogar. Lo camp 
sembrat d'espart. Espar- 
tizal, espartal. (ronero. 

Esparter. Espartero, se- 

Esparterar. V. Espartar. 

Esparver. Aucell de ra- 
pinya. Gavilán. Cassat ab 
filat. Araniego. Lo filat 
pera pescar. Atarraya, 
esparavel, tarralla. 

Esparverar. Azorar. 

Esparvereneh. Manes. 
Esparaván, garbanzuelo. 

Espasa. Arma y Peix. Es- 
pada. Altre peix. Espadar- 
te, sierra. E. ampla y sens 
punta. Parazonio. E. 
gran. Espadón. Cop d'es- 
pasa de botó. Botonazo. 

Espasassa. Aum. Espa- 
dón. PI. Espasas. Pta. V. 
Lliri dels blats. 

Espaser. Espadero. 

Espaseria. Espadería. 

Espasí. Espadín. 

Espasm. Espasma y Es- 
paume. Espasme. Pasmo, 
espasmo. Panteix. Hipo, 
resuello. (páticamente. 

Espasmódicanient. Es- 

Espatarrar y Espatarre- 
llar. Aterrar, despachur- 
rar, despatarrar. 

Espatlla. Espalda, dorso. 
En alguns vestits, part 
que cubreixlasespatllas. 
Espaldilla. Os de la es- 
patlla. Anat. Omoplato, 
escápula. Arrimarse d' es- 
patllas. Fr. Respaldarse. 
Carregar ó cáurer sobre 
las espatllas. Llevar á 
cuestas. Cop donat á las 
espatllas. Espaldarazo. 
Girar las espatllas. Fr. 
Dar ó volver las espaldas. 

Espatllarior. Destruhi- 
dor. Rompedor, destructor. 

Espat I lament. Destruc- 
ción, deterioración. 

Espatllar. Echar á per- 
der, menoscabar, maltra- 
tar. E. algun edifici. Der- 
ribar. Algun membre. Li- 
siar. La roba. Romper. ESP 

Lo peu. Deszocar. Per- 
vertir, corrómprer á al- 
gú. Pervertir, estragar, 
corromper. 
Espatllarse. r. Pérdrer 
alguna cosa sas bonas 

Sualitats. Malearse. Dit 
el malalt, agravarse, 
empitjorarse. Empeorar- 
se. Dit del temps. Des- 
componerse. Dit del ven- 
trell. Desconcertarse. 

Espatllat. Un edifici ó 
cosa semblant. Demolido, 
arruinado, echado á per- 
der. (tituto.Y. Respatller. 

EspaílBer. Substitut. Sus- 

Espatlleras.Pl. Espaldar 

Espatllut. De grans es- 
patllas. Espaldudo, costi- 
llado, cargado de espaldas 

Espatotxí. Astut , ma- 
nyós. Alpargatilla. Ex- 
perimentat en la execu- 
ció de las eosas. Truji- 
man, trujamán, mañoso. 

Espavilador. Qui espa- 
vila. Despabilador. 

Espadilladoras. Despa- 
biladeras , espabiladeras. 

Espadillar. Despabilar, 
despavesar, espabilar. 

Espavillat. Viu, agut. 
Despabilado, avispado. 

Espavordir. Atemorizar 

Espavordirse. r. Tenir 
espant. Despavorirse. 

Espavordit. Despavori- 
do, espavorido, pavorido. 

Espavorir.V. Espavordir 

Espay. Espacio, intervalo. 

Espayar. Interlinear, es- 
paciar. (Pasearse. 

Espayarse. r.Passe jarse. 

Espayós. Ampie, vast.Es- 
pacioso, anchuroso. 

Espayosainent. Adv. 
Espaciosamente. 

Especias. Pl. Especería, 
especiería. Posarlas al gui- 
sado. Especiar. 

Especie. Concepte. Idea. 
Noticia. Noticia. Clase. 
Naturaleza, línea, ralea. 

Especier. V. Adroguer. 

Especificar. Individuali- 
zar, individuar. (rente. 

Especies. Aparent. Apa- 

Espectacle. Espectáculo. 

Espeetant.Y. Pertanyent ESP 181 

Espectar. V. Pertànyer. 
Espectre. Espectro. 
Especulatiu. Teórich. 

Teórico. (teórica^ 

Especulativa. Teoría* 

Espedregar. Despedre- 
gar. Despedregar. 

Espelletar. Despelletar. 

Espelliladauient. An- 
drajosamente, (padillo* 

Espelliladet. Desarra- 

Espellilar. Despilfarrar. 

Espelliíat. Andrajoso, 
haraposo , desarrapado. 
Anar espellifat. Fr. An- 
dar hecho un estropajo. 

Espellofar. Desvainar. 

Espelta. Pta. A laga. es- 
caña. E. bessona. Escaña, 
melliza. Comuna. E. me— 
ñor. Cosa de la espelta. 
Espélteo. (pujón. 

Espeuta. Empenta. Em— 

Espera. Tardansa. Demo- 
ra, retardo. 

Esperarse, r. Aguardar* 

Esperesarse. r. Despe- 
rezarse, (pajarera* 

Espérgula. Pea. Yerba 

Esperit. En sas princip. 
accepc. Espíritu. Inten- 
ció. Animo, mente. Ener- 
gía. Vigor, brio, aliento. 
De vi. Alcohol. Mal espe- 
rit. Esperit contribuíate 
Diablillo. Ab esperit. A- 
nimosamente. Pobre d' es- 
perit. Apocado. Aixam- 
piarse los esperits, V. 
Cor. (endemoniado. 

Esperitat. Endiablado. 

Esperités. Dit del licor. 
Espiritoso, espirituoso. 

Esperitual. Espiritual* 

Espermaceti. Farm. Es- 
perma de ballena. 

Espernallach. Arbusto. 
Abrótano, guardaropa. 

Espernallachs. Pta. Y. 
Espernallach. 

Espert. Expert. Esperto. 

Esperverarse. Sobresal- 
tarse. V. Astorar. 

Espès. Dens, atapahit. Es- 
peso, condénsetelo, Grui- 
xut. Craso, grueso. Lo es- 
crit. Apretado. 

Espessament. Adv. Fre- 
qüentment. Frecuente- 
mente, á menudo. 182 ESP 

Es pessigar. Picar. 
Espessiment. Espessor. 

Espesura, condensación. 

Espessir. Espesar, con- 
densar y encrasar. Med. 
Incrasar. (Densidad. 

Espessor. Espessura. 

Espestanyar. Arrancar 
pestanvas. Despestañar 

Espestanyarse. r. Mi- 
rar de fit a fit. Desojarse. 

Espetar neula. Fr. Tenir 
mòlta fam ó necessitat. 
Estar hambriento. 

Espetarse, r. Zamparse. 

Espetera. Cruixit. Cru- 
jido. W aygua. Chapar- 
ron, chubasco, 

Espetegar. Crujir. 

Espeterneganient. De 
camas ó peus. Pataleo 
Del íoch. Chisporroteo. 

Espeíernegar. Móurer 
las camas ó potas ab lleu- 

feresa. Patalear, pernear. 
,o íoch. Chisporrotear. 

Espeterrecla. Chisporro- 
teo, (crepitación. 

Espeterregament. De- 

Espeterregar. Chispor- 
rotear. 

Espí.Pta. Espino, majuelo 

Espía. Confidente, soplón, 
acechador, (near, atalayar 

Espiar. Acechar , huro- 

Espicanart y Espicanar- 
di. Herba. Espicanardo. 

Espi farrar . ' Despilfarrar 

Espatarro. Despilfarro. 

Espefia. Cop fals, pas des- 
acertat. Pífia. 

Espifiar. Pifiar. 

Espiga. Náuf. Pal de ga- 
via. Calces. La de blat de 
moro. Mazorca. De blat 
de moro y altres grans. 
Panoja. Brot per empel- 
tar. Pua. Manát ó feig 
d' espigas. Moraga. 

Espiganardi. Pta. Epi- 
canardio, espicanardo. 

Espigarse, r. Créixer 
mòlt. alguna persona. Es- 
pigar. Tráurer espigó las 
plantas. Envejecerse. 

Espigat. Alt de eos. Ta- 
lludo, espigado. 

Espigó. Espiga. Espigón. 
Timó. Timón. Pollaque- 
ra ó eix. Quicio. » ESP 

Espígol. Pta. Espliego, al- 
hucema. 

Espigolador. Espigador, 
respigador, rebuscador. 

Espigoladora. Espiga- 
dora, espigadera. 

Espigolanient. Ac. de 
espigolar. El acto de espi- 
gar, (pigar, rebuscar. 

Espigolar. Espigar, res- 

Espina. Recel , suspita. 
Escrúpulo, recelo. E. cer- 
vina. Pta. Espino cerval. 
Del peix. Raspa. Punxar 
ab espina. Espinar. Cosa 
d' espinas. Espíneo. 

EspÍBiacal. Pta. Cardo 
corredor. V. Penicalt. 

Espiciacli. Pta. Espinaca. 
E. de carn. Pla. V. Blet- 
moll. Lo instrument de 
ferro de-est nom. Abrojo. 

Espinada. Espinazo, es- 
pina, lomo. Alt d' espina- 
da. Lominhiesto. ■ 

Espinadella. Pta. V. Bar- 
rella punxosa. (ca. 

Espinagas. Pta. Espina- 

Espina!. Pta. Espino ma- 
juelo. Terreno poblat d' 
espinals. Espinar. 

Espinavesa. Pta. Palia- 
ro, paliuro.(ma. Espínelo. 

Espinel!. Planta faneróga- 

Espingarder. Espingar- 
dero. 

Espinós. Pie de espinas. 
Espíneo. Difícil. Arduo. 

Espanyar. Tráurer los pi- 
nyons de las pinyas. Sa- 
car los piñones de las pinas 

Espi royarse, r. Rabiar de 
envidia. Te las espinya- 
rás. Fr. fam. Rabia, rabia. 

Espinyárselsy Espinya- 
tels. Fr. Morderse los la- 
bios, calla y aguanta. 

Espinyolat. Despepitado. 

Espiot. Espión, acechón. 

Espirall. Forat perahont 
ix lo vent. Respiradero. 
Lo deis conductos d' ay- 
gua. Atabe. Lo del buch 
de abellas y de las bo- 
tas. Piquera. De las botas 
pera tastar lo vi. Sangra- 
dor, catavino. 

Espi rallar. V. Espumar. 

Espi ral tsk.Beri'o del Para 

Espirites. Esperitós. Li- ESP 

coroso. Robust. Macho. 

Espiritosamente Ab es- 
perit. Animosamente. 

Espit. Impr. Espito. 

Espi ti lera. Tronera, tra- 
galuz, saetera, (chugarse. 

Espi tragarse, r. Despe- 

Esplana. Instrument per 
allisar candelas. Alisador 

Esplanada. Fort. Glacis. 

Esplanadura. A lisadura 

Esplanar. Allisar ab la 
esplana. Alisar. 

Espianissada. Cop que 
's dona de pla. Lapo. (dez.. 

Esplendidesa. Esplendi- 

EspEéndit. Magnificfa, 
suntuós. Espléndido, sun- 
tuoso. Dit del convit a- 
bundant. Opíparo. 

Esplendor. Llustre, no- 
blesa. Lustre, nobleza, bi- 
zarría. Resplandor. Lu- 
cero, lumbre. (V. Sega.- 

Esplet. Agrie. Pan, míos. 

Esploniissar. Quitar el 
plumón ò plumión. 

Espluga. Vuyt ó forat 
gran sota la roca. Soca- 
vón, sopeña. V. Balma. 

Esplugaliou. Aucell. 
Chorlito. {pulgar. 

Esplugar. Despiojar, es- 

Espodassar. Agrie. Per- 

Espodi. Espodio. (chonar.. 

Espoetarse, r. Despearse. 

Espolet. Barreta de la? 
llansadora. Hembrilla. 

Espoleta. Espiga, pipa. 

Espoli. Espolín. 

Espoliació y Espolia- 
ment. Desposamiento, des- 
pojo, expoliación. 

Espoliar. V. Despullar.. 

Espolsahutxacas. Es- 
curabòssas, Rapabolsas. 

Espolsada. Desempolva- 
dura, sacudidura. 

Espolsador ó Espolsa- 
dors. Quitapolvo, sacudi- 
dor. De ploma. Plumero. 
Desimolsa. Vendo, zorro. 

Espolsadura y Espolsa- 
ment. Espolsada. Sacudi- 
dura, desempolsadura. 

Espolsar. Tráurer la pols. 
Despolvorear , despolvar, 
sacudir. Pegar. Cascar. 
En lo joc h. Carmenar. La 
bossa. Fr. Limpiar ó mon- ESP 

dar el bolsillo. V esque- 
na. Fr. Sacudir el polvo. 

Espolsos. V. Espolsador. 

Esponja. Tenir una es- 
ponja al clatell. Fr. fam. 
Tener el don de lágrimas. 

Esponjar. Fèr porós al- 
gun cos. Mullir, hispir. 

Esponjat. Acció y efecte 
de esponjar. Esponjadura 

Esponjós. Hueco , fofo, 
fungoso, abalado. (dad. 

Esponjositat. Esponjós i- 

Esponsals.Pl. Esponsales 

Esporgador. Qui espor- 
ga. Mondador, limpiador 

Esporgadura y Esporga 
ment. Escamonda, mon- 
dadura, escamondadura 
Del oliver. Escamujo, 
Dels arbres. Desbroce, des- 
brozó , desmocho. Deis 
grans. Aecho. 

Esporgar. Netejar los ar- 
bres de las ramas inútils. 
Escamondar , mondar, 

. limpiar. Dit dels olivers. 
Escamujar. Dit de las 
vinyas. Chapodar. 

Esporgat. Escamondado, 
mondado, chapodado. 

Esporguerías. Pl. Gran- 
zas. Lo que tè mòltas es- 
porguerías. Granzoso. 

Esporguims. Pl. Desbro- 
ce, escamondadura. 

E&porteUar.Desportillar 

Esportí. Especie de ca- 
bás. Capacho, capacha. 

Esporuguir. Amedren- 
tar, atemorizar, intimidar 

Esporuguirse. r. Despa- 
vorirse, atemorizarse. 

Espós. Marido, cónyuge. 

Esposalls y Esposallas. 
Pl. Esponsales. 

Esposar. Casar. Despo- 
sar. Péndrer per marit ó 
per muller. Casar con al- 
guno ó alguna, tomar por 
marido ó mujer. 

Espotsím. Tisoreta, filets 
dels sarments. Tijeretas, 
zarcillos. (dera. 

Espremadora. Esprimi- 

Esprémer. Tráurer lo 
such. Exprimir. Apretar 
alguna cosa. Estrujar. 

Espremuda. Estrujón, 
estrujadura , expresión . ESQ 

Espremut. Estrujado, 
exprimido, (jos, tenesmo. 

Espudrements. Pl. Pu- 

Espuela. De una punta. 
Acicate. Cop d' espuela. 
Espoleadura. Punxar ab 
V espuela. Espolear. E. 
de caballer. Pta. E. de 
caballero, piojera. E. de 
tot 1' any. E. perenne. 

Espuelada. Espolada, es- 
polazo. Pegar espuelada 
á la cabalcadura. Espolear 

Espuelí.Pta. Espuela ena- 
na, delfinio. 

Espuma. V. Escuma. 

Espumar. V. Escumar. 

Espunidella. Pta. Gallo- 
te, galio. (dura. 

Espuntadura. Despunta- 

Espuaatar. Despuntar. 

Espuntó. Espontó, espe- 
cie de llansa. Esponton. 

Espurga. La acció de por- 
gar ó garbellar. Aecho. 

Espurgar. Limpiar. V. 
Esporgar. 

Espuri. Bastardo, espúreo. 

Espurna. Guspira, cen- 
tella. Chispa , centella. 
Gota de líquit que salta. 
Salpicadura, salpicón. De 
la llum. Morcella, mosce- 
lla. Surtida de la espur- 
na. Chispazo. Llansar es- 
pumas. V. Espumar. 
Umplir d' espumas. Ar- 
ruixar. Salpicar. 

Espumar. Chispear. E. 
foch los ulls. Centellear 
los ojos. (moscas. 

Espumas. Pl. Monjas, 

Espurnejar. Raspear. Lo 
que espurneja mòlt. Chis- 
poso. V. Espumar. 

Espurriar. Arruixar. Ro- 
ciar, salpicar, rujiar. Ab 
ramas. Escobazar. 

Espussador. Lo qui es- 
pussa. Espulgador. Lloch 
pera espussar. Espulga- 
der o, pulguera. 

Espussament. Espulgo. 

Espussar. Espulgar. 

Esputo. Escupido. 

Esquacli. V. Escach. 

Esquadra. Escuadra. 

Esquadrinyable. Escu- 
driñaba, investigable. 

Esquadrinyador. Escur ESQ 183 

driñador, escrutador. 
Esquadrinyament. In- 
vestigación , escudriña- 
miento, (ñar. 
Esquadrínyar. Escudri- 
Esquadró. Mil. Escua- 
drón, (nar. 
Esquadronar. Escuadro- 
Esquarterar. Dividir en 
quartos. Descuarterar, 
cuarterar , descuartizar. 
Esqueix. Plansó que 's la 
esquinsant un arbre ó 

Elanta. Desqueje, hijuelo. 
ie clavellina. Cogollo de 
clavel. D' una branca. 
Desgajadura. Y. Esquins. 

Esqueixada (A la). Adv. 
Sesgamente, al sesgo. 

Esqueixador./íompedor. 

Esqueixament. Obra de 
esqueixar. Rasgadura. 

Esqueixar. Romper, ras- 
gar, desgarrar. Jard. Des- 
quejar. Las brancas. Des- 
gajar. V. Esquinsar. 

Esqueixat. V. Esquinsat. 

Esquela. Billete, papeleta. 
De convit ó recomenda- 
do. Membrete. 

Esquelía.Campaneta. Es- 
quila , cencerro. La que 
portan los animals. Es- 
quilón. Del esqueller ó 
mener. Arrancadera, 
zumba, zumbon.Dels ani- 
mals. Cencerro. Lo peix. 
Paguro. Lo que porta es- 
quella. Encencerrado. 

Esqueller. Lo animal que 
guia al bestiar. Manso. 
Lo de las vacas. Cabestro. 

Esquellot. Esquella mòlt 
grossa. Zamba. Pl. Ruido 
desapacible que 's fa ab 
esquellas per burlarse 
deis viudos la nit que's ca- 
san. Cencerrada, cencerreo 
Fèr esquellots. Fr. Cen- 
cerrear, dar cencerrada. 

Esquena. La part poste- 
rior de qualsevol cosa. 
Espalda, dorso. La espi- 
nada. Espinazo, lomo. La 
del gavinet. Recazo. Es- 
quena d' ase. Figura en 
declivi de una y altra 
part. Caballete. Caurer d" 
esquena. Fr. Caer de es- 
paldas, dar de cogote. Gi- i 84 ESQ 

rar la esquena á algú. Fr. 
Volver las espaldas. Pa- 
mar ó péndrer la mida de 
la esquena. Fr. Donar 
cops á algú. Medir las cos- 
tillas. Parar la esquena. 
Fr. Sufrir con resigna- 
ción, (de la Meca. 

Esquena ni o. Pta. Paja 

Esqueneta (Fèr). Fr. Dar 
la espalda, levantar. 

Esquer. Lo ceu. Cebo, car- 
nada. Bossa pera posar 
esca. Esquero. V. Lias y 
Foguer. (tro.X. Esquerrá. 

Esquér. Izquierdo, sinies- 

Esquerda. Obertura en 
un eos sólit. Hendidura, 
raja, hendimiento. Tren- 
cadura. Quebradura, rom- 
pedura, quiebra. Náut. 
Costura. E. que fa V ayre 
á la fusta. Venteadura. 
Tros que salta de la pe- 
dra. Tasquil. Pl. Rocalla. 

Esquerdar. Tallar, o- 
brir part de alguna cosa. 
Abrir, rajar, hender. 
Rómprer. Cascar, quebra- 
jar, resquebrajar. 

Esquerdarse. r. Obrir- 
se. Henderse, rajarse. Lo 
que 's clivilla. Esquebra- 
jarse. De fam. Fr. Cla- 
rearse de hambre. 

Esquerdat. Hendido, cas- 
cado, abierto. 

Esquerola. V. Escarola. 

Esquerp. Zahareño, hu- 
raño, arañero, arisco. Au- 
cellque 's torna esquerp. 
fíecreido. 

Esquerrá y Esquerré. 
Zurdo, izquierdo, zocato. 
Fèrse esquerrá. Enzurde- 

Esquex. Y. Esquins. (cer. 

Esquexar.V. Esqueixar. 

Esquií. Petita nau. Lan- 
cha, esquife. [esquila. 

Esquilament. Esquileo, 

Esquilar. Tallar lo cabell 
sens orde. Trasquilar. 
Guanyar á algú en lo joch 
tot lo diner. Pelar. 

Esquinat. Especie de 
jonch olorós. Esquinante, 
esquinanto. 

Esquinencia. Escanen- 
cia. Angina. V. Equinan- 
cia. EST 

Esquins. Rasgón, jirón, 
desgarro, rotura. 

Esquinsador. Lo qui es- 
quinsa. Rasgador. Instru- 
ment per èsquinsar los 
draps. Desquince. 

Esquinsament. Despe- 
dazamiento. 

Esquinsar. Rasgar, des- 
garrar, romper. Las ra- 
mas. Desgajar. Lo drap 
en los molins paperers. 
Desquinzar. (to, jironado. 

Esquinsat. Rasgado, ro- 

Esquíria. Odio, inquina. 
V. Tirria. (lia. 

Esquirol. Animal. Ardi- 

Esquirria. Tirria. Inqui- 
na, enquiña. (cirro. 

Esquirro. Cir. Cirro, as- 

Esquisidament. Adv. 
Exquisitamente. 

Esquisit. Eccquisito, pri- 
moroso, precioso. Fèr lo 
esquisit. Fr. Tenir estima 
de si. Preciarse. (Lliscada. 

Esquitllada. Desliz. V. 

Esquitllar. Deslizar. V. 
Lliscar y Relliscar. 

Esquitllarse. r. Escur- 
rirse, escaparse, zafarse. 
V. Escabullirse. 

Esquitx. Doll, raig repen- 
ti é imprevist de algun lí- 
quit. Chorretada. 

Esquitxar. Espargir ab 
gotas algun liquit. Salpi- 
car. La ploma. Raspear. 
Fam. Pagar. Desembolsar, 
soltar. (ño, esquivo. 

Esquiu. Desdeñoso, hura- 

Equivador. Ojeador. 

Esquivament.Evííacion. 

Esquivar. Espantar, fèr 
fugir. Ojear, remontar. 
Las moscas. Amoscar. E- 
vitar. Eludir, evadir. 

Esquivarse, r. Escaparse 

Esquivesa. Esquivez, 
desden, hurañía. 

Esquívol. Esquiu. Esqui- 
vo, huraño, hosco. 

Essència. Ser. Ser. De 
trementina. V. Ayguarrás 

Esser. Estar, ser. 

Est. Vent. Euro, solano, 
levante. Pronom. Este. 

Estabellar. Estrellar. 

Estabellarse, r. Fraca- 
sar, estrellarse. EST 

Estábil. V. Estable. 
Estabilient. V. Estadant 
Estable. Permanent, 

ferm. Sólido, permanente. 
Caballerissa. Caballeriza, 
establo, cuadra. Menja- 
dora. Pesebre. De bestiar. 
Dormidero. De bous. Bo- 

Íieriza, boyera. Per suar 
as ovella s. Bache. 

Estableras. Caballerizo. 

Establert. Establecido. 

Establia. Establo. V. Es- 
table. (ble'ix.Establecedor. 

Establidor. Qui esta- 

Establiment. Estableci- 
miento, instituto. 

Establir. Posar, fundar. 
Establecer, instituir. Ar- 
rendar. Arrendar. 

Establirse. r. Fixar la re- 
sidencia. Avecindarse, es- 
tablecerse , domiciliarse. 

Establit. V. Establert. 

Establitat. Estabilidad. 

Estabornir. Entorpecer. 
V. Entabornir. 

Estaca. Dret que pagan 
las naus en los ports. An- 
claje. Estaca de las ci- 
nias. Aguador. De plan- 
tar. Plantador. Del carro. 
Tetero. De amidar. Pique- 
te. De fonament. Pilote. 
Estaferm. Estafermo. Cop 
d' estaca. Estacazo. 

Estacada. Mil. Palizada, 
valla, empalizada. 

Estacament. Mil. Desta- 
camento, (ca. Amarrar. 

Estacar. Lligar á la esta- 

Estacarocins. Pta. As- 
trágalo, (con. 

Estaeassa. Aum. Esta- 

Estaci. V. Éxtasis. 

Estacionari. Estacional. 

Estada. Residencia. Es- 
tancia, mansión, vivien- 
da. Permanencia, deten- 
ció. Permanencia. 

Estadant. Inquilino. 

Estafa. Engany. Petardo, 
trampa. Enganyador. Ma- 
tutero, maulero, trampis- 
ta, (lardero, petardista. 

Estafador. Zascandil, pe- 

Estafar. Trampear, pe- 
tardear, pelar. 

Estafe r. Escuder. Paje de 
I armas. Armat. Armado. EST 

Estaferm. Estafermo, 
plantón, sobrancero. 

Estafeta (Administrador 
d'). Estafetero. Cosa d' es- 
tafeta. Estafetil. (ras. 

Estafisagra. Pta. Albar- 

isiiiliiii'. V. Estellar. 

Estallit. Esclafit, pet. Es- 
trépito , estallido. 

Estalsim. V. Sutja. 

Estaltre. Pron. Estotro. 

Estalvi. L' acció d' estal- 
viar. Ahorro. Lo instru- 
ment pera tenir la casso- 
la á taula. Redondel, re- 
dondela. {Ahorrativo. 

Estalviador y Estalviant 

Estalviar. Economizar, 
ahorrar, endurar. (se. 

Estalviarse. r. A horrar- 

Estám. Estambre. 

Estament. V. Estat. 

Estamenya (Mitja). Es- 
pecie de teixit senzill de 
llana. Estameñete. 

Estampa. Imatge en pa- 
per. Efigie. V. Impremp- 
ta. Botiga d' estampas. 
Estampería. Viva estam- 
pa. Loe. Semblansa.7Ya.5- 
lado. (lampa, imprimir. 

Estampar. Dar a la es- 

Estamper. Lo qui fa es- 
tampas. Estampador. Im- 
Ï>ressor. Impresor. Lo qui 
a ó ven estampas. Estam- 
pero, (ferrer. Rompedera. 

Estampidor. Instr. de 

Estanipir. Las pessas de 
metall. Abollonar, bollar. 

Estampit. En las pessas 
de metall. Abolladura. 

Estancament. Ac. y ef. 
d' estancar. Estanco. D' 
aygua. Represa. 

Estancar. Embassar 1' 
aygua. Rebalsar, (sarse. 

Estancarse, r. Reman- 

Estancat. Parat. Estantío 

Estañen. Estanco, restaño 

Estancia. Po«s. Estrofa. 
Habitació. Morada. 

Estándar der. Mil. Estan- 
darte, (guión, lábaro. 

Estandart. Randera, 

Estanquer. Estanquero, 
estanquillero. 

Estanquillo. Tabaquería 

Estant. Prestatje. Estan- 
te. Present. Siendo, es- EST 

tando. Desde aqui estant. 
Desde aqui mismo. 

EstanteroB. Estandarol. 

Estantís. Estadizo, senti- 
do, rancio, añejo. 

Estantot. V. Sustentacle. 

Estany. Metall. Estaño. 
Llach. Estanque, lago. D' 
aygua dolsa. Albuhera. 
D' aygua salada. Albufe- 
ra. De las ayguas del 
mar. Albina de marisma. 
Bassa per amarar lo cà- 
nem. Poza, pozo. Per po- 
sar peixos. Piscina. Cosa 
que pertany als estanys. 
Lagunero. (ra. 

Estan y ador a. Estañade- 

Estanyarse. r. Restré- 
nyerse. Restañarse. 

Estanyer. Qui estanya. 
Estañador. Lo qui ven ó 
treballa obras d' estany. 
Estañero. Lo qui cu y da 
dels estanys. Estanquero. 

Estaple. V. Estable. 

Estaquet. V. Piquet. 

Estaque tes. Pta. V. Más- 
tachs. (borda. 

Estaquí. Pta. V. Salvia 

Estaquirot. Plantón, so- 
brancero. V. Estafe rm. 
Estar com un estaquirot 
ó babau. Fr. V. Babau. 

Estar. Víurer. Habitar, 
vivir, morar. Distar. Dis- 
tar. Cábrer. Caber. Tro- 
barse. Hallarse. E. al a- 
guayt. Estaren acecho. A 
la mira. E. al husmo. Al 
baix. Andar á tres menos 
cuartillo. A lerileri. Fr. 
E. al caer á punto de. A 
punt. E. pronto, E. á pi- 
que. E. cuyt. Fr. Acostu- 
mat. E. curtido. Desafey- 
nat ó desaqueferat.De va- 
gar. En campanya. Mil. 
Campear. En sí. Fr. E. en 
su acuerdo. En vaga. Fr. 
Holgar. En vigilia. Fr. En 
vísperas Fora de plom. 
Fr. Desdecir. Fora de 
seny.Fr. Sin juicio. Lluny. 
Distar. Mal enformatjat. 
Fr. Mal guisado. E. olvi- 
dat ó passat. E. remoto. 
Pendent ó suspès. Pen- 
der. Privat. Carecer. Es- 
tar si es no es. Fr. Posar- EST i 85 se alegre. Apuntar. Es- 
tadi á algú bè alguna co- 
sa. Fr. Ser del seu agra- 
do. Placer, agradar. 

Estaranyinar.Quííar las 
telarañas, r. Lo cel. Des- 
encapotarse el cielo. 

Estargidor. Cisquero. 

Estargir. Estarcir. 

Estarnudar. V. Ester- 
nudar, (rossar. 

Estarrossar. V. Ester- 
Estarse, r. Contenirse. 
Contener se. ,M íurer. Morar. 

Estat. Professió. Carrera. 
Grau. Grado, término. Si- 
tuació. Paraje, puesto, si- 
tuación. Sort. Suerte. Fèr 
ó no fèr estat. Fr. Hacer 
ó no hacer caso. 

Estatje. Habitació. Habi- 
tación, morada. 

Estatua. Figura. Arquit, 
Telamón. Pl. Atlantes. 

Estatuari. Escultor. 

Estatuaria. Escultura. 

Estatura. Talla, tamaño. 

Estatut. Estatuto, orde- 
nación, (prer. 

Estavellarse. V. Róm- 

Estel. Estrella. (ña. 

Estelamare. Pta. Ara- 

Estelionat. For. Delicte 
de engany. Estelionato. 

Estella. Astilla, raja. Pl. 
Bocins de llenya. Rozo. 

Estellallenya. Astella- 
llenya. Leñador, hachero. 
Tascó que serveix pera 
partir llenya. Cuña. V. 
Destral. (Estallido. 

Estellament. Esclafit. 

Estellar. Fèr estellas. As- 
tillar. Fèr soroll, tren- 
cantse alguna cosa. Esta- 
llar, (pedazos. 

Estellarse. r. Saltar en 

Estel!assa.Aum.^lsíí7Zon 

Estelledor. V. Fibla. 

Estelleró.V. Girada. 

Estelleta. Aresta que 's 
clava en la carn. Rancajo. 

Estellós.Astellós, fácil de 
estellarse. Rajadizo. 

Este mordí r. A terrar, a- 
medrentar, atemorizar. 

Estenallada. Obra de 
agarrar ó forsar ab este- 
nallas. Tenazada. 

Estenallas. Pl. Instru- d 86 EST 

ment pera arrancar claus. 
Tenazas. Las de boca. De 
ojo. Las de dents. De pie- 
za. Las grans de fundi- 
dor. Muelles. Agafada ab 
las estenallas. Tenazada. 
Lo qui fa ó traballa ab 
estenallas. Tenacero. 

Esténdrer. En sas prin- 
cip. accepc. Extender, 
tender. La roba , la vista, 
etc. Tender. Amplificar. 
Amplificar. 

Esténdrerse. r. En sas 
princip. accepc. Exten- 
derse. En lo joch de car- 
tas. Tenderse. 

Estenedor. Qui estén. 
Tendedor. Pal pera estén- 
drer. Espito, colgador. 
Lloch pera esténdrer ro- 
ba. Tendedero, tendalete. 

Estepa. Arb. «/ara, ajea, la- 
don. E. blanca. Estepilla, 
estrepa. E. deMontpeller. 
Juagarzo. E. Juana. Pta. 
Corazoncillo , lupérico. 
Cop de estepa. Jaraso. 

Estepar. Jaral. (po. 

Estereóscop. Estereósco- 

Estereotipa.Es tereotipia 

Esíerigme. Cert metéo- 
ro de llum. Esterigmo. 

Estéril, infecundo. Ferse 
estéril la euga. Amularse. 

Esterilizarse, r. Volver- 
se estéril ó infecundo. 

Esterilitat. Falta de 
fruyt. Escasez, infecundi- 
dad, carestía. (se. 

Esterirse. V. Enraderar- 

Esternudar. Estornudar 

Esternut. Moviment con- 
vulsiu dels muscles de la 
aspiració. Estornudo. 
Subjecte petit y despre- 
ciable. Arrapiezo. 

Ester rossador. Destri- 
paterrones. 

Esterrossament. Ac- 
ción de desterronar. 

Ester rossar. Desterro- 
nar, destripar los terrenos. 

Ester ru lament. Eriza- 
miento, crispatura. 

Ester rular se. r. Engri- 
farse, encresparse. E. ó 
erissarse los cabells. En- 
rizarse, espeluznarse. 

Esterrufat. Encrespado, EST 

erizado. Anar mòlt ester- 
rufat. Fr. Andar hueco. 

Esters. V. Extens. 

Estés. Extés, allargat. Ten- 
dido, extendido. 

Estesa. Desorde de cosas 
espargidas per terra. Ten- 
dalera, tenderete. De roba. 
Tendido. 

Esteva. Agrie. Pessa de 
la arada. Estevon. (eran. 

Esteiat. Escorpí. Ala 

Estigi. Quím. Estigio. 

Estiginatisar. Maleir. 
Anatematizar, execrar. 

Estil. Punxó. Estilo. Mo- 
do. Manera, uso, usanza. 
En lo parlar. Locución. E. 
media. Templado. Sensill 
Familiar. Sublime. Paté- 
tico, austero: Hermosura 
d' estil. Cultura. (sar 

Estilar. Acostumbrar, u- 

Estilet. Instrument. Esti- 
lete. (precio.Y. Avaluació. 

Est i nia. Estimación, a 

Estimació. Estima. Va- 
loría, valía, monta, pre- 
cio Afecte. Dilección, a- 
mor, cariño. 

Estimar.Apreciar. Amar, 
querer, preciar, bienque- 
rer. Valuar. Valorar 
Considerar. Reputar. E 
mes. Reamar, r. Estimar- 
se en poch. Apocarse. 
Mes. Querer mas , preferir. 

Estimbarse, r. Despe- 
nyarse. Despeñarse, (tivo. 

lïstímul. Estímulo, incm- 

Estimulador. Incitador. 

Estimular. Aguijonear 
excitar, aguzar, sugerir. 

Estipendi. Salari. Suel- 
do, paga, merced. 

Estipula. Palla. Paja. 

Estipulació. Pacto, con- 
venio. (Estipulante. 

Estipulador.Estipulant. 

Estipular. Pactar, conve- 

Estira. Teix. Cola. (nir. 

Estirada. Tirada, estira- 
miento, tirón. De pels ó 
cabells. Pelamera. V. Es- 
tiragassada. {estopóse 

Estiraganyós. Correoso, 

Estiragassada. Tirón, 
estirón, y estirajón, fam. 

Estiragassar. Estirar, 
estirazar. EST 

Estiragonsa. Tirada. Ti- 
rón, estirón. 

Estiragonsar. Pegar es- 
tiragonsa. Tirar, estirar. 

Estirament. La acció de 
estirarse. Desperezo, es- 
perezo. Dosencungiment. 
Desencogimiento. De nir- 
vís. Envaramiento. 

Estirar. Tirar. Tirar. De- 
sencungir. Desencoger. 
La pell. Desarrugar. Los 
brassos. Desbrazarse. Los 
caps y velas. Náut. Ate- 
sar. Los pels. Mesar. A 
tot estirar. Adv. A lo mas, 
á todo tirar. 

Estirarse, r. Desperezar- 
se, esperezarse. Los ca- 
bells. Fr. Andar á la greña 

Estirárselii. Loe. fam. 
Morirse. Estirar la pierna 

Estirat. Qui afecta gra- 
vedat. Quijote. PI. Esti- 
rats. Coníit. Residuos de 
azúcar. (rabechs. 

Estiravechs. Pía. V. Ti- 

Estiravellas. Herb. Yer- 
• ba de la hidropesía. 

Estisora. Tijera. 

Estisorada. Tall de un 
cop ab las estisoras. Tije- 
retada, tijerada. De ca- 
bells. Trasquilón. 

Estisorar. Tijeretear. Las 
plantas dels jardins. Afei- 
tar, atusar. 

Estisoras. Pl. Tijeras. 

Estisorejar. Tijeretear. 

Estisoreta. Insecte. Ti- 
jereta, (ristoloquia hueca. 

Estisoretas. Herba. A- 

Estitich. Med. Estíptico. 
Mesquí. Manicorto. 

Estiu. Verano, estío. Cosa 
del estiu. Estivo, estival. 
Passar lo estiu en algun 
paratge. Vernar, veranear. 

Estiva. Náut. Arreglo. Ar~ 
rumaje, arrumazón. 

Estival. Estivo, veraniego. 

Estivament. Estiva. 

Estitar. Náut. Arrumar. 
Lo peix. Embarrilar. 

Estivencli. Veraniego. 

Estiverol. Aucell. Frin- 
gilago, pavo carbonero, 
monje. 

Estoballas. Pl. Manteles. 

Estocada. Estoqueo, hur- EST 

gon, hurgonada. Donar 
estocadas. Hurgonear. 
Estoca jador. Qui pega 

estocadas. Estoqueador. 
Estocajar. Estoquear. 
Estoch. Estoque, (tocinar. 
Estocinar. Acochinar, a- 
Estoía. Sort. Calidad. 
Estofar. Inflar. Ampo llar. 
Estofarse. V. Estufarse. 
Estoig. V. Estolx. 
Estojat. V. Recòndit. 
Estol. Multitud, caterva, 

bandada. 
Estola magna. Estoló.Es- 
tolon. Besar la estola. Fr. 
Humiliarse per forsa. Do- 
blar la rodilla. 
Estomacar. Cascar. Pe- 
gar. Pair, sufrir. Digerir, 
estomagara . Fastiguejar. 

Estóinach. Estómago. 

Estoinarriir. Entorpecer. 
V. Enlabornir. 

Estona. Rato. Quedar la 
estona. Loe. Aprovechar 
bien el tiempo, sacar buen 
partido. A estonas. Loe. 
De rato en rato. 

Estopa. Chorron. Comu- 
na. Alrota. De carena. E. 
en f ana. Del \\\.j$edeña. 
Cap d' estopa. Casquiva- 
no. Cosa d' estopa. Esto- 

Estopí. Estopín. (peño. 

Es topinada. Fogonada 
del es topí. Estopinazo. 

Estora. Estera. Arrimada 
á la paret. Arrimadillo 
De las Indias. Petate. Deis 
carros. Alabe. Rodona. 
Redor. Enfardar ab esto- 
ras. Enserar. 

Estoracli.Pta. Estoraque. 
La escorxa seca. Almea. 

Estorament. Estero. 

Est orar. Esterar. 

Esf orarse. V. Erissarse. 

Estorat. Cubert de esto- 
ra. Esterado. V. Astorat. 

Estorch. Quitado, quito. 

Estórerer. V. Deslliurar. 

Estordit. Listo, avispado. 

Estorer. Esterero. 

Estoret. Rueda, esterilla. 

Estornell. Aucell. Estor- 
nino. Xalan. Chalan, pe- 
rillari. Ser bon estornell. 
Fr. Ser pájaro de cuenta. 

Estornudar. V. Ester- EST 

nudar. (libre. 

Estort. Escapat. Salvo, 
Estossech. Tosecilla. 
Estossegador.Qui estos- 

sega. Tosegoso, tosigoso. 
Estossegar. Tossir. To- 
ser. Tossir íingidament. 
Destoserse. 
Estotx. Capsa pera posar 
instruments. Estuche. Lo 
de posar navajas. Nava- 
jero. Lo del cunert. Posa- 
da. Lo de las llansetas. 
Lancetero. 

Estova! la. Mantel. De al- 
tar. Sábana, sabanilla. 

Estovar. Ablandar, mu- 
llir, emblandecer. La lla- 
na. Arcar, arquear. 

Extracte. V. Extracte. 

Estrado. Recibidor. An- 
tecámara. Sitial. Sitial. 
De bisbe. Faldistorio. De 
boda. Tálamo. 

Es traía lar i. Picaro, ma- 
lo, perillán. Tornarse es- 
trata! ari. Abellacarse. 

Estrafalaria. Picardía. 
Picardia, bellaquería. 

Estrafer. Preservar. Li- 
brar , evitar. Contrafèr. 
Remedar, contrahacer. V. 
Escarnir. 

Estraferse. r. Obrar ab 
vehemencia. Desgoznarse 

Estrafet. Estrany, ridí- 
cul. Estraño, ridículo. 

Estrafeta (Cara). Sem- 
blante ó figura extraña ó 
dificultosa. 

Estragat. Coquí. Cicate- 
ro, miserable. Tros de pes- 
sa en lo teixit. Tendido. 

Estragón. Pta. Hisopillo 
griego. (gante. 

Est rannlió t é cli .Extrava- 

Estramoni. Pta. Estra- 
monio, túnicas de Cristo, 
higuera loca. V. Herba 
taupera. (advenedizo. 

Estranger. Extranjero, 

Estrangol. Manesc. Ra- 
malazo. 

Estraugolar. Passársen 
la vianda. Engullir. 

Estrangolat. Y. Afamat. 

Estrany. Singular. Inau- 
dito, peregrino, singular. 
Raro. Extravagante, ridí- 
culo, ridiculoso. Impropi. EST 187 

Ajeno , impropio. Fèrsfr 
estrany. Fr. Enujenarse. 
Estranyament. Dester- 
ro. Extrañamiento. 
Estranyar. Admirar- 

Persignarse, admirar. 
Estranyesa. Extrañez r 
raresa, novedad. Causar 
estranyesa. Dar ó hacer 
choz. " (V. Esquinsar. 

Estrapassar. Estrazar. 
Estratagema. Ardid. 
Est ra vagancia. Ridicu- 
lez, (diculo, ridiculoso. 

Estravagant. Raro, ri- 

Estravagar. Extraviarse 

Estreli.Ensasprincp. ac- 
cepc. Estribo. Esparó. Es' 
tribadero. V. Esquins. 

Estrebada.V. Sotragada. 

Estrelutdor. Estribadero^ 

Estretament. Hincapié. 

Estreliant. Apoyado. 

Estrebar. En sas princip. 
acceps. Apovar, estribar. 
Apretar, estirant ab vio- 
lencia. Tirar, estirar. 

Estrellería. Estribería. 

Estrella. Artificial. Es- 
trellón. Del alba ó del 
dia. Lucero, diana. De la 
nit. Véspero. Del nort. 
Polar, del norte. Errant. 
Errática. E. ó plantatje» 
de mar. Pta. Estrellamar. 
Cosa de las estrellas. Es- 
trellar. Posar ó pujar lins 
á las estrellas. Fr. Poner 
á uno sobre los cuernos: 
de la luna ó sobre las nu- 
bes, (ro. 

Estrelíador. Estrellade- 

Estreílar. V. Estellar. 

Estrellarse. V. Estabe- 
llarse, Esberlarse. 

Estrel lassa. Aum. Estre- 
llón. (Araña, estrelluela. 

EstrelSeta de camp. Pta>. 

Estreni. Extremo, (cer, 

Estreméíxer. Estreme- 

Estreméixerse.r. Tem- 
blar, estremecerse. 

Estremitat. Extremidad^ 

Estremitut. Estremeci- 
miento, estremezo. 

Estremunciar. V. Ex- 
tremunciar. 

Estrena. Primer vs. Es- 
treno. Fèr tocar estrena* 
Fr. Hacer la estrena. 188 EST Sofrenas. PI. Aguinaldo, 
gaje, propina. En lo joch. 
Barato. Guanyar las es- 
trenas. Ganar la* albri- 
cia*, (tar. Apretadera. 
Estrenyador. Pera apre- 
Estrényer. Comprimir. 
Apretar, agarrotar, opri- 
mir. Reduhir. Angostar, 
estrecharte, contraer. Re- 
gatejar. Escatimar, (char. 
Estrényerse. r. Estre- 
Estrenyinadora. Esco- 
bón, {telarañas. 
Estreny inar. Quitar las 
Estrenyinarse. r. Despe- 
jarse, desencapotarse. 
Estreny ó. Estrechez. V. 
Estretó. (llido, ruido. 
Estrèpit. Estrépito, esta- 
Estret. Reduhit, apretat. 
Estrechado, apretado. A- 
varo. Mezquino, tacaño, 
agarrado. Rigurós. Rigu- 
roso, premioso. De poca 
ampiaría. Estrecho , an- 
gosto. En lo mar. Estre- 
cho. En los rius. Hocino, 
hoya. En lo calsat. Ajus- 
tado. Pas estret. Angos- 
tura, callejón. Entre dos 
montanyas. Boquete. Ser 
del puny estret. Fr. Ser 
agarrado, de puño cerra- 
do. Ser ó venir estret lo 
vestit, calsat, etc. Ajustar 
Estreta. Apretón. 
Estretament. Adv. Es- 
trechamente, angostamen- 
te, apretadamente. 
Estretó. Opressió. Apre- 
tadura, opresión. Apretó, 
miseria. Estrechez, aprie- 
to, (apuro, estrechez. 
Estretura. Estrechura , 
Estriadura. Arquit. Es- 
triatura. (poyado. 
Estribant. Estrebant. A- 
Estribar. Consistir. Ver- 
sar, consistir. Apuntalar. 
Entibar. (bote, contera. 
Estribillo. Poét. Estram- 
Estribo. Fort. Contra- 
fuerte. Arquit. De algun 
edifici. Estribadero, enti- 
ba, sustentáculo. De pa- 
ret. Arquit. Es tàntal. Pun- 
tal per assegurar lo peu 
dret. Riostra. 
Estribot. Surtida estra- EST 

nya. Pata de gallo. Men- 
tida. Patraña. V. Joguina 

Estri cada. Tirón, force- 
jón. V. Tirada. 

Estrieador. Tirador. 
Dels panyos. Rama, ram- 

Estricar. Estirar. (bla. 

Estríjol y Estrijoladora. 
Almohaza, rascadera. 

Estrjjolador. Almoha- 
zador. 

Estri jolar. Netejar ab V 
estrijol. Almohazar. 

Estrijolat. Almohazado. 

Estripar. Tráurer las tri- 
pas. Sacar las tripas, des- 
tripar, despanzurrar. Es- 
quinsar. Romper, desgar- 
rar. Obrir lo ventre. Des- 
barrigar. E. un cuento. 
Desollar un cuento, (do. 

Estripat. Roto, desgarra- 

Estro. Furor poético. 

Estrofa. Taimat. Bellaco, 
tuno, sollastre. (manía. 

Estrofosia. Med. Ninfo- 

Estroncainent. Supre- 
sión, obstrucción, (tañar. 

Estroncar. Estancar, res- 

Estroncarse. r. Secarse. 

Estroncasanch Planta. 
Sanguinaria, corregüela. 
Pedra. Hematites, albin. 

Estrop. Caixa de una es- 
cribanía. Escribanía. 
Náut. Estrobo. Fregall. 
Estropajo. A, ó de tot es- 
trop. De surtido, familiar. 

Estropejar. Estropear. 

Estropianient. Náut. De 
alguna vela. Rifadura. 

Estropiar. Lacerar, des- 
trozar. V. Estropejar. 

Estropiarse. r. Alguna 
vela. Náut. Rifarse. 

Estructura. Textura. 

Estruendo. Ruido. Pet 
de la pólvora. Traqueo. 

Estuba. Estufa, sudario. 
Fabricant de estubas.Es- 
tufero. (ció. Fomentación. 

Estubament. Fomenta- 

Est ubar. Dar estufas, (fas 

Estubarse. r. Tomar estu- 

Estueador. Estuquista. 

Estuch. Estuque, marmo- 
ración, estuco. 

Estuc&ós. Escrupuloso. 

Estudi. Lloch pera ense- 
nyar. Escuela, aula. Lo ESV 

del home de lletras. Ga- 
binete, retrete. Lo del no- 
tari. Oficio. PI. Estudis. 
Quartos baixos. Entresue- 
los, cuartos bajos, (diante. 

Estudiant. Escolar, estu- 

Estudiatiu. Estudioso, 
estudiador. 

Estufa. V. Estuba. Fabri- 
cant de estufas. Estufero. 

Estufament. Obra de es- 
tufarse. Engreimiento, a- 
huecamiento , ufanía. 

Estufar. Estovar. Ahue- 
car , mullir , ampollar. 
Posar flonjo. Esponjar. 

Estufarse, r. Umplirse 
de satisfacció. A huecarse. 
Enfadarse. Amostazarse. 

Estufat. Vuyt, esponjes. 
Ahuecado, esponjado, es- 
ponjoso. Ufa. Pomposo 
ufano, hueco. Tacó. Pali- 
za. Guisat. Rehogado, es- 
tofado. De carn, ceba y 
especias ab oli. Encebolla- 
do. Fèr estufat. Rehogar. 

Estupidesa y Estupidi- 
tat. Estupidez, estolidez. 

Estupro. Violació. Viola- 
ción, (lar se , despejarse. 

Esturdirse. r. Despabi- 

Esturdit.Desembarassat. 
Despejado^avispado, listo. 

Esturió. Peix. Esturión, 
sollo, marón. Menjar fèt 
dels ous del esturió. Ca- 
bial. (Conmóurer. 

Esvahir. V. Violentar, 

Esvahirse. r, Envanecer- 
se, engreírse. V. Desva- 
neixer. 

Esvasir. Invadir. Invadir. 

Esvebi t. V. Abaixat. 

Esveltiment. Despacho. 

Esveltir. Despatxar las 
mercaderías. Despachar. 

Esveltirse. r. Deixondar- 
se. Despabilarse. 

Esventar. V. Esbombar. 

Esventarse- r. Evapo- 
rarse. Disiparse, exhalar- 
se. Ressecarse. Ventearse. 

Esverat. Atolondrat. Al- 
borotado, atolondrado, a- 
turdido, tolondrón. Esfe- 
reit, perturbat. Amilana- 
do, atemorizado, atronado 

Esversat.Acostumat. Ver- 
sado, ejercitado. EVA 

Esi etllat. V. Desvetllat. 

isnnsar. Desvencijar. 

Es* ole tejar. Aletear, re- 
volotear. 

Etern. Eterno, eternal. 

Eternalment y Eterna- 
ment. Adv. Eternamente. 

Etich. Tísico, ético. 

Etíop. Mineral. Sulfuro 
negro de mercurio. 

Etiquesa. Tisis, etiquez. 

Etiquetas (Pararse en). 
Fr. Andar en titulillos. 

Etgegar. V. Etjegar. 

Etjegar. Deixar correr lo 
que estava detingut. Sol- 
tar. Llansar de sí. Arro- 
jar, despedir. Etjegar á 
fregar. Fr. Echar ó enviar 
á paseo. E. enhoramala. 
Fr. Enviar á escardar. 

Etnick. Gentil. Gentil. 

Etsavara. V. Adzavara. 

Etseroler. V. Atseroler. 

Etxis. Hechizo, aojamien- 
to, aojo. (Hechicero. 

Etxisador. Qui etxisa. 

Etxisar. Hechizar, aojar. 
Agradar mòlt. Embelesar. 

Etxura. Forma. Talle. Fi- 
gura. Hechura. PI. Mans. 
Manufactura, hechuras. 

Eu. Interj. Ey. He, ce. 

Euforbi y Euforbia. Pta. 
Euforbio, tártago, guer- 
ra. Goma del euforbi. 
Gurbión, gorbion. 

Euga. Yegua. Cosa de eu- 
ga s. Yeguar. (g Hería. 

Eu gassada. Yegua da, ye- 

Eugasser. Quicuyda eu- 
gas. Yegüero, yegüerizo. 

Eunuch. Eunuco, espadón 

Eura. Pta. Hiedra, arbó- 
rea. De flor. Cimbalaria. 
Espinosa. Zarzaparrilla 
del país. Roquera. Asari- 
na. Terrestre ó cayguda. 
Hiedra terrestre. 

Euro. Vent de llevant. Le- 
vante, este. 

Euro. Arbr. Moscón , arce 
común. De fulla de frei- 
xe. Arce de hoja de fresno. 
Euro del sucre. V. Uro. 

Eus. Vos. Os. 

Eusi neta. Pta. Camedrios I 

Eutrapelia. Eutropelia. 

Evacuant. Evacuativo , 
evacuatorio. EXA 

Evacuar. Vuydar. Vaciar, 
verter. (Vacuitat. 

E vacu i tat. Vaciedad. V. 

EvangeKisnie. Evange- 
lismo. (disipación. 

Evaporació. Vaporación, 

Evaporada. Dona poch 
casta. Impúdica. 

Evaporament. Evapora- 
ción. V. Evaporació. 

Evaporant. Evaporatorio 

Evaporar. Vaporar, va- 
porear, vaporizar, exha- 
lar, r. Evaporizar, vola- 
tilizar, desvanecerse. 

Evaquacíó. Evacuación. 
Del ventre. Deposición. 

Evacguant. Evacuativo, 
evacuatorio. 

Evaquar. Evacuar, ex- 
cretara. Evacuar, (creto. 

Evaquat. Evacuado, ex- 

Evasió. Fuga. Evasión. 
Cavil-lació. Cavilosidad. 

Evasiu. Evasivo. 

Evento. Acontecimiento, 
acaecimiento, éxito. 

Eventualitat. Casuali- 
tat. Contingencia. 

Evidentment. Adv. Pa- 
tentemente. 

Evocar. Introducir. 

Ex. Anteposada á un nom 
de dignitat, empleo, etc. 
indica cessació. Exprés, 
de fástich. Ej, eje. Fusell 
de carruatje. Eje. Posar 
lo ex ó fusell de la roda, 
etc. Enejar. 

Exacerbar. Exasperar. 

Exactament. Estricta- 
mente, justificadamente. 

Exacte. Exacto, estricto, 
preciso. En lo cumpli- 
ment. Observador. 

Exactitut. Puntualidad, 
precisión, rectitud. 

Exada. V. Eixada. 

Exagallarïa. Cop de cap. 
Viaraza. Tontería. Maja- 
dería .V '. Magallada. (cion. 

Exageració. Pondera- 

Exagerador .Ponderador 

Exagerar. Ponderar, a- 
bultar, encarecer. 

Exagerat i u. Exagerati- 

vo, hiperbólico. 
Exalar. V. Eixalar, (to. 
Exaltació. Ensalzamien- 
Exaltar. Engrandecer, le- EXC 18<> 

] vantar, sublimar. 

ExaStat. Acalorado. 

Examinador de poders* 
Bas tan tero. 

Examinar. Reconocer. Ab 
cuydado. Ponderar. De 
noíi . Reexaminar. Los 
quilats. Aquilatar. 

Exart. Acaso. Per exart v 
Adv. Casualmente. 

Exasperar. Exacerbar. 

Exáucls. Obra de desay- 
guar. Desagüe. Lo con- 
ducto ó canal. Desagua- 
dero, desaguador. 

Exaugar. Tráurer las ay- 
guas de algun lloch. Des- 
aguar. Tráurer alguna 
cosa del mar. Resacar. 

Excedir. Exceder, aventa- 
jar, (descomedirse. 

Excedirse. r. Propasarse, 

Excel•lent. Preciado, ra- 
ro, preclaro. 

Excel•lentment. Exce- 
lentemente, egregiamente. 

Excels. Excelso, sublime. 

Excentripicicfie. Astr. 
Excentripiciclo. 

Excepció. Exceptuación, 
reserva. A excepció. Adv. 
Salvo. (superfluidad. 

Excés. Exceso, demasía^ 

Excessiu. Extremo , infi- 
nito, excesivo. 

Excessivament. Adv. 
Ab excés. Excesivamente, 
descomedidamente. 

Excitador. Incitador. 

Excitament. Excitación. 

Excitatiu. Qui tè virtut 
de excitar ó móurer. Esti- 
mulante, fomento. Que se- 
dueix. Seductor, seductivo 

Exclamació.Queixa llas- 
timosa. Clamor. 

Exclamarse, r. Clamar. 

Excïós. Excluido, excluso 

Excióurer , Exeludir y 
Excluhir. Excluir, ex- 
ceptuar. (Exclusive. 

Exclusivament. Adv. 

Excomunicació. Exco- 
munión, descomunión. 

Excomunicar. Escomu- 
nicar. Excomulgar. 

Excrement. Excremen- 
to. Dels aucells de rapi- 
nya. Tullidura.VX. Heces. 
Tráurer excrements. Ex- 190 EXI 

cr ementar, eoccretar. 

Excremental. Excre- 
menticio. (cion. 

Excretament. Excre- 

Exculpació. Disculpa. 

Excursió. Correría. 

Excusa y sos derivats. V. 
Escusa. 

Excussió. For. Excursión 

Execrable. Detestable. 

Execració. Maledicció. 
Imprecación. 

Exeeratori. Imprecato- 
rio, execrativo. 

Execució. Ejecución. Lli- 
brar de la execució. For. 
Desenjecutar. Menar á 
execució. Poner en obra. 

Executable. Ejecutable. 

Executador. Ejecutivo. 

Executar. Ejecutar, cum- 
plir, obrar, hacer. 

Executiu. Ejecutivo. 

Exeinpció. Exención, 
franquicia, inmunidad. 

Exemplar. Lo que dona 
bon exemple, Edificativo. 
Pauta. Tipo. Entre es- 
tampers, primer de cada 
full. Capilla. Sens exem- 
plar. Adv. Sin ejemplo. 

Exemple. En sas princi- 
pals accepcions. Ejemplo. 
Modelo. Pauta, modelo, 
dechado. Lo modelo de 
lletra. Muestra, cartilla. 
Donar mal exemple. Dese- 
dificar. Mal exemple. De- 
sedificacion. Probar ó a- 
poyar ab exemples. Pa- 
rificar, (inmune, horro. 

Exempt. Exento, libre, 

Exercici. Ejercicio, uso, 
práctica. (cer. 

Exercir. Ejercitar, ejer- 

Exércit. Ejército. En cam- 
panya. Hueste. (ticar. 

Exercitar. Ejercer, prac- 

Exércol. Minio, azarcón. 

Exert. V. Empelt. 

Exhalació (En una). Adv. 
En un santiamén. 

Exhalar olor. Respirar. 
Vapor. Humear. 

Exhalarse, r. Desvane 
cerse, volatilizarse, evapo- 
rarse, (parenético 

Exhortat ori. Hortatorio, 

Exida. V. Eixida. 

Exigir. Pedir, requerir. EXP 

Eximiament. Excelente- 

Exir. V. Eixir. {mente. 

Existimació. Judici. Jui- 
cio, dictamen. 

Existimar. Judicar. 

Èxit. Succés. Éxito. Lli- 
cencia ecclesíástica pera 
mudar de bisbat. Salida. 

Exorbar. Cegar, hacer cie- 
go. (Exorbitantemente. 

Exorbitantment. Adv. 

Exorch. Mañero, estéril. 

Exorcisar. Conjurar. 

Exorcisme. Exorcismo, 
conjuro. (Has. Desorejar. 

Exorellar. Llevar las ore- 

Exótich. Estranger. Exó- 
tico. Estrany. Raro, 

Expansió. Fis. Relajación 

Expectar. Esperar, a- 
guardar. V. Pertànyer. 

Expedició. Desembrás. 
Despejo. Ab expedició. 
Adv. Expeditamente. 

Expedicioner. Expedi- 
cionero. (medio. 

Expedient. Modo. Vado, 

Expedir. Despatxar. Dar 
expediente ó curso. 

Expedit. Desembrassat. 
Expedito. Enviat. Expe- 
dido. Resolt. Resoluto, 
listo. Adv. A la ligera. Lo 
qui camina expedit. Es- 
cotero, (barazadamente. 

Expeditament. Desem- 

Expeditiu. Expedito. 

Expel•lir. Expeler, ex- 
pulsar, desechar. Alguns 
animals los excrements. 
Frezar. (pulso. 

Expel•lit. Expelido, ex- 

Expendir. Gastar. Gas- 
tar. Donar al públich, 
véndrer. Expender. 

Experiencia. Práctica. 
Hábito, práctica.Y . Expe- 
riment. Falta de expe- 
riencia. Bisoñada, bisoñe- 
ría. Home sens experien- 
cia. Inexperto. Anársen 
per la experiencia. Yr.Irse 
por el tiento. Per expe- 
riencia. Adv. Experimen- 
talmente. (mento. 

Experiment. Experi- 

Experimentat.Prácíi'co, 
provecto, experto. 

Expert. Experimentat. 
Experto, perito. Inspec- EXT 

tor. Veedor. (Lustrar. 

Expiar .Purgar las culpas. 

Expiatori. Expiativo. 

Expiració. Quim. Evapo- 
ración, (drerse. Dilatarse. 

Explayarse, r. Extén- 

Expletar. Sacar. 

Explicació. Declaración, 
comento. (caderas. 

Explícadoras.Pl. Expli- 

Explicar. Exponer, de- 
clarar, comentar. 

Explícit. Explícito, pre- 
ciso, terminante. (ció. 

Exportació. V. Extrac- 

Exposadament. Adv. 
Peligrosamente. 

Exposar. Posar de mani- 
fest. Exponer. Explicar. 
Declarar, alegar. Arris- 
car. Aventurar, compro- 
meter, aburrir, r. Peligrar 

Exposat. Expuesto, peli- 
groso, delicado. E. á pe- 
rills. Ocasionado. 

Exposició. Perill. Peligro 

Expòsit. Expósito, cune- 

Expositar. Exponer, (ro. 

Expremadora. Expri- 
midera, exprimidero. 

Exprémer. Extráurer lo 
such de alguna cosa. Ex- 
primir. Apretar. Apretar. 
V. Esprémer. (miento. 

Exp remuda. Exprimi- 

Exprés. Expreso. 

Expressament. Adv. A 
sabiendas, de pensado. 

Expressar. Exprimir, 
pronunciar, nombrar. 

Expressat. Expreso. 

Expressió. Véu. Habla, 
voz. Regalo. Demostración 

Exprimir. V. Exprémer. 

Expropiar. V. Desapro- 
piar, (do. 

Expuls Expulso, expeli- 

Expulsor. Expeliente. 

Exquisit. Esquisit. Pre- 
cioso,^ excelente, escogido. 

Exquisitat. Preciosidad. 

Extasiarse, r. Arrobarse. 

Éxtasis. Rapto, robamien- 
to, arrobamiento. 

Extemporáneam e n t. 
Adv. Improvisamente, ex- 
temporalmente. 

Exténdrer. En sas prin- 
cipals accepcions. Exten- 
der. Ampliar. Ampliar. FAB 

Aixamplar. Relajar. A- 
llargar. Estirar, espurrir. 
La roba, la vista, etc. 
Tender, r. En lo joch de 
cartas. Tenderse. 

Exténdrerse. r. Conti- 
nuarse, dilatarse, correr. 

Extens. Lo que tè exten- 
sió. Ecotenso. Llarch.Lar- 
go. Per extens. Adv. Ex- 
tensamente. 

Extensió. Dilatació. Vas- 
tedad. Arquit. Proyectura. 

Extenuació. Consuma- 
ción. Med. Inanición. 

Extenuat. Passat, sech. 
Macilento , tábido. 

Exterior. Extrínsech. 
Extrínseco. Part forana. 
Corteza. {Corteza. 

Exterioritat. Exterior. 

Extern. Eocterno. 

Extés. Extenso, lato, vas- 
to. V. Estés. (macion. 

Extinta. Extimació. Esti- 

Extiinar. Estimar. V. A- 
valuar. (nresion. 

Extinció. Supressió. Su- 

Extinguir. Suprimir. 

Extinguí t. Apagat, des- 
truit. Extinguido, extinto 

Extracció. Sorteig. Sor- 
teo, rifa. Treta. Saca, sa- 
camiento, (ñuta. Minutar. 

Extractar. Formar mi- FAB 

Extracte. Extracto. Re- 
copilació. Excerta. Veu 
forense. Apuntamiento. 
De Saturno. Farm. Suba- 
cetato de plomo liquido. 

Extrahent. Qui extrau. 
Extractor, extraente. 

Extraordinari. Gran. 
Grande, relevante. En lo 
menjar. Antipodia, anti- 
podio , dupla. Cosa ex- 
traordinaria. Aborto. 

Extráurer. Extraer, sa- 
car. Lo esperit. Quím. 
Alcoholar. 

Extravagancia. Rareza, 
ridiculez, locura. 

Extravagant. Estrany. 
Extraño, parado jo, raro, 
inaudito. Maniátich. Ma- 
níaco, maniático. 

Extravagantnient. 
Adv. Extravagantemente. 

Extravagar. V. Desva- 
riejar. (Trasvenarse. 

Extravenarse, r. Medie. 

Extrem. Principi ó fl de 
alguna cosa. Extremo.Yo- 
ra. Orilla. Altura. Sumi- 
dad. Grau. Punto. Punta. 
Cornijal. Admiració ó es- 
crúpol afectat. Hazañe- 
ría. De extrem á extrem. 
Adv. A largo. Reduhir al 
extrem. Extremar. FAC \9\ 

Extremat. Summo. Ex- 
tremo. Escrupulós. Ex- 
tremoso, (fin, cabo. 

Extremitat. Extremo, 

Extremunciar. Admi- 
nistrar lo sagrament de 
la extremunció. Olear, 
dar la unción. 

Extremunciat. Oleado. 

Extremunció. Extrema- 
unción, santa unción. 

Extret. Lo que se ha tret 
de alguna cosa. Extrahi- 
do. Tret de algun empleo. 
Depuesto. De regalicia. 
Rabazuz. V. Extracte. 

Extrínsech. Extrínseco. 

Extuberancia. Protube- 
rancia, (dor. 

Exugatlor. V. Aixuga- 

Exugar. V. Aixugar. 

Exulcerar .Formar llaga. 
Enconar, envenenar. 

Ey. Interj.Pera cridar. Oye, 
ea. Ey, ey. Interj. de es- 
tranyesa. Hola. 

Eyna. Qualsevol vas pera 
posar liquits. Vasija. Pl. 
Las eynas de espinyolar 
cotó. A Imarraes. Los ins- 
truments propis de algun 
art ú ofici. Enseres, trebe- 
jos, útiles, utensilios. V. 
Arreus. F. Fa. Interj. de disgust. Qui- 
ta, fuera, aparta. 

Faba. Lo fruyt de la fabe- 
ra. Haba. Butllofa. Ron- 
cha, habón. Rodoli pera 
votar. A Itramuz. Faba ca- 
nina. Pta. Matacán, nuez 
vómica. Faba egipciaca. 
Colocada, haba de Egipto. 
En lo eos. Habón. No po- 
der dir faba. Fr. No po- 
der echar el aliento. Tráu- 
rer fabas de olla. Fr. Sa- 
car los pies del plato. 

Fabar. Habar. 

Fabária. Pta. Telefio, fa- 
bacrasa, yerba callera. 

Fabat. Habado. 

Fabelar. V. Parlar. 

Fabera. Pta.fíaòa. F. bòr- à&.Haba loca.(to, estantío. 

Fabet. Embadalit. Melilo- 

Fabó y Fabolí. Haba pa- 
nosa ó caballuna. 

Fàbrega. Y. Alfàbrega. 

Fábrica. Edifici. Edificio. 
Obrador. Taller, obrador. 

Fabricació. Fábrica. 

Fabricador. Fabricante, 
fabriquero. 

Fabricant. De barcos. 
Constructor naval. De 
cardas. Cardero. De cer- 
vesa. Cervecero. De cule- 
bras. Pretinero. De fochs 
artificials. Pirotécnico. De 
monteras. Monterero. De 
palas. Palero. De pólvora. 
Polvorista. De raquetas. 
Raquetero. Fabricar. Formar, hacer, 

construir, 1 obrar. 
Fábula. Cuento. Novela. 
Inventor de fábulas. Fa- 
bulista, fabulador. 
Fabulós. Suposat. Apó- 
crifo, ficticio. (valía. 
Facció. Bàndol. Bando, 
Facècia. Gracia, agudesa. 
Chiste, sal , donaire. Em- 
bolich. Trapisonda. 
Fácil. Expedit. Expedito. 
Flexible. Dócil. Fácil de 
fèr. Hacedero. De rodar. 
Rodadizo. De obrirse. A- 
bridero. (gilitar. 
Facilitar. Posibilitar, a- 
Facinerós. Forajido, 
Facinerosament. Adv. 
Malvadamente. 492 FA1 Factible. Hacedero, ope- 
rable, acaecedero, (titor. 
Factor. Hacedor. For. Ins- 
Facíoría. Factoraje. 

Facturados*. Facturero. 
Facultat. Forsa, resisten- 
cia. Fuerza, resistencia. 
Llicencia. Libertad, licen- 
cia, impetra. Poder. Voz, 
poder, potestad. Qui té 
autorisació per fèr una 
cosa. Facultado, arbitra- 
do. PI. Béns. Posibles. 

Facundamente Copiosa- 
ment en lo ben dir. Elo- 
cuentemente, [pico, parla. 

Facunditat. Facundia, 

Facundo. Copiós en lo 
ben dir. Elocuente. 

Fada. Bruixa. Hada. 

Fadantent. Adv. Desabri- 
damente, {lacion. 

Fadiga. For. Tanteo, pre- 

Fadigar. For. Tantear. 

Fados*. Empalagamiento, 
empalago, insulsez. 

Fadrí. Solter. Soltero, jo- 
ven, doncel. De algun ofi- 
ci. Mozo, mancebo, oficial. 
Fadrí mesader. Mesero. 

Faclríuatje. Juventud, 
mocedad, solteiHa. 

Fadrinejar. Mocear. 

Fageda. V. Fajal. 

Fagina. Gat salvatje. Gar- 
duña, fuina. (ior. 

FaStedor. Hacedor, fac- 

Fahena. V. Feyna. 

Fahent. V. Fatiedor. 

Faisá. Aucell. Faisán. 

Faix. Arb. V. Fatg. 

Faixa. Pera cenyir lo eos. 
Faja. Llista, via. Gaya, 
lista, tira. De bayeta. Es- 
tomaquero. De criatura. 
Fajero. De fullas, etc. que 
portan los indis. Pampa- 
nilla, mástil. De militar 
Trena. En los adornos 
Franja. Pera cenyir lo 
ventre. Pretina, cincho. 
Pera lligar. Venda. La 
que usan los ecclesiás- 
tichs. Ceñidor. La que 's 
pinta en las parets. Roda 
pié. La dels caminadors 
Apretador. La de las por 
tas. Peinazo, paño. 

Faixador. Faixa de cria- 
tura. Fajero. FAL 

Faixadura. Fajamiento. 

Náut. Fajadura. 
Faixar. Fajar, ceñir. Fort. 
Recinchar. Tornar á fai- 
xar. Receñir. Feste faixar. 
Fr. fam. Vete al rollo. 
Faixat. Cenyit ab faixa. 

Ceñido. Blas. Fajado. 
Faixeta. Dim. Fajuela. 
Faixina. Fajina. Fagina, 

tinada , faginada. 
Faja. Fruyt del fatg. Ha- 
yuco, fabuco. 
1 Fajal. Hayal, hayedo. 
¡Fajo!. Fayol.-fíwbí'o??, trigo 

sarraceno, alforfón. 
Falagainent.V. Aialach. 
Falagar. Y. Afalagar. 
¡Falaguer. Qui afalaga. 

Halagüeño, halagador. 

i Falaguera. V. Falguera. 

Falaguerauaent. Adv. 

Halagüeñamente. 
Falás. Y. Fals. 
Falca. Cuña. De la arada. 
Telera. De popa. Náut. 
Coronamiento. De proa. 
Náut. Randilla. 
Falcar. Acuñar, calzar. 
Faïcídïa.Fam. Entre es- 
tudiants, la nyapa que la 
despesera feya à sos hos- 
tes. Moros. 
Falcilia. Trinxetde saba- 
ter. Trinchete, tranchete. 
Falcó. Aucell. Halcón. De 
niu. Niego. Monterí . Mon- 
tano. Tagarot. Tagarote. 
Que persegueix als tu- 
dons. Palumbario. Que 
salta de rama en rama. 
Ramero. Roquer. Roque- 
ro. Tunisench. Neblí, hal- 
cón gentil ó de Túnez. Pes- 
sa de artilleria. Falcón. 
Cassà per medi dels fal- 
cons. Halconería. Gàbia 
de falcons. Halconera. 
Semblant ó parescut al 
falcó. Halconado. 
Fa leonada. Calada. Pe- 
car falconada. Fr. Echar 
la garra, meter los cinco. 
Falconer. Falconero, hal- 
conero. {Cetrería. 
Falconeria. Acetrería. 
Falconet. Especie de ca- 
ñó ó culebrina. Falconete. 
Falda. La part del eos 
desde la cintura fins als FAL 

genolls. Regazo. La part 
del vestit talar déla cin- 
tura fins baix. Halda, fal- 
da. Falda de xemeneya 
Campana de chimenea. De 
montanya. Faldamtnto T . 
vertiente. Lo que tè grans 
faldas. Haldudo. [enfaldo. 
Faldada. Haldada, halda, 
Faldellí. Brial, guarda- 

pies, faldellín, rodapiés. 
Faldero. Arandela. 
Faldetas y Faldillas. Pl. 
Saya, guardapiés. Las de 
sobre pera surtir de casa. 
Basquina. Curt de faldi- 
llas. Faldicorto. 

Faldilleta. Falda. Falda, 
faldamento. Com á part 
de armadura que suri del 
peto. Faldar, tonelete. PL 
Las que 's posan als Sants 
Cristos. Pañetes. 

Faldó. La part que penja 
del gipó, jupa, ele. Faldi- 
lla. La part inferior de 
alguna roba que penja 
solta. Faldón. 

Falguera. Herb. Helécho. 

Fall. Faltat. Faltado. 

Falla. Falla. Falta. En lo 
joch, dit de la caria que 
no es trunfo. Falsa. 

Fallanca. Postura poch 
ferma del eos. Fayanca. 
La bestia de carga, vella. 
Rocinante, matalón. 

Fallar. V. Faltar. 

Fallir. Abátrerse. Que- 
brar. Morir. Fallecer. 

Fallit. Abatut. Quebrado. 

Falló. Enujat. Airado, mo- 
híno. Dit del vi bo, forí. 
Fuerte. Dit del mar al- 
terat. Encrespado. 

Fallonía. Ira, enojo. 

Fal-lás.Fafa*, fingido, [te. 

Fal-ïasment. Falazmen- 

FáMer. Enganyar. Falir. 

Fal-lera. Manía, tema. 

FaE-lible. Falible. 

Fallir. Mentir. Mentir. 
Fallar. Fallar. 

Falória y Falórnia. Men- 
tira, embuste, bola. 

Fals. Instrument pera se- 
gar. Hoz, segur, falce, se- 
gadera. No verdader.FaZ- 

• so , fabuloso. Mus. Falsa. 
Faltat de lley. Trefe. Sol- FAM 

dat armat ab fals. Falea- 
rio. No fèrhi '1 fals. Fr. 
Aprovechar la ocasión. 

Falsa acassia. Arbre. 
Acacia blanca. 

Falsabraga. Fort. Tena- 
llon, contramuralla. 

Falsa-regla. Cartilla. 

Falsedat. Falsia. (car. 

Falsejar. Falsear, falsifi- 

Falsct. Veu. Falsete. 

Falsía. Especie de orene- 
ta. Vencejo, avión. Herb. 
Culantrillo de pozo. F. ne- 
gra. Herb. Culantrillo ne- 
gro ó mayor. (chele. 

Falsilla. Ganiveta. Tran- 

Falsiot. Aucell. Avión, 
malviz. V. Falsía, (ciño. 

Falso. Agrie. Honcejo, po- 

Falta. Privació. Priva- 
ción , carencia , manca- 
miento. Pobresa. Pobreza, 
carestia, necesidad. Defec- 
te. Defecto, achaque. F. de 
confiansa. Desconfianza. 
De criansa. Inurbanidad. 
De gana. Desgana. De llet. 
Agalaxia. De sahó. De- 
sazón. De salut. Arguello. 
Erro. Marro. Pl. Defectos. 

Faltar. Errar. Errar, 
marrar, hocicar. Mancar. 
Restar , quedar. Morir. 
Fallecer. Pecar ó comé- 
trer falta. Delinquir. Fal 
társen poch. Fr. Faltar 
poco. Trobar á faltar. E- 
char menos. Non falta al 
tra. Loe. Otra que tal baila 

Faltat. Defectuós ó des- 
provehit. Falto. Curt, 
ials. Corto, falso. Dit de 
la moneda ó metalls. Fe- 
ble. F. de cap. Acéfalo. De 
caixals. Desmolado. De 
forsas. Desmarrido. De 
nansas. Desasado. De sa- 
hó. Desazonado. (reta. 
Falúa. Dona viva. Pizpi- 
Falnga. Galiota de un or- 
de de rems. Falúa, faluca. 
La persona ó animal mòlt 
petit y bullicios. Ardilla. 
Fam. Hambre y Gazuza 
com á veu familiar. Apa- 
gar la fam. Fr. Despio- 
jar. Fèr patir fam. Ham- 
brear. Mort de fam. Ham- 
brón, hambriento. 

DIC. CAT. CAST. FAN 

Faina. Estimació. Estima, 
honor , renombre. Cele- 
britat. Gloria, celebridad, 
olor, nombradla. 
Fainejant. V. Famolench 
Famejar. Hambrear. 
Familia. Prole. Progenie, 
progenitura , prosapia. 
Casa. Hogar, cuna. 
Faflniliarisarse. r. Vul- 
garizarse , rozarse , en- 
compadrarse. 
Familiaritat. Marciali- 
dad, llaneza, parcialidad. 
FamoSench. Hambrien- 
to, famélico. Anar famo- 
lench. Fr. Hambrear. 

Famós. Señalado, renom- 
brado, insigne, afamado. 

Fanal. Llanterna. Farol, 
linterna. Náut. De popa. 
Linternón. Gran. Lam- 
pión. Pl. Herb. Farolillos. 

Fanaler. Qui encén los fa- 
nals. Fanalero, farolero. 

FaEíalet. Pta. Halicacabo. 

Fanátich. Preocupat. Vi- 
sionario, (car. 

Fanatizar. V. Embabie- 

Fanatisme. Fanatismo. 

Fanch. Fango , barro, lo- 
do, cieno. Fanch de mola. 
Amoladuras. Per fèr ta- 
pias. Pece. Ficar en lo 
tanch. Fr. Entruchar. Fi- 
carse al fanch ó en un 
fanch. Fr. Empatanarse, 
meterse en un cenagal. Re- 
volcarse en lo fanch. En- 
cenagarse , meterse en el 
cieno. Tráurer del fanch. 
Desatollar, desembarrar. 

Fandanguer y Fandan- 
guista. Fandanguero. 

Fanegada. Hanegada, fa- 
nega de sembradura. 

Fanfarria. Jactancia. 

Fanfarró. Fanfarrón, jac- 
tancioso, farfantón. Fèr 
lo fanfarró. Fr. Fanfarro- 
near, echar bravatas. 

Fanfarronada. Fanfar- 
ronería, valentonada. 

Fanfarronejar. Bra- 
vear, fanfarronear , echar 
baladronadas. 

Fanga. Agrie. Laya, lia. 

Fangador. Agrie. Laya- 

Fangal. Lodazal. (dor. 

Fangar. Lloch de mòlt FAR 193 fanch. Lodazar, lodazal, 
atolladero, barrizal. Gi- 
rar la terra de un camp 
ab la fanga. Layar. 
Fangos. Lodoso, barroso. 
Fanguejar. Zancajear. 
Fanguera. V. Fangar. 
Fantarma. Fantasma, es- 
pectro, sombra. 
Fantasiar. Hacerse ilu- 
siones ó hacer castillos en 
el aire. 
Fantasma. Visió. Vision, 
espectro. Figura que fa 
por á las criaturas. Mari- 
manta, coco. Home pre- 
sumptuós. Fantasmón, es- 
tantigua. 
Fantástich. Qui tè mòl- 
ta vanitat. Afantasmado, 
figurón. (esportillero. 
Faquí. Faquín, ganapán, 
Faram. V. Yiram. 
Faramalla. Jactancia 
sens fonament. Junciana, 
farándula. Home trapa- 
cer. Trapalón, trapacero* 
V. Fullaraca. 
Farandola. Companyia 
de cómichs ambulants. 
Farándula. 
Faranclónia. V. Falória. 
Farandnüer Farandulero 
Faraó. Foguera que ser- 
via de senyal. Alcándora. 
Faran t y Faraute. Vende- 

humos.Y. Trutximan. 
Far bala. Falbalá, farfala. 
Farcell. Lio, envoltorio. 
Farcellar. Enfardelar. 
Farcidor. Qui farceix. 

Mondonguero. 
Farciment. Relleno. 
Fa reina ta. Batum lio, 

fárrago, morralla. 
Farcir. Rellenar, embutir, 
atestar. (lleno. 

Farcit. Rellenado, relleno, 
Farda y Fardam. Matalo- 
taje, (cía. 
Fardatje y Fardell. Jar- 
Fardell. V. Farcell. 
Fardo. Fardel, bala, paca. 
F. gran. Balón. Major ó 
menor de mitja carrega. 
Crangote. V. Fardot. 
Fardot. Dona grossa y 
mal vestida. Amondon- 
gada, montón, (tamudo. 
Far fal los y Far foll. Tar- 
13 194 FAR Farfoll. V. Tartamut. 

Farfotalla. Rebuix del 
poble. Populacho, hez. 
Cosa de poca cntiíat. Pa- 
mema. V. Fullaraca. 

Farga. Herrería, ferreria. 

Fargayre. Qui forja. For- 
jador. V. Ferrer. 

Far i. Peix. Farío. 

Farigola. Pta. Tomillo. 
F. castellana. Pta. Tomi- 
llo andaluz ó cabezudo. F. 
mascle. Pta. Polio. Sal- 
ser a. Sa Iser o ó sanjuanero. 

Farigolar. Tomillar. 

Farigoler. Pta. V. Buxa- 
rola, Farigola. 

Farina. Harina. De blat 
y espelta. Crimno. De or- 
di mitj molta. Farro. Dei- 
xatada ab aygua. Mari- 
iiado. Grossa. Soma, zo- 
ma. Pasar farina. Cerner. 

Farináceo. Harinoso. 

Farina y re. Harinero. 

Fariner. V. Farinayre. 
Semblant ó que participa 
de la farina. Farináceo. 

Farinetas. Pl. Pasta cla- 
ra de farina. Puches, ga- 
chas, poleadas. De ordi. 
Alejijas. Grumullosas. Po- 
lenta. Cert joch de daus. 
Ren tilla. 

Farinós. Cubert de fari- 
na. Enharinado, harino- 
so. Lo que tè farina. Ha- 
rinero, farináceo. 

Fariseísme. Fariseísmo. 

Fariseu. Fariseo. 

Faristol. Atril, facistol. 

Farmacopeu y Farma- 
cópola. V. Apotecari. 

Farol la. Trampa. 

Farot. Arbre. Tilo, tila. 

Farraginal. Lloch plan- 
tat de farratge. Herrenal, 
herrenal. La terra en que 
rebrota lo blat desprès 
de segat. Ricial. 

Farratge. Lo blat , ordi, 
etc. en herba. Alcacer, 
herrén. La herba pera 
menjar los caballs. For- 
raje. F. bòrt. Pta. Trébol. 

Farratjaclor. Forrajea- 
dor, (de farra tjar. Forraje. 

Farratjanient. La acció 

Far ral jar. Forrajear. 

Farrenyo. Rostrituerto, FAS 

torvo. (go.\ 

Farrigo fárrago. Farra-] 

Farro. Mazamorra. 

Farsa. Tramoya. Treta. 
Engaño. V. Trapacería. 

Farsant. Tramoyista. 

Fart. Cumplert. Harto. 
Qui menja mòlt. Tragón, 
glotón, comilón. L' acció 
de aí'artarse. Hartazgo. 
Lo menjar abundant. Co- 
milona, zahora. Fart de 
bastonadas. Tanda, man- 
ta de palos. De caminar. 
Despernado. De còssas ó 
patadas. Pisa. De garro- 
tadas. Paliza. Fèrun fart 
de llenya. Apalear. Fèrse 
un fart. Darse un hartazgo 

Far tañera. Glotonería , 
comilona , francachela, 
tragonería, tragazón. 

Fartanería. Voracidad. 

Fartar. Hartar, saciar. 

Far tas. GlotonazO. 

Fartat. V. Fart. 

Farum. Husmo. De la 
vianda passada. Tasto. 
Fèr farum. V. Farumejar. 
Sentirla farum. Husmear. 

Faruonejar. Fèr farum. 
Husmear, oliscar. 

Fas. Cara. Faz, haz. 

Fase. De la lluna. Cara. 
Aspecte, punt de vista. 
Aspecto, punto de vista. 

Fásol. Judía, habichuela, 
alubia. Fásol bòrt. Vejiga 
de perro, alquequenje. Vi- 
rat. Judía de careta. 

Fasoler. Mata que fá lo 
fásol. Judía. 

Fasolet y Fasolí. Judia de 
careta, car ajílate. 

Fasolina. Faseolina. 

Fasols. V. Monjeta. 

Fásols y Fasos. Pl. Mati- 
nes, tenebras de la Sema- 
na Santa. Tinieblas. 

Fástich. Disgust. Fasti- 
dio , tedio. Aburriment. 
Aburrimiento, empalago. 
Injuria. Baldón, denuesto. 
Fer fastich. Fr. Dar asco. 
Dir fastichs. Fr. Denostar. 
Tenir fastich. Fr. Tediar. 

Fastidi. Fastidio, disgusto 

Fastidios. Fastigós. Fas 
tidioso. Empalagos. Em 
palagoso, Que dona fas FAV 

tich. Hastioso. 

Fastigós. Lo que causa 
fastich. Hastioso. Que 
causa enfado. Enfadoso, 
impertinente. La persona 
molesta. Tedioso, maclia- 
ca, sobón. 

Fastiguejar. Fèr fástich 
ó asco. Hastiar, fastidiar. 
Disgustar, enfadar. Abur- 
rir , heder , estomagar, 
ofender, {bazar se, secarse. 

Fastiguejarse. r. Em- 

Fastiguejat y Fastijat. 
Enhastiado, ahito. 

Fat. Destino, sort. Hado, 
fato. lnsípit. Empalago- 
so, soso, insípido, insulso. 
Ximple. Fatuo. 

Fatalisme. Fatalismo. 

Fatg ó Fatj. Arb. Haya. 
Lo fruyt. Fabuco. 

Fatiçh. Fatiga. V.Panteix. 

Fatiga. Cansancio, fatiga- 
cion } rendimiento. For. 
Acció de fatigar. Tanteo. 

Fatiganient. Fatiga. 

Fatigar. Cansar. Rendir, 
aperrear. For. Usarlo dret 
de fatiga. Tantear. 

Fatigarse, r. Aporrear- 
se, exhalarse, hipar. 

Fatigat. Cansado, traba- 
jado, laso, transido, {so. 

Fatigós. Trabajoso, opero- 

Fatiller. Ximple. Frus- 
lero, {chuchería. 

Fatillería. Fruslería, 

Fatuo. Lelo, mentecato. 

Fatxa. Talante , frontis- 
picio, {tispicio, frente. 

Faixada. Frontis . fron- 

Fatxenda. Vanitós. Fa- 
chendista, vanidoso, vano. 
Presumpció. Presunción, 
presuntuosidad, alarde. 

Fatxendada. Quijotada, 
pavonada. 

Fatxendejar. Pavonear, 
gallardear, farolear. 

Fatxender y Fatxende- 
ro. Fachenda, presumido, 
farolón, fachendista. 

Faula. Fábula. Fábula. 

Fausto. Boato. Fasto, va- 
nidad, presencia. Pié de 
fausto. Faustoso , fasto- 
so, fastuoso. 

Favet. Ximplet. Meliloto. 

Favor. Amparo. Asisten- FEL 

eia , protección. Servey. 
Servicio. Gracia. Vali- 
miento, privanza. En fa- 
vor. Adv. En pro. 

favorable. Propicio , 
próspero, enderezado. 

Favorir. V. Afavorir. 

ratoi'il y Favorito. Vali- 
do, privado, protegido. 

Faxa. V. Faixa. 

Faxar. V. Faixar. 

Faxina. V. Faixina. 

Fayol. V. Faiol. 

Faysá. Aucell. Faisán. 

Fe" ó Fench. Herb. Heno, 
trébol encarnado. A fe ó 
en bona fe. Adv. En ve- 
ritat. En verdad, á fe mía. 
Bona fe. Llaneza. £n fe. 
Adv. En fuerza, en vista, 
en virtud. Camp de her- 
ba de fe. Henar. Prés en 
fe. Fr. Habido en cuenta. 

Fea!dat. Feresa. Fiereza. 

Febra. Calentura, fiebre. 
Maligna. Tabardillo. Con- 
tra la febra. Antifebril. 
Errar las febras. Cortar 
la calentura. 

Febrada. Calenturon. 

Febrejar. Tener calentura 

Febrer. Febrero. 

Febrós. Qui pateix fe- 
bras. Calenturiento, febri- 
citante, atercianado. Lo 
que causa la febra. Febril. 

Fecundar. Fecundizar, 
fertilizar. 

Fecunditat. Feracidad. 

Fecundo. Fértil, fructí- 
fero, feraz. (haciente. 

Fefacient y Fehaent. Fe- 

Feána. V. Feyna. 

Feix. Haz. De cosas amon- 
tonadas. Ovillo. De lle- 
nya menuda. Fogote. Véu 
rérsen un feix. Fr. Estar 
apurado, verse negro. 

Feixa. Bancal, haza. 

Feixar. Agavillar. (da. 

Feixina. Fagina, fagina- 

Feixuch. Pesat , macis 
Pesado. Molest ó imper- 
tinent. Enojoso, molesto, 
incómodo. La persona 
mòlt grossa. Obeso. 

Feixuguesa. Pesadez. 

Fe!. Hiél. De la terra. Pta. 
Centaurea menor. Fel so- 
breixit. Ictericia. Barre- FER 

jar ab fel. Enhielar. Do- 
nar fel á béurer ó sentir- 
se á fel. A helar. Sobre i- 
xir lo fel. Atiriciarse. 
Tráurer lo fel. Cansarse 
mòlt. Echar los bofes. 

Felicitanient. Felicita- 
ción, (plimentar. 

Felicitar. Gratular, cum- 

Feiicitat. Dicha , biena- 
venturanza, bienandanza. 

Feligrés. Parroquia. A- 
parroquiado. 

Felís. Beneyt. Bendito. 
Boyant. Boyante. Fèr fe- 
lis á algú. Afortunar, 

Felló. V. Falló. 

Fellonía. Felonía , des- 
lealtad, traición, villanía. 

Feltre. Fieltro. 

Feni y Fems. Estiércol, ba- 
sura , fiemo. De alguns 
animals. Frez, freza. Del 
bestiar. Chirle, sirle . sir- 
ria. PI. F. pudrits. Manti- 
llo. Sechs pera escalfar 
los forns. Burrajo. Sem- 
blant als fems. Estorcolizo 

Femada. Estercoladura, 
estercolamiento, estercuelo 

Femador. Estercolero, ba- 
surero. V. Femater. 

Femar. Agrie. Estercolar. 
F. las vinyas ab drapots. 
Entrapar. 

Fematayre. Estercolero, 
esterquero, basurero. 

Femater. Esterquero. 

Fembrer. Mujeriego. 

Femella. En los animals 
la que concebeix y pa- 
reix. Hembra. Deis au- 
cells. Pájara. Dels torns 
y caragols. Tuerca. 

Femení. Femenil. (so. 

Fementit. Fementido, fal- 

Femer. Estercolero, mu- 
ladar. Ne hi ha un femer. 
Fr. Mòlt. Hay una parva. 
Fem pta. Estiércol.Y. Fem 

Femptós. Fecal. 
Fe uás. Herba. V. Fe. 
Fenigrech. Pta. Alholva, 

fenogreco, 
Fenoll. V. Fonoll. 
Fer. En sas princip. ac- 
cepc. Hacer. Obrar. 0- 
brar , operar. Formar. 
Formar, construir, fabri- 
car. Deixar. Dejar. Recu- FER 195 llir. Juntar, recoger, con- 
traer. Imitar. Remedar* 
Despedir alguna cosa del 
eos. Arrojar. Plantar. 
Sembrar. Produhir las 
plantas. Llevar. Fèracci» 
ó la acció. Hacer ademan. 
¥. á cops de punys. Fr. 
Fer depressa alguna cosa. 
Harbar, hilvanar. Fèr al- 
tra cara. Mudar de sem- 
blante. Fèr anar. Fr. Móu- 
rer alguna cosa. Menear. 
Donar moviment. Mover. 
Fèr anar la cua. Colear. 
Fer anar las alas. Aletear* 
Fèr anar las mans. Ma- 
notear. Fèr anar lo cap. 
Cabecear. Fèr anys. Cum- 
plir años. Fèt á tot. Fr. A- 
contentarse de tot. Acos- 
tumbrado á lodo. Fèr á 
tots. Enlojoch de cartas. 
Arrastrar. Y. Fèr net. Fèr 
bè ó bò. Parecer bien. Yèr 
bestiesas. Bobear. Fer 
blaus ó verdanchs. Acar- 
denalar. Fèr bonys. Achi- 
chonar. Fèr bógít los ar- 
bres. Hacer pompa. Fer 
broma ó bulla. Meter bu- 
lla. Fèr bulla ab algú. 
Chulearse. Fèr bullir lo 
cap , lo seny ó lo enteni- 
ment. Aturdir la cabeza. 
Fer burrada. En lo joch 
de carias. Renunciar.. Fèr 
callar las criaturas. Aca- 
llar. Yhv campana. Fr. Fal- 
tar al aula. Hacer novi- 
llos. Fér canons. Fr. Posar 
lo fil, seda , etc. Encant- 
llar.Yèr cap á algun liocti. 
Dar, ir á dar. Fèr capfi- 
cats. Acodar. Fèr cara 
algun edifici. Hacer fa- 
chada. Resistir. Hacer 
frente. Fèr cara als pe- 
rills ó traballs. Arros- 
trar. Fèr carotas. Hacer 
visajes. Fèr cas. A tender % 
mirar. Fèr catúfols. Cho- 
chear, achocharse, cadu- 
car. Fèr cau rer. Derri- 
bar. Fèr cessió de bens. 
Desamparar sus bienes. 
Fèr coplas. Acoplar. Fèr 
cófis y mófis. Fr. Hacer 
mangas y cabezones. Fèr 
colgats. Amugronar. Fèr 196 FER 

com qui no ho veu. Hacer 
la vista gorda. Fèr com- 
pares y comares. V. Fèr 
cúfïs y mófis.Fèr cop. Dar 
golpe. Fèr cop ó impres- 
sió. Labrar. Fèr córrer. 
Fr. Vencer. Vencer. Ro- 
bar. Limpiar, saltear. Fèr 
créixer. Acrecentar. Fèr 
criaturadas. Niñear, mu- 
chachear. Fèr crit. Fr.Dir- 
se mòlt. Sonar se. Vèr crits. 
Dar voces ó gritos, vocear. 
Fèr de testimoni. Atesti- 
guar. Fér donar toms ó 
voltas. Rodear, voltear. 
Fèr donar un surt. Sobre- 
saltar. Fèr durar ó allar- 
gar. Endurar. Fèr embes- 
tir. Náut. Aconchar. Fèr 
embuts. Tartajear, tarta- 
lear. Fèr encant. ' Almo- 
nedear. Fèr enténdrer. 
Dará entender. Fèr en- 
trar. Meter. Fèr escara- 
bats. Garrapatear. Fèr 
escarni ó escamot. Es- 
carnecer. Fèr escuma. Es- 
pumar , despumar. Fèr 
esquellots. Dar cencerra- 
da. Fèr eixir de tino. De- 
satinar, desatentar. Fèr 
famós. Afamar. Fèr fa- 
rum. Husmear , oliscar. 
Fèr fèr lloch. Hacer calle. 
Fèr testas. Fr. Captar la 
•voluntat. Cocar. Afalagar. 
Popar. Fèr fetor ó pudor. 
Heder. Fèr fortor. Tras- 
minar. Fèr fosca. Estar 
oscuro. Fèr fressa. Fr. Cri- 
dar. Vocear. Fèr fum. A- 
humar. Fèr fugir. Ahu- 
yentar. Fèr la briba. Bri- 
bonear, bribar. Fèr la fi- 
guereta. Estar de cabeza. 
Feria garagara. Fr. Hacer 
el buz. Fér la seva. Hacer 
su negocio. Fèr lo boig. 
Loquear. Fèr lo cor fort. 
Hacer de tripas corazón. 
Lo dropo ó mandra. Ha- 
ragonear. Fèr lo guapo. 
Guapear. Fèr lo jas. Mu- 
llir. Fèr lo manco. Man- 
quear. Fèr lo morí. Ha- 
cer la mortecina. Fèr lo 
peterrell. Hacer puche- 
ros. Fèr lo plaga. Truha- 
nzar. L' orni ó lo tonto. FER 

Hacerse memo , zafarse. 
Fèr los ulls grossos. Ha- 
cer la vista gorda. Fèr lo 
lato. Hacer la acechona. 
Fer lo ullet. Hacer del ojo, 
guiñar. Fèr lo vagamun- 
do ó lo vagarro. Haraga- 
near, holgar. Fèr lo va- 
lent. Abernar -darse. Fèr 
llampechs. Relampa- 
guear. Fèr lliga. Ligarse. 
Fèr lloch. Hacer plaza, 
dar lugar, despejar. Fèr 
llum. Alumbrar. Fèrma- 
garrufas ó feslas. Mimar, 
cocar. Fèr mal. Fr. Dól- 
drer. Doler. Maltractar. 
Maltratar. Fèr mal á algú. 
Hacer mal tercio, desayu- 
dar. Fèr mal als ulls ó á 
la vista. Quebrar los ojos. 
Wèr malbé. Echar á per- 
der, menoscabar , malba- 
ratar. Fèr malvas-. Hacer 
bodoques. Fèr manyochs, 
embulls ó bunyols. Abu- 
rujar. Ver marrada. Ro- 
dear. Fèr memoria. A cor- 
dar , recordar , acordarse. 
Fèr menció. Mencionar 
Fèr micas ó micas y bo- 
cins. Hacer añicos. Fèr 
mitg dia. Dormir la siesta, 
sestear. Fèr net. Fr. Aca- 
bar los diners. Quedar sin 
blanca, dar finiquito. Fèr 
niu losauceíls. Nidificar. 
Habitar ordinàriament. 
Anidar. Fèr nosa. Emba- 
razar. Fèr noyadas. Mu- 
chachear. Fèr olor. Oler 
Fèr orellas. Aguzar el oí- 
do. Fèr oseas. Mellar. Fèr 
ous. Aovar. Fèr pampa- 
llugas. V. Pampallugas 
Fèr passar ab rahons. Dar 
con la entretenida. Fèr 
péndrer cos. Fr. Espessir. 
Dar cuerpo. Fèr pensa- 
ments al ayre. Hacer casti- 
llos en el aire, quimerizar. 
Fer petar. Fr. Ròmprer. 
Romper. Menjar. Despa- 
bilar, vendimiar. La da- 
ca. Garlar, parlotear. Las 
dents. Dar diente con dien- 
te. Lo fuet. Latiguear, 
chasquearlos á'üs.Casta- 
ñetear. Fèr pobre. Fr. Em- 
pobrir. Empobrecer. Fèr FER 

pols. Levantar polvareda. 
Fèr por. Amedrentar, dar 
miedo. Fèr provisió. Aco- 
piar. Fèr puja ó pujada. 
Subir. Fèr punta als ins- 
truments. Apuntar. Ver 
quartos. Fr. Escorterar. 
Descuartizar. Vèr rasgos. 
Rasguear. \ r er rechsó ce- 
quias. Acequiar. Fèr re- 
punt. Pespuntar. Fèr re- 
colse ó recohada. Acodi- 
llar. Fèr referencia. Alu- 
dir. Fèr ronda ó marrada. 
Rodear. Fèr ruixim. Mo- 
lliznar. Ver saber. Parti- 
cipar, avisar. Vèr salat. 
Fr. irónica. Béurer massa 
fins emborratxarse. Em- 
briagarse, emborracharse, 
estar hecho un cesto. Ver 
sasfeynas. Fr.Fèr de eos. 
Hacer del cuerpo. Fèr sa- 
xons. Al forzar. Fèr ser- 
vey. Servir. Fèr soroll de 
peus. Triscar. Fèr talús- 
la paret. Relejar. Ver tap 
tap lo cor. Latir el cora- 
zón. Fèr tenir ó estar peu 
á rotllo. Tener áraya. Ver 
tantinas. Hacer pinicos. 
Fèr tirelas. Vomitar. Ver 
tombarellas. Dar tumbos. 
Ver tornar agre. Acedar. 
Bermell. Enrojecer, son- 
rojar. Lletg. Afear. Lelo 
ó boig. A lelar. Ver tornas. 
Fr. Créixer, aumentar. 
Cundir. Ver torta. V. Mar- 
rad a. Fèr trapacerías. Tra- 
pacear. Fèr trastocar. Vol- 
ver á uno loco. Ver trave- 
ta. Armar una zancadi- 
lla. Fèr trilions, garbas ó 
garberas. Afascalar. Ver 
tro. Meter ruido. Fèr tuf* 
Oliscar, husmear. Ver una 
aposta. Apostar. Una ba- 
cayna. Descabezar. Ver 
una banya ó bony. Abo- 
llar. Fèr una deixa. Man- 
dar. Lna passada ó parti- 
da de algun joch. Echar 
una mano. Ver un bòt. Fr. 
Enfadarse. Saltar. Fèr un 
esboranch. Desgarrar* 
Fèr un pám de morros. 
Estar con tanta jeta. Ver 
un poch agre. Acidular* 
Fèr un trench. Descala- FER 

brar. Fèr un vahitot. E-\ 
char el resto. Fèr venir 
bè. Ajustar, acoplar. Fèr 
venlositats. Ventosearse^ 
ventearse. Fèr volta. V.l 
Marrada. Fer vòmit. Dan 
asco. Fàcil de fòr. Hace-\ 
dero. No fòr. Omitir. No 
fèr res. Holgar. Tornar á 
fòr. Rehacer. Si ta ó no fa. 
A poca diferenciad . Fèrse 

'Fera. Fiera, salvajina. 

Fera ment. Ad v. Ab í'ere- 
sa. Ferozmente, fieramente 

Feredat. Grima, fiereza. 

Feresa. Fiereza, bravura. 

Feresl. Ferós. Feroz. 

Feréstecïs. Ferino, cerril, 
amedrentador, zahareño. 

Ferí. Cruel. Ferino. 

Feria*. Feria, vacación. 

Ferida. Herida. Ab arma 
de punxa. Mohada. En la 1 
cara. Xiribech. Chirlo. 
Respirar per la ferida. 
Resollar por la herida, 

WerUlnr&Med. Apoplejía. 

Ferir. Rómprer violenta-' 
ment alguna part del eos. 
Herir. Topar una cosa ab 
altra. Choca**. Ferir lo 1 
cor. Fr.Causar gran dolor, I 
sentiment ó llàstima. A-\ 
fligir. Denigrar. Zaherir. .! 
Entre valentons. Alma-\ 
grar. Ab canyas. Acaña- 
verear. Ab forquetas. A- 
horquillar. Ab llansa. A- 
lancear. Al toro ab la 
llansa. Rejonear. En las 
caderas. Descaderar. La 
espatlla. Despaldar. V. 
Conmóurer. 

Ferirse. r. Darle á alguno 
un accidente de apoplejía. 

Ferit. Herido. De feridura 
ó apoplético. Apoplético. 

Ferm. Firme, estable, se- 
guro, fuerte, sólido. De 
ferm. Fr. Amanteniente. 
Mantenirse ferm. Cerrar- 
se. Posar ferm. Afirmar. 

Ferma. Llenca. Ceja. En 
los vestits. Ruedo. 

Fermament. Firmemen- 
te, a firmadamente. 

Fermansa. Fianza. 

Fermar. Assegurar algu- 
na cosa clavantla , etc. 
Afirmar. Lligar.^ tar. Las FER 

cabalgaduras. Arrendar. 

Fe miarse, r. Sostenerse. 

Ferment. Fermento. 

Fermeaitar. Hervir, reve- 
nirse, cocer. La pasta ab 
lo llevat. Leudar, r. Las 
conservas. Rehervir. 

Fermesa y Fermetat. Fir- 
meza, solidez, persisten- 
cia. Valor. Tesón , valor, 
ánimo. (bravio. 

Ferós y Ferotge. Fiero, 

Ferrada. V. Galleda. Ay- 
gua ferrada. Herrada. 

Ferradura. Herradura. 

Ferrament. Herradero. 

Ferramenta. Herra- 
mienta, herraje. Caixa de 
posar la ferramenta. Her- 
ramental, (trellar huevos. 

Ferrar. Herrar. Ous. Es- 

Ferrer. Qui treballa y 
puleix lo ferro. Herrero. 
Qui ferra las cabaicadu- 
ras. Herrador. Ferrer de 
encant. Chispero. 

Ferreria. Oficina del fer- 
rer. Herrería. Manía. Te- 
ma, manía, idea. 

Ferret. Especie de tres 
peus de fanch. Caballete, 
ifle. Coure, aram cre- FES *97 mat. Ferrete. 

Ferro. Metall. Hierro , 
fierro. La paleta del foch. 
Hurgón. F. bermell ó bu- 
llent. Hierro caliente. Co- 
lat, Arrabio. De la fletxa. 
Casquillo. De crespar 
colls. Abridor. Bátrer lo 
ferro. Martillar. Donar, 
tenir sabor de ferro. Her- 
rumbrar. Escalfar lo fer- 
ro. Caldear. Guarnir de 
ferro. Ferrar. Gust ó sa- 
bor de ferro. Herrín. 
Marcar ab ferro ó treba- 
llar cosas de ferro. Ferre- 
tear. Rovell de ferro. Her- 
rín. PI. Los tres peus del 
foch. Trébedes. 

Ferraginós. Ferrugíneo, 
ferrugiento. 

Ferse.r. Créixer, aumen- 
tarse alguna cosa. Hacer- 
se. Acostumarse. Acos- 
tumbrarse, hacerse. Nài- 
xer espontaneament las 
plantas. Nacer. Fèr pro- 
ba las plantas. Darse, ve- nir. Posar carns, fortifi- 
carse lo eos. Embarnecer. 
Fèrse ab gent baixa. Ado- 
cenarse. Fèrse aborrir. O- 
diarse, hacerse odioso. A- 
gre. Fr. Fèrse repugnant. 
Hacerse cuesta arriba. A- 
michs los renyits. Amis- 
tarse. Bulla. Chancearse, 
chulearse. Ciar. Amane- 
cer. Cuchs. Agusanarse. 
Dia. Amanecer. Dur. En- 
durecerse. Estrany. Fr» 
Apartarse. Enajenarse. 
Fonedís. Oscurecer se. Y ori. 
Endurecer se. Lo guix, mor- 
ter, etc. Fraguar. Foscb. 
Oscurecer , anochecer. 
Gran ó gros. Crecer, en- 
gordar. Jochs. Chancear- 
se , chulearse. Fèrse mal- 
bé. Malmétrerse. Echar- 
se á perder. Las fruytas, 
etc. Dañarse. Malmètrer 
los bens. Malbaratar. 
Malvoler. Malquistarse. 
Negra nit. Cerrar la no- 
che. Nit. A nochecer. Pe tar. 
Fr. Menjarse. Zamparse. 
Pregar. Hacerse de rogar. 
Seny as. Hablar por señas. 
Tot ulls. A brir mucho ojo. 
Trossos. Hacerse astillas 
ó rajas, estrellarse. Una 
coca. Hacerse tortilla. Una 
panxa. Darse una panza- 
da. Un fart, un tip. Darse 
un hartazgo. Un xop. Ha- 
cerse una zarpa. Vespre. 
Anochecer, (mo, fecundo. 
Fértil. Feraz, pingüe, ópi- 
Fertslitat. Feracidad, {te. 
Fertslment. Copiosamen- 
Fervent. Ferviente. 
Fervor. Atreviment. Osa- 
día, (viente. Osat. Osado. 
Fervorós. Fervent. Fer~ 
Fes. Partit. Hendido. 
Fesa. Hendimiento. 
Fesol. V. Fásol, (sonomía* 
Fesoanía. Fisonomía. Fi- 
Festa. En sas princip. ac- 
cepcions. Fiesta. De la 
Iglesia. Festividad, fun- 
ción. Vacació. Huelga, fe- 
ria. Descans , pler. Hol- 
ganza, huelga, popamien- 
to, regodeo. Fèr festa. Fe- 
riar. Festa colent. Fiesta* 
de guardar. Pagar la fes— m FEY 

ta. Fr. Pagar el pato. Per 
coronar la festa. Por fin 
y postre. Pl. Fèr festas. 
Mimar , popar , hacer ar- 
rumacos. Donarlas bonàs 
testas. Felicitar las Pas- 
cuas, etc. (cortejo. 

Festeig. Festejo, galanteo, 

Festejador y Festejant. 
Galán, galanteador, cor 
tejador, cortejante. 

Festeja**. Galantear, cor- 
tejar, festear. 

Fesís. Festin. (ño 

Festiu. Placenter. Risue- 

Festó. Adorno. Fes ton. Fèr 
festó. Festonear. 

Festonar. Festonear. 

Fcstuch. Pta. Alfónsigo. 

Fet. Format. Hecho. Acte. 
Acto, acción. Etxura. He- 
chura. Lo joch dels noys. 
Escondite. Hèn íèt.Puli'do. 
Mal fét. Trabajoso. Fèt al 
revés. Prepóstero. Fèt 
malbé. Trasmochado. Fèt 
un xop. Hecho una sopa. 

Feia. Hecha , hecho. De 
aquella feta. Adv. Desde 
entonces. De aquesta feta. 
De esta hecha, de este hecho 

Fetge. Hígado. De animals 
petits. Higadilla, higadi- 
llo. Tráufer lo fetge. Fr. 
Echar los bofes. 

Fetgera. Pta. Hepática. 

Feto. Engendro. 

Fetor. Hedor, hediondez. 

Fetxa. Data. Fetxa anti- 
cipada. Antedata. Posar 
la fetxa anticipada. Ante- 
datar. Posar la fetxa ó lo 
dia. Fechar, datar. 

Fetxuría. Fechoría. 

Feudal ¿soné. Feudalismo 

Fex. V. Feix. 

Fexa. V. Feixa. 

Fexina. V. Feixina. 

Feyna. Exercici, ocupa- 
ció. Trabajo, labor, fae- 
na. Lo treball doméstich. 
Hacienda. Lo treball ex- 
traordinari. Faena, obra. 
Feyna tallada. Tela. Ab 
prou feynas. Adv. A tro- 
pezones. Eixirne ab prou 
feynas. Fr. Salir á nado. 
Fèr sas feynas. V. Cos. 

Feynent. Holgazán. 

Feyner.Aplicat al traball. FIC 

Hacendoso, laborioso. 

Fi. Terme. Fin, término 
remate, terminación. Pu- 
lit. Afinado. Equilibri. 
Filo. Delicat, suau. Fino. 
Just. Cabal. Extrem. Eco- 
tremo, cabo. Objecte. Ob- 
jeto, causa , mira. Mort. 
Fallecimiento, finamiento. 
De la romana. Romana- 
dor, romanero. De la ba- 
lansa.FíeL Deis sentits.^4- 
gudo. A fi y á efecte. Loe. 
Para. Al fi. Adv. Al cabo, 
á la postre. Donar fi. Fi- 
nalizar. Lo que té fi. Pe- 
recedero. Mitg fi. Entrefi- 
no. Treballar ñ. Amañar. 
No tenir f i ni compte. Fr. 
Ser incalculable, (mente. 

Fiablemente Confiada- 

Fiador. Garante. Surtir 
fiador. Fr. Garantir. 

Fiambre de carn trinxa- 
da. Salpicón. 

Fiansa. Garantía. Seguri- 
dad, abono. Fiador. Segu- 
rador , rehén. For. Satis- 
facción. Company de fian- 
sa. Confiador. Fèr fiansa. 
Salir fiador, fiar, garantir 

Fiar. Deixar. Prestar. Con 
fiar. Confiar. Al fiat, y A 
fiar. Adv. Al fiado. 

Fibla. Obertura. Sangra- 
dera , sangradura , san- 
aría. Lo tap de demunt la 
bota. Tapón de cuba. Pun- 
xo pera fiblar. Punzón. 

Fiblada. Picada. Picadu- 
ra, picazo, escocimiento. 
Dolor agut. Ramalazo. 
De mal de ventre. Retor- 
tijón de tripas. 

Fiblar. Picar ab lo fibló. 
Aguijonear. Causar cois- 
só. Escocer. Tastar de una 
bota de vi. Sangrar. 

Fiblejar. V. Fiblar. 

Fibló. Agulló de las abe- 
llas. Aguijón. Punxa, es- 
pigó. Rejo, espigón. Inci- 
tament. Estimulo. Deis 
murmuradors. Navaja. 

Ficament. Metimiento. 

Ficar. Introduir. Meter, 
encajar. Tancar. Encer- 
rar. Menjar mòlt. Embu- 
char. Alguna cosa de pun- 
xa. Hincar, clavar. Ficar FIG 

al Hit. Acostar. Dins de 
algun liquit. Sumergir. 
Dins del aygua. Zampu- 
zar. Endintre. Remeter. 

Fiearse. r. Introduirseen 
un lloch estret. Encajar- 
se. Ingerirse. Ingerirse, 
entremeterse , mezclarse r 
colarse. Ab brochs. Me- 
terse en honduras. Al lliU 
Acostarse. Per malalt. 
Ponerse en cama. En lo 
cau. Amadrigarse. En lo* 
que no toca. Cocinar. En- 
tre barran chs. Abarran- 
carse. En una barraca. 
Abarracarse. En un doll. 
Atollar. En un fancb. 
Meterse en un berengenal. 
No fiearse en brochs. Fr. 
No meterse en dibujos. 

Ficció. Fingimiento , si- 
mulación, disfraz. 

Fieb. Med. Especie de úl- 
cera. Espundia, lechino. 

Ficte. Ficticio, (haciente. 

Fidedigne. Fidedigno, fe* 

Fideïcomís. For. hideico* 
miso, ñdecomiso. 

Fidel. Fiel, leal. (te.. 

Fidelment. Ad\. Fietmen- 

Fideu. Pasta de farina. Fi- 
deo. Pl. Especie de zoó- 
íits. Pólipos. 

Fiero. Feroz. V. Ferés- 
tech. Pl. Fanfarronadas. 
Rayos , bravatas. 

Figa. Fruyt. Higo. La 
fempta de las cabalcadu- 
ras. Cagajón. Figa bor- 
dissot. Burjasota. De mo- 
ro. Chumbo, tuna, higo de 
pala. Figa flor. Breva.Van- 
xona. Higo paso. Sajóla^ 
Higo dorado. Seca. V. 
Panxona. Fèr figa, Fr; 
Faltar, fallar. Fèr la figa. 
Fr. Despreciar. Dar hi- 
gas. Moll com una figa. 
Blando como una breva. 

Figuera. Arb. Higuera. 
Horda. Cabrahigo. De A- 
dám. Banano. De la India; 
Arrampo. De moro. Tu- 
na, nopal, chumbera, hi- 
guera de pala. Infernal.. 
Ricino , palma Cristi. In- 
fernal borda. Estramonio^ 
higuera loca. (gueral. 

Figueral y Figuerar. Hi- FIL 

Figuerencli. Semblant á 
la figuera. Ficeo. 

Figuereta (Fèr la). Fr. 
Ponerse de cabeza ó estar 
de cabeza en el suelo. 

Figuerol. V. Papafigas. 

Figueta. Ampolleta. Cas- 
caría, botecillo, redomita. 

Figura. Forma. Forma, 
traza. Presencia. Presen- 
cia, talante, trasunto. De 
bulto. Estatua. De moda. 
Moña. De moviment. Ma- 
niquí. De relleu. Camafeo. 
Triangular. Blas. Roquete. 
Fèr figura. V. Paper. 

Figuransa. Acció y efec- 
te de figurarse. Figura- 
ción, imagen. 

Figurar. Pintar. Pintar. 

Figurarse, r. Imaginar. 

Figuras. Pl. Arq. Espe- 
cie de columnas. Atlan- 
tes, cariátides. Fèr figuras 
ó posturas. Fr. Hacer ges- 
tos , figurería. Burlarse' 
de algú ab gestos ridí- 
culs. Cocar, hacer cocos. 

Figurassa. Aum. Figu- 
rón, figura grande. 

Figurer. Gesticulador. 
Figurero , gestero, mami- 
llero , invencionero. 

Figurí. Moña, figurin. 

Fil. En sas princip. ac- 
cepc. Hilo. Tall de espa 
sa, ganivet, etc. Filo. Lo 
rajolí de un líquit espés. 
Hebra. Lo conjunt de lo 
que 's fila. Hilaza. Fil 
cru. Hilo sin curar. Fil 
de empalomar. Braman- 
te, guita, hilo de ensal- 
mar. De mitjas. Dobladi- 
llo. De certas llegums. 
Brizna. De ferro ó llautó. 
Alambre. De instrument 
de tall. Corte. De la plo- 
ma. Cendal. De llautó. 
Doradillo. De or ó plata 
barrejat ab seda. Hilo 
briscado. De rahims. Col- 
gajo. De sabater. Hilo la- 
so. Mal tort. Len. Per fèr 
mitjas. Dobladillo. Fil per 
randa. Adv. Circunstan- 
ciadamente. A dret fil. A 
hilo , á cordel. Agafarse 
per un fil. Fr. Asirse de 
un pelo ó cabello. Posar FIL 

fil á 1' agulla. Fr.Empén- 
drer alguna cosa. Poner 
manos a la obra. Venirlo 
cor á un fil. Fr. Ahilarse. 
PI. Fils. De las arrels. 
Barbas, hebras. De algu- 
nas plantas. Zarcillos. 
Dels licors. Madejas. Deis 
sarments. Tijeras, tijere- 
tas. Lo que tè mòlts fils. 
Hebroso. 

Fifia. Filera. Hila. Rengla. 
Ringla, ringle, ringlera. 
Pessa de fusta, etc. Vi- 
gueta. De fila ó de filera. 
Adv. A la hila. Posar en 
fila. Enfilar (qui. 

Filabarquí. Y. Belabar- 

Filacla. Filera. Hilada, hi- 
lera. Filassa. Hilaza: De 
obra cuyta. Arquit. Ver- 
dugo, (azaclie, cadarzo. 

Filaíiís. Adúcar, hiladillo, 

Filador. Qui fila. Hila- 
dor , hilandera. 

Filadura. Hilado, hilaza. 

FiEagarsa. Hilacha, hila- 
racha, mota, mecha. Pl. 
Rabos. (raboso. 

Filagarsós. Hilachoso, 

Fi lament. Acció de filar. 
Hila. Arreleta ó bri. Fi- 
lamento, hebra. 

Fslanipua. V. Filempua. 

Félaner. Qui fila. Hilador. 

Fí lanera. Floch. Copo. 

Filiar. Hilar. Filar bè. Fr. 
Fèr ó portarse bè. Hacer 
buena harina. Filar prim. 
Fr. Adelgazar, sutilizar. 

Filassa. Hilado, hilaza. 

Filat. Obra de filar. Hila- 
do. Trampa. Lazo, garli- 
to. Lo teixit pera cassar 
y pescar. Red. Lo dit ret 
saoogal. Almatroque. De 
cassar aucells. Arañuelo. 
De fil ferro. Red de alam- 
bre, alambrera. De malla 
estreta. Albéndola, albén- 
tola. De perdius. Butrón, 
buitrón. De pescar tonyi- 
nas. Cintagorda. Enqui- 
tranat. Aljarfa. Espés 
pera pescar. Garrapita. 
Pera pescar. Jurdía , al- 
cabala. Pera agafar cu- 
nills y Hebras. Albanega. 
Pera resguart de las vi- 
drieras. Sobrevidriera. FILL 199 

Pera tráurer peix menut. 
Boliche. Travesser. Red 
barredera. Tirar los filats. 
Redar. V. Tirar lo art. Vé- 
ten aquí un altre que no 
ha filat de avuy. Exprés. 
Esa es otra que bien baila. 
Filater. Qui fa filats. Rede- 
Fileuipua. Estopilla, (ro. 
Filera. Rengla. Hilera, 
hila, ringla, ringle, car- 
rera. Miada. Hilada. Lo 
instrument de cer de est 
nom. Terraja. Entre tira- 
dors de or. Hilera De ar- 
bres. Linio, liño. De file- 
ra. Adv. A la hila. 
Filet. Petit m.Hilito. Mot- 
llura delicada. Filete, lis- 
tón. Perfil de las lletras. 
Perfil. Náut. Pasadera, 
meollar. Guarnir ó ador- 
nar ab filets. Filetear. V. 
Llomillo. (\ete]ar. Fileteo. 
Fileteig. Ac. y ef. de Fi- 
Filí. Esp. de petxina. Fili- 
no. (las filiacions. Filiar. 
Filiació (Péndrer la), ó 
Fiiibot. Embarcació sens 

mastils. Filibote. 
Filicorni. De banyas ó 
entenas semblants á fils. 
Filicórneo. 
Filícula. Pta. Polipodio. 
Filigrana (Cosa de). Afi- 
ligranado, (masquillo. 
Filipetxí. Filipichín, da- 
Filis. Habilitat, gracia. 
Gracia. Estar de filis, de 
gresca ó per brochs. Fr. 
Estar de fiesta, de chunga, 
de temple. 
Fifll. Hijo. Fill de cosí ger- 
mà. Primo segundo, reso- 
brino. De dona pública. 
Mancer. Extern ó caba- 
ler. Segundón. Fill quart. 
Cuartogénito. Fill segon. 
Segundogénito. Unien. U- 
nigénito. Pl. Prole, hijos. 
Filla abans del pare. Pta. 
Pota de caball. Fárfara, 
uña de caballo. 
Fillastre. Entenado, hi- 
jastro, alnado. 
Fillet y Filló. Dim. de fill. 

Hijuelo, hijito. 
Fillol. Aquell de qui s' es 
padrí en lo baptisme. A- 
hijado. Lo renou en los 200 FIN 

arbres. Pimpollo, chupón, 
hijuelo. (Hijuela. 

Fillola. Matalasset de Hit. 

Filodi. Semblant á una fu- 
lla. Filódeo. 

Filoja. Especie de entre- 
teixit de fil , etc. fèt de 
má. Red. (sinyol. 

Filomena.Aucell.V. Ros- 
Filosa. Rueca. Entre ecle- 
siástichs lo breviari. Sue- 
gra. Cap de la filosa. Ro- 
cador. Carta de filosa. 
Rocadero. (po. 

Filosada. Enfilosada. Co- 

Filosello. Pta. Filoseda. 
V. Herba cansera. 

Filosofía (Doctor ó lector 
de). Maestro en artes. 

Filosop. Filósofo. 

Filtrador. Rezumadero. 

Filtrar. Recalar. 

Filtrarse, r. Recalarse , 
rezumarse, trazumarse. 

Filtre. Colador. Filtro. 

Final. Lo que posa terme. 
Terminal. Pl. Ultimas. 

Finalasar. Acabar. Ulti- 
mar, finir, terminar. 

Financer. Lo que per- 
tany á la renda pública. 
Financiero, rentístico. Lo 
empleat pera recaudar 
aquesta renda. Hacendis- 
ta, rentista. 

Finestra. Ventana. Ab 
dos archs. Ajimez. Es- 
tarse á la finestra. Ven- 
tanear. Pl. Ventanaje. Lo 
que mira en las finestras. 
Ventanero . 

Finestrada. Ventanazo. 

Finestrám. Ventanaje. 

Finestrer. Ventanero. 

Finestró. Porteta de fi- 
nestra. Postigo, ventanico. 

Finet (Noy). Adonis. 

Fingir. Simular. Afectar, 
suponer, inventar. Forjar. 
Mentir, pintar. 

Fingirse, r. Aparentar. 
Hacer el, contrahacerse, 
venderse. (to. 

Fingit. Fingido, falso, fio 

Finir. Acabar, conclóurer. 
Fenecer, acabar, rematar. 

Finit. Acabat , mort. Fe- 
necido. Lo que tè fi o ter- 
me. Finito. (timo. 

Finítim. Confinant. Fini- FIT 

Finiti va (A la). Adv. Al fí. 
Al fin, por fin y postre. 

Finor. Finura. Finura. 

Fins. Prep de terme. Has- 
ta. Fins á mes no poder. 
Adv. Hasta no mas. 

Finura. Puresa, delica- 
desa. Fineza, delicadeza. 
Primor. Primor. Urbani- 
tat. Cortesía. Agudesa. 
Agudeza. Finura en lo 
parlar. Cortapisa. Ab finu- 
ra. Adv. Finamente. 

Fira. Feria , mercado. De 
Bellcayre. Baratillo. 

Firal. V. Mercat. (Feriar. 

Firar Regalar cosas de fira 

Firma. Rúbrica. Rúbrica. 

Firmar. Rubricar. Ru- 
bricar. Firmar apoca. Fr. 
Dar carta de pago. 

Firmesa. Fortalesa, cons- 
tancia. Seguridad, cons- 
tancia, fortaleza. Ener- 
gía. Energía. Refors. Apo- 
yo. V. Fermesa. 

Firmitat. Forsa. Fuerza. 

Fisca. Náut. Arpón, tri- 
dente. V. Fitora. (near. 

Fiscarse. r. Fizgar, fisgo- 

Fisch. Fisco. (ó chasco. 

Fisgar. Zumbar, dar vaya 

Físích. Físico. 

Fisonomista. Fisónomo. 

Fisto. Patró de fèr pun- 
tas. Prendido. V. Festó. 

Fisionar. Festonear. 

Fástrala. Gir. Fistola. En 
lo ull. Rija. Fèrse una fís- 
tula. A fistolarse. (tuloso. 

Fistulós. Afistolado , fis- 

Fit á íit. Adv. De cara, dre- 
tament. De ó á frente. De 
fit á fit. De hito en hito. 

Fita. Límit. Mojón , linde, 
límite, término. De divi- 
sió de terme. Rollo. Fita 
punxaguda. Pina. Piló de 
camí. Mijero. Lo joch de 
est nom. Tejo. Lloch a- 
hont se posan las fitas. 
Mojonera. 

Fitaeió. Amojonamiento, 
deslinde, acotación. 

Fitadelch. Que xucla '1 
such dels vegetals. Fita- 
delgo. [deslindador . 

Fitador. Amojonador, 

Fitar. Posar fitas. Amo- 
jonar , mojonar, alindar, FLA 

acotar, deslindar. 

Fitat. Amojonado. 

Fitbla. V. Fibla. 

Fitolach. Bot. Fítolaco. 

Fifor. Resistero, resistidero 

Fitora. Vas per refrescar 
aygua. Cantimplora. Per 
pescar. Fisga, arpón. Pes- 
car ab fitora. Fisgar. 

Fitxa. Ficha. 

Fixació. Fijación. De al- 
gun humor. Med. Decúbito 

Fixar. Determinar. Fijar, 
establecer. Grabar. Impri- 
mir. V. Ficar. 

Fixo. Clavat. Clavado, es- 
tante. Astron. Inerrante. 

Flaca. Flaquesa. Flaque- 
za, fragilidad. 

FJach. Magre. Flaco. Dé- 
bil , sech. Delgado , seco, 
magro, feble, (lar. Azote. 

Flagell. Instr. pera asso- 

Flagel-Iació. Azotina. 

Flagel-lar. Azotar. 

Flagrant. Fragante. 

Flalió. Rollizo, frescachón 

Flahona. Rollona. 

Flam. Hachón, flama. 

Flama. Llama. 

Flamant. Nuevo, recien- 
te. Poét. Flamígero. 

Flamarada. llamarada, 
flama. De encenalls. Fr. 
Fruhiment passatger. A le- 
gron. Pera avisar en las 
atalayas. Humada. Com 
una flamarada. Fr. A 
lumbre de pajas. 

Flamejant. Lo que fla- 
meja. Flamante. Enees. 
Encendido. (llamas. 

Flamejar. Arder, echar 

Flatnench. Aucell major 
que la cigonya. Flamenco 

Flámora. Via estreta y 
llarga de colors mòlt vius. 
Flámula, (sangrar. Fieme. 

Flámula. Llanceta pera 

Flanch.Mil. Flanco. Fort. 
Través. (queador. 

Flanquejador. Flan- 

Flanquejar. Flanquear. 

Flanquejat. Blas. Flan- 
queado. 

Flaquejar. Debilitarse. 
Flaquear, flojear, cerdear. 
Falsejar. Falsear. Pérdrer 
V ánimo. Desfallecer. En- 
magrirse. Enflaquecerse. FLE 

Flaquesa. Consunció. 
Cons u ncion , flacura. Fiu i- 
xedat. Flojedad. Descuyt. 
Falta, desliz, (ra. Frasco. 

Irasco. V as P er ^ a pólvo- 

Flassada. Manta, fraza- 
da. Bermella de llana. Al- 
lí amar, al f amar. 

FlassatSer. Mantero. 

Flato. Ventositat. Vento- 
sidad, (so, flatulento. 

Flatos y Flatulent. Flato- 

Flauta. Instrument mú- 
sich. Fístula , tibia. De 
canya. Balitadera. De pa- 
lla. Pipa, pipiritaña, zam- 
pona. Fabricant de flau- 
tas. Flautero. 

Flautejar. Flautear, (ro. 

Flautea». Flautista, flaute- 

Flauti. Caramillo, flauti- 
llo, pito, pífano. De pas- 
tor. Torí or oto. 

Flayra. Olor. Olor. Vent. 
Viento. Farum. Husmo. 

Flayrar. Olorar. Oler, 
husmear. Ensumar. Hus- 
mear. Sutjar. Ventear. 

Flayre. V. Flayra. 

Fleca. Panadería , horne- 
ría, tahona. [nero. 

Flequer. Panadero, hor- 

Flesca. Puntel, soplete. 

Flet. Fletamiento. V. Nólit. 

Fletxa. Dart. Dardo, sae- 
ta. Tros de sarment ab 
punta, etc. pera tirar. Re- 
hilete, garapillo, repollo, 
garapullo. La que es a 
manera de llansa. Vena- 
blo. Dels indis. Tiradera. 
Matar ab fletxas. Flechar. 
Cop de flecha. Flechazo. 
Cosa de fletxas. Saetero. 
Fabricant de fletxas. V. 
Fletxer. Tirador de flet- 
xas. Flechador, flechero. 
Tirar fletxas. Asaetear, 
saetear, flechar. 

Fletxar. A saetear, saetear. 

Fie txea*. Flechero, flecha- 
dor, saetero, sagitario. 

Fleuma. Tarda , pesat. 
Flema, pachorra, tardo, 
posma, sorna. Pesadesa. 
Roncería, pausa, pereza, 
lentitud. Humor. Flema. 
Ab fleuma. Adv. Cachazu- 
damente, pesadamente. 

Vleumameut. Adv. Ab FLO 

flema. Lentamente. 

FleuauátBcli. Fleumós. 
Flemático, flemoso. Tar- 
da, pesat. Panfilo, soño- 
liento, lento, pausado, pa- 
cienzudo, perezoso. 

Fleumaó. Med. Flemón. 

Fleumós. Flemoso. 

Fáexafole. Doblegable. 

Flaca. Astut. Socarrón, re- 
domado, sollastre. 

Fi ¿candó. Fricando. 

Flicar. V. Pegar. V ase 
'm llich.Expr. fam. ¡Mala 
peste! Jo 't flich. Expr. 
fam. Caramba. (Zis, zas. 

FJist, ílast. Expr. fam. 

Fió ó Flor de S. Joan. Pta. 
V. Perico groen. 

Flocadura. Franja. 

Fiocar. Pegar. Plantar. 

Flocarse. "r. Fam. Men- 
jarse, béurerse. Comerse, 
beberse zamparse. 

Flocfií. Lias. Lazo, fleco. 
Borralló. Copo, gorullo. 
Naut. Foque. Floch de ca- 
bells. Mechón, vedeja, gue- 
deja. Floch de fils. Pezo- 
lada. De la barba. Bozo. 
De la llana. Vedija, ve- 
llón. De llana ó pel. Pe- 
gujón. Desfilat. Cairel. Pl. 
Del tinter. Algodones. 
Lo qui tè mòlts ílochs 
de cabells. Guedejón, gue- 
dejoso, guedejudo. Pié de 
flochs. Mechoso. 

Floaajo. Tou, esponjós. 
Fofo , esponjoso, fungoso. 
Posar flonjo. Fr. Mullir. 

Flor. Lo mes principal y 
estimat. Nata. Flor de 
albat. Pta. Maravilla, flor 
de muerto ó de todos los 
meses. De alguns arbres. 
Espiguilla. F. de ó del 
amor. Amaranto, flor de 
amor. De cucut. Prima- 
vera. De la herba cana y 
altras plantas. Vilano. 
Del aygua. Superficie del 
aygua. Lengua del agua. 
De la abella. Flor de la 
abeja. De la castanya. 
Candela. De la passione- 
ra. Murucuyá, granadilla. 
Del blat, rahims , etc. 
Cierna. Del llimoner ó ta- 
ronjer. Azahar. Del vent. FLO 201 

Pulsatila. De lloqueta. 
Globularia nana. De ma- 
graner doble. Balaustra. 
De ninou. Narciso de mar 
nojo. De S. Joan. Pta. V. 
Sempreviva borda. De 
sempredura. Perpetua. 
De tot 1' any. Lunaria. 
Adornar ó guarnir de 
flors. Florear, floretear. 
Armari , gerro , etc. de 
flors. Florero. liona flor. 
Home astut. Sollastre. 
Cáurer la flor. Desflorecer. 
Conèixer ó enténdrer la 
flor. Fr. Entender la mu- 
sa. En flor. Adv. En cier- 
ne. Morir en la flor. Caer 
en flor. Nàixer ab una flor 
al cul. Fr. Nacer de pies. 
Polvos ó polsim de las 
flors. Polen. Quadro de 
flors. Florero. Segona 
flor. Redrojo , redruejo. 
Ser flors y violas. Fr. Ser 
tortas y pan pintado. 
Tráurer ílors los arbres. 
Florecer. 

Florals. (Festas).Pl. Fies- 
tas florales. (Floripondio. 

Floratxo. En los teixits. 

Flora via. Pta. Cardo es- 
trellado, trepacaballos en- 
carnado. 

Florayre. Ramillero, ra- 
milletero, florero, florista. 

FlorílelBIsar. Blas. Flor- 
delisar. 

Floa-eig. Esgrim. Floreo. 

Florejat». Guarnir de 
flors. Floretear , florear. 
Triar lo millor. Escoger, 
desnatar. (Floreado. 

Florejat. Guarnit de flors. 

Floreaasatlas. Pl. Blas. 
Creus, brassos, etc. ter- 
minant en flor de llis.Fíor- 
delisadas, florenzadas. 

Florera. Ramellet de 
flors. Ramillete. Lo gerro 
pera tenir las flors. Mace- 
ta, ramilletero. 

Floresta. Bosquet. Silva. 

Fïoret. Lo mes pur y per- 
fet. Flor. La espasa pera 
esgrimar. Espada negra. 
Paper superior. Florete. 

Floreta. Capirot. Papiro- 
te, capirote. 

Floretas. V. Amoretas. 202 FLU Floretejar. Floretear. 

Florí. Certa moneda d' or 
antiga. Florín. 

Florida (Estar á la) los ar- 
bres. Fr. Estar en cierne. 

Floridablanea. Planta. 
Hierba blanca. 

Florí dura. Moho, mus- 
go. Tráurer la íloridura. 
Desenmohecer, (pondio. 

Floripoiidi. Pta. Flori- 

Florir. Tráurer flor. Flo- 
recer. Dit dels arbres. E- 
char , arrojar. Dit déls 
blats, vinyas, etc. Cerner. 
Fèr florir. Fr. Fèr aguar- 
dar mòlt. Hacer llevar 
poste. No deixarho florir. 
Fr. No dejar criar moho. 
Tornar á florir. Reflorecer. 

Florirse. r. Impacientar- 
se, neguitejarse. Consu- 
mirse, deshacerse, pudrir- 
se. Corrómprerse. Enmo- 
hecerse, tomarse de moho. 
Aguardar mòlt temps. 
Llevar poste. 

Florit. En flor. Florido, 
florecido. Cuberl de ílo- 
ridura. Mohoso, mohien- 
to, tomado de moho. Cor- 
romput. Ruginoso , erugi- 
noso. Estar á la florida 
los blats, vinyas, etc. Es- 
tar en cierne. 

Floró. Pint. y Arquit. A- 
dorno á manera de flor. 
Florón. Dels cantons dels 
marchs. Cantonera. 

Floronco. Gra dolent. Di- 
vieso, venino. (y ente. 

Fluuent.Que fluheix.FZu- 

Fluidesa. Fluidez. 

Fluiment. Flujo, flucción. 

Fluir. Rajar poch á poch 
lo liquit. Manar, llorar. 

Flúit. Físic. Fluido. 

Fluix. Poch ti van t. Flojo. 
Fácil. Liviano. Laxo. La- 
(vo , desatesado , remiso. 
Lo moviment de las cosas 
liquidas y subtils. Flujo. 
Fluix de noca. Descosido. 
De boca y desigual. Ahel- 
gado. De pel. Peliblando. 
De sanen. Hemorragia, 
aflujo. De ventre. Diar- 
rea , despeno , cámaras. 
Fluix y refluix del mar. 
Flujo y reflujo del mar. FOG 

Anar de fluix. Fr. Creer, 
proceder de ligero. Cap 
fluix. Cabeza vana. 

Fluixacneiit. Adv. Floja- 
mente, tibiamente (jar. 

Fiuixar. Afluixar. Aflo- 

FEuixedat. Flaquesa. Flo- 
jedad , dejamiento , remi" 
sion, liviandad. Descuyt. 
Negligencia. Debilitat. 
Fam. Flojera. Fluixedat 
de orina. Estangurria. 
Inconsiderado. Ligereza. 

Fluixejar. Estar fluixa 
alguna cosa. Estar flojo, 
flojear. Flaquejar. Fla- 
quear } mollear. 

Fluxio. Reuma. Reuma. 
F. de ventre. Corrimien- 
to , escurribandas. Herba 
de fluxió. Pta. Lepidio, 
mastuerzo. V. Fluix. 

Focli. Lo element. Fuego. 
Llum, flama. Lumbre, lla- 
ma. Incendi. Incendio. 
Fogarada. Erupción, her- 
vor de sangre. Foguera. 
Almenara, ángaro, alcan- 
dora. Lloch de la casa 
destinat pera encéndrer 
nehi. Hogar. Náut. Vela 
triangular de las naus. 
Foque. Foch follet. Fuego 
fatuo. Foch de S. Anton. 
Cert mal. Fuego de S.An- 
ton ó de S. Marzal. Ab 
poch íoch. Adv. A fuego 
lento. Calar foch. Fr. Pe- 
gar fuego. Calarse ó pe- 
garse foch. Prenderse fue- 
go. Cosa de foch ó de co- 
lor de foch. Poét. ígneo. 
Donar foch als animals. 
Labrar á fuego. Encén- 
drer foch. Encender lum- 
bre. Lo qui llansa ó des- 
pedeix foch. Poét. Igní- 
fero. Lo qui vomita foch. 
Poét. Ignívomo. Posar 
foch. Incendiar. A la vo- 
ra del foch. Al amor de 
la lumbre. Remenar lo 
foch. Esparvillarlo. Hur- 
gonear. Foch de atalaya. 
Ángaro, almenara. 

Fóloch. Náut. Fofoque. 

Fogajament. Allista- 
ment. Empadronamiento. 
V. Foguejament. 

Fogarada. Gran porció FOL 

de foch. Lumbrada, lum- 
brarada. Erupció. Erup- 
ción. Lo moviment del 
ánimo ardent y curt. Lla- 
marada: L' ac#ió execu- 
tada ab lleugeresa. Pasa 
volante. Pujar una foga- 
rada. Dar un ímpetu. V. 
Foguerada. 

Fogassa. Hogaza. 

Fogatjament. Allista- 
ment. Empadronamiento. 

Fogatjar. Empadronar. 

Fogatje. Cert tribut. Fo- 
gaje, (gó. Fornal, fogata. 

Fogayna. Especie de fo- 

Fogó. Hornilla, fogón. Fo- 
gó d' escopeta. Oído de 
escopeta. Eixirse de fogó. 
Fr. Desbocarse. 

Fogonada. Flama de pól- 
vora de las armas de 
foch. Fogonazo. La por- 
ció de carbó que 's posa 
en lo fogó. Hornada. 

Fogonet. Anafe , chofeta. 

Fogonista. Fogonero. 

W*ogÓ8.Soberbio, soberbioso 

Fogot. Fagote. (zacion. 

Foguejament. Canter i- 

Foguejar. Aplicarlo fer- 
ro bullent á la carn viva. 
Labrar á fuego. Acostu- 
mar al foch. Foguear. 
Adestrar. Ejercitar. 

Foguejat. Labrado á fue- 
go, fogueado. 

Foguer. Eslabón. 

Foguera. Hoguera , pira r 
brasero. Pera donar avis 
en las atalayas. Almena- 
ra. Pta. V. Falguera. 

Foguerada. Fogarada. 
Lumbrada, lumbrerada. 
Foch de avis. Almenara, 
fogata, ángaro. V. Fogue- 

Foguerí. Polvorín. (ra. 

Foguetayre. Cohetero. 

Foixarda. Pla. Globular, 
corona de fraile. 

Folga. Chanza, chanzo- 
neta. Picant. Dicterio. 
Péndrer per folga alguna 
cosa. Echar á chacota. 

Folgadament. V. Espa- 
yosament. 

Fofgador. Chancero. 

Folgadura. Ampiaría. 
Holgura, ancharía. 

Folgansa. Holganza. FON 

Folgar. Venir ample algu- 
na cosa. Holgar. 

Folgarse. r. Divertirse. 
Holgarse, alegrarse, rego- 
cijarse. Dir paraulas bur- 
lescas. Chancear, {güero. 

Folgat. Holgado, horna- 

Folía.Tonteria, ximplesa. 
Necedad, bobería. 

Foliació. Foliatura. 

Foliar. Numerar. 

Folio. V. Full. 

Foll. Rabioso, furioso. 

Follejar. Loquear. 

Follet. Duende , trasgo. 
Aparèixer ó anar com un 
follet. Ser un zarandillo. 

Follías. Pl. Folias. 

Folrar. Forrar. Aforrar, 
forrar, afelpar. 

Folro. Forro, aforro. 

Foment. Increment, ca- 
lor. Fomento. Incentiu. 
Cebo, yesca. 

Fomentar. Incitar, pro- 
móurer. Cebar. Donar pá- 
bulo. Acalorar. .{vo. 

Fómes. Incentiu. Incenti- 

Fona. Honda. De cordill. 
Perigallo. Cop de fona. 
Hondazo. Soldat que pe- 
lea ab fona. Fundibula- 
lario. Pl. Cuchillos en las 
capas y altras pessas de 
roba. Ponas. 

Fonada. Hondazo, {recer. 

Fonadís (Fèrse). Desapa- 

Fonament. Ilasa, apoyo. 
Cimiento , fundamento. 
Excavació pera fabricar 
lo fonament. Zanja. Prin- 
cipi, origen. Principio, ba- 
se, raíz, comienzo. Fér ó 
posar los fonaments. Ci- 
mentar, fundamentar , e- 
char los cimientos. 

Fonat. Ab fonadura asse- 
gurada. Fondado. (da. 

Fonclal. Hondo, hondona- 

Fondalada. Hondonada. 

Fondària. Hondura, pro- 
fundidad, (dejar. Fondeo. 

Fondeig. La ácció de fon- 

Fondejadero. Fondeade- 
ro, surgidero, amarradero 

Fondejador. Lo qui fon- 
deja. Fondeador, surgi- 
do'r.perlos barcos. Surgi- 
dero, fondeadero. 

Fondejar. Donar fondo FON 

una nau. Fondear, sur gir, 
anclar. Posar una embar- 
cació en un candil. Aca- 
nilar. Reconèixer. Visi- 
tar. Profund isar. Profun- 
dizar, profundar. 

Fondició. Fundició. Fun- 
dición. Fusió. Derreti- 
miento, fusión. 

Fondidor. V. Fonedor. 

Fondillor. Assiento y ma- 
re de una bota Fondillon. 

Fondo. La part inferior 
de una cosa vuyda. Hon- 
do. Profundo. Profundo, 
Ínfimo. Profunditat. Hon- 
dón , profundidad. Adv. 
Hondamente. Certa pro- 
funditat del mar. Agar- 
radero. De algun vas. Sue- 
lo. Vuyt ó clot de alguna 
cosa. Vacío. Anársen á fon-j 
do. Fr. Irse á pique. Cavar 
fondo. Fr. Ahondar. Do- 
nar fondo. Náut. Fondear. 
Mòlt fondo. Orondo. Poch 
fondo. Somero. Tráurer 
ó trencar lo cul ó fondo. 
Desfondar. 

Fóndrer. Derretir Derre- 
tir, fundir, licuar. La neu. 
Deshacer. Calarse la tin- 
ta, etc. Pasarse, calar. 

Fóndrerse. r. Derretirse. 
Derretirse. Desitjar ab an- 
sia. Consumirse , finarse, 
alamparse. La candela, 
ciri , etc. Correrse. Desa- 
parèixer. Hundirse, volar. 
Fallar alguna cosa. Oscu- 
recerse, desaparecer. Gas- 
tar sens saber en qué. 
Rehundir. Lo que pot fòn- 
drerse. Fundible, fusible. 

Fonedís. Fundible, fusi- 
ble. Fèr fonedís. Fr. Ha- 
cer desaparecer. {dor. 

Fonedor. Qui fon. Fundi- 

Fonell. Lo tap del buen 
de abellas. Témpano. Po-¡ 
sar fonells ais buchs de 
abellas. Tempanar. 

Fonellar. Tempanar. 

Fonoll. Pta. Hinojo. Fo- 
noll de bou. Cicuta. Fo- 
noll mari. Perejil de la 
mar, hinojo marino. Re- 
niña de fonoll. Aguajaque 

Fonollitr. Hinojal. 

Fons. Fondo. Del mar. FOR 203 Braceaje. F. de terra. He- 
retat, possessió. Fundo. 
Anar á fons. Fr. Hun- 
dirse, sumergirse. Donar 
fons. Fondear. Tirar á 
fons. Echar á pique. 

Fonsadura. Cert tribut. 
Fonsadera. 

Font. Manancial. Fuente. 
Origen. Origen. La part 
del bras per ahont se san- 
gra. Sangradura. Pl. F, 
baptismals. Pila delbau- 
lismo. Cosa de fonts. Fon- 
tanal. Lloch ahont nai- 
xen mòltas fonts. Honta— 
nal , hontanar. IS T om de 
fonts. Nombre de pila. 
Tráurer á algú de las 
fonts. Fr. Serli padrí. Sa- 
car de pila. 

Fon tañer. Fontanero. 

Fonnlladas. Pta. V. Fu- 
selladas, {rero.. 

Fonyador. Pisador, lagar 

Fonyament. Obra de ib— 
nyar. Pisadura. 

Fonyar. Trepitjar la ve- 
rema. Pisar. 

For. Lley, poder ó privi' 
legi. Fuero, foro. Tribu- 
nal. Juzgado. Lo que go- 
sa de for, privilegi, etc. 
Aforado. Segons for. Adv. 
Foralmente. A for. Adv. 
Segons lley. A fuer, al 
fuero. A rahó. A razón. 

Fora. Adv. En paratge di- 
ferent. Afuera, fuera. Ex- 
cepció. Excepto, menos.. 
Aiora de hora. Adv. A 
deshora. Fora de lloch. 
Os dislocat. Desensortija- 
do. Fora de mida. Des- 
medido, descomedido. De 
temps. Prematuro, á des- 
hora. Botar fora. Fr. £- 
char, arrojar. 

Forá. Foráneo. 

Fora dador. Agujereador 

Foradanient. Horada- 
ción, (radar, taladrar. 

Foradar. Agujerear, ho- 

Foral. Forense. {raneo. 

Foraster. Forastero, fo- 

Forat. Obertura. Agujero,, 
orificio, rotura. Vuyt. So- 
carreña. Tall. Cisura, ci- 
sión. En las feridas de- 
las cabaleaduras. Solapo r 204 FOR 

solapa. De agulla. Ojo. 
De arna de abellas. Pi- 
quera. De las bolas. Pi- 
quero. De la mola baixa 
de la tahona. Foramen. 
Del correu. Buzón. Del 
nas. Ventana. Del ull. 
Órbita , cuenca. En las 
paréis pera los travessos 
de las bastidas. Mechinal. 
Lo quadrat del enforma- 
dor. Cotana. Lo que ía la 
barrina. Barreno. Lo vuyt 
que queda entre viga y 
viga. Tabica, metopa. Lo 
que fan los papatcrras. 
Lombriguera. Lo de las 
halanseras del molí de 
oli. Horambre. Per posar 
la aixeta ó canó. Canille- 
ro. Que passa de una part 
á altra. Horado. Que s fa 
en la roba. Piquete. Pór- 
tela. Portillo. Fèr forat. 
Fr. Gastar. Trasquilar, 
mermar. PI. Forats de la 
bresca. Alvéolo. De las 
corretjas. Puntos. De las 
especás.Náut. Bocabarras 

Forca. Patíbul. Horca, pa- 
tíbulo, cadalso. Aspra pe- 
ra aguantar. Horcón, for- 
queta. Perxa. Percha. 

Forcartura. Dels arbres. 
Horcadura. Part del eos. 
Horcajadura. 

Forçat. Lo que 's posa al 
bescoll de las cabalcadu- 
ras. Horcajo, horcate. De 
un arbre. Horcadura. Tre- 
na de jonchs, palla, etc. 
que te dos brassos./f ¿síra. 

Forcejament. Forcejeo. 

Forch. De alls, etc. Bis- 
tra, horca, horco. Del dit. 
Jeme. {la fuerza. 

Forcívolnient. Adv. A 

Foreista. Forero. 

Forense. Foral. 

Forjable. Maleable. 

Forjador. Fargayre, qui 
traballa ab martell lo fer- 
ro, etc. Fraguador. 

Forjar. Bátrer lo metall. 
Fraguar. Idear. Maqui- 
nar, discurrir. 

Forma. Disposició. Medio. 
Motilo. Horma. Figura. 
Figura. Manera. Método, 
norma. Barrot, ventrera. FOR 

Charrancha. De botó. 
Hormilla. De lletra. Ca- 
rácter. De forma. Adv. De 
manera. De modo, de suer- 
te. Fabricant de formas. 
Hormero. Lo que té dos 
formas. Poét. Biforme. 

FormaSanent. Adv. For- 
mal, seriamente. 

Formar. Fèr. Hacer. Fi- 
gurar. Figurar. Formar 
causa. Procesar. Formar 
concepte. Fr. Conceptuar. 
Formar idea. Concebir. 

Forniaret. Arquit. Floró. 
Florón, penacho. 

Formatge. Queso. Quant 
es tendre. Cerrión. Fèr 
formatges. Encellar, que- 
sear. Temps de fèr los 
formatges. Quesería. 

Formatger. Quesero. 
i Formatgera. Encella, 

quesera, expremijo. 

I Formatgets. Pla. Bolsa 

de pastor, (m a. Formativ o 

'Formatiu. Que dona for- 

'Forment. Dial candial. 

Candeal. F. rubí. Blat 

roig. Bubion. (mero. 

Fornieret. Arquit. For- 

Forniiclolós. V. Poruch. 

Formiga, insecte. Hor- 
miga. Alada. Aluda, alai- 
ca. Cau ó níu de formi- 
gas. Hormiguero. 

Formigó. Malaltia cutá- 
nea que causa picor. Hor- 
migueo, comezón. Lo mal 
que 's la en los cascos de 
las cabal caduras. Hormi- 
guillo. V. Formiguer. 
: Formigó*. Hormigoso. 

Formiguer. En sás prin- 
cip. acceps. Hormiguero. 
Formigó, brossa cubería 
de terra pera cremaria. 
Formiguero. 

¡Formó. Forma de som- 
brerer. Formillon. 

Forn. Fábrica pera cóu- 
rer. Horno. Si ti calorós. 
Chicharrero. Forn de cals. 
Calera. De rajola. V. Ra- 
jolería. Casa de forn. Pa- 
nadería. Posar al forn, 
enfornar.En/iornar.Tráu- 
rer del forn. Desenhor- 
nar , des homar. 

Fornada. Hornada. FOR 

Fornal. Fogó dels traba- 
llarlorscn mctaM. Fragua. 
Fornal dels argenters. 
Hornaza, forja. Lo qui 
traballa en la fornal. 
Hornacero. 

Fornax. Aum. Hornazo. 

Fornell. Marmita. ForneL 

Forner. Hornero, pana- 
dero. Fèr de forner ó pas- 
tisser. Fr. Hornear. 

Forneráa. Hornería. 

Fornet de vidre. Arca. 

Fornicar. Molestar mòlt. 
Jorobar, fastidiar. 

ForniBio. Hornillo, chope- 
ta, fornelo. V. Escalfeta. 

Forníment. Fornitura. 
Fornitura. Provisió de 
efectes de guerra. Provi- 
sión de pertrechos. 

Fornir. Provehir. Pro- 
veer. Lmplir. Atestar, re- 
llenar. Guarnir. Guarne- 
cer. Fèr perfecta y cum- 
plida una cosa. Completar 

Fornit. Robust. Fornido. 
Ple. Lleno, cargado. 

Porqueta. Bastó liaren 
pera penjar. Horquilla. 
Pera atirmar y fortificar 
alguna cosa. P<V de amigo. 
Perxa. Varal, pértiga. 

Fnrquiflfla. Instrument ab 
puntas pera péndrer lo 
menjar. Tenedor. Filora 
de pescar. Arrejaque, 
forchina. (Horra. 

Forra. Femella estéril. 

Forrar. Aforrar, afelpar. 

Forrellat. Ab pany. Can- 
dado. Sense pany. Cerrojo 

Forro. Tela. Aforro. Ma- 
laltia. Alhorre. De un 
barco. Aparadura. Tráu- 
rer lo forro. Desforrar. 

Forrol. Badil, badila. 

Forrolí. V. Forrol. 

Forroila (Fèr). Fr. Lu- 
crar, ganar, adelantar. 

Forsa.En sas princip. ac- 
cepcions. Fuerza. ímpe- 
tu. Esfuerzo, violencia, 
forcejo, forzamiento. Ve- 
hemencia. Intención, vi- 
veza, calor. Valor. Forta- 
leza, valentía. Vigor. A- 
guante, brio. Robustes a. 
Bobustez, nervosidad. A- 
bundancia. Mucho. A forr FOR 

sa. Adv. A cop. A fuerza 
de. Ab forsa. Adv. Ab 
violencia y forsosament. 
Estiradamente. Ab Iota 
la forsa. Adv. De repeso. 
A la forsa y per forsa. 
Adv. Forzadamente, pre- 
mioaamente. Donar forsa. 
Fr. Vigorizar, robustecer. 
Fer alguna cosa per íor- 
sa. Fr. Orejear. Fèr í'or- 
sa. Fr. Forsar. Forzar, 
obligar. Violentar. Vio- 
lentar, tirar. Pesar. Pe- 
sar. Llevar la forsa. Al- 
zar ó quitar la fuerza, 
postrar. Per forsa. Adv. 
Apremiadamente , de por 
fuerza. Pérdrer la forsa. 
Desvanecerse. Tráurer ó 
arrancar á la forsa. Des- 
enclavar. Pl. Forsas. Al- 
can s, medis. Alcances, 
medios. Gent de guerra 
reunida. Cuerpo de ejérci- 
to. Cobrar forsas. Alear. 
Probar las forsas. Medir 
lanzas. (forsa. 

Forsacfament. V. Per 
Forsar. Violentar. Vio- 
lentar, romper. Obligar. 
Obligar, acosar, impeler. 
Forsejar. Fèr forsa. For 
cejar. Violentar. Violen- 
tar, forzar. (rio. 
Forsós. Forzoso, necesa- 
Forsosa (Fèr la). Obligar, 
precisar, hacer la forzosa. 
Forsut. Forzudo, forceju- 
do, robusto. 
Fort. En sas princip. ac- 
cepc. Fuerte. Dur. Duro, 
recio, crudo. Fortificació. 
Fortaleza. Robust. Robus- 
to, vigoroso, tieso. Terch. 
Terco, vivaz. Sá. Sano, ro- 
llizo. De geni dur. Temo- 
so. Anar fort. Fr.Recobrar 
las forsas. Alear, man- 
darse, restablecerse. De 
fort y de ferm. Adv. Con 
todo empeño. Estar ó man- 
tenirse fort. Fr. Hacerse 
fuerte, tenerse tieso, hacer 
hincapié. Fèrse fort. Fr. 
Fèrse robust. Endurecer- 
se. Consolidarse '1 guix ó 
morter. Fraguar. Mòlt 
fort. Acérrimo. Parlar 
íort. Fr. Hablar recio ó al- FOS 

(o, levantar la voz. Fort 
de pe!. Pelitieso. V. Mòlt. 

Fortalesa. Fort. Fuerte, 
plaza. Pit. esíors. Valor, 
pecho, entereza. 

Fortament. Adv. Fuer- 
temente, reciamente. 

Fortepiano. Instrument 
músich. Piano, piano forte 

Foríí. Fort petit. Fortín. 

Fortificació. La acció de 
fortificar. Fortalecimien- 
to. Contra deis atacos. 
Fort. Contra ataques. Art 
de fortificació de plassas. 
Munitoria. Destruir la 
fortificació. Desfortale- 
cer, desmantelar, (nyer. 

Foríí tí ca«!or. V. Engi- 

Fortiíicar. Donar vigor. 
Fortalecer, fomentar. Fèr 
sólida una obra. Solidar. 
Ab torres. Torrear. 

Fortificarse, r. Hacerse 
fuerte. (sidio. 

Fortifiscat (Puesto). Pre- 

Foríissin?. Superi. Acér- 
rimo, fortísiíYio. 

Fortor. Olor fort. Husmo, 
olor. Fèr fortor. Fr. Tras- 
cender, trasminar. 

Foríuií. Fortuito, casual. 

Fortuna. Sort. Suerte. Bo- 
na sort. Prosperidad. For- 
tuna de temps. Náut. Bor- 
rasca, tempestad. Donar la 
fortuna. Fr. Afortunar. 
Fèr fortuna. Prosperar. Lo 
qui busca fortuna. Aven- 
turero. Mala fortuna. In- 
fortunio. Probar fortuna. 
Aventurar. (venturoso. 

Fortunat. Afortunado, 

Fos. Temps del verb ser. 
Fora. Fuese. V. Hagués. 
Derretit. Derretido, fun- 
dido, licuado. 

Fosa. Ac. defóndrer. Fun- 
dición, fusión. Cals fosa. 
Cal muerta ó apagada. 

Fosca. Oscuridad, opaci- 
dad, lobreguez, oscureci- 
miento. A las foscas. Adv. 
Sens llum. A oscuras. Fér 
fosca. Estar oscuro. Que- 
dar á las foscas. Fr. No 
enténdrer. Quedar en a- 
yunas. Sens llum. Dejar á j 
buenas noches. 

Foscament. V. Fosca. ' FRA 20o Foscli. Lo que no té II um 
ni claredat. Oscuro, ló- 
brego, opaco. Qui fa '1 
sort. Sordo. A entrada de 
fosch. Adv. Al anochecer, 
á boca de noche. Color 
fosch. Fosco, zaino, za- 
honado. De color fosch. 
Cetrino. Fèrse fosch. Fr. 
Anar faltant la llum del 
dia. Anochecer. Ennuvo- 
larse. Oscurecerse, enca- 
potarse. Fosch de ulls. Lo 
bestiar. Alcoholado. 

Foscor. Cerrazón, oscuri- 
dad, tinieblas, oscureci- 
miento. En las monta- 
nyas. Capote. V. Fosca. 

Fosquedat. Fosca, fos- 

| cor. Oscuridad, lobreguez. 

Fos<guejar. Oscurecer. 

■■ Fossa. Sepultura. Huesa,, 
sepultura, osario. Clot. 

Fossal. V. Fossa. [Hoya. 

Fossar. Osario, osar. V. 
Cementiri. (terrador. 

Fosser. Sepulturero, en- 

Fosso. Clot. Hoya, hoyo. 
Vall. Zanja. Fort. Zapa, 
cortadura. Fèr fosso. Fo- 
sar. Ficar en un fosso- 
Encarcavinar. Traball pe- 
ra fèr un fosso. Fonsado.. 

FótiF. Piu. Espigón, espi- 
gado, lengüeta. 

Foljsí.Aucell. Cerceta, zar- 
ceta, fusca. Instrument 
músicn. Vioünete. Clot d* 
aygua ó fanch. Charco,, 
regajo, hondón. 

Foxarda. V. Foixarda. 

Fra. Contracció de la veu 
Frare. Fray. 

Frac ó Frach. Fra, fraque. 

Fracàs. Fracaso. 

Fracassar. Frustrarse, 
mal-lograrse. Frustrarse. 

Fracció. Número trencat- 
Número quebrado. 

Fragancia. Olor. (tin. 

Fragatefa. Dim. Fraga- 

Frági!. Quebradizo. 

Fragilitat. Facilitat en 
cáurer en lo mal. Debili- 
dad, flaqueza humana, 
humanidad. (bravo. 

Fragos. Intransitable r 

Fragositat. Fragura. 

Francament. Ad v. Libre- 
ment. Exentamente. 20.6 FRA francesilla ó Fransasilla 

Pta. Ranúnculo, botón de 
oro, celidonia menor. 

Franch. Lliberal. Dadi- 
voso, franco. Senzill. Na- 
tural, abierto, llano. Es- 
clau llibre. Horro. Llibre. 
Libre. Casi de franch. 
Ádv. A huevo. De franch. 
Adv. De balde, gratis. Eixir 
franch. Salir horro. Fèr 
franch. Franquear. (Un. 

Francolí. Aucell. Franco- 

Francot. Fam. Ingenuo. 
Francote, campechano. 

Franel•la. Franela. 

Franger. Franjero. 

Frángula. Arb. Araclan, 
alizo, abedul. 

Franja. Galó ó serrell. Re- 
pacejo. Posar franja. 
Franjar, franjear, (jon 

Franjassa. Aura. Fran- 

Franjat. Franjeado. 

Franqueix. Franqueo. 

Franquejar Franquear. 

Franquesa y Franquicia. 
Inmunidad, exención. 

Fransasilla ó Francesi- 
lla. Pta. Francesilla, ra- 
núnculo de jardin, moña 

Fraracla. Acció descom- 
posta. Frailada. Lo estat 
regular. Frailía. 

Fraráin. Fam. Frailería 

Frarás. Aum. Frailon, 
frailejo, frailóte. 

Frare. Religioso, fraile. F. 
de alforja. Alforjero. Fra 
re relaxat. Rigardo. Pta. 
Orobanco, tora. F. cugot 
Pta. Frailillos. V. Sarrias 
sas. F. de estepa. Pta. V. 
Margarideta. 

Frarejar. Frailear. 

Frarer. Apassionat á fra- 
res. Frailero. Pertanyent 
á frares. Frailesco. 
Fraresch. Frailesco. 
Fraría. Frailía. 

Frarot. Frailuco. > 
Frasejar. Frasear, (ternal 
Fratern. Fraterno, fra- 
Frau. Engany. Fraude, do 
lo, fraudulencia. Contra- 
bando. Contrabando, ma- 
tute. De las montanyas. 
Garganta, hoz, gollizo. 
Fraudar. Engañar. 
Frauda*. Privado. FRE 

Fraudulent. Malieiós, 
enganyós. Fraudulento. 

Fraudulentment. Adv. 
Fraudulentamente, encu- 
biertamente, dolosamente. 

Fré. Freno, rienda. Mosse- 
gar lo fré. Tascar el fre- 
no. Posar lo fré. Enfrenar 

Frech á frech. Adv. Ras 
con ras, poco mas ó menos 

Fredament. Adv. Sens 
eficacia. Fríamente. Sens 
gracia. Sosamente, insul- 
samente. Sens interés, ab 
fredor. Tibiamente. 

Fredat. V. Feredat, (lero. 

Wr&aolieh. Friolento, frio- 

Fredor. Falta de calor y 
també fluixedat ó des- 
cuyt. Frialdad, frescura, 
frigidez, hielo. Ximplesa, 
necedat. Necedad, frial- 
dad. Insipidesa. Sosería, 
tibieza. Desapego. Apa- 
tía. Cosa de poca entitat. 
Friolera, bagatela. 

Frega y Fregació. Friega, 
fricción, frotadura. 

Fregada. L' acció de fre- 
gar. Fregado, fricción. Lo 
encontre de dos cosas. 
Roce, colisión, rozadura. 
La acció de netejar la ro- 
ba. Limpión. Obra de ne- 
tejar las parets ab un fre- 
gall. Estropajeo. Fregada 
de orellas. Fr. Repulsa. 
Fraterna, mano. 

Fregador. Lloch ahont 
se frega. Fregadero. Qui 
frega. Rozador. 

Fregadura. Obra de fre- 
gar. Fregamiento , frote, 
frotadura, frotamiento. 

Fregall. Estropajo, frega- 
dor, fregajo. De barco. 
Lampazo. De espart. Lúa. 

Fregar. Rascar. Frotar, 
estregar, fricar. Netejar. 
Limpiar, ¿avar.Tocaruna 
cosa ab altra. Rozar, lu- 
dir, lamer. Tocar lleuge- 
rament una cosa ab altra. 
Rasar. Tocar una cosa ab 
altra embrutantla. Rabo- 
sear. Náut. Luir. 

Fregarse, r. Rascarse, 
gratarse. Estregarse, ras- 
carse. Comunicarse. Ro- 
zarse. F. ab algú. Hacer FRE 

amistad, rozarse. 

Fregida. Obra de fregir. 
Freidura. Conjunt de co- 
sas fregidas. Fritada, fri- 
to. De pebrots y tomá- 
techs. Pisto. 

Fregir. Freir. Fregir bè. 
Refreír. Fregiria. Loe. 
Enganyar á algú. Freírse- 
la, engañar, burlar. 

Fregirse. r. Consumirse. 
Deshacerse, reconcomerse, 
rerowerse.Fre^írsela.Loc. 
Hacérsela, freirsela. 

Fregit. Frito, freído. Es- 
tar fregit de alguna cosa. 
Loe. Estar ahito, consu- 
mido, recomido. 

Fregó. Galopin, sollastre, 
marmitón, pinche de co- 
cina. Feynas de fregó. 
Sollastría. [donga. 

W*vegoví¡A*Fregatriz, mon- 

Fregoner. Fregonil. 

Freix ó Freixe. Arbre. 
Fresno. Freixe bòrt. A- 
gramon, quejigo, horno. 

Freixeda. Fresneda. 

Freixura. Pulmón, livia- 
nos, botes. Menjador de 
freixuras. Chofista. 

Freja ó Freija. Arbr. V. 
Freix. (Afranellar. 

Frenellar. Afrenillar.Y. 

Frener. Fr enero. 

Frenétieh. Loco, posehi- 
do, f r enético. y . Neguitós. 

Frenólech. Frenólogo. 

Frente (De). Frontero. 

Freqüència. Continua- 
ció. Frecuentación. 

Freqüent. Frecuente, or- 
dinario, común. Adv. Fre- 
cuentemente, (qüencia. 

Freqüentació. V. Fre- 

Freqüentar. Frecuentar, 
cursar. (tativo. 

Freqüentat iu. Frecuen- 

Freqüentinent. Adv. 
Frecuentemente. 

Fresar. Póndrer los pei- 
xos. Desovar, frezar. Al- 
sar lo pel los pany os ó re- 
tinas. Frisar. 

Fresca. Fret moderat. 
Fresco, frescor, frescura. 
Paraula picant. Frescura, 
claridad. Dir quatre fres- 
cas. Fr. Decir cuántas son 
cinco. Péndrer la fresca. FM 

Fr. Tomar , coger el fresco, 
refrescar. Pendre rho á la 
fresca. Fr. Tomarlo con 
frescura, descuidarlo. 

Freseament. Adv. De 
nou. Recientemente. 

Fresch. En sas princíp. 
accepcions. Fresco. In- 
mutable. Sereno. Nou. Re- 
ciente, nuevo , moderno. 
Tendre. Tierno, frescal. 
De fresch. Adv. Reciente- 
mente. Estar fresch. V. 
Tenir pa. (chon. 

Fresco*. Robust. Fresca- 

Frescura. Desembarás. 
Descoco. Descuyt. Negli- 
gencia. Serenitat de ani- 
mo. Serenidad. 

Fressa. Soroll , rumor. 
Ruido , bullicio. La que 
fan los cuchs de seda. 
Freza. Ostentació. Boato, 
aparato. Tèr, móurer fres- 
sa. Fr. Vocear, meter 
zambra ó ruido, (cemos. 

Fressejar. Hacer que ha- 

Fresser. Bullicioso. 

Fr esseria. Frióle ra . Frus- 
lería, chuchería. 

Fresseta. Chisgarabís, 
chiquilicuatro, fruslero. 

Fressós. Entremaliat, in- 
quiet. Bullebulle, molino. 

Fret. Falta de calor. Frió. 
Gelat. Helado, yerto. Sens 
gracia. Insulso, soso, ti- 
bio, frión. Anima freda. 
Corto de genio. Aturdit de 
fret. Aterido, entelerido. 
Enraderarse de fret. A- 
terirse. Fèr fret. Resfriar. 
Regió inhabitable per 
massa fret. Puna. Tremo- 
lar de fret.Tiritar de frió. 

Fretar. Frotar. 

Freías. Pl. Blas. Fretes. 

Freu. Estrecho, brazo de 

Frévol. V. Flach. (mar. 

Frexe. V. Freix. 

Frexura. V. Freixura. 

Frey. Freyle, fray. 

Fricasseya. Fricasea. 

Friolera. Bagatela, frus- 
lería, poquedad, niñería. 
Pl. Baratijas, chismes. 

Fris. Arquit. Friso. 

Frisa. V. Friso. 

Frisada. Frisadura. 

Frísansa. Picor. Come- FRU 

zon , concomio , hormi- 
gueamiento. Neguit per 
desitj ó apetit. Prurito. 

Frisarse, r. Neguitejarse. 
Deshacerse , requemarse, 
destrizarse, recocerse, (sa. 

Friso. Drap ordinari. Fri- 

Frisó.Fmon. (cia. Frivolo. 

Frívol. De poca substan- 

Frívola. Herba. V. Her- 
ba dels gats. (nantera. 

Frumental. Pta. Arre- 

Frotictós. Lozano. Posar- 
se frondós. Enlozanarse. 

Frondós ejar. Frondo- 
sear. (amenidad. 

Frondositat. Lozanía, 

Front. Frente. Front á 
front. Adv. Cara á cara. 
Cosa del front. Frental. 
Estar enfront. Fr. Oponer- 
se. Lo que tè dos fronts. 
Poét. Bifronte. (Coronal. 

Frontal. Frental. Anat. 

Frontera. Límit. Límite. 

Fronterer y Fronteris. 
Cerca, pròxim. Fronteri- 
zo, rayano, limítrofe. 

Fronticorni. Fronticorne 

Frontis. Frontispicio, 
frente, portada. (ne. 

Frontissa. Bisagra , goz- 

Frontó. Frontón. 

Frontut. Frontudo , de 
gran frente. 

Frotar. Rascar una cosa 
ab altra. Rozar. 

Fructífero. Fructuoso. 

Fructista. Bot. Fructua- 

Fr uctu ^.Fructífero . (rio . 

Frugal. Moderat. Sobrio. 

Fruició. Goig del bh.Goce. 

Fruir. V. Gosar. 

Fruit. V. Fruyt. 

Fruita. V. Fruyta. 

Fruitiu. Fruitivo. (ceo. 

F raí me n tac i. Frumentá- 

Frunsidura. Ac. y ef. de 
Frunsir. Fruncimiento. 

Frunsir. Fruncir. 

Fruslería. Bicoca , po- 
quedad, nimiedad. Pl. Ba- 
ratijas, chismes. (rio. 

Frustráneo. Frustrato- 

Frustrar. Burlar, defrau- 
dar, eludir. (se. 

Frustrarse, r. Malograr- 

Frustrat. Fallido. 

Fruyt. En sas princip. ac- 
cepc. Fruto. Profit. Ven- FUG 207 

dimia , mies , provecho. 
Fruyt del aguacate. Pal- 
ta. Del ars blanch. Agra- 
cejina. De la murtra. Mur- 
tron. Del cedro. Cédride. 
Del festuch ó matavera. 
Pistacho. Del ars. Ma- 
juela. Fruyt farinós. Ce- 
real. Que tè llavors com 
la poma. Pomo. Ab fruyt. 
Fructíferamente. Abun- 
dant de fruyt. Fructífero. 
Anticipació ó adelanta- 
ment deis fruyts. Preco- 
cidad. Lo que no dona 
fruyt. Infructífero, infru- 
gífero. Sens cap fruyt. In- 
fructuosamente , ociosa- 
mente. Sens fruyt. Vacío. 
Tráurer fruyt ó profit. 
Fr. Sacar provecho. 

Fruyta. Fruyt dels arbres 
y plantas. Fruta. Fruyta 
de cua llarga. Peciluengo. 
De Sant Joan. Sanjuane- 
ra. De Sant Miquel. San- 
migueleña. Lloca ó pas- 
sada. Modorra. Novella. 
Frutanueva. Primerenca. 
Temprana. Tardana. Tar- 
día. Verda. Teniente. Pl. 
Fruytas aspras. Frutas 
ahogadizas. Lloch pera 
madurar ó secarse las 
fruytas. Pasera, frutería. 
Venedor de fruytas. Fru- 
tero. (tas y flors. Frutaje. 

Fruytam.lPintura de fruy- 

Fruytat. Frutado. 

Fruyter. Arbre que fá 
fruyt. Frutal. Qui ven 
fruyta. Frutero. (Frutero. 

FruyteraEspecie de plat. 

Fruyterar. Frutal. 

Fruytería. Frutería. 

Fuada. Disminució de la 
punta de un canó pera u- 
nirlo ab altre. Despezó. 
Lo que cap en lo fus. Hu- 

Fuell. V. Maneta, (sada. 

Fuet. Látigo. De cotxero. 
Manopla. Cop de fuet. 
Latigazo. Fèr petar lo 
fuet. Latiguear. Qui fá ó 
ven fuets. Latiguero. 

Fuetada. Latigazo. 

Fuetejar. Latiguear. 

Fuga. Fugida. Huida. 

Fugida. Fuga. Huida. Es- 
capada. Pelde, zafada. 208 FULL Fugir. Escaparse. Huir, 
escapar, evadirse. Refu- 
sar, repugnar. Rehusar, 
rehuir. F. al camp. Amon- 
tarse. De la dificultat. 
Descabullirse , regatear. 
Lo eos. Hurtar el cuerpo, 
huir la cara. Fèr fugir. 
Ahuyentar , remontar. 
Fèr fugir del perill. Tra- 
montar. Fuig de aquí. 
Expr. Quita, quita de ahí. 
Fúigme de devant. Loe. 
Quítateme de delante, de 
mi presencia. 

Fugitiu. Qui fuig. Fugiti- 
vo. Elscapadís. Fugaz , 
huidizo. Prófugo , deser- 
tor. Prófugo, tránsfuga. 

Fuguera.Pta. V. Foguera 

Fulga. Aucell. Xerxet, 
ànech de riu. Cerceta. 

Full. Pessa de paper que 
's fabrica de una vegada 
en lo motilo. Pliego. Lo 
del llibre. Hoja. Girar 
full. Volver, doblar la ho- 
ja. Passar ó girar los fulls. 
Fr. Trashojar, trasfojar. 

Fulla. Part délas plantas," 
arbres y flors. Hoja. For. 
Foja. De la atsavara. Pi- 
tero. Del pa. Sopa. Del 
pí. Pinocha. De metall. 
Plancha, chapa. De plata 
ú or pera los brodats y 
galons. Bricho. En los 
canons de escopeta. Cule- 
brilla. Seca. Seroja, sero- 
jo. Seca que cau dels ar- 
bres. Borusca. Guarnir 
ab fullas de metall. Cha- 
pear. Mitja fulla de pa- 
per, mocador, etc. Hoja. 
Posar, tráurer la fulla los 
arbres, etc. Poblar, echar, 
brotar la hoja. 

Fullaraca. Cosa de poca 
substancia . Pampanaje, 
paja, perspectiva. La fulla 
gue cau dels arbres. Ho- 
jarasca. Fulla seca. Sero- 
ja, serojo. Llenya menu- 
da. Chamarasca. Ser tot 
fullaraca. Ser todo hoja. 

Fullas de bàlsam. Pta. 
Curalotodo , todabuena. 
F. de cinch nírvis. V. 
Plantatje. F. de orval. 
Pta. Yerba cana, buenva- FUM 

ron. F. peludas. V. Her-j 
ba de S. Pelegrí. 

Fullat. Hojoso, frondoso. 

Fullatje. Follaje. Cosa a- 
dornada de foliatjes. Pla-\ 
teresco. (jar, trasfojar. 

Fullejar. Hojear, trasho- 

Fulíero. Qui fa trampas.! 
Truhán. Cosa propia deis 
falleros. Fulleresco. 

Fulleta. Dim. Hojuela. 

Fullola. Part del bargalló 
en que tè la llavor. Hi- 
juela. La pessa prima de 
caoba. Hoja , plancha. 
Guarnir ab fullolas. Cha- 
pear . (joso, hojudo. 

Fullós. Pie de fullas. Ho- 

Fum. Vapor. Humo. La 
materia del fum. Humo- 
sidad. Yent. Viento. Fum 
de estampa. Humo de pez 
ó de imprenta. Espés, de 
paper ó de llana. Huma- 
zo, humarazo. Abundan- 
cia de fum. Fumarada. 
Humareda. Cubrir de ó 
posar alguna cosa al fum. 
Fr. Ahumar. Ll ánsar ó 
tráurer lo fum. Desahu- 
mar. La anada del fum. 
Expr. La ida del cuervo. 
Ple de fum. Humoso. Sen- 
tida á fum. Resquemo, 
resquema zon. PI. Fums 
del ventrell. Vapores. Fu- 
millos. Humillos, ínfulas. 
De la juventut. Verdor. 

Fumad». Senyal de ata- 
laya. Ahumada. Porció 
de tabaco de fulla que cap 
en la pipa. Fumarada. 
Mal gust de la vianda fu- 
mada. Jiequemamiento. 

Fumador. Qui fuma 
mòlt. Cigarrista. 

Fuiuar. Cubrir de fum ó 
llansar fum. Ahumar, hu- 
mear. Pegar. Fam. Dar. 
La carn. Acecinar. 

Fumarada. Humareda. 

Fumaria. Pta. Palomi- 
lla. V. Palomina. 

Fumarse, r. Picarse. Re- 
sentirse, agraviarse. Mo- 
farse. Burlarse. (do. 

Fumat. Ahumado, fuma- 

Fumcle terra. Pta. Fu- 
maria, colomina. 

Fumera. Fum copiós. Hu- FUR 

mazo, humareda, humo. 

Fuinerista. Fumista, (ría 

Fuineristería. Fumiste- 

Fumigació. Med. Su fu- 
migación, (vanitoso. 

Fumillós. Presuntuoso, 

Fu miste rre. Pta. V. 
Fumdeíerra. 

Fuinisterris.Pta. Fuma- 
ria, palomina. 

Fuikús. Humoso. Poét. 
Fumífero. (námbulo. 

Funámi»ul. Volatín, fu- 

Ftmainení y Fundament. 
V. Fonament. 

Fundamenta!. Cardi- 
nal, radical, fundamento. 

Fúndame n t alment. 
Adv. Radicalmente. 

Fundar. Posar la espe- 
ranza en alguna cosa. 
Vincular , cimentar, ci- 
frar. Establéixer. Insti- 
tuir, establecer, erigir. 

Fundat. V. Enfundat. 

Fundéfole. Fusible. 

Fundíeió. Derritiment. 
Derretimiento, fusión. Fa- 
brica ahont se fon. Fun- 
dería, fundición. 

Fundillo!. La mare del 
vi. Fondillon. 

Fúnebre. Funeral, fune- 
rario, funéreo. De un mo- 
do fúnebre. Fúnebremente 

Funeral. Enterro. Entier- 
ro, enterramiento. PI. E- 
ocequias, honras fúnebres. 

Funerari. Fúnebre. 

Funeraria. Funeral. 

Funest. Trist, melancó- 
lich. Funesto, lúgubre. 
Desgraciat. Aciago. Fèr 
funest. Funestar. (que. 

Fungeyro. Capsa. Fusi- 

Funicular. Náut. Máqui- 
na composta de cordas y 
corriólas, dita per altre 
nom aparell. Aparejo. 

Fura. Hurón. Cassar ab 
fura. Fr. Huronear. Cau 
de furas. Huronera. 

Furatejar. Huronear. 

Furga. Instrument de fer- 
ro pera remenar lo foch. 
Hurgón. Obra de furgar. 
Escarbadura. Burxa. Es- 
carbador, escarbo. 

Furgador.Qui furga. Es* 
carbador , hurgón. Lloch GAB 

ahont furgan alguns ani- 
mals. Escarbadero. 
Furgadura. Hozadura, 

freza, escardadura. 
Furgar. Remenar alguna 
cosa. Hurgar, hozar. Re- 
menar lo foch. Hurgo- 
near. Somóurer la terra. 
Escarbar, hozar. Averi- 
guar ab curiositat lo que 
passa. Huronear , pulsar. 
JLloch ahont íurgan los 
çorchs. Es-mrbadero. 
Fúria. Agitació violenta 
ó violencia. Furor. Rabia. 
Rabia. Activitat. Rapidez. 
Multitut. Infinidad, mul- 
titud. Es una furia. Expr. 
Es un furor. Es un juicio. 
Furiení. Rápido , violen- 
to, recio, raudo. 
Furieta. Dim. Rabieta. 
Furiós. Frenétich. Frenéti- 
co. Colérich, rabiós. Fu- 
ribundo , colérico. Vio- 
lent, terrible. Loco, po- 
seído, violento. 
Furló. Especie de cotxo. 

Forlón, furlon. 
Furo. V, Fura. (Huronera. 
Furonera. Cau de fura. 
Furor. Ira , embraveci- 
miento. Poét. Estro. Es 
un furor. Expr. Es un jui- 
cio, (riel. 
Furrier. Mil. Cabo. Fur- 
Furriería. Furriela. 
Furrolla. V. Forrolla. 
Furt. Hurto, robo. 
Furtable. Hurtable. 
Furtibie, Furtiu y Furti- 
vol. Furtivo. (mente. 
Furtivament. Furtiva- 
Fus. Instrument que ser- 
veix pera filar, devanar, 
etc. Huso. Lo del escut 
de armas. Fusado, fusela- 
do. De retorcer. Torcedor, 
torcedero. V. Fusall. Pe- 
tit. Husillo. V. Fos. Apri- 
ma rse com un fus. Fr. GAB GAB 209 A husarse. 
Fusada. Lo que cap en lo 
fus. Husada, mazorca. 
De blat de moro. Zarada. 
Fusail y Fusany. Torce- 
dor, torcedero, huso. 
FwseBl. Arma de foch. 
Fusil. Lo eix del carro, 
y semblants. Eje. Lo cara- 
gol de prempsa. Husillo. 
Fusellacla. Fusilazo. 
Fuselladas. Pta. Rinanto 
Fusellainent. Fusila- 
miento, (fusell. Fusilar. 
FuseJEar.Matarabtirs de 
FuselMer. Fusilero. Lo de 

montanya. V. Miquelet. 
Fusellería. Fusilería. 
Fuserol. Arquit. Cordó de 

la columna. Astrágalo. 
Fuset. Dim. Husillo. 
Fusil!». Massa. Maye to. 
Fusina.Fagïna, gat salvat- 
ge. Garduña, fuina. Fun- 
dició. Fundición. 
Fust. Tronch. Madero. So- 
ca. Tronco. V. Pal. Ar- 
quit. Viu. Fuste. De la 
sella. Arzón. Lo de la 
vera creu. Lignum crucis. 
Ser del mateix fust. Fr. De 
la mateixa condició. Ser 
de la misma harina. 
Fusta. La part sólida dels 
arbres. Madera. Conjunt 
de bigas, etc. Maderaje, 
maderamen. V. Nau y 
Llenya. Cosa de fusta. 
Fustero. Fusta fibrosa. 
Almendrillo. Pessa de fus- 
ta. Palo, madero, fuste. 
Posar la fusta. Enmade- 
rar. Raig de fusta. Made- 
rada, armadía. Traficant 
de fusta. Maderero. Tros 
de fusta. Zoquete. 
Fustám. Obra de fusta ó 
cuberta de ella. Enmade- 
ramiento, palazon, enma- 
deración. Conjunt de fus- 
tas. Maderaje, madera- men, maderada. V. Raig 
de fusta. (Fustán. 

Fustany. Drap de cotó 
Fustanyer. Fustanero. 
Fustejar. Carpintear. 
Fuster. Qui traballa y 
puleix la fusta. Carpinte- 
ro. Qui traballa de bast. 
Maderero. Qui la caixas. 
Carpintero de blanco. Ri- 
botejador, desbastador 
de fusta. Dotador, tabla- 
jero. De portas, marchs 
y finestras. Portaventane- 
ro, ventanero. 
Fusteria. Ofici, botiga de 
fuster. Carpintería. Ma- 
gatzem, depósit de fusta. 
Maderería. 
Fuste t. Fust petit. Made- 
rillo. Arbust. Fustete. Es- 
pec. de fusta. Campeche. 
Fustsna. V. Fusina. 
Ftistoeh. Fustoque. 
Futesa. Friolera. Frusle- 
ría, bagatela, niñería. La 
de poch valor y mòlta a- 
pariencia. Oropel, papa- 
sal, sacadinero. Pl. Tras- 
tos petits de mòlta varie- 
tat y poca importancia. 
Chismes, bar a tijas. Par au- 
las sense substancia. Bor- 
ra, fárrago. 
Fútil. Fantástich. Aéreo. 
Futil-la (No enténdrer ó 
no saber). Fr. No enten- 
der ó no saber una jota ó 
nada, no dar palotada. 
Fútilment. Adv. Vana, 
inútilment. Vanamente. 
Futirla. V. Futil-la. 
Futral y Futralada. Abun- 
dancia. Copia, sinfín. 
Futur. Futuro, venidero. 
Fuxarda. Pta. Globula- 
ria, maya, corona de frai- 
le, siemprenjuta. 
Fuyna. V. Fusina. 
Fuyta. V. Fugida. Ga badal. Artesón , game- 
lla, dornajo. (dor. 
Ganador. V. Enganya- 
Gabaig. Fam. Gabacho. 
DIC. CAT. CAST. G. Gabán. Capot. Capote, (ra. 
Gabarnera. V. Gabarre- 
Gabarra. Manesc. Mal en 
las potas. Gabarro. Gabarrera. Pta. Rozal 

perruno, escaramujo. 
Gabarro. Pta. Gualda. 
Gabarrot* Tachuela, 
14 210 GAL 

(¿abella. Tribut. Gabela, 
contribución. V. Gavella. 

tabernera. Pta. Escara- 
mujo , rosal silvestre. 

Gabet. Pta. Rosago. 

Gabeta. Cuezo. De guix ó 
de morter. Pellada. 

Gábia. Tanca ab reixat 
pera guardar animals. 
Jaula. La gran de fusta 
pera tenir gallina. Alca- 
haz. Gábia de barco. Ga- 
vieta. De capons. Capone- 
ra. Gran pera posar au- 
cells. Pajarera. Garita pe- 
ra aguaytar. Gavia. Gá- 
bia de boigs. Casa de 
mòlta bulla y poch go- 
bern. Casa de locos ó de 
orates. Armar gábias. 
Náut. Envergar. Plegar 
gábias ó las gábias. Fr. 
Desembarassar algun 
lloch. Mondar el haza. 

Gabial. Pajarera. 

Gabiayre. Qui la ó ven 
gábias. Jaulero. 

Gabier. Naut. Gabiero. 

Gabinet. Gabinete. 

Gabáó. Mil. Cove pié de 
terra. Cestón, gavión. Gà- 
bia xata. Alcahaz. 

Gabolet. Espec. de coca. 
Pastelillo , gloria , cubi- 
lete. Llargarut. Monterey. 

Gaboletera. Cubiletero. 

GadoSIayre. Gatunero. 

Gafa. Ganxo. Gancho. Pes- 
sa de metall pera unir 
dos cosas. Laña, grapa. 

Gafar. V. Agafar. (lio. 

Gafarró. Aucell. Verdeci- 

Gafef . Ganxet de fil ferro. 
Corchete. Lo de or ó altre 
metall. Broche. Lo de 
llautó. Manecilla. Pl. En- 
tre teixidors. Gafetes. Po- 
sar gafets. Encorchetar. 

Gafeta.Anelleta. Corcheta. 

Gahons. Herba. Gatuña, 
gatillo, detiene buey, gata. 

Gahús. V. Duch. 

Gaian. Peix. Gaicano,. 

Gaig. Aucell , especie de 
falcó. Pigargo, arrendajo. 

Gaire. V. Gayre. 

Gairell. V. Gayrell. (sa. 

Gaita ó Gayta. Cornamu- 

Gaiter. Gaitero. 

Gala. Gracia, garbo. Gar- GAL GALL 6o. bizarría. Lo mes es-i Galeta. Bizcocho, galleta cuilit. Flor. Fruyt del 
roure. Agalla. Ab gala. 
Adv. Galanamente. Lo 
que tè un bany ó peu de 
such de galas. Agallado. 

Galán. Garbos. Bizarro, 
gentil , galano. Festeja- 
dor. Requebrador. Peti- 
metre. Pimpollo. Excel- 
lent. Bueno. (ment. 

Galanament. V. Galant- 

Galanet. Dim. Galancete. 

Galanga. Droga. Galanje. 

Galanoy. V. Galanet. 

Galanteig. Festeig. Ga- 
lanteo, requiebro, chichis- 
veo, chicoleo. 

Galantejador. Reque 
bra/ior. V. Festejador. 

Galante,! amen*. Requie- 
bro. V. Galanteig. 

Galantejar. Galantear, 
requebrar, enamorar. 

Galantería. Galanura. 

Galantment. Adv. Ab 
bon modo. Bonicamente. 

Galápat. V. Calápat. 

Galardé. V. Gallardo. 

Galardonar. V. Gallar- 
donar. [gallado. 

Galatge.;,Tint de galas. A- 

Galfrana. Desidia, pereza, 
indolencia, moho. 

Galbanat. Gálbano. (mo. 

Galbaniisme. Galvanis- 

Galcerá ó Gaiserá. Pta. 
V. Herba de la dissípula. 

GaMa. Pta. Gualda. Te- 
nyit de galda. Gualdado. 

Galdós. En sentit irónich. 
Lindo, bonito. [gala. 

Gaiejar. Fèr cala. Hacer 

Galena. Alcotoll, vernís. 
Alcohol, (leras. Galeote. 

Galeot. Forsat en las ga- 

Galera.Pta. Maro. V. Her- 
ba gatera. Forsat, con- 
demnat á galeras.Gaieote. 

Galerer. Galerero. 

Galerí. Impr. Galerín. 

Galería. Miranda. Mira- 
dor. De barco. Tilla, 
balcón del alcázar. 
Galet. Broch. Gollete , pi- 
co, tubo. Botana pera las 
bòtas de pell. Brocal. Béu- 
rer á galet. Fr. Ser mòlt 
crédul. Ser muy crédulo, 
beber del pilón. Engrunas , sopa de gale- 
ta. Mazamorra. 

Galga. Barra. Barra. 

Galiassa. Galeaza, [libo. 

Galib. Náut. Escuadra, ga- 

Gálich (Mal). Gálico, ve- 
néreo. Contrari al gálich. 
Antivenéreo. 

Galifardeu. Esbirro, por- 
queron, satélite. 

Galihuda. Peix. Galeoca- 
ne, galea, can marino, 
galludo. (gonza. 

Galimatías. Jerga, jeri- 

Galindayna.Superstició. 
Bujería, baratija, chuche- 
ría , lilaina, trebejo. 

Galio. Herba. Cuajaleche. 

Galio. Vaixell ó embarca- 
ció gran. Galeón. 

Galíot. V. Galeot. 

Galiota. Galeota. 

Galïpau. V. Calápat. (ra. 

Galipot. Trementina. Mié- 

Gal!. Aucell casolà y Peix. 
Gallo. Entre músichs. 
Pífia. Gall dindi. Pavo, 
gallipavo. G. inglés. Pta. 
Esparceta , pipirigallo. 
Cresta de gall. Pta. Ga- 
llocresta. Fèr galls entre 
músichs. Pifiar. Fèr galls 
ab lo clarinet. Rechinar. 
Lo qui mena ó ven galls. 
Pavero. Ramada de galls 
dindis. Pavada. Ja no sen 
canta gall ni gallina. Exp. 
Estar olvidado. Posarse 
com un gall. Embotijarse. 

Galladura. Engalladura. 

Gallar. Gallear, (mente. 

Gallardainent. Galante- 

Gallardejar. Gallardear, 
bizarrear. (llardete. 

Gallardet. Banderola, ga- 
Gallardetada. Náut. Se- 
nyal. Gallardetazo. 
Gallardía. Bisarría. Bi- 
zarría, apostura. Esfors, 
serenitat. Arresto. Ab ga- 
llardía. Gallar demente, 
galantemente. 
Gallardo. Galardón. 
Gallardonador. Remu- 

nerador, g alar donador . 
Gallardonar. Galardo- 
nar, remunerar. 
Gallare í . Gall petit, jove 
de poch judici. Gallito. GAL 

Dit dels cabells. Mechón. 
i V. Colomina. PI. Pena- 
chera, penacho. Pta. Fu- 
maria. Posar los galla- 
reis al cap. Fr. Pavonear. 
Tenir los gallarets al cap. 
Tener la ventolera. 
Gallart. Galan. Gallardo, 

bizarro, lozano. 
Gallaruza. Especie de 

casquet. Montera. 
Galldindi. Y. Gall. 
galleda. Cubo, pozal. De 

mestre de casas. Cuezo. 
Gallega. Especie de gam- 
beto. Gallaruza, tabardo. 
Especie de capsa de ta- 
baco. Fusique. 
Gallejar. Gallear. 
Gal-licar. Fèr francesa, 
á moda de Fransa algu- 
na cosa. Francesizar. 
Gal-licat. Med. Buboso, 

galicado, galicoso. 
Gál-lích. V. Galich. 
Gal-Xiciini. Galicinio. 
Gal•licïMine. Galicismo. 
Gallihuda. Y. Galihuda. 
Gallina. Cobart. Liebre, 
lebrón , pendejo. Gallina 
cega. Aucell. Becada. Es- 
cuada. Recula. Morta. G. 
fria. Gallina vayvera. Y. 
Rodasocas. (Gallinaza. 
Galfiinada y Gallinassa. 
Gallínayre y Galliner. 
Qui tratica en gallinas y 
lloch ahont se crian. Ga- 
llinero. Galliner. En los 
teatros. Cazuela, paraíso. 
Avalotar el galliner. Fr. 
Alborotar el cortijo. 
Gallinería. Falta de co- 
ratge. Cobardía. 
Galliola. Arb. Galeola. 
Galló. Arquit. Gallón. Y. 

Grill de las fruytas. 
Gallofa. Dietario, añalejo. 
Gallofe/iar. Fèr lo gallo- 
fo. Holgazanear, tunar, 
gallofear, haraganear. 
Galloü'ería. Follonería. 
Gallofo. Yagarro. Tunan- 
te, poltrón, indolente. Pol- 
truch. Hobachón. 
Gallófol. Gallofero. 
Ga! mon. Aucell. Calamón GAM GAN 211 de fusta en los barcos. Gana. Apetito, deseo. De Galó. Teixit fort y estret. 
Galón, franja. En los ves- 
tits. Tachón. Náut. Llenca Listón, (tó. Bastoncillo. 
GalonieS. Especie de bas- 
Galopar. Galopear. 
GaBopeig. Galopeo, (ra. 
Galsador. F'ust. Argalle- 
Galsar. Fust. Ruñar. 
Galse. Cargol , rebajo. En 

las pedras. Ranura. 
Gaiserá y Galserán. Pta. 
Yusbarba, mirto silvestre. 
Gal&erans. Arbusto. 

Brusco, acebo pequeño. 
Gaita. Mejilla , carrillo. 
Bátrer las gaitas. Fr. Abo- 
fetear, sopetear. Begut de 
gaitas. Chupado. Fèr tor- 
nar las gaitas rojas. Fr. 
Avergonzar, sonrojar. 
Galtaplé. Molletudo, mo- 
fletudo, carrilludo, (rico. 
Gaiter. Coixí petit. Ace- 
Gaitera. Mino va. Papera 

pápula, lamparon. 
Galtut. Carrilludo. (te. 
Gamalota. Pta. Gamalo- 
Gamarra. Pta. Gamarza. 
Gamba. Fam. Zanca. 
Gamba llarga. Fam. Ca- 
mallarga. Zancudo. Tenir 
bona gamba. Tener pies. 
Gambada. Zancada, per- 
nada , trancada. Entre 
baylarins. Gambeta. 
Gamballarcli. Zancudo. 
Ganibals. Pl. V. Grillet. 
Curt de gambals. Fr. Ho- 
me de poca capacitat.Cor- 
lapala , corta sastre , duro 
de mollera. 
Gambar. Y. Campar. 
Ganibejar.Pernear, tran- 
car. V. Camejar. 
Gambetas. Chaquetón. 
Gambsrot. Saltabarran- 
cos, saltabardales, virote, 
trincapiñones. 
Gambi t. Jugada deis es- 

cachs. Gambis, gambito. 
Gambuix. Gambo, capillo 
Gamfiaró. Confalón. 
Gamfaroner. Portaes- 
tandarte, confalonero. 
Gamí. Manesc. Gamino. 
Gammarró.Y. Llangostí. 
Gamonet. Pta. Gamón, 
asfódelo. Terra abundant 
de gamonets. Gamonal, mala gana. Pesadamente. 
Fèr de mala gana. Fr. Re- 
pugnar. Fèr pérdrer la 
gana. Fr. Desganar. Te- 
nir ganas. Apetecer. Tenir 
ganas de tráurer. Asquear 
Ganader. Tractant en 
bestiar. Ganadero, pia- 
riego. Possessor de las 
herbas arrendadas. Pose- 
sionero. 
Ganancia. Lucro, intere's r 
logro. Anar á la pèrdua y 
ganancia. Fr. Ir de cuar- 
tillo. (Camapé. 
Ganapé. Especie de sofá. 
Ganàpia y Ganassa. Gan- 
so, gambalúa, gradillon. 
Gandalla. Y. Ret, Cofia. 
Gandul. Holgazán , zán- 
gano, tuno. [near. 
Gandu lejar. Holgaza- 
Ganet. Aucell. Gánete. 
Ganfanó, Gamfaró ó Gan- 
faró. Gonfalón, confalón. 
Ganlaroner. Gonfalone- 
ro, portaestandarte. 
Ganga. Dona alfa y pri- 
ma. Perigallo. 
Gangli. Med. Ganglio. 
Gangueig. Gangueo. 
Ganguejar. Ganguear. 
Gánguil. Home alt y 
prim. Gambalúa, varal r 
zanqueador. Y. Perxa. 
Ganivet. Instrument de 
una fulla ab tall y má- 
nech. Cuchillo. De butxa- 
ca ó que 's tanca. Nava- 
ja. De molla. Navaja con 
gozne. De punxa curt y 
ample. Cachetero. Fla- 
mench. Mangorrero. Grui- 
xut de la esquena. Cazu- 
do. Pera tallar fruytas. 
Perero. Cosa de ganivet. 
Cuchillar. Botiga ahont 
se venen ganivets. Cuchi- 
llería. Las dos pessas del 
mánech del ganivet. Ca- 
chas, (dera. 
Ganiveta. Cuchilla, taja- 
Ganivetada. Cop de ga- 
nivet. Cuchillada, navaja- 
zo. G. fonda. Fendiente. 
Ganiveter. Cuchillero. 
Ganivetera. Navajero. gamonoso. (sas. Ganiveteria. Cuchillería. 

Gamón*. Pla. V. Porra-I Y. Dagueria. 212 GAR 

Ganniai'ró.Peix.V. Llan- 

gostí. 

Ganó*. Deseoso, (posear. 

Gansejar. Perecear, ra- 

GanserÉa. Zorrería, ra- 
posería, mojigatez. 

Ganso. Zorra , marrajo, 
taimado, redomado. 

dant. Especie de tela. 
Gante, lienzo crudo. 

Ganxet. Garabatillo. 

Ganxo. Garfio , garabato. 
De cortina. Alzapaño. En 
forma de ganxo. En es- 
carpion. Tirar los ganxos. 
Fr. Garabatear. Torcerse 
com un ganxo. Fr. En- 
garabatarse. 

Ganxut. Ganchoso. 

danya. Part del peix. A- 
galïa. Visatge. Visaje, ges- 
to. Ganyota, ullada. Gui- 
ño , guiñada, guiñadura. 

Ganyada. Chirlo, (ñiles. 

Ganyils. Pl. Anatom. Ga- 

GanyoEar. V. Guinyolar. 

Ganyot. Gañón, gañote. 

Ganyota. Guiñada, gui- 
ño. Fèr ganyotas. Fr. 
Guiñar, hacer guiños. 

Gao ó Gahó. Náut. Roda. 

Garagara (Fèr la). Ha- 
cer el buz. {domos. 

Garambaynas. Pl. A- 

Garant. Fiador, garante. 

Garantir. Fèr fiansa. Ha- 
cer fianza, garantizar. 

Garapí. Mosquit de ay- 
gua. Garapito. 

Garba. Feix. Gavilla, haz. 
Apilar las garbas. Fr. A- 
tresnalar. Fèr garbas. Fr. 
Agavillar. Girarse la gar- 
ba.Fr. Cambiar de aspec- 
te un negoci, ó eixir bur- 
ladas las esperansas. Bur- 
larse las esperanzas. 
Lloch ahont sejuntan las 
garbas. Gavillero. 
Garbayó.Pta.V. Margalló 

Garbejar» Garbear, sacar 

GarbeíI.Instr.pera porgar 
grans. Harnero, zaranda. 
Pera netejar escayola. A l- 
pistero. Gran. Arel. Sem- 
blar un garbell. Fr. Estar 
hecho una criba. 

Garbellador. Zar ande- 
ro, aechador, garbillador. 
Garbelladuras. Pl. Ae- GAR 

chaduras, acribaduras. 

GarbeEIament. La acció 
de garbellar. Acribadura. 

Garbellar. Porgar ab lo 
garbell. Aechar, acribar, 
garbillar. Triar. Zaran- 
dar, zarandear. 

Garbellat. Cribado. 

Garbera. Hacina, fagina. 

Garberar. Hacinar. 

Garbí. Lleveig. Lebeche, 
sudoeste, ábrego. 

Garbo. Bona presencia. 
Apostura, gallardia, gen- 
tileza , donaire. Ayre ó 
donayre en las donas. 
Garabato. De garbo. Adv. 
Mòlt bè. Garbosamente. 
Ab garbo. Adv. Graciosa- 
ment. Donosamente, airo- 
samente , gallardamente. 
Afectar garbo. Garbear. 
Presentarse ab garbo. 
Gallardear. (mientos. 

Garbo. Gavilla de sar- 

Garbonera. Mos telera, 
sarmentera. (rumbón. 

Garbos. Donoso, airoso, 

Garbositat. Donaire. V. 
Lliberalitat. 

Garbuix. V. Amohino. 

Garbuil. Amotinament. 
Babel, confusión, garbullo 

Garceta. Aucell. Garzota. 

Garcina. Arbust. Garci- 
nia, (bernera. 

Gardanes. Pta. V. Ga- 

Gardon. Peix. Dardo. 

Garet (Anar al). Náut. Ar- 
rollat del vent. Algarete. 

Garla. Uña, garra. 

Garlí. Garabato, garfio. 

Gargall. Gargajo, esgarro 

Gargal lacla. Gargajeada, 
gargajeo. V. Gargall. 

Gargallejador. Garga- 
jiento, gargajero. 

Gargal le jar. Gargajear, 
desflemar, desalivar. 

Gargamella. La part ex- 
terior y anterior del coll. 
Garganta. La part inte- 
rior del coll. Fauces. 

Gargamelló. Campani- 
lla, lengüeta, galillo. 

Garganta. Y. Gargamella 

Gargantilla. Collaret. A • 
hogadero, collarejo. Lo 
cordó de la boca de las 
ampollas de vidre. Bor- GAR 

de, labio. V. Collaret. 

Gárgara y Gargarisme» 
Gárgara, gargarismo. 

Gárgol. Carassa. Gárgola. 

Gargot. Borrón, garrapa- 
to. Pl. Garabatos. Fèr 
gargots ó escarabats. Fr. 
Garrapatear , garabatear. 

Gargotejar. Borrajear. 
V. i èr escarabats. 

Gárich. Especie de bolet 
dels pins. Gargoran. 

Garjé (Estar á la). Sens 
la rectitut deguda. Fr. 
Estar á las once. 

Garjola. Especie de ma- 
leta ó sarró. Barjuleta. 
Fam. Presó. Cárcel. 

Garlanua. Corona cober- 
ta de flors. Guirnalda. 
Especie de tortell. Rosca. 
Guarnir de garlandas. Fr. 
Enguirnaldar. 

Garlar. Charlar, parlar. 

Garlayre. Xarrayre. Gar- 
lador, charlador. 

Garlopa. Especie de es- 
trep. Estribo de palo. Ri- 
bot gran. Repasadera. 

Garnatxa. Roquet sens 
mánegas. Giraldete. 

Garneu. Marrajo , taima- 
do, socaliñero, zorrocloco. 

Garra. La part del bot 
que serveix de boca. Piez- 
go, pielgo. (Frasco. 

Garrafa. Ampolla ampia. 

Garra lera. Frasquera. 

Garrafó. Galleda de suro 
ó fusta. Corchera. Garra- 
fa petita. Garrafilla. 

Garrell. De camas tortas. 
Zámbigo, zambo. Un poch 
garrell. Zancajoso. 

Garreta.Sofraga. Jarrete. 

Garrí. Porcell. Gorrin, 
gorrino , lechon. De Uet. 
Tostón. Lo que naix úl- 
tim de una cria. Guarin. 

Garrich. Alsina petita. 
Carrasca , jabino , mata 
rubia. V. Coscoll. Sem- 
blant al garrich . A chapur- 
rado, (parral, coscojar. 

Garriga. Carrascal , cha- 

Garriguencb. Cosa de 
garrigas. Carrasqueño. 

Garrinada. Lechigada. 

Garrinar. Parir la puerca 

Garrit. Galán. Garrido. GAS 

Garritx. Pta. V. Garrich. 

Garro. Tobillo. V. Tur 
mell. PI. Fanch ó porque- 
ria. Zarpas, cascarrias, 

Garrofa. Fruyt del garro- 
fer. Algarroba, garroba. 
En sentit de mentida 
Bola, gazapa. 

Garrofer. Algarrobo, 
garrobo. G. bòrt. Árbol 
del amor, leño, altramaz, 
hediondo , algarrobo loco. 

Garroferal y Garroferar. 
Algarrobal, garrofal, (bia 

Garrofí. Arvejon , garru- 

Garrofó. V. Garrafó. 

Garrot. Garrote, estaca. 

Garrotada. Garrotazo, 
estacazo. Pl. Paloteado. 

G arrotar. Lligar mòlt 
apretat. Amarrar. Apre- 
tar mòlt ab un garrot. 
Agarrotar, engarrotar. 

«•arri» te jar. Apalear. V. 
Bastonejar. (brecarga. 

Garrotera. Cingla. So- 

Garrotxa. Lloen esca- 
brós. Breña, risco. Verga 
llarga. Garrocha. Ficarse 
entre garrotxas. Enris- 
carse. Pié de garrotxas, 
Enriscado. 

Garroteada. La ferida y 
'1 cop de la garrocha. Gar- 
rochazo, (dor. 

ftar r oteador . Gar rochea- 

Garrut. V. Garrell. 

Garrutea. Garrucho, po- 
lea, garrucha. 

Garsa. Aucell. Urraca, 
picaza, picaraza, marica, 
gaya. Marina. Zaida. Au- 
ceíl de rapinya que cassa 
garsas. Picacero. Véndrer 
garsas per perdius. Fr. 
Vender gato por liebre. 

Gar ser. Garcero. 

Garseta. Aucell. Ardeo- 
la, alearan, chorlito. 

Garsota. Plumall pera 
adorno. Garzota. 

Gaseitat. Gaseidad. 

Gas e jar. Gasear. 

Gasela. V. Dayna. 

Gaseter. Gacetero. 

Gasmoiiyería. Gazmo- 
ñada, zorrería, zalamería 

Gasmonyo. Zalamero , 
zorro, roñoso, vulpino. 

Gasó. Pta. Césped. ' GAT 

Gasófia. Bazofia. 

Gassa. Náut. Especie de 
lias en forma de uU.Gaza. 

Gasseós. Gaseoso, (demar. 

Gassó. Azul celeste, ver- 

Gassussa. Hambre cani- 
na, gazuza. 

Gastador. Qui gasta ab 
excés. Malgastador, der- 
rochador. Mil. Hachero. 

Gastament. La acció de 
gastarse ó consumirse. 
Gastadero. Mal part. A- 
borto, mal parto. 

Gastar. Emplear lo di- 
ner. Expender, despender, 
emplear, invertir. Men- 
jar, disminuhir fregant. 
Comer, usar, consumir, 
desgastar, roer. Gastar lo 
humor. Fr. Secar. Los 
béns. Derretir. Gastar 
liaren. Gastar sin suelo, 
largo y tendido. Lo que 
es pera gastar. Gastable. 

Gastarse, r. Malparir. A- 
bortar, malparir. Consu- 
mirse. Escomerse. 

Gasto. Consum. Consumo, 
gastadero. Excessiu. Pro- 
fusión. Pl. Expensas. Pa- 
gar los gastos. Fr. Satis- 
facer, pagar las costas. 

Gat. Quadrúpedo casóla. 
Gato. Peix. Tollo, corvo, 
gato marino. Borratxera. 
Zorra, mona. Bòt petit. 
Botillo , bota , bonacha. 
Gat de algalia. Algalia. 
Gat dels frares. Bobo, san- 
dio , chocarrero. V. Pla- 
ga, Gat de nau. Galopin, 
grumete. Gat escorxat. 
Home flach , macilent. 
Gata parida. Gat maymó. 
Especie de mona. Gato 
paúl. Gat salvatge. Gato 
montes ó de clavo, faina. 
Gat saumí ó saumó. Per- 
sona manyosa. Mojigato, 
matalascallando, gazapo. 
Gat vell. Home esperi- 
mentat. Marrajo , perro 
viejo. Gat de las flors. 
Receptacle comú á mòltas 
flors. Amento. Agafar lo 
gat. Fr. Emborratxarse. 
Coger ó pillar una mona, 
una zorra. Estar gat. Fr. 
Estar borratxo. Estar he- GAU 213 

cho un cesto, haber pilla- 
do una mona, un cerníca- 
lo. Colla de gals. Gatería, 
turbamulta.Cos'à de gats. 
Gatuno, gatesco. De color 
de gat. Gateado. Esgar- 
rapar lo gat. Gatear, ara- 
ñar el gato. 

Gata. Cap de áncora entre 
mariners. Pescador de 
ancla. Náut. Verga de 
mitjana. Verga seca. Ga- 
ta mixa. Mosca muerta, 
marrajo, sátrapa, zorra* 

Gatada. Fam. Disbarat. 
Gazafatón, gazapatón. (xa 

Gatamaula. V. Gatamoi- 

Gatamoixa. Fam. Moji- 
gato, socaliñero, picarote. 

Gatejar. Anar a quatre 
grapas los homes. Ga- 
tear. Dir gatadas. Dispa- 
ratar. (Tamarit. 

Gatell. Arb. V. Salsa y 

Gatera. Galonera. V. 
Herba gatera. 

Gatesch. Propi de gat.Ga- 
tuno, gatesco. 

Gatet. Lo de posar vi. Bo- 
tillo, (dajo, ga,yo, gálgulo. 

Gatg ó Gatx. Aucell. Ben- 

GatllSo. En las armas de 
foch. Perrillo, patilla.Co^ 
de gatillo. Gatillazo. 

Gatillocasto. Pta. Sauz- 
gatillo, árbol del paraíso. 

Gatinar. V. Gatonar. 

Gato. V. Gatet. 

Gatolins. Herba. Antir- 
rino. V. Cunillet. 

Gatonar. Parir la gata. 

Gatonera. Gatera. 

Gatonet. V. Gatet. 

Hsitosa. Aliaga, aulaga.Y- 
Argelaga. 

Gatsara. Algazara, zam- 
bra, grito, vocería. 

Gatserans. Pta. Brusco. 

Gatserí. Pta. Madreselva* 
ó lonicera de fruto negro. 

Gatx. V. Gatg. 

Gatxalí. Arb. Jachalí. 
Fruyt del gatxalí.Fra^wa. 

Gaudeamus. Gaudete. 

Gaudidor. Perfruidor. 

Gaudiment. Goce. 

Gaudir y Gaudirse. Tráu- 
rer fruyt. Gozar, sacar 
fruto. V. Aprofitar. 

Gauet. Pta. V. Gabet- 214 GEL 

daujas. Pta. V. Gojats. 

daus. Aucell nocturno. 
Alucón, buho. V, Duch. 

Cíavarrera. Pta. Escara- 
mujo, gavanzo, zarzaper- 
runa, rosal silvestre. Flor 
n'è la gavarrera. Gavan- 
za. Fruyt de la gavarre- 
ra. Tapaculo. 

Clavell. Cúmulo. (villa. 

davella. Feix de blat. Ga- 

daveta. Y. Gabeta. 

da* illa. Colla. Hato. 

davina. Paviota, aucell 
de aygua. Gaviota. Au- 
cell que habita en la vo- 
ra del mar y dels rius. 
Alción, mar tin pescador. 
ay. Bell. Gayo. Gay sa- 
ber. Poesía, gaya ciencia. 

dava. En la roba. Nesga, 
girón, sesga. Pl. En las ca- 
pas. Cambas. Guarnit ab 
gayas. V. Gayat. 

dayat. Guarnit ab gayas. 
Gironado. Roba ato llistas 
de mòlts colors. Gayado. 

Cray ato. Cayado, báculo. 

dayeta. Pedra. Azabache. 

dayre. Adv. Mucho. Gay- 
re , gayre. Adv. Cuasi, 
cuasi. Gayre bè, no anar 
á gayre. Loe. Por poco. 

dayrell. Adv. De lado , al 
ó de soslayo. [ro. 

dayter ó' Gaiter. Gaite- 

day.ólia. Bazofia. (da. 

debrada. Escarcha, rosa- 

debrar. Escarchar. 

delirat. Gelat. Helado. 

denre. Escarcha. 

decli. V. Jaqueta. 

degant. Persona de esta- 
tura desmesurada. Gigan- 
te. En la imprempta es- 
pay alt. Gigantón. 

degantesch. Cosa de ge- 
gants. Giganteo, gigantes- 

degantessa.G¿</emfa. (co 

degantot. Gigantón. 

del.Avgua glassada.£ft>Zo. 

delable. Helable. (to. 

deluda. Helada, helamien- 

delar. En sas princip. ac- 
cepc. Helar , congelar. 
Deixar admirat. Pasmar, 
suspender. 

de lar se. r. Helarse. Fácil 
de gelarse. Heladizo. 

delat. Helado, frió. Per- GEN 

tanyent al glas. Glacial. 
Poét. Gélido. Beguda glas- 
sada. Garrapiña , {sorbete. 
Mitg gelat. Granisat. Ro- 
zado. Deixar gelat, absort, 
pasmat. Dejar pasmado. 

delatina. Conserva gela- 
da. Jalea, jaletina. 

délos. Celoso, zeloso. 

delosía. Zélos. Celo, mar- 
telo. Reixat. Celosía. Plan- 
ta. Amaranto de cresta. 
V. Cap de ase. Gelosia 
dels animals. Verriondez. 

déme eh. Gemido, lamen- 
to, lamentación, sollozo. 
Fèr gemechs. Fr. Dar ge- 
midos, lamentarse. V. Ge- 
megar. Sach de gemechs. 
Gayta. Cornamusa. 

demegador. Gemidor. 

deniegar. Suspirar. Ge- 
mir, ayear. Queixarse de 
algun mal. Fam. Gaz- 
miar, gimotear. Ab sin- 
glot. Sollozar. 

demegayre y Gemegó. 
Gemidor. V. Gemegador. 

deniego. Gimoteo. 

deneianí. Gencianino. 

dendarma. Gendarme. 

dendre. Yerno. 

Gener. V. Janer. 

deneració. Llinatje. Pro- 
genie, progenitura , prole, 
linaje. Producció. Pro- 
ducción, generación. Mul- 
tilut de gent. Gentío. 

deneralat. Generalato. 

deneratiu. Genitivo. 

dénero. Especie. Sexo, 
ralea, jaez, línea, raza. 
Mercadería. Mercadería, 
mercaduría. 

denerós. Magnànim, da- 
dives. Magnífico, lucido, 
bizarro, hidalgo. 

denerosament. Hidal- 
gamente, caballerosamente 

denerositat. Magnani- 
mitat. Munificencia, libe- 
ralidad, hidalguía. 

denesta. V. Ginesta. 

d en i y Génit. Genio, ín- 
dole, natural, condición. 
G. dolent. Avieso. Promp- 
te ó fort. Pólvora. Opo- 
sat. Antípoda. Través. G. 
revesado. Bon geni. G. 
blando. Reprimir lo geni. GEN 

Loe. Templar el genio, re- 
portarse. Tenir lo geni 
fort. Fr. Tener condición. 

denial. Propi del geni ó 
inclinació. Natural. Hà- 
bit ó costum conforme al 
geni. Genialidad. 

Geni va. Encía. 

denoli. V. Sandáraca. 

denoll. Rodilla. Cosa deis 
genolls. Rodillero. Os del 
genoll. Anat. Rótula- Os 
ballador del genoll. Cho- 
quezuela. Osset del ge- 
noll. Taba. De genollons- 
Adv. De rodillas, (dillazo. 

denollada./todiiJac/a, ro- 

denollera. Rodillera. 

denollat. Rodillado. 

dens. Afirmant. Algo, un 
poco. Negant. Ningún, 
nada. {Genciana. 

densana ó .lensana.Pta. 

dent. Pluralitat de perso- 
nas. Gente. Gent bahúna 
ó gent baixa. Gente baja, 
de toda broza. Comuna- 
Vulgo, vulgar. De bè. G. 
de bien. De diners. De 
pelo. De estofa. V. De 
upa. De negoci. De trato. 
De qualitat. De cuenta. 
Rústica. De capa parda. 
De upa. Principal, de dis- 
tinción. Cop de gent. Gen- 
tío. Colla de gent. Gru- 
llada. Fer gent. Fr. Mil- 
Levantar gente, reclutar. 
Galant gent. Gente de gar- 
bo. No será tant com la 
gent dihuen. Fr. No es tan 
fiero el león como lo pin- 
tan. 

dentada. Munió. Gentío. 

denteta. Gent ruina. Gen- 
tecilla, vulgacho. (jo. 

den ti lesa. Garbo, despe- 

dentilhom. Caballer. 
Gentil-hombre, chambelán 

dentilisme y Gentilitat. 
Gentilismo, gentilidad, 
paganismo. 

dent tu. Gentío. 

dentota y Gentussa. Gen- 
tualla, populacho, gente- 
cilla, plebe ínfima. 

denuflectori. Reclinato- 
ri. Reclinatorio. 

denu flexió. Rodillada, 

1 arrodilladura, arrodilla- GES 

miento. (nuino. 

Genuí. Pur, natural. Ge- 

Geognosia. Geologia. 

Geólech. Geólogo. 

Geóstich. Terrestre. 

Gep. Corcova, jiba, joroba 

Geperut. Corcovado, gi- 
boso, jorobado. Fèr gepe- 
rut. Enjibar. (ranion. 

Gerani. Pta. Geranio, ge~ 

Gerdera. Arbust. Fram- 
bueso. V. Gers. 

Gerga y Gergó. Jerigon- 
za, algarabía, jerga. 

Germà. Hermano. Donar 
lo tractament de germá. 
Hermanear. 

Germandat. Relació de 
parentiu, actes ó senti- 
ments. Hermandad, fra- 
ternidad. Amistat íntima. 
Hermanazgo, fraterni- 
dad. Correspondencia. 
Confraternidad, (medrios. 

Gerinandrina. Pta. Ca- 

Germinament. Germi- 
nació. Germinación. 

Gerofle. Arb. Giroflé. 

Geroglífich. Jeroglífico. 

Gerona. Gerundense. 

Gerra. Vas de coll curt 
sens nansas. Tinaja, tina- 
jón, terraza, perulero, lu- 
dria. De coll alt ab nan- 
sas. Jarra. 

Gerrám. Tinajería. 

Gerrer. Tinajero, alfare- 
ro, ollero, jarrero, piche- 
lero, barrero. (ría. 

Gerrería. Alfarería, olle- 

Gerreta. Dim. Orza. 

Gerro. Vas ab nansa. Jar- 
ro, jarrón, pichel. Lo que 
serveix pera donar aygua- 
mans. Aguamanil. Lo de 
metall en forma de xoco- 
latera. Escalfador. Lo de 
xina. Tibor. Per béurer. 
Bernegal. 

Gers. Fruyt de la gerdera. 
Frambuesa, sangüeso. A- 
xarop de gers. Chordon. 

Gerundiu. Gerundio. 

Ges. Especie de dart. Geso. 

Gessamí. Pta. Jazmín. 

Gest. Modo, figura, apa- 
riencia. Traza, gesto. Mo- 
viment ridícul. Aspecto, 
catadura. Pera fugir lo 
eos. Esquince. V. Gestos. GIP 

Gestió. Administració. 

Gerencia gestión. 

Gestos. Fl. Visalgcs. Ga- 
rambainas. Los que 's 
fan pera fèr ríurer. Co- 

Get. Pihuela. (quitos. 

Gevelfiina. Quadr. Marta 
cebelina. (Pta. Barreño. 

Gibreli. Lebrillo, librillo. 

Gibrella. Aljofaina, jo- 
faina, albornía. 

Gíbrelleta. Bacineta pe- 
ra orinar. Orinal, jarri- 
llo, silleta, bacinilla. Pe- 
ra rentar las mans. Jofai- 

Gigant. V. Gegant. (na. 

GimeEga. Náut. Gaburon. 

Gimnàs. Gimnasio. 

Ginabrera y Ginebre. 
Pta. Enebro , junípero. 
Goma de ginebre. Grasa, 

■ grasilla. (mal salvaje. 

Gínat. Selvatgina. Ani- 

Ginebreda. Arb. Enebral 

Ginebrera.V. Ginabrera. 

Ginebra. Natural de Gine- 
bra. Ginebres. 

G i nebro. Arb. Nebrina, 
enebro. Fruyt. Enebrina. 
Oli de ginebró. Miera.Re- 
soli de ginebró. Ginebra. 

Ginesta. Pta. Retama ma- 
cho, hiniesta. G. blanca. 
Retama blanca. De Áfri- 
ca. Aspalato, alarguez. 
D' un sol gra. Gayomba. 
G. purgant. Retamon, 
piorno. (mar. 

Ginestar. Retamal, reta- 

Ginestell. Pta. Retama, 
escobera. (mero. 

Gïnester. Arbust. Reta- 

Ginestó. Pta. Retama 
blanca, guardalobo. 

Ginet. Caballer. Jinete. 

Gingebre. Herba. Jengi- 
bre, amomo, ajengibre. 

Giixgebrer. Jengibrero. 

Gínjol. A zu faifa, yuyu- 
ba. Estar alegre com* un 
gínjol. Yr. Estar como una 
castañuela. (ginjoler o. 

Ginjoler. Arb. Azufaifo, 

Gint. Adv. Astutamente. 

GintelB. Aucell. Gintel. 

Giny. Ingenio. V. Engin. 

Gipó. Jubón, ajustador. 
Sastre de gipons. Jubone- 
ro. (gipons. Jubonero. 

G i poner. Que fá ò ven GIR 215 

Gira. La cara posterior de 
alguna cosa. Vuelta. Llis- 
ta per adorno ó refors. 
Beca, embozo. 

Girada. En sas princi- 
pals accepcions. Vuelta. 
Estelleró. Torno. Girada 
de peu. V. Torta. Fin lo 
joch de cartas. Voltereta. 

Girador. Qui gira una lle- 
tra de cambi. Librador. 

Girafa. Quadrúpedo. Ca- 
mello pardal, jirafa. 

Giragonsa. Revolta. Re- 
vuelta, tortuosidad, rodeo. 
Pl. Las camas de las ara- 
nyas. Zancas. Las revol- 
tas que fá la corrent del 
aygua. Rebalaje. Giragon- 
sa de paraulas. Torci- 
miento, retruécano, tau- 
tología. Fèr giragonsas. 
Fr.Fèr voltas. Caracolear, 
rodear. Pié de giragonsas. 
Sinuoso, tortuoso. 

Girant. Lluna nova. No- 
vilunio. Al girant. Adv. 
A la volta. A la vuelta. 

Girar. Torcer, posar del 
revés, fèr mudar de dic- 
tamen, dar volta. Volver, 
doblar, torcer. Donar vol- 
tas. Voltear. Inclinar. De- 
cantar, oblicuar. Tornar 
atrás. Retornar. Vessar. 
Verter. Girar cua. Fr. 
Volver el hopo. G. de ca- 
mí. Trasponer. De costat 
ó á un costat. Torcer á un 
lado. La esquena. Fr. Fèr 
mudar de parer. Volcar. 

Girardell. Pta. GirardeL 

Girarse, r. Volverse, tor- 
cerse, revolverse, volcarse. 

Girasol. Pta. Tornasol* 
mirasol, copa de Júpiter, 
trompeta de amor, coro- 
na de rey, flor del sol, 
heliotropio, gigantea. Ins- 
trument pera fèr sombra. 
Quitasol, parasol. Pera 
guardar del aygua. Para- 
guas. En forma de gira- 
sol. Aparasolado. 

Girasolat. [Tornasolado. 

Girat. Inclinat á alguna 
part. Vuelto. Cert punt 
de mitja. Nudillo, vuelta. 

Giravolt. Volteta, volte- 
reta. Donar ó fèr gira- 216 GLA 

volts. Fr. Dar volteretas, 

voltear. (Giragonsa. 

Giravolta. V. Giravolt y 

Girbat. (Mal). Toscament 

compost. Amazacotado. 
Girifalch ó Girifalt. Au- 

cell. Girifalte, gerifalte. 
Giro. La acció pera evitar 
algun cop, ó moviment de 
la cara ó eos ab que 's 
manifesta disgust. Es- 
quince, (dónia. Girosela. 
Girosella. Pta. dicotile- 
Git. Echamiento, tiro. 
Gitam. Pta. Fresnillo. 
Gitanalla. Gitanismo. 
Oí tanas. Pta. Papagayos. 
G k tanejar. Gitanear, cha- 
lanear. {Zalamería. 
Gitanería. Salameria. 
Gitano. Embabillador. 
Chalan. Cosa de gitanos. 
Gitanesco. Fèr lo gitano. 
Fr. Gitanear, chalanear. 
Llengua ó idioma deis gi- 
tanos. Germania. 
Gitar. Provocar. Vomitar. 
Llansar, tirar. Echar, lan- 
zar, arrojar. V. Jáurer. 
Gitarada. Glopada de vò- 
mit. Vómito, vomitona. 
Gitayre. Vomitón. 
Giterar. Volverse el cuajo. 
Giu-giu. Cant del pardal. 
Chio, chio, y girrigurri. 
Giular. V. Xiular. 
Gla. Bellota. V, Aglá. Pié 
de glans ó aglans. Engla- 
nado, englandado. 
Glach. Gárgara, gárgaro. 
Chanfle. Balano. 
Glándula. Molleja, lan- 
drecilla. Aglomeració de 
Glándulas. Emunctorios. 
'ractat de glándulas. 
Anat. Adenologia. (los. 
Glandular. V. Glandu- 
Glandulós. Glandular. 
Glaner. Que fá aglans. 

Glandifero, glandígero. 
Glánol. Peix. Glano. 
Glánola. Peste de glán- 
dulas. Landre. V. Glán- 
dula, (gar. 
Glapir. V. Clapir, Geme- 
Glas. V. Gel. 
GSasis. Esplanada. 
Glassa. Tela clara y sub- 
til. Gasa. La que 's posa 
en la cofa del sombrero. GLO 

Toquilla. La teixida ab 
fils de plata ú or. Resta- 
ño, lama. (Gelada. 

Glassada. Helamiento. V. 

Glassament. Congela- 

GSassar. V. Gelar, (cion. 

Glassat. Gelat. Helado. 
Enravenat, fret. Yerto 
frió. Quedarse glassat 
Fr. Quedarse absorto, pas- 
mado, envarado. 

Glasseat. Brillant. Lus 
troso, glaseado. 

Glassejar. Glasear. 

(¿Batir. Hambrear, tripear, 
hipar, alamparse. 

Glauci. Pta. Glaucio. 

Glay. Esglay. Pasmo. 

deba. La terra que con- 
serva la herba. Césped, 
tepe. De sanch. Cuajaron. 
De terra pera íer carbó. 
Turba. Prat del qual se 
tráuen glebas. Cespedero. 

Gleda. V. Greda. 

Globo. Vas precios de igle- 
sia. Copón. Bola. Bola. 
De peixos. Pecera. De 
plata, or ó vidre. Tem- 
bladera. En globo. Adv. 
En massa. En conjunto. 

Glòbul. Glóbulo. Glòbuls 
marcials. Fam. Tartrá. 
Globos de Marte. 

Glóbulos. Esférico. 

GSonxar. V. Gronxar. 

Glop. Sorbo. V. Glopada. 
Parlará glops. Fr. Hablar 
á chorretadas. Béurer á 
glops, glopegant.A sorbos 

Glopada. Porció de líquit 
que cap en la boca. Bo- 
canada, sorbo, buchada. 
Lo que se llansa violen- 
tament per la boca. Gar- 
gantada. Lo que se llansa 
á manera de vómit. Es- 
padañada. Multitut. Tro- 
pel. De vent. Ráfaga. 

Glopás. Aum. Sorbetón. 

Glopeig. La acció de glo- 
pejar. Enjuagadura, lo- 
ción. Lo líquit que 's glo- 
peja. Enjuague. 

Glopejar. Enjuagar. 

Glopetg. V. Glopeig. 

Glopássó. Dim. Sorbito. 

Gloria. Benaventuransa. 
Bienaventuranza. Fama, 
esplendor. Fama, lustre, GOI 

lauro. V. Dena. Fèr glo- 
ria. Fr. Hxcer alarde. 

Gloriarse y Gloriejarse. 
r. Preciarse, fèr alarde. 
Jactarse, hacer alarde. 

GIorieta.Mirador cubert. 
Pabellón, cenador. 

Glosa. Interpretació. Co- 
mentario. Diccionari de 
glosas. Glosario. 

Glosar. Discantar. 

Glotó. Fart. Comilón, glo- 
tón, guloso.Qui menja ab 
excés. Zampatortas, zam- 
pabollos, zampabodigos. 

Glotonas. Aum. Glotona- 
zo. (Glotonear. 

Glotonejar. Afartarse. 

Glotonería. Voracitat. 
Tragonería, tragonía. 

Gítipial. Náut. Boya. 

Glutinós.Apelagós,llapis- 
sós. Pegajoso, viscoso. 

Gnerro. Porcell. Lechon. 

Gnomon. V. Agulla de 
rellotje de sol. 

Gobern. Gobernació. 
Mando, cargo, gobierno. 
Conducta. Porte, régimen. 
Bon gobern. Manejo. La 
roba que abriga. Abrigo. 

Gobernació. V. Gobern. 

Gobernall. Náut. Timón. 

Gobernant. Gobernador. 

Gobernar. Regir ab au- 
toritat real. Reinar. Re- 
gir. Mandar, dirigir. Go- 
bernar bè. Enderezar. Lo 
timó. Timonear. Gobernar 
mal. Desgobernar, r. A- 
brigar la roba. Abrigar. 
Procehir de certa mane- 
ra. Portarse , proceder. 

Gobi. Peix de mar ó de 
riu. Albur, cadoce, gobio. 

Gobolet. V. Gabolet. 

Goday. Gorrin , gorrino. 
V. Porch. 

Godayar. V. Garrinar. 

Gótía.Entre moliners, tor- 
rada de oli. Sopetón. Men- 
tida grossa. Bola. 

Goig. Gozo, júbilo, frui- 
ción. Ab goig. Adv. Go- 
zosamente. Cantar los 
goigs de sant Prim. Fr. 
Clarearse de hambre. 

Goixar. Afalagar. Popar, 
mimar. Afiliar. Ahijar. 
Brotar. Ahijar, brotar. X. GOM 

Guaixar. 

Gojat. Jove. Mozo, mozal- 
bete. PI. Pta. Caléndula. 
) lluvial, flor de todos los 
meses , maravilla. 

fli>ïl:a. Gargamella. Gar- 
ganta , gaznate. Apetit 
desordenat de menjar y 
béurer. Gala. Arquit. Ci- 
macio, talón. En los rius. 
Olla. V. Gorch. Antich 
adorno de randa que por- 
tavan las donas al coll. 
Bobilla. Gola de llop. Fr. 
Mòlt tosen. Boca de lobo. 

Golada. Y. Glopada. 

Golafre. Fart. Comilón, 
glotón, tragón. 

Golafreria. Glotonería. 

Golf. Gollb. Golfo, seno. 

Golfa. Los alts de la casa. 
Azotea, desván, guardi- 
lla, sobrado , zaquizamí. 

Golfo. Frontissa. Gozne, 
bisagra , gonce , pernio, 
Arrancar, traurer los gol- 
fos. Desgoznar, desengoz- 
nar. Arrestar los golfos. 
Fr. Enquiciar. Posar gol- 
fos. Fr. Engoznar. 

Golilla. Cert adorno en lo 
col!. Abanillo. Fabricant 
de golillas. Golillero. 

Goll. Papo, bocio, papada. 

Gollut. Que té goiis. Pa- 
pudo. Golós. Goloso. 

Golondro. Poltró. Molon- 
dro, molondrón. Campar 
de golondro. Fr. Campar, 
andar ó meterse de gorra. 
De golondro. Adv. De 
gorra, á ufo. (sina. 

Golosía. Golosina. Golo- 

Goni á gom (De). Adv. 
Mòlt pié. De mar á mar, 
de bote en bote. 

Goma. Viscositat. Liga- 
maza. La que mana deis 
arbustos. Tragacanta. De 
ginebre. Sandáraca, gra- 
sa. De kino. Goma roja 
astringente de Gambir. 
Del euforbi. Gorbion. 
Llaca. Laca. Pera prepa- 
rar lo paper. Grasilla. 

Gombofar y Agombolar. 
V. Apilotar. 

Gomboldar. V. Cuy dar. 

Gomsat. Especie de pal- 
mera. Gomulo. GOR 

Gonarch. Rellotge solar. 
Gonarca, gonarco. 

GoneSla ó Gona. Gonela. 

Goufré. Pta. Gon freno. 

Góaigola. Peix. Petúnculo 

Goiigorústa. Culterano. 

Goriyar. V. Guanyar. 

Gonyas (Fér). V. Sol es- 

| pan tat. [ñon, guaran. 

Gorá. Ase eugasser. Gara- 

Ciorcli. Toll ó bassot en 
los barranchs y rius . Olla. 

Górdi. Naut. Guardin. 

Gordsllo. Regordete. 

Goret. La terra llaurada 
lo any que descansa. Bar- 
becho. La terra pera sem- 
brarse. Labor, labranza. 
Fér goret. Fr. Barbechar. 

Gorga. V. Gorja, Gorch. 

Gorg&l. Gorjal, (goran. 

i Gorgorá. Tercianela, gor- 

GOrgof. V. Capiró. 

Gorgneesg Gorgueo, gar- 
ganteo. Pl. Gorgoritos. 

Gorguejador. Qui gor- 

I gueja. Gorjeador. 

Gorguejar. Hacer gorg o- 
ritos, gorjear, gorgoritear 

¡Gorja. Garganta, gola, 
gaznate. Cop donat á la 
gorja. Gaznatada, gazna- 
tón. Lo que té tres gorjas. 
Poét. Trifauce. 

Gorjut. Glotón, (polejar. 

Gonnaaidejar. V. Lle- 

Goriiianderia. V. Lle- 
polería. (pol. 

Gormarat. Goloso. V. Llé- 

Gornir. Providenciar. 

Goró.Eugasser. Garañón. 

Gorra. Pessa rodona pera 
cubrir lo cap. Gorro. La 
de cop que portan las 
criaturas. Frentero, fron- 
tero , chichonero. De gra- 
nader. Birretina. De gor- 
ra. De franch. Adv. A ufo, 
de mesa puesta. Passar, 
víurer de gorra. Pegotear, 
andar, vivir de mogollón. 
Pegar una gorra. V. Pegar. 

Gorrada. Cortesía ab la 
gorra. Gorretada, {brilla. 

GorM-adara.Med. Alfom- 

Gorrejar. Meterse de gor- 
ra. V. Passar de gorra. 

Gorrer. Gorrero, escamo- 
chero, gorrón, mogrollo. 

Gorri. Garrí. Gorrin. GOT 217 

Gorrista. Gorrero. 

Gorro de senyora. Som- 
brero, capota. 

Gort. V. Gras. 

Gos. Perro. G. cuniller. Po- 
denco, sabueso. Deaygua. 
De lanas, de aguas. De 
cassa. Ventor. De falda. 
Perrillo faldero. De pre- 
sa. Dogo, alano. De ra- 
mat. Mastín. Llebrer. Le- 
brel. Perdiguer. Perdigue- 
ro, pachón. Peter. Bus- 
quillo , gozque. Lo sem- 
blant al gos cuniller. A- 
podencado. Gos que agafa 
la cassa per las camas. 
Apernador. Donar ais 
gossos. Loe. Aperrear. A- 
nar com un gos. Fr. Fati- 
garse en lo traball. Aper- 
rearse. Colla de gossos cu- 
nillers. Jauría. Cosa de 
gos. Canino, perruno. Des- 
tacar ó deslligar los gos- 
sos. Desatraillar. Espan- 
tar ó fér fugir los gossos. 
Zacear. Lo qui cuyda deis 
gossos. Perrero, (zo, goce. 

Gosament. Disfrute, go- 

Gosar. Tenir , possehir. 
Tener, poseer. Atrevirse. 
Osar, atreverse. No gosar 
de be ni de mal. Fr. No 
tener pina ni gloria. 

Gosarse. r. Regocijarse. 

Gosós. Alegre, contento, 
gozoso. (nejar. 

Gospireïar. V. Espur- 

Gossa. La femella del gos. 
Perra. V. M andró. 

Gosset. Dim. Perrillo, 
perrezno. G. casolá.Do^o. 

Gossipí. Bot. Gozampino. 

Got. Vaso. De banya. A- 
liara, colodra, cuerna. De 
campana. Papelina. De 
fusta. Cocharro. 

Gota. Espuma. Salpicón, 
salpicadura. Coral. Epi- 
lepsia , gota caduca ó co- 
ral. Mica. Pizca, lágri- 
ma. A gotas. Adv. Por a- 
darmes. Cáurer gotas. Fr. 
Gotear. Plovisquejar.Zío- 
viznar. Tacat dé gotas. 
Goteado. Tirar de gota en 
gota. Fr. Instilar. 

Gotagamba. Rebina. Gu- 
tagamba, gutiámbar. 218 GRA 

Gotallera. Gotera. 

Clota serena. Amaurosis 

Gotassa. Aum. Goterón. 

Gotejar. Gotear. V. De- 
gotar, Plovisquejar. 

Gotera. Cir. Gotiera. 

botits. PI. Pta. Beleño. 

Gotiambre. Gutiámbar. 

Gotiiornie. Gutiforme. 

Gotím. Lo rahimet que 
sol quedar després de ve- 
remada una vinya. Cen- 
cerrón, redrojo, redruejo. 
Lo que es part de un ra- 
him. Carpa. De rahims y 
altres fruyts. Gajo. 

Góíim. Grosser. Burbo, 
basto, grosero, (gotimar. 

Gotintar. Rebuscar, .V. Es- 

Gotj. V. Goig. 

Gotja. Dona grossa. Pan- 
dorga, marria. 

Gotlla. Aucell. Codorniz. 
Mentida. Mentira , bola, 
pajarota, patraña. 

Gotós. V. Poagrós. 

Govern. V. Gobern. 

Goxar. Mimar, ahijar, po- 
par. V. Goixar. 

Grá. En sas princip. ac- 
cepc. Grano. De algun 
fruyt. Grana. Pinyolet 
del grá de la fruyta. Gra- 
nuja. Grá xelandrí ó ale- 
xandrí. Semen, cilantro. 
De all. Diente ó espigón 
de ajo. Del carpo delsau- 
cells. Culero , hetera. De 
la tramuja. Cibera. Del 
panyo. Granula. Del ro- 
sari. Cuenta. De la sémo- 
la. Hormigo. Del cap. 
Hura. De timalea. Fruyt 
del matapoll. Grano gni- 
dio. Del rahim que queda 
en lo cul del cove separat 
de la rapa. Garulla. Es- 
campar lo grá. Granear. 
Mal grá. Lobado. Pl. La 
llavor que se sembra. Se- 
millas. Llavors que 's po- 
san en los guisados. Al- 
camonías. Botiga de po- 
sar ó véndrer grans. Gra- 
nero, hórreo.Vlé de grans. 
Agranujado. Posar los 
grans en lo graner. En- 
cumbrar. Umplirse de 
grans. Engranujearse. 

Grabador. Esculpidor, GRA 

tallador. (grabazón. 

Grabadura. Grabado, 

Grabar. En la fusta. Ta- 
llar, esculpir. En la me- 
moria. Imprimir. En las 
Ï>edras ó metalls. Cince- 
ar. Inscripcions ó lletre- 
ros. Inscribir. 

Grabat. Acció y efecte de 
grabar. Grabadura , gra- 
bado. G. en dols. G. dulce. 
En vuyt. G. en hueco ó en 
fondo."'PicAt de la verola 
Picoso, virolento, picado 
de viruelas. 

Gracia. Atractiu, garbo. 
Atractivo, donaire, grace- 
jo, chiste. Bon modo. Cor- 
tesía. Concessió , favor. 
Merced, concesión, remi- 
sión. Habilitat. Mérito, 
dote, don. Arq. y Pint. 
Proporció agradable. Eu- 
ritmia. Ab gracia. Adv. 
Galanamente. De .gracia. 
Adv. Graciosamente, gra- 
tuitamente. Llevar la gra- 
cia. Desagraciar. Perso- 
na ó cosa sens gracia 
Frión, infaceto, insípido 
Sens gracia. Adv. Fría- 
mente. Tantas gracias. Fr. 
Muchas gracias. 

Gracilla. Goma. Grasilla. 

Graciola. Planta escrofu- 
lária. Graciola oficinal. 

Graciós. Primorós. Bello 
lindo. Agut, xistós. Chis- 
toso, festivo, saleroso. Pa 
lacia. Jacarero , mimo 
momo, arlequin.Mús. An 
dante. Lo que conté gra- 
cia ó privilegi. Privilegio, 
cédula de privilegio. 

Graciosament. Sens in- 
terés. Gratuitamente. 

Graciosátat.Primor. Gra- 
cejo , graciosidad. 

Grada. Esglahó. Escalón, 
peldaño. En las rampas ó 
pendents. Estriberón. Lo 
que té gradas. Gradado. 

Graduació. Grado, (dos. 

Gradualment. Por gra- 

Graduando. Laureando. 

Graduar. Laurear. 

Graellas. PI. Reixat de 
ferro ab peus pera rostir 
Parrillas. Las que 's po- 
san per fèr llum. Farol. GRA 

Gralicr. V. Agrahir. 

Grabó. V. Esglahó. 

Gralla. Aucell. Grajo, cor- 
neja. Instrument de vent. 
Chirimía. Cau ó niu de 
grallas. Gr ajero. 

Grallar lo corb. Crosci- 
lar, graznar el cuervo. 

Gram. Pta. Grama. Aga- 
farse com lo gram. Fr. Pe- 
garse como ladilla. Ar- 
rancar lo gram. Desgra- 
mar. Cosa de gram. Gra- 
míneo, gramoso. 

Grama. V. Gram. 

Gramaticasso. Aum» 
Presumit de gramátích. 
Gramaticon. 

Graminós. Gramos. Gra- 
moso, gramíneo. 

Gran. Én sas princip. ae- 
cepc. Grande. Alt. Alto, 
crecido. Magnífich, sump- 
tuós. Magno, grandioso 7 
magnífico. Considerable. 
Considerable , inmenso , 
Poderos. Poderoso, poten- 
te. Bo. Bueno. Principal. 
Capital. Major. Mayor. 
Adv. Tamañamente. V. 
Grandària, Cabuda. Fèr- 
se gran. Fr. Créixer. Cre- 
cer. Mes gran. Mayor, m as 
grande.Tím gran. ^Tamaño 

Grana. Llavor. Simiente, 
semilla. La mòlt petita. 
Granula. Lo gra que 's 
dona á las cabalcaduras. 
Grano, pienso. Cotxinilla- 
Cochinilla, quermes. Cert 
color. Escarlata^ 

Granada (TempS de la). 
Grana. (relia roquera. 

Granadellas.Pta. V. Mo- 

Granader. Soldat. Gra- 
nadero. Home alt y ro- 
bust. Jayán, hombrona- 
zo, hombrachon. 

Granadera. Fam. Dona 
mòlt alta. Perigallo, gam- 
balúa, varal. 

Granadí. Natural de Gra- 
nada. Granadino, (calla. 

Granadura. Rocalla , co- 

Granallada. En lo eos. 
Sarpollido, salpullido, ti- 
zoncillo. Eixir una gra- 
nallada. Sarpullir , sal- 
pullir, (bessudas. 

Granallons. Pta. V. Ca- GRA 

Granallut. Granujado, 
granoso, granuloso. 

Círanat. Pedra oreciosa. 
Granate, (xit. Granatin. 

Granati. Especie de tei- 

Granatxa. Y i. Garnacha. 

Grat ¡i bes* Bit. Animal qua- 
drúpede Danta, alce, ta- 

Granda. Gran. {pia. 

Grandària. Capacitat, 
extensió. Grandeza. Ta- 
many. Tamaño, magni- 
tud, grandor. Major edat. 
Mayoría , mayoridad. 
De la roba. Holgura. 

Gránelas y Grandassás. 
Gr andón , grandillón. 

Grande. Títol de noblesa. 
Ricohombre, ricohome. 

Grandesa. Magestat, po- 
der. Majestad. Celsitut. 
Celsitud , sublimidad. 
Magnitut. Magnitud , gi- 
gantez. De ánimo. Mag- 
nanimidad, elación. 

Grandiloqüent. Mòlt 
eloqüent. Grandílocuo. 

Grandiós. Magnífich, 
mòlt gran. Magnifico. 

Grándola. Góndola. Gón- 
dola, (grá. Granear. 

Granejar. Escampar lo 

Granellar. Granallar. 

Graner. Panera, cámara, 
troje , alfolí , alhóndiga, 
almudí. Lo qui cuydadeí 
graner. Horrero. Posar 
los grans en lo graner. 
Engranerar , encamarar, 
entrojar. (coba. 

Granera. Escombra. Es- 

Granet.Dim. Granito. Pl. 
Granets fins. Especie de 
teixit. Granates finos. 

Clrangear.idgwmr, lo- 
grar, (granjas. Granjero. 

Granger. Qui cuyda las 

Granulada. Med. Multi- 
tut de grans. Granujado, 
granulación. 

Granular. V. Granellar. 

Granillos. Granoso, gra- 
nujiento, granujoso, gra- 
nilloso. V. Granallut. 

Granis. Granizo, piedra. 
V. Calamarsa. (sada. 

Granisada. Y. Calamar- 
Gran isat. Begu d a. Rozado 

Granjer. Granjero. 

Granoble. Especie de te- GRA 

la, Grenoble. 

Granor. Sahó. Granazón. 

Granota. Reptil. Rana. 
De romaguera. Rubeta. 
Yerda. Calamite. 

Gransa. Pta. Rubia. La 
borda. Aspérula. Camp 
plantat de gransa. Rubial. 

Grapa. Dels animals. Zar- 
pa, garra. De ferro. Te- 
naza. A quatre grapas. 
Adv. A gatas , á gachas. 
Loque té grapas. Zarposo. 
Tráurer las grapas ó las 
ungías. Fr. Sacar las uñas 

Grapada. Grapat. Puño, 
puñado. Arpada. Garfada, 
garfiada. En dos grapa- 
das. Adv. Breument. En 

• un santiamén. Pegar gra- 
pada. Fr. Péndrer. Echar 
la garra, la zarpa. Pl. 
Grapas. Instrument de 
ferro en forma forçada. 
Ganchos, arpas. 

Grapat. Lo que cab en la 
má, porció de alguna co- 
sa. Puñado. Mòlt núme- 
ro. Multitud, mucho. A 
grapats. Adv. A puñados. 
Anar á grapats. Fr. Aga- 
farse 'ls que 's barallan. 
Asirse, agarrarse. Fèr á 
grapats. Fr. Fèr depres- 
sa. Harbar, apresurarse. 

Grapeig. Manoseo. 

Grapejar. Tocar repeti- 
dament alguna cosa. Ma- 
nosear, sobar. Donar cops 
ab las mans. Manotear. 
Grapejar la guitarra. 
Zangarrear. 

Grapejat. Tocat mòlt, 
Manoseado. De poch va- ( 
lor. Mangorrero. 

Grapialtesa. Fam. Di- 
ner. Ungüento de Méjico. 
Grapialtesa blanca. Un- 
güento ó unto de Agripa 
ó de brionia. Grapialtesa 
negra. Ungüento de alteo. 

Grapi nyar. Garapiñar. 

Grapinyat. Garapiña. 

Grapinyera. Garapiñera 

Graponejar. Manosear, 
sobar. Y. Grapejar. 

Gras. Lo que te greix ó : 
mòltas carns. Gordo. Grei-j 
xós. Craso, pingüe, enjun- 
dioso.V. Provist, Abun- 1 GRA 219 

dant. Animal mòlt gras. 
Atocinado. Fresch y roig. 
Rollizo. Estar massa gras 
Fr. Ser massa rich. No be- 
ber por sed. Tornarse gras. 
Fr. Engordar. 

Grasaleta. Ampolleta* 
Bujeta, bujetillo. 

GraseEla. Y. Graellas. 

Grassa. Cert carácter de 
lletra. : Palo gordo, {don. 

Grassás. Gordiflón, gor- 

Grassell. Mòlt gras y pe- 
tit. Rechoncho, regordete. 

Grassesa. Gordura, gro- 
sura, graseza. 

Grat. Gustós, ben rebut. 
Grato, agradable. Donat 
de gracia. Gratisdato. A 
grat cient. Adv. Expresa- 
mente. De grat ó de bon 
grat. Adv. De bona volun- 
tat. Espontáneamente, de 
grado. De valde. Gratis, 
gratuitamente. Mal grat. 
Adv. Malgi*ado. Sentir 
grat. Agradecer, (de cá. 

Gratacul. Pta. Y. Rosa 

Gratadura. La acció y 
efecte de gratar. Araño. 
De pigota. Pintas, hoyos 
de viruelas. En la terra. 
Escarbadura. 

Gratament. Agradable- 
mente, gustosamente, (net. 

GratapaHas. V. Moixo- 

Gratar. Frotar ab forsa la 
pell. Rascar. Arrancar los 
animals la terra ab las 
grapas. Escarbar. Descal- 
sar ó menjar la aygua la 
terra. Derrubiar, descar- 
nar. Estregar. Fregar. 

Gratarse, r. Frotarse. 
Rascarse. Fregarse. Es- 
tregarse. 

Gratas. Pl. V. Botxa. 

Gratcient (A). Adv. Adre- 
de, á sabiendas. 

Gratificació. Sobresou. 
Sobresueldo. Recompen- 
sa. Recompensa, guantes. 

Gratificar. Galardonar,, 
recompensar. 

Gratisdat y Gratisdonat. 
Gratisdato. (tuito. 

Gratuït. De valde. Gra- 

Gratuitament. Gratis. 

Gratulació. Enhorabue- 
na, gratulación. 220 GRE 

-Gratularse, r. Compla- 
cerse, gozarse. 

Grau. En sas principals 
accepcions. Grado. Punt. 
Punto. De la escala. Es- 
calón, paso. Platja de 
desembarch. Grao. En 
grau superlatiu. Adv. En 
sumo grado. Per graus. 
Adv. Gradualmente, de 
grado en grado. 

firava. Arena grossa. Cas- 
quijo, ripio , broza. La 
brossa ó reble que 's posa 

Í>era que quede pla lo 
loch que s' ha de enra- 
jolar. Alcatifa, {vínculo. 

Gravamen. Peso, corma, 

Gravatiu y Gravatori. 
Gravativo, gravoso. 

Grave. Pesat. Pesado, pon- 
deroso. Serio. Severo, se- 
rio. Magestuós, circuns- 
pecta Majestuoso, cir- 
cunspecto. l)it dels pecats. 
Mortal. Arduo. Espinoso. 

Gravedat. Pes. Peso, pe- 
sadez. Serietdit.Severidad, 
seriedad. Magestat. Ma- 
jestad, señorío. Circuns- 
pecció. Modestia, decoro. 
Orgull. Orgullo. 

Gravesa. V. Gravedat. 

Gravitar. Gravear. 

Gravós. Molest, pesat. 0- 
neroso, premioso. 

Grébol. V. Grévol. 

Grech. De Grecia. Griego, 

■ greco, greciano. Estar en 
grech. Fr. De difícil intel- 
ligencia. Estar en arábigo. 
V. Gregal. 

Grecia. V. Grech. 

Grecisnie. Propi de, ó á 
la moda deis grechs. He- 
lenismo, grecismo. 

Greda. Fam. Diners, mo- 
neda. Mosca, monices, 
lana. Terreno de greda ó 
gredós. V Gredal. 

Gredal. Terreno gredós. 
Gredoso, buhedo, calvijar, 
calvero, blanquizal. 

Gredar. V. Gredal. 

Grega. Greca. A la grega. 
Adv. Sens ordé. Confusa- 
mente, sin ó fuera de tras- 
tes. Parlar á la grega. Adv. 
Grequizar. (leño. 

Gregal. Vent. Greco, ga- GRE 

Grega I ¡sar. Nordestear. 

Greguejar. Afectar lo 
parlar grech. Grecizar. 
Imitar lo dialecte grech. 
Greguizar. 

Greix. Grassesa dels ani- 
mals. Grasa, gordura, 
gordo, grosura, sain. Seu. 
Sebo. Untet. Unto, unta- 
za. De llart. Manteca, 
lardo. Porquería, inmun- 
dicia que deixa '1 suor. 
Mugre, grasa, pringosi- 
dad, churre, pringue. Lo 
mòlt suau y delicat. Sebi- 
llo. Lo que deixa lo vidre 
en los forns. Natrón. De 
balena. Espermaceto, es- 
perma de ballena.Bels au- 
cells. Enjundia. Embru- 
tar de greix. Engrasar. 
Posar greix. V. Engrei- 
xarse. Tráurer lo greix. 
Desainar, desengrasar. V. 
Desengreixar. 

Greiximónia. Fam. Di- 
ners. Unto de rana , mo- 
rusa, (deno. V. Gréjol. 

Gréáxol. Flor. Lirio cár- 

Gresxonera. Grasera. 

Greixós. Lo que tè greix. 
Gordo, graso, enjundioso. 
Untat, pie de porquería. 
Grasiento, mugriento, 
pringoso, adiposo, lardo- 
so, (sidad. V. Grassás. 

Greixum. Mugre, untuo- 

Gréjol.Pta. Lirio cárdeno. 

Gírela. V. Gibrella. 

Grell. Semen que '1 gall 
posa en 1' ou. Galladura, 
engalladura , meaja del 
huevo. (cofradía. 

Gremi. Gremio, colegio, 

Grenatxa. Grenache. 

Gretmot. Peix. Grenoto. 

Grenya. Floch de ca- 
bells. Guedeja. 

Gresca. Zambra, tabaola, 
enf rascamiento . Estar de 
gresca. Estarde buen tem- 
ple, de gorja ó de chunga. 

Gresol. Lo vas de terra 
en que 's posa llum. Can- 
dileja. Vas ahont se fonen 
los metalls. Crisol. De so- 
ta del llum. Cazoleta del 
candil. En forma de gre- 
sol. Acandilado. Polvos 
de gresols vells. Tastaz. GRI 

Gresolada. La porció de 
metall que cab en lo gre- 
sol. Crisolada. La porció 
de oli que cab en un gre- 
sol. Candilada. 

Greu (Saber). Fr, Saber, 
mal. Sentir, pesar, saber 
mal. Dóldrer. Doler, dar 
lástima. V. Nosa. (gana. 

Greument. Adv. De mala 

Grévol. Pta. Acebo, agri- 
folio, muérdago, mesto. 
Terreno plantat de gré- 
vols. V. Grevolar. 

Gre volar. Acebedo. 

Griala. V. Gibrella. 

Grieta. Respigón, (papel. 

Grifa. Asidero para rayar 

GrifaSt. Especie de cule- 
brina. Grifalto. 

Grifat. Grifo, grifado. 

Grífol. Brot, lluch. Pim- 
pollo, renuevo, vastago, 
pitón. Erupció del ay- 
gua. Borbollón, borbotón. 
De cep ó parra. Pámpa- 
no. Fèr ó tráurer grífols. 
Fr. A hijar, echar pimpo- 
llos.Y. Grifolar. (tallecer. 

Grifolar. Pimpollecer, en- 

Grill. Insecte, máquina ó 
cama de llavors. Grillo. 
En las magranas, taron- 
jas, etc., cada una de las 
parts en que están divi- 
didas. Casco. Lo de la 
nou. Pierna. De las lla- 
vors. Rejo, lleta. Cantar 
los grills. Grillar. Cau de 
grills. Grillera. Fèr grills. 
Fr. V. Grillarse. No puja 
un grill de nou. Expr. No 
monta un comino. (correr. 

Grilla (Fèr la). V. Fèr 

Grillar. Pulular. Las lla- 
vors y fruyts. Entallecer- 
se, tallecerse. 

Grillarse, r. Entallarse, 
nacerse. (Entallecido. 

Grillat. Que tè renous. 

Grillet y Grilló. Arch de 
ferro pera subjectar la 
cama deis presos. Gri- 
llete, calceta. Forqueta 
de los fideuhers. Arro- 
pea, gozne. De fusta. Cor- 
ma. Pl. Los archs de 
ferro pera assegurar als 
reos. Grillos, grillones. Lo 
qui posa y trau los gri- GRO 

Uons. Grillero. 

Grinyt». Bot. Griñón. 

Gripau. Sapo, escorzón, 
escuerzo. V. Galapat. 

Giípria. V. Menjadora. 

Orís. De cabells. Entreca- 
no. De pel. fíucio. (Gris. 

(¿risencli. Un poch gris. 

Griso. Ayre tret. Gris. 

Grita. Garita. Posar gri- 
tas. Engaritar. 

Ori va. Aucell. Zorzal. 

Grivelfií. Aucell. Grivelino 

Griveret. Aucell petit. 
Zorzal pequeño. 

Groelo. Color semblant al 
del or. Amarillo, gualdo. 
Descolorit. Pálido, pocho, 
ciguato, aciguatado. En- 
cès. Jaldado, jalde, jaldo. 
Fosch. Amarillazo. Tor- 
narse groen ó descolorit. 
Enmarillecerse, amari- 
llear, palidecer, (quetudo. 

Groiallutó Grofollut. Zo- 

Gro&or. Amarillez. 

Groguejar. Amarillear. 

Groguench. Lo que tira 
al color groch. Amarillen- 
to, pálido, ciguato. Groch 
baix. Amarillazo. 

Grogura. V. Grogor. 

GroiBer. Tosch , malfèt. 
Chanflón , zoquetudo. 
Bast, grosser. Burdo, bas- 

GróndoBa. Góndola, (to. 

Grondoler. Gondolero. 

Gronxador. Columpio. 

Gronxament. Bamboleo, 
tamboleo. (piar. 

Gronxar. Mecer, colum- 

Gronxarse. r. Modo de 
caminar. Columpiarse, 
tambalear, ondearse. Do- 
nar toms en 1' ayre. Cin- 
glar, jinglar. Obrar ab 
poch cuydado. Dormir, 
echárselo á las espaldas. 
Grony. V. Grunyit. 

Grop. Nus en los arbres. 
Nudo. Multitut de cosas. 
Grupo. Reunió de varias 
cosas á un temps. Riola- 
da. Tros que queda en 1' 
arbre quant se trenca al- 
guna rama. Gancho, co- 
dillo. Apretó. Reventón. 
Xa taca dels vidres. Pa- 
ño. De aygua. Nubada, 
nubarrada, grupada. V. GRO GRU 221 Glopada. (Grupa, gurupe. ¡Grossesa. V. Grossária. 
Gropa. Anca del caball. Grossíssim. Lo que té 
Gropada. De aygua. Ave- mòlt gruix. Gruesisimo. nida. V. Grop. Cop de 
mar. Golpe de mar. De 
gent. Bocanada de gente. 

Gropera. Corretja de la 
sella. Grupera, gurupera. 

GropMÍ» Min. Gropito. 

Gros. Gruixut y corpu- 
lent. Grueso, craso, gor- 
do, obeso. Gran. Grande, 
granado, grueso. Rabas- 
sut. Recio. Home de poch 
alcans. Gofo, grosero. La 
part principal y mes for- 
ta de un tot. Núcleo, grue- 
so. Cap gros. Home de 
poca intel-ligencia. Duro 
de mollera , cabeza redon- 
da, cabezudo. En gros ó 
de gros en gros. Por jun- 
to , por mayor, alzada- 
mente. Es [un gros. Loe. 
fam. Parlant de cost. Es 
un dineral. De mòlta a- 
bundancia. Es cosa ma- 
yor, es una barbaridad. 
Fèr los ulls grossos. Fr. 
Hacer la vista gorda. Fèr- 
se gros de alguna cosa. 
Jactarse, gloriarse. Fèrse 
ó tornarse gros. Engor- 
dar, engrosar. Tan gros. ¡Gruixut. Grueso , doble, 
Tamaño. Venir gros. Fr. gordo, craso. V. Gros. 
Algun riu. Venir crecido, iGruISir. Gruir, 
alto. (Riber. JGruni. Brumo, grumo. 

Grosella. Pta. V. Riba y Grumet. Náut. Gaviero^ 

Grosefiler. Pta. V. Riber. | grumete. (Harina. 

Grossa. Dit de la dona Grumo!. V. Musclo, Ta- Lo que es mòlt gran. 
Grandísimo. 

Grossitut. V. Bestiesa. 

Grotesco. Extravagant. 
Grotesco. Arq. y Pint. A- 
dorno capritxós. Grutesco 

Grua. Aucell y peix. Gru- 
lla. La de paper que ser- 
veix pera jugar los noys. 
Cometa, milocha. Máqui- 
na pera tráurer aygua. 
Cigüeña , cigoñal. Pera 
alsar pesos. Pescante, ci~ 
güenela. Grua mallorqui- 
na. Aucell. Martinete. 
Grullir las grúas. Gruir. 

Gruar (Fèr). Fr. Fèr desit- 
jar mòlt. Hacer sudar ó 
ganar. Fr. Conseguir al- 
guna cosa poch á poch ó 
ab dificultat. Alquitarar. 

Gruix. Gruixut. Doble, 
grueso, gordo. V. Grossá- 
ria. Extremitat, costat. 
Canto, lado. Dels fona- 
ments. Zarpa. 

GruixtB. Grueso, grosor, 
tamaño. Posar gruixa. Fr. 
Engreixarse. Embastecer. 

G ruixaria. Grueso. prenyada. Estar en cinta. 
Feria grossa. Fr. Fèrne 
una mòlt coronada. Fr. 
Echarla, jugarla de puño. 
Grossária. Gruixána. Es- 
pesor, grueso, grosor. Ex Grumull. En la llet, 
sanch, etc. Grumo. En la 
pasta y altras cosas. Go- 
rullo, burujo, gurullo. 

Grumullarse. r. Engru- 
mecerse, (ruginoso* cés de carns. Crasitud, Grumullat. Grumoso e- 
gordura, obesidad. GrumuïIós.V. Grumullat 

Grossás. Aum. Gordal. |Gruny. V. Grunyit. 

Grosser. Bast, tosch, mal Grunyidor.Lo que gruny 

fet. Grosero, rudo, agres- Rechinador , chillador , 
te, rústico, tosco, ordina- 1 chirriadero, chirriador. 
rio. Descortés. Inculto. Grunyir. Rondinar. Re- Mal girbat. Amazacotado. 

Grosserament. Aá\. Ru- 
damente, roncamente. 

Grossería. Torpeza, rus- 
tiquez, rudeza, tosquedad. 
Ab grossería. Grosera- 
mente, ordinariamente. funfuñar, rezongar, ver- 
raguear. Fèr soroll fort 
y desapacible. Rugir. Fèr 
un soroll desagradable la 
llimà, serra, etc. Rechi- 
nar, chillar, chirriar, re- 
chinar. Dit dels ferros, 222 GUA 

baldons que están fluixos, 
etc. Cencerrear. Las cor- 
das dels instruments. Cor- 
dear. Mòlt. Regruñir. 

Grunyit. La veu del porch. 
Gruñido. Soroll de las 
frontissas y baldons flui- 
xos. Cencerro. Lo de la 
serra, llima, etc. Rechino. 
De alguns animals. Arru- 
llo. De carros, etc. Chirrío 

Grupia y Grupial. Náut. 
Suro de r áncora. Boya. 

Gruta. Soterrani pera re- 
frescar. Cueva, cava. 

Guacamol I. Pta. Guaca- 
mole, {macilero. 

Cruadamaciler. Guada- 

Guaix. V. Grill. 

€■1813 üxar. Agrie. Grillar lo 
blat. Matear, cuajar. 

dual. Vado, esguazo. Pas- 
sar á gual. Fr. Vadear, es- 
guazar, pasar á vado. 

Gualt. V. Gual. {Guanaco. 

Guanach. Quadrúpedo. 

Guanos. Vadoso. 

-Guant. Guante. De ferro. 
Manopla, guantelete. Lle- 
varse 'Is guants. Fr. Tráu- 
rersels. Descalzarse los 
guantes. Posarse los 
guants. Fr. Calzarse los 
guantes, enguantarse. 

Guanter. Guantero. 

Guantera. Herba. Gual- 
daperra. V. Didalera. 

Guany. Utilitat. Logro, lu- 
cro, ganancia. Anar de 
guany.Fr.Portar avantat- 
ge. Llevar ventaja. Pén- 
drer,donar, posar á guany 
Fr. Tomar ó dar á logro. 

Guanyador. Ganador. 

Guanyar. En sas princip. 
accepc. Ganar. Lograr. 
Sacar , lograr. Captar, 
atráurer. Captar, obligar. 
Aventatjar, vencer. Ven- 
cer, ganar. Guanyar ab 
usura. Usurar, usurear. 
La antiguitat. Antiguar. 
La voluntat. Prendar. Lo 
aventatge. Llevar ventaja. 
Guanyar per má. Jugar 
de antuvión. Una plassa. 
Expugnar, r. Conciliarse. 

Guanyat. Ganado. Tant 
guanyat tant despès. 
Expr. fam. Comido por GUA GUA servido. Tenir guanyat. ] Guardaroba. Guardaro- 
Devengar, alcanzar. pa, recámara. 

Guapament. Adv. Rizar- Guardarodas. Guarda- ramente, grandemente. 

Guapas. Y. Guape tó. 

Guapetó. Aum. Guapetón. 

Guapíssim. Superi. Re- 
lindo, excelente. 

Guapo. Bonich , galán. cantón, recantón. 

Guardarse, r. Recelarse, 
precaverse, reservarse, res- 
guardarse,- precaucionar- 
se, {servado, guardado. 

Guardat. Conservat. Con- Lindo, bello, majo, remil- Guardí. Corda. Guardin, 
gado. Valent , animós. Guardia. Guarda, salva- 
Matón, jácaro. Fam. Ma- guardia. Principal ó de 
careno. Fèr lo guapo. Fr. reten. Vivac , vivaque. 
Manifestar valentía. Gua- Guardia. Qui guarda. 
pear, hacer alarde, {ñon. Guardian. De las vinyas. 
Guará. Eugasser. Gara- Guarda. Tropa que vigila 
ó guarda. Guardia. Vigi- Viñadero. Del graner. 
Trojero. Dels sembrats. 
Meseguero. 
lañt. Custodio, custodia. Guardilla. Buhardilla. 
De la seda. Asiz. Guarda Guardiola. Alcancía, la- 
de portal. Portalero. Deis dronera, hucha. 
sembrats. Meseguería. De Guaret. V. Goret. 

Guariment. Cura. Cura. 
Guarir. Curar. Curar. 
Guarisme. Guarismo. 
Guarnició. De la vora 
dels vestits. Orladura. De portas. Registrador. Do- 
ble. Sobreguarda. Estar 
de guarda ó fèr guarda. 
Hacer guardia. Pujar 
guarda. Montar la guar- 
dia, entrar de guardia. 

Guardabosch. Guarda- 
bosque, guarda de monte, 
montanero. {brazo. 

Guardabrás. Guarda- 

Guardacap. Náut. Guar- 
dacabo, {po. 

Guardacós. Guardacuer- las voras. Pestaña. De la 
toca. Bonetillo. De sar- 
rell. Franja. Dels miralls 
y quadros. Marco. De al- 
guna plassa. Presidio. En 
los vestits. Trepa, trepa- 
do. Sobreposada en lo 
march. Tarjeta. Guardaencunys. Guar- Guarnicioner.V.Seller. 
dacuños. (brich. Ropón. Guarniment. Lo que Guardafret. Roba d' a 
Guardainá. De la espasa. 
Guardamano. De las ar- 
mas defoch. Guardamon- 
te. Corda grossa en los 
barcos pera agafarse. 
Guarda mancebo. 
Guardar. Cuydar de al- 
guna cosa. Conservar, re- 
servar, vigilar, custodiar. 
Mantenir, preservar. Cui- 
dar, cubrir. Amagar. Po- 
ner á cubierto, encovar. 
Mirar, estar situada una 
cosa enfront de altra. 
Mirar. Cumplir. Obser- 
var. La carn morta. Ma- 
nir. Las festas. Celebrar guarneix ó adorna alguna 
cosa. Guarnición, decora- 
ción, paramento. Pl. Los 
arreus de las cabalcadu- 
ras. Aparejo. Deis ca- 
balls. Jaez. 

Guarnir. Adornar ab 
guarnicions. Guarnecer. 
Decorar. Emparamentar, 
paramentar. Fèr créurer 
mentidas. Embaucar, em- 
baír. Defensar una plassa 
ab tropas. Presidiar. Po- 
sar canyas pera sostenir 
las plantas. Encañar. Los 
brodats. Trepar. 

Guarnit. Guarnecido. 

Guart. Guarda. {toque. Lo secret. Vigilar. Deu¡Guartsi. Expr. A quienes 
nos en guart. Expr. Dios ! Guaspa. Virolla. Contera, 
nos Ubre. G